Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

248. zk., 2021eko abenduaren 14a, asteartea

N.º 248, martes 14 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
6185
6185

1473/2021 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez oinarri orokorrak onartzen baitira, Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018-2019 urteetan deitutako hautaketa prozesuak arautzen dituztenak.

RESOLUCIÓN 1473/2021, de 25 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, convocados en los años 2018-2019.

Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2018ko abenduaren 17ko Erabakiaren bidez, Ente Publikoaren 2018ko ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza onartu zen (EHAA 44. zk., 2019ko martxoaren 4a). Horren arabera, txanda irekiko 1.083 lanpostu sartu ziren estatutupeko langile finko izateko deialdian. Aipatutako Erabakian adierazi zen, baita ere, 2018ko enplegu publikoaren eskaintza 2019ko enplegu publikoaren eskaintzarekin batera gauzatuko zela, eta estatutupeko langile finko izateko eta barne-sustapeneko prozesuak batera egingo zirela, lehiaketa-oposizioaren sistemaren bidez.

Mediante Acuerdo de 17 de diciembre de 2018, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la oferta de empleo público del Ente Público para el ejercicio 2018 (BOPV n.º 44, de 4 de marzo de 2019). En virtud del mismo, se convocaron 1.083 plazas en el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo. En el acuerdo indicado se señalaba asimismo que la oferta pública de empleo del 2018 podría materializarse de manera agregada con la oferta pública de empleo para el año 2019 y que los procesos de acceso a la condición de personal estatutario fijo y de promoción interna se desarrollarían de manera conjunta, con arreglo al sistema de concurso oposición.

Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2019ko abenduaren 26ko Erabakiaren bidez, Osakidetzako 2019ko enplegu publikoaren eskaintzaren deialdia onartu zen, estatutupeko langile finko izateko (EHAA, 12. zk., 2020ko urtarrilaren 20a). Erabaki horren bidez, 2.150 lanpostu sartu ziren txanda irekian, eta 302 lanpostu betetzeko hautaketa-prozesuen deialdia egin zen barne-sustapenerako. Era berean, Erabakian jasota utzi zen hautaketa-prozesuen arrazionalizazio- eta eraginkortasun-arrazoiengatik, 2018ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkion lanpostuak (2018ko abenduaren 17ko Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren bidez onartutako) 2019ko abenduaren 26ko Erabakian sartutakoekin metatuko zirela, eta estatutupeko langile finko izateko eta barne-sustapeneko prozesuak batera egingo zirela, oposizio-lehiaketaren sistemari jarraiki.

Mediante Acuerdo de 26 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo en Osakidetza-Servicio vasco de salud para el año 2019, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo (BOPV n.º 12, de 20 de enero de 2020). Este acuerdo incluyó 2.150 plazas para su convocatoria en el turno libre y aprobó la convocatoria de procesos selectivos de promoción interna para la cobertura de 302 plazas. Así mismo, se exponía que, por motivos de racionalización y eficacia de los procesos selectivos, se acumularían las plazas correspondientes a la Oferta Pública de Empleo 2018, aprobada por acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza de 17 de diciembre de 2018, a las incluidas en el acuerdo de 26 de diciembre de 2019 y que los procesos de acceso a la condición de personal estatutario fijo y de promoción interna se desarrollarían de manera conjunta, con arreglo al sistema de concurso oposición.

2021. urtean, Osasuneko Mahai Sektorialak negoziazio-prozesuari hasiera eman zion Ente Publikoan egin beharreko Enplegu Publikoaren Eskaintza berria onartzeko. Prozesu hori hainbat bileratan garatu da, adostasun batera heldu gabe.

Durante el año 2021 la Mesa Sectorial de Sanidad inició el proceso negociador para la aprobación de una nueva convocatoria de Oferta Pública de Empleo a realizar en el Ente Público, proceso que se ha desarrollado a lo largo de diversas reuniones sin acuerdo.

Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2018ko abenduaren 17ko Erabakiaren zortzigarren atalak ahalmena ematen dio Osakidetzaren Zuzendaritza Nagusiari deitu beharreko lanpostuak finkatzeko. Bestalde, Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2019ko abenduaren 26ko Erabakiaren zortzigarren atalak ahalmena ematen dio Osakidetzaren Zuzendaritza Nagusiari 2018-2019ko EPEa gauzatzeko beharrezkoak diren Ebazpenak emateko.

El apartado octavo del Acuerdo de 17 de diciembre de 2018, del Consejo de Administración de Osakidetza, faculta a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud para dictar la Resolución de determinación de los puestos a convocar. Por su parte, el apartado octavo del Acuerdo de 26 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración de Osakidetza faculta a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud para dictar cuantas Resoluciones sean necesarias para la ejecución de la OPE 2018-2019.

Agindu hori betetzeko, Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1472/2021 Ebazpenaren bidez, Osakidetzako 2018-2019ko Enplegu Publikoaren Eskaintzaren deialdi publikoan sartuko ziren lanpostuak zehazteko irizpideak ezarri ziren.

En cumplimiento de la citada encomienda, mediante Resolución 1472/2021 de 25 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se establecieron los criterios para la determinación de las plazas objeto de la convocatoria en Oferta Pública de Empleo 2018-2019 de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legea, ekainaren 26koa; Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren 55/2003 Legea, abenduaren 16koa; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa; Osakidetzaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa; Osakidetza Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak,

Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, y en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, y demás disposiciones de vigente aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten Oinarri Orokorrak onartzea, Ebazpen honen eranskinetan jasotakoak.

Primero.– Aprobar las Bases Generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, que se contemplan en los anexos a la presente Resolución.

Bigarrena.– Kontuan izanik urriaren 1eko 39/2015 Legean (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena), ekainaren 26ko 8/1997 Legean (Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzkoa) eta azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan (Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzekoa) jasotakoak, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita.

Segundo.– De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales de Osakidetza, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2021.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
OSAKIDETZAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI OROKORRAK
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL VÍNCULO ESTATUTARIO FIJO EN OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
1.– XEDEA
1.– OBJETO

1.1.– Oinarri hauen xedea da arau orokorrak ezartzea, Osakidetzako estatutupeko langileen kategorietan eskainitako destinoak lehiaketa-oposizio bidez betetzeko.

1.1.– Es objeto de las presentes Bases establecer las normas generales para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición de los destinos ofertados pertenecientes a categorías de personal estatutario de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

1.2.– Estatutupeko langile finko izateko, 3.233 lanpostu eskaintzen dira txanda irekian; horietatik, 1.083 2018ko enplegu publikoaren eskaintzari dagozkio, eta 2.150, 2019ko enplegu publikoaren eskaintzari.

1.2.– Para el acceso a la condición de personal estatutario fijo por el turno libre se ofertan 3.233 plazas, de las cuales 1.083 corresponden a la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2018 y 2.150 corresponden a la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2019.

Barne-sustapen bidez betetzeko 302 lanpostu eskaintzen dira, 2019ko ekitaldiko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkionak.

Para su provisión mediante promoción interna se ofertan 302 plazas, que corresponden a la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2019.

Oinarri espezifikoetan txanda bakoitzean deitzen diren lanpostuen kopurua eta, hala bada, desgaitasuna dutenek betetzeko gordetako lanpostuen kopurua adieraziko dira.

En las bases específicas se indicará el número de plazas convocadas en cada turno y, en su caso, el número de plazas reservadas para su cobertura por personas con discapacidad.

1.3.– Prozesu bakoitzean (txanda irekian eta barne-sustapenean), eskainitako destinoen % 7 erreserbatzen da, % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonek bete ditzaten, betiere probak gainditzen badituzte eta aipatutako desgaitasun-maila eta dagozkion zereginak egiteko bateragarritasuna egiaztatzen badute.

1.3.– Se reservan el 7 % de los destinos ofertados en cada proceso (turno libre y promoción interna) para su cobertura por personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, siempre que superen las pruebas y acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes.

Gutxienez erreserbatutako % 7 horren barne, eskainitako lanpostuen % 2, gutxienez, adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat izango dira, eta gainerako lanpostuak, beste edozein desgaitasun mota egiaztatzen duten pertsonentzat (Adimen-desgaitasunaren kupoa eta Bestelako desgaitasunen kupoa deituko zaie).

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad (se denominarán como cupo-discapacidad intelectual y cupo-otras discapacidades).

Adimen-desgaitasuna edo bestelako desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako lanpostuen deialdia sarbide orokorreko lanpostuenarekin batera edo deialdi horretatik bereizita egin ahal izango da.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad o las reservadas para personas con discapacidad intelectual podrán convocarse conjuntamente con las plazas de acceso general o mediante convocatorias independientes.

Desgaitasuna dutenek betetzeko gordetako destinoak zenbatzean, deialdiaren xede den kategoria profesional bakoitzeko eskaintzen diren destinoen guztizko kopurua hartuko da kontuan. Horrenbestez, destino bat gordeko da eskainitako 14 lanpostuko. Eskaintzen diren kategoriako destinoen kopurua 14ra heltzen ez bada, gorde beharreko lanpostuen ehunekoa lanbide-talde bakoitzaren arabera doituko da. Adimen-desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonentzako % 2ko kupoaren erreserba benetan egin dadin, erreserba-kupoa kategoria jakin batzuetan sartu ahalko da. Nolanahi ere, bai barne-sustapeneko deialdian, bai txanda irekikoan % 7ko erreserba errespetatuko da.

En el cómputo de los destinos reservados para su cobertura por personas con discapacidad se tendrá en cuenta el total de los destinos convocados por cada una de las categorías profesionales objeto de convocatoria, incluyéndose la reserva de un destino por cada catorce ofertados. En el supuesto de que los puestos de la categoría ofertados no alcanzaren el número de catorce, se procederá al ajuste del porcentaje de reserva por grupo profesional. Con la finalidad de hacer efectivo el cupo de reserva del 2 % para personas que acrediten discapacidad intelectual podrá incluirse este cupo de reserva en determinadas categorías. En todo caso, se respetará tanto en la convocatoria de promoción interna como en la de turno libre la reserva del 7 %.

Hautaketa-probek eduki bera izango dute izangai guztientzat, oinarri hauetan aurreikusitako egokitzapenak edozein direla ere, adimen-desgaitasunaren erreserba-kupoan parte hartzen duten eta desgaitasun-modalitate hori egiaztatzen duten pertsonen kasuan izan ezik, haientzat probak espezifikoak izan baitaitezke. Prozesua amaitzean, zerrenda bakar bat egingo da, eta zerrenda horretan sartuko dira hautaketa-proba guztiak gainditu dituzten hautagai guztiak, lortutako puntuazio osoaren arabera ordenatuta, parte hartu duten txanda bakoitzeko modalitatea edozein dela ere.

Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todas las personas aspirantes, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en estas bases, a excepción de las personas que participen por el cupo de reserva de discapacidad intelectual y acrediten dicha modalidad de discapacidad para las cuales las pruebas podrán ser específicas. Al finalizar el proceso, se elaborará una relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia de la modalidad en cada turno por el que hayan participado.

