Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2022ko urtarrilaren 26a, asteazkena

N.º 17, miércoles 26 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
417
417

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 27koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2022. urterako deialdi irekia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Director de HABE, por la que se realiza la convocatoria abierta de 2022, para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de competencia comunicativa en euskera definidos en el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC).

179/2003 Dekretuak zein 166/2019 Dekretuak xedatutakoa betez eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak araututakoaren babesean, HABEk interesaturik dauden herritar guztiei zuzendutako deialdiak egin ditzake urtero, HEOCean zedarritutako euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko.

Al amparo de lo dispuesto en los Decretos 179/2003 y 166/2019 y en la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, HABE puede realizar convocatorias de acreditación de los niveles de competencia comunicativa en euskera establecidos en el HEOC, para las personas que estén interesadas en las mismas.

Bestalde, helduen euskalduntzearen araubide akademikoaren baitan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2015eko uztailaren 22ko Agindu bidez HEOCaren egitura eta deskribapena onartu zituen. Honek helduen euskalduntze-ikasprozesua sei mailotan antolatu zuen: A1, Hasierako erabiltzailea; A2, Oinarrizko erabiltzailea; B1, Erabiltzaile independentea; B2, Erabiltzaile aurreratua; C1, Erabiltzaile gaitua eta C2, Erabiltzaile aditua. Betiere, elkarreragin soziodiskurtsiboan ardaztua; hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboan oinarritua; ekintza komunikatibotan definitua, eta euskararen ezaugarri eta egoera soziolinguistikora egokitua. Ikuspegi horiei jarraikiz, Agindu horrek zehaztu ditu mailaz mailako helburuak, ildo metodologikoak, ebaluazio-irizpideak eta edukiak (testuinguru soziolinguistikoa, gaiak, testu-generoak, funtzioak, adierazpide testualak, adierazpide linguistikoak, estrategiak...).

Por otro lado, el Consejero de Cultura y Política Lingüística aprobó la estructura y la descripción del Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC), en el marco de su ordenamiento académico, mediante Orden de 22 de julio de 2015, por la que se conformó un proceso de aprendizaje definido en seis niveles (A1, Usuario inicial; A2, Usuario básico; B1, Usuario independiente; B2, Usuario avanzado; C1, Usuario competente; C2, Usuario experto); articulado en base a la interacción sociodiscursiva, basado en un enfoque comunicativo definido mediante acciones comunicativas, en función de las características propias del euskera y que toma en consideración la situación sociolingüística del contexto de aprendizaje. Desde dicho enfoque y visión, la citada Orden define los contenidos (contexto sociolingüístico, temas, géneros textuales, funciones, exponentes textuales, exponentes lingüísticos, estrategias...), las orientaciones metodológicas y los criterios de evaluación.

Halaber, 2022ko deialdiak entzumen-urritasun larria duten pertsona gorrei aukera emango die hizkuntza-trebetasunak partez egiaztatzeko HEOCean definitutako B1 eta B2 mailetako komunikagaitasun-mailetako idatzizko ulermenean eta adierazpenean, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 13. artikuluan araututakoaren babesean.

Así mismo, la convocatoria de 2022 contempla, para las personas sordas con discapacidad auditiva severa, la posibilidad de evaluar y acreditar parcialmente las destrezas lingüísticas de comprensión y expresión escrita de los niveles de competencia comunicativa de los niveles B1 y B2 definidos en el HEOC, de acuerdo al artículo 13 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Horrenbestez,

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– HEOCean zedarritutako B1, B2, C1, eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2022ko deialdi irekia egitea, ebazpen honen I. eta II. eranskinetan jasotako oinarrien eta irizpideen arabera.

Primero.– Realizar la convocatoria abierta de 2022 para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de competencia comunicativa en euskera definidos en el HEOC, de acuerdo con las bases y criterios que figuran en los Anexos I y II de esta Resolución.

Bigarrena.– 2022. urtean bi azterketaldi ireki egitea, B1, B2, C1 eta C2 mailak egiaztatu ahal izateko.

Segundo.– Efectuar dos procesos de acreditación en la convocatoria abierta de los niveles B1, B2, C1 y C2 en el ejercicio 2022.

Hirugarrena.– Interesdunei jakinaraztea administrazio-bidea agortzen ez duen ebazpen honen aurka egiteko, gora jotzeko errekurtsoa jar diezaioketela Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Tercero.– Comunicar a las personas interesadas que contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2021eko abenduaren 27a.

En Donostia / San Sebastián, a 27 de diciembre de 2021.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
B1, B2, C1 ETA C2 EUSKARAZKO KOMUNIKAGAITASUN-MAILAK EGIAZTATZEKO DEIALDI IREKIAREN OINARRIAK
BASES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS NIVELES B1, B2, C1 Y C2 DE EUSKARA

1. oinarria.– Xedea.

Base 1.– Objeto.

Oinarri hauen xedea da, deialdi irekian matrikulatuko direnek HEOCean zedarritutako B1, B2,C1 eta C2 euskararen komunikagaitasuna egiaztatzeko, 2022. urterako aurreikusitako bi azterketaldi irekien zehaztapenak egitea, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduan xedatutakoaren arabera.

Es objeto de estas bases establecer las especificaciones necesarias para los dos periodos de exámenes previstos en la convocatoria abierta de 2022 de cara a la acreditación de la competencia comunicativa de euskara en los niveles B1, B2, C1 y C2 establecidos en el HEOC por parte de las personas matriculadas, conforme a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de septiembre de 2020.

2. oinarria.– Azterketaldietarako oinarrizko esparrua.

Base 2.– Marco básico de la convocatoria.

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) eta Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzia Marko Bateratua izango dira azterketariaren euskararen komunikagaitasuna egiaztatzeko oinarri eta barruti, hurrenez hurren.

El Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas de HABE (HEOC) y el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas constituirán, respectivamente, el fundamento y el ámbito de referencia para la acreditación del nivel de competencia del examinando.

Horrela, B1, B2, C1 eta C2 mailei dagozkien ziurtagiriak lortzera bideratutako euskarazko gaitasun-probak HEOCean zedarritutako ebaluazio-irizpideetara eta II. eranskineko edukietara bilduko dira.

Siendo así, las pruebas de competencia dirigidas a la obtención de los certificados correspondientes a los niveles de competencia de euskara B1, B2, C1 y C2 previstos en el HEOC, se regirán por los criterios de evaluación fijados en dicho Currículo y por los contenidos y las características recogidas en el Anexo II.

3. oinarria.– Deialdian parte hartzeko baldintzak.

Base 3.– Requisitos para tomar parte en esta convocatoria.

Deialdi honetan matrikulatu ahal izateko, baldintza hauek bete beharko dira:

Para poder matricularse en esta convocatoria, las personas interesadas deben cumplir las condiciones que se especifican a continuación:

a) Gutxienez 16 urte beteta izatea izena eman nahi den azterketaldiko matrikula-epean.

a) Tener 16 años cumplidos dentro del plazo de matrícula del período de exámenes correspondiente.

b) Matrikula egoki egitea eta jarritako epean ordaintzea.

b) Formalizar debidamente la matrícula y el abono de la misma en el plazo establecido.

