Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

11. zk., 2022ko urtarrilaren 18a, asteartea

N.º 11, martes 18 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
265
265

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 27koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinen bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 9ko Aginduan deitutako dirulaguntzak, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan makineria eta/edo ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se conceden las subvenciones convocadas por la Orden de 9 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, para la adquisición o arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

2021eko azaroaren 17an, Hezkuntzako sailburuaren agindu bat argitaratu zen. Haren bidez, makineria eta/edo ekipamendua erostetik edo errentan hartzetik eta makineria eta/edo ekipamendu hori instalatzetik eratorritako gastuak finantzatzera bideratutako dirulaguntzak emateko prozeduraren deialdia egin zen, bi jarduketa-eremuren arabera:

En fecha de 17 de noviembre de 2021 se hizo pública la Orden del Consejero de Educación, por la que se convoca procedimiento de concesión de subvenciones para la financiación de la adquisición o cuotas de arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento, así como gastos de instalación derivados de la misma maquinaria y/o equipamiento, diferenciados según dos ámbitos de actuación:

– 1. eremua: aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzat, heziketa-ziklo bakoitzerako ezarritako makineria eta/edo ekipamendu espezifikoa eguneratzeko eta ikaskuntza-metodologia eta -tresna aurreratuak ezartzea ahalbidetuko duten espazioak egokitzeko, II. kapituluan ezarritakoari jarraikiz.

– Ámbito 1: destinado con carácter general a los centros privados concertados que imparten ciclos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para la actualización de maquinaria y/o equipamiento específico establecido para cada ciclo formativo y para la adecuación de espacios que permita implementar metodologías y herramientas innovadoras de aprendizaje, conforme a lo señalado en el Capítulo II.

– 2. eremua: aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatu integratuentzat, 4.0 ingurunearen erronkei erantzuteko eta lanbide-heziketako eraldaketa digitalaren eta jasangarritasunaren planak abiatzeko, III. kapituluan ezarritakoari jarraikiz.

– Ámbito 2: destinado a los centros integrados privados concertados que imparten ciclos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para la respuesta a los retos de los entornos 4.0 e implementación de los planes de transformación digital y sostenibilidad de la formación profesional, conforme a lo señalado en el Capítulo III.

Deialdi honen bidez iragartzen diren dirulaguntzen zenbatekoa bi milioi bederatziehun eta hamazortzi mila ehun eta sei (2.918.106) eurokoa da.

La cantidad total de las subvenciones destinadas en esta convocatoria es de dos millones novecientos dieciocho mil ciento seis (2.918.106) euros.

1. eremuari dagokionez, 21.4 artikuluak ezartzen du azkenean emango den zenbatekoak ezin izango duela inola ere gainditu diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 100. Irizpide horiek aplikatuta ateratzen den zenbatekoa handiagoa bada diruz lagundu daitekeen kopuru osoa baino, dirulaguntzaren zenbatekoa horren baliokidea izango da, eta soberakina proportzionalki banatuko da inguruabar hori ez duten eskabideen artean, irizpide guztiak aplikatu ondoren lortutako azken emaitzaren arabera. Banaketa-irizpide guztiak aplikatu ondoren, hainbat eskabideren kopurua handiagoa izan da diruz laguntzeko moduko zenbateko osoa baino; beraz, soberakina adierazitako moduan banatu da.

En el caso del ámbito 1, el artículo 21.4 establece que en ningún caso el importe que finalmente se conceda podrá superar el 100 % de la inversión admitida como subvencionable. En caso de que la cantidad resultante de la aplicación de dichos criterios fuera superior al total de la cantidad admitida como subvencionable, el importe de la subvención se ajustará al equivalente a esta, y el montante excedentario se distribuiría de manera proporcional entre las solicitudes en que no concurriera dicha circunstancia, en función del resultado final obtenido tras la aplicación de todos los criterios. Tras la aplicación de todos los criterios de reparto, ha habido solicitudes cuya cantidad resultante ha sido superior al total de la cantidad admitida como subvencionable, por lo que el excedente ha sido distribuido de la manera señalada.

Bestalde, aginduaren 27.2 artikuluak ezartzen duenez, 2. eremuan onuradun bakoitzeko eman beharreko zenbatekoa ez da 18.000 eurotik beherakoa izango, ez eta 150.000 eurotik gorakoa ere. Eskabideak baloratu eta 2. eremurako zenbatekoak esleitu ondoren, 17.448,23 euroko soberakina geratu da. Aginduaren 3.3 artikulua aplikatuz, 1. eremuari esleitutako kopurua handitu egin da, aipatutako zenbatekoan.

Por su parte, el artículo 27.2 de la Orden establece que el importe a conceder por beneficiario en el ámbito 2 no podrá ser inferior a 18.000 euros, ni superior a 150.000 euros. Tras la valoración de las solicitudes y adjudicación de las cantidades para el ámbito 2, ha resultado una cantidad excedentaria de 17.448,23 euros. En aplicación del artículo 3.3 de la Orden, la cantidad asignada al ámbito 1 ha sido aumentada en la citada cantidad.

