Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2022ko urtarrilaren 26a, asteazkena

N.º 17, miércoles 26 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
416
416

AGINDUA, 2022ko urtarrilaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskadiko industria-ondare higigarriaren «Orkonera-Lutxana Bilduma» sortzen duena.

ORDEN de 5 de enero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se crea la «Colección Orkonera-Lutxana» de Patrimonio Industrial Mueble de Euskadi.

Agindu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak 10. artikuluko 17. eta 19. apartatuetan kulturaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkion eskumenen esparruan sartzen da. Hala, 17. apartatuan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du kulturaren arloan. Bestalde, lehen aipatutako 10. artikuluaren 19. apartatuak eskumen esklusiboa aitortzen dio ondare historiko, artistiko, monumental, arkeologiko eta zientifikoaren arloan, eta Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartzen du Estatuak ondare hori esportazioaren eta espoliazioaren aurka babesteko ezartzen dituen betebeharrak betetzea.

La presente Orden tiene su encaje en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía del País Vasco otorga, en materia de cultura, a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el artículo 10, en sus apartados 17 y 19. Así, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 17, la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta la competencia exclusiva en materia de cultura. Por su parte, el apartado 19 del previamente reseñado artículo 10, reconoce la competencia autonómica exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, asumiendo la Comunidad Autónoma del País Vasco el cumplimiento de las obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación.

Eskumen-esleipen horren babesean, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legea onartu zen. Lege horren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko euskal kultura-ondarearen araubide juridikoa ezartzea, ondarea babestu, kontserbatu eta balioesteko, eta pertsona guztiek irisgarritasun unibertsaleko baldintzetan ezagutu, ikertu, zabaldu eta gozatu ahal izan dezaten.

Al amparo de dicha atribución competencial, se aprobó la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, la cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural vasco de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fin de garantizar su protección, conservación y puesta en valor, así como de posibilitar su conocimiento, investigación, difusión y disfrute por todas las personas en condiciones de accesibilidad universal.

6/2019 Legearen VIII. titulua industria-ondarearen tratamenduari buruzkoa da, eta honela definitzen du industria-ondarea: ondasun higiezin, higigarri eta immaterialek osatzen dute, eta industriarekin lotutako hainbat jarduerak (teknikoak, erauztekoak, teknologikoak, ingeniaritzakoak, ekoizpenekoak eta eraldatzekoak) izandako bilakaeraren testigantza adierazgarriak dira, bai eta industria-kulturarekin lotutako adierazpenen testigantza adierazgarriak ere.

Dicha Ley 6/2019 dedica su Título VIII al tratamiento del patrimonio industrial. De esta manera, define el patrimonio industrial como aquel que está integrado por el conjunto de bienes inmuebles, muebles e inmateriales, que constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas, extractivas, tecnológicas, de la ingeniería, productivas y de transformación relacionadas con la industria, así como de las manifestaciones vinculadas a la cultura industrial.

Irizpide horren arabera, 6/2019 Legearen 61.2 artikuluak industria-ondarearen ondasun higigarrien kontzeptua mugatzen du, eta teknologia-, lantegi- eta ingeniaritza-jarduerekin lotutako tresnak, makinak eta piezak direla adierazten du.

Conforme a dicho criterio, el artículo 61.2 de la citada Ley 6/2019, delimita el concepto de bienes muebles del patrimonio industrial, señalando que se trata de los instrumentos, la maquinaria y las piezas relacionadas con las actividades tecnológicas, fabriles y de ingeniería.

Aipatutako testu bateginaren 104.1 artikuluko c) letran adierazten den bezala, eskatutako doako xedapen-egintza onartzeko eskumena ondasuna atxikita duen sailari edo erakundeari dagokio, kasu honetan Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari, SPKLTBren 105.1 artikuluan lege-testu beraren 97.1 artikuluarekin lotuta xedatutakoaren arabera.

Tal como señala el artículo 104.1 apartado c) del citado texto refundido, la competencia para adoptar el acto de disposición gratuita solicitado corresponde al departamento o entidad que tenga adscrito el bien, en este caso el Departamento de Cultura y Política Lingüística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.1 del TRLPE en relación al artículo 97.1 del mismo texto legal.

