Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

251. zk., 2021eko abenduaren 17a, ostirala

N.º 251, viernes 17 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
6288
6288

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 16koa, Plangintza eta Antolaketako zuzendariarena, zeinaren bidez iragartzen baita Lanbide Heziketako erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko 2022. urteko probetarako deialdia.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2021, del Director de Planificación y Organización, por la que se convocan las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, correspondientes al año 2022.

Lanbide Heziketako heziketa-zikloetarako sarbidea arautzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 2016ko otsailaren 11ko Aginduaren 2.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak heziketa-zikloetara sartzeko proba baterako deialdia egingo du gutxienez urtean behin.

La Orden de 11 de febrero de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula el acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional, dispone en su artículo 2.1 que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura convocará al menos una vez al año una prueba para el acceso a los Ciclos Formativos.

Horren ondorioz, hauxe

En su virtud

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdia.

Artículo 1.– Convocatoria.

Lanbide Heziketako erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko 2022. urteko probetarako deialdia egiten da, irakaskuntza horietara zuzenean sartzeko betekizun akademikoak betetzen ez dituztenentzat.

Se convocan las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional correspondientes al año 2022, para las personas que carecen de los requisitos académicos que permiten el acceso directo a dichas enseñanzas.

Plaza-kopuru hauek sartzen dira deialdian: erdi-mailako probarako, bostehun plaza, eta, goi-mailako probarako, mila plaza.

El número de plazas que se convocan es de quinientas para la prueba de Grado Medio y mil para la prueba de Grado Superior.

Erdi-mailako edo goi-mailako probetarako eskatzaileen kopurua txikiagoa bada dagokion kuporako iragarritako plaza-kopurua baino, soberakin hori erabili ahal izango da beste kupoan eskaera gehiegi egonez gero.

Si el número de solicitantes de Grado Medio o Grado Superior fuese inferior al número de plazas convocadas para su correspondiente cupo, el remanente podrá ser utilizado en el caso de exceso de solicitudes en el otro cupo.

Ebazpen honetan aipatzen diren datak eta epeak ebazpenaren 12. artikuluan dagoen taulan ezarritakoak dira.

Las fechas y plazos que se mencionan en esta Resolución son las establecidas en la tabla que se encuentra en el artículo 12 de la misma.

Ebazpen honetan aipatzen diren zerrendak Ikasgunean eta izena emateko edo erreferentziazko ikastetxeko idazkaritzan kontsultatu ahal izango dituzte interesdunek.

Los listados a que se hace referencia en esta Resolución podrán ser consultados por las personas interesadas en Ikasgunea y en la Secretaría de su centro de inscripción o referencia.

Kontuan izan behar da interesdunei egiten zaizkien jakinarazpenak eskabidean adierazitako posta elektroniko edo telefono mugikorretara egingo direla.

Debe tenerse en cuenta que, las comunicaciones que se puedan realizar a las personas interesadas, se harán en el email y/o teléfono móvil que se aporte en la solicitud.

2. artikulua.– Onartzeko lehentasun-irizpideak.

Artículo 2.– Criterios de priorización a efectos de admisión.

Eskaera-kopurua handiagoa bada deialdian jasotako plaza-kopurua baino, lehentasun-ordena ezarriko da, lehentasun-irizpide hauen arabera:

Cuando el número de solicitudes sea mayor al número de plazas convocadas, se procederá a su priorización según los siguientes criterios en el orden de prelación indicado:

1.– Aurreko bi urteetako deialdietan Euskal Autonomia Erkidegoko sarrera-probaren zatiren bat gainditu izana, Lanbide Heziketako heziketa-zikloetarako sarbidea arautzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko otsailaren 11ko Aginduaren 5. artikuluko 3. puntuaren arabera.

1.– Haber superado alguna de las partes de la prueba de acceso en la Comunidad Autónoma de Euskadi en las convocatorias de los dos años anteriores, de acuerdo con el punto 3 del artículo 5 de la Orden de 11 de febrero de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula el acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional.

2.– Bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Erantsitako errolda-ziurtagirian agertzen dena hartuko da.

2.– Tener fijado el domicilio de residencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se tomará el que figure en el certificado de empadronamiento que se adjunte.

