Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

255. zk., 2021eko abenduaren 23a, osteguna

N.º 255, jueves 23 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
6380
6380

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 13koa, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak hartutako erabaki bat. Erabaki horren bidez handitu egiten dira Laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurrez ikusitako laguntzen 2021eko deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria del año 2021 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 13ko bilkuran, erabaki du handitzea Laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurrez ikusitako laguntzen 2021eko deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 13 de diciembre de 2021, ha acordado incrementar los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria del año 2021 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Azaldutako guztiagatik, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2021eko abenduaren 13ko bilkuran hartutako erabakia, zeinaren bidez handitzen baitira Laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurrez ikusitako laguntzen 2021eko deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak. Agindu horren bidez arautzen dira laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak. Akordioa, ebazpen honen eranskinean jasota dago.

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 13 de diciembre de 2021, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria del año 2021 de la ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, incorporado como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Erabakiak ondorioak izango dituela onartzen denetik aurrera.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad surte efectos desde el día de su aprobación.

Hirugarrena.– Jakinaraztea argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que se publica, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARIA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
ERABAKIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, ZEINAREN BIDEZ BALIABIDE EKONOMIKOAK HANDITZEN BAITIRA JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO SAILBURUAREN 2009KO MAIATZAREN 4KO AGINDUAN –LANERATZEKO ENPRESAK SORTZEKO ETA MANTENTZEKO LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUENA– AURREZ IKUSITAKO LAGUNTZEN 2021EKO DEIALDIA FINANTZATZEKO
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL AÑO 2021 DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009, DEL CONSEJERO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LA QUE SE REGULAN LAS AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y EL SOSTENIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

2021eko ekainaren 10ean eman zen argitara (EHAA, 113. zenbakia) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2021eko maiatzaren 26ko Ebazpena, zeinaren bidez argitaratzen baita Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen aurrez ikusitako laguntzen 2021erako deialdia, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurrez ikusitako laguntzen 2021eko deialdia. Baliabide ekonomiko horiek, guztira, 10.520.000 eurokoak izango dira; horietatik 2.170.000 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio, 3.240.000 euro 2022ko konpromiso-kredituari, 3.240.000 euro 2023ko konpromiso-kredituari eta 1.870.000 euro 2024ko konpromiso-kredituari, eta 3211 – Enplegua – 41. atala-Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua programaren kontura finantzatuko dira,

En el Boletín Oficial del País Vasco n.º 113, de 10 de junio de 2021, se publicó la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, por un importe total de 10.520.000 euros, de los cuales 2.170.000 euros corresponden al crédito de pago de 2021, 3.240.000 euros al crédito de compromiso de 2022, 3.240.000 euros al crédito de compromiso de 2023 y 1.870.000 euros al crédito de compromiso de 2024, del programa 3211– Empleo, Sección 41-Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Ebazpen horrek ezartzen duenez, zenbateko hori, hala badagokio, eguneratu egin ahal izango da, indarreko legeen arabera horretarako aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eta aldaketa horiek, halakorik bada, argitara eman beharko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez,

En la citada Resolución se establece que dicha cuantía podrá verse, en su caso, actualizada en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente y que en el supuesto de que existan dichas modificaciones, se dará publicidad a esta circunstancia mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Gaur egun, laneratzeko enpresek aurreko ekitaldian baino lanpostu gehiago izan dituztenez eta 2021eko ekitaldi honetan dirulaguntza eskatu dutenez, beharrezkoa da baliabide ekonomiko berriak esleitzea programa horri, laneratzeko enpresetan kontratatutako eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen enplegua eta horien finantza-egonkortasuna arriskuan ez jartzeko.

En fecha actual, debido al extraordinario incremento de puestos de trabajo que han experimentado las empresas de inserción respecto del ejercicio precedente y por los que han solicitado subvención en este ejercicio 2021, se hace preciso asignar nuevos recursos económicos a este programa para no comprometer el empleo de personas en riesgo de exclusión contratadas en empresas de inserción y la propia estabilidad financiera de los mismas.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak egindako proposamena kontuan hartuta, erakunde autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 13ko saioan, erabaki hau hartu du:

Por ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 13 de diciembre de 2021, ha adoptado el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– 2.417.855,74 euro handituko dira Laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan – aurrez ikusitako dirulaguntzen 2021eko deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak, salbu agindu horren 11. artikuluko a) apartatuan aurreikusitakoak. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokion 3211-Enplegua programaren kontura egingo da handitze hori, eta honela banatuko: 815.632,03 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, 815.632,03 euro 2023ko konpromiso-kredituari, eta 786.591,68 euro 2024ko konpromiso-kredituari,

Primero.– Incrementar los recursos económicos destinados a financiar, en el año 2021, las subvenciones previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, excepto las previstas en el apartado a) del artículo 11 de la Orden, por un importe de 2.417.855,74 euros, con cargo al Programa 3211-Empleo correspondiente al organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, según la siguiente distribución: 815.632,03 euros corresponden al crédito de compromiso 2022, 815.632,03 euros al crédito de compromiso 2023 y 786.591,68 euros al crédito de compromiso 2024.

Ondorioz, aipatutako laguntzak finantzatzeko, 12.570.000,00 euro bideratu dira guztira, 2021eko soberako saldoa, hau da, 367.855,74 euro deskontatu ondoren. Horietatik, 1.802.144,26 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio; 4.055.632,03 euro, 2022ko konpromiso-kredituari; 4.055.632,03 euro, 2023ko konpromiso-kredituari; eta 2.656.591,68 euro, 2024ko konpromiso-kredituari,

En consecuencia, el importe total del crédito presupuestario destinado a la financiación de las ayudas citadas asciende a 12.570.000,00 euros (una vez descontado el saldo excendentario de 2021 que asciende a 367.855,74 euros), de los cuales 1.802.144,26 euros corresponderían a crédito de pago de 2021, 4.055.632,03 euros al crédito de compromiso de 2022, 4.055.632,03 euros al crédito de compromiso de 2023 y 2.656.591,68 euros al crédito de compromiso de 2024.

Bigarrena.– Zuzendari nagusiari agintzea erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila,

Segundo.– Ordenar a la Directora General que proceda a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común