Autonomia Estatutuak ematen dituen eskumenen babesean onartu zen, halaber, Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legea, Euskadiko museoak eta bildumak antolatzeko, aitortzeko eta eraginkortasunez kudeatzeko arau-esparrua ezartzen duena, eta koordinazio-, lankidetza- eta osagarritasun-printzipioak nagusi dituen museo-sistema antolatzen duena.

También al amparo de las atribuciones de competencias que el Estatuto de Autonomía otorga, se aprobó la Ley 7/2006, del 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, que establece un marco normativo para la ordenación, el reconocimiento y la gestión eficaz de los museos y de las colecciones de Euskadi, y ordena el sistema museístico presidido por los principios de coordinación, colaboración y complementariedad.

Bestalde, lege horren 2.3 artikuluaren arabera, «bildumatzat joko dira jendeari etengabean eta modu koherente eta ordenatuan erakusten zaizkion ondasun higigarrien multzo egonkorrak, museoei lege honetan ezartzen zaizkien baldintza guztiak bete ez arren garrantzi edo balio kultural, tekniko edo zientifikoa eta dituzten funtsen inbentarioak eta kontserbazio eta zaintzarako neurriak baldin badituzte». Gainera, 4. artikuluak bildumaren funts gisa definitzen du «irizpide zientifiko eta teknikoen arabera ordenatzen eta sailkatzen diren testigantza material eta ez-materialak».

Por otro lado, según el artículo 2.3 de esta Ley, se denominan colecciones «los conjuntos estables de bienes muebles con relevancia o valor cultural, técnico o científico conservados que, sin reunir las condiciones de museos establecidos por esta ley, se encuentran expuestos al público para su contemplación de forma permanente, coherente y ordenada, cuentan con inventarios de sus fondos y disponen de medidas de conservación y custodia». Además, el artículo 4 define como fondos de la colección «el conjunto de testimonios materiales e inmateriales cuya ordenación y clasificación responde a criterios científicos y técnicos».

Museoei buruzko lege horren 6. artikuluak gutxieneko baldintza hauek ezartzen ditu Euskadiko bildumak aitortzeko:

El artículo 6 de dicha Ley de Museos establece los siguientes requisitos mínimos para el reconocimiento de las colecciones de Euskadi:

1.– Erakusketa iraunkor, koherente eta ordenatua izatea.

1.– Exposición permanente, coherente y ordenada.

2.– Funtsen inbentarioa izatea.

2.– Inventario de sus fondos.

3.– Jendearentzako irekita egotea modu finko batean, etenik gabe edo aldi jakin batzuetan.

3.– Apertura al público con carácter fijo, continuado o periódico.

4.– Segurtasun-neurri egoki eta nahikoak izatea funtsak babesteko.

4.– Medidas de seguridad adecuadas y suficientes para sus fondos.

5.– Irisgarritasun-neurriak izatea funtsak erraz ikertu eta kontsultatu ahal izateko.

5.– Medidas de accesibilidad para facilitar la investigación y la consulta de sus fondos.

Eta ezinbesteko baldintza izango da bildumaren titularrek eskatzea.

Y será condición necesaria que sea solicitado por quienes sean titulares de la colección.

Azkenik, 9. artikuluaren babesean, erregistroan inskribatu ahal izango dira aipatutako legean eta garatzen diren arauetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten erakundeak. Erregistroan inskribatzea ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ondare higigarriaren bilduma «Euskadiko Bilduma» gisa formalki aitortzeko; inskripzioa Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen saileko titularraren agindu baten bidez egingo da, Museoen Aholku Batzordeari entzun ondoren.

Por último, al amparo del artículo 9, se podrán inscribir en el registro las entidades que cumplan las condiciones establecidas en la mencionada ley y en las normas que se desarrollen. La inscripción en el registro constituye requisito indispensable para el reconocimiento formal de la colección de patrimonio industrial mueble del País Vasco como «Colección de Euskadi», y se realizará oído el Consejo Asesor de Museos, mediante orden del titular del departamento competente en materia de cultura del Gobierno Vasco.