Sartzeko txandak, kupoak eta modalitateak, hala badagokio, honako hauek izango dira:

Los turnos, cupos y modalidades de acceso serán, en su caso, los siguientes:

a) Txanda askea:

a) Turno libre:

– Sarbide orokorra.

– Acceso general.

– Desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-kupoa: adimen-desgaitasunaren kupoa edo bestelako desgaitasunen kupoa.

– Cupo de reserva para personas con discapacidad: cupo-discapacidad intelectual u cupo-otras discapacidades.

b) Barne-sustapeneko txanda:

b) Turno de promoción interna:

– Sarbide orokorra.

– Acceso general.

– Desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-kupoa: adimen-desgaitasunaren kupoa edo bestelako desgaitasunen kupoa.

– Cupo de reserva para personas con discapacidad: cupo-discapacidad intelectual u cupo-otras discapacidades.

1.4.– Izangaiek bi txandetako batean soilik parte hartu ahal izango dute: txanda irekian edo barne-sustapenean, desgaitasun-kupoa erabil dezaketen ala ez alde batera utzita, horretarako ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

1.4.– Las personas aspirantes solo podrán participar en uno de los dos turnos: libre o promoción interna, independientemente de que puedan hacer uso del cupo de discapacidad, si disponen de los requisitos establecidos para ello.

Desgaitasunaren kupoan parte hartu nahi duten izangaiek, dagokion kategorian kupo hori baldin badago, adimen-desgaitasunaren edo bestelako desgaitasunen erreserba-kupoetan eman beharko dute izena (nahiz eta gerora egiaztatu, oinarri hauetako 7. atalean eta 12.5.2 atalean xedatutakoaren arabera). Izen-emate hori desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-kupo bakoitzean eskainitako kategoria bakoitzeko oinarri espezifikoetan zehaztutako destino kopurua edozein dela ere egin ahal izango da.

Las personas aspirantes que deseen participar por el cupo de discapacidad, y siempre que en la categoría de que se trate exista el referido cupo, deberán inscribirse en el cupo de reserva de discapacidad, intelectual u otras discapacidades, sin perjuicio de su posterior acreditación conforme a lo dispuesto en el apartado 7, y apartado 12.5.2 de las presentes bases, e independientemente del número de destinos que en las bases específicas de cada categoría convocada se oferten para cada cupo de reserva para personas con discapacidad.

Horrenbestez, desgaitasun-kupoaren bidezko parte-hartzea bi modalitate hauetako batean egin ahal izango da: a) adimen-desgaitasunaren kupoa, b) bestelako desgaitasunenen kupoa (adimenekoa ez den beste edozein desgaitasun); betiere, dagokion kategorian desgaitasunaren kupoa eta adimen-desgaitasunaren eta/edo bestelako desgaitasunen kupoa badago.

Por tanto, la participación mediante el cupo de discapacidad podrá realizarse en alguna de las dos modalidades siguientes: a) cupo-discapacidad intelectual b) cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual); siempre que en la categoría de que se trate exista cupo de discapacidad y cupo de discapacidad intelectual y/o cupo-otras discapacidades.

a) Adimen-desgaitasunaren kupoa: baldintzak betetzen dituzten eta adimen-desgaitasunaren kupoan parte hartu nahi duten pertsonek, kupo horretarako lanpostuen erreserba egin den kategorietan, eskabidean adierazi beharko dute zein modalitatetan parte hartu nahi duten, eta dokumentu bidez egiaztatu beharko dute adimen-desgaitasuna aitortu zaiela 7. oinarrian aurreikusitako moduan, hautaketa-prozesuan izena emateko epean zehar eta, salbuespen gisa, epe hori amaitu eta hurrengo hilabetean.

a) Cupo-discapacidad intelectual: las personas que, cumpliendo los requisitos, quieran participar a través del cupo de discapacidad cupo-discapacidad intelectual en las categorías en las que se haya establecido la correspondiente reserva de plazas para el mismo deberán hacer constar en la solicitud dicha modalidad de participación y, acreditar documentalmente el reconocimiento de discapacidad intelectual en la forma prevista en la base 7, durante el plazo de inscripción en el proceso selectivo y excepcionalmente durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Izangai batek adimen-desgaitasunaren kupoaren hautaketa-prozesuan izena emateko eskabidea egin badu, baina aurkeztu duen dokumentazioa ikustean ondorioztatzen bada ez duela aurreko paragrafoan ezarritako epean egiaztatu modalitate horretan sartzen dela 7. atalean xedatutakoaren arabera, bestelako desgaitasunen kupora pasako da bere eskabidea, baldin eta oinarri hauetan ezarritakoaren arabera horretarako baldintzak betetzen baditu, eta ez baditu betetzen, sarbide orokorreko modalitaterako utziko da.

A la vista de la documentación aportada, la persona aspirante que habiendo presentado solicitud de inscripción en el proceso selectivo mediante el cupo de discapacidad cupo-discapacidad intelectual y en el plazo indicado en el párrafo anterior no acredite dicha modalidad de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 7, su solicitud será trasladada al cupo de discapacidad cupo-otras discapacidades, si cumple los requisitos para ello en los términos previstos en las presentes bases, o en su caso, a la modalidad de acceso general.

b) Bestelako desgaitasunen kupoa (adimen-desgaitasun ez den beste edozein): baldintzak betetzen dituzten eta bestelako desgaitasunen kupoan parte hartu nahi duten pertsonek, kupo horretarako lanpostuen erreserba egin den kategorietan, eskabidean adierazi beharko dute zein modalitatetan parte hartu nahi duten, eta dokumentu bidez egiaztatu beharko dute adimen-desgaitasuna aitortu zaiela 7. oinarrian aurreikusitako moduan, hautaketa-prozesuan izena emateko epean zehar eta, salbuespen gisa, epe hori amaitu eta hurrengo hilabetean.

b) Cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual): las personas que, cumpliendo los requisitos, quieran participar a través del cupo de discapacidad cupo-otras discapacidades en las categorías en las que se haya establecido la correspondiente reserva de plazas deberán hacer constar en la solicitud dicha modalidad de participación y, acreditar documentalmente el reconocimiento de discapacidad en la forma prevista en la base 7, durante el plazo establecido en la base 12.5.2.

Bestelako desgaitasunen kupoan izena emandako izangaiaren eskabidea, 7. atalean jasotako terminoetan desgaitasuna egiaztatzen ez badu, eta Oinarri hauetako 12.5.2 atalean ezarritako epean, sarbide orokorreko modalitatean sartuko da, horretarako baldintzak betetzen baditu.

La solicitud de la persona aspirante inscrita en el cupo de otras discapacidades que no acredite discapacidad en los términos contenidos en el apartado 7, y en el plazo establecido en el apartado 12.5.2 de las presentes Bases será trasladada a la modalidad de acceso general, si cumple los requisitos para ello.

1.5.– Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.

1.5.– En el supuesto de que los destinos reservados a personas con discapacidad intelectual no puedan cubrirse por falta de candidatos que superen el proceso selectivo, dichos destinos acrecerán al cupo de reserva de personal con discapacidad.

Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.

En el supuesto de que los destinos reservados a personas con discapacidad no puedan cubrirse por falta de candidatos que superen el proceso selectivo, dichos destinos acrecerán a los de acceso general del turno correspondiente, promoción interna o turno libre.

2.– DESTINOEN EZAUGARRIAK
2.– CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS

Barne-sustapeneko txandarako eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen honako hauek zehaztuko dira: deialdiaren xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak; destino horien kategoria eta lanpostu funtzionala; horiek betetzeko eskatzen den titulazioa; hizkuntza-eskakizuna; derrigortasun-data (egonez gero); eta bestelako eskakizunak, Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean ezarritakoa betez. Horiek guztiak Osakidetzako zuzendari nagusiak zehaztuko ditu Ebazpen bidez. Ebazpena Osakidetzako web-orrian argitaratuko da. Txanda askerako, aldiz, Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez Osakidetzako lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko aribideko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoren egingo da, eta Osakidetzaren web-orrian argitaratuko da.

La determinación de los destinos en las organizaciones de servicios sanitarios objeto de esta convocatoria, la categoría y puesto funcional a los que pertenecen y, en su caso, la titulación requerida para su provisión, así como el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad si la tuviera, y el resto de requisitos de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, para el turno de promoción interna, se hará con antelación al inicio del plazo de presentación de solicitudes mediante Resolución de el/la Director/a General de Osakidetza, a la que se le dará publicidad en la web de Osakidetza, y para el turno libre, se hará una vez que queden determinadas tras la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Resolución adjudicación definitiva de destinos del ciclo en curso del Concurso de traslados abierto y permanente de Osakidetza de las categorías objeto de convocatoria, mediante Resolución de el/ la Director/a General de Osakidetza, a la que se le dará publicidad en la web de Osakidetza.

3.– HAUTAKETAREN ARAU OROKORRAK
3.– NORMAS GENERALES DE LA SELECCIÓN

Deialdiak eta bere oinarriek lotesleak dira deialdia egin duen Administrazioarentzat, oposizio-lehiaketa epaitzeko ardura duen Epaimahaiarentzat eta lehiaketa horretan parte hartzen dutenentzat. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoena xedapen aplikagarriek arautuko dute.

La convocatoria y sus bases vinculan a la Administración convocante, al Tribunal encargado de juzgar el concurso-oposición y a quienes participen en el mismo. En lo no regido por ellas se regulará por las disposiciones normativas que le sean de aplicación.

4.– LAN-HARREMANAREN IZAERA JURIDIKOA
4.– NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN DE EMPLEO

Osakidetzarekin oposizio-lehiaketa bidez destino hutsak lortzen dituzten izangaien zerrenda estatutupekoa izango da, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen arabera.

La naturaleza jurídica de la relación que una a las personas aspirantes que accedan a los destinos vacantes por el sistema de concurso-oposición con Osakidetza-Servicio vasco de salud, será de carácter estatutario, conforme a la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

5.– LAN-BALDINTZAK
5.– CONDICIONES DE EMPLEO

Ebazpen honetan ezarritako prozeduraren bidez destinoa betetzen hasten diren langileei hauek aplikatuko zaizkie: Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea eta horretatik sortzen diren garapen-arauak; eta, Osakidetzako langileen lan-baldintzak arautzeko indarrean dagoen Akordioa ere. Era berean, esleituko zaien destinoko zerbitzu sanitarioetako erakundean indarrean dauden lan-baldintzen menpe jardungo dute langileek, eta dagozkion ordainsariak jasoko dituzte.

Al personal que pase a ocupar destino mediante el procedimiento establecido en la presente Resolución le será de aplicación la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y las normas de desarrollo que de ella se deriven, así como el Acuerdo de regulación de condiciones de trabajo del personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud vigente, estando sujeto a las condiciones de empleo asimismo vigentes en la organización de servicios sanitarios a la que vaya destinado, con percepción de las retribuciones que correspondan al destino objeto de cobertura.

