Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

12. zk., 2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena

N.º 12, miércoles 19 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
302
302

IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, hasteko erabakiaren jakinarazpenari buruzkoa.

ANUNCIO de la Agencia Vasca del Agua sobre notificación de acuerdo de incoación.

Aipatu iragarkia Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legea hausteagatik izapidetutako SIN-2021-0014 zehapen-espedienteari buruzkoa da.

Dicho anuncio es relativo a expediente sancionador SIN-2021-0014 tramitado por infracción a la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Ahaleginak eginik ere adierazitako erabakia zuzenean jakinarazi ezin izan denez gero, iragarki hau argitaratzen da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 44. artikuluan xedatutakoa betez.

Intentada sin efecto la notificación personal del referido acuerdo, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Interesdunari jakinarazten zaio hamabost (15) eguneko epea izango duela, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, bidezkotzat hartzen dituen alegazio, dokumentu eta informazio guztiak aurkezteko eta, hala badagokio, froga proposatzeko, baliatu nahi dituen baliabideak zehaztuta.

Se le indica que dispondrá de un plazo de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

Halaber, ohartarazten zaio adierazitako epean prozeduraren hasieraren edukiari buruzko alegaziorik aurkezten ez badu prozedurari hasiera emateko erabakia ebazpen-proposamentzat hartu ahal izango dela, adierazitako 39/2015 Legeak 64. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Asimismo, se le advierte que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo citado plazo, el Acuerdo de incoación podrá ser considerado propuesta de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley 39/2015.

Azkenik, adierazten zaio, argitaratzen den egintzaren testu osoa eta espediente osoa interesdunaren eskura daudela Uraren Euskal Agentziaren egoitzan (Gamarrako Atea kalea 1A, 11. solairua), aztertu eta ezagutu ditzan.

Se indica, finalmente, que el texto íntegro del acto que se publica, así como el expediente en su conjunto, se encuentra a disposición del interesado para su examen y conocimiento en la sede de la Agencia Vasca del Agua (C/ Portal de Gamarra 1A – Planta 11).

Hori guztia argitara ematen da interesduna jakinaren gainean egon dadin, eta jakinarazpenaren balioa izango du harentzat.

Lo que se hace público para el conocimiento del interesado a quien debe servir de notificación.

Jakinarazpen honek Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente notificación surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 3a.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de enero de 2022.

Zuzendari nagusia,

El Director General,

ANTONIO AIZ SALAZAR.

ANTONIO AIZ SALAZAR.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común