Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

9. zk., 2022ko urtarrilaren 14a, ostirala

N.º 9, viernes 14 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
198
198

1/2022 DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, zeinaren bidez onartzen baita Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko abenduaren 29ko Erabakia, errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak aipatzen duen hitzarmenean aurreikusita dauden ahalmenak baliatzeko aurrekontu-baliabideak eskualdatzeari buruzkoa.

DECRETO 1/2022, de 11 de enero, por el que se aprueba el Acuerdo de 29 de diciembre de 2021, de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco – Territorio Histórico de Álava, sobre traspaso de los medios presupuestarios adscritos al ejercicio de las facultades previstas en el convenio al que hace referencia la disposición adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko Erabakiaren bidez –uztailaren 6ko 171/2021 Dekretuak eta ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretuak onartutakoa, hurrenez hurren–, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan errepideko garraioei buruz aurreikusita dauden zenbait ahalmen baliatzeko giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak.

Mediante Acuerdo de 10 de mayo de 2021, de la Comisión Mixta de Transferencias Estado – Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 171/2021, de 6 de julio, y por Real Decreto 476/2021, de 29 de junio, respectivamente, se procedió al traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dizkiote errepideko lurreko garraioaren arloko eskumenak. Bestalde, errepideko garraioaren arloko betearazpen-eskumenak lurralde historikoetako foru-organoei dagozkie, Gernikako Estatutuaren artikulu horretan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluarekin lotuta. Bestalde, erakunde komunei dagozkie errepideko garraioen arloko legegintzako, arauen garapeneko, goi-ikuskapeneko, plangintzako eta koordinazioko eskumenak.

La DA 1.ª de la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, art. 10.32 atribuyen a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias en materia de transportes terrestres por carretera. Por su parte, las competencias de ejecución en materia de transportes por carretera corresponden a los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo del Estatuto de Gernika en conexión con el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, reservándose las Instituciones Comunes las competencias de legislación, desarrollo normativo, alta inspección, planificación y coordinación en materia de transportes por carretera.

Beste alde batetik, Espainiako Konstituzioaren 150.2 artikuluaren arabera, Estatuak 5/1987 Lege Organikoa onartu zuen (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa).

Por otra parte, en virtud del artículo 150.2 CE, el Estado aprobó la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.

Lege Organiko horrek xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira aipatutako legean ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

Dicha Ley Orgánica dispone en su Disposición Adicional que, previo acuerdo con la Diputación Foral de Álava, se adaptaran las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejerce la misma en relación con los transportes que exceden de su ámbito territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en la citada Ley, añadiendo que se equiparará lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava, para las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, estableciéndose los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la citada Ley.

Era berean, 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluak ezartzen du giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak transferitu behar direla, lege horren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskuordetza eman arte lurreko garraioak kudeatzeko berariaz bideratuta egon diren Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak dira baliabide horiek.

Asimismo, en su artículo 1 la Ley Orgánica 5/1987, establece la necesidad de realizar la transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la misma. Tales medios son aquellos correspondientes a la Administración periférica del Estado que hasta el momento de la delegación estuvieran específicamente destinados a la gestión de los transportes terrestres.

2021eko maiatzaren 10eko bileran hartutako erabakian jasotzen denez, eskualdatzeak eragina izango du 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian aurreikusitako hitzarmenak sinatzen diren unean (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa), eta hitzarmen horiek 2021. urtean zehar izenpetu beharko dira.

Tal y como consta en el Acuerdo adoptado en la sesión de 10 de mayo de 2021, el traspaso será efectivo en el momento de la suscripción de los correspondientes Convenios previstos en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, quedando condicionado a que dicha suscripción se efectúe a lo largo del año 2021.

Esandakoa kontuan hartuta, Batzorde Mistoak –azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehen xedapen iragankorraren arabera ezarriak– Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuan xedatutakoaren arabera jardun du aurrekontu-baliabideak zehazteko, eta, horretarako, behar den erabakia hartu du 2021eko abenduaren 29an eginiko osoko bilkuran.

En atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Mixta establecida en la disposición transitoria primera de la mencionada Ley 27/1983, de 25 de noviembre, ha procedido según lo dispuesto en el Decreto 194/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspaso de servicios entre las Instituciones Comunes y el Territorio Histórico de Álava, a concretar los medios presupuestarios, adoptando al respecto el oportuno Acuerdo en su sesión del pleno celebrado el 29 de diciembre de 2021.

Horrenbestez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko urtarrilaren 11n egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 11 de enero de 2022.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onartzea Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak aipatzen duen hitzarmenean aurreikusita dauden ahalmenak baliatzeko aurrekontu-baliabideak eskualdatzeari buruzkoa.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco – Territorio Histórico de Álava, sobre traspaso de los medios presupuestarios adscritos al ejercicio de las facultades previstas en el Convenio al que hace referencia la disposición adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

2. artikulua.– Ondorioz, erabaki horretan aipatzen diren aurrekontu-baliabideak Arabako Lurralde Historikoari eskualdatzen zaizkio, erabakian bertan zehazten den moduan eta baldintzetan.

Artículo 2.– En consecuencia, quedan traspasados al Territorio Histórico de Álava los medios presupuestarios que se mencionan en dicho Acuerdo, en los términos y condiciones resultantes del mismo.

3. artikulua.– Batzorde Mistoaren erabakian bertan dago adierazita zer egunetatik aurrera izango dituen ondorioak eskualdatze honek.

Artículo 3.– El presente traspaso surtirá efectos a partir de la fecha establecida en el propio Acuerdo de la Comisión Mixta.

4. artikulua.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da dekretu hau, eta, halaber, dagokion foru-dekretua, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean. Nolanahi ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean, Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Artículo 4.– Este Decreto será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, insertándose a su vez el oportuno Decreto Foral en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 194/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspasos de servicios entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko urtarrilaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de enero de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ERANSKINA, URTARRILAREN 11KO 1/2022 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 1/2022, DE 11 DE ENERO
EUSKO JAURLARITZAREN ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ARTEKO TRANSFERENTZIEN BATZORDE MISTOAK 2021EKO ABENDUAREN 29AN HARTUTAKO ERABAKIA
ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS GOBIERNO VASCO – TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Begoña Pérez de Eulate González andreak, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren idazkariak, hau

D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretaria de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-Territorio Histórico de Álava,

ZIURTATZEN DU:
CERTIFICA:

2021eko abenduaren 29an egindako osoko bilkuran, Transferentzien Batzorde Mistoak erabaki hau hartu zuen: autonomia-erkidego osorako erakundeen eskuetatik Arabako Lurralde Historikoko foru-organoen eskuetara aldatzea errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen baliatzeko aurrekontu-baliabideak, hemen adierazitakoaren arabera:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el 29 de diciembre de 2021, se acordó el traspaso desde las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava de los medios presupuestarios adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, en los términos que a continuación se expresan:

A) Arabako Lurralde Historikoaren eskumenak.

A) Competencias del Territorio Histórico de Álava.

Espainiako Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dizkiote errepideko lurreko garraioaren arloko eskumenak. Bestalde, errepideko garraioaren arloko betearazpen-eskumenak lurralde historikoetako foru-organoei dagozkie, Gernikako Estatutuaren artikulu horretan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluarekin lotuta. Bestalde, erakunde komunei dagozkie errepideko garraioen arloko legegintzako, arauen garapeneko, goi-ikuskapeneko, plangintzako eta koordinazioko eskumenak.

La DA 1.ª CE y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, art. 10.32, atribuyen a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias en materia de transportes terrestres por carretera. Por su parte, las competencias de ejecución en materia de transportes por carretera corresponden a los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo del Estatuto de Gernika en conexión con el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, reservándose las Instituciones Comunes las competencias de legislación, desarrollo normativo, alta inspección, planificación y coordinación en materia de transportes por carretera.

Beste alde batetik, Espainiako Konstituzioaren 150.2 artikuluaren arabera, Estatuak 5/1987 Lege Organikoa onartu zuen (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa).

Por otra parte, en virtud del artículo 150.2 CE, el Estado aprobó la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.

Lege Organiko horrek xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira lege honetan ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

Dicha Ley Orgánica dispone en su Disposición Adicional que, previo acuerdo con la Diputación Foral de Álava, se adaptaran las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejerce la misma en relación con los transportes que exceden de su ámbito territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en la presente Ley, añadiendo que se equiparará lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava, para las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, estableciéndose los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la citada Ley.

