Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

9. zk., 2022ko urtarrilaren 14a, ostirala

N.º 9, viernes 14 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
199
199

2/2022 DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, zeinaren bidez onartzen baita Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko abenduaren 29ko Erabakia, errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak aipatzen duen hitzarmenean aurreikusita dauden ahalmenak baliatzeko giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak eskualdatzeari buruzkoa.

DECRETO 2/2022, de 11 de enero, por el que se aprueba el Acuerdo de 29 de diciembre de 2021, de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco – Territorio Histórico de Bizkaia, sobre traspaso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de las facultades previstas en el convenio al que hace referencia la disposición adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko Erabakiaren bidez –uztailaren 6ko 171/2021 Dekretuak eta ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretuak onartutakoa, hurrenez hurren–, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan errepideko garraioei buruz aurreikusita dauden zenbait ahalmen baliatzeko giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak.

Mediante Acuerdo de 10 de mayo de 2021, de la Comisión Mixta de Transferencias Estado – Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 171/2021, de 6 de julio, y por Real Decreto 476/2021, de 29 de junio, respectivamente, se procedió al traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dizkiote errepideko lurreko garraioaren arloko eskumenak. Bestalde, errepideko garraioaren arloko betearazpen-eskumenak lurralde historikoetako foru-organoei dagozkie, Gernikako Estatutuaren artikulu horretan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluarekin lotuta. Bestalde, erakunde komunei dagozkie errepideko garraioen arloko legegintzako, arauen garapeneko, goi-ikuskapeneko, plangintzako eta koordinazioko eskumenak.

La DA 1.ª de la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, art. 10.32 atribuyen a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias en materia de transportes terrestres por carretera. Por su parte, las competencias de ejecución en materia de transportes por carretera corresponden a los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo del Estatuto de Gernika en conexión con el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, reservándose las Instituciones Comunes las competencias de legislación, desarrollo normativo, alta inspección, planificación y coordinación en materia de transportes por carretera.

Beste alde batetik, Espainiako Konstituzioaren 150.2 artikuluaren arabera, Estatuak 5/1987 Lege Organikoa onartu zuen (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa).

Por otra parte, en virtud del artículo 150.2 CE, el Estado aprobó la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.

Lege Organiko horrek xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira aipatutako legean ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

Dicha Ley Orgánica dispone en su Disposición Adicional que, previo acuerdo con la Diputación Foral de Álava, se adaptaran las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejerce la misma en relación con los transportes que exceden de su ámbito territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en la citada Ley, añadiendo que se equiparará lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava, para las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, estableciéndose los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la citada Ley.

Era berean, 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluak ezartzen du giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak transferitu behar direla, lege horren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskuordetza eman arte lurreko garraioak kudeatzeko berariaz bideratuta egon diren Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak dira baliabide horiek.

Asimismo, en su artículo 1 la Ley Orgánica 5/1987 establece la necesidad de realizar la transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la misma. Tales medios son aquellos correspondientes a la Administración periférica del Estado que hasta el momento de la delegación estuvieran específicamente destinados a la gestión de los transportes terrestres.

2021eko maiatzaren 10eko bileran hartutako erabakian jasotzen denez, eskualdatzeak eragina izango du 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian aurreikusitako hitzarmenak sinatzen diren unean (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa), eta hitzarmen horiek 2021. urtean zehar izenpetu beharko dira.

Tal y como consta en el Acuerdo adoptado en la sesión de 10 de mayo de 2021, el traspaso será efectivo en el momento de la suscripción de los correspondientes Convenios previstos en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, quedando condicionado a que dicha suscripción se efectúe a lo largo del año 2021.

Esandakoa kontuan hartuta, Batzorde Mistoak –azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehen xedapen iragankorraren arabera ezarriak– Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 195/1984 Dekretuan xedatutakoaren arabera jardun du giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak zehazteko, eta, horretarako, behar den erabakia hartu du 2021eko abenduaren 29an eginiko osoko bilkuran.

En atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Mixta establecida en la disposición transitoria primera de la mencionada Ley 27/1983, de 25 de noviembre, ha procedido según lo dispuesto en el Decreto 195/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspaso de servicios entre las Instituciones Comunes y el Territorio Histórico de Bizkaia, a concretar los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adoptando al respecto el oportuno Acuerdo en su sesión del pleno celebrado el 29 de diciembre de 2021.

Horrenbestez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko urtarrilaren 11n egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 11 de enero de 2022.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onartzea Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak aipatzen duen hitzarmenean aurreikusita dauden ahalmenak baliatzeko giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak eskualdatzeari buruzkoa.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco – Territorio Histórico de Bizkaia, sobre traspaso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de las facultades previstas en el Convenio al que hace referencia la disposición adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

2. artikulua.– Ondorioz, erabaki horretan aipatzen diren giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzen zaizkio, erabakian bertan zehazten den moduan eta baldintzetan.

Artículo 2.– En consecuencia, quedan traspasados al Territorio Histórico de Bizkaia los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que se mencionan en dicho Acuerdo, en los términos y condiciones resultantes del mismo.

3. artikulua.– Batzorde Mistoaren erabakian bertan dago adierazita zer egunetatik aurrera izango dituen ondorioak eskualdatze honek.

Artículo 3.– El presente traspaso surtirá efectos a partir de la fecha establecida en el propio Acuerdo de la Comisión Mixta.

4. artikulua.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da dekretu hau, eta, halaber, dagokion foru-dekretua, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Nolanahi ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean, Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 195/1984 Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Artículo 4.– Este Decreto será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, insertándose a su vez el oportuno Decreto Foral en el Boletín Oficial de Bizkaia, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 195/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspasos de servicios entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Bizkaia.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko urtarrilaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de enero de 2022.

Lehendakaria,

EL Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO AZPIAZU URIARTE.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ERANSKINA, URTARRILAREN 11KO 2/2022 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 2/2022, DE 11 DE ENERO.
EUSKO JAURLARITZAREN ETA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN ARTEKO TRANSFERENTZIEN BATZORDE MISTOAK 2021EKO ABENDUAREN 29AN HARTUTAKO ERABAKIA
ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS GOBIERNO VASCO – TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Begoña Pérez de Eulate González andreak, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren idazkariak, hau

D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretaria de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-Territorio Histórico de Bizkaia.

ZIURTATZEN DU:
CERTIFICA:

2021eko abenduaren 29an egindako osoko bilkuran, Transferentzien Batzorde Mistoak erabaki hau hartu zuen: autonomia-erkidego osorako erakundeen eskuetatik Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-organoen eskuetara aldatzea errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen baliatzeko giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak, hemen adierazitakoaren arabera:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el 29 de diciembre de 2021, se acordó el traspaso desde las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, en los términos que a continuación se expresan:

A) Bizkaiko Lurralde Historikoaren eskumenak.

A) Competencias del Territorio Histórico de Bizkaia.

Espainiako Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dizkiote errepideko lurreko garraioaren arloko eskumenak. Bestalde, errepideko garraioaren arloko betearazpen-eskumenak lurralde historikoetako foru-organoei dagozkie, Gernikako Estatutuaren artikulu horretan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluarekin lotuta. Bestalde, erakunde komunei dagozkie errepideko garraioen arloko legegintzako, arauen garapeneko, goi-ikuskapeneko, plangintzako eta koordinazioko eskumenak.

La DA 1.ª CE y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo 10.32 atribuyen a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias en materia de transportes terrestres por carretera. Por su parte, las competencias de ejecución en materia de transportes por carretera corresponden a los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en virtud de los dispuesto en el citado artículo del Estatuto de Gernika en conexión con el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, reservándose las Instituciones Comunes las competencias de legislación, desarrollo normativo, alta inspección, planificación y coordinación en materia de transportes por carretera.

Beste alde batetik, Espainiako Konstituzioaren 150.2 artikuluaren arabera, Estatuak 5/1987 Lege Organikoa onartu zuen (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa).

Por otra parte, en virtud del artículo 150.2 CE, el Estado aprobó la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.

Lege Organiko horrek xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira lege honetan ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

Dicha Ley Orgánica dispone en su Disposición Adicional que previo acuerdo con la Diputación Foral de Álava se adaptaran las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejerce la misma en relación con los transportes que exceden de su ámbito territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en la presente Ley, añadiendo que se equiparará lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava, para las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, estableciéndose los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la citada Ley.

