Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

252. zk., 2021eko abenduaren 20a, astelehena

N.º 252, lunes 20 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
6320
6320

AGINDUA, 2021eko abenduaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, garapenerako lankidetzako erakundeei 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako proiektuak aurkezteko deialdia luzatzen diena.

ORDEN de 9 de diciembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.39 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak gazteria-politikaren arloan eskumen osoa du. Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenaren eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenaren bidez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari egokitzen zaizkio, besteak beste, gazteriari buruzko egitekoak eta jardun-arloak.

El Artículo 10.39 del Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia exclusiva en materia de política juvenil. Mediante el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se asigna al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales las funciones relativas a Juventud.

Euskadiko gazteriaren artean elkartasunaren balioa sustatzeko helburuarekin eta garapenerako lankidetzako Euskadiko erakundeek hainbat herrialdetan egiten dituzten garapenerako lankidetza-ekintzak kontuan izanik, urtero egiten da, Gazteria Zuzendaritzaren eta eLankidetzaren bidez, gazteek Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan parte hartzeko deialdia.

Con la finalidad de fomentar el valor de la solidaridad entre las personas jóvenes del País Vasco y teniendo en cuenta las acciones de cooperación al desarrollo en diversos países que llevan a cabo las entidades de cooperación al desarrollo de Euskadi, se convoca anualmente, a través de la Dirección de Juventud y de eLankidetza, la participación de jóvenes en el programa Juventud Vasca Cooperante.

2022rako, deialdi honek, aurretiazko izapide erregimenaren baitan dagoenak, berriz ere Euskadiko gazteria lankidetzaren kontzeptura hurbiltzea du helburu, ekintza horiek «in situ» ezagutzeko aukera eskaintzearekin batera. Esperientzia hori aurrez egingo diren informazio- eta orientazio-jardunaldi batzuen bidez osatu eta aberastuko da. Horrenbestez, beharrezkoa da Euskadiko garapenerako lankidetzako erakundeek aurrera eramaten dituzten garapenerako lankidetza-ekintzak aintzat hartzea, deialdi honetan zehaztu bezala.

Para el año 2022, la presente convocatoria, sujeta al régimen de tramitación anticipada, continúa con el objetivo de que las personas jóvenes del País Vasco se acerquen al concepto de cooperación, así como ofrecer la posibilidad de conocer «in situ» el desarrollo de tales acciones, experiencia que se verá ampliada y completada con la celebración previa de unas jornadas informativas y orientativas. Por tanto, se precisa contar con las acciones de cooperación al desarrollo que llevan a cabo las diversas entidades de cooperación al desarrollo de Euskadi, según se especifica en la presente convocatoria.

Hori dena kontuan izanik, honako hau

En virtud de lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen helburua deialdiaren arauak ezartzea da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 2022ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako lankidetza proiektuak aurkezteko, proiekturik egokienak hautatzeko eta haien proiektuetan Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatuek parte hartuko duten erakunde onuradunei dirulaguntzak zer baldintzatan emango zaizkien zehazteko.

Es objeto de la presente Orden establecer las normas de la convocatoria para la presentación de proyectos de cooperación para el programa Juventud Vasca Cooperante de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022, así como para seleccionar los proyectos más adecuados y para determinar las condiciones de otorgamiento de una subvención a aquellas entidades beneficiarias en cuyos proyectos participen finalmente las personas jóvenes que resulten seleccionadas en el programa Juventud Vasca Cooperante.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Aurreko artikuluaren helburua betetzera zuzenduko diren baliabide ekonomikoak xede horretarako aurrekontuetan ezarritako kredituetatik etorriko dira eta 80.000 euro izango dira.

Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto, cuyo importe es de 80.000 euros.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

Agindu honetan ezarritako dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona juridikoek:

Serán susceptibles de ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente Orden las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Formalki eratuta eta inskribatuta egotea dagokion erregistroan.

a) Estar constituida e inscrita formalmente en el registro que corresponda.

b) Estatutuetan berariaz aipatzea bere helburuetako bat hegoaldeko herrialdeak garatzera bideratutako proiektuak gauzatzea dela, edo dokumentu fidagarrien bidez egiaztatzea erakundeak alor horretan gutxienez bi urte daramatzala lanean.

b) Reflejar expresamente en sus estatutos que una de sus finalidades es la realización de proyectos orientados al desarrollo de los países del Sur, o acreditar mediante documentación fehaciente que la entidad lleva actuando de forma continuada en dicho ámbito un mínimo de dos años.

c) Irabazi-asmorik ez edukitzea.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra izatea. Xede horretarako, ordezkaritza iraunkortzat hartuko da, dokumentazio bidez egiaztatuz gero, erakundearen sozietate-oinarria (bazkideak, boluntarioak edo parekagarriak) duten egitura garrantzitsuak existitzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Kasu horretan, ordezkaritza iraunkorrak bere gain hartzen du eskaera aurkezteko ardura zuzena eta, erakunde onuradun gisa, deialdi honetan zehaztutako konpromisoak onartzen ditu.

d) Disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi. A estos efectos, se entenderá por delegación permanente, la existencia, acreditada documentalmente, de estructuras significativas con base social (personas asociadas, voluntariado o asimilable) de la entidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En ese caso, la delegación permanente asume la responsabilidad directa en la presentación de la solicitud y asume los compromisos que, como entidad beneficiaria, se especifican en la presente convocatoria.

e) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapenik jaso ez izana –zehapenak zehaztutako epean–, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, eta ez izatea laguntzok jasotzeko ezgaitzen duen legezko inolako debekurik.

e) No estar sancionada, durante el período que establezca la correspondiente sanción, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, incluidas las sanciones por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni hallarse incursas en prohibición legal alguna que inhabilite para ello.

f) Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea eta dirulaguntzen itzulketarekin lotutako betebeharrak ordainduta edukitzea.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

g) Gainera, erakunde eskatzaileak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak bete behar ditu.

g) Asimismo, la entidad solicitante debe cumplir los requisitos que, con carácter general, se recogen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. artikulua.– Proiektuen betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos de los proyectos.

