Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

15. zk., 2022ko urtarrilaren 24a, astelehena

N.º 15, lunes 24 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
371
371

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 13koa, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariarena, 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren babesean eskatutako laguntzak onartu eta ukatzekoa. Agindu horren bidez, 2015-2020ko aldirako EAEko Landa Garapeneko Programaren esparruan onartu zen Leader eremuko landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak arautzen dira.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se regulan las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader, aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.

Gorago aipatutako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren babesean aurkeztutako laguntza-eskaerak ikusita –ebazpen honen I., II. eta III. eranskinetan zerrendatuta daude– eta eskaerekin batera aurkeztutako dokumentazioa aztertuta –espediente-zenbakiak aipatutako eranskinetan agertzen dira–.

Vistas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la precitada Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que se relacionan en los Anexos I, II y III de la presente Resolución, así como la documentación junto con ellas aportada, y cuyos números de expediente se indican en los citados anexos.

Kontuan izanda Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) eta 1305/2013 (EB) Erregelamenduek ezartzen dituztela, besteak beste, honako laguntza hauek: Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa (LGENF) eta landa-garapenaren aldeko laguntza komunitarioak; laguntza hauek eskualdeentzako Landa Garapenerako programen bidez gauzatzen dira eta aukera ere badago finantzaketa nazional gehigarriaz osatzeko.

Considerando que, entre otras cuestiones, los Reglamentos Comunitarios (CE) n.º 1306/2013 y 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, establecen el fondo FEADER y las ayudas comunitarias a favor de un desarrollo rural a través de los Programas de Desarrollo Rural regionales, así como la posibilidad de aportar financiación suplementaria nacional.

Kontuan izanda lehen aipatutako Europar Batasuneko erregelamenduen arabera Europar Batasuneko LGENF funtsari dagokiola Europar Batasuneko finantzaketa.

Considerando que conforme a los anteriormente citados Reglamentos comunitarios corresponde al Fondo Comunitario FEADER la financiación comunitaria.

Kontuan izanda abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuarekin bat Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileari dagokiola Europar Batasuneko LGENF funtsaren kontura finantzaturiko laguntzak ordaintzea, erakunde horrek bakarrik baitauka horretarako eskumena.

Considerando que, de conformidad con el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre, corresponde al Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como único organismo autorizado, el pago de las ayudas financiadas con cargo al fondo comunitario FEADER.

Kontuan izanda 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren 6. oinarrian xedatutakoaren arabera aurkeztutako eskaerak aztertzeaz eta ebaluatzeaz arduratzen den Tokiko Ekintzako Taldeak egindako ebazpen-proposamena.

Teniendo en cuenta la Propuesta de Resolución elaborada por el Grupo de Acción Local encargado del análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas según lo dispuesto en la base 6 de la Orden de 22 de diciembre de 2020.

Kontuan izanda lehen azaldutakoa, hau

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduan araututako laguntzak ematea ebazpen honen I. eranskinean aipatutako pertsona eskatzaileei. Eranskin horretan, honako hauek zehazten dira: pertsona edo erakunde onuraduna, diruz lagunduko den proiektua, diruz laguntzeko moduko gastuaren zenbatekoa, puntuazioa eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura onartutako laguntzaren zenbatekoa. Zenbatekoa, guztira, 5.485.916,22 eurokoa da.

Primero.– Conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución las ayudas reguladas por la Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente especificándose en el citado anexo, la persona o entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado, el importe del gasto subvencionable, la puntuación y el importe de la subvención concedida con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siendo que la cuantía total asciende a 5.485.916,22 euros.

Bigarrena.– Aitortzea ebazpen honen II. eranskinean aipatutako pertsona eskatzaileei Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduan araututako laguntzak jasotzeko eskubidea. Eranskin horretan, honako hauek zehazten dira: pertsona edo erakunde onuraduna, diruz lagunduko den proiektua, diruz laguntzeko moduko gastuaren zenbatekoa, puntuazioa eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren kontura (LGENF) onartutako laguntzaren zenbatekoa. Zenbatekoa, guztira, 3.707.836,45 eurokoa da.

Segundo.– Reconocer a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución el derecho a la subvención relativa a las ayudas reguladas por la Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente especificándose en el citado anexo, la persona o entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado, el importe del gasto subvencionable, la puntuación y el importe de la subvención concedida con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo que la cuantía total asciende a 3.707.836,45 euros.

Laguntza horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileak ordainduko ditu, abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuari jarraituz.

La resolución de pago de estas ayudas se llevará a cabo a través del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco en aplicación del Decreto 275/2020, de 9 de diciembre.

Hirugarrena.– Ukatzea ebazpen honen III. eranskinean aipatutako pertsona eskatzaileei Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduan araututako laguntzak; ukatzeko arrazoiak eranskin horretan zehaztuko dira.

