Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

12. zk., 2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena

N.º 12, miércoles 19 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
279
279

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 21ekoa, Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei dirulaguntzak emateko aukera arautzen duen Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren 2021eko irailaren 1eko Agindua ebazten baita.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a las Organizaciones Sindicales con representación en la Comunidad Autónoma de Euskadi, regulada en la Orden de 1 de septiembre de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Otsailaren 11ko 1/2021 Legeak, 2021eko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, 12. atalean, 3112. Programan (Lana)ondokoa ezartzen du: kreditu bat erakunde sindikalentzat, erakunde sindikal guztiek garatzen dituzten jardueretarako dirulaguntzak emateko, haien ordezkaritza mailaren arabera.

Primero.– La Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, establece en la Sección 12, del Programa 3112: Trabajo, un crédito a organizaciones sindicales dirigido a subvencionar las actividades a realizar por todas las organizaciones sindicales en función de su representatividad electoral.

Bigarrena.– Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei dirulaguntzak emateko aukera arautzen duen 2021eko irailaren 1eko Agindua eman zuen.

Segundo.– La Consejera de Trabajo y Justicia, dictó la Orden de 1 de septiembre de 2021 por la que se regula la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales con representación en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hirugarrena.– 2021eko irailaren 1eko Agindua 2021eko irailaren 9an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 180. zenbakian, eta, 4.1 artikuluan xedatu bezala, dirulaguntzen eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– La citada Orden de 1 de septiembre de 2021, fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, núm. 180 de 9 de septiembre de 2021, estableciéndose en el artículo 4.1 que el plazo para la presentación de las solicitudes de las subvenciones en ella reguladas era de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación en el BOPV.

Laugarrena.– Aginduan esleitutako 1.034.978 euroko aurrekontu-zuzkidura proportzionaltasunez banatuko da eskaera garaiz eta behar den moduan aurkeztu duten erakunde sindikalen artean, 2020ko abenduaren 31n duten ordezkaritza kontuan izanda eta lehen aipatutako aginduaren 2. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatuta.

Cuarto.– La dotación presupuestaria de 1.034.978 euros consignada en la Orden, se distribuirá proporcionalmente entre las organizaciones sindicales que hayan presentado solicitud en tiempo y forma, en función de su representatividad electoral a 31 de diciembre de 2020, y toda vez que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Orden citada.

Bosgarrena.– Ebazpen honen xedapenetan aipatutako erakunde sindikal guztiek garaiz eta behar bezala aurkeztu dute beharrezko eskaera, baita aginduaren 5. artikuluan eskatutako dokumentazioa ere.

Quinto.– La totalidad de las Organizaciones Sindicales que se reseñan en la parte dispositiva de la presente Resolución han presentado en tiempo y forma la preceptiva solicitud, así como la documentación requerida por el artículo 5 de la citada Orden.

Seigarrena.– Sail honen Erregistro, Gordailu eta Zabalkunderako Bulego Publikoaren esku dauden datuen arabera, erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoan 2020ko abenduaren 31n duten ordezkaritza sindikala ebazpen honen xedapenetan dagoena da.

Sexto.– A tenor de los datos obrantes en la Oficina Pública de Registro, Depósito y Publicidad de este Departamento, la representatividad electoral de las Organizaciones solicitantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a fecha 31 de diciembre de 2020, es la que se reseña en la parte dispositiva de la presente Resolución.

Zazpigarrena.– Dirulaguntza hori erakunde eskatzaileei ordaintzeko era ondokoa da, 2021eko irailaren 1eko Aginduaren 12. artikuluan jasotakoaren arabera:

Séptimo.– La forma de pago de la citada subvención entre las organizaciones solicitantes, de conformidad con el artículo 12 de la Orden de 1 de septiembre de 2021, será la siguiente:

a) Lehenengo ordainketan dirulaguntzaren % 80 ordainduko da, gorago aipatutako aginduaren 11. artikuluak adierazten duen memoria aurkeztu ondoren.

a) Un primer pago por importe equivalente al 80 % de la subvención, que se abonará tras la presentación de la Memoria a que se hace referencia en el artículo 11 de la citada Orden.

b) Bigarren igorpena dagokio dirulaguntzaren gastu osoa justifikatu eta gero egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoari, eta 2022ko konpromiso-kredituaren kontua ordainduko da.

b) Un segundo pago correspondiente al importe resultante de la liquidación efectuada tras la justificación del gasto total de la subvención, que se abonará con cargo al crédito de compromiso para el 2022.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– Deialdi hau ebazteko eskumena Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendariari dagokio, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren 2021eko irailaren 1eko Aginduaren 9. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei dirulaguntzak emateko aukera arautzen da.

I.– La competencia para resolver la presente convocatoria corresponde al Director de Trabajo y Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 1 de septiembre de 2021 de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales con representación en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

II.– Gorago aipatutako arauetan ezarritakoarekin bat, eta aurkeztutako eskaera ikusita, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren 2021eko irailaren 1eko Aginduan kontsignatutako zenbatekoa banatuko da dirulaguntza-eskaera garaiz aurkeztu eta arau horretan eskatutako baldintzak betetzen dituzten erakunde sindikalen artean; zenbatekoa 1.034.978 eurokoa da, eta erakunde sindikalek 2020ko abenduaren 31n zuten ordezkaritza elektoralaren arabera zehaztuko da (Aginduaren 2.1 artikulua).

