Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

10. zk., 2022ko urtarrilaren 17a, astelehena

N.º 10, lunes 17 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
237
237

260/2021 DEKRETUA, abenduaren 28koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutua (FEI) zuzenbide pribatuko erakunde publikoari ULMA Inversiones, S. Coop. kooperatiba-sozietatearen kapitalean partaidetza har dezan.

DECRETO 260/2021, de 28 de diciembre, por el que se autoriza al Ente Público de Derecho Privado Instituto Vasco de Finanzas la toma de participación en el capital de ULMA Inversiones, S. Coop.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2008. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 28ko 15/2007 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriaren arabera, Finantzen Euskal Institutua sortzen da, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-politikaren eta kreditu publikoko politikaren tresna gisa. Abenduaren 23ko 218/2008 Dekretuaren bidez, Euskal Finantza Erakundearen estatutuak onartu ziren.

En virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008, se crea el Instituto Vasco de Finanzas, como un ente público de derecho privado, como instrumento de la política financiera y de crédito público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por Decreto 218/2008, de 23 de diciembre, se aprueban los Estatutos del Instituto Vasco de Finanzas.

Aipatutako arauek Finantzen Euskal Institutuari esleitzen dizkioten eginkizunen artean, haren helburuak lortzeko, honako hauek daude: kapital sozialean edo fundazio-zuzkiduran parte hartzea edo finantzaketa ematea enpresa ez-finantzarioak finantzatzen edo sustatzen laguntzen duten sozietate edo fundazioei, bai eta enpresa ez-finantzarioak sustatzeko finantzaketa bideratzea eta kontrolatzea ere, haien kapitalean partaidetza hartuz edota beste finantzaketa mota batekin.

Entre las funciones que las normas citadas atribuyen al Instituto Vasco de Finanzas para la consecución de sus fines, se encuentran la de participar en el capital social o dotación fundacional o prestar apoyos financieros a sociedades o fundaciones que faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras, así como la instrumentación y el control de la financiación destinada a la promoción o fomento de empresas no financieras, mediante toma de participaciones en su capital u otro tipo de financiación.

Eginkizun horiek betetzean, Finantzen Euskal Institutuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko maiatzaren 7an egindako bileran, ULMA Inversiones, S. Coop. sozietatean parte hartzea erabaki du. Institutuaren helburu nagusia da enpresak sustatzea, haien kapitalean aldi baterako parte hartuz, hainbat jardueraren bidez; besteak beste, kooperatiba eta merkataritza-sozietate berriak sustatzea, lehendik dauden erakundeetan jarduera berriak sustatzea, eta kooperatiben eta merkataritza-sozietateen akzioak edo partaidetzak harpidetzea eta erostea.

En el ejercicio de dichas funciones, el Consejo de Administración del Instituto Vasco de Finanzas ha acordado, en reunión celebrada el 7 de mayo de 2021, la participación en ULMA Inversiones, S. Coop. Su objeto social principal consiste en la promoción y fomento de empresas mediante participación temporal en su capital, a través de diversas actividades, entre las que cabe mencionar la promoción de nuevas cooperativas y sociedades mercantiles, la promoción de nuevas actividades en entidades ya existentes, así como la suscripción y compra de acciones o participaciones de cooperativas y de sociedades mercantiles.

Finantzen Euskal Institutuak ULMA Inversiones, S. Coop. sozietatean hartzen duen partaidetza bazkide laguntzaile gisa egiten da. Horrela, kapital sozialaren ekarpena hirurogei euro eta hamar zentimokoa (60,10) da, eta, mendeko finantza-ekarpenaren harpidetza, berriz, zazpi milioi (7.000.000) eurokoa.

La participación del Instituto Vasco de Finanzas en ULMA Inversiones, S. Coop. se efectúa en condición de socio colaborador, mediante una aportación de capital social por importe de sesenta euros con diez céntimos (60,10) y mediante la suscripción de una aportación financiera subordinada por importe de siete millones de (7.000.000) euros.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren proposamenez, Gobernu Kontseiluak 2021eko abenduaren 28an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 28 de diciembre de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Baimena ematen zaio Finantzen Euskal Institutuari ULMA Inversiones, S. Coop. sozietatean partaidetza hartzeko, bazkide laguntzaile gisa. Horrela, kapital sozialaren ekarpena hirurogei euro eta hamar zentimokoa (60,10) da, eta, mendeko finantza-ekarpena, berriz, zazpi milioi (7.000.000) eurokoa.

Artículo único.– Se autoriza al Instituto Vasco de Finanzas la toma de participación, como socio colaborador, en ULMA Inversiones, S. Coop., con una aportación de capital social por importe de sesenta euros con diez céntimos (60,10) y con una aportación financiera subordinada por importe de siete millones de (7.000.000) euros.

AZKEN XEDAPENA.– Ondorioak izatea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Producción de efectos.

Dekretu honek onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos desde el mismo día de su aprobación.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko abenduaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común