Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

262. zk., 2021eko abenduaren 31, ostirala

N.º 262, viernes 31 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
6483
6483

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programa garatzeko laguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 21eko bileran hartutako erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programa garatzeko dirulaguntzen deialdia onartu du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren o) letran xedatutakoaren arabera, organismo autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2021, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado o) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoko landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programa garatzeko laguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2021eko abenduaren 21ean egindako bileran onartutakoa; erabaki hori ebazpen honen eranskinean agertzen da.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2021, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntza-deialdia onartzeko hartu duen erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Jakinaraztea, deialdia onartzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA- ETA HIRI-INGURUNEETAKO EMAKUMEEI LAGUNTZEKO PROGRAMA GARATZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA, EUROPAR BATASUNAREN NEXTGENERATIONEU FUNTSAK FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, TRANSFORMAZIO ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO EN EL ÁMBITO DEL PAÍS VASCO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

Kontseilu Europarrak pasa den 2020ko uztailaren 21ean onartu zuen NextGenerationEU finantza-tresnak barnean hartzen du, elementu nagusi gisa, «Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa»; horren helburua estatu kideetan inbertsiok eta erreformak sustatzea da, suspertze iraunkorra eta erresilientea lortzeko, eta, bide batez, justizia sozialean oinarritutako hainbat erreforma ahalbidetzea, bai estatu mailan, baita eskumenak eskualdatuta dituzten autonomia-erkidegoekin baterako gobernantzan ere.

El instrumento financiero NextGenerationEU, aprobado por el Consejo Europeo el pasado 21 de julio de 2020, incluye, como elemento central, un «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que permitirá una serie de reformas basadas en la justicia social tanto a nivel nacional como en cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Suspertze Funts Europarreko finantza-baliabideak bideratzea Ministroen Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an onartu zuen Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren bidez gauzatzen da.

La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realiza a través del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021.

Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren barruko VIII. politika eragileak(«Zaintza-lanen eta enplegu-politiken ekonomia berria») 23. osagaia jasotzen du: «Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusiboa baterako politika publiko berriak»; Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak gidatutako osagai horren lehenetsitako erreforma-ekimen eragileetan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak hartzen du parte.

En la política palanca VIII. «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se encuadra el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», liderado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en cuyas iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural participa el Servicio Público de Empleo Estatal.

Osagai horrek erronka eta helburutzat hartu du Espainiako lan-merkatuaren erreforma bultzatzea, gizarte-elkarrizketaren markoan, gaur egungo errealitatera eta beharretarako egokitzeko eta egitura-ahultasunak zuzentzeko, azken helburua egiturazko langabezia eta gazteen langabezia murriztea, bitasuna zuzentzea, giza kapitala hobetzea, negoziazio kolektiboa modernizatzea, enplegu-politika publikoen efizientzia areagotzea izanik, gure ekonomiak eskatzen dituen eraldaketei lotutako arloetako langileak gaitzera bideratuko diren enplegu-politika aktiboak bultzatzen diren bitartean.

Dicho Componente tiene como reto y objetivo impulsar, en el marco del diálogo social, la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales y de manera que permita corregir las debilidades estructurales, con la finalidad de reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo, dando, además, un impulso a las políticas activas de empleo, que se orientarán a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones que requiere nuestra economía.

Osagai horretan proposatutako erreforma eta inbertsioen artean, 2. inbertsioa dago, «Emakumeen enplegua eta genero-zeharkakotasuna enplegurako aktibatzeko laguntza-politika publikoetan»; horren baitan kokatzen da «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programa».

Dentro de las reformas e inversiones propuestas en este Componente se incluye la Inversión 2, «Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo», en la que se incardina el «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano».

Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeen prestakuntza maila hobetzeko berariazko programa hori abian jartzea, hasteko, tokiko jarduera ekonomikoan parte-hartzea areagotzeko sentsibilizatzen da, prestakuntza-aukerak eta arlo digitalean, teknologikoan, ekintzailetzan eta gizarte-ekonomian laguntza eskaintzeko, honako hauei lotuta: produktu endogenoak (dimentsio berdea eta tokikoa), baso-, arrantza- eta nekazaritza-ustiapena, online merkataritza-jarduerak eta mendetasunerako laguntza.

La puesta en marcha de este programa específico para mejorar la capacitación de las mujeres en las áreas rurales y urbanas, a través, primero, de su sensibilización para incrementar su participación en la actividad económica de su zona, lo que conllevará ofrecer oportunidades de formación, así como el asesoramiento en los ámbitos digital, tecnológico, emprendimiento y economía social que se ligue a los productos endógenos (dimensión local y verde), aprovechamiento forestal, pesquero y agrario, actividades comerciales online, y apoyo a la dependencia.

Gainera, hiriko bizitza leheneratu beharra dago, bizitza hori kalitatezkoa izateko eskatzen duen biztanleriaren eskariei erantzuteko; batez ere, ekonomia berde, urdin eta zirkularra eta hiri barruko mugikortasuna bultzatzeko. Era berean, baserrialdeak suspertzeko, erronka demografikoari heltzeko eta pertsonen bizimoduaren eta lanaren kalitatea berreskuratzeko, baserrialdeetako emakumeen enplegagarritasuna sustatzeko jarduketak bultzatzen dira; horrela lortzen da beren lanbide-aukerak hobetzea eta landa-inguruneari lotutako genero-etena murriztea, horrek funtsezko zeregina betetzen baitu udalerri txikiak eta baserrialdeak biziberritzean, emakumeen prestakuntza maila hobetuz eta aukerak sortuz beren talentua finkatzea lortzen duelako, aukera berriak irekitzen eta eskualde horietako garapen ekonomikoa eta soziala sustatzen diren bitartean.

Además, la vida urbana debe regenerarse para atender las demandas de una población que reclama que esta vida sea de calidad; particularmente, atender a la economía verde, azul y circular, y la movilidad urbana entre otros. De la misma forma, con el objetivo de revitalizar las zonas rurales para abordar el reto demográfico y la recuperación de la calidad de vida y de trabajo de las personas, se impulsan actuaciones de promoción de la empleabilidad de las mujeres en zonas rurales, mejorando su perspectiva profesional y acortando la brecha género que soporta el mundo rural, jugando un papel esencial en la revitalización de los pequeños municipios y áreas rurales, fomentando la fijación del talento de las mujeres a través de su capacitación, y la creación de oportunidades, así como abriendo nuevas perspectivas y contribuyendo al desarrollo económico y social en estos territorios.

Baserrialdeetako emakumeak lan-mundura sartzeari buruzko datuak oraindik ere Europako batezbestekoaren atzetik daude, egiturazko arrazoi soziodemografikoengatik; arrazoi horiek urruntzen dituzte emakumeak produkzio-saretik, izan ere, emakumeak familia zaintzeaz, ordaintzen ez diren jardueretan parte hartzeaz edo familia inguruko zereginez arduratzen dira batez ere, eta ez dute berariazko prestakuntzarik.

Los datos de incorporación al mundo laboral de la mujer rural siguen por detrás de la media europea, por causas sociodemográficas estructurales que la alejan del tejido productivo, es decir, a causa de su dedicación en gran medida a los cuidados de la familia, la participación en actividades no remuneradas o en el ámbito familiar, así como la falta de formación específica, entre otras.

Programa horrek ibilbide pertsonala eta integratua inplikatzen du, parte hartzen duten emakumeei orientabideak, aholkuak eta beren enplegagarritasun-profilera egokitutako prestakuntza-jarduerak eskaintzeko. Emango den prestakuntza lurraldean aukera onak dituzten lanpostuekin lotuta egongo da, landako eta hiriko lan-merkatuaren beharrak (tokian tokikoak) kontuan hartuta; gainera, prestakuntzaren helburua parte-hartzaileen enplegagarritasuna eta lan duina lortzeko aukerak areagotzeko ezagutza lortzea da, baserrialdeen garapen produktiboa indartzen, genero arrailaren aurka borrokatzen eta emakumeen egoera lurralde horretan hobetzen den bitartean. Programaren % 35 –gutxienez– klimarekin zerikusia duten konpetentziekin lotuta dago, eta beste % 35 konpetentzia digitalei buruzkoa da.

Este Programa implica un itinerario personal e integrado de orientación, asesoramiento y acciones de formación ajustado al perfil de empleabilidad de las mujeres participantes. La formación impartida estará relacionada con puestos de trabajo con buenas perspectivas territoriales, derivados de las necesidades del mercado laboral rural y urbano en el que se desarrolla el Programa, y tiene por objeto la adquisición de una cualificación que aumente la empleabilidad de las participantes y sus posibilidades de acceso a un trabajo digno, y que al mismo tiempo refuerce el desarrollo productivo de las zonas rurales, luche contra la brecha de género y mejore la permanencia de las mujeres en el territorio. Con al menos el 35 % del programa orientado a competencias relacionadas con el clima y el 35 % del programa orientado a competencias digitales.

Urriaren 11ko TES/1121/2021 Aginduak, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruko «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programa» finantzatzeko dirulaguntza publikoak emateko oinarriak ezartzen dituenak, aipatu programa arautzen du eta dirulaguntza publikoen emakida arautzeko oinarriak ezartzen ditu.

La Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regula este programa y establece las bases que han de regir la concesión de las subvenciones públicas.

«Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programak» baserrialdeetan eta hiriguneetan bizi diren emakumezkoen prestakuntza maila hobetzea du helburu, 2. inbertsioaren helburu estrategikoa lortzen laguntzeko; aipatu 2. inbertsioa («Emakumeen enplegua eta genero-zeharkakotasuna enplegurako aktibatzeko laguntza-politika publikoetan») 23. osagaian («Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako politika publiko berriak») kokatzen da, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren barruko VIII. politika eragilearen markoan («Zaintza-lanen eta enplegu-politiken ekonomia berria»).

El «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» se dirige a la mejora de la capacitación de las mujeres de las áreas rurales y urbanas, suponiendo así un apoyo operativo al objetivo estratégico de la Inversión 2, «Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo», incluida en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en la política palanca VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Deialdiko aurrekontuaren % 35 eraldaketa ekologikoak laguntzeko jarduerak finantzatzera bideratzen da, «01-Konpetentzia eta enplegu berdeak» etiketarekin (% 100), eta beste % 35 eraldaketa digitala sustatzeko jarduerak finantzatzera: «108-Gaitasun digitalak garatzeko laguntza (% 100)» etiketarekin.

Esta convocatoria destina un 35 % del presupuesto a financiar actividades que contribuyan a la transformación ecológica con la etiqueta 01-Contribución a las competencias y empleos verdes (100 %), y otro 35 % del presupuesto a financiar actividades que contribuyan a la transformación digital, con la etiqueta 108-Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales (100 %).

Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana egikaritzeko presako neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuak Europako funtsen bidez finantza daitezkeen dirulaguntzak izapidetzea arindu eta malgutzeko arauak ezartzen ditu. Aipatu Errege Lege Dekretuaren arabera, eta bere 62. artikulua aplikaturik, aginduaren xede diren dirulaguntzak artikulu horretan ezarritako lehiarik gabeko prozeduraren arabera izapidetuko dira, Europako funtsen bidez finantza daitezkeen dirulaguntzak dira eta; azaroaren 17ko 38/2003 Legeak arautzen dituen dirulaguntza horien helburua beste proposamen batzuekin konparaziorik behar ez duten jarduera konkretuak finantzatzea denez, emakida-ebazpenak eskaerak aurkezteko hurrenkeran emango dira, jarduera diruz laguntzeko modukoa ote den eta gainerako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, deialdian esleitutako aurrekontu-kreditua agortu arte. Konkurrentzia jarraituaren prozedura da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean dagoeneko jaso dena.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece reglas que agilizan y flexibilizan la tramitación de las subvenciones financiables con fondos europeos. De acuerdo con dicho real decreto-ley, y en aplicación de su artículo 62, las subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el procedimiento de concurrencia no competitiva establecido en dicho artículo, en tanto se trata de subvenciones financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, cuyo objeto es financiar actuaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, por lo que las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. Es el procedimiento de concurrencia sucesiva ya contemplado en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

TES/897/2021 Agindua, abuztuaren 19koa; horren bidez, lurralde mailan banatzen dira Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatutako kredituak, 2021eko ekitaldi ekonomikorako, lan arloko eskumenak dauzkaten autonomia-erkidegoek kudea ditzaten; aipatu kredituak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitutako programa gauzatzeko dira.

La Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a la ejecución de este programa asignando a la Comunidad Autónoma del País Vasco créditos para la ejecución de este programa.

Lehendakariaren 18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzeko, eta horien egitekoak eta jardun arloak finkatzeko; dekretuak Lan eta Enplegu Sailaren esku uzten du enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, dagozkion erantzukizunak kontuan izanik, Hezkuntza Sailak gai honetan –oro har, lanbide-heziketaren arloan– dituen eginkizunak –zuzendu, antolatu eta planifikatzea– oztopatu gabe.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo y Empleo la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y sin perjuicio de las funciones atribuidas al Departamento de Educación, de dirección, ordenación y planificación en el ámbito de la formación profesional en su conjunto.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago dirulaguntzetarako deialdiak onartzea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onarturiko organismo autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionables, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak proposatuta, organismo autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 21eko bileran, Euskal Autonomia Erkidegoko landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programa garatzeko dirulaguntzen deialdia onetsi zuen, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren barruan, honako baldintza hauetan:

Por todo lo cual, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 21 de diciembre de 2021, aprueba la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito del País Vasco, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Deialdi honen helburua «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programako» dirulaguntzak ematea da; programa urriaren 11ko TES/1121/2021 Aginduaren bidez arautu da, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren markoan.

1.– El objeto de la presente convocatoria, es la concesión de las subvenciones del «Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» regulado en la Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, en el marco del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Deialdi honetan arautzen diren dirulaguntzen xedea, batetik, landa- eta hiri-inguruneetan bizi diren eta askotariko jarduerak –hala nola lanbide-orientazioa, aholkularitza, informazioa, zeharkako konpetentzia eta trebetasunak, laneratzeko laguntza eta enplegua bilatzen laguntzea– nahasten dituzten eta, bestetik, 3.7 artikuluan ezartzen diren arloetan gaitzea eta laneratzea helburu duten bana-banako ibilbideetan parte hartzen duten emakumeei emateko laguntza pertsonalizatua izango da, bide batez, enplegua lortzean benetako berdintasuna eta bereizkeriarik eza bultzatuz.

Será objeto de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria la atención personalizada a las mujeres de áreas rurales y urbanas participantes en itinerarios individualizados que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como orientación laboral, asesoramiento, información, formación, adquisición de competencias y habilidades transversales, facilitación de la inserción laboral y acompañamiento en el empleo, y tengan por objeto su capacitación e inserción laboral, en los ámbitos que se establecen en el artículo 3.7, fortaleciendo al tiempo la igualdad efectiva y la no discriminación en el acceso al empleo.

Laguntza hauek ez dira estatu-laguntza bat Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 107. eta 108. artikuluetan ezarritakoaren arabera, laguntzak emateak ez baitu lehia faltsutzen, ez eta lehia faltsutzeko mehatxurik ekartzen ere, zenbait enpresa edo ekoizpenen alde eginez, dirulaguntzen entitate onuradunak erkidegoko eta tokiko sektore publiko instituzionaleko administrazio publikoak eta organismoak eta entitateak baitira.

Estas ayudas no constituyen una ayuda de estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pues su concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, al ser las entidades beneficiarias de las subvenciones administraciones públicas y organismos y entidades del sector público institucional, autonómico y local.

2.– Deialdi honetan araututako laguntzak emateko, baliabide ekonomikoen zenbatekoa 773.662 euro da, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren 2022 ordainketa-kredituaren kontura, eta lotura dute Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planarekin. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak ezarri zuen aipatutako mekanismoa.

2.– Los recursos económicos destinados a la concesión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a 773.662 euros, con cargo al crédito de pago 2022 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Laguntzen bolumen osoak ez du gaindituko aipatutako zenbateko hori edo zenbateko hori eguneratzetik ateratzen dena, aurrekontu-aldaketarik onartzen bada indarreko legeekin bat, bereziki 2022an edo 2023an Euskal Autonomia Erkidegoari Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren barruko funts berriak transferitzen bazaizkio xede bererako eta laguntza hauek finantzatzeari lotutako ordainketa-kreditu berriak sortzen badituzte. Halakorik gertatuz gero, publiko egingo da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, particularmente, en el supuesto de que se transfieran a la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022 o 2023 nuevos fondos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la misma finalidad, que generen nuevos créditos afectos a la financiación de estas ayudas, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen aurretiko izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, deialdi honetan iragarritako dirulaguntzen ebazpenak emateko, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022ko aurrekontu orokorretan.

3.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las resoluciones de concesión de ayudas dictadas al amparo de esta convocatoria, quedan supeditadas a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2022.

2. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Entitate hauek izan daitezke deialdi honetako laguntzen onuradun:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las entidades siguientes:

– Foru-aldundiak eta foru-sektore publikoa.

– Diputaciones Forales y Sector Público Foral.

– EAEko udalak eta tokiko sektore publikoko entitateak.

– Ayuntamientos de la CAPV y Entidades del sector público local.

– EAEko sektore publikoko entitateak.

– Entidades del Sector Público de la CAPV.

– EAEko tokiko edo eskualdeko garapenerako agentziak eta horiekin lotutako entitateak.

– Agencias de Desarrollo Local o Comarcal de la CAPV y entidades de asociación de las mismas.

– Hezkuntza Sailaren edo Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko prestakuntza-entitateak.

– Entidades de formación dependientes del Departamento de Educación o del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

– Irabazteko asmorik gabeko entitate juridikoak, EAEn diruz lagundutako jarduera burutzeko baliabide egokiak dituztenak eta langabetuei beren enplegagarritasun-profilaren araberako laguntza emateko ekintzetan –besteren edo norberaren konturako laneratze prozesuetan– esperientzia dutela egiaztatzen dutenak.

– Entidades jurídicas sin ánimo de lucro que dispongan de los medios adecuados para llevar a cabo la actividad subvencionada en la CAPV y que acrediten experiencia en la realización de acciones dirigidas al acompañamiento de personas desempleadas ajustado a su perfil de empleabilidad en procesos de inserción laboral por cuenta ajena o propia.

Entitateek langabetuei laguntzeko ekintzak garatzen esperientzia dutela joko da, baldin eta honako baldintza hauek ere betetzen badute:

Se entenderán que cumplen el requisito de la experiencia en la realización de acciones dirigidas al acompañamiento en personas desempleadas a las entidades que acrediten:

– Proiektu bereziak gauzatzea, % 40 baino handiagoko itzultzetik eragin ez duena.

– Ejecución de Proyectos Singulares que no haya dado lugar a un reintegro de más del 40 %.

– Lanbideren orientazio-zentro laguntzailea izatea.

– Ser centro colaborador de orientación de Lanbide.

– Lanbideren zentro laguntzailea izatea, bitartekotza-zerbitzua ematen duena.

– Ser centro colaborador de Lanbide en la prestación del servicio de intermediación.

– Helburu sozialen artean kolektibo kalteberen enplegagarritasuna hobetzea daukaten entitateak.

– Entidades cuyo fin social implique la mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables.

2.– Entitate onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte ekintzak, eta ezingo dute azpikontrataziorik egin horretarako.

2.– Las entidades beneficiarias ejecutarán directamente las actuaciones del programa sin que puedan subcontratarlas.

3.– Entitateek irakatsi nahi dituzten prestakuntza-espezialitateetan egiaztatuta eta/edo inskribatuta egon behar dute, eskaera egin aurretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-entitateen erregistroan, enplegurako prestakuntza-entitateen beste erregistro autonomiko batean edo Prestakuntza Entitateen Estatuko Erregistroan.

3.– Las entidades deberán estar acreditadas y/o inscritas en las especialidades formativas que soliciten impartir, con anterioridad a la fecha de solicitud, en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

Entitateek ibilbide bakoitza garantiaz garatzeko beharrezkoak diren baliabide tekniko eta giza baliabideak dauzkatela egiaztatu beharko dituzte, eta, ibilbidean aurreikusitako prestakuntza-jarduerak garatzeko, beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko dituzte edo dirulaguntza adjudikatu ondoren eskuratzeko konpromisoa hartu, prestakuntza-jarduera hasteko unean. Ez dago baimenduta prestakuntza-jarduera egiteko zerbitzua azpikontratatzea. Ondorio horietarako, ez da azpikontrataziotzat jotzen prestakuntza emateko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea. Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren entitate pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean baliatu beharko dira.

Las entidades deberán acreditar los medios técnicos y humanos necesarios para desarrollar con garantía cada itinerario y, para el desarrollo de las acciones formativas previstas en el mismo deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento del inicio de la actividad formativa. No está permitida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa. A esos efectos, no se considera subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación. Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco.

Informazio hori egiaztatzeko, entitatearen legezko ordezkaritzak erantzukizunpeko adierazpen bat egingo du (eskabide honetara sartuko da). Edonola ere, entitate eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku izan beharko ditu adierazpen horretan jasotako datuak egiazkoak direla erakusten duten dokumentuak.

Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del representante legal de la entidad que está incorporada al formulario de la solicitud. En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

4.– Orientazio-jarduerak egiteko, entitate onuradunek jarduera ekiterakoan honako hauek izan beharko dituzte eskura:

4.– Para realizar las acciones de orientación, las entidades beneficiarias deberán disponer en el momento de realizar la actuación de orientación de:

a) Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konektatzeko.

a) Un acceso eficiente a internet de banda ancha para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Tableta grafikoko periferiko bat, sinadura digitala jasotzeko euskarri modura. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektaturik egon behar du, eta, horrez gain, STU 430 modeloari edo baliokideari dagokion WACOM gailuarekin bateragarria izan beharko du, eta haren zehaztapen teknikoak bete behar ditu.

b) Un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma digital con conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo compatible con el dispositivo WACOM correspondiente al modelo STU 430 que responda a las especificaciones técnicas del mismo o equivalente.

c) Telefono-linea finkoa, lokal espezifiko bakoitzarekin harremanetan jartzeko.

c) Línea telefónica fija de contacto específico de cada ubicación.

Orientazioko ekintzak egiten dituzten langileak teknikari gisa kontratatuko dira, eta unibertsitate-ikasketak amaituta izango dituzte.

El personal que realice las acciones de orientación estará contratado como técnico/a, con estudios universitarios finalizados.