Gaur egun, Euskadiko industria-ondare higigarriaren gordailua Bilboko Zorrotzaurreko Consonni enpresaren pabiloi zaharrean dago. Industria-ondare higigarriaren gordailu hori forma, neurri eta jatorri askotako 1.800 pieza inguruk osatzen dute; horien artean, laborategiko tresna txikiak eta bolumen handiko elementuak aurki daitezke, hala nola ibilgailu edo garabi industrialak.

Actualmente, el depósito del patrimonio industrial mueble del País Vasco se encuentra ubicado en el antiguo pabellón de la empresa Consonni, en Zorrotzaurre (Bilbao). Dicho depósito de patrimonio industrial mueble se encuentra formado por cerca de 1.800 piezas de muy variada forma, dimensiones y procedencia, entre las que puede encontrarse desde pequeños instrumentos de laboratorio hasta elementos de gran volumen, tales como vehículos o grúas industriales.

Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ondare higigarriaren ekoizpen-elementuak kontserbatzeko, berreskuratzeko, kudeatzeko, erakusteko, interpretatzeko, ikusarazteko eta haien balioa nabarmentzeko bilduma formalki osatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Barakaldoko Udalarekin (Bizkaia) adostu zuen, jabari publikoko emakida bidez, Orconerako pabiloiak Lutxana auzoan lagatzea, eta, beraz, laster, bilduma hau osatzen duten funtsak instalazio horietara eramango dira.

Con el fin de conformar formalmente una Colección para la conservación, recuperación, gestión, exposición, interpretación, visibilidad y puesta en valor de los elementos productivos del patrimonio industrial mueble del País Vasco, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco acordó con el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia), a través de la correspondiente concesión demanial, la cesión de los pabellones de Orconera, en el barrio de Lutxana, por lo que próximamente se va a proceder al traslado de los fondos que componen esta colección a dichas instalaciones.

Horrela, bildumak «Euskadiko Industria Ondare Higigarriaren Orkonera-Lutxana Bilduma» izena hartuko du, aurrerantzean «Orkonera-Lutxana Bilduma», eta euskal industriako sektore tradizionalenen bilakaeraren erakusgarri izango da, hala nola meatzaritza, siderurgia, ontzigintza, makina-erreminta, papergintza, arte grafikoak eta antzekoak.

La colección adquiere así la denominación de «Colección Orkonera-Lutxana de Patrimonio Industrial Mueble de Euskadi», en adelante «Colección Orkonera-Lutxana», constituyendo una muestra representativa de la evolución de los sectores más tradicionales de la industria vasca, tales como la minería, la siderurgia, la industria naval, la máquina herramienta, la industria papelera, artes gráficas y similares.

Bestalde, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuak Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzari esleitzen dio Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ondare higigarriaren bildumaren kudeaketa.

Por su parte, el Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística, asigna la gestión de la Colección del patrimonio industrial mueble del País Vasco a la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Horiek horrela, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak «Orkonera-Lutxana Bilduma» sortu nahi du.

Dado lo anterior, es voluntad del Departamento de Cultura y Política Lingüística proceder a formalizar la creación de la «Colección Orkonera-Lutxana».

Ondorioz, Museoen Aholku Batzordeak aldeko irizpena eman ondoren, honako hau

En su virtud, previo dictamen favorable del Consejo Asesor de Museos,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengoa.– Bilduma sortzea.

Primero.– Creación de la Colección.

«Orkonera-Lutxana bilduma» sortzea, Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legearen 4. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Crear la «Colección Orkonera-Lutxana», de conformidad con lo previsto en el artículo 4, de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi.

Bilduma hori agindu honen eranskinean zehaztutako ezaugarrien arabera eratu da.

Dicha Colección se constituye conforme a las características detalladas en el anexo de la presente Orden.

Bigarrena.– Erregistroan inskribatzea.

Segundo.– Inscripción en el Registro.