3.– Antolamendu alfabetikoa, abizenen eta izenaren arabera. Antolamendu hori «O» letratik hasiko da, Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2021eko urtarrilaren 29ko Ebazpenean zehaztutakoaren arabera. Ebazpen horren bidez, argitara ematen da 2021-2022 ikasturtean ordezkapenetarako hautagaiak kudeatzeko prozesuan –bai eta ikasturte horretan zehar deitutako beste edozein hautaketa-prozesutan ere– ordena alfabetikoa zehaztuko duen letraren zozketaren emaitza.

3.– Ordenación alfabética en función de los apellidos y nombre, iniciándose esta ordenación por la letra «O», determinada en la Resolución de 29 de enero de 2021, de la Directora de Gestión de Personal, por la que se hace público el resultado del sorteo de la letra que determinará el orden alfabético en el proceso de gestión de candidatas y candidatos a sustituciones durante el curso escolar 2021-2022, así como en cualquier otro proceso selectivo que pueda convocarse a lo largo de dicho curso escolar.

3. artikulua.– Izen-emateak eta informazioa.

Artículo 3.– Inscripciones e información.

1.– Proba horiek egiteko eta, hala badagokio, dagozkien salbuespenak lortzeko (bai proben atalenak, bai prezio publikoarenak), interesdunek izena emateko aldian izena eman beharko dute eta salbuespenak eskatu, kasu bakoitzean dagokion dokumentazioa erantsita.

1.– Para la realización de estas pruebas y, en su caso, para la obtención de las exenciones correspondientes (tanto a partes de las pruebas como al precio público), las personas interesadas, en el período de inscripción, deberán inscribirse, solicitar las exenciones y aportar toda la documentación que corresponda en cada caso.

2.– Honako bi era hauetako batean aurkeztu ahal izango dira eskabideak:

2.– Las solicitudes podrán ser presentadas de una de estas dos formas:

– Eranskinean adierazitako ikastetxeetan.

– En los centros indicados en el anexo.

– Online, Ikasgunearen bitartez (https://ikasgunea.euskadi.eus).

– Online, a través de Ikasgunea (https://ikasgunea.euskadi.eus).

3.– Probak euskaraz edo gaztelaniaz egin ahal izango dira.

3.– Las pruebas podrán realizarse en euskera o en castellano.

4.– Inskribatzeko unean, egiaztatuko da interesdunak baliozko erabiltzailea eta pasahitza dituela Ikasgunean.

4.– En el momento de la inscripción, se verificará que la persona interesada disponga de usuario y contraseña válidos en Ikasgunea.

5.– Eranskinean jasotako inskripzio-ikastetxeek honako hauei buruzko informazioa emango diete interesdunei: sartzeko baldintzak, salbuespen-eskaerak, prozesuaren datak, proben edukia eta proba horiekin lotutako gainerako informazioa.

5.– Los centros de inscripción, recogidos en el anexo, facilitarán a las personas interesadas información sobre condiciones de acceso, solicitud de exenciones, fechas del proceso, contenido de las pruebas y demás información relacionada con estas pruebas.

6.– Ikasturte berean, pertsona batek ezin izango du sarrera-probetarako izena eman autonomia-erkidego batean baino gehiagotan. Baldintza hori betetzen ez bada, inskripzioa baliogabetu egingo da. Betekizun hori betetzen dela azaltzen duen zinpeko adierazpena jasoko da matrikula eskatzeko dokumentuan.

6.– En un mismo curso escolar una persona no se podrá inscribir en las pruebas de acceso en más de una Comunidad Autónoma. El incumplimiento de esta condición supondrá la anulación de la inscripción. El documento de solicitud de matrícula recogerá la declaración jurada de cumplimiento de este requisito.

4. artikulua.– Agiriak.

Artículo 4.– Documentación.

Izena emateko epea amaitu aurretik aurkeztu beharko dira egokitzat jotzen diren agiri guztiak.

Toda la documentación que se considere oportuna deberá haberse entregado antes de que finalice el plazo de inscripción.

Dokumentazio motak:

Tipos de documentación:

– Nortasuna egiaztatzea: eskabidea baliozkoa izateko, beharrezkoa da nortasuna egiaztatzea (NAN, AIZ, AIT edo pasaporte bidez). Sistemak nortasun-datuak automatikoki baliozkotzen ez dituenean baino ez da izango beharrezkoa nortasuna egiaztatzea. Halakoetan, ikastetxeetako idazkaritzek aztertuko dute aurkeztutako dokumentazioa baliozkoa den al ez.