5.– Ezingo dira onuradun izan honako egoera hauetako batean dauden entitateak:

5.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria, aquella en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez edukitzea.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Eskatzaileak zigor- edo administrazio-zehapenen bat izatea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duenik, edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren bat izatea, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

c) Estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexu-bazterkeriagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o:

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezartzen badu, ebazpen irmo bidez.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

d) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 5. apartatuan xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 5 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

6.– Entitate onuradunak «ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) eta etiketatze klimatiko eta digitala erabat betetzen dituztela bermatu beharko dute, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planean, Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko exekuzio-erabakian (Council Implementing Decision-CID) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat, baita hura garatzeko araudian ezarritakoarekin bat ere. Proiektuak diseinatu eta gauzatzeko fase guztietan bete beharko dira, modu indibidualean jarduketa bakoitzerako.

6.– Las entidades beneficiarias deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm–DNSH») y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.

7.– Halaber, entitate onuradunek konpromisoa hartu beharko dute behar diren eskubideak eta sarbideak onartzeko, Batzordeak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Europako Kontuen Auzitegiak, Europako Fiskaltzak eta estatuko agintari eskudunek dagozkien kontrol-eskumenak betetzeko aukera dutela bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 129.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

7.– Asimismo, las entidades beneficiarias deberán comprometerse a la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

3. artikulua.– Diruz laguntzeko moduko jarduerak, arreta eta gizarteratze helburuak eta laneratzea eskatzen duten lehentasunezko esparruak.

Artículo 3.– Actuaciones subvencionables y objetivos de atención e inserción y ámbitos prioritarios de incorporación al empleo.

1.– Deialdi honetan araututako dirulaguntzen xedea 1. artikuluan aipatutako bana-banako ibilbideak finantzatzea da; ibilbide horiek «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programan» parte hartzen duten emakumeentzat prestatuko dira, gauzatze-epean, hau da, 2022. eta 2023. urteetan garatzeko, eta honako jarduera hauek barnean hartu ahal izango dituzte:

1.– Las subvenciones reguladas en esta convocatoria tienen por objeto la financiación de los itinerarios individualizados indicados en el artículo 1, que desarrollen las mujeres participantes en el «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» durante su período de ejecución en los años 2022 y 2023, pudiéndose integrar por las siguientes actuaciones:

a) Enplegagarritasunaren diagnostikoa eta laneratzeko ibilbide pertsonalizatua; enpleguaren akordio pertsonala sinatu ondoren, parte-hartzaileek Programan zehar egingo dituzten jarduerak identifikatuko ditu, eta erabakiko du emango zaien arreta mota, gauzatze-egutegia, jarraipen-sistema eta lortutako emaitza barne, enplegagarritasunaren bilakaera kontuan hartuta.

a) Diagnóstico de empleabilidad e itinerario personalizado de inserción, que previo acuerdo personal de empleo, identificará las actuaciones que las participantes desarrollarán a lo largo de su participación en el Programa y vertebrará la atención que se les preste, incluyendo su calendario de realización, su sistema de seguimiento y el resultado de su realización respecto de la evolución de su empleabilidad.

b) Lan-orientazioko ekintzak eta parte-hartzaileen enplegu-bilaketa errazteko ekintzak, sentsibilizazio-jarduerak eta norberak lana lortzeko behar dituen ezaugarriak garatzeko jarduerak barne: enplegua modu aktiboan bilatzeko prozesua, teknikak, baliabideak eta tresnak, curriculuma idaztea, lan-elkarrizketak prestatzeko mintegia eta abar. Horrez gain, honako hauek ere landuko dira: lan-merkatuari buruzko informazio orokorra, autoenplegua, lurraldean dauden joerak, lanbide-aukerak eta lan-aukerak, batez ere, artikulu honen 7. apartatuan aipatutako arloetan; arlo horiei lotutako ekintzailetzaren eta gizarte-ekonomiaren inguruan motibatzeko eta aholkuak emateko saioak.

b) Acciones de orientación laboral y para facilitar la búsqueda de empleo de las participantes, incluyendo actuaciones de sensibilización y para el desarrollo de aspectos personales para la ocupación, y sobre el proceso, técnicas, recursos y herramientas de búsqueda activa de empleo, confección del currículum, taller de entrevista de trabajo, etc., así como información general sobre el mercado de trabajo, en materia de autoempleo, sobre tendencias, oportunidades profesionales y alternativas laborales vinculadas al territorio, prioritariamente, en los ámbitos indicados en el apartado 7 de este artículo, y sesiones motivacionales y de asesoramiento sobre emprendimiento y economía social ligadas a estas zonas.

c) Lanerako prestakuntza eta lanbide-kualifikazioa berriz lortzeko jarduerak, batez ere, artikulu honen 7. apartatuan aipatutako arlo eta lanbide-jarduerei lotutako edukiei buruzkoak, lan batean aritzeko egokiak eta nahikoak diren ezagutza teknikoak eta trebetasunak lortzea ahalbidetzen dutenak, ahal bada, aipatu lan arloetan, edo bestela, ezagutza, prozedurak, teknologiak edo joerak eguneratzea edo berriz lortzea, bereziki, adierazitako arloetan. Parte-hartzaile guztiek ondoko prestakuntza-espezialitateetako bat gutxienez ikasi beharko dute:

c) Acciones formativas de cualificación y recualificación profesional, que principalmente versarán sobre contenidos relacionados con los ámbitos y actividades profesionales señalados en el apartado 7 de este artículo, que permitan la adquisición de conocimientos técnicos y habilidades adecuadas y suficientes para desempeñar un trabajo, preferentemente, en tales ámbitos laborales, o el reciclaje y actualización de conocimientos, procedimientos, tecnologías o nuevas tendencias, prioritariamente, en los ámbitos indicados. Todas las personas participantes deberán cursar, al menos, alguna de las siguientes especialidades formativas:

– FCO108: ekintzailetzarako oinarrizko konpetentzia digitalen hastapenak.

– FCO108: iniciación competencias digitales básicas para el emprendimiento.

– FCO106: oinarrizko konpetentzia digitalen hastapenak.

– FCO106: iniciación en competencias digitales básicas.

– FCO107: enplegurako oinarrizko konpetentzia digitalak.

– FCO107: competencias digitales básicas para el empleo.

d) Zeharkako konpetentzien tailer-saioak (alfabetatze digitala, talde-lana, denboraren kudeaketa eraginkorra, emaitzak lortzeko joera besteak beste); parte-hartzaileak ahalduntzea, laneratzeko eta gizarteratzeko; lana eskuratzean berdintasuna bultzatzea, Programaren hartzailea den kolektiboaren berezitasunak kontuan hartuta.

d) Talleres de competencias transversales (alfabetización digital, trabajo en equipo, gestión eficaz del tiempo, orientación al logro, entre otras) y de empoderamiento para la integración laboral y social de las participantes y el refuerzo de la igualdad en el acceso al empleo, atendiendo a las singulares características del colectivo destinatario del Programa.

e) Parte-hartzaileek ibilbide pertsonalizatua garatzen duten bitartean laguntzea, enplegagarritasuna bultzatzeko eta hobekuntzaren jarraipena egiteko, baita lanean hasten direnean laguntzea ere.

e) Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado realizado por las participantes con la finalidad de efectuar su impulso y seguimiento respecto de la mejora de su empleabilidad, así como acompañamiento al inicio de la incorporación laboral.

f) Programa egiten den lurraldeko lan-merkatuaren azterketa, honako hauek ahalbidetzen duena: inguruko ekonomia- eta lan-egoerari buruzko informazio eguneratua lortzea, enpresa-sareko langileriaren beharrak identifikatzea, eskatzen diren lan-profilak ezagutzea, lan-aukerak aurkitzea, «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko Programaren» berri zabaltzea, eta enpresetan aurkitutako lanpostu hutsak betetzeko hautagai gisa parte-hartzaileak proposatzea; hori guztia, aurreikusitako helburua –laneratzea– betetze aldera.

f) Prospección del mercado laboral del territorio en el que se desarrolle el Programa, que permita la obtención de información actualizada sobre la situación económica y laboral del entorno, la identificación de las necesidades de personal de su tejido empresarial, perfiles laborales requeridos, captación de ofertas de empleo, así como la difusión del «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» y la propuesta de la candidatura de las participantes para cubrir las vacantes detectadas en las empresas, todo ello con objeto de cumplir el objetivo de inserción laboral previsto.

Dirulaguntza jasotzeko, ibilbideek a), c) eta e) apartatuetan aurreikusitako jarduerak gutxienez hartu beharko dituzte barnean.

Para acceder a la subvención los itinerarios deberán contener al menos las actuaciones previstas en los apartados a), c) y e).

2.– 1. artikuluan aipatutako ibilbide pertsonalizatuak osatzen dituzten ekintzak –banakakoak zein taldekoak–, ahal bada, apirilaren 10eko ESS/381/2018 Aginduaren eranskinean aurreikusitako protokoloak betez burutuko dira; agindu horren bidez, Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzu Zorro Komuneko protokoloak garatzeko erreferentzia den Gida Teknikoa onartu da.

2.– El desarrollo de las acciones, individuales o colectivas, que conformen los itinerarios personalizados indicados en el artículo 1 se realizará preferentemente de acuerdo con los Protocolos previstos en el anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

3.– 1. artikuluan aipatutako bana-banako ibilbideak gehienez ere 6 hilabetekoak izango dira, eta proiektua onartu eta hurrengo bi hilabeteetan hasi beharko dira.

3.– Los itinerarios individualizados indicados en el artículo 1 tendrán una duración máxima de 6 meses, debiendo iniciarse dentro de los dos meses posteriores a la aprobación del proyecto.

4.– Gainera, proiektuek baldintza hauek bete beharko dituzte:

4.– Además, los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Udalerri bakar batean egin nahi diren proiektuen kasuan, udalerriko biztanleen kopurua ezin izango da 5.000 baino handiagoa izan; udalerri bat baino gehiagotan garatu nahi diren proiektuen kasuan, aldiz, lurralde-eremuan, udalerrien % 35, gutxienez, 5.000 biztanletik beherakoa izango da.

a) Para los proyectos que prevean desarrollarse en un único municipio, la población del municipio afectado no podrá exceder los 5.000 habitantes, y para los proyectos que prevean llevarse a cabo en varios municipios, su ámbito territorial deberá comprender, al menos, un 35 % de municipios de menos de 5.000 habitantes.

b) Parte-hartzaileen % 35ek bana-banako ibilbidea jarraituko dute, konpetentzia eta enplegu berdeak lortzea helburu.

b) El 35 % de las participantes realizarán un itinerario individualizado orientado al desarrollo de competencias y empleos verdes.

c) Parte-hartzaileen % 35ek bana-banako ibilbidea jarraituko dute, konpetentzia eta enplegu digitalak lortzea helburu.

c) El 35 % de las participantes realizarán un itinerario individualizado orientado al desarrollo de competencias y empleos digitales.

d) Programa gauzatzeko sortutako bana-banako ibilbidean parte hartzen duten emakumeen % 20k, gutxienez, lanbideratzea lortuko dute, norberaren edo besteren konturako.

d) Que, al menos, el 20 % de mujeres participantes en el itinerario individualizado en que se materializa dicho Programa logren su inserción profesional, por cuenta propia o ajena.