«Orkonera-Lutxana Bilduma» Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan inskribatzeko agintzea, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Araudia onartu eta museo edo bilduma bat «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» dela onartzeko aitorpena arautzen duen ekainaren 21eko 132/2011 Dekretuaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ordenar la inscripción de la «Colección Orkonera-Lutxana», en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, según se establece en el artículo 11 del Decreto 132/2011, de 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi y se regula el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi».

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bildumaren kudeaketa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Gestión de la Colección.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzak bere gain hartuko du «Orkonera-Lutxana Bilduma» ren kudeaketa, sail horren egitura eta funtzionamenduari buruzko dekretuan horretarako adierazten denarekin bat etorriz.

La Dirección de Patrimonio Cultural, asumirá la gestión de la «Colección Orkonera-Lutxana», de conformidad con lo que a dicho efecto se señale en el correspondiente decreto de estructura y funcionamiento de dicho departamento.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bilduma aldatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Modificación de la Colección.

Kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailak agindu honen eranskinean jasotako alderdiak aldatu ahal izango ditu, baita bildumari emandako izena ere, eta aldaketa horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

El departamento competente en materia de patrimonio cultural, podrá modificar los aspectos contenidos en el Anexo de la presente Orden, incluida la denominación otorgada a la Colección, debiendo dichas modificaciones ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bilduma zabaltzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Ampliación de la Colección.

«Orkonera-Lutxana Bildumako» funtsei gehitu ahal izango zaizkie, hala badagokio, estatu-, foru- edo udal-titulartasuneko ondasunak, garrantzi eta interes zientifiko handikoak, dagozkien lankidetza-tresnak formalizatuz.

A los fondos de la «Colección Orkonera-Lutxana», se podrán sumar, en su caso, bienes de titularidad estatal, foral o municipal, de gran relevancia e interés científico, mediante la formalización de los correspondientes instrumentos de colaboración.

Era berean, bildumak antzeko interesa duten beste ondasun batzuk ere jaso ahal izango ditu, erakunde pribatu edo partikularrek egindako dohaintza, legatu edo gordailuetatik datozenak, beren interesagatik ikusgai jartzea merezi duten dokumentuak edo erreplikak barne.

Asimismo, la Colección podrá incorporar otros bienes de análogo interés procedente de donativos, legados o depósitos que realicen entidades privadas o particulares, incluyendo documentos o réplicas que por su interés merezcan ser expuestas.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lankidetza erakunde espezializatuekin.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Colaboración con entidades especializadas.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak industria-ondarearen arloan espezializatutako erakundeen laguntza izan ahal izango du, agindu honen eranskinean deskribatutako eginkizunak eta zereginak betetzen direla bermatzeko.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística podrá contar con la colaboración de entidades especializadas en el ámbito del patrimonio industrial al objeto de garantizar el cumplimiento de las funciones y tareas descritas en el anexo de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de enero de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

ERANSKINA
ANEXO
(AGINDUA, 2022KO URTARRILAREN 5EKOA, KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKAKO SAILBURUARENA, «EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO INDUSTRIA-ONDARE HIGIGARRIAREN ZENTROA / ORKONERA-LUTXANA BILDUMA» SORTZEN DUENA)
(ORDEN DEL 5 DE ENERO DE 2022, DEL CONSEJERO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA, POR LA QUE SE CREA LA COLECCIÓN «CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE DEL PAÍS VASCO / COLECCIÓN ORKONERA-LUTXANA»)

1. artikulua.– Egoitza.

Artículo 1.– Sede.

Euskadiko industria ondare-higigarriaren «Orkonera-Lutxana Bilduma»ren egoitza Barakaldoko Udalak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari lagatako pabilioietan egongo da, jabari publikoko emakida-erregimenean, Barakaldoko (Bizkaia) Andikollano kalean, Lutxana auzoan.

La «Colección Orkonera-Lutxana» de Patrimonio Industrial Mueble de Euskadi tendrá su sede en los pabellones cedidos por el Ayuntamiento de Barakaldo a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en régimen de concesión demanial, ubicados en la calle Andikollano, barrio de Lutxana, de Barakaldo (Bizkaia).

