Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

5. zk., 2022ko urtarrilaren 10a, astelehena

N.º 5, lunes 10 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
90
90

AGINDUA, 2021eko abenduaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti-gripearen aurka hartu beharreko prebentzio-neurriak ezartzen baitira.

ORDEN de 28 de diciembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen medidas de prevención a adoptar en la Comunidad Autónoma de Euskadi, contra la influenza aviar.

Hegazti-gripea Orthomyxoviridae familiako A motako birus batek eragindako gaixotasun bat da; hegaztien hainbat espezieri erasaten die birus horrek, eta hainbat azpimota daude. Azpimota horien artean, halaber, patogenotasun altuko eta baxuko aldaerak daude (IAAP eta IABP hurrenez hurren); zaintzapean daude hegazti-gripea eragiten duten birusak; are gehiago, hegazti-gripea nahitaez aitortu beharreko gaixotasuna da, OIEren zerrenda barruan jasotakoa.

La Influenza aviar es una enfermedad causada por un virus tipo A de la familia Orthomyxoviridae, que afecta a diferentes especies de aves y se caracteriza por la existencia de distintos subtipos. Dentro de los diferentes subtipos, se distinguen a su vez, variedades de alta y baja patogenicidad (IAAP y IABP respectivamente), que están sujetas a vigilancia, dado que la Influenza Aviar es una enfermedad de declaración obligatoria incluida dentro de la lista de la OIE.

Basa-hegaztiek urtaroen arabera egiten dituzten migrazioek garrantzi berezia daukate hegazti-gripearen hedapenean; batez ere itsas hegaztiak dira, kasu askotan asintomatikoak, zeinak gaixotasunaren erreserborio nagusia baitira. Gaur egun birusaren banaketa oso anitza da bai munduan bai EBko estatuetan.

En la propagación de la enfermedad, cobran un papel importante las migraciones estacionales de las aves silvestres, predominantemente aves acuáticas, asintomáticas en muchos casos y que se presentan como principal reservorio de la enfermedad. La distribución del virus en la actualidad, es muy variada a nivel mundial y a lo largo de los diferentes Estados de la UE.

2021ean, IAAPren H5N8 azpimotako –eta are gehiago H5N1 azpimotako– zenbait foku jakinarazi dira estatu kideetako etxeko hegaztietan, nola basatietan hala gatibuetan; estatu horiek, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten hegaztien migrazio-ibilbidearen parte dira.

Durante el año 2021 han sido comunicados diferentes focos de IAAP subtipo H5N8 y en mayor número de H5N1 en aves de corral, silvestres y cautivas en Estados miembros, que forman parte de las mismas rutas migratorias de aves, que las que atraviesan la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Foru-erakundeetako eta Eusko Jaurlaritzako albaitaritza-zerbitzuek hartutako erabakietan oinarrituta, neurri osagarriak hartu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko hegazti-ustiategiak babesteko, egoera honek irauten duen bitartean. Erabaki horien helburua prebentzio-neurriak aktibatzea da, Euskal Autonomia Erkidegotik 100 km baino gutxiagora patogenotasun handiko hegazti-gripearen (IAAP) foku bat aurkitu dutelako.

En base a los acuerdos adoptados por los servicios veterinarios de las instituciones forales y Gobierno Vasco para la activación de medidas preventivas derivadas de la localización de un foco de Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) a una distancia inferior a 100 km de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se hace necesario adoptar medidas complementarias para proteger las explotaciones avícolas de la Comunidad Autónoma en tanto dure esta situación.

Horrenbestez, lurralde historikoetako foru-aldundiei kontsulta egin ondoren, eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.9 artikuluan, urriaren 11ko 290/2005 Dekretuan eta indarrean dagoen Animalien Osasunari buruzko apirilaren 24ko 8/2003 Legean xedatutakoaren babesean, honako hau

Así lo dicho, consultadas las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos y al amparo de lo establecido en el artículo 10.9.º de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el Decreto 290/2005, de 11 de octubre, y lo dispuesto en la vigente Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Biosegurtasuna indartzea.

Primero.– Refuerzo de la bioseguridad.