5.– Deialdi honen ondorioetarako, arreta jaso duen parte-hartzailetzat joko da bere enplegagarritasuna eta laneratzeko aukerak hobetzeko ibilbide pertsonalizatua jarraitu duen emakumea; aipatu ibilbidea aldez aurretik egindako diagnostikoa –enplegagarritasunarena– oinarri hartuta definitzen da, 3.1 artikuluaren a) puntuan aurreikusitakoaren arabera, hori guztia, emakumearen profilarekin, beharrekin eta itxaropenekin bat datozen eta ekoizpen-mundura sartzea ahalbidetuko dioten jarduerekin osatuta, ibilbidea egiteko egutegia eta horren jarraipena barne. Dena den, lanbide-kualifikazio bat lortzeko eta aldatzeko prestakuntza-jarduerek osatu beharko dute ibilbidea.

5.– A los efectos de esta convocatoria, se considerará como participante atendida aquella mujer que desarrolle un itinerario personalizado para la mejora de su empleabilidad y acceso al empleo, definido en base al previo diagnóstico de la misma según lo previsto en la letra a) de este artículo 3.1, e integrado por aquellas actuaciones que de acuerdo con su perfil, necesidades y expectativas, posibiliten su incorporación al mundo productivo, incluyendo su calendario de realización y su seguimiento. En todo caso, el itinerario deberá constar de acciones formativas de cualificación y recualificación profesional.

Arreta hartu duen pertsonatzat jotzeko, apartatu honen lehenengo paragrafoan esandakoaz gain, egiaztatu beharko da parte-hartzaileak laguntza jaso duela, gutxienez, 3.1 artikulu honen e) letran aipatutako modalitateetako batean, eta alfabetatze digitaleko ezagutza duela, probetxuz egin baitu artikulu honen 1.c apartatuan aipatutako oinarrizko konpetentzia digitalei buruzko prestakuntza-espezialitateetako bat. 1.1 artikuluan adierazitako ondorioetarako, parte-hartzaile artatuak Programa honen xedea den bana-banako ibilbidea osatu edo amaitu duten parte-hartzaileak izango dira.

Para obtener la consideración de atendida, además de lo señalado en el primer párrafo de este apartado, se deberá acreditar que la participante ha recibido una actuación de acompañamiento, al menos, en una de las modalidades indicadas en la letra e) de este artículo 3.1 y que posee los conocimientos de alfabetización digital, al haber cursado con aprovechamiento alguna de las especialidades formativas de competencias digitales básicas señaladas en el apartado 1.c de este artículo. A los efectos indicados en el artículo 1.1, las participantes atendidas tendrán la consideración de participantes que han completado o finalizado el itinerario individualizado objeto de este Programa.

6.– Deialdi honen ondorioetarako, parte-hartzaile laneratutzat joko da aurreko apartatuan deskribatutako mailara iristeaz gain, enplegagarritasunaren diagnostikoa eta enplegua lortzeko ibilbidea eskuratzen denetik lan-merkatuan sartzea (norberaren edo besteren kontura) eta Gizarte Segurantzaren dagokion erregimenean kotizatzea lortu duen pertsona.

6.– A los efectos de esta convocatoria, se considerará participante insertada aquella que alcance la consideración de atendida definida en el apartado precedente, y además se incorpore al mercado laboral por cuenta propia o por cuenta ajena cotizando en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, a partir de la fecha en la que disponga de su diagnóstico de empleabilidad y del correspondiente itinerario para el acceso al empleo.

Parte-hartzaile laneratutzat jotzeko, kotizatutako egunen gutxieneko epea 90 egunekoa izango da; egun horiek jarraian ez badaude, gehienez 5 hilabeteko epekoak izan behar dute, lehenengo kontratazio-aldia hasten denetik edo norberaren kontura jarduten hasten denetik aurrera. Kotizatutako egunen gutxieneko kopuru hori egiaztatzeko, kontratatutako pertsonaren laneko bizitzaren atalera sartuko da. Lanaldi partzialeko kontratuei dagokienez, gutxienez lanegun erdikoak onartuko dira bakarrik, eta lanaldi partzial bakoitza kotizatutako lanaldi osoko egunaren % 75 balitz bezala zenbatuko da.

El período mínimo de días cotizados para la consideración de participante insertada será de 90 días, que en caso de no ser continuados se deberán desarrollar en un periodo máximo de 5 meses desde el inicio del primer periodo de contratación o de alta por cuenta propia. Para verificar este periodo mínimo de días cotizados se accederá a la Vida Laboral de la persona contratada. Únicamente se admitirán contratos a tiempo parcial de, al menos, media jornada, computando cada jornada a tiempo parcial con un valor del 75 % de un día cotizado a tiempo completo.

7.– Diruz laguntzeko moduko ibilbideak, horien ondorioz beteko diren lanpostuak eta lortuko den lanbideratzea, artikulu honen lehenengo apartatuan adierazitakoarekin bat, konpetentzia eta enplegu berdeetara begirakoak izango dira, eta, gainera, iraupen luzeko zainketen, ekintzailetzaren eta gizarte-ekonomiaren arloekin lotuta egongo dira; horrez gain, besteak beste, honako hauekin izango dute zerikusia: energia berriztagarriak, uren eta hondakinen tratamendua, ingurumena errespetatzen duten basogintza eta nekazaritza, ekonomia zirkularra, zerbitzuen digitalizazioa, onlineko merkataritza-jarduerak, teknologia, landa-inguruneen garapena –tokikoa eta iraunkorra–, lurralde-kohesioa (ondarearen kudeaketa, turismo-jarduera, tokikotasunaren dimentsioa eta dimentsio berdea duten ekintzailetza eta gizarte-ekonomia, produktu endogenoei lotutakoak) eta kohesio soziala (mendetasunari arreta ematea eta kolektibo kalteberekin esku-hartzeak) indartzen dituena.

7.– Los itinerarios subvencionables, así como la cobertura de puestos de trabajo y la inserción profesional resultantes de su ejecución deberán orientarse, de conformidad con lo indicado en el apartado primero de este artículo hacia competencias y empleos verdes y digitales, abarcando además el ámbito de los cuidados de larga duración, el emprendimiento y la economía social, así como los relacionados, entre otros, con energías renovables, tratamiento de aguas y residuos, aprovechamientos forestales y agrarios respetuosos con el medio, economía circular, digitalización de servicios, actividades comerciales online, tecnología, desarrollo local rural y sostenible que refuerce la cohesión territorial (gestión del patrimonio, actividad turística, emprendimiento y economía social con dimensión local y verde, ligados a los productos endógenos), y cohesión social (atención de la dependencia e intervención con colectivos vulnerables).

8.– Eskaeren parte-hartzaileen gutxieneko kopurua 8 izango da.

8.– Las solicitudes contemplarán un número mínimo de participantes de 8.

4. artikulua.– Programaren hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias del programa.

Deialdi honetan diruz lagunduko diren bana-banako ibilbideetan parte hartu ahal izango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta dauden emakume langabetuek, batez ere, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnek, prestakuntza edo lanbidea lortu edo aldatzeko beharra dutenek.

En los itinerarios individualizados subvencionados al amparo de esta convocatoria podrán participar las mujeres desempleadas e inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, prioritariamente las residentes en un municipio de menos de 5.000 habitantes, con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional.

Deialdi honen ondorioetarako, emakume batek lanbide-prestakuntza behar duela ulertuko da, ez badu lan-sektore konkretu batean lanbide batean jardutea ahalbidetzen dion profesionaltasun-ziurtagiririk, derrigorrezko bigarren hezkuntzako graduatu-titulurik, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulurik edo unibertsitateko titulaziorik.

Se entiende a los efectos de esta convocatoria que una mujer necesita cualificación cuando no disponga de un certificado de profesionalidad, título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título de formación profesional de grado medio o superior o una titulación universitaria que le permita el desempeño de profesiones en un sector laboral concreto.

Deialdi honen ondorioetarako, emakume batek lanbide-aldaketa behar du, profesionaltasun-ziurtagiri bat, derrigorrezko bigarren hezkuntzako graduatu-titulu bat, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulu bat edo unibertsitateko titulazio bat izan arren, titulu horiek hautaketa-data baino 5 urte lehenago lortu badira, eta bere lan-bizitzaren agirian ez badago ikasketa arloarekin zuzenean lotuta dagoen kontraturik, programan sartu aurreko urtean; ondorioz, jarduera egiteko ikasketa horiek behar dituela ulertuko da.

Se entenderá a los efectos de esta convocatoria que una mujer necesita recualificación profesional cuando disponiendo de certificado de profesionalidad, título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título de formación profesional de grado medio o superior, o titulación universitaria, dichas titulaciones se hubieran obtenido hace más de 5 años en relación a la fecha de selección, y que en su vida laboral no conste en el año anterior a su incorporación al programa ningún contrato directamente relacionado con el ámbito de sus estudios, entendiendo como tal la necesidad de esos estudios para realizar la actividad.

Emakume langabetuak, inskribatuta daudenak eta 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak proiektu bakoitzean parte hartzen duten pertsonen % 35 izango dira, gutxienez.

Las mujeres desempleadas inscritas residentes en un municipio de menos de 5.000 habitantes, deberán representar, al menos, el 35 % de las participantes de cada proyecto.

5. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– Ibilbide pertsonalizatuak garatzeko dirulaguntzaren finantzaketa osoa dagokion emakida-ebazpenean zehaztuko da, arreta jaso behar duten emakumeen kopuruaren, aurreikusitako laneratze helburuen eta dagokion moduluaren arabera; horrenbestez:

1.– La financiación total de la subvención para el desarrollo de los itinerarios personalizados se determinará en la correspondiente resolución de concesión, en función del número de mujeres a atender, los objetivos de inserción previstos y el correspondiente módulo, de forma que:

a) Artatutako emakumeko jasotako zenbatekoa 1.715 euro izango da, besteak beste, materialen, publizitatearen, baliabide teknikoen, emakume parte-hartzaileei arreta ematen dieten langileei eman beharreko prestakuntzaren gastuak barne.

a) La cantidad a percibir por mujer atendida será de 1.715 euros, incluyendo los gastos de materiales, técnicos, de publicidad, formación del personal que atiende a las mujeres participantes, etc.

b) Aurreko apartatuan aipatutako zenbatekoari 2.500 euro gehituko zaio; diru kopuru hori arreta jaso ondoren lan-merkatuan sartu den emakume bakoitzeko jasoko da; arreta jaso ondoren bere konturako ekintzailetza-jarduera bati ekiten dion emakume bakoitzeko 6.000 euro jasoko da. Zenbateko osagarri horiek lan-merkatuan sartzea lortu duten parte-hartzaileen % 20k bakarrik jasoko ditu, dirulaguntza moduan.

b) A la cantidad indicada en el apartado precedente, se adicionará una cuantía de 2.500 euros a percibir por mujer insertada en el mercado de trabajo que previamente tuviera la condición de atendida o de hasta 6.000 euros por mujer atendida e insertada que inicie una actividad emprendedora por cuenta propia. Con estas cantidades adicionales, solo se subvencionará el 20 % de las participantes que logren insertarse en el mercado laboral.