4. oinarria.– Matrikula egiteko izen-ematea.

Base 4.– Inscripción de la matrícula.

1.– Honako hauek izango dira deialdi honetan izen-emateko eta ordaintzeko epeak:

1.– Los plazos para la inscripción y abono de la matrícula son los siguientes:

a) lehen azterketaldian: 2022ko apirilaren 4tik 12ra bitartekoa, biak barne.

a) en el primer periodo de exámenes: del 4 al 12 de abril de 2022, ambos inclusive.

b) bigarren azterketaldian: 2022ko irailaren 8tik 14ra bitartekoa, biak barne.

b) en el segundo periodo de exámenes: del 8 al 14 de septiembre de 2022, ambos inclusive.

2.– Deialdi honetan parte hartzeko izen-ematea www.habe.euskadi.eus web-orrian egingo da, matrikula-orria edo matrikula inprimakia betez, horretarako ezarritako epean. C2 mailan matrikulatu nahi duen azterketariak norbera aditua den espezialitate akademiko edo teknikoa zehaztuko du matrikula-orrian.

2.– La inscripción para tomar parte en esta convocatoria se realizará en la página web www.habe.euskadi.eus con la cumplimentación de la hoja o impreso de inscripción, en el plazo fijado al efecto. En el caso del nivel C2, el examinando deberá consignar en el formulario de inscripción la especialidad académica o técnica en la que es experto.

3.– Izena emateko epean ordaindu beharko da matrikula, dagokion matrikula-orria edo matrikula inprimakia erabiliz, internet bidez edo, bestela, horretarako bidea ematen duten finantza-erakundeetan (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Caja Rural de Navarra).

3.– Asimismo, el abono de la matrícula deberá realizarse en el plazo fijado para la inscripción, cumplimentando la hoja o impreso de matrícula, por Internet, o, en su caso, mediante pago en entidades bancarias que ofrezcan dicho servicio (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Caja Rural de Navarra).

4.– Izena emateko eta ordaintzeko epeak ez betetzeak automatikoki ekarriko du prozesutik kanpora geratzea.

4.– El incumplimiento del plazo para la inscripción y pago de la matrícula conllevará la exclusión del proceso.

5.– Arrazoiak arrazoi, behin matrikula-eskubideak ordainduz gero, ez da dirurik itzuliko. Salbuespen gisa, lau kasu hauetan itzuliko da:

5.– Una vez abonados los derechos de matrícula, no se devolverá el importe de los mismos. Como excepción, se devolverá en los siguientes cuatro casos:

a) oker bat izan eta maila bereko matrikula birritan ordaindu bada;

a) en el caso de haber abonado erróneamente la matrícula dos veces para un mismo nivel;

b) okerreko maila baterako burutu baldin bada matrikula;

b) cuando el nivel para el que se ha abonado la matrícula sea erróneo;

c) aurreko deialdiaren jarraibideen baitan, HABEren zuzendari nagusiak azterketariak jarritako gora jotzea onartu badu eta, ondorioz, burututako matrikula baliogabetu badu;

c) si el Director General de HABE ha estimado el recurso de alzada que interpuso dicho examinando a una convocatoria anterior y, en consecuencia, ha anulado la matrícula de referencia;

d) azterketariaren heriotza.

d) el fallecimiento del examinando.

6.– Matrikularen prezioari dagokionez, deialdi honen matrikula-epealdiak irekitzen direnean, HABEk eskainitako jarduerentzat indarrean dagoen araudiak finkatutako prezio publikoak aplikatuko dira. Unean uneko zenbatekoak www.habe.euskadi.eus web-orri bidez emango ditu ezagutzera HABEk.

6.– Respecto al precio de matrícula, se aplicarán los precios públicos que se encuentren en vigor al inicio de los períodos de matriculación de esta convocatoria, de conformidad con la normativa de precios públicos de los servicios y actividades que realiza HABE. HABE dará a conocer estos precios a través de la página web www.habe.euskadi.eus

7.– Azterketariak euskararen komunikagaitasun-maila bakar batean matrikulatu ahal izango du deialdi irekiko egiaztatze-azterketaldi bakoitzean.

7.– El examinando se podrá matricular en un solo nivel de competencia comunicativa de euskera en cada periodo de examen de la convocatoria abierta.

8.– Deialdi irekian matrikulatzen den azterketariak ezin izango du inolako matrikularik burutu seihileko horretako HABEren beste azterketaldi batean.

8.– El examinando que se matricule en la convocatoria abierta no podrá formalizar matrícula en ningún otro periodo de exámenes realizada por HABE en dicho semestre.

9.– Matrikula egitearekin batera, azterketariak oinarri hauetako irizpide eta jokabide guztiak bere egin eta onartu dituela ulertuko da.

9.– Al formalizar la matrícula, el examinando acepta los criterios y procedimientos establecidos en estas bases.

5. oinarria.– Azterketaldiak burutzea.

Base 5.– Desarrollo de los períodos de exámenes.

1.– Oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabeteko epean emango du argitara HABEk, www.habe.euskadi.eus web-orrian, azterketaldi hauek burutzeko maila bakoitzerako aurreikusitako egutegia, honako gai hauei dagokienez:

1.– En el plazo de un mes desde la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del País Vasco, HABE publicará en su página web www.habe.euskadi.eus los calendarios previstos para el desarrollo de las pruebas de acreditación correspondientes a cada uno de los niveles, respecto a lo siguiente:

– matrikulen egoera zein egunetan jarriko den ikusgai Q87 aplikazio informatikoan,

– fecha en que se podrá consultar la situación de la matrícula en la aplicación informática Q87,

– azterketa-probak egiteko egunak eta lekuak,

– fechas y lugares para la realización de las pruebas,

– azterketen emaitzak eta probak zein egunetan egongo diren ikusgai eta eskuragai Q87 aplikazio informatikoan.

– fechas en las que estarán disponibles y accesibles los resultados y las pruebas de los exámenes en la aplicación informática Q87.

2.– HABEk azterketen egutegia eta azterketak egiteko tokiak egokituko ditu, betiere eskaera kopurua eta azterketak egiteko behar diren baliabideak kontuan hartuta. Baldintza horiek aintzat hartuta, aukera egongo da egun bakarrean azterketa-proba bat baino gehiago gauzatzeko. Halaber, HABEk egutegian aurreikusitako egunak alda ditzake azterketaldiaren kudeaketan gerta litezkeen gorabeheren arabera, azterketaldirako matrikula-epeak izan ezik.

2.– HABE conformará el calendario y decidirá los lugares de los exámenes, en función de la demanda y de la disponibilidad de sus recursos para atenderla debidamente. En base a dichos presupuestos, HABE podrá realizar convocatorias para la realización de pruebas distintas en un solo lugar y en un día determinado. Así mismo, HABE podrá modificar las fechas recogidas en el calendario en función de las vicisitudes que puedan producirse en el desarrollo de la convocatoria, a excepción de los plazos de matrícula.

