Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

7. zk., 2022ko urtarrilaren 12a, asteazkena

N.º 7, miércoles 12 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
156
156

AGINDUA, 2021eko abenduaren 29koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, «Erronka globalen aurrean, gazteak martxan» deialdiko sariak ematen dituena 2021. urterako.

ORDEN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se conceden los premios de la convocatoria «Erronka globalen aurrean, gazteak martxan» para el año 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko urriaren 27ko Aginduan ezarritakoaren arabera, zeinaren bidez onartzen baita «Erronka globalen aurrean, gazteak martxan» deialdia (2021eko azaroaren 9ko EHAA, 222. zk.), epaimahaiaren proposamena aztertu ondoren eta aipatutako deialdiaren bederatzigarren oinarria aplikatuz, honako hau

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 27 de octubre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se aprueba la convocatoria «Erronka globalen aurrean, gazteak martxan» para el año 2021 (BOPV n.º 222, de 9 de noviembre de 2021), una vez analizada la propuesta del jurado, y en aplicación de la base novena de la citada convocatoria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Erronka globalen aurrean, gazteak martxan» sariak ematea I. eranskinean agertzen diren hautagaiei.

Primero.– Conceder los siguientes premios «Erronka globalen aurrean, gazteak martxan» a las candidaturas que figuran en el Anexo I.

Bigarrena.– Epaimahaiak proiektu bakoitzari buruz egindako balorazioak argitaratzea (II. eranskina).

Segundo.– Hacer públicas las valoraciones realizadas por el Jurado sobre cada uno de los proyectos (Anexo II).

Hirugarrena.– Eman gabe uztea 1.000 euroko 5 sari eta 500 euroko 20 sari, sari horietarako ezarritako gutxieneko puntuazioa lortu duen hautagaitza nahikorik ez dagoelako eta sari guztietarako hautagaitza nahikorik ez dagoelako.

Tercero.– Declarar desiertos 5 premios de 1.000 euros y 20 premios de 500 euros, por no haber candidaturas suficientes que hayan alcanzado la puntuación mínima establecida para optar a estos premios y por no haber candidaturas suficientes para todos los premios.

Laugarrena.– Saritutako proiektuen arduradunek 10 egun balioduneko epea izango dute sariari uko egiteko; hala egin ezean, saria onartu dutela ulertuko da.

Cuarto.– Los y las responsables de los proyectos premiados tendrán un plazo de 10 días hábiles para rechazar el premio. De no producirse el rechazo se entenderá que se acepta el premio.

Bosgarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Quinto.– Ordenar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Seigarrena.– Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua aldizkari ofizial berean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Sexto.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
«ERRONKA GLOBALEN AURREAN, GAZTEAK MARTXAN» 2021EKO DEIALDIAN SARITUTAKO PROIEKTUAK
PROYECTOS PREMIADOS EN LA CONVOCATORIA «ERRONKA GLOBALEN AURREAN, GAZTEAK MARTXAN» PARA EL AÑO 2021

3.000 euroko saria, 75 puntu baino gehiago jasorik puntuazio handiena izan duten proiektuei.

Premio de 3.000 euros a los proyectos que superando los 75 puntos han obtenido la mayor puntuación.

1.– Proiektuaren izena: Jornada: descoloniza tu mente, Africaniza tu conocimiento. Hacia un nuevo modelo de intercambio académico.

1.– Nombre del proyecto: Jornada: descoloniza tu mente, Africaniza tu conocimiento. Hacia un nuevo modelo de intercambio académico.

Partaideak: Fernanda Candida Esteves, Mispa Gracia Bahanag, Zueinuha Mohamed Sidati, Nayat Aduh Jatri, Naiara del Carmen Obiang Olaso, Hamudi Eddaf Mohamed, Nayah Salma Bleila eta Kehinde Oluwatobi Akeju.

Compuesto por: Fernanda Candida Esteves, Mispa Gracia Bahanag, Zueinuha Mohamed Sidati, Nayat Aduh Jatri, Naiara del Carmen Obiang Olaso, Hamudi Eddaf Mohamed, Nayah Salma Bleila y Kehinde Oluwatobi Akeju.

2.– Proiektuaren izena: Eskuak Luzatzen: Gazteok mundua aldatzen.

2.– Nombre del proyecto: Eskuak Luzatzen: Gazteok mundua aldatzen.

Partaideak: Iñaki Fernández Domínguez, Aritz Castro Landazuri eta Sare Álvaro Campo.

Compuesto por: Iñaki Fernández Domínguez, Aritz Castro Landazuri y Sare Álvaro Campo.

3.– Proiektuaren izena: Relatos sonoros de la juventud saharaui.

3.– Nombre del proyecto: Relatos sonoros de la juventud saharaui.

Partaideak: Aichatu Mohamed Yeslem Beissat, Mariem Mohamed Yeslem Beissat eta Aileen Viviana Zeron Carbajal.

Compuesto por: Aichatu Mohamed Yeslem Beissat, Mariem Mohamed Yeslem Beissat y Aileen Viviana Zeron Carbajal.

1.000 euroko saria, 60 puntu baino gehiago jaso dituzten baina puntuazio handiena lortu duten hiruren artean ez dauden proiektuei.

Premio de 1.000 euros a los proyectos que, habiendo recibido más de 60 puntos, no estén entre los tres con mayor puntuación.

1.– Proiektuaren izena: EMEP (Emakumeak abian Euskaditik Patagoniara) MEPE (Mujeres en marcha de la Patagonia a Euskadi): itsasoak batzen gaitu.

1.– Nombre del proyecto: EMEP (Emakumeak martxan Euskaditik Patagoniara) MEPE (Mujeres en marcha de la Patagonia a Euskadi): itsasoak batzen gaitu.

Partaideak: Ametz Gurrutxaga Murua eta Garazi Aranzabe Urretabizkaia.

Compuesto por: Ametz Gurrutxaga Murua y Garazi Aranzabe Urretabizkaia.

2.– Proiektuaren izena: Emakume Artisten Sarea.

2.– Nombre del proyecto: Emakume Artisten Sarea.

Partaideak: Leyre Arana Castresana, Garazi Barquin Ayerbe, Nerea Portillo Tejo eta Patricia González Calvo.

Compuesto por: Leyre Arana Castresana, Garazi Barquin Ayerbe, Nerea Portillo Tejo y Patricia González Calvo.

3.– Proiektuaren izena: Conocernos para ser solidarios.

3.– Nombre del proyecto: Conocernos para ser solidarios.

Partaideak: Ane Fernández de Larrea Jiménez de Aberasturi.

Compuesto por: Ane Fernández de Larrea Jiménez de Aberasturi.

4.– Proiektuaren izena: Creación de un grupo de tiempo libre en Lima.

4.– Nombre del proyecto: Creación de un grupo de tiempo libre en Lima.

Partaideak: Lara Fandiño Piña, Asier Herranz Melendo eta Unai Revillas Osta.

Compuesto por: Lara Fandiño Piña, Asier Herranz Melendo y Unai Revillas Osta.

5.– Proiektuaren izena: Torneo Sin Fronteras.

5.– Nombre del proyecto: Torneo Sin Fronteras.

Partaideak: Julen Torres Toribio, Jose Carlos Perez Mendoza eta Jeiscar Andreina Oropeza Arcila.

Compuesto por: Julen Torres Toribio, Jose Carlos Perez Mendoza y Jeiscar Andreina Oropeza Arcila.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común