Euskal Autonomia Erkidegoan honako debeku eta betebehar hauek aplikatuko dira:

Se aplicarán las siguientes prohibiciones y obligaciones en la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Debekatuta dago Anseriformes eta Charadriiformes ordenetako txoriak amu gisa erabiltzea basa-hegaztiak erakartzeko ehiza-jardueretan; salbuetsita daude laginketa-lanetarako erabilitakoak, hegazti-gripea zaintzeko programak direla bide eta ikerketa-proiektuak, azterketa ornitologikoak edo aginte eskudunak baimendutako beste edozein jarduera egitekoak, aldez aurretik arriskuaren inguruko aldeko ebaluazioa egin bada eta biosegurtasuneko neurri egokiak aplikatuko direla egiaztatu ondoren.

a) Queda prohibida la utilización de pájaros de las órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo para atraer aves silvestres en prácticas cinegéticas, quedando excepcionadas las destinadas a muestreo en virtud de los programas de vigilancia de influenza aviar y para la realización de proyectos de investigación, estudios ornitológicos o cualquier otra actividad autorizada por la autoridad competente, previa evaluación favorable del riesgo y tras comprobar la aplicación de las medidas de bioseguridad adecuadas.

b) Etxeko hegaztiak aire zabalean haztea debekatuta dago. Hala ere, hori ezinezkoa denean, kasuan kasuko foru-aldundiari jakinaraziko zaio, eta kasuan kasuko foru-aldundiak etxeko hegaztiak aire zabalean edukitzea baimendu ahalko du, baina txori-sareak edo basa-hegaztiak sartzea eragozten duen beste edozein gailu jarri beharko dira horretarako, betiere etxeko hegaztiek instalazioen barrualdean jan eta edaten badute, edo bestelako aterperen batean, kontuan izanik eragotzi egin behar zaiela basa-hegaztiei bertara iristea eta etxeko hegaztientzako ur eta elikagaiak ukitzea.

b) Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea posible, será comunicado a la Diputación Foral correspondiente, que podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves de corral en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de estas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.

c) Debekatuta dago etxeko hegaztiei ura ematea, ur hori basa-hegaztien esku egon den ur-biltegietatik hartua bada, salbu eta biltegi-ur hura tratatu egiten bada, hegazti-gripearen balizko birusak inaktibo bihurtu direla bermatze aldera.

c) Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate esa agua, a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

Etxeko hegazti jakin batzuen ongizaterako beharrezkoa bada kanpoaldean ur-biltegiak izatea, ur-biltegiak basa-hegaztien kontra babestu beharko dira.

Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, quedarán protegidos suficientemente contra las aves silvestres.

d) Debekatuta dago etxeko hegaztiak edo bestelako hegazti gatibuak edukitzea Animalien Osasunari buruzko apirilaren 24ko 8/2003 Legearen 3.7 artikuluan definitutako animalien zentroetan, abeltzaintza-sariketak, erakusketak eta kultura-ospakizunak barne; etxeko hegaztien edo beste mota bateko hegazti gatibuen aire zabaleko edozein metaketa ere debekatuta dago.

d) Queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales definidos en el artículo 3.7 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal incluyendo los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas al aire libre.

Horri dagokionez, ez dira hegazti gatibutzat hartuko partikularrei konpainia-hegazti gisa saltzeko baimendutako saltoki batean daudenak, ezta saltoki batean dauden etxeko hegaztiak ere, ondoren txikizka partikularrei saltzeko.

A este respecto, no se considerarán como aves cautivas las aves mantenidas en un establecimiento autorizado para su venta a particulares como ave de compañía, ni aquellas aves de corral mantenidas en un establecimiento comercial para su posterior venta al por menor a particulares.

e) Ehiza-jardueretarako ehiza-esparruak birpopulatzeko etxeko hegaztiak askatu ahal izateko, foru-aldundiaren berariazko baimena –aldez aurretik eskatua– eskuratu beharko da, eta ezinbestekoa izango da, halaber, arrisku-analisi batek aldeko irizpena ematea, biosegurtasun-neurri egokiak aplikatzen direla egiaztatu ondoren.

e) La suelta de aves de corral destinadas repoblación de áreas de caza para la práctica cinegética, queda supeditada a autorización expresa de la Diputación Foral correspondiente, previa solicitud y en base a un análisis de riesgo con resultado favorable, tras comprobar la aplicación de las medidas de bioseguridad adecuadas.