3.– Matrikula egin eta gero, HABEren web-orrian argitaratu den azterketa-egutegian ezarritako egunean azterketaria azterketa-lekura agertzen ez bada, ez-aurkeztutzat joko da, eta azterketariak galdu egingo du azterketa egiteko aukera.

3.– Una vez formalizada la matrícula, si el examinando no se ha presentado al lugar del examen en el día fijado en el calendario de exámenes publicado en la página web de HABE, se le considerará como no presentada a dicha persona y perderá la posibilidad de examinarse.

Salbuespen gisa, bi egoera hauek aurreikusi dira, jarraian adierazitako ondorioekin:

Como excepción, se prevén las siguientes dos situaciones, con las consecuencias seguidamente mencionadas:

a) Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera ustekabekoa eta ezinbestekoa den arrazoi batek eragin badu edota lege edo erregelamendu izaera duen arau batek babestutako egoera bada, azterketa-probaren eguna aldatu ahal izango da, egutegian zehaztutako ezohiko egunera, betiere, honako baldintza hauek betez gero:

a) Si la situación que ha impedido al examinando realizar la prueba el día ordinario fijado en el calendario es producida por una causa sobrevenida y de fuerza mayor o bien, si la situación está amparada por una norma con rango de ley o de reglamento, se podrá modificar el día ordinario de la prueba del examen, a otro día extraordinario previamente fijado en el calendario, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:

Azterketariak, proba-eguna egin eta biharamunetik aurrera, hiru lanegun izango ditu HABEri posta elektronikoz igortzeko azterketa-egunean aurkeztea eragotzi dion egoera eta arrazoia azaltzen duen adierazpen-orria eta berau justifikatzen duen ziurtagiriaren kopia (helbide elektroniko honetara: egiaztatzegintza@habe.eus). Adierazpen-orri horretan azaldutako karia justifikatuko duen ziurtagiria, txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko du. Horretarako, proba-eguna egin eta biharamunetik aurrera, bost lanegun izango ditu, HABEren egoitzetako batean zuzenean aurkezteko posta elektronikoz bidalitako ziurtagiriaren jatorrizko agiria, HABEn dagokion konpultsa gauzatu ahal izateko.

El examinando tendrá tres días hábiles, a partir del día siguiente de la prueba del examen, a fin de enviar por email a HABE (al email egiaztatzegintza@habe.eus) la declaración que explica la situación y la razón que le ha impedido acudir en el día ordinario del examen, así como, la copia del certificado que justifica dicha situación. La razón o motivación expuesta en la declaración debe ser justificada por certificado que será probado y acreditado con informes o documentos fehacientes. Para ello, dispone de un plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente a la celebración de la prueba del examen, a fin de presentar presencialmente en una de las sedes de HABE el documento original del certificado cuya copia se remitió anticipadamente por email, con el objeto de que se compulse en HABE.

Aukera hori behin bakarrik probestu ahal izango da.

Esta opción será posible una sola vez.

Hiru laneguneko epea igarota, azterketariak ez badu HABEra posta elektronikoz igorri adierazpen agiria, ez-aurkeztutzat joko da azterketaldi horretan.

Si en el plazo de tres días hábiles no se ha enviado a HABE por email la declaración antedicha, se considerará como no presentada a dicha persona.

b) Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera lege edo erregelamendu izaera duen arau batek babestutako arrazoi batek eragin badu, eta azterketariak proba egiteko ezohiko egunaz baliatzerik izan ez badu, egindako matrikula eta azterketaldian jadanik lortutako emaitzak hurrengo azterketaldirako gordeko zaizkio, baita deialdi honetako bigarren azterketalditik hurrengo urteko lehen azterketaldira ere.

b) Si la situación que ha impedido al examinando realizar la prueba el día ordinario fijado en el calendario está amparada por una norma con rango de ley o de reglamento, y el examinando no ha podido valerse del día extraordinario para realizar la prueba, se guardarán la matrícula y los resultados obtenidos en el período de examen, para el siguiente periodo de exámenes, inclusive, desde el segundo periodo de exámenes de esta convocatoria hasta el siguiente primer periodo de exámenes del próximo año.

Mintzamen-probetan azterketariari jarritako egun- zein ordu-aldaketari dagokionez, aldaketa jakinak eska ditzake azterketariak, eta HABEk baimendu, HABEren web-orrian argitaratu den azterketa-egutegian jarritako epe eta jarraibideen baitan.

Respecto a las modificaciones de fecha y horario asignados por HABE para la realización de las pruebas de expresión oral, podrán ser solicitadas y autorizadas por HABE, conforme a los plazos y procedimientos establecidos al efecto.

4.– Azterketa-lekua aldatzeko eskabidea posta elektronikoz egingo da www.habe.euskadi.eus web-orrian finkatutako prozedurei jarraikiz, eskari hori egiteko arrazoiak azalduz eta, betiere, azterketaldiaren egutegian ezarritako epeetan.

4.– La solicitud de cambio de lugar de realización de las pruebas se formalizará por correo electrónico, en base al procedimiento determinado en la página web www.habe.euskadi.eus explicando los motivos de la solicitud, siempre y cuando sea dentro de las fechas establecidas en el calendario.

6. oinarria.– Matrikularen egoera.

Base 6.– Situación de la matrícula.

Matrikula egiteko epea amaitu ondoren, matrikularen egoera ezagutzera emateko akordioa argitaratuko da www.habe.euskadi.eus web-orrian. Azterketari bakoitzak, HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus), Q87 aplikazio informatikoaren bidez, ikusi ahal izango du norberari dagokion matrikula zertan den (onartu den edo ez den onartu).

Finalizado el período de matriculación, se publicará en la página web www.habe.euskadi.eus el acuerdo de comunicación sobre la situación de la matrícula. Cada examinando, a través de la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web www.habe.euskadi.eus podrá ver el estado en que se encuentra su matrícula (si se ha aceptado o no).

7. oinarria.– Berariazko egoerak.

Base 7.– Situaciones específicas.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 28. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, egiaztatze-probetan parte hartu nahi izan, eta egokitzapen jakinak behar dituzten azterketarien kasuan, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu HABEk, desgaitasunen bat duten azterketari horien aukera-berdintasuna bermatzeko; betiere, azterketaren edukia indargabetzeke edota balioetsi beharreko gaitasun-maila murrizteke.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Orden de 9 de septiembre de 2020 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, en los casos en que deseando participar en las pruebas de competencia se requiera de algún tipo de adaptación específica, HABE adoptará las medidas oportunas a fin de garantizar que los examinandos que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar las pruebas en las debidas condiciones de igualdad, siempre que con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba o se reduzca o menoscabe el nivel de competencia comunicativa exigible al mismo.

Gaitasun-proba berariazko behar horietara egokitu ahal izateko, azterketariak azterketaldirako matrikula egiteko garaian, HABEren lurralde-arduradunari egin beharko dio eskaera eta, duen desgaitasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofizialez zuritzeaz gain, eskatzen duen egokitzapena azalduko du (aulki, mahai edo ordenagailu berezia, entzungailuak, braille-sistema, etab.), kasuan kasuko antolaketa-moduaren arabera. Halaber, aurkeztutako agiriaren konpultsa HABEren egoitzetako batean egin beharko du bost lanegunetan, matrikula egiteko epea amaitu eta biharamunetik aurrera.