1.– Dirulaguntza jasotzeko, aurkeztutako proiektuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

1.– Para tener acceso a la ayuda, los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Lankidetza jarduera 2022ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatutako gazteak lanean hasteko denbora-tartean egitea, kontuan izanik, ahal izanez gero uztailetik aurrera gauzatuko den lankidetza-esperientzia horrek, gutxi gorabehera, hiru hilabeteko iraupena izango duela.

a) Llevar a cabo la actividad de cooperación durante el periodo de incorporación de las personas jóvenes seleccionadas en el programa Juventud Vasca Cooperante 2022, teniendo en cuenta que dicha experiencia de cooperación, preferentemente a realizar a partir del mes de julio, tendrá una duración aproximada de tres meses.

Osasun egoerak horrela gomendatuko balu, Aginduaren 15. artikuluaren arabera, egonaldiaren iraupena edo hasiera data aldatu ahal izango dira.

En el caso de que la situación sanitaria así lo aconseje o por otras razones justificadas, se podrá modificar la duración o el inicio de la estancia, de acuerdo al artículo 15 de la presente Orden.

b) 2022ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatutako gazteak proiektuko jardueretan behar bezala integratzea ahalbidetzea, kontuan izanik programa horren helburua elkartasunaren balioa sustatzea eta 22 eta 32 urte arteko gazte euskaldunak garapenerako lankidetza ekintzekiko sentsibilizatzea dela, lankidetza-ekintzen garapena «in situ» ezagutuz.

b) Posibilitar la debida integración en las actividades del proyecto a personas jóvenes seleccionadas en el programa Juventud Vasca Cooperante 2022, teniendo en cuenta que dicho programa tiene por objeto fomentar el valor de la solidaridad y de sensibilizar en acciones de cooperación al desarrollo a las personas jóvenes vascas con edades comprendidas entre 22 y 32 años mediante el conocimiento «in situ» del desarrollo de acciones de cooperación.

c) Modu zehatzean adieraztea aurkeztutako proiektu bakoitzean parte hartzeko egokienak iruditzen zaizkien profil profesionalak.

c) Indicar de forma expresa el perfil o perfiles profesionales que consideren más idóneos para incorporarse a cada proyecto presentado.

2.– Onartuko dira:

2.– No serán admitidos los proyectos:

a) Subjektu den biztanleriaren pobreziari aurre egiteko estrategiarako egokiak diren proiektuak.

a) Que no sean pertinentes en la estrategia de lucha contra la pobreza de la población sujeto.

b) Koherenteak diren proiektuak, alegia, azaldutako arazoaren, hori gainditzeko ezarritako helburu eta emaitzen eta antolatutako jardueren artean lotura duten proiektuak.

b) Que no sean coherentes, en el sentido de no guardar relación entre el problema que se plantea, los objetivos y resultados marcados para superarlo y las actividades planificadas.

c) Balioztatu daitekeen adierazleak duten proiektuak.

c) Que no tengan indicadores evaluables.

d) Bideragarriak diren proiektuak, hau da, espero diren emaitzak lortzea bermatzen dutenak.

d) Que no sean viables, en el sentido de que no garantice la consecución de los resultados esperados.

e) Denboran iraunkorrak diren proiektuak.

e) Que no sean sostenibles en el tiempo.

f) Genero-ikuspegia kontuan duten proiektuak.

f) Que no incorporen la perspectiva de género.

g) Tokiko gaitasunak indartzen dituzten proiektuak.

g) Que no fortalezcan las capacidades locales.

h) Biztanleria subjektuaren parte-hartzea bermatzen duten proiektuak.

h) Que la participación de la población sujeto no esté garantizada.

i) Giza eskubideak urratzen ez dituzten proiektuak.

i) Que atenten contra los derechos humanos.

j) Ekologikoki jasangarriak diren proiektuak.

j) Que no sean ecológicamente sostenibles.

5. artikulua.– Hautaketa-prozesua.

Artículo 5.– Proceso selectivo.

Hautaketa-prozesuak hiru fase ditu. Lehen fasean, aurkeztutako proiektuen artean, aurretiko hautaketa bat egingo da, gehienez ere 220 profil jasoko dituztenak. Ondoren, bigarren fasean, gehienez 100 gazte boluntario hautatuko dira 2022ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren deialdiaren bidez. Hirugarren fasean, aurretiko hautaketa gainditu duten proiektuen artean, hautatutako gazteen profilekin bat egiten dutenak aukeratuko dira honako deialdi honen markoan.

El proceso selectivo consta de tres fases. En la primera fase, entre los proyectos presentados se preseleccionarán aquellos que cubran hasta un máximo de 220 perfiles. Posteriormente, en la segunda fase, se seleccionarán un máximo de 100 personas jóvenes voluntarias en el marco de la convocatoria del programa Juventud Vasca Cooperante en 2022. En la tercera fase, entre los proyectos preseleccionados, se seleccionarán en el marco de la presente convocatoria aquellos que cubran los perfiles que concuerden con el de las personas jóvenes seleccionadas.

6. artikulua.– Balioespen batzordea.

Artículo 6.– Comisión de Valoración.

1.– Gehienez ere 220 profil jasoko dituzten proiektuen analisia, ebaluazioa, lehen hautaketa eta hautaketa egiteko, balioespen batzorde bat osatuko da honako kide hauekin:

1.– Para el análisis, evaluación, preselección y selección de proyectos que cubran hasta un máximo de 220 perfiles, se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por:

– Presidentea: Josu Gerediaga Egurrola, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Gazteria arduraduna. Ordezkoa: Maria Jesús Emazabel Lekuona, Gazteria Zuzendaritzako teknikaria.

– Presidente: Josu Gerediaga Egurrola, responsable de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Suplente: Maria Jesús Emazabel Lekuona, técnica de la Dirección de Juventud.

– Batzordekidea: Noemí de la Fuente Pereda, eLankidetzako koordinazio estrategikoaren arduraduna. Ordezkoa: Marlen Eizaguirre Marañón, eLankidetzako lankidetza teknikaria.

– Vocal: Noemí De La Fuente Pereda, responsable de coordinación estratégica de eLankidetza. Suplente: Marlen Eizaguirre Marañón, técnica de cooperación de eLankidetza.

– Batzordekidea: Beñat Martinez Castillo, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Gazteria Zuzendaritzako teknikaria, idazkaria ere izango dena, ahotsa eta botoarekin. Ordezkoa: Lourdes Ramírez de Ocariz Sorolla, Gazteria Zuzendaritzako teknikaria.

– Vocal: Beñat Martínez Castillo, técnico de la Dirección de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, quien ejercerá también de secretario, con voz y voto. Suplente: Lourdes Ramírez de Ocáriz Sorolla, técnica de la Dirección de Juventud.