2.– Artikulu honetan aipatutako zenbatekoak modulutzat jotzen dira, dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko eta justifikatzeko; modulu bidezko araubidearen bidez zehaztuko dira, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 76. artikulutik 79. artikulura bitartean ezarritakoari jarraikiz.

2.– Las cantidades señaladas en este artículo tienen la consideración de módulos a efectos de la determinación del importe de la subvención y de su justificación, que se efectuarán por el régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honetan aipatzen diren dirulaguntzak jasotzeko eskabideak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiari zuzenduko zaizkionak, bide elektronikoz izapidetuko dira, hain zuzen, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzarako aplikazio informatikoaren bidez (LanF); entitatearen legezko ordezkariak sinadura elektronikoa jarri beharko du eskaeran.

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria, que serán dirigidas al Director de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide–Servicio Vasco de Empleo, se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF) y deberán ser firmadas electrónicamente por la persona representante legal de la entidad.

Aplikaziora sartzeko aukerarik ez duten entitateek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/erakundeen-erregistroa/

Aquellas entidades que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-lanbide/-/informacion/registro-de-entidades/

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1209501

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1209501

2.– Entitate bakoitzak proiektu bakar bat aurkeztu ahal izango du. Proiektu bakoitza gauzatzeko ezarritako bana-banako ibilbideak, baita proiektua osatzen duten diruz laguntzeko moduko jarduerak ere, honela antolatuko dira: parte-hartzaileen % 35ek (gutxienez) konpetentzia eta enplegu berdeak lortu beharko dituzte, eta gainerako parte-hartzaileen % 35ek (gutxienez) konpetentzia eta enplegu digitalak eskuratuko dituzte. Gainera, proiektu bakoitzak barnean hartu behar du –laneratze-helburu gisa– parte hartzen duten eta arreta jasotzen duten emakume guztien % 20k, gutxienez, norberaren edo besteren konturako enplegua lortzea, 5.1 artikuluarekin bat, lan-merkatuan sartzea lortzen duten parte-hartzaileen % 20 bakarrik diruz lagunduko dela kontuan izanik.

2.– Cada entidad podrá presentar en su solicitud un único proyecto. Los itinerarios individualizados en que se concrete cada proyecto, así como las actividades subvencionables que los configuren se organizarán de forma que, al menos, el 35 % de las participantes desarrollen competencias y empleos verdes, y al menos otro 35 % de las participantes desarrollen competencias y empleos digitales. Además, cada proyecto debe incluir como objetivo de inserción profesional, la colocación por cuenta propia o ajena de, al menos, el 20 % del total de mujeres participantes a las que prevea atender, teniendo presente que, de conformidad con el artículo 5.1, solo se subvencionará el 20 % de las participantes que logren insertarse en el mercado laboral.

Udalerri bakar batean egin nahi diren proiektuen kasuan, udalerriko biztanleen kopurua ezin izango da 5.000 baino handiagoa izan. Udalerri bat baino gehiagotan garatu nahi diren proiektuen kasuan, lurralde-eremuan, udalerrien % 35, gutxienez, 5.000 biztanletik beherakoa izango da.

En los proyectos que prevean desarrollarse en un único municipio, la población del municipio afectado no podrá exceder de 5.000 habitantes. En los proyectos que prevean llevarse a cabo en varios municipios, su ámbito territorial deberá comprender, al menos, un 35 % de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Entitate onuradun bakoitzak eskatzen duen zenbatekoa ezingo da deialdiko zuzkidura osoaren % 20 baino handiagoa izan.

El importe solicitado por cada entidad beneficiaria no podrá superar el 20 % de la dotación total de la convocatoria.

3.– Dirulaguntzaren eskabideak diruz laguntzeko ibilbide pertsonalizatuaren proiektua jasoko du, eta, LanF aplikazio informatikoan, jarraian zerrendatzen diren eta proiektuaren deskribapen-txostena osatzen duten eremuak beteko dira:

3.– La solicitud de subvención recogerá el proyecto de itinerario personalizado para el que se solicita la ayuda, cumplimentando en el aplicativo informático LanF los campos que se relacionan a continuación, que configuran la memoria de descripción del proyecto:

1) Proiektuaren izena.

1) Denominación del proyecto.

2) Proiektua koordinatzeko harremanetarako pertsona(k) eta bere(n) datuak.

2) Persona/s y sus datos de contacto para la coordinación del Proyecto.

3) Artatu behar diren parte-hartzaileen kopurua eta aurreikusitako helburuak, laneratzeari dagokionez.

3) Número de participantes a atender y objetivos de inserción laboral previstos.

4) 5.000 biztanletik beherako udalerria edo, hala badagokio, jarduteko eremuak, non udalerrien % 35ek 5.000 biztanle baino gutxiago izan beharko du; udalerrien multzo biak argi eta garbi identifikatuko dira.

4) Municipio de actuación de menos de 5.000 habitantes, o en su caso, municipios de actuación, de los cuales el 35 % del número de municipios deberá tener menos de 5.000 habitantes, identificando los dos grupos de municipios con claridad.

5) Kostu osoa, gaitasun eta enplegu berdeetara, batetik, eta konpetentzia eta enplegu digitaletara, bestetik, bideratuko den aurrekontua adierazita, eskatutako dirulaguntza eta, hala badagokio, entitate onuradunaren ekarpena bereizita.

5) Coste total con indicación del presupuesto destinado, respectivamente, a competencias y empleos verdes y a competencias y empleos digitales, distinguiendo entre subvención solicitada y, en su caso, aportación de la entidad beneficiaria.

6) Laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak garatzeko eskatzen diren ekintzak:

6) Acciones solicitadas para desarrollar los itinerarios personalizados de inserción:

6.1.– Prestakuntza jarduerak, batez ere, gaitasun «berdeak» eta/edo digitalak ikasteko, baita zeharkako konpetentzia eta trebetasunak eskuratzeko ere, aurreikusitako hasiera-datak adierazita.

6.1.– Acciones formativas, prioritariamente en el ámbito verde y/o digital, así como de adquisición de competencias y habilidades transversales, con sus fechas previstas de realización.

6.2.– Banakako lan-orientazioa jasotzeko ekintzak, aholkularitza, informazioa: ordu kopurua eta egiteko epea.

6.2.– Acciones de orientación individual laboral, asesoramiento, información: número de horas y periodo de realización.

6.3.– Zeharkako konpetentziak ikasteko eta ahalduntzeko tailer-saioak: ordu kopuruak eta gauzatzeko epea.

6.3.– Talleres de competencias transversales y de empoderamiento: número de horas y periodo de ejecución.

6.4.– Ibilbide pertsonalizatua garatu bitartean laguntzea.

6.4.– Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado.

7) Helburu operatiboak eta emaitzakoak. Adierazleak.

7) Objetivos operativos y de resultado. Indicadores.

4.– Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

4.– Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:

a) «Kalte esanguratsurik ez eragitearen» printzipioa («do no significant harm – DNSH» printzipioa) betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, Europako Parlamentuak eta Batzordeak 2021eko otsailaren 12an onetsi zuen (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 2. artikuluko 6. apartatuan ezarritako moduan. (I. eranskina).

a) Declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm – DNSH») el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. (Anexo I).

b) Tartean dauden Administrazio Publikoen artean datuak lagatzea onartzeko agiria, aplikatu behar den Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat (II. eranskina).

b) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Anexo II).

c) Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planean ezarritako zeharkako printzipioak –kudeaketaren xedea den arloari eragin ahal diotenak– betetzeko konpromisoari buruzko erantzukizunpeko adierazpena (III. eranskina).

c) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Anexo III).

d) Behar diren eskubideak eta sarbideak onartzeko konpromisoa, Batzordeak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Europako Kontuen Auzitegiak, Europako Fiskaltzak eta estatuko agintari eskudunek dagozkien kontrol-eskumenak betetzeko aukera dutela bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 129.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita (IV. eranskina).

d) Compromiso a la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero») (Anexo IV).

e) Irabazteko asmorik gabeko entitate juridikoen kasuan, estatutuak aurkeztu beharko dituzte.

e) En el caso de las entidades jurídicas sin ánimo de lucro deberán aportar los estatutos de las mismas.

Aipatzen diren ereduak LanF aplikazioan egongo dira eskuragarri.

Los modelos a que se hace referencia estarán disponibles en el aplicativo LanF.

5.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

5.– Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

6.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, entitate interesdunari jakinaraziko zaio 10 egun balioduneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, izandako hutsune edo akatsa konpontzeko, edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hori egingo ez balu, eskabideari uko egiten diola ulertuko da, horretarako beharrezkoa den ebazpena eman eta gero.

6.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

7.– Eskabideak aurkezteko epea 2022ko urtarrilaren 17an hasi eta 2023ko irailaren 29an amaituko da.

7.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 17 de enero de 2022 y finalizará el 29 de septiembre de 2023.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– Prozedura izapidetu eta ebazteko eskumena duen organoa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren Zuzendaritza izango da.

1.– El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento será la Dirección de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura lehiarik gabekoa izango da, eta emakida-ebazpenak eskaerak aurkezteko hurrenkeran emango dira, diruz laguntzeko moduko jardueraren konkurrentzia dagoela eta eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, deialdian esleitutako aurrekontuko kreditua agortu arte.

2.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia no competitiva y las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Hasierako aurrekontu-zuzkidura –1.2 artikuluan aurreikusitakoa edo 2022ko ekitaldiko igoeraren ondoriozkoa– agortzen bada, laguntza berrien emakidak geldituko dira; prozesuari berriro ekingo zaio, dirulaguntzak finantzatzeko aurrekontu-kreditua areagotzea ahalbidetuko duten funts berriak jaso ondoren. Baliabide ekonomikoak guztiz agortzen badira, geratzen diren eskaerei ez zaie dirulaguntzarik emango.

En el supuesto de que se agotase la dotación presupuestaria inicialmente prevista en el artículo 1.2, o la resultante de su incremento en el ejercicio 2022, se paralizará la concesión de nuevas ayudas, reanudándose el proceso una vez efectuada la recepción de nuevos fondos que posibiliten el incremento del crédito presupuestario destinado a su financiación. En el caso de que se produzca el agotamiento definitivo de los recursos económicos, se denegarán las subvenciones a las solicitudes pendientes.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariaren ebazpenaren bidez, EHAAn aditzera emango da prozesua gelditu eta, hala badagokio, dirulaguntzak berriz ematen hasi izana, aurrekontuko kredituaren zenbatekoa adierazita; era berean, jakinaraziko da dirulaguntza horiek finantzatzeko baliabide ekonomikoak erabat agortu izana.

Mediante resolución del Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se dará publicidad en el BOPV de la paralización y reanudación, en su caso, de la concesión de nuevas ayudas, indicando el importe del crédito presupuestario correspondiente, así como del agotamiento definitivo de los recursos económicos destinados a la financiación de estas ayudas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena emango du, eta banan-banan jakinaraziko du, bitarteko telematikoen bidez.

El Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará Resolución de concesión o denegación de las ayudas, que será notificada de forma individualizada por medios telemáticos.

