Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

3. zk., 2022ko urtarrilaren 5a, asteazkena

N.º 3, miércoles 5 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
24
24

258/2021 DEKRETUA, abenduaren 28koa, Euskadiren Frantziako Ordezkaritza sortzen eta arautzen duena.

DECRETO 258/2021, de 28 de diciembre, por el que se crea y regula la Delegación de Euskadi en Francia.

Gobernu Kontseiluaren 2021eko abenduaren 14ko akordio bidez, Nazioartekotze Esparru Estrategia, Euskadi Basque Country 2025, onartu zen. Estrategia horrek, 2025 bitartean, Eusko Jaurlaritzaren nazioarteko ekintzen helburuak gidatuko ditu, eta Nazioartekotze eremuan XII. Legegintzaldiaren Gobernu Programan izendatutako konpromisoak bere gain hartzen ditu.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2021 se aprobó la Estrategia Marco de Internacionalización Euskadi Basque Country 2025. Esta Estrategia guía el propósito de la actividad internacional del Gobierno Vasco hasta el año 2025 y da cumplimiento a los compromisos en materia de internacionalización identificados en el Programa de Gobierno de la XII Legislatura.

Aipatutako estrategia lau ardatzetan egituratzen da, eta honako hauek osatzen dute jarraitu beharreko bidea: Euskadi Basque Country nazioartean hobeto kokatzea, sare sozioekonomikoaren nazioartekotzea bultzatzea, Europako proiektuan egiten duen ekarpena eta parte-hartzea bultzatzea, eta erronka globalak gainditzeko euskal ekarpena indartzea. Jarduera eremu horren barnean, Euskadiren kanpoko ordezkaritzen sare instituzionala indartzeak lehentasuna du.

Esta Estrategia se articula en cuatro ejes que configuran el camino a seguir, mejorar el posicionamiento exterior de Euskadi Basque Country, impulsar la internacionalización de su tejido socio-económico, impulsar su contribución y coparticipación en el proyecto europeo y reforzar la contribución vasca a la superación de los retos globales. En este marco de actuación, reforzar la red institucional de delegaciones de Euskadi en el exterior, resulta prioritario.

Kanpoko ordezkaritzek duten instituzionaltasun eta ofizialtasun maila erabakigarria da, kokatuta dauden herrialde horietako eragileekin erlazioak garatzeko orduan, eta ordezkaritzak ezinbesteko instrumentu dira, Eusko Jaurlaritzaren eskumen esparruan, Jaurlaritzaren beraren nazioartekotze estrategia habian jartzeko.

Las delegaciones en el exterior están dotadas de un grado de institucionalidad y oficialidad que es decisivo a la hora de entablar relaciones con los agentes de aquellos países donde se ubican, y son instrumentos imprescindibles para la puesta en marcha de la Estrategia de Internacionalización del Gobierno Vasco, todo ello en ámbitos que son competencia del Gobierno Vasco.

Maiatzaren 27ko 8/1994 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanei buruzkoak, besteak beste, harreman sozialak, kulturalak eta ekonomikoak instituzionalizatzea eta atzerrian diren euskal herritarrei bultzada eta babes integrala ematea finkatu zituen helburu gisa; eta, horretarako, zenbait eskubide eta prestazio onartu zituen. Legea indarrean jarri zenetik, lankidetzan aritzeko eta parte hartzeko modu egokiak ezarri beharra ikusi da, hain zuzen ere finkatutako helburuak modu eraginkorragoan lortu ahal izateko.

La Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, marcó entre sus objetivos el de institucionalizar las relaciones sociales, culturales y económicas y el de fomentar la protección integral de los vascos en el exterior, mediante el reconocimiento de una serie de derechos y prestaciones. Desde su entrada en vigor se ha apreciado la necesidad de establecer cauces adecuados de colaboración y participación, en aras a lograr una mayor efectividad en la consecución de los objetivos marcados.

Euskadi eta Frantziaren arteko harremana sendoa eta osoa da. Euskal gizataldeen presentzia Frantzian oso errotua dago eta hazten ari da. Eusko Jaurlaritzak, oro har, kultura, hizkuntza, ekonomia, industria edo komunikazioen sektoreetan, frantziar lurralde erakundeekiko harremana bultzatzeko asmoz, hainbat sare, instituzio eta elkarlan-forotan parte hartzen du. Beste zenbait adibideren artean nabarmentzekoa da, Akitania Berria- Euskadi- Nafarroa Euro-Eskualdearen mugaz gaindiko esparruan, ematen den lankidetza estua, besteak beste honako sare hauetan: Pirinioetako Lan Elkartean, Pirinioen Konferentzia Atlantikoan edota Euskal Hirigune Elkargoan. Euskadik Frantziako beste eskualdeekin duen harremana ona da eta hainbat elkarlanerako hitzarmen sinatu dira.