2. artikulua.– Bilduma.

Artículo 2.– Colección.

«Orkonera-Lutxana Bilduma» Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen zuzendaritzak esleitzen dizkion industria-funts higigarriek osatuko dute.

La «Colección Orkonera-Lutxana» estará constituida por los fondos de naturaleza industrial mueble que le sean asignados por la dirección competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno Vasco.

3. artikulua.– Helburuak.

Artículo 3.– Objetivos.

Hauek dira «Orkonera-Lutxana Bilduma»ren helburu nagusiak:

Los principales objetivos de la «Colección Orkonera-Lutxana», son los siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ondare higigarriaren bilduma monografikoa, adierazgarria eta iraunkorra izatea.

a) Constituir una colección de carácter monográfico, representativa y permanente del patrimonio industrial mueble del País Vasco.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ondare higigarria gure gizarteko publiko-segmentu guztietan erakutsi eta zabaltzea.

b) Exponer y difundir el patrimonio industrial mueble del País Vasco a todos los segmentos de público de nuestra sociedad.

c) Ondare mota horri buruzko ikerketa bultzatzea.

c) Impulsar la investigación sobre este tipo de patrimonio.

4. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 4.– Funciones.

«Orkonera-Lutxana Bilduma»ri dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ondare higigarria kontserbatu, erakutsi, ikertu eta zabaltzeko helburuak, eta eginkizun hauek izango ditu:

Corresponden a la «Colección Orkonera-Lutxana», los fines de conservar, exhibir, investigar y difundir el patrimonio industrial mueble del País Vasco, ejerciendo las siguientes funciones:

a) Bere gain hartuta dituen funtsak kontserbatu eta babesteko eginkizunak betetzea.

a) Ejercer las funciones de conservación y protección de los fondos que tiene encomendados.

b) Funtsen ikerketa garatu eta sustatzea.

b) El desarrollo, el fomento y la promoción de la investigación de sus fondos.

c) Funtsak irizpide zientifikoekin dokumentatzea.

c) La documentación con criterios científicos de sus fondos.

d) Funtsak ezagutu eta zabaltzen lagunduko duten ekimenak eta jarduerak antolatu eta sustatzea.

d) La organización y la promoción de las iniciativas y actividades que contribuyan al conocimiento y difusión de sus fondos.

e) Funtsak modu ordenatuan erakustea.

e) La exhibición ordenada de sus fondos.

f) Jendeak funtsetara irispidea izan dezan sustatzea, aurrez aurre eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien bidez.

f) El fomento y la promoción del acceso del público, de manera presencial y por medio de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

g) Lege- edo erregelamendu-xedapenen bidez esleitzen zaion beste edozein eginkizun.

g) Cualquier otra función que se le encomiende por disposición legal o reglamentaria.

5. artikulua.– Bilduma kudeatzea.

Artículo 5.– Gestión de la Colección.

5.1.– «Orkonera-Lutxana Bilduma» kudeatzea Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio.

5.1.– La gestión de la «Colección Orkonera-Lutxana» corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

5.2.– Oro har, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak bildumaren xedeak betetzen direla zaindu beharko du; haren jarduerak planifikatu, antolatu, koordinatu eta gainbegiratuko ditu, eta hura kontserbatzea eta babestea bermatzen duten neurriak hartuko ditu.

5.2.– Con carácter general, la Dirección de Patrimonio Cultural deberá velar por el cumplimiento de los fines de la Colección, planificar, organizar, coordinar y supervisar sus actividades y adoptar las medidas que garanticen la conservación y protección de la misma.

Zehazki, zeregin hauek beteko ditu:

En particular, desarrollará las siguientes tareas:

a) Bildumari esleitutako xedeak betetzeko koordinazioa eta ikuskapena bere gain hartzea.

a) Asumir la coordinación y supervisión del cumplimiento de los fines atribuidas a la Colección.

b) Bilduma, dokumentuak eta administrazio-artxiboaren osaera kudeatzea:

b) La gestión de la colección, documentos y formación del archivo administrativo:

– Funtsen dokumentazioa, idatzizkoa zein fotografikoa, bildu eta antolatzea, eta informazioa emateko sistema informatizatzea.