A fin de llevar a cabo las adaptaciones necesarias, la persona interesada deberá presentar su solicitud a la persona designada como responsable territorial de HABE en el momento de realizar la matrícula de examen, acreditando la discapacidad alegada mediante informe oficial emitido por la institución pública competente en dicho ámbito, e indicando la adaptación solicitada (silla, mesa u ordenador especiales, auriculares, sistema braille, etc.), conforme al modelo organizativo establecido. Asimismo, deberá presentar la compulsa de la documentación en HABE en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la finalización del plazo de matrícula.

Eskari hauen aurrean, HABEk denbora nahiz baliabideak egokituko dizkio behar bereziak dituen azterketariari, betiere Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduari edota gaitasun-probok gauzatuko diren egunean indarrean egon daitekeen arautegiari jarraikiz.

A la vista de las solicitudes presentadas, HABE adecuará los medios materiales, así como la duración de las pruebas, a las personas que así lo hayan solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 9 de septiembre de 2020 del Consejero de Cultura y Política Lingüística o en la normativa aplicable en el momento de realización de las pruebas.

Entzumen- eta mintzamen-gaitasuna nabarmen eta etengabe mugaturik duten pertsonak, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortuta baldin badute arrazoi horiengatik, B1 eta B2 mailetako irakurtzeko eta idazteko hizkuntza-trebetasunak partzialki egiaztatzeko aukera izango dute, matrikula egiteko unean matrikularen prezioa % 50 murriztuta. Zatikako gaitasun-proba gainditzeko, beharrezkoa izango da trebetasun horiek gainditzeko ezarrita dauden gutxieneko kalifikazioak erdiestea.

Las personas que acrediten una limitación relevante y permanente en la capacidad auditiva y expresiva con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % podrán optar en el momento de realizar la matrícula por la acreditación parcial de las destrezas lingüísticas de comprensión y expresión escrita de los niveles de competencia comunicativa de los niveles B1 y B2 con la reducción del precio de matrícula del 50 %. Para superar la prueba de competencia parcial será necesario obtener las calificaciones mínimas establecidas para la superación de dichas destrezas.

8. oinarria.– Proben ezaugarriak, antolamendu-modua, ebaluazio-irizpideak eta atalez ataleko kalifikazioa.

Base 8.– Características, organización, criterios de evaluación y calificación de los distintos apartados de las pruebas de competencia.

1.– Gaitasun-maila bakoitza ebaluatzeko prestatutako probek azterketariaren euskararen komunikagaitasuna balioetsiko dute: azterketariak euskaraz entzundakoa ulertzeko eta irakurritakoa bereganatzeko duen gaitasuna, batetik, eta komunikatu nahi duen hura ahoz zein idatziz adierazteko duen gaitasuna, bestetik.

1.– Las pruebas de acreditación diseñadas para la evaluación de los niveles de competencia evaluarán la competencia comunicativa en euskera de cada examinando: su destreza para comprender lo escuchado y asimilar lo leído y su destreza para expresar tanto oralmente como por escrito lo que desea comunicar.

2.– HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko Ebaluazio- eta Egiaztatzegintza-Arloak lau trebetasunak neurtzeko probak prestatuko ditu, ebazpen honen II. eranskinean zehaztutakoa oinarri hartuz, eta Zerbitzuak berak aplikatuko ditu proba horiek, lurraldeka eta lurralde bakoitzean eremu bateratuan antolatuta, egutegian zehaztutako datetan.

2.– La Sección de Evaluación y Acreditación del Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE elaborará las pruebas oportunas para la evaluación de las cuatro destrezas lingüísticas, de conformidad con lo establecido en Anexo II de esta Resolución y ese mismo Servicio aplicará las pruebas por territorios, agrupados en un ámbito único por cada territorio y en las fechas señaladas en el calendario.

3.– Maila bateko probak gainditzeko, 100 puntutik gutxienez 50 lortu beharko ditu azterketariak, ebazpen honen II. eranskineko puntuazio-sistemari jarraikiz. Azterketariak maila gainditzeko azaldu beharreko hizkuntza-gaitasuna, HEOCaren «Ebaluazio-irizpideak eta eskalak» atalean, mailaz maila eta trebetasunez trebetasun zehazten diren ebaluazio-irizpideen balioespen-eskalako bigarren deskriptoreak adierazitakoa da. Maila bat gainditzeko, azterketariak lau trebetasunetako probak gainditu beharko ditu, aipatutako eranskinean jarritako irizpideak betez.

3.– Las pruebas correspondientes a un nivel sumarán un total de 100 puntos, y para darlas por superadas el examinando deberá obtener un mínimo de 50 puntos conforme al sistema de puntuación establecido en el Anexo II de esta Resolución. El segundo descriptor de la escala de valoración de criterios de evaluación, del capítulo «Criterios de evaluación y escalas» por niveles y destrezas del HEOC, indica cuál es el nivel de competencia a alcanzar por el examinando. Para superar un nivel, el examinando deberá superar las pruebas de cada una de las cuatro destrezas lingüísticas, conforme a los criterios establecidos en dicho anexo.

4.– Egiaztatze-prozesua bideratzeko jardunak, gailu elektronikoek (besteak beste, telefono, ordenagailu, argazki-kamera, edozein soinu-grabagailu, haririk gabeko entzungailu, irakur-tresnadun ordulariak eta entzungai edo ikusgai diren edukietara sarbidea eskaintzen duten betaurrekoek...) eskain dezaketen edukietarako sarbiderik gabe daude aurreikusita eta Interneterako konexiorik gabe.

4.– Las actividades de acreditación se realizarán sin conexión a Internet ni acceso a contenidos que puedan ofrecer los dispositivos electrónicos (teléfono, ordenador, cámara de fotos, grabadores de sonido, auriculares inalámbricos, relojes con aparatos de lectura y gafas que ofrecen acceso a contenidos audiovisuales...).

5.– Idazmen-probetan, irakurgarria izango da idazketa, eta ulergarria kaligrafia. Mintzamen-probetan, berriz, argi ahoskatu eta zuzen ebakiko dira hitzak.

5.– La escritura tendrá que ser legible y la caligrafía comprensible en las pruebas escritas. La dicción clara y la pronunciación correcta en las pruebas orales.

6.– Probak egiterakoan, azterketariak ematen zaizkion jarraibideak zuzen eta egoki bete behar ditu.

6.– Para la realización de las pruebas el examinando deberá cumplir correcta y adecuadamente las instrucciones comunicadas.

9. oinarria.– Gaitasun-proben zuzenketa-prozesua.

Base 9.– Proceso de corrección de las pruebas de competencia.

1.– Hizkuntza-arauak eta euskalkiak.

1.– Normas lingüísticas y dialectos.