– Acreditación de identidad: la acreditación de identidad (mediante DNI, NIE, TIE o pasaporte) es necesaria para la realización válida de la solicitud. Su aportación solo será necesaria cuando el sistema no valide automáticamente los datos de identificación aportados. En estos casos, serán las Secretarías de los centros las que valorarán la validez de la documentación aportada.

– Gehienez 3 hilabeteko antzinatasuna duen erroldatze-ziurtagiria: aurkeztu ezean edo behar bezala aurkeztu ezean, ezingo da lehentasunik lortu irizpide horrengatik.

– Certificado de empadronamiento de máximo 3 meses de antigüedad: su no presentación o presentación incorrecta supondrá que en la priorización no podrá obtener prioridad por este criterio.

– Tasei nahiz azterketa-atalei dagokienez eskatutako salbuespenak justifikatzeko dokumentazioa: aurkeztu ezean edo behar bezala aurkeztu ezean, prezio publiko orokorra ordaindu beharko da eta/edo ez da geratuko salbuetsita dagozkion azterketa-ataletatik.

– Documentación justificativa de la o las exenciones solicitadas tanto al precio público como a la o las partes correspondientes del examen: su no presentación o presentación incorrecta supondrá que tendrá que abonar el precio público general y/o que no quedará exenta de la o las partes correspondientes, respectivamente.

5. artikulua.– Onartutako eta baztertutako pertsonen zerrendak eta proba-atalen salbuespenen zerrenda.

Artículo 5.– Listados de personas admitidas y excluidas y Listado de exenciones a partes de las pruebas.

Izena emateko epea amaitu ondoren, eta parte hartzeko eskaerak eta prezio publikoak eta azterketaren atal batzuk salbuesteko eskaerak aztertu ondoren, honako zerrenda hauek argitaratuko dira:

Una vez finalizado el plazo de inscripción y analizadas las solicitudes de participación y de exenciones al precio público y a partes del examen, se procederá a publicar los siguientes listados:

– Ordainketa egin aurretik onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda.

– Listado provisional de personas admitidas y excluidas previo al pago.

– Proben ataletarako salbuespenen behin-behineko zerrenda.

– Listado provisional de exenciones a partes de las pruebas.

Ondoren, zerrenda horiei erreklamazioak egiteko epea irekiko da, bai izena emateko ikastetxeen idazkaritzan, bai Ikasgunearen bidez.

A continuación, se abrirá el plazo para poder realizar reclamaciones a estos listados tanto en la Secretaría de los centros de inscripción correspondientes como a través de Ikasgunea.

Erreklamazioak aztertu ondoren, honako hauek argitaratuko dira:

Tras el análisis de las reclamaciones, se publicarán:

– Ordainketa egin aurretik onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda.

– Listado definitivo de personas admitidas y excluidas previo al pago.

– Proben ataletarako salbuespenen behin betiko zerrenda.

– Listado definitivo de exenciones a partes de las pruebas.

6. artikulua.– Azterketa-eskubideak ordaintzea.

Artículo 6.– Pago de derechos de examen.

Ordainketa egin aurretik onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, azterketa-eskubideak ordaindu beharko dira. Matrikula dagokion prezio publikoa ordaindu ondoren bakarrik izango da eraginkorra.

Una vez publicado el Listado definitivo de personas admitidas y excluidas previo al pago, se deberán abonar los derechos de examen. La matrícula solo será efectiva tras el pago del precio público correspondiente.

Inskripzio-frogagirian agertzen den web-helbidean (URL) edo inskripzio-ikastetxeko idazkaritzan eskuratu beharko da ordainketa-gutuna.

La carta de pago deberá obtenerse en la dirección web (URL) que figura en el resguardo de inscripción o en la Secretaría de su centro de inscripción.

Hezkuntza-arloan eskumena duen saileko sailburuaren 2013ko uztailaren 10eko Aginduaren 6. artikuluaren arabera –horren bidez, hezkuntza-arloan eskumena duen sailak ematen dituen hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak finkatzen dira–:

De acuerdo al artículo 6 de la Orden de 10 de julio de 2013, de la Consejera del Departamento competente en materia de educación, por la que se fijan los precios públicos de los servicios educativos que presta el Departamento competente en materia de educación:

– Lanbide Heziketako erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko probarako aplikatu beharreko prezio publikoa 18 eurokoa izango da.