2.– Balioespen batzordeak hurrengo artikuluan ezarritako balioespen irizpideen arabera egingo duen proiektuen lehen hautaketa.

2.– La Comisión de Valoración preseleccionará los proyectos en base a los criterios de valoración establecidos en el artículo siguiente.

7. artikulua.– Proiektuak balioesteko irizpideak.

Artículo 7.– Criterios de valoración de los proyectos.

1.– Deialdi hau lehiaketa bidez ebatziko da. Horretarako, proiektuen lehen hautaketa konparazio bidez egingo da, jarraian ezarritako balioespen irizpideen arabera. Gehienez ere 220 profil jasoko dituzten proiektuak hautatu behar dira lehen aukeraketa batean. Balioespen Batzordeak aintzat hartuko dituen balioespen irizpideak honako hauek dira:

1.– La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso. A esos efectos, la preselección de los proyectos se realizará mediante la comparación entre los mismos, atendiendo a los criterios de valoración fijados a continuación. Deberán preseleccionarse proyectos que cubran hasta un máximo de 220 perfiles. Los criterios de valoración que la Comisión de Valoración tendrá en cuenta son los siguientes:

a) Erakunde eskatzailearen jarraitutasuna, egonkortasuna eta kaudimena, garapenerako lanki-detzari dagokionez, 10 puntu gehienez.

a) La continuidad, estabilidad y solvencia de la entidad solicitante en materia de cooperación al desarrollo, hasta un máximo de 10 puntos.

b) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzera bideratutako politika edota jarduerak aurrera eramaten erakundeak izandako ibilbidea, 5 puntu gehienez.

b) Trayectoria de la entidad solicitante en el desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres, hasta un máximo de 5 puntos.

c) Proiektuaren interes soziala, 25 puntu gehienez.

c) El interés social del proyecto, hasta un máximo de 25 puntos.

d) Profilak Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren ezaugarrietara egokitzea, 25 puntu gehienez.

d) Adecuación de los perfiles a las características del programa Juventud Vasca Cooperante, hasta un máximo de 25 puntos.

e) Proiektua garatuko den tokian hautatutako gazteak egonaldian zehar izango dituen baldintza materialak, 25 puntu gehienez.

e) Condiciones materiales relativas a la estancia de la persona joven seleccionada en el lugar de destino, hasta un máximo de 25 puntos.

f) Genero-ikuspegia. Proiektuan desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko jarduera espezifikoak, 10 puntu gehienez.

f) Enfoque de género. Actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en el proyecto, hasta un máximo de 10 puntos.

2.– Balioespen batzordeak profilak ez onartzeko eskubidea izango du, gazte boluntarioentzako arriskutsuegiak diren egoerak bizi dituzten herrialdeetako lankidetza-proiektuen kasuan.

2.– La Comisión de Valoración se reserva el derecho de no admitir los perfiles para proyectos de cooperación en países con una situación de riesgo excesivo para las personas jóvenes voluntarias.

3.– Proiektuak aurkeztu dituzten erakundeekin proposatutako datak aldatzea adostu ahal izango da, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren eskaintza egokitzeko helburuarekin. Era berean, proiektuak egokitu ahal izango dira aurkeztutako profilen arabera.

3.– Se podrá acordar con las entidades que han presentado los proyectos la modificación de las fechas propuestas por las mismas, con el fin de adecuar la oferta del programa Juventud Vasca Cooperante. Asimismo, se podrán adecuar los proyectos en función de la disponibilidad de perfiles.

4.– Ezinbesteko kasuetan erakunde eskatzaileak proiektua garatuko den tokia aldatu ahal izango du, behin justifikatu eta Gazteria Zuzendaritzak onartu ondoren.

4.– La entidad solicitante podrá solicitar la modificación del destino del proyecto por causas de fuerza mayor, previa justificación y aprobación por parte de la Dirección de Juventud.

8. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 8.– Resolución.

1.– Balioespen batzordearen proposamena ikusita, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Gazteriako zuzendariak ebazpen bat emango du eta bertan agertuko da hautatu eta hautatu gabeko proiektu eta profil guztien zerrenda.

1.– A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración, la Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales dictará Resolución en la que se incluirá la relación de los proyectos y perfiles seleccionados, así como de los no seleccionados.

2.– Ebazpen hori, gehienez ere, sei hilabeteko epean jakinaraziko zaie erakunde interesdunei, agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera. Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke Berdintasun, Justizia eta Gazteriako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoa betez.

2.– Dicha Resolución se notificará a todas las entidades interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden. La resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior inmediato, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tuviere lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Aurreko atalean aipatutako epea igarota interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, eskabidea ezetsi zaiola ulertu ahalko da, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan.

3.– Si una vez transcurrido el plazo mencionado en el apartado anterior la resolución no hubiera sido notificada a la entidad interesada, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Erabakitakoa aditzera emateko helburuarekin, eta erakunde interesdunei berariazko jakinarazpen bat bidaltzeari utzi gabe, onartutako eta ez onartutako proiektuen zerrenda argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

4.– A efectos de su general conocimiento, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada a las entidades interesadas, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de los proyectos admitidos, así como de los no admitidos.

9. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan ezarritakoaren arabera araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Proiektuan parte hartzeko hautatutako pertsonari prestakuntza ematea lanean hasi aurretik, egin beharreko lanaren jakintzan sakondu eta topatu ditzakeen zailtasunei aurre egiten ikasi ahal izateko.

a) Formación previa a la incorporación de la persona seleccionada para tomar parte en su proyecto, con la que profundizará en el conocimiento del trabajo que llevará a cabo, así como en la resolución de dificultades con las que se pueda encontrar.

b) Hautatutako pertsona xede herrialdera iristean harrera egitea eta topagunetik lankidetza jarduera egiten ari den lekuraino eramatea eta laguntzea.

b) Acogida a la llegada al país de destino, traslado y acompañamiento entre el punto de contacto y el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad de cooperación.

c) Gazte boluntarioa harremanetan jartzen den momentutik aurrera, eta lankidetza esperientziak irauten duen denbora-tartean zehar, gazte hautatuaren ostatua, mantenua eta ibilbidearen jarraipena bermatzea.

c) A partir del momento de puesta en contacto de la persona joven voluntaria, y durante el periodo de duración de la experiencia de cooperación, el alojamiento, la manutención y el seguimiento de la trayectoria de la persona joven seleccionada.