Lau hizkuntza-trebetasunak balioesteko azterketariek egindako probek Euskaltzaindiak indarrean dituen arauak beteko dituzte, eta, betiere, euskara-eredu landu eta jantzian emanak etorriko dira.

Las pruebas realizadas en las cuatro destrezas lingüísticas deberán cumplir las normas en vigor aprobadas por Euskaltzaindia, y se presentarán en registros normativos correctos y cultos.

Mintzamen-probetan, azterketariak bere euskalkia erabiltzeko gaitasuna eta jariotasuna erakuts dezake, betiere, egitekoaren testuinguruari hala badagokio. Honelakoetan, aztertzaileek azterketarion gaitasun- eta jariotasun-maila hori aintzat hartu eta balioetsiko dute azken emaitza jartzean.

En las pruebas de expresión oral, el examinando podrá demostrar su capacitación y fluidez en el uso de su dialecto, siempre que así lo requiera la tarea encomendada. En estos casos, los examinadores y examinadoras considerarán debidamente estos usos y los valorarán en la calificación final del ejercicio.

2.– Izengabetasuna.

2.– Anonimato.

Gaitasun-probak norenak diren jakin gabe zuzenduko dituzte aztertzaileek, ikerleek zein tutoreek, zuzenketa izengabea bermatzeko. Aztertzaileak ezin izango du berak azkeneko bi urteetan izandako ikasleen gaitasun-probarik zuzendu. Horrelakorik gertatuz gero, aztertzaileak berak laga beharko du zeregin hori azterketaldiaren antolaketa-garaian. Mintzamen-proba balioesterakoan, azterketaria irakasle izan ez dituen aztertzaile batzuekin arituko da, eta, aparteko egoera saihetsezinak tarteko, irakasleak epaimahaian aztertzaile moduan aritu behar badu, azterketariari jakinaraziko zaio jarduera hori beste aztertzaile batek kalifikatuko duela.

Las personas que realicen las tareas de examinación, que aporten experiencia y que realicen tareas de tutoría corregirán los exámenes sin conocer la identidad del autor del ejercicio, con el objetivo de garantizar una corrección anónima. Las pruebas de acreditación de un examinando no podrán ser corregidas por un profesor o profesora que dicho examinando haya tenido en los últimos dos años. En el caso de que concurriera tal circunstancia, corresponderá al propio examinador o examinadora presentar su abstención en el momento oportuno de la organización del ejercicio. Las pruebas de expresión oral las aplicarán examinadores distintos a sus profesores o profesoras, y, en el caso de que se den circunstancias extraordinarias inevitables, que requieran la presencia del profesor o profesora como examinador en el tribunal, se le comunicará al examinando que otro examinador o examinadora será quien proceda a la calificación de dicha prueba.

3.– Irakurmen- eta entzumen-proben zuzenketa.

3.– Corrección de las pruebas de comprensión escrita y comprensión oral.

Gaitasun-probaren atal hauen zuzenketa izendatutako aztertzaileen artean egingo da, ebazpen honen II. eranskinera bildutako irizpideen arabera, eta emaitzak akta batera bilduko dituzte kalifikazio-proposamen gisa.

La corrección de estas pruebas se realizará por los examinadores y examinadoras nombrados al efecto, conforme a los criterios establecidos en el Anexo II de esta Resolución y estos reflejarán en acta las calificaciones otorgadas con carácter de propuesta.

Irakurmen-proba eta idazmen-proba batera zuzenduko dituzte aztertzaileek eta entzumen-proba mintzamen-probarekin batera.

La corrección de la prueba de comprensión escrita por parte de los examinadores o examinadoras se realizará junto con la de expresión escrita, y la corrección de la prueba de compresión auditiva junto con la de expresión oral.

Ezinbesteko baldintza izango da irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko.

Será condición indispensable superar la prueba de comprensión escrita para que se corrija la prueba de expresión escrita.

Azterketok, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak zaindu eta gordeko ditu.

Corresponderá al Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE la guarda y custodia de las pruebas realizadas.

4.– Idazmen-probaren zuzenketa.

4.– Corrección de la prueba de expresión escrita.

a) Idazmen-proba, gutxienez, bina aztertzailek zuzenduko dute, eta irizpen arrazoitua emango dute kalifikazio-fitxa banatan. Informazioa berariazko fitxa digital batera bilduko da, bertan jarritako kalifikazioak azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

a) Cada prueba de expresión escrita será corregida al menos por dos examinadores o examinadoras, que emitirán su dictamen razonado en sendas fichas de calificación. Las observaciones referidas a la calificación se recogerán en su correspondiente ficha digital a fin de facilitar al examinando la comprensión, con precisión y rigor, de la evaluación de su prueba.

b) B1, B2 eta C1 mailetako idazmen-probako emaitzan 15 puntura iritsi ez, baina gutxienez 14 lortzen dituen azterketariak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du puntu-gabezia hori, baldin eta mintzamen-proban 17 puntu lortu baditu. Edozelan ere, ezinbesteko baldintza izango da gutxienez 14 puntu ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko.

b) El examinando de los niveles B1, B2 y C1 que, sin llegar en la prueba de expresión escrita a la puntuación mínima exigida de 15 puntos, obtuviera al menos 14, podrá compensar esa diferencia con la lograda en la prueba de expresión oral, en el único caso de que haya obtenido al menos 17 puntos en la prueba de expresión oral. En todo caso, para poder presentarse a la prueba de expresión oral, será requisito imprescindible obtener un mínimo de 14 puntos en la prueba de expresión escrita en dichos niveles.

c) Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

c) En relación con la cantidad mínima de palabras exigidas para cada nivel, el examinador o examinadora se ajustará a los siguientes criterios al otorgar la correspondiente calificación:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando hubiera escrito la cantidad mínima de palabras exigida y cumpliera los criterios mínimos de valoración correspondientes a su nivel, se calificará el ejercicio entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– A la hora de valorar los ejercicios que no lleguen al número mínimo de palabras exigido, al examinando cuya prueba le falte menos del 10 % para llegar al mínimo estipulado, se le restará en la puntuación general, según estos parámetros:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 10 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba que no alcance el 90 % del mínimo de palabras exigidas será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) Aztertzaileak idazmen-proba zuzendu ondoren, jarraibide hauei lotuko zaizkie:

d) Una vez calificada la prueba de expresión escrita, los examinadores y examinadoras se ajustarán al siguiente procedimiento:

Zuzenketa anonimoa egikarituko da, aldiro itsu bikoitzeko sistemaz proba bakoitzaren bi zuzenketa eginez, bi ebaluatzailek bakoitzak bere aldetik egina. Ebaluatzaileek ausazko banaketa baten bidez jasoko dituzten probak balioetsiko dituzte, ebazpen honen II. eranskinean HABEren zuzendari nagusiak ezarritako idazmen-probaren balioespen-irizpide berezien arabera, eta, era horretan, proba horren ebaluazioa behar bezain objektiboa izango dela bermatuko da.