Kupoko eta zonako langileei dagozkien hautaketa-prozesuetan sartutako lanpostuak, hautaketa-prozesua amaitu ondoren, dagozkien Arreta Espezializatuko Zerbitzuetan sartuko dira. Destino horien esleipendunek estatutupeko langile finkoaren izaera hartuko dute, eta aurreko paragrafoan aipatutako araudia aplikatuko zaie.

Los puestos incluidos en los procesos selectivos que correspondan a personal de cupo y zona se integrarán, una vez finalizado el proceso selectivo, en los correspondientes Servicios de Atención Especializada, adquiriendo las personas adjudicatarias de dichos destinos la condición de personal estatutario fijo, y siéndoles de aplicación la normativa citada en el párrafo anterior.

6.– IZANGAIEN BETEKIZUNAK
6.– REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

6.1.– Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarrietan aurreikusitako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, horiek kasuan kasu esleitzen zaien destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dituzte.

6.1.– Para participar en el proceso que aquí se regula, las personas aspirantes habrán de reunir los requisitos al último día del plazo de presentación de solicitudes, salvo las excepciones que se prevean en las bases, debiendo mantener su cumplimiento hasta efectuar la toma de posesión del destino que, en su caso, se adjudique.

6.2.– Honako hauek dira lehiaketa-oposizioaren prozeduraren bidez deitutako destinoak lortzeko baldintzak:

6.2.– Son condiciones para optar a los destinos convocados por el procedimiento de concurso-oposición:

a) Nazionalitatea: Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko Itunaren arabera, langileen joan-etorri askea aplika dakiokeen Estaturen bateko nazionalitatea izatea.

a) Nacionalidad: tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o ser nacional de algún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.

Atal horretan jasotzen da, era berean, onartuak izan daitezkeela aurreko paragrafoan aipatzen diren nazionalen ezkontideak, betiere zuzenbidez bananduta ez badaude, eta izangaiaren eta bere ezkontidearen ondorengoak, baldin eta bi ezkontideak ez badaude zuzenbidez bananduta, ondorengoak hogeita bat (21) urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanda ere, euren kargu bizi badira.

También podrán ser admitidos el cónyuge de los nacionales a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no esté separado de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean estos menores de veintiún (21) años o mayores de dicha edad dependientes.

b) Adina: 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko adina ez gainditzea.

b) Edad: tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c) Titulazioa: deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo titulu horiek jasotzeko eskubideak eskabideak aurkezteko epearen barruan ordainduta izatea.

c) Titulación: estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o haber abonado los derechos para su expedición dentro del plazo de presentación de solicitudes.

Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiria eduki beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo titulua ondorio profesionaletarako aitortzea, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (otsailaren 21eko 103/2014 Errege Dekretuak aldatu zuen errege-dekretu hori), aplikatzekoak diren heinean.

En el caso de titulaciones extranjeras, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, o el reconocimiento del título a efectos profesionales, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, modificado por el Real Decreto 103/2014, de 21 de febrero, en cuanto sean de aplicación.

Homologazio- edo aitorpen-prozesuaren ondoren lortutako titulazioak geroago aurkeztea onartuko da, betiere homologazio- edo aitorpen-eskabidea hautaketa-prozesu honetan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen egin bada. Egoera horretan gainditu duten izangaiek eskatutako titulazioa egiaztatu beharko dute destinoak aukeratzeko epea amaitu baino lehen.

Será admitida, la presentación con posterioridad de las titulaciones obtenidas tras el correspondiente proceso de homologación o reconocimiento, siempre que esta solicitud de homologación o reconocimiento se hubiera efectuado antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el presente proceso selectivo. Las personas aspirantes aprobadas en esta situación deberán acreditar la titulación requerida antes de la finalización del plazo de elección de destinos.

d) Gaitasun psikofisikoa: destinoan normaltasunez jarduteko behar den gaitasun psikofisikoa izatea. Gaitasun hori egiaztatzeko, hautaketa-prozesua gainditu ondoren, azterketa medikoa egin beharko da horretarako zehaztuko den zentroan, eta baldintza hori bete beharko da lanpostuaz jabetu ahal izateko.

d) Aptitud psicofísica: poseer la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, la cual se acreditará, una vez superado el proceso selectivo, mediante reconocimiento médico en el centro que al efecto se determine, quedando supeditada la toma de posesión al cumplimiento de este requisito.

e) Diziplina-espediente bidez osasun-zerbitzu edo administrazio publiko batetik bereizita ez egotea, enplegu edo kargu publikoetarako erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezi irmoa ez izatea, eta adingabeekin lanbidean jardutea eragozten duen kausaren batean ez egotea, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 Ebazpenean ezartzen denaren arabera. Azken horren bidez Osakidetzako adingabeekin ohiko harremana izatea eskatzen duten lanpostuetan sartzeko eta jarduteko betekizunari buruzko jarraibide osagarriak onartzen dira.

e) No haber sido separado/a del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o administración pública, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial firme para empleos o cargos públicos, así como no estar incurso en causa que impida el ejercicio de la profesión con menores, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y en la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza por la que se aprueban las instrucciones complementarias relativas al requisito de acceso y de ejercicio de los puestos de trabajo que implican contacto habitual con menores en Osakidetza.

Bestalde, a) paragrafoan aipatutako beste estatu batzuetako nazionalitatea duten pertsonen kasuan, edo Espainiakoaz gain beste nazionalitate bat dutenen kasuan, gainera, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta jatorrizko herrialdean edo nazionalak diren herrialdean funtzio publikoan sartzea eragozten duen diziplina-zehapenik edo zigor penalik ez izatea, bai eta beren jatorrizko herrialdean edo nazionalak diren herrialdean lanbidean adingabeekin aritzea eragozten dien delituengatik epai irmo bidez kondenatuta ez izatea ere; hau da, 1996ko urtarrilaren 15eko Lege Organikoaren 13.5 artikuluan aipatutako delituengatik kondenatuta ez egotea, Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 Ebazpenarekin bat etorriz.

En caso de las personas nacionales de otros estados mencionados en el párrafo a), o con otra nacionalidad además de la española, además, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su país de origen o de donde sean nacionales el acceso a la Función Pública, así como no haber sido condenado por sentencia firme en su país de origen o de donde sean nacionales por los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y que impidan el ejercicio de la profesión con menores conforme a lo dispuesto en la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza.

f) Esleitutako destinoan lanean hasten den unean indarrean dagoen araudiaren araberako ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean sartuta ez egotea, horrek ematen dion aukera-eskubidea bazter utzita.

f) No estar incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad según la normativa vigente en el momento de la efectiva incorporación al destino adjudicado, dejando a salvo el derecho de opción que esta le otorgue.

Esleitutako destinoaz jabetu aurretik agintaritza eskudunak parte hartzen den kategoria/lanpostu funtzionalarekin bat datorren ohiko lanbideari dagokion ezintasun iraunkor absolutuko edo ezintasun iraunkorreko egoera onartzen badu, atal honetan ezarritako baldintza ez da beteko. Egoera horretan dagoen pertsonak Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio egoera hori, ezintasun iraunkorra aitortzeko jakinarazpena jasotzen duenean.

El reconocimiento, con anterioridad al momento de la toma de posesión del destino adjudicado, por la autoridad competente de la situación de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente relativa a la profesión habitual coincidente con la categoría/puesto funcional en la que se participa supondrá el incumpliendo del requisito establecido en este apartado. La persona incursa en esta situación deberá notificar esta circunstancia a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza en el momento en que reciba la notificación del reconocimiento de la incapacidad permanente.

g) Jabetzan lanposturik ez izatea estatutupeko langile finko gisa, lortu nahi den kategoria berean, edozein dela ere haren administrazio-egoera.

g) No poseer plaza en propiedad como personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se opta, cualquiera que sea su situación administrativa.

Oinarri hauetan arautzen den prozesuan zehar, plaza jabetzan lortzen baldin bada Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zerbitzu batean lortu nahi den kategoria bereko estatutupeko langile finko gisa, jakinarazi beharko zaio Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari gertatzen den unean.

La obtención, durante el proceso que se regula en las presentes bases, de plaza en propiedad como personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se opta en otro servicio de salud del Sistema Nacional de Salud deberá comunicarse en el momento en el que se produzca a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza.

h) Inskripzio-eskubideak ordaintzea: dagokion kategoriarako eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu izana inskripzio-eskubideak.

h) Abono derechos de inscripción: haber satisfecho los derechos de inscripción dentro del plazo de presentación de solicitudes para la categoría correspondiente.

i) Sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik (sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa eta adingabeen galbideratzea, bai eta gizakien salerosketa ere) epai irmo bidez kondenatua ez izatea, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluan ezarritakoaren arabera (lege horrek Prozedura Zibilaren Legea eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki aldatzen ditu).

i) No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual (que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos) en los términos establecidos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

j) Oinarri espezifikoetan eskatzen den beste edozein baldintza betetzen dela, hizkuntza-eskakizuna barne, hori sartzeko baldintza den kasuetan.

j) El cumplimiento de cualesquiera otros requisitos que se exijan en las bases específicas, incluido el perfil lingüístico, en los casos en que este sea requisito de acceso.

7.– DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK
7.– PERSONAS AFECTADAS POR DISCAPACIDAD

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako destinoetara aurkezten direnek aitortuta izan beharko dute izaera hori, eta % 33ko desgaitasuna edo handiagoa izan beharko dute, eskabideak aurkezteko epearen azken egunetik aurrerako ondorioekin. Egoera hori administrazioaren organo eskudunak (foru-aldundien sail eskudunak, Imsersok edo baliokideak) emandako desgaitasuneko aitorpen-ebazpenaren fotokopia konpultsatuaren bidez egiaztatuko da.

Quienes concurran a destinos reservados a personas con discapacidad deberán tener reconocida dicha condición, con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, con efectos al último día del plazo de presentación de solicitudes. La citada condición se acreditará mediante fotocopia compulsada de la Resolución de reconocimiento de discapacidad expedida por el órgano competente de la Administración (Departamento competente de las Diputaciones Forales, Imserso, o equivalente).

Era berean, adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako destinoetara aurkezten direnek aitortuta izan beharko dute baldintza hori (kupo-adimen-desgaitasuna), eta horrek ondorioak izango ditu eskabideak aurkezteko epearen azken egunean, eta agiri bidez egiaztatu beharko dute hori hautaketa-prozesuan izena emateko epean eta, salbuespen gisa, epe hori amaitu eta hurrengo hilabetean. Aipatutako egoera Administrazioaren eskudunak (Foru Aldundien sail eskuduna, Imserso edo baliokideak) emandako adimen-desgaitasuneko aitorpen-ebazpenaren fotokopia konpultsatuaren bidez egiaztatuko da.

Asimismo, quienes concurran a destinos reservados a personas con discapacidad intelectual deberán tener reconocida dicha condición (discapacidad cupo-discapacidad intelectual) con efectos al último día del plazo de presentación de solicitudes y acreditarla documentalmente durante el plazo de inscripción en el proceso selectivo y excepcionalmente durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo. La citada condición se acreditará mediante fotocopia compulsada de la Resolución de reconocimiento de discapacidad intelectual expedida por el órgano competente de la Administración (Departamento competente de las Diputaciones Forales, Imserso, o equivalente).