Era berean, 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluak ezartzen du giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak transferitu behar direla, lege horren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskuordetza eman arte lurreko garraioak kudeatzeko berariaz bideratuta egon diren Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak dira baliabide horiek.

Asimismo, en su artículo 1 la Ley Orgánica 5/1987 establece la necesidad de realizar la transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la misma. Tales medios son aquellos correspondientes a la Administración periférica del Estado que hasta el momento de la delegación estuvieran específicamente destinados a la gestión de los transportes terrestres.

Uztailaren 6ko 171/2021 Dekretuaren eta ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretuaren bidez –uztailaren 7ko EHAAn eta BOEn argitaratu ziren, hurrenez hurren–, onartu egin zen Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko erabakia. Erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.

Por Decreto 171/2021, de 6 de julio y RD 476/2021, de 29 de junio, publicados respectivamente en el BOPV y en el BOE de 7 de julio, se aprobó el Acuerdo de 10 de mayo de 2021 de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de traspaso a esta Comunidad de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

2021eko maiatzaren 10eko bileran hartutako erabakian jasotzen denez, eskualdatzeak eragina izango du 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian aurreikusitako hitzarmenak sinatzen diren unean (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 31koa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa), eta hitzarmen horiek 2021. urtean zehar izenpetu beharko dira.

Tal y como consta en el Acuerdo adoptado en la sesión de 10 de mayo de 2021, el traspaso será efectivo en el momento de la suscripción de los correspondientes Convenios previstos en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 31 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, quedando condicionado a que dicha suscripción se efectúe a lo largo del año 2021.

Ondorioz, erabaki horretan jasotzen diren langileak eta lanpostuak lurralde historikoetara transferitzen dira orain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean sartu gabe, gauzatzen diren egitekoak lurralde historikoen eskumenekoak baitira.

En consecuencia, el personal y los puestos de trabajo que constan en dicho Acuerdo, son transferidos ahora a los Territorios Históricos, sin integrarse en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, puesto que las funciones que se ejercitan son competencia de los Territorios Históricos.

Ez da ahaztu behar xedapen gehigarri horrek foru-eguneratze eta -parekatzerako erabakiak aurreikusten dituela. Eguneratzea Arabako Lurralde Historikoaren kasuan, zeina ahalmen gehienak 1950az geroztik Estatuarekin indarrean dauden hitzarmenen arabera baliatzen ari baita, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluak zehazten duen bezala, salbu eta garraiorako eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietarako konpetentzia profesionalari dagokion ahalmena, horrek hitzarmenetan aurreikusitakoa zabaltzea baitakar.

No cabe olvidar que la citada Disposición Adicional prevé acuerdos de actualización y equiparación foral. Actualización en el caso del Territorio Histórico de Álava que viene ejerciendo la mayoría de las facultades de acuerdo con los convenios vigentes con el Estado desde 1950, tal y como explicita el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, salvo la relativa a la competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo, que supone una ampliación de lo previsto en aquellos convenios.

Beraz, Arabako Lurralde Historikoko foru-organoek errepideko garraioaren arloan beren gain hartu behar dituzten aurrekontu-baliabideak honako egiteko hauei dagozkienak dira, betiere uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aipatzen diren hitzarmenetan jasotako eran eta baldintzetan:

Por consiguiente, los medios presupuestarios que deben asumir los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava en materia de transportes por carretera son los relativos al ejercicio de las funciones siguientes, en los términos y bajo las condiciones que se señalan en los Convenios a los que hace referencia la citada Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos:

– Garraiorako eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietarako konpetentzia profesionala.

– Competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo.

Azkenik, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren bigarren apartatuak eta Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuak ezartzen dituzte Eusko Jaurlaritzak Arabako Lurralde Historikoko foru-organoei baliabideak eskualdatzeko modua eta prozedura.

Finalmente, la disposición transitoria primera apartado segundo de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y el Decreto 194/1984, de 19, de junio, por el que se aprueban las normas de traspasos de servicios entre las Instituciones Comunes y el Territorio Histórico de Álava, establecen la forma y el procedimiento al que han de ajustarse el traspaso de medios del Gobierno Vasco a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava.