Bigarrena.– Datu-baseak eta erregistroak indartzea.

Segundo.– Refuerzo de registros y bases de datos.

1.– Abeltzaintzako Ustiategien Erregistro Orokorra ezartzen eta arautzen duen martxoaren 26ko 479/2004 Errege Dekretuan aurreikusitakoa eragotzi gabe, eta hegazti-haztegiak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituen uztailaren 27ko 637/2021 Errege Dekretuan ezarritakoa betez, dagokion foru-aldundiak ofizioz eskatu edo egin ahal izango du aipatutako Errege Dekretuaren IV. kapituluan jasotako ustiategien erregistro-datuen eguneratzea, autokontsumoari buruzkoak barnean direla.

1.– Sin perjuicio de lo previsto en el Real Decreto 479/2004 de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas y en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 637/2021 de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, la Diputación Foral correspondiente podrá requerir o realizar de oficio la actualización de los datos registrales de las explotaciones, incluidas las de autoconsumo, contemplados en el Capítulo IV del citado Real Decreto.

Hirugarrena.– Zaintza aktiboa indartzea.

Tercero.– Refuerzo de la vigilancia activa.

Hegazti-gripearen aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituen apirilaren 3ko 445/2007 Errege Dekretuaren hirugarren artikuluari jarraikiz eta gaixotasunaren detekzio goiztiarreko sistemaren osagarri gisa, kasuan kasuko foru-aldundiak, arrisku-ebaluazioaren arabera, osasun-kontrolerako bisitak eta aldizkako analisiak egin ahalko ditu hegazti-gripeak bereziki erasaten dien espezieak dituzten ustiategietan eta gune zoologikoetan.

En virtud del artículo 3 del Real Decreto 445/2007, de 3 de abril, por el que se establecen medidas de lucha contra la influenza aviar, y como complemento al sistema de detección precoz de la enfermedad, la Diputación Foral correspondiente, en función de una evaluación del riesgo, podrán realizar visitas de control sanitario y análisis periódicos de las explotaciones y núcleos zoológicos que alberguen especies sensibles a la Influenza Aviar.

Laugarrena.– Zaintza pasiboa indartzea.

Cuarto.– Refuerzo de la vigilancia pasiva.

1.– Pertsona orok –fisiko nahiz juridiko, publiko zein pribatu– berehala jakinarazi beharko dizkio agintaritza eskudunari izaera epizootikoko gaixotasunen foku guztiak, Animalien Osasunari buruzko 8/2003 Legearen 5. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

1.– Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a comunicar a la autoridad competente, de forma inmediata todos los focos de que tenga conocimiento de enfermedades de carácter epizoótico, de conformidad con lo dispuesto en el l artículo 5 de la Ley 8/2003, de Sanidad Animal.

2.– Hegaztien hilotzak aurkituz gero, bereziki itsas espezieak direnean, kasu guztietan foru-aldundietako zerbitzu eskudunei jakinarazi beharko zaie; zerbitzu horiek beharrezko neurriak hartuko dituzte hilotzetan IAAP birusaren presentzia baztertzeko.

2.– Todos los hallazgos de cadáveres de aves, especialmente de especies acuáticas, serán comunicados a los servicios competentes de las Diputaciones Forales, que adoptarán las medidas oportunas para descartar la presencia del virus de IAAP en las mismas.

Bosgarrena.– Neurrien bilakaera eta ondorioak.

Quinto.– Evolución de las medidas y efectos.

1.– Agindu honetan ezarritako neurriak aldatu edo kendu egingo dira egoera epizootikoaren eta gaixotasunaren bilakaeraren arabera.

1.– Las medidas adoptadas en esta Orden serán modificadas o levantadas atendiendo a las circunstancias epizoóticas y a la evolución de la enfermedad.

2.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

2.– Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común