2021eko azaroaren 9ko Aginduaren 8. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eta jarduketa guztietan kontuan hartuta dirulaguntzak emateko eta kudeatzeko ezarritako prozedura, bai oinarri arautzaileetan, bai indarreko araudian, Balorazio Batzordeak aurkeztutako eskabideak ebaluatu zituen. Batzorde hori artikulu horren arabera izendatu zen, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egin zuen, behar bezala arrazoituta. Ebazpen-proposamen hori pertsona onuradunei jakinarazi zitzaien, 2021eko abenduaren 10ean, bitarteko elektronikoen bidez, eta, era berean, 10 egun naturaleko epea eman zitzaien, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 9 de noviembre de 2021 y habiendo observado en todas las actuaciones el procedimiento establecido de concesión y gestión de las subvenciones, tanto en las bases reguladoras como en la normativa vigente, las solicitudes presentadas fueron evaluadas por la Comisión de Valoración que, nombrada a tal efecto conforme al citado artículo, formuló la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, la cual fue notificada a las personas beneficiarias mediante medios electrónicos el 10 de diciembre de 2021, concediéndoles, a su vez, un plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación, para presentar las alegaciones que estimasen oportunas.

Jakinarazpena egin eta alegazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, honako erakunde hauek aurkeztu dituzte alegazioak:

Una vez realizada la notificación y finalizado el plazo de presentación de alegaciones, han presentado alegaciones las siguientes entidades:

– Salesianos Urnieta.

– Salesianos Urnieta.

– Bitoriano Gandiaga Fundazioa.

– Bitoriano Gandiaga Fundazioa.

– Ibar Ezkerra Ikastola S. Coop.

– Ibar Ezkerra Ikastola, S. Coop.

– Cebanc SA.

– Cebanc, S.A.

– Centro de Formación de Administración y Hostelería SL.

– Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L.

– Peñascal S. Coop.

– Peñascal, S. Coop.

– Centro de Peluquería Hermanos Larrinaga Sociedad Limitada.

– Centro de Peluquería Hermanos Larrinaga Sociedad Limitada.

Aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, Balorazio Batzordeak prozeduraren ebazpen-proposamena onartu zuen, eta Plangintza eta Antolaketako zuzendariak, organo instrukzio-egilea den aldetik, Lanbide Heziketako sailburuordeari helarazi zion, 2021eko abenduaren 21eko aktan jasota dagoen bezala.

Revisado el expediente a la vista de las alegaciones presentadas y examinadas las mismas, la Comisión de Valoración aprobó la propuesta de resolución del procedimiento, siendo elevada por el Director de Planificación y Organización, como órgano instructor, al Vicenconsejero de Formación Profesional, tal como consta en el acta de fecha de 21 de diciembre de 2021.

Proposamena Lanbide Heziketako sailburuordeari helarazi ondoren, eta Aginduaren 9. artikuluan xedatzen den bezala, sailburuordeari berari dagokio aurkeztutako eskaerei buruzko ebazpena ematea eta erakunde interesdunei jakinaraztea.

Elevada la propuesta al Viceconsejero de Formación Profesional y tal como se dispone en el artículo 9 de la Orden, le corresponde al propio Viceconsejero dictar y notificar a las entidades interesadas la Resolución sobre las solicitudes presentadas.

Adierazitakoagatik, honako hau

En virtud de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 9ko Aginduaren 22. artikuluan ezarritako irizpideen eta 21.4 artikuluan ezarritako mugaren arabera, eta Balorazio Batzordeak proposatuta, dirulaguntzak ematea aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei –zehazki, I. eranskinean zerrendatzen direnei, bertan zehazten diren zenbatekoen arabera–, heziketa-ziklo bakoitzerako ezarritako makineria eta/edo ekipamendu espezifikoa eguneratzeko eta ikaskuntza-metodologia eta -tresna aurreratuak ezartzea ahalbidetuko duten espazioak egokitzeko (1. eremua).

Artículo 1.– Conceder, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 22 y al límite establecido en el artículo 21.4 de la Orden de 9 de noviembre de 2021 del Consejero de Educación, y a propuesta de la Comisión de Valoración, las subvenciones destinadas a los centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para la actualización de maquinaria y/o equipamiento específico establecido para cada ciclo formativo y para la adecuación de espacios que permita implementar metodologías y herramientas innovadoras de aprendizaje (ámbito 1), a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo I y por las cuantías, para cada una de ellas, que en el mismo se especifican.

2. artikulua.– Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 9ko Aginduaren 28. artikuluan ezarritako irizpideen eta 27.2 artikuluan ezarritako mugen arabera, eta Balorazio Batzordeak proposatuta, dirulaguntzak ematea aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatu integratuei –zehazki II. eranskinean zerrendatzen direnei, bertan zehazten diren zenbatekoen arabera–, 4.0 inguruneen erronkei erantzuteko eta lanbide-heziketako eraldaketa digitalaren eta jasangarritasunaren planak abiatzeko (2. eremua).

Artículo 2.– Conceder, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 28 y los límites establecidos en el artículo 27.2 de la Orden de 9 de noviembre de 2021 del Consejero de Educación, y a propuesta de la Comisión de Valoración, las subvenciones destinadas a los centros integrados privados concertados que imparten ciclos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para la respuesta a los retos de los entornos 4.0 e implementación de los planes de transformación digital y sostenibilidad de la formación profesional (ámbito 2), a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo II y por las cuantías, para cada una de ellas, que en el mismo se especifican.

3. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, herritar oro jakitun egon dadin.

Artículo 3.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Gainerako baldintzetarako, kontuan hartuko da Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 9ko Aginduan xedatutakoa.

En el resto de condiciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada Orden de 9 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau onuradunei jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución a las entidades beneficiarias.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de diciembre de 2021.

Lanbide Heziketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Formación Profesional,

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común