– El precio público a aplicar para la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional será de 18 euros.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu betegina onartzeko irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak aipatzen dituen modalitateen bitartez ordaindu ahal izango da. Kreditu-erakunde kolaboratzaileek lagunduko dute horretan.

– El pago podrá efectuarse mediante las modalidades previstas en el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la intermediación de entidad de crédito colaboradora.

– Prezio publikoaren salbuespenak eta hobariak:

– Exenciones y bonificaciones del precio público:

● Lanbide Hastapeneko bigarren maila batetik datozen interesdunak erabat salbuetsita egongo dira prezio publikotik.

● Gozará de exención total del precio público las personas interesadas provenientes de un segundo curso de Iniciación Profesional.

● Prezio publikotik erabat salbuetsita egongo dira, halaber, kategoria bereziko familia ugarietako interesdunak, bai eta Terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren 25. artikuluan jasotako kasuetan daudenak ere.

● Gozarán también de exención total del precio público las personas interesadas miembros de familias numerosas de categoría especial, así como aquellas incluidas en los supuestos contemplados en el artículo 25 del Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo.

● Prezio publikoaren % 50eko hobaria izango dute kategoria orokorreko familia ugarietako interesdunek.

● Gozarán de una bonificación del 50 % del precio público las personas interesadas miembros de familias numerosas de categoría general.

7. artikulua.– Ikastetxea berresleitzea.

Artículo 7.– Reasignaciones de centro.

Azterketa-eskubideak ordaindu ondoren, ikastetxe bakoitzeko eskatzaileen kopuruaren arabera, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak berresleipenak egin ahal izango ditu ikastetxeen artean. Berresleitutako interesdunen espedienteak berresleitzearen ondorioz dagokien ikastetxeetara bidaliko dira. Interesduna inskribatu den ikastetxea arduratuko da lekualdaketa hori egiteaz.

Una vez abonados los derechos de examen, en función del número de personas solicitantes en cada centro, la Dirección de Planificación y Organización podrá realizar reasignaciones entre centros. Los expedientes de las personas interesadas reasignadas serán trasladados al nuevo centro que en cada caso corresponda. El encargado de este traslado será el centro en el que se hubiese realizado la inscripción.

Jarraian, ordainketa egin ondoren onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratuko da, eta, zerrenda horretan, pertsona bakoitzari probak egiteko esleitu zaion ikastetxea adieraziko da. Une horretatik aurrera, ikastetxe hori izango da proba horiek egiteko erreferentziazko zentroa.

A continuación, en la fecha indicada, se publicará el Listado definitivo de personas admitidas y excluidas tras el pago, en el que se indicará el centro finalmente asignado a cada persona para la realización de las pruebas, que será, a partir de este momento, su centro de referencia en relación al desarrollo de estas pruebas.

8. artikulua.– Argitaratzeko eta kontsultatzeko tokiak.

Artículo 8.– Lugares de publicación y consulta.

Prozesuaren faseen jarraipena interesdunek egingo dute, Ikasgunerako sarbide pertsonalaren bidez; horrez gain, izena emateko edo erreferentziazko ikastetxearen idazkaritzan ere kontsultatu ahal izango da.

El seguimiento de las diferentes fases del proceso se realizará por las personas interesadas a través de su acceso personal a Ikasgunea y también se podrá consultar en la Secretaría de su centro de inscripción o referencia.

Prozesuari buruzko informazio orokorra Lanbide Heziketako web-orrian eskuratu ahal izango da: https://www.euskadi.eus/informacion/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos/web01-a2hlanhz/es

La información general relativa al proceso será accesible en la página web de Formación Profesional https://www.euskadi.eus/informacion/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos/web01-a2hlanhz/es

9. artikulua.– Probak egitea.

Artículo 9.– Realización de las pruebas.

1.– Probak non egingo diren:

1.– Lugar de realización de las pruebas:

Azterketa-eskubideak ordaindu ondoren onartutakoen behin betiko zerrendan pertsona bakoitzari adierazi zaion lekuan egingo dira probak.

