Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

260. zk., 2021eko abenduaren 29a, asteazkena

N.º 260, miércoles 29 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
6435
6435

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 15ekoa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, 2021. urtean Euskal Etxeei eman zaizkien dirulaguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se conceden subvenciones a los Centros Vascos–Euskal Etxeak para 2021.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren 2021eko abuztuaren 6ko Ebazpenaren bitartez, Euskal Etxeei 2021eko dirulaguntzak emateko deialdia egin zen, dirulaguntza hauek arautzen dituen martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoa betetzeko. Dekretu hori irailaren 9ko 175/2014 Dekretuz eta uztailaren 27ko 186/2021 Dekretuz aldatu zen.

Por Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Secretaria General de Acción Exterior, se convocaron las subvenciones a los Centros Vascos–Euskal Etxeak para el ejercicio 2021, en aplicación del artículo 8 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, regulador del régimen de estas ayudas, modificado por Decreto 175/2014, de 9 de septiembre y modificado por el Decreto 186/2021, de 27 de julio.

Ebaluazio-batzordeak, aipatutako ebazpenean izendatua, eskaerak aztertu eta baloratu ditu martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 4., 5., 6. eta 12. artikuluetan ezarrita dagoen legez, eta esleipen-proposamen bat egin du. Eta hori dela-eta, honako hau

La Comisión de Evaluación, designada en la citada Resolución, ha procedido al análisis y valoración de las solicitudes en atención a lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 12 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, y ha realizado una propuesta de adjudicación. A la vista de la cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zehazten diren Euskal Etxeen eskaerak onartzea, epean eta behar bezala aurkeztu izanagatik.

Primero.– Admitir las solicitudes que se relacionan en el Anexo I, por haber sido presentadas en plazo y forma.

Bigarrena.– II. eranskinean zehazten diren Euskal Etxeei dirulaguntzak esleitzea, eranskin horretan adierazitako zenbatekoen arabera, IV. kapituluan ezarrita dauden ekintzak burutu ditzaten (ohiko gastuak eta jardueren antolakuntza).

Segundo.– Adjudicar las subvenciones a los Centros Vascos–Euskal Etxeak que se citan en el Anexo II, por el importe indicado en el mismo, para la ejecución de actividades o acciones expuestas en las solicitudes correspondientes al Capítulo IV (gastos corrientes y organización de actividades).

Hirugarrena.– III. eranskinean zehazten diren Euskal Etxeei dirulaguntzak esleitzea, eranskin horretan adierazitako zenbatekoen arabera, VII. kapituluan ezarrita dauden ekintzak burutu ditzaten (azpiegitura eta ekipamendu-gastuak).

Tercero.– Adjudicar las subvenciones a los Centros Vascos–Euskal Etxeak que se citan en el Anexo III, por el importe indicado en el mismo, para la ejecución de acciones expuestas en las solicitudes correspondientes al Capítulo VII (gastos de infraestructura y equipamiento).

Laugarrena.– IV. eranskinean ordezkoen zerrendak sartzen dira, martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 12.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera baten batek VII. kapituluko dirulaguntzei uko egingo balie ere,eta esleitzeko gehienezko diru kopurua ere ezartzen da.

Cuarto.– Incluir en el Anexo IV la relación de suplentes, para los casos de posibles renuncias a subvenciones del Capítulo VII, previstas en el artículo 12.2 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, con indicación del importe máximo de adjudicación.

Bosgarrena.– V. eranskinean zehazten diren eskaerei dirulaguntzak ez esleitzea, eranskinean ematen diren arrazoiengatik.

Quinto.– Excluir las solicitudes que se relacionan en el Anexo V, por las razones que en el mismo se indican.

Seigarrena.– VI. eranskinean zehazten diren eskaerei dirulaguntzak ez esleitzea, eranskinean ematen diren arrazoiengatik.

Sexto.– Desestimar las solicitudes que se relacionan en el Anexo VI, por las razones que en el mismo se indican.

Zazpigarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Séptimo.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2021.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ONARTUTAKO ESKAERAK
SOLICITUDES ADMITIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
IV. KAPITULUAN ESLEITUTAKO ESKAERAK
SOLICITUDES ADJUDICADAS EN EL CAPÍTULO IV
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
VII. KAPITULUAN ESLEITUTAKO ESKAERAK
SOLICITUDES ADJUDICADAS EN EL CAPÍTULO VII
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
VII. KAPITULUKO ORDEZKO ESKAERAK LEHENTASUN-ORDENAN
SOLICITUDES SUPLENTES DEL CAPÍTULO VII EN ORDEN DE PRELACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
KANPO UTZITAKO ESKAERAK
SOLICITUDES EXCLUIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
BAZTERTUTAKO ESKAERAK
SOLICITUDES DESESTIMADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común