Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

253. zk., 2021eko abenduaren 21a, asteartea

N.º 253, martes 21 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6353
6353

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 15ekoa, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko urriaren 26ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzetara bideratutako diru-zuzkiduraren zenbateko berria. Agindu horren bidez, EAEko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruterako hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien abeltzaintzako ustiategiei laguntzak emateko aldi baterako araubidea onartzen da 2021eko ekitaldirako. Laguntza horiek COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza-esparruaren babesean ematen dira.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, por la que se da publicidad al nuevo importe de la dotación económica destinada a las ayudas a las explotaciones ganaderas de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, porcino, conejos y equino de la CAPV, para el ejercicio 2021, acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, convocadas por la Orden de 26 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko urriaren 26ko Aginduaren bidez, EAEko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruterako hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien abeltzaintzako ustiategiei laguntzak emateko aldi baterako araubidea onartzen da 2021eko ekitaldirako. Laguntza horiek COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza-esparruaren babesean ematen dira. Bosgarren oinarriak ezarri zuenez, 12.000.000 euroko baliabide ekonomikoak bideratuko dira deialdira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura.

Por Orden de 26 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocaron, para el ejercicio 2021, las ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, porcino, conejos y equino de la CAPV, para el ejercicio 2021, acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19. La base 5 establecía los recursos económicos de la convocatoria, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que ascendía a 12.000.000 de euros.

Aipatutako 5. oinarriaren 4. paragrafoak honako hau xedatzen du: «Eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez ditu gaindituko adierazitako baliabide ekonomikoak. Diru-zuzkidura hori handitu ahal izango da, kontuan hartuta eskatutako laguntzak guztira zenbatekoak diren eta aurrekontuetan zenbat diru geratzen den erabilgarri beste programa batzuk egikaritutakoan. Gehikuntza hori gertatuz gero, hasieran aurreikusitako zuzkidura agortu baino lehen egin beharko da, eta haren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez.»

El párrafo 4 de la citada base 5 dispone: «El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos. Dicha dotación podrá ser incrementada, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, habrá de tener lugar con carácter previo al agotamiento de la dotación inicialmente prevista, de la que se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria».

Kontuan hartuta aipatutako deialdira aurkeztutako eskabideen bolumena eta finantzaketa osagarri handiagoa eskuratzeko aukera, beharrezkotzat jo da aurrekontu-zuzkidura hori handitzea, 2.500.000 euro gehiago esleituta, 2021eko ordainketa-kreditu gisa.

Dado el volumen de las solicitudes presentadas a la precitada convocatoria, y la posibilidad de acceso a una mayor disponibilidad de financiación suplementaria adicional, se ha considerado necesario proceder a incrementar tal dotación presupuestaria con la asignación de 2.500.000 de euros adicionales, como crédito de pago de 2021.

Horregatik guztiagatik, eta ahalik eta eskabide gehienei erantzuteko, honako hau

Por todo lo expuesto, y con el fin de atender al mayor número posible de solicitudes presentadas

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea handitu dela Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko urriaren 26ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzei bideratutako gehieneko zuzkidura globala. Agindu horren bidez, EAEko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruterako hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien abeltzaintzako ustiategiei laguntzak emateko aldi baterako araubidea onartzen da 2021eko ekitaldirako. Laguntza horiek COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza-esparruaren babesean ematen dira.

Dar publicidad al incremento de la dotación global máxima para atender las ayudas convocadas por la Orden de 26 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, porcino, conejos y equino de la CAPV, para el ejercicio 2021, acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19.

Gehieneko zuzkidura globala 2.500.000 euro handituko da, eta laguntzen zenbatekoa, guztira, 14.500.000 eurokoa izango da.

El incremento de la dotación global máxima es de 2.500.000 euros quedando el importe total de las ayudas en 14.500.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2021.

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea,

El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria,

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

BITTOR OROZ IZAGIRRE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común