Arau-aurreikuspen horietan oinarrituta, formalizatu egin behar da Arabako Lurralde Historikoko foru-organoei eskualdatzea errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako hitzarmenean jasota dauden ahalmenak baliatzeko aurrekontu-baliabideak.

Sobre la base de estas previsiones normativas procede formalizar el traspaso a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava de los medios presupuestarios adscritos al ejercicio de las facultades recogidas en el Convenio previsto en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera y en el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

B) Eskualdatzearen eraginpeko aurrekontu-kredituak.

B) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.

1.– 2021eko ekitaldian, eskualdatzen diren egiteko eta zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegorako izango duten urteko kostu osoa eranskineko 1. zerrendan dago adierazita.

1.– El coste total anual para la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio 2021 de las funciones y servicios que se traspasan, se recoge en la relación adjunta número 1.

2.– Eskualdatzearen eraginkortasuna ez datorrenez bat aurrekontu-ekitaldi osoarekin, urteko kostu osoa (goian aipatutakoa) hainbanatu egingo da, Arabako Lurralde Historikoak benetan eskualdatzea gauzatuta izango duen urte-zatiaren proportzioan.

2.– Al no coincidir la efectividad del traspaso con el ejercicio presupuestario completo se procederá a prorratear el coste total anual referido en el apartado anterior proporcionalmente a la parte del año en que el Territorio Histórico de Álava asume efectivamente el traspaso.

3.– Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko urriaren 7ko 4/2021 Legeak, 5. artikuluan, % 70,81eko koefizientea ezartzen du Ekonomia Itunetik datozen baliabideak bertikalki banatzeko ereduan, eta koefiziente horren barruan sartzen da, jada, errepideko garraioekin lotuta, aurreikusita dauden egitekoei atxikitako aurrekontu-baliabideak lurralde historikoei eskualdatzeak duen balorazioa. Hori kontuan hartuta, 2022ko ekitalditik aurrera, eskualdatzen diren egiteko eta zerbitzuei lotutako finantzaketa lurralde historikoen finantzaketa orokorrean sartuta egongo da.

3.– Teniendo en cuenta que la Ley 4/2021, de 7 de octubre, de Metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026, establece en su artículo 5 un coeficiente del 70,81 % en el modelo de distribución vertical de los recursos procedentes del Concierto Económico, y que dicho coeficiente ya integra la valoración del traspaso a los territorios históricos de los medios presupuestarios adscritos a las funciones previstas en relación con los transportes por carretera, a partir del ejercicio 2022 la financiación asociada a las funciones y servicios que se traspasan estará integrada en la financiación general de los territorios históricos.

C) Eskualdatzen diren baliabideen agiriak eta espedienteak.

C) Documentación y expedientes de los medios que se traspasan.

Eskualdatzen diren egitekoen eta zerbitzuen agiriak eta espedienteak hilabeteko epean entregatu behar dira, erabaki hau onartzen duen dekretua argitaratzen denetik aurrera, ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera –194/1984 Dekretua, Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituena–.

La entrega de la documentación y expedientes de las funciones y servicios que se traspasan se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del Decreto por el que se aprueba este acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del Decreto 194/1984, de 19, de junio, por el que se aprueban las normas de traspasos de servicios entre las Instituciones Comunes y el Territorio Histórico de Álava.

D) Eskualdatzearen eraginkortasun-data.

D) Fecha de efectividad del traspaso.

Eskualdatzeak eragina izango du Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteko uztailaren 31ko 5/1987 Lege Organikoak xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aurreikusten diren hitzarmenak sinatzen diren unean.

El traspaso tendrá efectividad en el momento de suscripción de los correspondientes Convenios previstos en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 31 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable y en el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

1. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
2021EKO EKITALDIAN, LURRALDE HISTORIKOEI ESKUALDATU BEHARREKO ERREPIDEKO GARRAIOAREN ARLOKO EGITEKO ETA ZERBITZUEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO IZANGO DUTEN URTEKO KOSTU OSOA
COSTE TOTAL ANUAL PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL EJERCICIO 2021 ASOCIADO AL TRASPASO A LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE POR CARRETERA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común