Tercero.– Denegar a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo III de la presente Resolución las ayudas reguladas por Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente especificándose en el citado anexo los motivos que fundamentan esa denegación.

Laugarrena.– Jarduerak edo inbertsioak gauzatzeko epea, beranduenez ere, 2022ko abenduaren 31n bukatuko da, eta horiek ezin izan dira hasi 2021eko ekitaldia baino lehen. Salbuespen gisa, gauzatze-epe hori luzatzen duten luzapenak eman ahal izango dira, betiere luzapena behar bezala justifikatzen bada eta jarduerak eta/edo inbertsioak amaitu baino hilabete lehenago eskatzen bada.

Cuarto.– El plazo de ejecución de las actividades y/o inversiones finalizará a más tardar el 31 de diciembre de 2022 no pudiendo haber sido iniciadas con anterioridad al ejercicio 2021. Con carácter excepcional, se podrán conceder prórrogas que amplíen dicho plazo de ejecución, siempre y cuando dicha ampliación esté debidamente justificada y se solicite con un mes de antelación respecto a la fecha en la que debían estar finalizadas las actividades y/o inversiones.

Laguntzaren justifikazioa eta ordainketa laguntza-lerro bakoitzaren arabera egingo da, 2020ko abenduaren 22ko Aginduan ezarritakoarekin bat etorriz.

La justificación y pago de la subvención se realizará atendiendo a lo recogido en la Orden de 22 de diciembre de 2020 en función de cada línea de ayuda.

Pertsona onuraduna eratze-fasean dagoen pertsona juridikoa baldin bada, hura entitate pertsonifikatu bihurtzea ezinbesteko baldintza izango da laguntza kobratzeko.

En el caso de que la persona beneficiaria sea una persona jurídica en fase de constitución, la constitución efectiva de la misma como entidad personificada será condición necesaria para el cobro de la ayuda.

Era berean, baimenak edo lizentziak behar diren kasuetan, horiek lortzea ezinbesteko baldintza izango da laguntza kobratzeko.

De la misma forma, para los casos en los que sean preceptivos permisos y/o licencias, la concesión efectiva de los mismos será condición necesaria para el cobro de la ayuda.

808/2014 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren III. eranskinean (informazioari eta publizitateari buruzkoa) I. zatian adierazitakoaren arabera, pertsona onuradunek LGENFtik jasotako laguntzari buruzko informazio publikoa eman behar dute, Eranskin horretan adierazitako moduan.

Según lo indicado en el Anexo III, Parte 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 sobre información y publicidad, las personas beneficiarias tienen obligación de dar información pública de la ayuda obtenida del Feader en los términos establecidos en el citado anexo.

Onartutako proiektua ezarritako epeetan egiten ez bada, edo epe horretan gauzatu izanaren egiaztagiriak aurkezten ez badira, onuradunek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko dute eta, hala badagokio, agindu arautzailearen 13.5 oinarrian aurreikusitako itzulketa-prozedura jarriko da abian.

La no realización del proyecto aprobado dentro de los plazos previstos, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la realización del mismo, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la base 13.5 de la Orden reguladora.

Lagundutako proiektua betetzen ez bada, edo laguntza ematea ekarri duten betekizunak eta baldintzak betetzen ez badira eta, bereziki, laguntza jaso duten inbertsioei inbertsioa egin eta gutxienez ondorengo 5 urteetan eusten ez bazaie ondasun higiezinak eraiki, eskuratu edo zaharberritzen diren kasuetan edo gainerako ondasunen kasuan, edo ondorengo 3 urteetan kontratazio-lerroaren babesean sortutako besteren konturako lanpostuen kasuan, edo ondorengo 2 urteetan ekintzailetzari laguntzeko lerroak babestutako proiektuen kasuan, laguntzak eten egingo dira, eta, hala badagokio, eskuratutako kopuruak itzuli beharko dira, osorik edo zati bat.

El incumplimiento del proyecto para el que se concede la ayuda, así como de los requisitos y condiciones que han determinado la concesión de la misma, y en especial el no mantener las inversiones objeto de la subvención durante un mínimo de 5 años siguientes a su materialización, en el caso de la construcción, adquisición o rehabilitación de bienes inmuebles así como para el resto de bienes, de 3 años en el caso de los puestos de trabajo creados al amparo de la línea de contratación por cuenta ajena y de 2 años en el caso de los proyectos subvencionados al amparo de la línea de apoyo al emprendimiento; supondrá la suspensión de las ayudas y el reintegro, en su caso, total o parcial de las cantidades obtenidas.

Bosgarrena.– Administrazio-bideari amaiera ematen ez dion ebazpen honen aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat etorriz.

Quinto.– Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2021.

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria,

La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común