La relación de Euskadi con Francia es sólida e integral. Euskadi cuenta con una arraigada y creciente presencia de colectividades vascas en Francia. El Gobierno Vasco en su conjunto participa en instituciones, redes y foros de colaboración que impulsan las relaciones con distintas entidades territoriales francesas en un amplio abanico de sectores, cultural, lingüístico, económico, industrial o de comunicaciones. Entre otros ejemplos cabe destacar la estrecha cooperación en el marco transfronterizo en la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, en redes como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos o la Conferencia Atlántica Transpirenaica o con la Mancomunidad de Iparralde- Euskal Hirigune Elkargoa. La relación institucional es buena y paralelamente se tienen subscritos Memorandos de Cooperación con diferentes regiones.

Bestalde, uztailaren 7ko 23/1998 Legeak, Garapenerako nazioarteko lankidetzari buruzkoak, gizakion garapen globala sustatu beharra onartzen du, garapenerako lankidetzako politika eraginkorrak eta koherenteak bultzatze aldera. Ildo horretan, legeak berak ezartzen duenez, autonomia-erkidegoetan egiten diren ekintzak gizartearen beraren elkartasunetik sortutako adierazpenen ondorio dira. Ekintza horiek autonomia-erkidegoko aurrekontuetan eta erkidegoak gai horren inguruan hartutako erabakietan eta ekintzetan oinarritzen dira. Ondorio horietarako, Frantzian ordezkaritza bat egoteak bertan kokatutako erakunde aldeaniztunekin elkarlana egiteko bidea erraztuko luke, Eusko Jaurlaritzak eremu horretan garatutako egitarauen ardura hartu eta egitarauak berak antolatzeko aukera handiagoa emango luke, Nazioarteko Erakundeek emandako jarraibideei eutsiz.

Por otra parte, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, consagra la necesidad de promover un desarrollo humano global, en orden a asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de Cooperación para el Desarrollo. En este sentido la propia Ley establece que la actividad que se realice desde las comunidades autónomas es fruto de una expresión solidaria de la propia sociedad, al tiempo que se basa en los principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución. A estos efectos, la existencia de una Delegación en Francia facilitaría la colaboración con organismos multilaterales allí radicados y posibilitaría una mayor vertebración y corresponsabilidad de los programas desarrollados en este ámbito por el Gobierno Vasco con las directrices marcadas por los organismos internacionales.

Ondorioz, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2021eko abenduaren 28an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, eta betiere Lehendakariak hala proposaturik, honako hau

En su virtud, y a propuesta del Lehendakari, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Sorrera.

Artículo 1.– Creación.

Euskadiren Frantziako Ordezkaritza sortzen da Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren baitan.

Se crea, en el seno de la Secretaría General de Acción Exterior, la Delegación de Euskadi en Francia.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Frantziako lurralde esparruan, Euskadiren Frantziako Ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoak duen ordezkaritza-organoa da, zehazki, hainbat sektoretako interesak babestearen eta bultzatzearen arloan, garapenerako lankidetzaren arloan, eta euskal gizataldeekiko harremanen arloan, betiere Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion eskumenen baitan.

En el ámbito territorial de Francia, la Delegación de Euskadi en Francia es el órgano de representación de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de defensa y promoción de intereses multisectoriales, de relaciones con las colectividades vascas y de cooperación al desarrollo, en el ámbito de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Funtzioak.

Artículo 3.– Funciones.

Euskadiren Frantziako Ordezkaritza, aurreko artikuluan ezarritako jarduera esparruaren barnean, Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiaren mende dago zuzenean eta hierarkikoki, eta Europar Gaietarako zuzendaritzarekin koordinatuta jardungo du. Oro har, ordezkaritzari dagozkion funtzioak honakoak dira:

Con carácter general, corresponden a la Delegación de Euskadi en Francia, en el marco de actuación señalado en el artículo anterior y bajo la dependencia directa y jerárquica de la Secretaría General de Acción Exterior, y en coordinación con la Dirección de Asuntos Europeos, las siguientes funciones:

a) Frantzian Euskal Autonomia Erkidegoko eragile sozial eta ekonomikoen arteko lankidetza eta topaketa sustatzea.

a) Promover la colaboración y el encuentro entre los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Francia.

b) Tokian tokiko erakunde, enpresa eta entitateekiko harremanak ezartzeko organo gisa jardutea, bisitak, topaketak eta informazio-trukeak antolatzeko eta enpresa-, ekonomia- edo gizarte-arloko loturak ezartzeko.

b) Servir de órgano de relación con las instituciones, empresas y entidades locales para el desarrollo de visitas, encuentros, intercambios de información y el establecimiento de vínculos empresariales, económicos o sociales.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko eragileen arteko topaketak antolatzeko azpiegitura eta laguntza-zentroa izatea.

c) Servir de infraestructura y de centro de apoyo para el establecimiento de encuentros entre operadores de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Frantzian dagoen araudi, politika eta aukerei buruzko aholkularitza, orientazioa eta informazioa ematea Jaurlaritzako sailei zein toki- eta foru-erakundeei, bai eta interesa duten enpresei, unibertsitateei, zentro teknologikoei eta bestelako eragile ekonomiko eta sozialei ere.