– Recopilar y organizar la documentación de los fondos, tanto escrita como fotográfica, e informatizar el sistema para suministrar la información.

– Funtsen analisi zientifikorako beharrezkoak diren deskripzio-tresnak prestatzea, hala nola erregistroa, inbentarioa eta katalogoa, eta informazio-, dokumentazio- eta kudeaketa-sistema integratuak garatu eta ezartzea.

– La elaboración de los instrumentos de descripción necesarios para el análisis científico de los fondos, tales como registro, inventario y catálogo, así como el desarrollo e implementación de sistemas integrados de información, documentación y gestión.

– Funtsen biltegiratzea modu sistematiko eta irisgarrian antolatzea.

– Organizar de forma sistemática y accesible el almacenamiento de los fondos.

– Funtsak handitzeko proposamenak aztertzea.

– Analizar las propuestas de incremento de los fondos.

c) Bere funtsen ikerketa sustatzea:

c) Fomentar la investigación de sus fondos:

– Ikertzaile partikularrei bildumaren funtsei buruzko aholkularitza eta informazioa ematea.

– Prestar asesoramiento e información a los investigadores particulares sobre los fondos de la Colección.

– Bildumaren funtsak aztertu edo ikertu nahi dituztenei arreta eskaintzea, bai eta funts horiei buruzko informazio-sistemak eta horietan jasotako datuak kontsultatu nahi dituztenei ere.

– La atención a todas aquellas personas interesadas en el estudio o investigación de los fondos de la Colección, así como en la consulta de los sistemas de información relativos a los mismos y de los datos que ellos contengan.

d) Bilduma osatzen duten funtsen babesa, kontserbazioa, tratamendua eta zaharberritzea bermatzea, zaindutako kultura-ondarearen segurtasunerako beharrezkoak diren neurriak hartuz:

d) Garantizar la protección, conservación, tratamiento y restauración de los fondos que integran la colección, adoptando las medidas necesarias para la seguridad del patrimonio cultural custodiado:

– Bildumaren funtsak prebentzioz kontserbatzeko, birgaitzeko eta zaharberritzeko beharrezkoak diren baldintzak lortzea.

– Procurar las condiciones necesarias para la conservación preventiva, rehabilitación y restauración pertinentes de los fondos de la Colección.

– Kontserbazio- eta zaharberritze-arloan presako arrazoiengatik kautelazko edo ezohiko neurriak proposatzea.

– Proponer medidas de carácter cautelar o extraordinario por razones de urgencia en materia de conservación y restauración.

– Txostenak egitea azaltzeko ea komeni den bildumaren funtsak gordailutzea edo aldi baterako maileguan uztea, betiere funtsen kontserbazio-egoera kontuan hartuta.

– Informar sobre la conveniencia de préstamos temporales o depósitos de fondos de la Colección en virtud de su estado de conservación.

e) Bilduma gizartera hurbiltzea, bisita gidatuak eta komunikazio- eta hedapen-ekimenak antolatuz, kultura-ondasunak ulertzea eta gozatzea errazteko.

e) Acercar la Colección a la sociedad mediante la organización de visitas guiadas e iniciativas de comunicación y difusión, facilitando así la comprensión y disfrute de los bienes culturales.

f) Bildumaren ordezkari arrunta izatea, eta haren xedeak betetzen direla zaintzea.

f) Ostentar la representación ordinaria de la Colección, velando por el cumplimiento de sus fines.

g) Bildumaren kokalekua mantentzea, Barakaldoko Udalarekin adostutako baldintzetan.

g) El mantenimiento del emplazamiento de la Colección, en los términos acordados con el Ayuntamiento de Barakaldo.

h) Bildumari atxikitako ondasun eta eskubideak kudeatu edo erabiltzearen ondoriozko ahalmenak eta betebeharrak konplitzea.

h) Las facultades y obligaciones que se deriven de la gestión o el uso de los bienes y derechos adscritos a la Colección.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común