Desgaitasunen bat duten pertsonentzat gordetako destinoetan parte hartzen dutenek (adimen-desgaitasunaz bestelako edozein desgaitasun) desgaitasuna aitortuta izan beharko dute eskabideak aurkezteko epearen azken egunetik aurrera, eta agiri bidez egiaztatu beharko dute hori 12.5.2 oinarrian ezarritako epean.

Quienes concurran a destinos reservados a personas con discapacidad cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual) deberán tener reconocida la condición de discapacitado/a con efectos al último día del plazo de presentación de solicitudes y acreditarla documentalmente durante el plazo establecido en la base 12.5.2.

Desgaitasuna legez aitortuta duten pertsonak gainerako izangaien baldintza berdinetan onartuko dira hautaketa-prozesuan.

Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado/a serán admitidas en igualdad de condiciones que las demás personas aspirantes al proceso de selección.

8.– BARNE-SUSTAPENEKO TXANDA
8.– TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Hautaketa-prozesuetan barne-sustapeneko txanda mugatu bidez parte hartu ahal izateko, beharrezkoa da 6.2 oinarrian jasotako baldintza orokorrak betetzeaz gain beste hauek ere betetzea:

Podrá participar en los procesos selectivos mediante un turno restringido de promoción interna las personas que, además de cumplir los requisitos generales a los que se refiere la base 6.2, reúna los siguientes:

a) Langile finkoa izatea eta zerbitzu aktiboan, senideak zaintzeko eszedentzian, genero-indarkeriagatiko eszedentzian edo zerbitzu berezietan egotea aukeratu duen kategoria ez den beste kategoria batean eta, hala badagokio, lanpostu funtzional batean, betiere sartzeko eskatzen den titulua jatorrizko kategoriaren kategoria berekoa edo goragokoa bada; egoera horretan jarraitu beharko du esleitzen zaion destinoaz jabetu arte.

a) Ser personal fijo y estar en situación de servicio activo, excedencia para el cuidado de familiares, excedencia por violencia de género o servicios especiales en categoría y, en su caso, puesto funcional de procedencia diferente a la que opta, siempre que el título exigido para el ingreso sea de igual o superior categoría que el de la categoría de procedencia, debiendo mantenerse en dicha situación hasta el momento de toma de posesión del destino que le sea adjudicado.

Kategoria desberdintzat hartzen dira titulazio akademiko edo espezialitate jakin bat izatea eskatzen ez dutenak eta hautaketa-prozesu bereizien bidez sartzen direnak, edo espezialitate bera eskatu arren, eremu asistentzial desberdinetakoak direnak (lehen mailako arreta edo arreta espezializatua).

Se consideran como categorías diferentes aquellas en las que no se exija estar en posesión de una titulación académica o especialidad concreta y cuyo acceso sea por procesos selectivos diferenciados, o habiéndose exigido una misma especialidad, pertenezcan a ámbitos asistenciales (atención primaria o atención especializada) distintos.

b) Osakidetzako langile finko gisa jatorrizko kategorian eta, hala badagokio, lanpostu funtzionalean bi urteko zerbitzua bete izana.

b) Haber completado dos años de servicio en la categoría y, en su caso, puesto funcional de procedencia como personal fijo de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Ezin izango dute txanda honetan parte hartu kategoria eta lanpostu funtzional bereko langile finkoak diren izangaiek.

No podrán participar por este turno aquellas personas aspirantes que ostenten la condición de personal fijo de la misma categoría y puesto funcional.

Izangaiak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean txanda horretan parte hartzeko baldintzak betetzen ez baditu, bere eskabidea txanda librean sartuko da automatikoki.

En el supuesto de que la persona aspirante no cumpla los requisitos para participar por este turno el último día del plazo de presentación de solicitudes, su solicitud se trasladará automáticamente al turno libre.

9.– ESKABIDEAK
9.– SOLICITUDES

9.1.– Eskabideak aurkezteko lekua eta modua.

9.1.– Lugar y forma de presentación.

Hautaketa-prozeduretan parte hartu nahi dutenek eskabidea Interneten bidez egin beharko dute, Osakidetzaren web-orrian dagoen eskabidea betez. Horretarako helbidea hauxe da: www.osakidetza.euskadi.eus

Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Salbuespenez, ondoko tokietan eskabidea aurkezteko egokituko diren lekuetara joanda egin ahal izango da:

Excepcionalmente, la solicitud podrá realizarse acudiendo a las dependencias que se habilitarán al efecto, en los siguientes lugares:

– Bilbo.

– Bilbao.

– Donostia / San Sebastián.

– Donostia / San Sebastián.

– Vitoria-Gasteiz.

– Vitoria-Gasteiz.

eta horiek zehatz-mehatz non dauden komunikabideetan eta Osakidetzaren webgunean jakinaraziko da.

y cuya ubicación específica se facilitará en los medios de comunicación y en la página web de Osakidetza.

Eskabidea Internet bidez betetzeko, Eusko Jaurlaritzaren KZgunea zentro publikoak erabili ahal izango dira, eta zentroen zerrenda helbide honetan kontsultatu ahal izango da: www.kzgunea.net

La cumplimentación de la solicitud vía Internet se podrá realizar a través de los centros públicos KZgunea del Gobierno Vasco, cuya relación de centros se podrá consultar a través de la siguiente dirección www.kzgunea.net

Prozesuan onartua izateko, eskabideak epe barruan eta behar den eran aurkeztu behar dira, aurreikusitako bi modalitateetako edozeinetan, eta inskripzio-eskubideak ordaindu behar dira.

La admisión al proceso requiere haber cumplimentado y realizado en tiempo y forma dentro del plazo de presentación de solicitudes la correspondiente instancia en cualquiera de las dos modalidades previstas y haber abonado los correspondientes derechos de inscripción.

9.2.– Inskripzio-eskubideak ordaintzea.

9.2.– Pago de derechos de inscripción.

Deialdi honen 6.2.h) oinarrian aurreikusitako baldintza betetzeko, inskripzio-eskubideak eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu beharko dira honako erakunde laguntzaile hauetan: Kutxabank, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa eta BBVA. Erakunde horien sukurtsaletan ordaintzea aukeratuz gero, eskabide-orria aurkeztu beharko da finantza-erakunde laguntzailean, eta erakunde horrek, ordainketa egin ondoren, mekanikoki baliozkotuko du.

A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé la base 6.2.h) de esta convocatoria, el pago de los derechos de inscripción deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras: Kutxabank, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa y BBVA. En el caso de optar por el abono en las sucursales de estas entidades, se deberá presentar el impreso de solicitud en la entidad financiera colaboradora, quien una vez realizado el ingreso lo validará mecánicamente.

Internet bidez ordaintzea aukeratuz gero, eskabidean inskripzio-eskubideak ordaintzeko aurreikusitako atalak bete beharko dira.

En el supuesto de optar por el abono vía Internet se deberán cumplimentar los apartados de pago de derechos de inscripción previstos en la solicitud.

Eskabidea betetzeko, inskripzio-eskubideak ordaindu beharko dira dagokion zenbatekoan, deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenean xedatutakoaren arabera eta arlo horretan indarrean dagoen araudiaren arabera.

La cumplimentación de la solicitud requerirá del abono en la cuantía correspondiente de los derechos de inscripción según lo dispuesto en la Resolución que contiene las Bases Específicas de cada convocatoria y de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Inskripzio-eskubideak eskabideak aurkezteko epearen barnean ordaindu ezean, izangaia prozesutik kanpo geratuko da. Aurrekoa gorabehera, izangaiak zuzendu ahal izango du 11.1 oinarrian aurreikusitako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzen duen Ebazpenaren aurkako erreklamazioa egiteko epearen azken egunera arte ordaindutako zenbatekoan egindako akatsa.

La falta de abono de los derechos de inscripción dentro del plazo de presentación de solicitudes supondrá la exclusión del proceso. No obstante, lo anterior, la persona aspirante podrá subsanar el error en la cantidad abonada hasta el último día de plazo para efectuar la reclamación contra la Resolución por la que se haga pública la relación provisional de personas admitidas y excluidas prevista en la base 11.1.

9.3.– Epea.

9.3.– Plazo.

Izangaiek hilabeteko epea izango dute eskabidea 9.1 oinarrian ezarritakoaren arabera aurkezteko eta inskripzio-eskubideak ordaintzeko, deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori deialdiaren azken eguneko 14:00etan amaituko da. Salbuespen gisa, deialdiaren inguruabarrek hala eskatzen dutenean, hilabeteko epea ezarri edo luzatu ahal izango da oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenak ezartzen duen epean.

Las personas aspirantes dispondrán del plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPV de las bases específicas de cada convocatoria, que finalizará a las 14:00 horas del último día del mismo, para presentar la solicitud conforme a lo que se establece en la base 9.1 y abonar los derechos de inscripción. Excepcionalmente, cuando las circunstancias de la convocatoria así lo requieran, el plazo de 1 mes podrá establecerse o ampliarse por el plazo que la Resolución que contenga las Bases Específicas determine.

9.4.– Egokitzapen teknikoak.

9.4.– Adaptaciones técnicas.

Desgaitasuna legez aitortuta duten pertsonek eskabidean adierazi beharko dituzte hautaprobak egiteko beharrezkotzat jotzen dituzten egokitzapen teknikoak, eta ekainaren 9ko PRE/1822/2006 Aginduaren eranskinean jasotako aurreikuspenak aplikatu ahal izango dira (agindu horren bidez, desgaitasuna duten pertsonak enplegu publikora sartzeko hautaketa-prozesuetan denbora gehigarria egokitzeko irizpide orokorrak ezartzen dira), betiere desgaitasuna zuzenean lotuta badago proba honekin:

Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado/a deberán hacer constar en su solicitud, las adaptaciones técnicas que consideren necesarias para la realización de las pruebas selectivas, pudiendo ser de aplicación las previsiones recogidas en el Anexo de la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de los tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, siempre que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.

Hautaketa-probak egiteko eskatzen diren egokitzapen teknikoak baloratzeko asmoz, desgaitasuna legez aitortuta dutenek Administrazioko organo eskudunak eman duen eta desgaitasuna aitortzen dion ebazpenaren fotokopia aurkeztu beharko dute eta egokitzapen teknikoak baloratzeko beharrezkoak iruditzen zaizkien txosten mediko guztiak.

Con la finalidad de valorar las adaptaciones técnicas solicitadas para la realización de las pruebas selectivas, las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado/a deberán aportar copia de la Resolución de reconocimiento de discapacidad expedida por el órgano competente de la Administración y cuantos informes médicos consideren necesarios para la valoración de las adaptaciones técnicas.

9.5.– Oposizio-fasea zein hizkuntza ofizialetan egin nahi den aukeratzea.

9.5.– Elección de la lengua oficial en que se desea realizar la fase de oposición.