d) Asesorar, orientar e informar sobre las normativas, políticas y oportunidades existentes en Francia, tanto a los distintos departamentos del Gobierno Vasco, como a las instituciones locales y forales, a las empresas, universidades, centros tecnológicos y demás agentes económicos y sociales interesados.

e) Frantzian jarduten duten Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen beharrizanak ebaluatzea, eta behar diren proposamenak bideratzea.

e) Evaluar las necesidades de entidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi que operen en Francia y canalizar las propuestas correspondientes.

f) Euskadiko kultura-ekitaldi guztien zabalkundea egitea. Arreta berezia eskainiko zaio euskarari, kanpoan diren euskal gizataldeetako herritarrek edo gizatalde horietakoak izan ez arren interes berezia duten pertsona guztiek ikasteko aukera izan dezaten.

f) Difundir todas las manifestaciones culturales existentes en Euskadi. La singularidad de la lengua vasca será objeto de especial cuidado, con el fin de que aquellas ciudadanas y ciudadanos de las colectividades vascas en el exterior, o cuantas personas sin serlo tengan un especial interés en la misma, puedan acceder a su conocimiento.

g) Lankidetza-harremanak ezartzea euskal kultura, tradizioak eta hizkuntza bultzatzeko erakunde, elkarte eta zentroekin, bai eta Euskadiri arreta berezia eskaintzen dioten tokian tokiko erakundeekin ere.

g) Establecer relaciones de colaboración con las instituciones, asociaciones y centros constituidos para favorecer la cultura, las tradiciones y la lengua vasca, así como con aquellas entidades locales que propugnen una especial dedicación a Euskadi.

4. artikulua.– Euskadiren Frantziako ordezkaria.

Artículo 4.– Persona titular de la Delegación de Euskadi en Francia.

1.– Euskadiren Frantziako ordezkariak zuzendari maila izango du ekainaren 30eko 7/1981 Legean ezarritakoaren ondorioetarako.

1.– La persona titular de la Delegación de Euskadi en Francia, tendrá, a los efectos previstos en la Ley 7/1981, de 30 de junio, el rango de director o directora.

2.– Jaurlaritzaren Lehendakaritzako eta kasuan-kasuan eskumena duen eta dagokion saileko organoen mende, Euskadiren Frantziako ordezkariak bere esparruan egiteko hauek beteko ditu:

2.– Bajo la dependencia funcional de los órganos correspondientes de la Presidencia del Gobierno y de los departamentos competentes en cada una de las materias, la persona titular de la Delegación de Euskadi en Francia ejercerá, en su propio ámbito, las funciones referidas a:

a) Ordezkaritza bakoitza dagoen herrialdean bizi diren lan-kontratuko langileak kontratatzea eta, langileei, langileen ordezkariei eta erakunde publiko eta pribatuei dagokienez, enpresariari dagozkion egitekoak betetzea.

a) Contratar personal laboral residente en Francia y ejercer las facultades propias del empresariado ante los trabajadores y sus representantes y ante las instituciones públicas y privadas.

b) Ordezkaritzako langileen lansarien balio-handitzeak ebaztea, Gobernu Kontseiluaren erabakietan jasotako baldintzetan.

b) Resolver las revalorizaciones salariales del personal de la Delegación, en los términos recogidos en los correspondientes acuerdos de Consejo de Gobierno.

c) Kontratazio-organo gisa jardutea dagokion lurralde-eremuan egiten diren kontratuetan, baldin eta sektore publikoko kontratuei buruzko legeetan araututako kontratu txikiak badira, eta higiezinak errentatzeko kontratuak badira, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bateginaren 41. artikuluaren 2. zenbakiko a) eta b) letretan ezarritako eran. Gainera, ordezkariak baimendu beharko du kontratazio horiek eragindako gastua.

c) Actuar como órgano de contratación en los contratos celebrados en su respectivo ámbito territorial y que se refieran a los contratos menores regulados en la legislación de contratos del sector público y a los contratos de arrendamiento de inmuebles, en los términos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre. Asimismo, le corresponderá autorizar el gasto que tales contrataciones conlleven.

d) Administrazio publikoetan Eusko Jaurlaritza ordezkatzea ordezkaritzaren ohiko funtzionamendurako behar diren izapide guztietan, eta, batez ere, tributuak kudeatu eta ordaintzeko eta lizentziak eta baimenak lortzeko.

d) Representar al Gobierno Vasco ante las administraciones públicas en todos los trámites que sean necesarios para el funcionamiento habitual de la Delegación y, en particular, para la gestión y pago de tributos y obtención de licencias y autorizaciones.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskadiren Frantziako Ordezkaritzak funtzionatzeko beharrezkoak diren baliabide materialak eta giza baliabideak izango ditu.

La Delegación de Euskadi en Francia dispondrá de los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Lehendakaritzak emango ditu dekretu hau garatzeko eta betetzeko behar diren xedapenak.

La Presidencia del Gobierno – Lehendakaritza, dictará las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko abenduaren 28an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2021.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común