Era berean, 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluak ezartzen du giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak transferitu behar direla, lege horren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskuordetza eman arte lurreko garraioak kudeatzeko berariaz bideratuta egon diren Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak dira baliabide horiek.

Asimismo, en su artículo 1 la Ley Orgánica 5/1987 establece la necesidad de realizar la transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la misma. Tales medios son aquellos correspondientes a la Administración periférica del Estado que hasta el momento de la delegación estuvieran específicamente destinados a la gestión de los transportes terrestres.

Uztailaren 6ko 171/2021 Dekretuaren eta ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretuaren bidez –uztailaren 7ko EHAAn eta BOEn argitaratu ziren, hurrenez hurren–, onartu egin zen Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko erabakia. Erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.

Por Decreto 171/2021, de 6 de julio y RD 476/2021, de 29 de junio, publicados respectivamente en el BOPV y en el BOE de 7 de julio, se aprobó el Acuerdo de 10 de mayo de 2021 de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de traspaso a esta Comunidad de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la LO 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

2021eko maiatzaren 10eko bileran hartutako erabakian jasotzen denez, eskualdatzeak eragina izango du 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian aurreikusitako hitzarmenak sinatzen diren unean (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 31koa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa), eta hitzarmen horiek 2021. urtean zehar izenpetu beharko dira.

Tal y como consta en el Acuerdo adoptado en la sesión de 10 de mayo de 2021, el traspaso será efectivo en el momento de la suscripción de los correspondientes Convenios previstos en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 31 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, quedando condicionado a que dicha suscripción se efectúe a lo largo del año 2021.

Ondorioz, erabaki horretan jasotzen diren langileak eta lanpostuak lurralde historikoetara transferitzen dira orain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean sartu gabe, gauzatzen diren egitekoak lurralde historikoen eskumenekoak baitira.

En consecuencia, el personal y los puestos de trabajo que constan en dicho Acuerdo, son trasferidos ahora a los Territorios Históricos, sin integrarse en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, puesto que las funciones que se ejercitan son competencia de los Territorios Históricos.

Beraz, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-organoek errepideko garraioaren arloan beren gain hartu behar dituzten giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak honako egiteko hauei dagozkienak dira, betiere uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aipatzen diren hitzarmenetan jasotako eran eta baldintzetan:

Por consiguiente, los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que deben asumir los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia en materia de transportes por carretera son los relativos al ejercicio de las funciones siguientes, en los términos y bajo las condiciones que se señalan en los Convenios a los que hace referencia la citada Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos:

a) Garraio pribatuak.

a) Transportes privados.

b) Garraioaren jarduera lagungarri eta osagarriak.

b) Actividades auxiliares y complementarias del transporte.

c) Arbitrajea.

c) Arbitraje.

d) Garraiorako eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietarako konpetentzia profesionala.

d) Competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo.

Azkenik, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren bigarren apartatuak eta Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 195/1984 Dekretuak ezartzen dituzte Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-organoei baliabideak eskualdatzeko modua eta prozedura.

Finalmente, la disposición transitoria primera apartado segundo de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y el Decreto 195/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspasos de servicios entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Bizkaia, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse el traspaso de medios del Gobierno Vasco a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Arau-aurreikuspen horietan oinarrituta, formalizatu egin behar da Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-organoei eskualdatzea errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako hitzarmenean jasota dauden ahalmenak baliatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak.

Sobre la base de estas previsiones normativas procede formalizar el traspaso a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia de los medios personales y materiales adscritos al ejercicio de las facultades recogidas en el Convenio previsto en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera y en el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

B) Eskualdatzen diren ondasun, eskubide eta betebeharrak.

B) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

1.– Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzen zaizkio eskualdatutako zerbitzuei dagozkien ondasun, eskubide eta betebeharrak, zeinak 1. zerrendan zehazten baitira.

1.– Se traspasan al Territorio Histórico de Bizkaia los bienes, derechos y obligaciones que corresponden a los servicios traspasados y que se detallan en la relación número 1.