Izangaiek eskabidean adierazi beharko dute oposizio-faseko probak zein hizkuntza ofizialetan egin nahi dituzten, eta aukera hori loteslea izango da. Atal hori ez bada betetzen, probak gaztelaniaz egin nahi direla ulertuko da.

Las personas aspirantes deberán cumplimentar en el modelo de solicitud la lengua oficial en la que deseen realizar las pruebas correspondientes a la fase de oposición, siendo su opción vinculante. En caso de que no cumplimenten este apartado, se entenderá que optan por realizar las pruebas en castellano.

9.6.– Eskabidean jarritako jakinarazpen- eta komunikazio-baliabideak.

9.6.– Medios de notificación y comunicación consignados en la solicitud.

Eskabidean ageri den helbidea bakarrik hartuko da kontuan jakinarazpenetarako.

El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones.

Eskabidean helbide elektronikoa edo telefono mugikorreko zenbakia adierazten duten izangaiek hura erabiltzeko baimena ematen diote Osakidetzari, hautaketa-prozesuan zehar egin ditzakeen jakinarazpenetarako.

Las personas participantes que faciliten en la solicitud una dirección electrónica o teléfono móvil consienten su utilización para las comunicaciones que Osakidetza pueda efectuar en el transcurso del proceso selectivo.

Izangaiarena berarena bakarrik izango da erantzukizuna, baldin eta adierazitako helbidean, posta elektronikoan eta telefono-zenbakian akatsak badaude eta, horiek aldatu arren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari jakinarazten ez badio.

Será responsabilidad exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en la consignación del domicilio, la dirección electrónica y número de teléfono como la comunicación a Osakidetza-Servicio vasco de salud de cualquier cambio de los mismos.

9.7.– Datu pertsonalak babestu eta kudeatzea.

9.7.– Protección y gestión de los datos personales.

Oinarri hauen xede den edozein hautaketa-prozesutan parte hartzeak berekin dakar eskabidean jasotako eta eskatzaileak prozesuaren askotariko faseetan adierazitako datu pertsonalak tratatu eta egiaztatzea.

La participación en cualquier proceso selectivo objeto de las presentes Bases conlleva el tratamiento de los datos personales recogidos en la solicitud y alegados por la persona solicitante en las diferentes fases del proceso, así como su verificación.

Osakidetzak behar diren egiaztapenak egin ditzake eskatzaileak adierazitako datu pertsonalak zuzenak diren egiaztatzeko, eta, horrela, izangaiak deialdietan parte hartzeko baldintzak betetzen dituen zehazteko eta nortasun-datuak, prestakuntza-maila eta euskara-maila egiaztatzeko, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz.

Osakidetza-Servicio vasco de salud puede hacer las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos personales declarados por la persona solicitante, a fin de determinar si cumple los requisitos para participar en las convocatorias, comprobar los datos de identidad, nivel de formación y acreditación del nivel de euskera de acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Eskatzaileak aukera du Osakidetzari baimenik ez emateko deialdiko oinarri orokorretan eta espezifikoetan eta aplikatu beharreko bestelako araudietan ezarritako baldintzak betetzen dituen egiaztatzeko datuak eta dokumentuak kontsultatzeko, eta uko hori eskabidean adierazi beharko du. Halakoetan, gainera, izangaiak egiaztatu beharreko baldintzen frogagiriak aurkeztu beharko ditu oinarrietan ezarritako moduan eta epean. Uko eginez gero, komeni da interesdunak aurka egiteko arrazoiak justifikatzea (Datuak babesteari buruzko 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 21. artikulua).

La persona solicitante podrá oponerse a que Osakidetza-Servicio vasco de salud consulte datos y documentos para comprobar si cumple los requisitos establecidos en las Bases Generales y específicas de la convocatoria y por otras normas aplicables, indicándolo en la solicitud, debiendo en este caso aportar la documentación justificativa en la forma y plazo que se establecen en las Bases. En caso de oponerse, es conveniente que justifique las razones de su oposición (artículo 21 del Reglamento (UE 2016/679, de Protección de Datos).

Nolanahi ere, Osakidetzak eskubidea izango du interesdunari eskatzeko oinarrietan eta aplikatzekoak diren beste arau batzuetan ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkezteko, baldin eta bitarteko elektronikoen bidez kontsultatzea ezinezkoa izan bada.

En cualquier caso, Osakidetza-Servicio vasco de salud se reserva el derecho a requerir a la persona interesada que aporte la documentación que acredite que cumple los requisitos establecidos por las bases y otras normas aplicables si no ha sido posible consultarlos por medios electrónicos.

Hautaketa-prozesuaren faseen behin-behineko eta behin betiko emaitzen jakinarazpena aldizkari ofizialetan eta webgunean argitaratuko da. Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuak publizitatearen printzipioaren bidez arautzen da.

La comunicación de los resultados provisionales o definitivos de las diferentes fases del proceso selectivo se realizará mediante su publicación en Boletines y página web. Los procesos selectivos objeto de las presentes Bases están regidos por el principio de publicidad.

Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan xedatutakoa betez, oinarri hauetan aipatzen diren hautaketa-proben esparruan tratatutako datu pertsonalei buruzko informazio hau ematen da:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa en relación con los datos personales tratados en el ámbito de las pruebas selectivas a que se refieren las presentes bases que:

– Tratamenduaren izena Selección y Provisión de Puestos de Trabajo da.

– El nombre del tratamiento es Selección y Provisión de Puestos de Trabajo.

– Tratamenduaren arduraduna hau da: Osakidetza – Giza Baliabideen Zuzendaritza, Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

– El responsable del Tratamiento Osakidetza-Servicio vasco de salud / Dirección División Recursos Humanos, c/ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

– Osakidetzako Datuak Babesteko ordezkaria: harremanetarako datuak Araba Kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, DBO-DPD@osakidetza.eus

– Delegado de Protección de Datos de Osakidetza: cuyos datos de contacto son c/ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, DBO-DPD@osakidetza.eus

– Tratamenduaren helburua da lanpostuen hautaketa eta horniketa kudeatzea.

– Los fines del tratamiento son la Gestión de la selección y provisión de los puestos de trabajo.

– Datuak gordetzeko epea iraunkorra da.

– El plazo de conservación es permanente.

– Tratamenduaren oinarri juridikoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legean ezarritakoaren arabera.

– La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento conforme a Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi y Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

– Hartzaileak administrazioak dira, erregistroetan egiazta dezaketenak izangaiek eskabidean eta prozesuaren askotariko faseetan adierazitako datu pertsonalen zehaztasuna, deialdietan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten ala ez zehazteko helburuaz.

– Los destinatarios son aquellas administraciones en cuyos registros puedan ser contrastados la exactitud de los datos personales declarados por la persona aspirante en la solicitud y en las diferentes fases del proceso, a fin de determinar si cumple los requisitos para participar en las convocatorias.

– Interesdunak datuetara sartzeko eta haiek zuzendu edo ezabatzeko, eta tratamendua mugatzeko edo horri uko egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu idazki bat bidalita helbide honetara: Osakidetza – Giza Baliabideen Zuzendaritza, Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Idazkiarekin batera, NANaren edo beste nortasun-dokumentu baliokide baten kopia bidali beharko du.

– La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo una comunicación por escrito a Osakidetza – Dirección División Recursos Humanos, c/ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

– Datu pertsonalak biltzen zaizkien pertsonek Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakete, Datuak Babesteko Euskal Bulegoan organo arduradunaren edo tratamenduaren arduradunari erreklamazio bat aurkeztu aurretik.

– La persona cuyos datos personales se recaban puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, con carácter previo a la presentación de una reclamación, contra el órgano Responsable o la persona Encargada del tratamiento, ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Interesdunak, halaber, eskubidea du Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

La persona interesada, dispone igualmente del derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Osakidetza Ente Publikoko tratamendu honi eta datu pertsonalen babesari buruzko beste alderdi interesgarri batzuen inguruko informazioa dago webgune honetan:

Se dispone de información sobre este tratamiento y sobre otros aspectos de interés en materia de protección de datos personales en el Ente Público Osakidetza en la siguiente página web:

10.– PROZEDURATIK BAZTERTZEKO KASUAK
10.– SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Eskabidean edo aurkezten den dokumentazioan datu faltsuak ematen badira, edo oposizio- edo lehiaketa-fasean aurreikusitako probak baliogabetzen dituen edozein jarduketa bidegabe egiten bada, aurrez kontraesaneko espedientea eginda, deialdi honetan parte hartzeko eskaera egin duen hautaketa-prozesu guztietatik izangaia baztertuko da, eta parte hartu duen faseetako edozeinetan lortutako emaitzak baliogabeak izango dira, bai eta aldi baterako kontratazio-zerrendetatik eratorritako aldi baterako kontratazio-zerrendetatik eratorritakoak ere, eskaintzari kalterik eragin gabe. Era berean, izangaiaren osasun-egoerari buruzko osasun-azterketa egitean ematen duen informazioa gezurrezkoa izatea ere gerora sortutako baztertze-kasutzat hartuko da, baldin eta informazio horrek izangaiaren azken gaitasun-ziurtagiria baldintza badezake.

La consignación de datos falsos en la solicitud o en la documentación que se aporte así como cualquier actuación improcedente invalidante de las pruebas previstas en la fase de oposición o concurso, se sancionará, previo expediente contradictorio, con la exclusión de la persona aspirante en todos los procesos selectivos en los que haya solicitado participar en la presente convocatoria y la invalidez de los resultados que hubiera podido obtener en cualquiera de las fases en que hubiera participado, así como de las listas de contratación temporal que se deriven de la presente oferta, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan. Así mismo, se considerará supuesto de exclusión sobrevenida la falsedad en la información que el aspirante suministre durante el reconocimiento médico de ingreso sobre el estado de su salud y que pueda condicionar la certificación final de la aptitud de la persona aspirante.

11.– OPOSIZIO-LEHIAKETAN ONARTUTAKO ETA BAZTERTUTAKO IZANGAIEN ZERRENDA
11.– RELACIONES DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS AL CONCURSO OPOSICIÓN

11.1.– Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda.

11.1.– Relación provisional de personas admitidas y excluidas.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariak ebazpena emango du, eta, bertan, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartuko du, eta, hala badagokio, baztertzeko arrazoia eta parte hartzea eskatzen den txanda adieraziko ditu, bai eta oposizio-fasea egiteko aukeratutako hizkuntza ofiziala ere. Hamar egun balioduneko epea emango du erreklamazioak aurkezteko eta eskabidea zuzentzeko. Ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Directora/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud dictará Resolución aprobando la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión y del turno en el que se solicita participar, así como, de la lengua oficial elegida para realizar la fase oposición, concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones y subsanar la solicitud. Esta Resolución será publicada en la página web de Osakidetza.

11.2.– Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda.

11.2.– Relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

Erreklamazioak aurkezteko epea amaituta, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariak ebazpena emango du, eta, bertan, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartuko du, eta, hala badagokio, baztertzeko arrazoia eta parte hartzea eskatzen den txanda adieraziko ditu. Ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.