d) Proiektua exekutatzen den tokitik herrialdetik irteteko lekura eramatea eta laguntzea.

d) Acompañamiento y traslado desde el lugar de ejecución del proyecto hasta el lugar de salida del país.

e) Ezohiko egoeretan, boluntarioak istripu edo gaixotasunen bat edukiz gero, esaterako, beharrezko zainketak jasotzeko lekurik egokienera eramateko konpromisoa hartzea eta agintari diplomatiko edo kontsularrak jakinaren gainean jartzea, beharrezkoa izanez gero, boluntarioa aberriratzea errazteko. Boluntarioari jarduera garatzen ari den tokian gelditzea eragozten edo zeharo zailtzen dion egoera larriren bat suertatuko balitz, garapenerako lankidetzaren erakundeak, haren baliabide eta baldintzek ahalbidetzen duten heinean, boluntarioa haren osotasun fisikoa babesteko leku aproposenera eramateaz arduratuko da.

e) El compromiso, en supuestos extraordinarios, tales como accidentes y enfermedades de la persona cooperante, de trasladar a la misma al lugar más adecuado para la recepción de los cuidados necesarios, así como informar de los mismos a las autoridades diplomáticas o consulares para, caso de que fuera necesario, facilitar la repatriación de aquella. En otros supuestos de concurrencia de circunstancias graves que impidan o dificulten extraordinariamente la permanencia de la persona cooperante en el lugar de desarrollo de la acción, la entidad de cooperación al desarrollo facilitará, en la medida que sus medios y las circunstancias lo permitan, el traslado de aquella hasta el lugar más idóneo que permita salvaguardar su integridad física.

f) Osasun-agintariek nahitaezko edo, hala badagokio, gomendatutako neurriak hartzea, babes indibidualeko edo kolektiboko materialen hornidura barne.

f) Adopción de las medidas obligatorias o, en su caso, recomendadas, por las autoridades sanitarias, incluyendo el suministro de materiales de protección individual o colectivo.

g) Esleitutako jardueran dagoen bitartean boluntarioari gerta dakioken edozein jazoeraren berri ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari.

g) Informar al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi de todas aquellas incidencias que pudieran ocasionarse durante la permanencia de la persona cooperante en la acción adjudicada.

h) Hautatutako gaztearen esperientzia amaitzen den egunetik gehienez ere hilabete batera, jardueraren garapenaren memoria bat aurkeztea, nahi izanez gero argazkiekin hornitua.

h) Presentar, en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la experiencia de la persona joven seleccionada, una memoria del desarrollo de la misma que puede estar acompañada con documentación fotográfica.

i) Datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruz indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatzea.

i) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal.

j) Agindu honetan araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeak behartuta daude Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskadiko Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean jasotzen diren eginbeharrak betetzera, eta bereziki:

j) Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden quedan obligadas al cumplimiento de las obligaciones que con carácter general se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores del País Vasco, y en particular a:

– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

– Dirulaguntza eman den xederako erabiltzea.

– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

– Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetarako behar duten informazio guztia ematea.

– Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

– Agindu honetan adierazitako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek berariaz aipatuko dute Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteria Zuzendaritzaren laguntza izan dutela, dirulaguntza emateko ebazpenaren berri dutenetik hasita, diruz lagundutako jarduera edo programa dela-eta argitaratzen dituzten egitarau, iragarki-kartel, argazki eta idatzizko zein entzutezko material guztietan. Material horiek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko dira.

– Establecer de forma clara en los ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material escrito o sonoro que publiquen, con motivo del programa o actividad subvencionada, a partir de la fecha de recepción de la Resolución concedente, que deberán editarse en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, expresa mención del patrocinio de la Dirección de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

10. artikulua.– Izapideak.

Artículo 10.– Tramitación.

Bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte erakunde interesdunek prozedura horren izapideak eskatzeko, zuzentzeko, justifikatzeko eta egiteko.

Las entidades interesadas deberán solicitar, subsanar, justificar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

11. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 11.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honetan parte hartu nahi duten erakunde eskatzaileek lankidetza proiektu bat edo gehiago aurkeztu ahal izango dituzte, lankidetza ekintzetan parte har lezaketen gazte boluntarioen profilak zehazten dituztenak. Proiektu bakoitzeko eskaera bat aurkeztu beharko dute.

1.– Las entidades solicitantes que deseen tomar parte en la presente convocatoria podrán presentar uno o varios proyectos de cooperación en los que se incluyan perfiles de personas jóvenes voluntarias que podrían integrarse en las acciones de cooperación de dichos proyectos. Por cada proyecto deberán presentar una solicitud.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio-bideak eta sinadura elektronikoa eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Elektronikoki ere izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez; horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

2.– Agindu honetan araututako laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik 2022ko otsailaren 4ra artekoa izango da.

2.– El plazo de presentación de solicitudes al amparo de la presente convocatoria será desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden y hasta el 4 de febrero de 2022.

3.– Agindu honen eranskinean jasotako eskabide-eredua, eta eskabideak izapidetzeko xehetasunak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak euskadi.eus egoitza elektronikoan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0127405

3.– El modelo de solicitud, recogido en el anexo de la presente Orden, así como las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/0127405

4.– Espedienterako sarbidea eta eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, helbide honetan egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– El acceso al expediente y los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskaera eta dokumentuak. Halaber, prozedura osoan zehar, entitate eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutako moduan.

5.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 12.– Documentación a presentar.

a) Eskaera egin duen erakundeari buruzko datuak:

a) Documentación relativa a la entidad solicitante:

– Estatutuen kopia (baldin eta pertsona juridikoaren ezaugarriak direla-eta egungo araudiaren arabera beharrezkoa balitz) edo, erakunde motaren arabera, eratzeko eskritura.

– Copia de los estatutos (siempre y cuando por la naturaleza de la persona jurídica su existencia fuera obligatoria de conformidad con la legislación vigente) o, en función del tipo de entidad de que se trate, de la escritura de constitución.

Pertsona eskatzaileak dokumentu horiek aurretik aurkeztu baditu Administrazio honetan, eta indarrean egonez gero, ez da beharrezkoa izango berriz ere aurkeztea. Kasu horretan, Administrazioak ofizioz berretsiko du. Horretarako nahikoa izango da dokumentu horiek zein Zuzendaritza edo Sailetan aurkeztu ziren adieraztea.