II.– En cumplimiento de lo dispuesto en los preceptos anteriormente reseñados, y a la vista de las solicitudes presentadas, procede el reparto de la cantidad consignada en la citada Orden de 1 de septiembre de 2021 de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por importe de 1.034.978 euros, entre las Organizaciones Sindicales que han presentado solicitud de subvención en el plazo establecido al efecto y cumplidos los requisitos exigidos en dicha norma. La determinación de la cuantía se habrá de hacer en función de la representación electoral a ellas atribuidas en fecha 31 de diciembre de 2020 (artículo 2.1 de la Orden).

III.– Deialdi hau izapidetzean, indarreko legerian araututako legezko aginduak (formaz eta edukiz) hartu dira kontuan, eta, batez ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Araubidearen Testu Bateginean jasotakoak.

III.– En la tramitación de la presente convocatoria se han observado las prescripciones legales de forma y fondo preceptuadas en el ordenamiento legal vigente, en especial, las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Aipatutako lege aginduak eta aplikazio orokorreko gainerakoak ikusirik, Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendari naizen aldetik, hauxe ebazten dut:

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Director de Trabajo y Seguridad Social, resuelve:

Lehenengoa.– 1.034.978 euroko partida banatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legeak, bere 12. ataleko 3112. Programan (Lana), esleitutako moduan. Partida hori Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde sindikal eskatzaileen ohiko funtzionamenduaren ondoriozko gastuak diruz laguntzera egongo da bideratuta, eta honela banatuko da:

Primero.– Distribuir la partida de 1.034.978 euros, consignada en el Programa 3112: Trabajo, Sección 12, de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para el ejercicio 2021, con destino a subvencionar los gastos derivados del funcionamiento habitual en la Comunidad Autónoma del País Vasco de las Organizaciones Sindicales solicitantes, de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– 15 eguneko epea ematen zaie erakunde sindikal onuradunei dirulaguntza onar dezaten, eta jakinarazten zaie ezen, 2021eko irailaren 1eko Aginduaren 11.2.a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, epe horretan erakunde sindikal onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten ez badio, onartutzat joko dela.

Segundo.– Conceder un plazo de quince días a las Organizaciones Sindicales beneficiarias para la aceptación de la subvención, advirtiendo que de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2.a) de la Orden de 1 de septiembre de 2021, si en dicho plazo la Organización Sindical beneficiaria no hiciera renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

Hirugarrena.– 2021eko irailaren 1eko Aginduaren 11.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, 2021eko azaroaren 30a baino lehen, erakunde sindikalek dirulaguntzen helburua bete dela justifikatu beharko diote Lan eta Justiziako Saileko Laneko eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritzari, 2021ean egindako jarduerak eta gastuak azaltzen dituen memoria aurkeztuz. Emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren % 80 gutxienez justifikatu beharko da.

Tercero.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Orden de 1 de septiembre de 2021 las Organizaciones Sindicales deberán justificar a la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, con anterioridad al 30 de noviembre de 2021, el cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron las subvenciones mediante la presentación de una Memoria explicativa de las actividades y gastos realizados en el año 2021. La justificación se realizará por un importe mínimo del 80 % de la subvención concedida.

Laugarrena.– Gainerako ehunekoari dagozkion gastu eta fakturen justifikazioa, dirulaguntza osoa justifikatu ez bada, 2022ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean egin beharko da, eta azalpen memoria ere aurkeztu beharko da.

Cuarto.– La justificación de la ejecución de gastos y facturas correspondientes al porcentaje restante, en el caso de que no se haya justificado la totalidad de la subvención, deberá realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, debiendo presentarse, además, Memoria explicativa.

Memoria horiei erantsiko zaizkie ohiko gastuen eta funtzionamendu-gastuen zerrenda, nominak, fakturak, jatorrizkoak edo horien kopia konpultsatuak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzari kotizatu izana egiaztatzen duten TC kotizazio-dokumentuak, kontratatutako langileei buruzkoak.

A las Memorias citadas deberá adjuntarse la relación de gastos corrientes y de funcionamiento, nóminas, facturas, aportando los originales o copias compulsadas de las mismas y, en su caso, de los TC acreditativos de la cotización a la Seguridad Social del personal contratado.

Bosgarrena.– Dirulaguntza jasotzeko, aipatutako aginduaren betebeharrak bete behar dira.

Quinto.– Se advierte que la presenta subvención se halla condicionada al cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Orden.

Seigarrena.– Ebazpen hau Lan eta Justizia Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinaraztea, ondorioak izan ditzan. Era berean, beharrezko izapideak egitea, emandako dirulaguntzen erakunde sindikal onuradunen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin.

Sexto.– Trasladar la presente Resolución a la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo y Empleo, a los efectos oportunos, así como realizar los trámites necesarios para la publicación en el BOPV de la relación de organizaciones sindicales beneficiarias de las subvenciones concedidas.

Jakinaraz bekie ebazpen hau interesdun diren erakunde sindikalei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan ezarritako moduan. Halaber, jakinaraziko zaie ebazpenak ez diola amaierarik ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar dakiokeela Laneko eta Gizarte Segurantzako ko sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta horrekin bat datozenetan xedatukoaren arabera.

Notifíquese esta Resolución a las organizaciones sindicales interesadas en la forma establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndoles saber que la misma no pone fin a la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/1015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2021.

Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendaria,

El Director de Trabajo y Seguridad Social,

ANGEL LAPUENTE MONTORO.

ANGEL LAPUENTE MONTORO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común