Finalizado el plazo de reclamaciones, el/la Directora/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión y del turno en el que se solicita participar. Esta Resolución será publicada en la página web de Osakidetza.

12.– OPOSIZIOALDIA
12.– FASE DE OPOSICIÓN

12.1.– Hautaketa-probak egitea.

12.1.– Realización de las pruebas selectivas.

Hautaketa-probak egiteko deialdia Osakidetzaren webgunean eta hedapen handiena duten komunikabideetan argitaratuko da, eta bertan eguna, ordua eta tokia adieraziko dira. Deialdi bakarra egingo da hautaketa-probak egiteko. Epaimahai kalifikatzaileak, hautaketa-probetan, aukera eta tratu berdintasuna bermatzeko, proba ezberdinen deialdiaren baldintzak egokitu ahalko ditu, pertsonak probara haurdun daudelako, erditu dutelako, gaixo daudelako edo osasuneko beste eragozpen larriak dituztelako ezin badira joan. Aipatutako egoera epaimahaiari jakinarazi beharko diote proba egin aurretik eta egiaztagiri medikoaren bidez frogatu beharko dute.

La convocatoria para la realización de las pruebas selectivas correspondientes se hará pública en la página web de Osakidetza-Servicio vasco de salud y en los medios de comunicación de máxima difusión, señalándose día, hora y lugar. El llamamiento para la realización de las pruebas selectivas será único. El Tribunal calificador, para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el desarrollo de las pruebas selectivas, valorará las posibilidades de adaptar las condiciones de la convocatoria de las distintas pruebas en el caso de personas imposibilitadas de acudir a la prueba por razones de embarazo, parto, convalecencia u otros impedimentos graves de salud. Dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento del Tribunal con carácter previo a la celebración de la prueba y acreditarse mediante certificado médico.

Onartuen eta baztertuen behin betiko ebazpenaren arabera prozesuan onartutakoen artean agertzen diren izangaiak ere joan ahal izango dira probetara, bai eta, baztertutakoen artean egon arren, deitutako ekitaldian gora jotzeko errekurtsoa jarri dutela egiaztatzen dutenak ere, aurkaratzearen ebazpen irmoan zehaztutakoaren arabera.

A la realización de las pruebas podrán asistir las personas aspirantes que figuren como admitidas al proceso en virtud de la Resolución definitiva de admitidos/as y excluidos/as así como aquellas personas que, aun figurando como excluidas, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada, a resultas de lo que se determine en la Resolución firme de la impugnación.

Gora jotzeko errekurtso horrekin batera, eskabidearen kopia eta inskripzio-eskubideengatiko ordainketa gisa egindako diru-sarreraren frogagiria aurkeztu beharko dira.

Dicho recurso de alzada deberá ir acompañado de copia del duplicado de la solicitud y del justificante del ingreso realizado en concepto de pago por derechos de inscripción.

Izangairen bat onartuen eta baztertuen zerrendan azaltzen ez bada, eskabidearen ale bikoiztuaren kopia eta inskripzio-eskubideengatik egindako diru-sarreraren ziurtagiriaren kopia aurkeztu beharko ditu errekurtsoarekin batera.

En el caso de que una persona aspirante no aparezca relacionada en la lista de admitidos/as ni en la de excluidos/as, al Recurso deberá acompañar fotocopia del duplicado de la solicitud y del justificante del ingreso realizado en concepto de pago por derechos de inscripción.

Identifikatzeko, Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo gidabaimena eraman beharko dute.

A efectos de identificación, acudirán provistos de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir.

12.2.– Oposizioaldiaren edukia.

12.2.– Contenido de la fase de oposición.

Oposizioaldia deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan jasotako ariketek osatuko dute.

La fase de oposición estará constituida por los ejercicios que se indiquen en las bases específicas de cada convocatoria.

Barne-sustapeneko sistemaren bidezko oposizio-faseak sarbide libreko sistemaren bidezko hautaketa-proben oposizio-fasearen eduki bera izango du.

La fase de oposición por el sistema de Promoción Interna tendrá el mismo contenido que la fase de oposición de las pruebas de selección por el sistema de acceso libre.

12.3.– Oposizioaldiaren balorazioa.

12.3.– Valoración de la fase de oposición.

12.3.1.– Oposizioaldiaren balorazio orokorra.

12.3.1.– Valoración general fase oposición.

Proba bakoitza baztertzailea izango da, eta 0 eta 100 puntu arteko balioa izango du. Horietako bakoitzean, gutxienez, 50 puntu lortu beharko dira gainditzeko. Puntuazio hori ariketa bakoitzaren % 50 izango da.

Cada ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será valorado entre 0 y 100 puntos, siendo condición necesaria y suficiente alcanzar 50 puntos en cada uno de ellos para considerarlos superados, suponiendo esta puntuación el 50 % de cada ejercicio.

Oposizioaldiko azken puntuazioa zenbatzeko batezbesteko aritmetikoa egingo da. Horretarako, zatiketa egingo da izangaiek lortutako puntu guztien eta proba guztien kopuruaren artean. Oposizioaldia gainditutzat emateko, izangaiek, gutxienez, 50 puntu lortu beharko dituzte, alegia, oposizioaldiaren % 50.

La puntuación final de la fase de oposición vendrá constituida por la media aritmética que resulte de dividir la suma de las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes entre el número de ejercicios realizados, habiendo de obtenerse, para considerar superada esta fase, una puntuación de, al menos, 50 puntos, esto es, el 50 % de la fase de oposición.

Aukerako erantzunak dituzten galderei erantzuteko probetan, okerreko erantzunek ez dute zigorrik jasoko.

Las pruebas que consistan en la contestación de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas no conllevarán penalización por respuestas incorrectas.

Lehiaketa-fasean lortutako puntuazioa ezin izango da aplikatu oposizio-fasea gainditzeko. Hautaketa-probak derrigorrezkoak eta baztertzaileak izango dira.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición. Las pruebas selectivas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

12.3.2.– Mediku kategoriako oposizioaldia baloratzea.

12.3.2.– Valoración fase oposición de categoría de médico.

Deitzen diren Mediku Fakultatibo Espezialisten lanpostu funtzional ezberdinetako Mediku kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batezbesteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Mediku Fakultatibo Espezialisten hautatze-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldia ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batez besteko haztatua formula honen arabera lortuko da:

Para la categoría de Médico de los distintos puestos funcionales de Facultativos Especialistas Médicos que se convoquen, la fase de oposición estará constituida por la realización dentro de una misma prueba de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, relacionados ambos con las funciones específicas de los destinos ofertados. La puntuación final de la prueba vendrá dada por la media ponderada entre los dos ejercicios, correspondiendo el 65 % a la prueba teórica y el 35 % al ejercicio práctico. Lo anteriormente señalado no será de aplicación a los procesos selectivos del personal Facultativo Especialista Médico, en los que, conforme a las Bases Específicas correspondientes, la prueba de la fase de oposición conste de un único ejercicio. A estos efectos, la media ponderada se obtendrá conforme a la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.

Para considerar como aprobada la fase de oposición la media ponderada de los dos ejercicios tendrá que dar un resultado como mínimo de 50 puntos sobre 100.

12.4.– Hautaketa-proben emaitzak argitaratzea.

12.4.– Publicación de resultados de las pruebas selectivas.

Ariketa bakoitza egin eta Epaimahai Kalifikatzaileak zuzendutakoan, Giza Baliabideen Zuzendaritzak Osakidetzaren webgunean argitaratuko ditu izangaien emaitzak.

Tras la realización de cada ejercicio y una vez corregido por el Tribunal calificador, la Dirección de Recursos Humanos procederá a la publicación de los resultados obtenidos por las personas aspirantes en la página web de Osakidetza.

Oposizioaldiak ariketa bat baino gehiago badu, lehenengo ariketara aurkeztutako izangai guztiak onartuko zaizkio besteari.

En el caso de que la fase de oposición conste de más de un ejercicio, se admitirá al otro a todas las personas aspirantes presentadas al primer ejercicio.

12.5.– Oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda.

12.5.– Relación de aprobados/as de la fase de oposición.

12.5.1.– Argitaratzea.

12.5.1.– Publicación.

Hautaketa-probak egin ondoren, epaimahaiak fase hau gainditu dutenen zerrenda egin eta onartuko du, puntuazioaren arabera. Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak Osakidetzaren webgunean argitaratzeko aginduko du.

Una vez realizadas las pruebas selectivas, el Tribunal elaborará y aprobará la relación de aprobados/as en esta fase por orden de puntuación. La Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará su publicación mediante Resolución en la página web de Osakidetza.

Izangai interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko, Giza Baliabideen zuzendariari zuzendutako idazki baten bidez. Epaimahai kalifikatzaileak nahitaezko txostena eman ondoren, Giza Baliabideen zuzendariak ebatziko ditu erreklamazioak.

Las personas aspirantes interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación para formular las reclamaciones que consideren oportunas, en escrito dirigido a el/la Director/a de Recursos Humanos, el cual las resolverá previo informe preceptivo del Tribunal calificador.

Erreklamazio horiek Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenaren bidez ebatziko dira. Ebazpen horrek izangaien behin-behineko zerrendaren ebazpena argitaratzeko agintzen du, azken puntuazioaren arabera, lehiaketa- eta oposizio-faseetan lortutako puntuazioak bereizita.

Estas reclamaciones se resolverán mediante la Resolución del/la Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud que ordena la publicación de la Resolución de la relación provisional de personas aspirantes, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición.

12.5.2.– Eskakizunen eta merezimenduen egiaztapena. Dokumentazioa aurkeztea.

12.5.2.– Alegación de requisitos y méritos. Presentación de documentación.

Onartutako izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute, oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda jasotzen duen ebazpena argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, deialdian parte hartzeko eskatutako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa eta balora daitezkeen merezimenduak aurkezteko, oinarri hauetan, oinarri espezifikoetan eta kategoria bakoitzeko oposizioaldiko gainditutakoen zerrenda jasotzen duen ebazpenean zehaztutako baldintzetan.

Las personas aspirantes aprobadas dispondrán del plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución que contenga la relación de aprobados/as de la fase de oposición para efectuar la alegación de los requisitos exigidos para participar en la convocatoria, así como de los méritos valorables, y presentar la documentación acreditativa de los mismos, en su caso, en los términos que se determine en las presentes Bases, en las Bases Específicas y en la Resolución que contenga la relación de aprobados/as de la fase de oposición de cada categoría.

Gainditu duten izangaiek ez dute aurkeztu beharrik izango Osakidetzako web-orrian eskuragarri jarriko zaien informazio elektronikoan jasotako betekizunak eta merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa, gainditu dutenen zerrendarekin batera.