Si la persona solicitante ha presentado con anterioridad en esta Administración dicha documentación y la misma se encuentra en vigor, no será necesario volver a presentarla. En este caso, la Administración lo comprobará de oficio. Para ello será suficiente con que indique en qué Departamento o Dirección se presentó dicha documentación.

– Eskabide-eredua euskadi.eus webguneko egoitza elektronikoan eskuratu ahal izango da: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0127405

– Solicitud, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0127405

– Erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena erakunde eskatzaileak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapenik jaso, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorrita.

– Declaración responsable que acredite que la entidad solicitante no se encuentra sancionada con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena erakunde eskatzaileak Agindu honen 3. artikuluan jasotzen diren dirulaguntzen onuraduna izateko baldintzak betetzen dituela.

– Declaración responsable que acredite que la entidad cumple con los requisitos para ser beneficiaria de las subvenciones establecidas en el artículo 3 de la presente Orden.

– Helburu berberarekin dirulaguntzak edo diru-sarrerak jaso izanaren ziurtagiria.

– Certificado relativo a la obtención de otras subvenciones o ingresos para la misma finalidad.

– Erakunde eskatzailearen ibilbidea, egonkortasuna eta kaudimena egiaztatzen duen dokumentazioa; bertan, gutxienez, erakundeak garapenerako lankidetzari dagokionez duen esperientzia jasoko da, eta erakundeak kudeatutako proiektuen zerrenda, proiektu bakoitzaren hasiera- eta amaiera-datak adierazita.

– Documentación acreditativa de la continuidad, estabilidad y solvencia de la entidad solicitante, en la que se recoja, al menos, la experiencia de la entidad respecto a la cooperación al desarrollo y se relacionen los proyectos gestionados por la entidad, indicando las fechas de inicio y finalización de cada proyecto.

– Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko politiken edo jarduketen garapenean erakunde eskatzaileak izandako ibilbidea frogatzen duen dokumentazioa.

– Documentación acreditativa de la trayectoria de la entidad solicitante en el desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres.

– Haurrekin harremana izango duten jarduerak aurreikusiz gero, lan horiek egin behar dituzten langile guztiek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, esanez Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean ez daudela egiaztatzen duen ziurtagiria dutela. Adingabekoen babes juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artikuluaren 5. paragrafoan ezartzen da betebehar hori, zehazki, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatu zuen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen bitartez. Atzerritarren kasuan, haien nazionalitatearen herrialdeko aurrekari penalen ziurtagiria ere aurkeztu beharko dute.

– En el caso de que contemplen actividades que impliquen contacto con menores, se deberá aportar declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de estas tareas cuenta con certificación negativa del Registro central de delincuentes sexuales establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor establecido mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En el caso de ciudadanos extranjeros, deben además aportar un certificado de antecedentes penales en el país de su nacionalidad.

– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean egon behar du erakunde eskatzaileak. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko da bide elektronikoa erabiliz; bide hori Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Sailak ematen du, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad beneficiaria deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado utilizando el canal electrónico deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

– Eskaera aurkezteak baimena ematen dio organo kudeatzaileari zerga-betekizunak eta Gizarte Segurantzarekiko betekizunak bete direla automatikoki egiaztatzeko, bai eta dokumentu elektronikoak biltzeko ere, bere sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzako plataformak edo horretarako prestatutako beste sistema elektroniko batzuk kontsultatuz; baimen hori berariaz ukatzen denean izan ezik. Kasu horretan, onuradunak dagozkion ziurtagiriak eman beharko ditu, Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako instantzia administratiboek egindakoak (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren araudiko 22. artikulua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua).

– La presentación de la solicitud comporta la autorización para que el órgano gestor verifique automáticamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como para recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, excepto cuando se deniegue expresamente tal autorización, en cuyo caso la persona beneficiaria deberá aportar las correspondientes certificaciones expedidas por las instancias administrativas de Hacienda y de la Seguridad Social (art. 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

b) Proiektuari buruzko informazioa:

b) Documentación relativa al proyecto:

– Hautatutako boluntarioen parte-hartzea izango duten proiektuen deskribapena, xede-herrialdean duen kokapena eta iristeko aireporturik hurbilena.

– Descripción del proyecto o proyectos a los que se incorporarán las personas voluntarias que sean seleccionadas, así como su localización en el país de destino y aeropuerto de llegada más cercano.

– Garapenerako Lankidetzako harrerako erakundearen identifikazioa, dirulaguntza eskatzen duen garapenerako lankidetzaren erakundearekin duen harremana frogatzen duen dokumenturen bat barne.

– Identificación, en su caso, de la entidad de cooperación al desarrollo de acogida o contraparte, incluida una prueba documental suficiente relativa a la vinculación con la entidad de cooperación al desarrollo peticionaria de la ayuda.

– Proiektuan parte hartzeko hautatutako gaztearen arduraduna den pertsonaren identifikazioa, helbide elektronikoa eta telefonoa.

– Identificación de la persona responsable de la persona joven seleccionada para tomar parte en el proyecto, así como un correo electrónico y teléfono de contacto.

– Proiektuaren interes sozialaren justifikazioa.

– Justificación del interés social del proyecto.

– Proiektua garatuko den tokian hautatutako gazteak egonaldian zehar izango dituen baldintza materialak.

– Descripción de las condiciones materiales relativas a la estancia de la persona joven seleccionada en el lugar de destino.

– Genero-ikuspegia. Proiektuan desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko jarduera espezifikoak.

– Enfoque de género. Actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en el proyecto.

c) Profilari buruzko dokumentazioa:

c) Documentación relativa al perfil:

– Boluntarioak egin beharko dituen lanen eta zereginen deskribapena.

– Descripción del trabajo o tareas que llevará a cabo la persona voluntaria.

– Titulazio akademikoa, prestakuntza profesionala eta beharrezko diren beste ikasketa batzuk.

– Titulación académica, cualificación profesional y otros estudios requeridos.

– Garatu beharreko zereginekin lotuta dauden trebetasun eta gaitasunak.

– Destrezas y capacidades específicas relacionadas con las tareas a desarrollar.

– Kasuaren arabera, hizkuntza baten edo gehiagoren ezagutza.

– En su caso, conocimiento específico de algún idioma o idiomas.

– Kasuaren arabera, egin beharreko lanekin zerikusia duen aldez aurreko esperientzia.