Se facilitará la validación de la corrección de forma anónima, mediante una doble corrección en sistema de doble ciego en todas las actuaciones, hecha de forma independiente por dos evaluadores o evaluadoras que reciben la prueba a través de un reparto aleatorio realizado entre el personal evaluador, atendiendo a los criterios singulares de valoración de la prueba de expresión escrita establecidos por el Director General de HABE en el Anexo II de esta Resolución, de forma que se garantice suficientemente la objetividad de la evaluación de dicha prueba.

Kalifikazio-prozesua jarraibide hauen arabera bideratuko da:

El proceso de calificación se llevará a cabo según las siguientes instrucciones:

– Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Gai» gisa balioetsiko da.

– Si los dos evaluadores o evaluadoras califican el ejercicio como «Apto», se calificará la prueba de expresión escrita como «Apto».

– Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Ez gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Ez gai» gisa balioetsiko da.

– Si los dos evaluadores o evaluadoras califican dicha prueba como «No apto», se procederá a calificar la misma como «No apto».

– Baldin eta ebaluatzaileetako batek proba «Gai» gisa kalifikatzen badu eta besteak «Ez gai» gisa, probak ebaluatzaile-ikerle baten irizpena jasoko du.

– En caso de que uno de los evaluadores o evaluadoras califique la prueba como «Apto» y el otro como «No apto», la prueba se someterá al juicio del personal perito.

e) Idazmen-proba berariazko aplikazio informatikoen bidez banatuko zaie aztertzaileei, ebaluatzaile-ikerleei zein tutoreei, euskarri digitalean.

e) La prueba de expresión escrita se pondrá a disposición del personal evaluador o evaluador perito y tutor en soporte digital.

5.– Mintzamen-probaren zuzenketa.

5.– Corrección de la prueba de expresión oral.

Mintzamen-proba bina aztertzailek bideratu eta zuzenduko dute, eta kalifikazio-fitxa bakarrean emango dute irizpen arrazoitua. Informazioa berariazko fitxa digital batera bilduko da, bertan jarritako kalifikazioak azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

La prueba de expresión oral será realizada y corregida por dos examinadores o examinadoras, que emitirán su dictamen razonado en una única ficha de calificación. Las observaciones referidas a la calificación se recogerán en su correspondiente ficha digital a fin de facilitar al examinando la comprensión, con precisión y rigor, de la evaluación de su prueba.

Gutxienekoak bete diren ala ez erabakitzean bi aztertzaileak bat ez badatoz, bigarren zuzenketa bideratuko du tutoreak edo ikerleak. Tutoreak edo ikerleak irizpen propioa eman eta gero, Epaimahaiaren eskura jarriko du jarritako emaitzen proposamena.

Si ambos examinadores o examinadoras discrepan en su valoración sobre si la prueba cumple o no con los mínimos exigidos para su superación, se procederá a una segunda corrección a cargo del personal tutor o perito, que evaluará la prueba de oficio y elevará su dictamen razonado al Tribunal correspondiente.

Mintzamen-proba guztiak grabatu egingo dira, zuzenketa-prozesuaren euskarri eta ikerketa-helburu zein aztertzaileen trebakuntzarako.

Todas las pruebas de expresión oral serán grabadas, como soporte del proceso de corrección, y con la finalidad de fomentar la investigación y la formación de los examinadores y examinadoras.

10. oinarria.– Emaitzak onartzea.

Base 10.– Aprobación de los resultados.

Mailaz mailako epaimahaiek, aztertzaile, ikerle eta tutoreek egindako balorazioak aztertu ondoren, probei dagozkien emaitzak onartuko dituzte, eta jarraian, Azterketa Batzordeari igorriko dizkiote emaitzak.

El Tribunal de cada nivel, a la vista de las valoraciones realizadas por las personas examinadoras, peritos y tutoras, aprobará, las calificaciones y a continuación, las remitirá a la Comisión de Exámenes.

11. oinarria.– Emaitzak argitaratzea.

Base 11.– Publicación de los resultados.

Azterketa Batzordeak, egutegian zehaztutako datetan, emaitzak ezagutzera emateko akordioa argitaratuko du HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus).

La Comisión de Exámenes adoptará, en las fechas concretadas en el calendario, el acuerdo de comunicación de los resultados en la página web de HABE www.habe.euskadi.eus.

Gainera, emaitzak ikusgai jarriko ditu, mailaz maila eta trebetasunez trebetasun, HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus), Q87 aplikazio informatikoaren bidez. Horretara sartzeko norberaren sarbide-gakoa beharko da.

Además, los resultados se podrán consultar por niveles y por destrezas lingüísticas, a través de la página web de HABE www.habe.euskadi.eus por medio de la aplicación informática Q87 a la que se podrá acceder mediante la clave de acceso personal.

Gero, Azterketa Batzordeak behin betiko emaitzak HABEren zuzendari nagusiari aurkeztuko dizkio, egiaztagiriak luzatzeari begira, eta Erregistroan alta eman dakien, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 36. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

A continuación, la Comisión de Exámenes elevará los resultados definitivos al Director General de HABE a los efectos de expedición de certificados y del alta en el Registro, conforme al artículo 36 de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de septiembre de 2020.

12. oinarria.– Ziurtagiriak.

Base 12.– Certificados.

Gaitasun-probak gaindituz mailaren bat egiaztatu duen azterketariak ziurtagiria eskuratu ahal izango du HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus), Q87 aplikazio informatikoaren bidez, norberaren sarbide-gakoaz eta Agiriak aukera baliatuz.

Quien haya superado las pruebas de competencia y haya acreditado algún nivel, podrá obtener el certificado en la página web www.habe.euskadi.eus por medio de la aplicación informática Q87 a la que se podrá acceder mediante la clave de acceso personal y la opción Certificados.

13. oinarria.– Erreklamazioak, kalifikazioak berrikusteko eskaerak eta gora jotzeko errekurtsoak.

Base 13.– Reclamaciones, solicitudes de revisión de calificaciones y recursos de alzada.

1.– Erreklamazioak.

1.– Reclamaciones.

Honako gai hauei buruz aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak:

Podrán presentarse reclamaciones sobre los siguientes temas:

Batetik, matrikularen egoera dela eta.

Por un lado, por la situación de la matrícula.

Bestetik, azterketa egunean edo azterketa lekuan, antolaketaren eremuko jarraibideetan hutsegiterik izan baldin bada, izandako gorabehera edo intzidentzia praktiko materialak direla eta.

Por otro lado, cuando se hayan producido errores respecto a la organización en el día del examen o en el lugar del examen, por incidencias prácticas de carácter material.

Erreklamazio hau aurkeztu ahal izango da, bai paperean -«Zuzenean» arretagunean, postaz edota HABEko egoitzetan- bai telematikoki (Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan identifikazio sistema egoki bidez, hau da, BakQ edo NAN elektronikoz). Ahal bada, bide telematikoa lehenetsiko da.

Esta reclamación se podrá presentar tanto en papel -directamente en el punto de atención Zuzenean, por correo postal o en las sedes de HABE- como por vía telemática (en la sede electrónica del Gobierno Vasco, mediante el sistema de identificación correspondiente, es decir, mediante BakQ o el DNI electrónico). Preferentemente se priorizará la vía telemática.