Las personas aspirantes aprobadas estarán exentas de presentar la documentación de acreditación de los requisitos y méritos que consten en la información electrónica que se pondrá a su disposición en la página web de Osakidetza junto con la relación de personas aprobadas.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako ondorioetarako, Osakidetzako web-orrian interesdunen eskura jarriko dira onartutakoen zerrenda, onartutakoen zerrendan agertzen diren izangaiek Osakidetzan emandako zerbitzu-aldiak, Osakidetzak jada erregistratutako beste administrazio batzuetan emandakoak, Osakidetzaren esku dauden hizkuntza-eskakizunei dagozkien datuak eta IT Txartelaren bidez egiazta daitezkeen informatika-ezagutzei dagozkien datuak, 10 egun balioduneko epean erreklamatu ahal izango direnak.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, en la página web de Osakidetza se pondrá a disposición de las personas interesadas, a la vez que la relación de aprobados/as, los periodos de servicios prestados en Osakidetza por las personas aspirantes incluidas en la relación de aprobados/as, los prestados en otras administraciones ya registrados por Osakidetza, los datos correspondientes a los perfiles lingüísticos que obren en poder de Osakidetza y los correspondientes a los conocimientos de informática que puedan acreditarse mediante IT Txartela, pudiendo ser susceptibles de reclamación durante el plazo de 10 días hábiles, establecido en la presente Base para la presentación de documentación.

Barne-sustapeneko txandan parte hartzeari dagokionez, txanda horretan parte hartzen dutenak salbuetsita daude 8. oinarrian eskatutako betekizunei buruzko dokumentazioa egiaztatzetik, baina txanda aukeratu dutela adierazi beharko dute hautaketa-prozesuan onartua izateko eskabidean.

En relación con la participación por el turno de promoción interna, quienes participen por este turno están exentos de acreditar la documentación relativa a los requisitos exigidos en la base 8, si bien deberán hacer constar la elección de turno en la solicitud de admisión al proceso selectivo.

Modalitate hauetakoren baten bidez parte hartzen dutenek hautapen-prozesuan onartua izateko eskabidean bakarrik adierazi beharko dute modalitatea aukeratu dutela:

Quienes participen mediante alguna de las siguientes modalidades deberán únicamente hacer constar la elección de modalidad en la solicitud de admisión al proceso selectivo:

a) 1984a baino lehenagoko goi-mailako teknikarien eginkizunetan diharduten erizaintzako laguntzaileen modalitatea, Teknikari Espezialista Sanitarioen deialdietan.

a) Modalidad de Auxiliares de Enfermería en funciones de Técnico Superior anteriores a 1984, en las convocatorias de Técnicos Especialistas Sanitarios.

b) Osasun mentaleko lanpostu funtzionala betetzen duen titulua duen erizainaren modalitatea, Osasun mentaleko Erizainaren deialdian.

b) Modalidad de Enfermera/o con titulación y que ocupa puesto funcional de Salud Mental, en la convocatoria de Enfermera/o de Salud Mental.

Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako baten batean aurkeztu beharko da. Beste hizkuntza batean idatzitako beste dokumenturen bat kontuan hartzea nahi bada, dokumentuarekin batera, zinpeko itzulpenaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko da.

La documentación deberá ser presentada en alguno de los idiomas oficiales de la comunidad autónoma; en el supuesto en el que se pretenda hacer valer algún documento redactado en otro idioma deberá acompañarse junto al referido documento copia compulsada de la correspondiente traducción jurada.

Osakidetzak lehen paragrafoan adierazitako epean gaindituen eskura jarritako informazioan jasotzen ez diren betekizun eta merezimenduak alegatu eta egiaztatuko dira oinarri espezifikoetan eta kategoria bakoitzeko oposizioaldiko gaindituen zerrenda jasotzen duen ebazpenean adierazten den moduan, eta honela:

Los requisitos y méritos que no consten en la información puesta a disposición de las personas aprobadas por parte de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo señalado en el primer párrafo se alegarán y acreditarán en la forma que se indiquen en las bases específicas y en la Resolución que contenga la relación de aprobados/as de la fase de oposición de cada categoría y de la siguiente manera:

a) Fotokopia soil baten bidez, NANa, pasaportea edo gidabaimena edo dokumentu baliokidea Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea dutenentzat, edo Europar Batasuneko Itunaren arabera nahiz Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean nahiz lege arau baten bidez langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko aukera aplikatzen zaien estatuetako nazionalentzat.

a) Mediante fotocopia simple, el DNI, pasaporte o permiso de conducir o documento equivalente para los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados a los que, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados por España o de norma legal, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Parte hartzeko eskubidea izanik Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek nazionalitatea egiaztatzen dien dokumentua aurkeztu behar dute, eta, beste Estatu bateko nazionalitatea duen norbaitekiko ahaidetasun-lotura izan edo haren kontura biziz gero, lotura hori dutela egiaztatzen duten dokumentuak ere bai. Era berean, ezkontidearen zinpeko aitorpena edo hitzematea aurkeztu beharko dute, ezkontideaz zuzenbidez bananduta ez dagoela adierazteko, eta, hala badagokio, izangaia bere kontura bizi dela edo bere kargura dagoela adierazteko.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia compulsada del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo de nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de este de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que la persona aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Titulazioa: erregistro informatiko bidez, www.osakidetza.euskadi.eus helbide elektronikoan adierazten den aplikazioan, kategoria/lanpostu funtzional bakoitzean sartzeko eskatzen diren titulazioak, oinarri espezifikoetan eskatzen denaren arabera, edo, bestela, hautaketa-prozesu honetan kategoria/lanpostu funtzionalaren eskabideak aurkezteko epearen barruan titulazio horiek emateko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria, betiere titulazio horiek Osakidetzak onartutako pertsonen eskura jarritako informazioan jasota ez badaude.

b) Titulación: mediante registro informático en la aplicación que se indique en la dirección electrónica www.osakidetza.euskadi.eus, las titulaciones exigidas para el acceso a cada categoría / puesto funcional, de conformidad con lo que se exija en sus bases específicas, o en su caso, justificante de haber abonado, dentro del plazo de presentación de solicitudes de la categoría / puesto funcional en el presente proceso selectivo, de los derechos para su expedición, salvo que estas titulaciones consten en la información puesta a disposición de las personas aprobadas por parte de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Kontuan izan behar dute 6.2.c) oinarrian aurreikusitako eragin profesionaletarako titulazioa homologatzeko edo aitortzeko prozesuan dauden pertsonek homologazio edo aitortze eskaeraren fotokopia soila aurkeztu beharko dutela, homologatzeko edo aitortzeko eskaera hori hautaketa-prozesu honetan parte hartzeko eskariak aurkezteko epea amaitu baino lehen egin zela egiaztatzeko.

Quien se encuentre en proceso de homologación o reconocimiento de la titulación a efectos profesionales previsto en la base 6.2.c), deberá presentar fotocopia simple de la solicitud de homologación o reconocimiento que acredite que la solicitud de homologación o reconocimiento fue efectuada antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el presente proceso selectivo.

c) Desgaitasuna: fotokopia konpultsatuaren bidez, desgaitasuna aitortzen duen ebazpena, bestelako desgaitasunen kupoan parte hartzen duten pertsonentzat (adimen-desgaitasuna ez den beste edozein desgaitasun).

c) Discapacidad: mediante fotocopia compulsada, la Resolución de reconocimiento de discapacidad, para las personas que participen por el cupo de discapacidad cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual).

Aurkeztutako dokumentazioa ikusita, hautaketa-prozesuan adimen-desgaitasuna ez den bestelako desgaitasunen kupoaren bidez (kupoa-bestelako desgaitasunak) izena emateko eskaera aurkeztu eta une honetan hori egiaztatzen ez duen izangaiarentzat, eskaera sarbide orokorreko modalitatean sartuko da, horretarako baldintzak betetzen baditu.

A la vista de la documentación aportada, para la persona aspirante que habiendo presentado solicitud de inscripción en el proceso selectivo mediante el cupo de discapacidad distinta de la intelectual (cupo-otras discapacidades) y en este momento no acredite la misma, su solicitud será trasladada a la modalidad de acceso general, si cumple los requisitos para ello.

d) Hizkuntza-eskakizuna: hizkuntza-eskakizuna www.osakidetza.euskadi.eus helbide elektronikoan adierazten den aplikazioan erregistro informatikoa eginez.

d) Perfil lingüístico: mediante el registro informático en la aplicación que se indique en la dirección electrónica www.osakidetza.euskadi.eus, el perfil lingüístico.

Hizkuntza-eskakizuna honela tratatuko da hautaketa-prozesuan:

El perfil lingüístico tendrá el siguiente tratamiento en el proceso selectivo:

– Merezimendua: oinarri espezifikoetan ezarritako baldintzetan baloratuko dira. Merezimendutzat hartuko da dagokion deialdia gainditu dutenen zerrenda jasotzen duen ebazpena argitaratzen denean aurreikusitako epearen barruan behar bezala egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna, edo hautaketa-prozesu honetan dagokion kategoriarako berariaz deitutako egiaztapen-proben bidez lortutakoa.

– Merito: se valorarán en los términos establecidos en las Bases Específicas. Se valorará como mérito el perfil lingüístico que haya sido debidamente acreditado dentro del plazo previsto en la publicación de la Resolución que contenga la relación de aprobados/as de la convocatoria correspondiente, o se haya obtenido a través de las pruebas de acreditación convocadas a tal efecto para la categoría correspondiente en el marco del presente proceso selectivo.

– Eskakizuna: derrigortasun-data igarota duten lanpostuak eskuratzeko baldintzatzat hartuko da, eta 14. oinarrian aurreikusitako destinoak aukeratzeko epea amaitu arte aurkeztu ahal izango da.

– Requisito: se considerará como requisito para el acceso a las plazas con fecha de preceptividad vencida y podrá presentarse hasta el momento de la finalización del plazo de elección de destinos previsto en la base 14.

Ikasketa ofizialak euskaraz egin dituztela eta haien ezagutzaren egiaztatzetik salbuetsita daudela alegatzen dutenek, euskaraz eginiko ikasketa ofizialak aitortzen dituen 47/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, salbuespen-ziurtagiriaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko dute.

Quienes aleguen haber realizado los estudios oficiales en euskera y haber sido reconocida la exención de la acreditación de su conocimiento, según lo establecido en el Decreto 47/2012, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera, deberán entregar copia compulsada del certificado de exención.

Euskara-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasun-araubidea eta euskararen ezagutza egiaztatzetik salbuesteko kasuak honako hauek dira: 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena; 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena; 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua aldatzen duena; eta, 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.