– En su caso, experiencia previa que se requiere de la persona voluntaria relativa a las tareas a desarrollar.

d) Osasun-egoerari buruzko dokumentazioa:

d) Documentación relativa a la situación sanitaria:

– Proiektua garatzen den inguruneko osasun-egoera, eskaera entregatzen den egunean, eta banakako edo taldeko babes-neurriak hartu beharraren justifikazioa.

– Situación sanitaria del entorno, a fecha de entrega de la solicitud, y justificación de la necesidad de adoptar medidas de protección individual y colectivas.

– Proiektua garatzen den inguruneko osasun-egoera, parte-hartzailea irten baino astebete lehenago.

– Situación sanitaria del entorno en el que se desarrolla el proyecto una semana antes de la salida de la persona participante.

13. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Subsanación de defectos.

Eskabidearen izapidetzea onartzeko eskatzen diren agiri batzuk falta direla edo horietan forma-akatsak daudela ikusiz gero, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako agirietan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari hutsegitea konpontzeko edo aginduzko agiriak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela ulertuko dela; betiere, aurrez dagokion ebazpena emango da.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

14. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 14.– Cuantía de las ayudas.

1.– 700 euroko laguntza bat emango zaio dagokion proiektuan parte hartzen duen gazte bakoitzari, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatutako gazte boluntarioaren egonaldi- eta mantenu-gastuen zati bat ordaintzeko helburuarekin.

1.– Se otorgará una ayuda de 700 euros por cada una de las personas jóvenes finalmente incorporada al correspondiente proyecto seleccionado, al objeto de sufragar parcialmente los gastos de estancia y manutención de la persona joven voluntaria seleccionada en el programa Juventud Vasca Cooperante.

Proiektua garatzen den herrialdearen osasun-egoerak banakako edo taldeko babes-materiala erosteko beharra eskatuko balu, laguntza, gazte bakoitzeko, 100 eurotan handitu ahal izango da.

En el caso de que el proyecto se desarrolle en un país cuya situación sanitaria requiera la compra del material oportuno para la protección individual o colectiva, esta ayuda se incrementará en 100 euros por joven.

Agindu honen harira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan esandakoarekin bat datozenak.

Se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitakoaren kalterik gabe, deialdi honen baitako erakunde onuradun bakoitzak ezingo du, inolaz ere, 42 parte-hartzaile onuradunen kopurua gainditu.

2.– Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el número máximo de participantes subvencionables a cada entidad no podrá superar las 42 personas participantes.

3.– Dirulaguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedarán condicionados a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayuda o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

15. artikulua.– Aldaketak

Artículo 15.– Modificaciones.

1.– Osasun-egoerak gomendatuko balu, Gazteria Zuzendaritzaren eta GGKEaren arteko aurretiazko oniritziarekin, egonaldiaren iraupena murriztu ahal izango da. Kasu horretan, 14.1 artikuluan aipatutako laguntza proportzionalki murriztuko da.

1.– En el caso de que la situación sanitaria así lo recomendase, previo acuerdo entre la Dirección de Juventud y la ONGD, se podrá disminuir la duración de la estancia. En este caso, la ayuda contemplada en el artículo 14.1 se reducirá de forma proporcional.

2.– Osasun-egoerak gomendatuko balu, Gazteria Zuzendaritzaren, GGKEaren eta parte-hartzailearen arteko aurretiazko oniritziarekin, egonaldiaren hasiera aldatu ahal izango da, betiere urte naturalaren barruan.

2.– En el caso de que la situación sanitaria así lo recomendase, previo acuerdo entre la Dirección de Juventud, la ONGD y la persona participante, se podrá modificar el inicio de la estancia, siempre dentro del año natural.

16. artikulua.– Dirulaguntzen ordainketa.

Artículo 16.– Pago de la ayuda.

Erakunde onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren edo laguntzen zenbateko osoa bi zatitan ordainduko da:

El importe total de la ayuda o ayudas otorgadas a cada entidad beneficiaria se hará efectivo en dos pagos:

– Lehenengo ordainketa: zenbateko osoaren % 60, hautatutako pertsona dagokion proiektura iristen den momentuan.

– Primer pago: por importe del 60 % del importe total, en el momento que la persona seleccionada acude al proyecto en el que tomará parte.

– Bigarren ordainketa: zenbateko osoaren % 40, boluntarioak proiektuan parte hartu duela justifikatzen duen memoria jaso ondoren.

– Segundo pago: por importe del 40 %, tras la recepción de la memoria justificativa de la estancia de la persona cooperante en el proyecto.

17. artikulua.– Laguntza justifikatzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 17.– Documentación a aportar para la justificación de la ayuda.

Garapenerako lankidetzaren erakunde onuradun bakoitzak, hautatutako gaztearen esperientzia amaitu eta, gehienez ere, hilabete batera, egonaldiaren garapenaren memoria bat aurkeztuko du, argazkiekin hornitu daitekeena, egoitza elektronikoko Nire karpeta atalaren bidez https://www.euskadi.eus/nirekarpeta. Memoriaren atal batean kooperante bakoitzak proiektuko izango duen zenbatetsitako kostuaren kalkulua aurkeztuko da, kontuan hartuta, mantenua, ostatua, bertako garraioak eta laguntzekin ordaintzen diren bestelako gastuak.

Cada entidad de cooperación al desarrollo beneficiaria presentará, en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la experiencia de la persona joven seleccionada, una memoria del desarrollo de la misma que puede acompañar con documentación fotográfica, que se aportará a través de Mi Carpeta en la sede electrónica https://www.euskadi.eus/micarpeta. En un apartado de la memoria se presentará el cálculo del coste estimado de cada cooperante por proyecto, teniendo en cuenta manutención, alojamiento, transporte interno y otros gastos que se sufragan con la ayuda otorgada.

Fakturak eta bestelako dokumentu frogagarriak aurkeztuko dira aukera dagoenean eta, posible ez balitz, behar bezala justifikatu beharko da memorian.

Se presentarán facturas u otros documentos con valor probatorio, siempre que fuera posible y, cuando no fuera posible, se justificará debidamente en la memoria.

18. artikulua.– Dirulaguntzen kudeaketa.

Artículo 18.– Gestión de las ayudas.

Gazteria Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusten diren laguntzak kudeatzeko lanak egitea.

Corresponde a la Dirección de Juventud la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean adierazitako zenbatekoa epearen barruan ez itzultzea (hala badagokio).