Las pruebas se realizarán en el lugar indicado a cada persona en el Listado definitivo de personas admitidas tras haber abonado los derechos de examen.

Probak egingo diren ikastetxeetako zuzendaritzen ardura izango da tokiak antolatzea eta proben antolaketa ikuskatuko duten langileak nortzuk izango diren zehaztea. Halaber, ikastetxe horietako idazkaritzek proben kalifikazio-aktak zainduko dituzte.

La Dirección de los centros donde se vayan a realizar las pruebas se encargará de la organización de los espacios y de determinar el personal que estará al cuidado de las mismas. Asimismo, las Secretarías de estos centros custodiarán las actas de calificación de las pruebas.

Probei buruzko gainerako agiriak, deialdi bakoitzari dagozkion ariketak barnean direla, aplikatu beharreko araudiaren arabera gordeko dira.

El resto de la documentación relativa a las mismas, incluidos los ejercicios correspondientes a cada convocatoria, se conservarán de acuerdo con la normativa de aplicación.

2.– Probak lantzea.

2.– Elaboración de las pruebas.

Lanbide Heziketako heziketa-zikloetarako sarbidea arautzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko otsailaren 11ko Aginduaren 2. artikuluaren arabera:

De acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 11 de febrero de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula el acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional:

– Probak eta ebaluazio-irizpideak komunak izango dira ikasle guztientzat, eta Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak zehaztuko ditu.

– Las pruebas y los criterios de evaluación serán comunes para todo el alumnado y serán determinados por la Dirección de Planificación y Organización.

– Ebaluazio-batzordeak eratuko dira probak egingo diren ikastetxe publikoetan.

– Se constituirán Comisiones de Evaluación en los centros públicos en los que se vayan a realizar las pruebas.

– Hezkuntza Ikuskaritzak egingo ditu prozesuaren gaineko ikuskaritza- eta aholkularitza-lanak.

– La Inspección de Educación supervisará y asesorará todo el proceso.

10. artikulua.– Probaren emaitzak eta erreklamazioak.

Artículo 10.– Resultados de la prueba y reclamaciones.

Adierazitako egunean argitaratuko dira behin-behineko emaitzak. Une horretatik aurrera, erreklamazioak egin ahal izateko epea irekiko da, eta azterketa egin den ikastetxeko idazkaritzan aurkeztu beharko dira.

En la fecha indicada, se publicarán los resultados provisionales. A partir de ese momento, se abrirá el plazo para poder presentar reclamaciones, que deberán realizarse en la Secretaría del centro de examen.

Erreklamazioak aztertu ondoren, adierazitako egunean argitaratuko dira proben behin betiko emaitzak.

Una vez analizadas las reclamaciones, en la fecha indicada se publicarán los resultados definitivos de las pruebas.

11. artikulua.– Proben ziurtagiria.

Artículo 11.– Certificado de las pruebas.

Proba osoa gainditu dutenek ziurtagiria eskuratu ahal izango dute. Horretarako, Ikasgunean sartu beharko dute, edo erreferentziazko ikastetxeko idazkaritzan jaso ahal izango dute.

Las personas que hayan superado la totalidad de la prueba podrán obtener el certificado en Ikasgunea o recogerlo en la Secretaría de su centro de referencia.

12. artikulua.– Egutegia.

Artículo 12.– Calendario.

Proben prozesu osoaren datak honako hauek dira:

Las fechas de todo el proceso de las pruebas es el siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketen atalen datak eta orduak honako hauek dira:

Las fechas y horas de las diferentes partes de los exámenes son:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan arautzen ez den guztirako, prozedura-arloan osagarri gisa aplikatuko dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea.

En lo no regulado en la presente Resolución, en materia de procedimiento será de aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Proben garapenarekin eta edukiarekin lotutako beste gai batzuetarako, Lanbide Heziketako heziketa-zikloetarako sarbidea arautzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko otsailaren 11ko Aginduan xedatutakoa bete beharko da.

En otras cuestiones referidas al desarrollo y contenido de las pruebas, se estará a lo dispuesto en la Orden 11 de febrero de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula el acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de 2021.

Plangintza eta Antolaketako zuzendaria,

El Director de Planificación y Organización,

NICOLÁS SAGARZAZU ALZUA.

NICOLÁS SAGARZAZU ALZUA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común