Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2021eko abenduaren 15a, asteazkena

N.º 249, miércoles 15 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
6223
6223

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 23koa, Osasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez laguntzak ematen baitira 2021eko deialdian aurkeztutako osasunaren alorreko ikerketa- eta garapen-proiektuak egiteko (Lerroa: Interes bereziko ekintza osagarriak).

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud presentados a la convocatoria 2021. Línea «Acciones complementarias de especial interés».

Osasuneko sailburuaren 2021eko maiatzaren 18ko Aginduaren bitartez (2021eko ekainaren 15eko EHAA, 116. zk.), osasunaren alorreko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2021eko deialdia iragarri zen.

Por Orden de 18 de mayo de 2021, de la Consejera de Salud, publicada en el BOPV n.º 116 de 15 de junio de 2021, se convocaron las ayudas, correspondientes al año 2021, a proyectos de investigación y desarrollo en salud.

Agindu horrek 13. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurkeztu diren eskabideak lerro bakoitzerako prozedura desberdin bat hartuta izapidetuko dira (6. artikuluan adierazitakoarekin bat), eta bakoitza bere ebazpenarekin amaituko da. Osasuneko sailburuordeari dagokio eskatzaileek proposatutako gai guztiak erabakitzeko ebazpenak ematea, Balorazio Batzordeak proposatuta.

El artículo 13 de dicha Orden establece que las solicitudes presentadas se tramitarán a través de un procedimiento diferenciado para cada línea (según recogido en el artículo 6) que finalizará con su respectiva Resolución. Las Resoluciones, decidiendo todas las cuestiones planteadas por los Agentes solicitantes, corresponden, a propuesta de la Comisión de Valoración, al Viceconsejero o Viceconsejera de Salud.

Aztertu dira interes bereziko ekintza osagarrien lerrorako aurkeztu diren eskabideak eta Balorazio Batzordearen proposamena, eta harekin ados egonik, hau

Conocidas las solicitudes presentadas a la Línea «Acciones complementarias de especial interés», analizada la propuesta de la Comisión de Valoración, y de conformidad con la misma

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Onartzea I. eranskinean jasota dauden eskaerak, zeinak interes bereziko ekintza osagarriak egiteko aurkeztu baitira.

Primero.– Conceder las solicitudes presentadas a la Línea «Acciones complementarias de especial interés» y que se indican en el Anexo I.

Bigarrena.– Ukatzea II. eranskinean jasota dauden eskaerak, zeinak interes bereziko ekintza osagarriak egiteko aurkeztu baitira, eta horretarako egon diren arrazoiak ematea.

Segundo.– Denegar las solicitudes presentadas a la Línea «Acciones complementarias de especial interés» que figuran en el Anexo II por los motivos que se señalan.

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen denetik aurrera, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan. Gainera, egoki iritzitako beste edozein errekurtso ere erabil dezakete.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOPV, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común