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

2.– Dirua itzultzeko arrazoitzat hartuko da erakunde onuradunek aginduan aurreikusitako eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako eginbeharrak ez betetzea.

2.– Constituirá causa de reintegro el incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de las obligaciones previstas en la presente Orden, así como de aquellas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere 1/1997 Legegintza Dekretuaren eta 698/1991 Dekretuaren arabera (hurrenez hurren, 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena).

La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluan ezarritakoa jarraituz, itzultzea partziala izan daiteke. Ez-betetzeak mailakatzeko, eta betiere proportzionaltasun-printzipioa kontuan izanik, ezartzen da erakunde onuraduna ez bada boluntarioaren egonaldi osoaz arduratu, justifikatutako kausa bat dela-eta, itzulketa egin beharko dela, edo, hala badagokio, erabili ez den zatiaren ordainketa partziala egin beharko dela eta zati horren kobrantza proportzionala jasotzeko eskubidea galduko dela, betiere proiektuaren helburuen betetzea helburu totalen betetzera hurbiltzen bada (gutxienez % 80), eta erakunde onuradunak zalantzarik gabe egiaztatzen badu konpromisoak betetzeko jokabidea.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el reintegro podrá ser parcial. Para la graduación de los incumplimientos y respondiendo siempre al principio de proporcionalidad se establece que cuando la entidad beneficiaria no atienda el total de la duración del período de estancia de la persona voluntaria por causa justificada, procederá el reintegro o, en su caso, el pago parcial y la pérdida del derecho al cobro proporcional correspondiente a la parte de actuación no realizada, siempre que el cumplimiento de los objetivos del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total (no inferior al 80 %) y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos por parte de la entidad beneficiaria.

20. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 20.– Compatibilidad de las subvenciones.

Deialdi honetako dirulaguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko zein pribatuek helburu berbererako emandakoekin, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik badago, aldiz, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con cualquier otra subvención o ingreso que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak.

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Programas de Campos de voluntariado juvenil y juventud vasca cooperante.

Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

Finalidad: Gestión de los datos de las personas participantes en los programas de campos de voluntariado juvenil y de juventud vasca cooperante. Tramitación de autorizaciones y ayudas.

Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak, Europako Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, Toki administrazioko beste organo batzuk, Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

Destinatarios: Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, Órganos de la Unión Europea, Otros órganos de la Administración del Estado, Otros órganos de la administración local, Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia:

Normativa:

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargura egingo diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruz Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuak emandako 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan aipatzen diren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022ko ekitaldiko aurrekontu orokorretan behar besteko ordainketa- eta konpromiso-kreditu egokia egotearen baldintzapean gelditzen da agindu honetan aipatzen diren laguntzen ebazpena.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta interesdunek beronen aurkako aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

ERANSKINA
ANEXO
ESKABIDEAN GEHITU BEHARREKO DATUAK. ESKABIDEA DAGOKION FORMULARIO ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGIN BEHAR DA
DATOS A INCLUIR EN LA SOLICITUD, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DEL CORRESPONDIENTE FORMULARIO ELECTRÓNICO

1.– Identifikatu:

1.– Identificarse:

Identifikazio datuak:

Datos de identificación:

Honen izenean ari da: Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean / Ordezkaria.

Actúo como persona/entidad interesada del expediente / Actuó como representante de.

Identifikazio-dokumentua, Zenbakia, Erakundearen Izena.

Documento de identificación, Número, Nombre de la entidad.

Zein lurraldetan dauden erakunde eskatzailearen datu fiskalak*.

Provincia donde constan los datos fiscales de la entidad solicitante*.

Komunikazio datuak:

Datos para las notificaciones:

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira: espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko zaizkio:

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección: Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán destinadas a:

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala: Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da. (Kanal elektronikoaren gaineko oharra: Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat emango da Nire Karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen denean, jakinarazpena ukatu egin duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin).

Canal de notificación y comunicación: Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi Carpeta. Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico. (Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónico sedará por notificada transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi Carpeta. Cumplido el plazo indicado, se entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado y la administración seguirá adelante con el procedimiento).

Abisuak jasotzeko datuak:

Datos para recibir avisos:

Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono mugikorrera: posta elektronikoa*, Telefono mugikorra.

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o comunicación en Mi Carpeta: Correo electrónico*, Teléfono móvil.

Komunikazio hizkuntza*:

Idioma de las notificaciones*:

Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako hizkuntzan bidaliko dizkizugu: Euskara/Gaztelania.

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique: Euskera/Castellano.

Datuak erabiltzeko baimena:

Consentimiento para utilizar los datos:

– Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko harremanetan erabiltzea nahi dut. Bai/Ez.

– Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco. Sí/No.

– Nire komunikazio eta abisuetarako datuak espediente hau kudeatzeko bakarrik erabiltzea nahi dut. Bai/Ez.

– Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión de este expediente. Sí/No.

Datu pertsonalen tratamendua:

Tratamiento de datos personales:

Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak.

Sus datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Programas de Campos voluntariado juvenil y juventud vasca cooperante.

Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

Finalidad: Gestión de los datos de las personas participantes en los programas de campos de voluntariado juvenil y de juventud vasca cooperante. Tramitación de autorizaciones y ayudas.

Legitimazioa:

Legitimación:

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak:

Destinatarios:

Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak.

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Europako Batasuneko organoak.

Órganos de la Unión Europea.

Estatuko Administrazioko beste organo batzuk.

Otros órganos de la Administración del Estado.

Toki administrazioko beste organo batzuk.

Otros órganos de la administración local.

Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia:

Normativa:

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

2.– Datuak bete.

2.– Rellenar los datos:

Proiektuaren datuak:

Datos del proyecto:

Informaziorako kontaktua den pertsonaren identifikazio-datuak: Izena*, Lehen Abizena*, Bigarren abizena, Karguduna (betetzen duen lanpostua)*, Telefono finkoa, Telefono Mugikorra, Faxa, Helbide Elektronikoa.

Datos identificativos de la persona de contacto a efectos de información: Nombre*, Primer apellido*, Segundo apellido, Con cargo de (puesto de trabajo que ocupa)*, Teléfono fijo, Teléfono móvil, Fax, Correo electrónico.

Proiektua:

Proyecto:

Informazio Osagarria: Proiektuaren izena*, Garapenerako harreraren kooperaziorako erakundea*, Proiektuaren deskribapen laburra*.