2.– Bizkaiko Lurralde Historikoak uko egiten die 1. zerrendan zehazten den ondasunari dagozkion eskubideei, eta Eusko Jaurlaritzak ekonomikoki konpentsatuko du, erabaki osagarrian zehazten diren baldintzetan.

2.– El Territorio Histórico de Bizkaia renuncia a los derechos que le corresponden sobre el bien que se detalla en la relación número 1, siendo compensado económicamente por el Gobierno Vasco en las condiciones que se detallan en el Acuerdo Complementario.

3.– Zuzenketarik egin behar izanez gero, bi administrazioek egiaztatu beharko dute puntu hori, Transferentzien Batzorde Mistoko Idazkaritzak emandako ziurtagiriaren bitartez.

3.– En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.

C) Eskualdatzen diren giza baliabideak.

C) Medios personales que se traspasan.

1.– Eskualdatze honetan sartzen diren langileak 2. zerrendan ageri dira, eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren mendeko izatera pasatuko dira, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehen xedapen iragankorraren hirugarren apartatuak eta aplikatu beharreko gainerako arauek legez aurreikusitakoari jarraikiz eta langile bakoitzaren espedientean zehaztutako baldintza berberetan.

1.– El personal objeto del presente traspaso figura en la relación número 2 y pasará a depender del Territorio Histórico de Bizkaia en los términos legalmente previstos en el apartado tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.

2.– Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak xedatzen duenez, hitzarmen egokien bidez gauzatuko da lurralde historikoen ahalmen eta eskumenak lege horretan ezarritako antolamendu-esparrura egokitzeko eta parekatzeko beharra, eta, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ez ditu bere gain hartu ahalmen eta eskumen horiek aipatutako lege organikoaren esparruan, lurralde historikoak egokitu eta parekatuko direlako eskumen horietan. Ondorioz, Estatuko Administrazio Zibileko eta Administrazio Instituzionaleko karrerako funtzionarioak, enplegukoak edo lan-kontratukoak, lurralde historikoei aitortutako zerbitzuei atxikita badaude, horien mende egongo dira funtzionalki eta hierarkikoki, eta, betiere, eskuratutako eskubideak errespetatuko zaizkie.

2.– Mediante la disposición adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, se dispone que mediante los oportunos convenios se hará efectiva la necesaria adaptación y equiparación de facultades y competencias de los Territorios Históricos al marco de ordenación establecido en la citada Ley, por lo que la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha asumido ninguna facultad ni competencia en el marco de la citada Ley orgánica dado que son los Territorios Históricos los que se adaptarán y equipararán en tales competencias. En consecuencia, los funcionarios de carrera, de empleo o contratados laborales de la Administración Civil del Estado y de la Administración Institucional adscritos a servicios reconocidos a los Territorios Históricos pasarán a depender funcional y jerárquicamente de los mismos, respetándose en todo caso sus derechos adquiridos.

3.– Bigarren zerrendan, eskualdatze honen xede diren lanpostuak jasotzen dira, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Batzorde Mistoak 2021eko maiatzaren 10ean egindako osoko bilkuran erabakitako baldintzetan. Horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioari buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen baliatzeko giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak. Izan ere, eskualdatzen diren langileak zuzenean integratzen dira lurralde historikoetan, eta ez dute loturarik Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin; horrez gain, eskualdatzen diren lanpostuak ez dira sartzen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren lanpostu-zerrendetan.

3.– En la relación número 2 se consignan los puestos de trabajo objeto del presente traspaso en los mismos términos acordados en el Pleno de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco celebrada el día 10 de mayo de 2021 de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, toda vez que el personal objeto de traspaso se integra de forma directa en los Territorios Históricos y no adquiere ningún vínculo con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni los puestos de trabajo objeto del traspaso forman parte de las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Bizkaiko Lurralde Historikoak eskualdatzearen berri emango die interesdunei.

4.– Por el Territorio Histórico de Bizkaia se notificará a las personas interesadas el traspaso.

5.– Eusko Jaurlaritzak eskualdatutako langileen espediente guztien kopia ziurtatua bidaliko die Bizkaiko Lurralde Historikoko organo eskudunei.