2.– Kalifikazioak berrikusteko eskaerak.

2.– Solicitud de Revisión de la calificación.

Azterketariak mailako Epaimahaiaren aurrean kalifikazioa berrikusteko eskatu ahal izango du, eskaerak arrazoituz.

El examinando podrá solicitar ante el Tribunal correspondiente a su nivel la revisión de la calificación obtenida, de forma motivada.

Desadostasun hutsa adieraztea ez da oinarri nahikoa izango erdietsitako kalifikazioaren berrikuspena eskatzeko. Beraz, oinarri teknikorik gabeko kalifikazio-berrikuspenen eskaerak gaitzetsiak izango dira.

La mera discrepancia con la calificación obtenida no constituirá base suficiente para solicitar la revisión de la calificación obtenida, por lo que las que carezcan de argumentación técnica que las sostenga quedarán desestimadas.

3.– Aurkeztu beharreko agiriak.

3.– Documentación a presentar.

Erreklamazioak zein kalifikazioak berrikusteko eskaerak izapidetu daitezen, azterketariak jarraian azaltzen diren datu zein agiriak aurkeztu beharko ditu nahitaez:

Para que puedan tramitarse las reclamaciones y las solicitudes de revisión de calificaciones, el examinando deberá necesariamente presentar los datos y documentos que se señalan a continuación:

– Erreklamatzailearen edota eskatzailearen izen-deiturak eta jakinarazpenetarako helbidea eta helbide elektroniko bat.

– Nombres y apellidos de quien reclama o presenta la solicitud y su dirección postal y una dirección de correo electrónico a efectos de notificación.

– Nortasun-agiriaren zenbakia.

– Número del DNI.

– Egiten duen erreklamazio edo eskaeraren edukia.

– Solicitud o reclamación que presenta.

– Gertaera edo errakuntza hori izan dela erakusten duten agiriak edo frogak.

– Documentos o pruebas que sostengan lo expuesto o muestren el error citado.

– Lurraldea, lekua, data eta egiaztatze-maila.

– Territorio, lugar, fecha y nivel de acreditación.

– Erreklamaziogilearen edota kalifikazioa berrikusteko eskaera egiten duen azterketariaren izenpea.

– Firma de la persona reclamante o de la persona que solicita la revisión de la calificación.

4.– Epeak.

4.– Plazos.

Hiru laneguneko epea izango da ondorengo gertakaria edo egintza jazo eta biharamunetik aurrera:

Se dispone de un plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente del hecho o acto mencionado a continuación:

a) Erreklamazioen kasuan:

a) en el caso de las reclamaciones

– HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus), Q87 aplikazio informatikoaren bidez, matrikulen egoera ezagutzera eman eta ikusgai jartzen dituen akordioa argitaratu eta biharamunetik aurrera.

– desde el día siguiente a la publicación en la página web www.habe.euskadi.eus del acuerdo de comunicación y puesta a disposición de la situación de la matrícula a través de la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web.

– azterketa-proba egin eta biharamunetik aurrera.

– desde el día siguiente a la realización de la prueba.

b) Kalifikazioak berrikusteko eskaeren kasuan:

b) en el caso de las solicitudes de revisión de calificaciones

– HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus), Q87 aplikazio informatikoaren bidez, emaitzak ezagutzera eman eta ikusgai jartzen dituen akordioa argitaratu eta biharamunetik aurrera.

– desde el día siguiente a la publicación en la página web www.habe.euskadi.eus del acuerdo de comunicación de los resultados y la puesta a disposición de las pruebas a través de la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web.

5.– Erantzunak.

5.– Contestaciones.

Erreklamazioen edota berrikusteko eskaeren erantzunak dagokion organo eskudunaren akordio edo erabaki bidez hartu eta onartuko dira. Ondoren, www.habe.euskadi.eus web-orrian ezagutzera emateko akordioa argitaratuko da eta gainera, erantzunaren eduki zehatza ikusgai jarriko da HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus), Q87 aplikazio informatikoaren bidez.

Las contestaciones a las reclamaciones y a las solicitudes de revisión de las calificaciones se adoptarán y aprobarán por acuerdo o resolución del órgano competente correspondiente. Seguidamente, se publicará el acuerdo de comunicación en la página web www.habe.euskadi.eus y además el contenido detallado de la contestación se podrá consultar a través la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web www.habe.euskadi.eus.

6.– Gora jotzeko errekurtsoak.

6.– Recursos de alzada.

Interesdunek, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute honako egintza hauen aurka:

Las personas interesadas podrán presentar recurso de alzada contra los siguientes actos:

– Erreklamazioaren erantzuna.

– la contestación de la reclamación.

– Azterketa probaren emaitza berrikusteko eskariaren erantzuna.

– la contestación de la solicitud de revisión de calificación.

– Azterketen behin betiko emaitzak 11. oinarrian zehaztu den moduan ezagutzera eman dituen akordio edo erabakia. Behin betiko emaitzak azken proba egin ondorengoak izango dira.

– el acuerdo de comunicación sobre los resultados definitivos de los exámenes, conforme a lo establecido en la base 11. Los resultados definitivos serán los correspondientes a las pruebas finales.

Horretarako, hilabeteko epea izango dute, aurkaratutako egintza ezagutzera eman edo jakinarazi eta biharamunetik aurrera.

Para ello, se dispone del plazo de un mes desde el día siguiente a la comunicación o notificación del acto que se impugna.

Errekurtsoak ebazteko, HABEren zuzendari nagusiak lurralde-arduradunari, mailaz mailako Epaimahaiaren buruari edota Azterketa Batzordeko buruari eska liezaieke errekurtsoaren mamiari buruzko txostena. Halaber, deialdi honetan parte hartzen ez duen kanpoko adituren baten irizpena ere eska lezake.

A efectos de su resolución, el Director General de HABE podrá requerir de la persona responsable territorial o del presidente o presidenta del Tribunal del nivel correspondiente, así como del presidente de la Comisión de Exámenes, la emisión de un informe sobre el fondo de la cuestión. Asimismo, podrá solicitar la valoración de alguna persona experta no participante en la convocatoria.

Erreklamazioak eta kalifikazioak berrikusteko eskaerak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 17. artikuluaren arabera izapidetuko dira.

Las reclamaciones y las solicitudes de revisión de la calificación serán tramitadas de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Edozein modutan, erreklamazioek, kalifikazioak berrikusteko eskaerek zein gora jotzeko errekurtsoek ez dituzte etengo deialdi honetan jasotako prozeduren izapidetza eta egutegia.

En cualquier caso, las reclamaciones o recursos de alzada no interrumpirán los trámites y calendarios establecidos en la convocatoria.

14. oinarria.– Informazioa, tramitazioa on-line eta argibide-eskaerak.

Base 14.– Información, tramitación on-line y consultas.

Deialdi honetan aurreikusitako prozeduren ondoriozko argitaratze eta jakinarazpenak HABEren web-orriaren bidez (www.habe.euskadi.eus) egingo dira, errekurtso administratiboen ebazpenei dagozkienak izan ezik.