3.– Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea bi hilabetekoa da, eskabidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan sartzen den egunetik aurrera; epe hori igarotakoan entitate interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, dirulaguntzaren eskaera ezetsi dela ulertuko da.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva es de dos meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la entidad interesada se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

Dirulaguntza emateko ebazpenak finantzaketa identifikatuko du Europar Batasunaren Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren markoan, eta honako hauek jasoko ditu, funtsean:

La resolución de concesión identificará la financiación en el marco del mecanismo para la recuperación y la Resiliencia de la Unión europea contendrá, con carácter básico, los siguientes aspectos:

a) Aurreikusitako helburuak, artatuko diren eta laneratu behar diren parte-hartzaileei eta konpetentzia eta enplegu berde eta digitalei dagokienez.

a) Objetivos previstos respecto de las participantes a atender y a insertar y respecto de las competencias y empleos verdes y digitales.

b) Programa garatzeko kokapen geografikoa, probintzia mailan.

b) Localización geográfica provincial de desarrollo del Programa.

c) Eman nahi den dirulaguntzaren zenbatekoa, bi hauek bereizita: parte hartzen duten emakumeei emateko arreta finantzatzeko zatia, helburu horrekin aplika daitekeen modulu ekonomikoarekin batera, eta modulu osagarria, artatutako parte-hartzaile bakoitzeko, baldin eta laneratzea lortu badu.

c) Cuantía de la subvención a otorgar, distinguiendo la destinada a financiar la atención a las mujeres participantes junto al módulo económico aplicable con este fin, así como el módulo adicional por cada participante atendida que alcance la consideración de insertada.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariaren ebazpenek ez dute amaitzen administrazio-bidea, eta haien aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Las resoluciones del Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso de alzada ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

5.– Entitate onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren organismo autonomoen antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

5.– La concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariaren ebazpen baten bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da jakitera zer entitatek jaso duten dirulaguntza deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

6.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución del Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

8. artikulua.– Parte-hartzaileak aukeratzea.

Artículo 8.– Selección de las participantes.

1.– Entitateek proiektuaren berri emango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez, dagokion zerbitzu-eskaintzaren bidez.

1.– Las entidades difundirán el proyecto a través de la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante la correspondiente oferta de servicios.

Parte-hartzaileen azken hautaketa entitate onuradunak egingo du, aurrez izena eman duten hautagaien artean. Hortaz, entitatea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Prestakuntza Kudeaketaren (LanF) aplikazioan sartu ahalko da izena eman duten hautagai guztien informazioa eskuratzeko, eta hautaketa-prozesua jarduketen hasiera baino nahikoa denbora lehenago eta behar besteko bermearekin egingo du.

La selección final de las participantes la llevará a cabo la entidad beneficiaria a partir de las candidatas preinscritas. A estos efectos, la entidad podrá acceder al aplicativo de Gestión de la Formación (LanF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para obtener la información de todas las personas candidatas inscritas y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las actuaciones y con la suficiente garantía.

2.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

2.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesio-nalidad, las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

Era berean, prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasotako prestakuntza-espezialitateren bateko prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi dutenek katalogoan espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte. Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko, katalogoan espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte hautagaiek.

Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del catálogo de especialidades formativas, las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo. Para participar en las acciones formativas las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

9. artikulua.– Jarduketak gauzatzea.

Artículo 9.– Ejecución de las actuaciones.

1.– Dirulaguntzen entitate onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte ekintzak, eta ezingo dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako.

1.– Las entidades beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las actuaciones sin que puedan subcontratarlas con terceros.

Prestakuntza-jarduerei dagokienez, diruz lagundutako prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat joko. Irakasleak kontratatzea pertsona fisikoak kontratatzea soilik dela ulertzen da.

Respecto de las acciones formativas no se considerará subcontratación la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas.

2.– Gainera, prestakuntza-jardueretan, kontuan izan beharko dira honako hauek:

2.– Además, en las acciones formativas habrá que tener en cuenta que:

a) Parte-hartzaileek ezingo dituzte eman egunean 8 ordu baino gehiago prestakuntza-ekintzetan. Nolanahi ere, astean ez dira egingo 40 ordu baino gehiago. Muga horien barruan sartuta egongo dira, egin behar direnean, profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari dagokion lantokiko prestakuntza praktikoko moduluaren orduak, edo profesionaltasun-ziurtagiriez kanpoko ekintzen praktikak.

a) La participación en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad o a las prácticas de acciones no correspondientes a certificados de profesionalidad.

b) Prestakuntza-ekintza hasi ondoren, erregulartasunez burutuko da, eta prestakuntza-zentroak ezingo du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartuta.

b) Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente por el centro de formación, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

c) Ikasleren batek prestakuntza-ekintza uzten badu, haren lekuan beste parte-hartzaile bat sartu ahal izango da. Prestakuntza-jardueraren iraupenaren ehuneko 25era iritsi baino lehen onartuko da ordezte hori, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei loturiko prestakuntza-jarduerak badira; kasu horretan, ordeztea prestakuntza-jarduera hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen bada onartuko da soilik. Parte-hartzaileek proiektuko ibilbidearekin bat egin beharko dute, prestakuntza-ikastaroko ikasle gisa onartuak izateko.

c) Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar a la formación nuevas participantes en su lugar. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa. Las participantes deberán incorporarse al itinerario del proyecto para poder ser admitidas como alumnas de la formación.

d) Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea ez bada, lanekoak ez diren lanbide-praktikek ezingo dute iraun, oro har, 200 ordu baino gehiago, eta prestakuntza-ekintza amaitu osteko lehen bi hilabeteetan hasi beharko dira.

d) Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la duración de las prácticas profesionales no laborales no podrá superar las 200 horas, con carácter general, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización de la acción formativa.

Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta dagoenean, praktikaren iraupena eta edukiak lan-zentroko prestakuntza praktikoko moduluaren araberakoak izango dira (Profesionaltasun Ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoak). Enpresak irizten badio iraupena eta eduki horiek nahikoa ez direla, praktika luzatu ahal izango du, lanez kanpoko praktikaren akordio osagarri baten bitartez; hala ere, praktika biek batera ezingo dute gainditu 200 orduko iraupena.

Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad la duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del correspondiente Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adicional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 200 horas de duración.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua ikastarora gutxienez bi bisita egiten saiatuko da, bat hasieran eta bestea amaieran.

e) Se procurará realizar, al menos, dos visitas al itinerario formativo por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo; una al principio y otra al final.

f) Ikastaroaren hasieran, prestakuntza-zentroek gutxienez honako material hau emango diote prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

f) Los centros de formación entregarán al inicio del curso a cada participante en las acciones formativas, al menos:

– espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, editatua edo euskarri informatikoan,

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– ikastaroa zuzen garatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y,

– beharrezkoak diren babes-elementuak.

– los elementos de protección que sean precisos.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko die ikasleei, eta kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere bai.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión.

g) Parte-hartzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Dokumentu horretan, gutxienez datu hauek adieraziko dira: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak.

g) Al finalizar la formación se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas.

3.– Orientazio-jarduerak gauzatzeari dagokionez, kontuan izan behar dira jarraian ezartzen diren mugak:

3.– En relación con la ejecución de las acciones de orientación se deben tener en cuenta los límites establecidos a continuación:

Bana-banako ekintzak: Gehieneko arreta-denbora pertsonako eta eguneko: 1,5 ordu

Acciones individuales: tiempo máximo de atención por persona / día: 1,5 horas.

Talde-ekintzak: gehieneko iraupena eguneko: 4 ordu

Acciones grupales: tiempo máximo duración / día: 4 horas.

Pertsona bati ematen zaion arreta osoaren gehieneko denbora (banakako ekintza eta talde-ekintza): 20 ordu

Tiempo máximo de atención total por persona (acción individual y acción grupal): 20 horas.

4.– Zeharkako konpetentziei eta ahalduntzeari buruzko tailer-saioak, parte-hartzaileek beren enplegagarritasuna bultzatzeko eta hobekuntzaren jarraipena egiteko jarraitzen duten ibilbide pertsonalizatua garatu bitartean laguntzeko ekintzak, eta lanean hasten direnean laguntzeko ekintzak onetsitako eskaeran aurreikusitakoarekin bat gauzatuko dira, parte-hartzaile bakoitzak helburua lortzeko behar duen egokitzapena egin ondoren.

4.– En relación con la ejecución de talleres de competencias transversales y de empoderamiento, así como de las acciones de acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado realizado por las participantes con la finalidad de efectuar su impulso y seguimiento respecto de la mejora de su empleabilidad, así como acompañamiento al inicio de la incorporación laboral, las mismas se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en la solicitud aprobada, realizando la adaptación que cada participante precise para la consecución del objetivo.

5.– Parte-hartzaile laneratuei dagokienez, programaren onuradun izango diren entitateek enpresei jakinaraziko diete programaren ondorioz egindako kontratuen jakinarazpenean, Contrat@ aplikazioaren bidez egindakoan, «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeen enplegu programa. Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa» jarri behar dutela, horretarako sortu den ereduan.

5.– En relación con las participantes insertadas, las entidades beneficiarias del programa pondrán en conocimiento de las empresas que en la comunicación de los contratos que resulten del programa, a través de la aplicación Contrat@, deben hacer constar la indicación «Programa Empleo Mujer Rural y Urbana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», en el modelo existente al efecto.

10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 10.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Ikasleek doan egingo dituzte prestakuntza-ekintzak.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute, ikastaroetan eta enpresako prestakuntza praktikoan, edo haietara joateko bidean, dituzten arriskuetarako, Eusko Jaurlaritzak sinatutako polizak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos, y en su caso a la formación práctica en empresa, así como el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Parte-hartzaileek ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte, lehen eskola-egunean, eta jaso izanaren dokumentua sinatuko dute.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el programa de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, a cuya recepción firmarán.

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute, eta haiei etekina atera beharko diete. Hori bermatzeko, entitate onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute. Profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eguneroko parte hori bereiz egingo da prestakuntza-modulu bakoitzeko.

4.– Las alumnas participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, la entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, este parte diario se realizará para cada Módulo Formativo de forma independiente.

5.– Ikasleek ezingo dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, baina salbuespena izango dira honako kasu hauek: enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea galarazten badie, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie. Jarduera justifikaziorik gabeko beste arrazoiren barengatik utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

5.– Las alumnas no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de situación grave familiar sobrevenida debidamente justificada. El abandono por otras causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha persona quede como no prioritaria en el acceso a las acciones formativas de futuras convocatorias.

11. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 11.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Justifikatu gabeko hiru ez-etortzetik gora hilabetean.

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

b) La inasistencia acumulada superior al 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertu ondoren, Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia emango du aditzera. Ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak ebatziko du prozedura, gehienez hamabost eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behinekoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkeztu daitekeen.

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación profesional para el Empleo emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo la alumna de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. El Director de Formación profesional para el Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional de la alumna durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean ikasleren baten asistentzia-faltak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru asistentzia-falta baino gehiago egiten baditu hilabetean, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta % 25etik gorako asistentzia-faltak arrazoi justifikatu batengatik gertatu badira (adibidez, gaixotasuna izatea edo lanean hastea), emakume horrek geratzen den modulua egiteko aukera izatea aztertu ahal izango da.

La semana en la cual alguna alumna supere el 25 % de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustificadas al mes, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25 % se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la persona curse el módulo restante.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta asistentzia-falten % 25 gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

Cuando una alumna deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25 % de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

Prestakuntza-jarduera batetik kanporatzeak edo bajak ibilbideko parte-hartzaileen taldetik baztertzea ekarriko du ondorioz.