5.– Por el Gobierno Vasco se remitirá a los órganos competentes del Territorio Histórico de Bizkaia una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado.

6.– Langile-zerrenda horretan zuzenketarik edo aldaketarik sartu behar izango balitz, zuzenketa edo aldaketa hori bi administrazioek egiaztatu ondoren gauzatuko da, batzorde mistoko idazkariak emandako ziurtapenaren bitartez.

6.– En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en la referida relación de personal, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta.

D) Eskualdatzearen eraginpeko aurrekontu-kredituak.

D) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.

1.– 2021eko ekitaldian, eskualdatzen diren egiteko eta zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegorako izango duten urteko kostu osoa eranskineko 3. zerrendan dago adierazita.

1.– El coste total anual para la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio 2021 de las funciones y servicios que se traspasan, se recoge en la relación adjunta número 3.

2.– Eskualdatzearen indarraldia ez datorrenez guztiz bat aurrekontuaren ekitaldiarekin, urteko guztizko kostua (goian aipatutakoa) proportzionalki hainbanatu beharko da, Bizkaiko Lurralde Historikoak benetan eskualdatzea gauzatuta izango duen hilabetetik aurrera.

2.– Al no coincidir la efectividad del traspaso con el ejercicio presupuestario completo se procederá a prorratear el coste total anual referido en el apartado anterior proporcionalmente a la parte del año en que el Territorio Histórico de Bizkaia asume efectivamente el traspaso.

3.– Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko urriaren 7ko 4/2021 Legeak, 5. artikuluan, % 70,81eko koefizientea ezartzen du Ekonomia Itunetik datozen baliabideak bertikalki banatzeko ereduan, eta koefiziente horren barruan sartzen da, jada, errepideko garraioekin lotuta, aurreikusita dauden egitekoei atxikitako aurrekontu-baliabideak lurralde historikoei eskualdatzeak duen balorazioa. Hori kontuan hartuta, 2022ko ekitalditik aurrera, eskualdatzen diren egiteko eta zerbitzuei lotutako finantzaketa lurralde historikoen finantzaketa orokorrean sartuta egongo da.

3.– Teniendo en cuenta que la Ley 4/2021 de, 7 de octubre, de Metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026, establece en su artículo 5 un coeficiente del 70,81 % en el modelo de distribución vertical de los recursos procedentes del Concierto Económico, y que dicho coeficiente ya integra la valoración del traspaso a los territorios históricos de los medios presupuestarios adscritos a las funciones previstas en relación con los transportes por carretera, a partir del ejercicio 2022 la financiación asociada a las funciones y servicios que se traspasan estará integrada en la financiación general de los territorios históricos.

E) Eskualdatzen diren baliabideen agiriak eta espedienteak.

E) Documentación y expedientes de los medios que se traspasan.

Eskualdatzen diren egitekoen eta zerbitzuen agiriak eta espedienteak hilabeteko epean entregatu behar dira, erabaki hau onartzen duen dekretua argitaratzen denetik aurrera, ekainaren 19ko 195/1984 Dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera –195/1984 Dekretua, Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituena–.

La entrega de la documentación y expedientes de las funciones y servicios que se traspasan se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del Decreto por el que se aprueba este acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del Decreto 195/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspasos de servicios entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Bizkaia.

F) Eskualdatzearen eraginkortasun-data.

F) Fecha de efectividad del traspaso.

Eskualdatzeak eragina izango du Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteko uztailaren 31ko 5/1987 Lege Organikoak xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aurreikusten diren hitzarmenak sinatzen diren unean.

El traspaso tendrá efectividad en el momento de suscripción de los correspondientes Convenios previstos en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 31 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable y en el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

1. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
B) APARTATUAN AIPATUTAKO ONDASUN HIGIEZINA
BIEN INMUEBLE REFERIDO EN EL APARTADO B)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
2. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 2
ESKUALDATZEN DIREN GIZA BALIABIDEAK
MEDIOS PERSONALES QUE SE TRASPASAN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
3. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 3
2021EKO EKITALDIAN, LURRALDE HISTORIKOEI ESKUALDATU BEHARREKO ERREPIDEKO GARRAIOAREN ARLOKO EGITEKO ETA ZERBITZUEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO IZANGO DUTEN URTEKO KOSTU OSOA
COSTE TOTAL ANUAL PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL EJERCICIO 2021 ASOCIADO AL TRASPASO A LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE POR CARRETERA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
ERABAKI OSAGARRIA
ACUERDO COMPLEMENTARIO

Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-organoei eskualdatzeak egiteko erabakiaren B) apartatuak erabaki osagarri bat aipatzen du, erantsitako 1. zerrendan jasotako ondare-ondasuna eskualdatzeko baldintzak finkatzeko.