Las publicaciones y notificaciones derivadas de los procedimientos correspondientes a esta convocatoria se realizarán a través de la página web www.habe.euskadi.eus salvo las relativas a la resolución de recursos administrativos.

Era berean, azterketariak HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus) gauzatuko ditu oinarri hauetan xedatutako izapideak, eta egiaztatzegintza@habe.eus posta elektronikoa baliatuko du ebazpen honetako oinarri eta prozedurei buruzko kontsulta orotarako.

Igualmente, el examinando formalizará los procedimientos establecidos en estas bases en la página web www.habe.euskadi.eus y tendrá a su disposición la dirección de correo electrónico egiaztatzegintza@habe.eus para efectuar cualquier consulta relacionada con las bases y procedimientos de esta Resolución.

15. oinarria.– Espedienteak ikustea.

Base 15.– Acceso a los expedientes.

Azterkariak HABEren web-orrian (www.habe.euskadi.eus), Q87 aplikazio informatikoaren bidez, kontsultagai eta eskuragai izango ditu Idazmen- eta mintzamen-ataletako kalifikazio-orriak, bere irakurmen eta idazmen-probak eta entzungai baita bere mintza-saioa ere.

El examinando podrá consultar en la página web www.habe.euskadi.eus a través de la aplicación informática Q87, los dictámenes razonados correspondientes a la valoración de las pruebas de expresión escrita y oral, sus pruebas de comprensión y expresión escrita y la grabación de su prueba de expresión oral.

16. oinarria.– Datu pertsonalen babesa.

Base 16.– Protección de datos de carácter personal.

Egiaztatze-deialdi honetan adierazitako datu pertsonalak eta egiaztatze-prozeduran zehar sortzen direnak «Euskara-mailak egiaztatzeko deialdi irekiak», «Ikasleen dirulaguntzak» eta «Egiaztapen probetarako eskatutako egokitzapenak» izenekoak, edo hauen ordez ezar daitezkeenak, dagokion Tratamendu Jardueren Erregistroan (TJR) sartuko dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Batzordearen eta Europako Parlamentuaren 2016/679 araudian xedatutakoaren arabera. Helburu hauetarako erabiliko dira fitxategi horietan jasotako datuak:

Los datos de carácter personal manifestados en esta convocatoria de acreditación, así como los que se produzcan a lo largo del procedimiento de acreditación, serán incorporados a las actividades de tratamiento correspondientes en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) denominadas: «Gestión de convocatorias abiertas para la acreditación de niveles de euskera», «Subvenciones al alumnado» y «Adecuaciones solicitadas para la realización de las pruebas de acreditación» o en las que lo sustituyan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento 2016/679 de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, sobre Protección de Datos, para los objetivos que se especifican a continuación:

– Deialdi honetan aurreikusitako prozedurak kudeatzeko.

– La gestión de los procedimientos previstos en esta convocatoria.

– Euskararen ezagutzaren egiaztatze-agiriak HABEren erregistroan inskribatzeko, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 48. artikuluan dioenari jarraikiz.

– Inscripción en el registro de HABE de certificados de acreditación de competencia comunicativa en euskera, conforme a lo estipulado en el artículo 48 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

– Emandako ziurtagiriak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura helarazteko, urriaren 16ko 222/2012 Dekretuak agintzen duen moduan, deialdi honetan gaitasun-maila egiaztatzen dutenen datuak. Erregistro horretan dauden datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Herri Administrazioen Hizkuntza Normalkuntzaren zuzendaria da. Bertan jasotako datu pertsonalen gaineko eskubideak Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzan gauzatu behar dira.

– La remisión de los certificados emitidos al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 222/2012, de 16 de octubre, de todas aquellas personas que en esta convocatoria acrediten su nivel de competencia. La persona responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en dicho Registro es la titular de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. Los derechos de los datos personales incluidos en la misma se materializarán ante la Dirección de Servicio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleen kudeaketarako: ikasprozesua, euskara-mailaren egiaztapena eta dirulaguntzaren kudeaketa.

– La gestión del alumnado de los euskaltegis y centros homologados para el autoaprendizaje del euskera: proceso de aprendizaje, acreditación de niveles de competencia comunicativa en euskera y gestión de subvenciones.

HABEren zuzendaria izango da tratamenduaren administrazio-organo arduraduna.

El Director de HABE será el órgano administrativo responsable del tratamiento.

Tratamendua beharrezkoa da legez ezarritako betebeharrak gauzatzeko (29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, HABE sortzekoa eta Euskaltegiak arautzekoa), eta interes publikoaren izenean egiten den xederen bat gauzatzeko, edo trataeraren arduradunari emandako botere publikoak egikaritzeko (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Es necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales (Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación de HABE y regulación de los euskaltegis) y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Interesdunak bere datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea izango du, baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haien aurka egiteko ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Las personas interesadas tendrán derecho de acceso, rectificación y supresión, así como de limitación u oposición a su tratamiento en los términos señalados en la información complementaria.

Halaber, bere datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskura dezake helbide honetan: https://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-edukiak/eu/

Asimismo, podrán obtener información complementaria sobre el tratamiento de sus datos en la siguiente dirección: https://www.habe.euskadi.eus/proteccion-datos-personales-habe/s23-edukiak/es/

Egiaztatze-prozesuaren ondoren, lau hizkuntza-trebetasunak neurtzeko egindako probak prestakuntza-helburuetarako, ikerketa-lanetarako edota estatistikarako erabili ahal izango ditu HABEk betiere probok barneratuta dituzten datu pertsonalak bereizi ondoren, indarrean dagoen legediak agintzen duen moduan.

Después del proceso de acreditación, las pruebas realizadas para la evaluación de las cuatro destrezas lingüísticas podrán ser utilizadas para fines formativos o para trabajos de investigación, una vez finalizado el procedimiento de acreditación y tras la correspondiente disociación de los datos personales que, en su caso, tengan incorporados, tal y como ordena la legislación vigente.

17. oinarria.– Jarduerak isilpean gorde beharra.

Base 17.– Obligación de guardar secreto sobre las actuaciones.

Egiaztatze-deialdietan parte hartuko duten aztertzaile, ikerle, tutore, maila bakoitzeko epaimahaikide, Lurralde Batzordeetako kide, zein Azterketa Batzordeko kideen eta administrazio-langileen betebeharra da isilpean gordetzea, egiaztatzegintzari lotutako ezein eragileri buruz, beren egitekoen jardunean jakindako gertaera, ezagututako dokumentu, kalifikazio-proposamen, izandako eztabaida eta jazotako egoerak.

Es obligación de los examinadores y examinadoras, del personal perito y tutor, de los miembros de los Tribunales de cada nivel, de los miembros de las Comisiones Territoriales y de la Comisión de Exámenes, así como la del personal administrativo que tome parte en el desarrollo de esta convocatoria, guardar secreto sobre hechos, documentos, propuestas de calificación, deliberaciones y situaciones relacionadas con las partes intervinientes de los que hubiesen tenido conocimiento por razón del ejercicio de su función en el proceso de acreditación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común