Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

2. zk., 2022ko urtarrilaren 4a, asteartea

N.º 2, martes 4 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
19
19

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 26koa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, Lanhitz deialdiari dagozkion 2021eko dirulaguntzak esleitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se conceden las ayudas correspondientes a la convocatoria Lanhitz de 2021.

2021eko abuztuaren 31n argitaratu zen EHAAn (173. zk., 4610 zk.) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2021eko uztailaren 7an emandako Agindua. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore pribatuan dauden lantokietan, 2021ean, euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko dirulaguntzak ematea arautzen da (Lanhitz deialdia). Aginduak finkatutakoari jarraituz eta, aldi berean, Balorazio-batzordeak eginiko proposamenak gogoan izanik, honako hau

En el BOPV del 31 de agosto de 2021 (n.º 173, n.º 4610) se publicó la Orden de 7 de julio de 2021 del Consejero de Cultura y Política Lingüística por la que se regula la convocatoria destinada a fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo del sector privado ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca, durante el año 2021 (Lanhitz). De acuerdo con dicha Orden y, al mismo tiempo, tomando en consideración la propuesta emitida por la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Ebazpen honetako I. eranskinean jasotzen diren eskabideak baztertutzat jotzea, eranskinean bertan jasotzen diren arrazoiengatik.

Artículo 1.– Desestimar las solicitudes recogidas en el Anexo I de la presente Resolución, por los motivos recogidos en el mismo anexo.

2. artikulua.– Ebazpen honetako II. eranskinean jasotako entitateei dirulaguntza ematea, bertan zehazten diren zenbatekoengatik.

Artículo 2.– Conceder subvención a todas aquellas entidades recogidas en el Anexo II de la presente Resolución por los importes que en el mismo se detallan.

3. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 3.– Notificárselo a las entidades interesadas.

4. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

Artículo 4.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento.

5. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez badago eta gora jotzeko errekurtsoa jarri nahi badu, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean gorako errekurtsoa egiteko aukera izango du Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean.

Artículo 5.– Si alguna de las entidades solicitantes de la subvención no estuviera de acuerdo con la resolución adoptada y quisiera recurrirla, dispondrá de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación para interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2021.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

MIREN DOBARAN URRUTIA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ONARTU EZ DIREN EDO ATZERA EGIN DUTEN ESKABIDEAK
SOLICITUDES DENEGADAS O DESISTIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DIRULAGUNTZA JASOKO DUTEN ENTITATEAK
SOLICITUDES QUE RECIBIRÁN SUBVENCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común