El apartado B) del Acuerdo de Traspasos del Gobierno Vasco a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia remite a un Acuerdo Complementario para fijar las condiciones del traspaso del bien patrimonial recogido en la relación adjunta número 1.

1. zerrendan jasotzen den bezala, eskualdatu beharreko ondasuna hau da: 58,356 metro koadroko azalera –77,81 metro koadroko guztizko azaleratik–, Bilboko Txabarri jauregian kokatua, eta N0253994 katastro-erreferentzia duena.

El bien a traspasar, tal y como se recoge en la Relación número 1, se concreta en una superficie de 58,356 metros cuadrados de un total de 77,81 metros cuadrados, situados en el Palacio Chavarri de Bilbao, con referencia catastral N0253994.

Azalera osoa jabetzan jaso zuen Euskal Autonomia Erkidegoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoak 2021-05-10ean hartu zuen erabakiari jarraikiz. Erabaki hori uztailaren 6ko 171/2021 Dekretuan jasota dago –171/2021 Dekretua, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabaki bat; erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak–. Dekretu hori uztailaren 7ko EHAAn argitaratu zen.

La superficie total fue recibida en propiedad por la Comunidad Autónoma de Euskadi en virtud del Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco el 10/05/2021, y consta en el Decreto 171/2021, de 6 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, publicado en el BOPV de 7 de julio.

Ondasun horren ezaugarri fisikoak eta erregistrokoak kontuan hartuta, ondasunaren titulartasuna ezin da banandu edo indibidualizatu. Beraz, Bizkaiko Lurralde Historikoak uko egiten die eskuratutako eskubideei, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren alde; uko egiten dio, baita ere, eskualdatzeen erabakiaren 1. zerrendan deskribatutako ondasunaren gaineko edozein erreklamaziori. Ondorioz, aurrerantzean ere, ondasun hori Eusko Jaurlaritzaren jabetzakoa izango da.

Dada sus características físicas y registrales, la titularidad de tal bien no puede ser objeto de segregación e individualización, por lo que el Territorio Histórico de Bizkaia renuncia a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los derechos adquiridos, así como a cualquier reclamación sobre el bien descrito en la Relación n.º 1 del Acuerdo de Traspasos que seguirá correspondiendo al Gobierno Vasco en propiedad.

Eskubide horiei uko egitearen konpentsazio gisa, Bizkaiko Lurralde Historikoak 181.201,59 euroko konpentsazio ekonomikoa jasoko du azalera horrengatik, eta Eusko Jaurlaritzak ordainduko du.

Como compensación a la anterior renuncia de derechos el Territorio Histórico de Bizkaia recibirá la compensación económica de 181.201,59 euros por dicha superficie, que será abonada por el Gobierno Vasco.

Konpentsazio hori Eusko Jaurlaritzako Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak egindako balorazio ekonomikoaren arabera hartu da. Balorazio hori bi erakundeek onartu dute, eta berrehun eta berrogeita bat mila seiehun eta bi euro eta hamalau zentimokoa da (241.602,14). Konpentsazioa Bizkaiko Lurralde Historikoko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru-organoen artean banatzeko irizpidea eskualdaketa honetan hartutako langileen proportzioan ezarriko da.

La citada compensación se adopta de acuerdo con la valoración económica realizada por la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco aceptada por ambas Instituciones que asciende a doscientos cuarenta y un mil seiscientos dos con catorce (241.602,14) euros, siendo el criterio de reparto de la compensación entre los órganos forales del Territorio Histórico de Bizkaia y del Territorio de Gipuzkoa en proporción al personal asumido en este traspaso.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común