Información complementaria: Denominación del proyecto*, Entidad de cooperación al desarrollo de acogida*, Breve descripción del proyecto*.

Pertsona gazte boluntarioen profilari edo profilei dagozkien datuak: Proiektuan eskaini diren gazte boluntarioen profil kopurua*.

Datos relativos al perfil o perfiles de personas jóvenes voluntarias: Número total de perfiles de jóvenes que se ofrecen en el proyecto*.

Gazte boluntarioaren profila: Profila*, Pertsona boluntarioak egingo duen lanaren edo zereginen deskribapena*.

Perfil de la persona voluntaria: Perfil*, Descripción del trabajo o tareas que llevará a cabo la persona voluntaria*.

Erantzukizunpeko adierazpenak:

Declaraciones responsables:

Adierazten dut:

Declaro que:

Bateragarritasun-adierazpenak* (hasierako hiruetatik bat aukeratu):

Declaraciones de compatibilidad* (seleccionar una de las tres primeras):

– Ez du jasotzen helburu bera duen laguntza edo dirulaguntzarik administrazio publiko edo erakunde pribatuetatik.

– No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con esta misma finalidad, concedida por administraciones públicas o entidades.

– Jasotzen ari da helburu bera duen laguntza edo dirulaguntza administrazio publiko edo erakunde pribaturen batetik (atal honetako datuak dagokion dokumentuan zehaztu beharko dituzu).

– Está recibiendo alguna ayuda o subvención con esta misma finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– Eskatu du helburu bera duen laguntza edo dirulaguntza administrazio publiko edo erakunde pribaturen batean, eta erantzunaren zain dago (atal honetako datuak dagokion dokumentuan zehaztu beharko dituzu).

– Ha solicitado una ayuda o subvención con esta misma finalidad a alguna administración pública o entidad privada, y está pendiente de resolución (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– Formalki eratuta eta inskribatuta dagoela dagokion erregistroan. Bai/Ez.

– Está constituida e inscrita formalmente en el registro que corresponde. Sí/No.

– Estatutuetan berariaz aipatzen dela bere helburuetako bat hegoaldeko herrialdeak garatzera bideratutako proiektuak gauzatzea dela, edo dokumentu fidagarrien bidez egiaztatzea erakundeak alor horretan gutxienez bi urte daramatzala lanean. Bai/Ez.

– Se refleja expresamente en los estatutos que una de sus finalidades es la realización de proyectos orientados al desarrollo de los países del Sur, o que la entidad lleva actuando de forma continuada en dicho ámbito un mínimo de dos años. Sí/No.

– Irabazi-asmorik ez duela. Bai/Ez.

– La entidad carece de ánimo de lucro. Sí/No.

– Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra izatea. Bai/Ez.

– La entidad dipone de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sí/No.

– Erakunde eskatzailea dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ez dagoela Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenetan Seigarrenean xedatutakoaren araberako sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne hartuta*. Bai/Ez.

– La entidad solicitante no se encuentra sancionada con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ellos, con la inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres*. Sí/No.

– Erakundeak egunean dituela dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak. Bai/Ez.

– La entidad se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Sí/No.

– Erakundeak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu izanaren zehapenik jaso, kasuan kasuko zigorrak ezarritako epean, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiteagatiko zehapenak barne, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere. Bai/Ez.

– La entidad no está sancionada, durante el período que establezca la correspondiente sanción, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, incluidas las sanciones por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni se hallar incursa en prohibición legal alguna que inhabilite para ello. Sí/No.

– Adingabeekin arituko diren langile guztiek Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa dutela*. Bai/Ez.

– De contar con certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de todo el personal que vaya a mantener contacto con menores*. Sí/No.

– Erakunde eskatzaileak dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotzen diren baldintza orokorrak betetzen dituela. Bai/Ez.

– La entidad solicitante cumple los requisitos que, con carácter general, se recogen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Sí/No.

– Betetzen dituela indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak*. Bai/Ez.

– Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente*. Sí/No.

– Deklaratzen dut hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten dudan dokumentazioa ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua.) Bai/Ez.

– Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento y asumo la correspondiente responsabilidad (artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)*. Sí/No.

Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioaren bat zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, edo komunikazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).*

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

3.– Dokumentuak erantsi.

3.– Adjuntar los documentos:

Baimenak: Zure baimena behar da instrukzio-organoak datu hauek egiaztatzeko. Aukeratu baimena emateko:

Consentimiento: es necesario su consentimiento para que el órgano instructor compruebe los siguientes datos. Selecciónelos para dar su consentimiento:

Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen datuak (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia - GSDN). Bai/Ez.

Estar al corriente de pago de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social + TGSS) Sí/No.

Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (Euskal Foru Aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia). Bai/Ez.

Datos de estar al corriente de obligaciones tributarias (Diputaciones Forales Vascas o Agencia Estatal Tributaria) Sí/No.

Eskatutako dokumentu motak (Eskatutako dokumentuak, Igotako dokumentuak, Ekintzak).

Tipos de documentos requeridos (documentos requeridos, Documentos adjuntados, Acciones):

Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (Euskal Foru Aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia) (beharrezko baimenik ez badago) (Erantsi/ Bilatu/ Aurkeztu).

Datos de estas al corriente de obligaciones tributarias (Diputaciones Forales o Agencia Estatal Tributaria) (requerido si no hay consentimiento) (Adjuntar/Buscar/Entregado).

Gizarte Segurantzaren ordainketan egunean egotea (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia – GSDN) (beharrezko baimenik ez badago) (Erantsi/ Bilatu/ Aurkeztu).

Estar al corriente de pago de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS) (requerido si no hay consentimiento) (Adjuntar/Buscar/Entregado).

Entitatearen estatutuak (Erantsi/ Bilatu/ Aurkeztuta).

Estatutos de la entidad (Adjuntar/Buscar/Entregado).

Erakundearen eratze-eskriturak (Erantsi/ Bilatu/ Aurkeztuta).

Escrituras de constitución de la entidad (Adjuntar/Buscar/Entregado).

Proiektua (Erantsi/ Bilatu/ Aurkeztuta).

Proyecto (Adjuntar/Buscar/Entregado).

Hala badagokio, erantsi beste dokumentu bat.

Añadir otro tipo de documento.

4.– Sinatu eta bidali.

4.– Firmar y enviar.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común