La expulsión o baja de alguna de las acciones formativas dará lugar a su baja entre el colectivo de participantes del itinerario.

12. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Artículo 12.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen babesean emandako prestakuntza-ekintza guztien kalitatea ebaluatuko du, ebaluazio-sistema misto bera baliatuz. Ebaluazio-sistema misto horrek bi iturritatik jasoko du informazioa:

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad en la totalidad de las acciones formativas impartidas al amparo de esta convocatoria siguiendo un sistema de evaluación mixto. Este sistema de evaluación mixto recogerá información de dos fuentes diferenciadas:

A) Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE). Galdetegi horiek ikasleek beteko dituzte, telematikoki. Prestakuntza ematen duen entitatearen ardura da kalitatearen galdetegia betetzen dela bermatzea, eta gela bat jarri beharko da parte-hartzaileen esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, inkesta telematikoa bete ahal izan dezaten.

A) Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por las alumnas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009). Estos cuestionarios los cumplimentarán las alumnas telemáticamente. Es responsabilidad de la entidad impartidora asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad, debiendo poner a disposición de las personas participantes un aula con tantos ordenadores como alumnado finalice el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática.

B) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako puntuazioa, «prestakuntza-zentroak edo -entitateak emandako prestakuntzaren ebaluazioa» eredu-agiriaren arabera.

B) La puntuación otorgada por la o el técnica/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de acuerdo con el documento modelo de «evaluación de la formación impartida por el centro/entidad de formación».

Nolanahi ere, emandako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko, sintesi-adierazle bat egin beharko da prestakuntza-entitateak emandako ekintza bakoitzerako. Sintesi-adierazle hori aipatutako bi informazio-iturrietan lortutako emaitzetatik abiatuta aterako da, formula honi jarraituz:

En cualquier caso, para evaluar la calidad de las acciones formativas impartidas, será preceptiva la elaboración de un indicador de síntesis para cada acción formativa impartida por la entidad de formación. Este indicador de síntesis se elaborará a partir de los resultados obtenidos de las dos fuentes de información señaladas de acuerdo con la fórmula siguiente:

Sintesi-adierazlea = A x 0,6 + B x 0,4

Indicador de Síntesis = A x 0,6 + B x 0,4

A = ikasleek erantzundako galdetegietan lortutako batez besteko puntuazioa, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituenak, ezarritako moduan.

A= puntuación media obtenida de los cuestionarios cumplimentados por los/as alumnos/as según Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.

B = Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako guztizko puntuazioa, LanF aplikazio informatikoan eskura jarriko den ereduaren arabera.

B= puntuación total otorgada por el técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo según el modelo que será facilitado en el aplicativo informático LanF.

13. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 13.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntza bi ordainketatan ordainduko da, horiek eskatu eta gero, honela:

1.– La subvención concedida se abonará en dos pagos, previa solicitud de los mismos, del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa (proiektuari dagokion dirulaguntza osoaren % 60), lehen jarduera hasi dela jakinarazi ostean. Ez da bermerik eratu beharko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren alde.

a) Un primer pago del 60 % del total de la subvención correspondiente al proyecto, una vez comunicado el inicio de la primera actuación. No procederá la constitución de garantías a favor de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Bigarren ordainketa, emandako dirulaguntzaren gainerakoari dagokiona, diruz lagundutako jarduerak amaitu eta justifikatu ondoren.

b) Un segundo pago por el resto de la subvención una vez finalizadas y justificadas las actuaciones subvencionadas.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, entitate eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad beneficiaria deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Entitatea erregistratuta ez badago edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, helbide honetan adierazitako urratsak egin beharko ditu: https://euskadi.eus/hirugarrenak

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá proceder según se indica en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

14. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 14.– Justificación de la subvención.

1.– Entitate onuradunak, bi hilabeteko epean, «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko Programaren» esparruko jarduerak amaitzen direnetik, diruz lagundutako jarduerak egin izanaren eta izandako gastuen justifikazioa aurkeztuko du, modulu bidezko erregimenaren bidez, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 69., 76. eta 79. artikuluetan ezarritakoarekin bat.

1.– La entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses, computado desde la finalización de las actuaciones enmarcadas en el «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano», presentará la justificación del cumplimiento de las actuaciones subvencionadas y de los gastos realizados, mediante el régimen de módulos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Entitate onuradunak, jasotako dirulaguntzaren bidez betetako helburuak eta ekintzak justifikatzeko aurkeztu beharko duen dokumentazioa justifikazio-memorian jasoko da, horretarako ezarri diren egiaztatze-mekanismoekin bat:

Dicha justificación incluirá la siguiente documentación que deberá presentar la entidad beneficiaria para justificar los objetivos e hitos a los que se da cumplimiento con la ayuda concedida, de conformidad con los mecanismos de verificación establecidos al efecto:

a) Dirulaguntza ematean ezarri ziren baldintzak bete ote diren justifikatzen duen memoria, egindako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazten dituena. Memoriak hau jasoko du:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria incluirá:

1. Artatuen izaera lortu duten parte-hartzaileen bana-banako ibilbidearen ziurtapena, honako hauek adierazita: ibilbidea osatzen duten jarduerak; noiz egin diren; konpetentzia eta enplegu berdeak lortzea helburu izan ote duten; konpetentzia eta enplegu digitalak lortzea helburu izan ote duten; zein udalerritan burutu diren; zenbat parte-hartzaile artatutzat jo diren; konpetentzia eta enplegu berdeak lortzeko prestakuntzako parte-hartzaileen kopurua eta ehunekoa; eta konpetentzia eta enplegu digitalak lortzeko prestakuntzako parte-hartzaileen kopurua eta ehunekoa.

1.º Certificación del itinerario individualizado realizado por las participantes que obtengan la condición de atendidas, indicando las actuaciones que lo han configurado, sus fechas de realización, su orientación al desarrollo de competencias y empleos verdes, su orientación al desarrollo de competencias y empleos digitales, los municipios en los que se ha llevado a cabo y el número de participantes que han alcanzado esta consideración, así como el número y porcentaje de participantes en competencias y empleos verdes y el número y porcentaje de participantes en competencias y empleos digitales.

2. Formalizatutako kontratuak eta langile autonomo gisa edo norberaren kontura jarduten hasi diren (laneratuen izaera lortu duten) parte-hartzaileen kopurua egiaztatzeko ziurtagiria, honako hauek zehaztuta: laneratutako parte-hartzaileen kopurua eta ehunekoa; lortutako enplegu guztien artean, enplegu berdeen kopurua eta ehunekoa eta enplegu digitalen kopuru eta ehunekoa.

2.º Certificación acreditativa de los contratos formalizados y de los establecimientos como trabajadoras autónomas o por cuenta propia por las participantes que hayan logrado la condición de insertadas, precisando el número y porcentaje de participantes que han alcanzado esta consideración, así como el número y porcentaje de empleos verdes y el número y porcentaje de empleos digitales de entre el total de los conseguidos.

b) Memoria ekonomikoa, egindako jardueren kostua justifikatzeko, lortutako emaitzen arabera. Alderdi hauek jasoko ditu, gutxienez:

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en función de los resultados obtenidos, que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

1. Onuradunaren egiaztapena edo adierazpena, modulutzat jotzen diren unitate fisikoen kopuruari buruzkoa, 5. artikuluan aurreikusitakoarekin bat, horretarako datu hauek adierazita:

1.º Acreditación o declaración por el beneficiario del número de unidades físicas consideradas como módulos, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, especificando a este fin:

Artatutzat jotzen diren parte-hartzaileen kopurua, 3.5 artikuluan zehaztutakoaren arabera.

Número de participantes con la consideración de atendidas, de acuerdo a lo especificado en el artículo 3.5.

Besteren konturako laneratuen izaera lortu duten parte-hartzaile artatuen kopurua eta ehunekoa, 3.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Número y porcentaje de participantes atendidas que alcancen la consideración de insertadas por cuenta ajena, según lo especificado en el artículo 3.6.

Norberaren konturako laneratuen izaera lortu duten parte-hartzaile artatuen kopurua eta ehunekoa, 3.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Número y porcentaje de participantes atendidas que alcancen la consideración de insertadas por cuenta propia, según lo especificado en el artículo 3.6.

Era berean, honako hauek adieraziko dira:

Asimismo, se especificará:

Konpetentzia eta enplegu berdeak lortzea helburu duen bana-banako ibilbideko parte-hartzaileen kopurua eta ehunekoa.

Número y porcentaje de participantes en un itinerario individualizado orientado al desarrollo de competencias y empleos verdes.

Konpetentzia eta enplegu digitalak lortzea helburu duen bana-banako ibilbideko parte-hartzaileen kopurua eta ehunekoa.

Número y porcentaje de participantes en un itinerario individualizado orientado al desarrollo de competencias y empleos digitales.

2. Jarduketa-memorian kuantifikatutako jarduerak eta 5. artikuluan ezarritako moduluak oinarritzat hartuta kalkulatutako dirulaguntza justifikatuaren zenbateko osoa, artikulu horretan ezarritako modulu bidezko kalkulatzeko eta kuantifikatzeko sistemaren arabera. Dirulaguntzaren likidazioa artatutzat joko diren parte-hartzaileen arabera egingo da, baita laneratutzat joko direnen arabera ere. Likidazioak ez du inola ere gaindituko hasieran emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Kalkuluak egiteko, aintzat hartuko da, batetik, artatutzat jotako parte-hartzaileen kopurua bider dagokion modulu ekonomikoa; eta, bestetik, norberaren edo besteren kontura laneratutzat jotakoen kopurua bider kasuan-kasuan dagokion modulu ekonomikoa.

2.º Cuantía global de la subvención justificada, calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación presentada y los módulos contemplados en el artículo 5, según el sistema de cálculo y cuantificación mediante módulos establecido en dicho artículo. La liquidación de la subvención se realizará en función de las participantes que obtengan la condición de atendidas, así como de las que alcancen la condición de insertadas. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida. El cálculo se realizará considerando el número de participantes que obtengan la condición de atendidas por el módulo económico correspondiente, así como de las que alcancen la condición de insertadas, por cuenta propia y por cuenta ajena, por el módulo económico correspondiente en cada caso.

3. Beste sarrera edo dirulaguntza batzuen xehetasunak, diruz lagundutako jarduera finantzatzeko erabili badira, zenbatekoa eta jatorria adierazita, eta, hala badagokio, justifikatutako zenbatekoaren eta aurrerakin gisa jasotakoaren arteko aldeari dagokion zenbatekoa sartu izanaren egiaztagiria.

3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, así como la acreditación de haber ingresado, en su caso, el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo.

Erakunde onuradunek frogagiriak eta finantzaketari dagokion gainerako dokumentazioa 5 urtez gorde beharko dituzte, eragiketa egiten denetik aurrera, edo, bestela, dirulaguntzaren zenbatekoa 60.000 eurotik beherakoa bada, hiru urtez. Formatu elektronikoan gorde beharko dira, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 132. artikuluan ezarritakoa bete beharko dute gordetzeko.

Deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a partir de la operación, o de tres años cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento Financiero»).

15. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 14. eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak, eta enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen araudian eta urriaren 11ko 1121/2021 Aginduan zehaztutakoak; hain zuzen ere:

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en la normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo, y en la Orden 1121/2021, de 11 de octubre y en particular las siguientes:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak esandako moduan eta maiztasunez, dagozkion urratsak eta helburuak betetzea ahalbidetzen duten datuen aldizkako bilakaera jakinaraztea eta egiaztatzea.

– Comunicar y certificar, en la forma y con la periodicidad que sea indicada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la evolución periódica de los datos que permiten el cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes.

– Jasotako dirulaguntzak proiektu eta jarduerak finantzatzeko aplikatzean iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak saihesteko neurriak hartzea.

– Aplicar medidas para evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses a la hora de aplicar las subvenciones recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.

– Etiketatze digitalaren («108-Gaitasun digitalak garatzeko laguntza» etiketa) eta berdearen («01-Konpetentzia eta enplegu berdeak sustatzea» etiketa) ondoriozko betebeharrak betetzea.

– Cumplir las obligaciones derivadas del etiquetado digital (etiqueta 108-Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales) y verde (etiqueta 01-Contribución a las competencias y empleos verdes).

– Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak edo Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak egin ditzaketen egiaztapen-jarduketak egiten uztea; kontrol finantzarioak egiten uztea, Estatuko Administrazioko Orokorraren Esku Hartzailetza Nagusiari dagozkionak, Kontuen Auzitegiaren legedian aurreikusitakoak, baita honako hauek egin ditzaketenak ere: batetik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Sailak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak; eta bestetik, Europako Erkidegoen Batzordeak eta Kontuen Auzitegiak eta Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Auditoretza Bulego Nazionalak eta, hala badagokio, Europako Fiskaltzak.

– Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que puedan efectuar Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Trabajo y Empleo y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y las actuaciones a efectuar por la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.

Nolanahi ere, deialdi honetan araututako dirulaguntzen kasuan, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planerako ezartzen diren jarraipen, kontrol eta ebaluazioa egin beharko dira, baita ere, informazioaren eta publikotasunaren arloan, kontrol, egiaztapen, jarraipen eta ebaluazioaren arloan, barne-araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten betebeharrak bete, nahitaez aplikatzekoak direnean.

En todo caso, las subvenciones reguladas en esta convocatoria estarán sometidas al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

– Europako Batzordearen kontrol- eta fiskalizazio-organoen kontrol-jarduketak egiten uztea.

– Someterse a los controles de los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea.

– Finantzaketari dagozkion frogagiriak eta gainerako dokumentazioa, baita formatu elektronikoan dauden erregistroak eta dokumentuak ere, 5 urtez gordetzea, dirulaguntza ordaintzen denetik aurrera; edo, bestela, hiru urtez, dirulaguntzaren zenbatekoa 60.000 eurotik beherakoa bada; hori guztia, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 132. artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a partir del pago de la subvención, o de tres años cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

– «Kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) eta etiketatze klimatiko eta digitala erabat betetzen direla bermatzea, eta betetzen direla egiaztatzeko mekanismoak eta mekanismo horien ezarpena bermatzeko neurri zuzentzaileak aurreikustea.

– Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm–DNSH») y el etiquetado climático y digital y prever mecanismos de verificación de su cumplimiento y medidas correctoras para asegurar su implementación.

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak –beste administrazio batetik edo estatuko edo nazioarteko erakunde publiko batetik– jaso izanaren beri Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari ematea, kostu berberari dagokion finantzaketa bikoitza sortu gabe.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad sin incurrir en doble financiación sobre el mismo coste, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales.

– Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

– Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

– Laguntzarekin lotutako transakzioak identifikatzea, kontabilitate-identifikazio bereiziaren edo kontabilitate-kode egokiaren bidez.

– Identificar las transacciones relacionadas con la ayuda con una identificación contable diferenciada o con un código contable adecuado.

– Prestakuntza-entitate onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko dute, dirulaguntza onartzeko unean, izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoa, datu horien tratamenduaren arduradun diren aldetik, arlo hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

– La persona representante o apoderada de las entidades de formación beneficiarias deberá suscribir, en el momento de aceptar la subvención el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia, en su calidad de encargados de tratamiento.

16. artikulua.– Komunikazio- eta publikotasun-betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de comunicación y publicidad.

Deialdi honetan diruz lagundutako jarduketak eta jarduketa horiek eta landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko Programa direla eta egiten den publizitate guztia behar bezala identifikatuta egon beharko dira, estatuko araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten informazio, komunikazio eta publikotasunaren arloko betebeharrekin bat etorrita.

Las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria, así como cuanta publicidad se haga sobre las mismas y sobre el Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano, deberán encontrarse debidamente identificadas de conformidad con las obligaciones que en materia de información, comunicación y publicidad determine la normativa estatal y la de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Ildo horretan, dirulaguntza hauek jasotzen dituzten entitateek finantzaketa horren jatorriaren berri eman beharko dute jarduketen publizitatean, eta ikusteko moduan egiten dela bermatu beharko dute. Hala dagokionean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren logoaren identifikazio grafikoaz gainera, Europar Batasunaren ikurra eta finantzaketa-adierazpen egoki bat txertatuko dute, non hau adierazi behar baita: «Europar Batasunak-NextGenerationEUk finantzatuta». Helbide honetan eskuratu ahal dira elementu horiek: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual Ikusgarritasuna, bereziki, jarduera egiten den lokaletan bermatuko da, material didaktiko guztietan eta bestelako materialetan, prestakuntza-jarduerak eta emaitzak sustatzen direnean, askotariko hartzaileei (komunikabideak eta herritarrak barne) zuzendutako informazio koherentea, eraginkorra eta neurrizkoa emanez.

En este sentido, las entidades beneficiarias de estas subvenciones quedan obligadas a hacer mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando por darle visibilidad, incluyendo, cuando proceda, junto a la identificación grafica de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», disponibles en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual Esta visibilidad se hará, en particular, en los locales en los que se desarrolle la actividad, en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y cuando promuevan las acciones formativas y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

17. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 17.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da, betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunei eutsiz. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

18. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 18.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honetan araututako dirulaguntzak bateragarriak dira helburu bererako beste administrazio edo entitate publiko edo pribatu batzuek emandako dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideekin. Edonola ere, argi identifikatuta geratu beharko da gastuen trazabilitatea, eta laguntzen eta dirulaguntzen batura ezin izango da izan diruz lagundutako gastuen kostua baino handiagoa.

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada. Deberá quedar, en todo caso, identificada nítidamente la trazabilidad de los gastos y la suma de las ayudas y subvenciones no podrá superar el coste de los gastos subvencionados.

Hala ere, deialdi honen babesean emandako dirulaguntzak bateraezinak dira Europar Batasunaren funtsekin finantzatutako beste laguntza batzuekin, gastu berberak finantzatzeko badira.

No obstante, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son incompatibles con otras ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea para la cobertura de los mismos gastos.

19. artikulua.– Dirulaguntza itzultzea.

Artículo 19.– Reintegro de subvenciones.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak –osorik edo zati batean– itzuli beharko dira, dirulaguntza eman denetik aplikatu ahal izan diren berandutze-interesekin batera, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan; edo Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 14. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan; edo deialdi honetan berariaz aurreikusitakoetan.

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o en los supuestos previstos en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o las previstas con carácter específico en la presente convocatoria.

Eta, bereziki, honako hauetan:

En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunak ukatzea edo oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honen 16. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

e) El incumplimiento de adoptar las obligaciones de comunicación y difusión recogidas en el artículo 16 de esta convocatoria.

f) Deialdi honetan ezarritako betebehar, baldintza eta betekizunen bat ez betetzea eta, bereziki, egin beharreko jarduerak eta ondoriozko kostu justifikatuak neurri batean ez betetzea/ordaintzea.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria, y en particular, cualquier incumplimiento parcial de las actuaciones a realizar y sus consecuentes costes justificados.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren onuraduna den entitateari, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio.

2.– El procedimiento de reintegro se iniciará por el Director de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

3.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek aurkezteko epea igaro ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak ebazpena emango du.

3.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, el Director de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez hamabi hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

4.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik hasita gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra ekarriko du. Epe hori borondatezko epea izango da.

4.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

20. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 20.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

21. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

Artículo 21.– Normativa de aplicación.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzei aplikatuko zaie, batetik, urriaren 11ko TES/1121/2021 Aginduan xedatutakoa (agindu horren bidez ezartzen dira «Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko Programa», Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren markoan, finantzatzeko dirulaguntza publikoak emateko oinarriak), eta, bestetik, dirulaguntzen legedi orokorra, hau da, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra, eta hori garatzen duen Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, non oinarrizko legegintza osatzen duten Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua (testu bategina azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen) eta 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena era horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

1.– A las ayudas previstas en esta convocatoria le resultará de aplicación lo dispuesto en la Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la normativa subvencional general, formada por la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo que constituyen legislación básica, el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Dirulaguntzak Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatuta daudenez, Europar Batasunaren erregelamenduak ere bete behar dituzte, Suspertzeko Europako Tresnatik («NextGenerationEU») datozen Europako funtsen kudeaketari dagokionez; hain zuzen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamendua, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena; abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretua, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana egikaritzeko presako neurriak onartzen dituena; TES/897/2021 Agindua, abuztuaren 19koa, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatutako kredituak, 2021eko ekitaldi ekonomikorako, lurralde mailan banatzen dituena, lan arloko eskumenak dauzkaten autonomia-erkidegoek kudea ditzaten (kreditu horien helburua Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planean jasota dauden «Konpetentzia Digitalen Plan Nazionala» eta «Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako politika publiko berriak» inbertsio-proiektuak gauzatzea da); eta HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema konfiguratzen duena.

2.– Al estar financiadas las ayudas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se sujetan igualmente a los reglamentos de la Unión Europea en relación con la gestión de los fondos europeos derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («NextGenerationEU»), y en concreto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión «Plan Nacional de Competencias Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.– Era berean, enplegurako lanbide-heziketako prestakuntza-ekintzak barnean hartzen dituzten diruz lagundutako jarduerei dagokienez, aplikagarri izango dira: 30/2015 Legea, irailaren 9koa, lan arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, zeinaren bitartez garatzen baita lan arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen 30/2015 Legea, irailaren 9koa; eta TMS/368/2019 Agindua, martxoaren 28koa, zeinaren bidez garatzen baita 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duena. Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, honako hauetan xedatutakoa aplikatuko zaie: 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena; eta ESS/1897/2013 Agindua, urriaren 10ekoa, 34/2008 Errege Dekretua garatzen duena.

3.– Asimismo, en relación con las actuaciones subvencionadas que consistan en acciones formativas de formación profesional para empleo, resulta de aplicación la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. En el supuesto de que las acciones formativas estén dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla.

I. ERANSKINA
ANEXO I
INGURUMENEKO SEI HELBURUEI «KALTE ESANGURATSURIK EZ ERAGITEKO» PRINTZIPIOA BETETZEARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DATUEN LAGAPENARI ETA TRATAMENDUARI BURUZKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ZEHARKAKO PRINTZIPIOAK BETETZEARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
KONTROL-ESKUMENAK BERMATZEKO, ESKUBIDEAK ETA SARBIDEAK EMATEKO KONPROMISOA
COMPROMISO DE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS Y ACCESOS PARA GARANTIZAR LAS COMPETENCIAS DE CONTROL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común