La normativa que regula el régimen de equivalencias de los títulos y certificados de euskera y los supuestos de exención de acreditación del conocimiento de euskera son: el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el Decreto 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

e) Beste baldintza batzuk: erregistro informatiko bidez, www.osakidetza.euskadi.eus helbide elektronikoan adierazten den aplikazioan, edo fotokopia soil baten bidez, parte hartzen den kategoria/lanpostu funtzionala betetzeko oinarrietan edo indarreko araudian eskatzen den beste edozein betekizun.

e) Otros requisitos: mediante registro informático en la aplicación que se indique en la dirección electrónica www.osakidetza.euskadi.eus o fotocopia simple, cualesquiera otros requisitos exigidos en las bases o en la normativa vigente para el desempeño de la categoría / puesto funcional en la que se participa.

f) Lan-esperientzia: jatorrizko egiaztagiria edo notarioak emandako jatorrizko kopia aurkeztea. Egiaztagiriak zehaztapen hauek jaso beharko ditu: kategoria, lotura juridikoa, taldea, lan egindako aldien hasiera (eguna, hila, urtea) eta amaiera (eguna, hila, urtea). Egiaztagiriak kasuan kasuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak edo organo eskudunek emandakoa izan beharko du, Ebazpenaren II. eranskineko ereduari jarraituz edo dagokion Administrazio Publikoak horretarako duen ereduaren arabera, baina betiere lan egindako aldien hasiera eta amaierak arestian ezarri den bezala xehaturik. Era berean, dokumentua Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofizialetako batean egin ez denean, dagokion zinpeko itzulpena erantsi beharko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 15. artikuluarekin bat etorriz.

f) Experiencia profesional: certificación original o copia auténtica emitida por notario, de la experiencia profesional con expresión de la categoría, vinculo jurídico, grupo, y desglose de los períodos desde la fecha de inicio (día, mes, año) hasta la fecha final (día, mes, año), emitida por la Dirección de la Organización de servicios sanitarios correspondiente o por los órganos competentes de la Administración Pública que corresponda, con arreglo al modelo que se acompaña como Anexo II a la presente Resolución o al modelo que la correspondiente Administración Pública tenga establecido para tal fin, donde se especifique el desglose de los períodos trabajados con arreglo a lo anteriormente expresado. Asimismo, cuando este documento no haya sido expedido en una de las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá acompañarse de la correspondiente traducción jurada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Osakidetzatik kanpo egindako zerbitzuen kasuan, ziurtagirian baliatu nahi diren kategoria/lanpostu funtzionalaz bestelako lanpostu batean egindako zerbitzuak agertzen badira, izangaiek egiaztatu beharko dute lanpostu hori baliatu nahi duten kategoria/lanpostu funtzionalaren baliokidea dela. Horretarako, erakunde eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hurrengo paragrafoetan adierazitako baldintzetan.

En el caso de servicios prestados fuera de Osakidetza, cuando en el certificado figuren servicios prestados en puesto distinto al de la categoría/puesto funcional en el que se pretendan hacer valer, los aspirantes tendrán que acreditar que dicho puesto es equivalente al de la categoría / puesto funcional en el que se pretenda hacer valer. Para ello deberán presentar certificado emitido por el organismo competente en los términos indicados en los párrafos siguientes.

Erakundeko erakunde eskudunak ziurtatu beharko du ziurtagirian agertzen den lanpostua izangaiak baliatu nahi duen kategoria/lanpostu funtzionalaren baliokidea dela, ziurtagiria ematen duen erakundeko lanpostuen zerrendan izen bereko lanpostu bat dagoen kasuetan. Era berean, ziurtagirian aipatzen den lanpostua eskuratzeko eskatzen diren titulazio-eskakizunak jasoko dira, baita bertan betetzen diren funtzioak eta zereginak ere.

Será el organismo competente de la entidad quien deberá certificar que el puesto que consta en el certificado es equivalente al de categoría / puesto funcional en el que la persona aspirante pretenda hacerlo valer en los casos en los que en la relación de puestos de trabajo de la entidad que emite el certificado exista un puesto con igual denominación. Se harán constar asimismo los requisitos de titulación exigidos para el acceso al puesto al que se refiera en el certificado, así como las funciones y tareas desempeñadas en el mismo.

Ziurtagiria ematen duen administrazioko lanpostuen zerrendan ez badago izangaiak baliatu nahi duen kategoria/lanpostu funtzionalaren izen bereko lanposturik, organo eskudunak emandako ziurtagirian jasoko da inguruabar hori, eta adieraziko da zer titulazio-eskakizun eskatzen diren ziurtagirian agertzen den lanpostua eskuratzeko, bai eta zer funtzio eta zeregin bete dituen ere.

Cuando en la relación de puestos de trabajo de la Administración que emite el certificado no exista un puesto con igual denominación al de la categoría / puesto funcional en el que la persona aspirante pretenda hacerlo valer, se hará constar esta circunstancia en el certificado emitido por el órgano competente, y se indicarán los requisitos de titulación exigidos para el acceso al puesto que consta en el certificado, así como las funciones y tareas desempeñadas en el mismo.

Autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileek Osakidetzatik kanpo emandako zerbitzuen kasuan, kontuan hartuko dira osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen lanbide-kategorien baliokidetasunen katalogo homogeneoa arautzen duen martxoaren 13ko 184/2015 Errege Dekretuan jasotako kategorien baliokidetasunak.

En el caso de servicios prestados fuera de Osakidetza, por personal estatutario de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, se tendrán en cuenta las equivalencias de categorías incluidas en el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud.

Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako osasun-zerbitzuen erakundeetan emandako zerbitzuak baloratzeko, erakunde horretako erakunde eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, osasun-zerbitzuen erakundea osasun-sistema publikokoa dela jasotzen duena.

Para que sean valorados los servicios prestados en organizaciones de servicios sanitarios de otros Estados miembros de la Unión Europea se deberá presentar certificado emitido por el organismo competente de dicha entidad donde conste que la organización de servicios sanitarios pertenece al sistema sanitario público.

Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluan sartzen ez diren erakundeetako lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak –aipatutako Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian aipatzen direnak– baloratzeko, erakundeko organo eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, erakundea Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoko erakunde gisa kalifikatzen duen araudi espezifikoa aipatuta, eta erakundeak urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 52., 53., 54., 55. eta 59. artikuluetan jasotako printzipioak aplikatzen dituela egiaztatuta.

Para que sean valorados los servicios prestados por el personal laboral de entidades no incluidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, a las que se refiere la disposición adicional primera del citado Real Decreto, se deberá presentar certificado emitido por el órgano competente de la entidad haciendo referencia a la normativa específica por la que se califica a la entidad como entidad del sector público estatal, autonómico o local, así como acreditación de que la entidad aplica los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su procesos de selección de personal.

g) Eskabide bidez, lanbide-esperientziaren lotura, 13.1.1 oinarrian xedatutakoaren arabera.

g) Mediante solicitud, la vinculación de experiencia profesional, conforme a lo dispuesto en la base 13.1.1.

h) Oinarri espezifikoetan jasotako baremoen arabera balora daitezkeen gainerako merezimenduak, fotokopia soil bidez.

h) Mediante fotocopia simple, los demás méritos valorables, de conformidad con los baremos contenidos en las bases específicas.

Informatikako ezagutzekin lotuta, ez dute informatikako ezagutzekin lotutako dokumentazioa aurkeztu beharko horien ziurtagiria Informazioaren Gizarteko Euskadiko Planean jasotako edozein KZguneren bidez lortu duten izangaiek. Salbuespen horren barruan sartzen da sistema berak lortutako informatika-ezagutzak egiaztatu beharra, eskakizuntzat jotzen diren kategorietan. Bi kasu horietan, parte hartzeko eskabidea betetzean, ulertzen da dagokion kategorian hautaketa-prozesua gainditu duten izangai guztiek Osakidetzari berariazko baimena ematen diotela dagozkien erregistroetara sartzeko.

En relación con los conocimientos de informática, están exentos de presentar la documentación relativa a los conocimientos de informática quienes hubieran obtenido la certificación acreditativa de los mismos a través de cualquiera de los KZgune contemplados en el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información. Esta exención se extiende a la obligatoriedad de acreditar los conocimientos de informática obtenidos por el mismo sistema en las categorías que tengan la consideración de requisito. En ambos supuestos, mediante la cumplimentación de solicitud de participación se entiende prestado por todos los aspirantes que han superado el proceso selectivo en la correspondiente categoría el consentimiento expreso a Osakidetza para el acceso a los correspondientes registros.

12.5.3.– Kategoria bakoitzeko oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda jasotzen duen ebazpenean berariaz ezarriko da 12.5.2 atalean adierazitako baldintzak eta merezimenduak aurkezteko modua. Zehazten diren deialdietan, dokumentazioa aurkezteko epea amaitu arte Curriculum Vitae aplikazioan sartu diren baldintzak eta merezimenduak 14. oinarrian aurreikusitako destino-eskubidea duten izangaien zerrendan sartzen direnek soilik egiaztatu beharko dituzte, Osakidetzak baliozkotu ditzan.

12.5.3.– En la Resolución que contenga la relación de aprobados/as de la fase oposición de cada categoría, se establecerá expresamente la forma de presentación de los requisitos y méritos indicados en el apartado 12.5.2. En las convocatorias que se determine, aquellos requisitos y méritos que hayan sido incluidos en la aplicación de Curriculum vitae hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de documentación, habrán de ser acreditados únicamente por quienes se incluyan en la relación de aspirantes con derecho a destino prevista en la base 14, para que sean validados por Osakidetza.

12.5.4.– Osakidetzako Zuzendaritzak eta Epaimahai Kalifikatzaileak, hautaketa-prozesuaren edozein unetan, izangaiei alegatutako eskakizunak eta merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa eskatu ahalko dietela.

12.5.4.– La Dirección de Osakidetza-Servicio vasco de salud y el Tribunal calificador correspondiente podrán en cualquier momento del proceso selectivo requerir a los aspirantes documentación complementaria acreditativa de los requisitos y méritos alegados.

12.6.– Oposizio-fasean nota gordetzeko aukera hautatzea.

12.6.– Posibilidad de optar por mantener la nota de la fase oposición.

Parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten eta 2016-2017ko eta 2018-2019ko EPE-etan parte hartu duten pertsonek honako aukera hauetako bat baliatu ahal izango du:

La persona que, reuniendo los debidos requisitos de participación, haya tomado parte tanto en la OPE 2016-2017 como en la presente OPE 2018-2019, podrá acogerse a una de las siguientes opciones:

A aukera.– 2018-2019ko EPErako gordetzea 2016-2017ko EPEko hautaketa-prozesuko oposizio-fasean lortutako nota. Horretarako, aukera hori baliatzen duen pertsonak honako baldintza hauek guztiak bete beharko ditu:

Opción A.– Conservar para la OPE 2018-2019 la nota obtenida en la fase de oposición del proceso selectivo de la OPE 2016-2017. Para ello, será necesario que la persona que haga uso de esta opción reúna todos los siguientes requisitos:

a) 2016-2017ko EPEko oposizio-fasea gainditu izana.

a) Haber aprobado la fase de oposición de la OPE 2016-2017.

b) 2018-2019ko EPEan izena ematea eta tasak ordaintzea.

b) Que se inscriba y abone las tasas de la OPE 2018-2019.

c) 2016-2017ko EPEko nota gordetzeko aukera berariaz adieraztea 2018-2019ko EPEan parte hartzeko eskabidean.

c) Que indique expresamente la opción de conservación de la nota de la OPE 2016-2017 en su solicitud de participación en la OPE 2018-2019.

Kasu horretan, 2018-2019ko EPEko oposizio-faseko probak edozein arrazoirengatik egiten dituenari B aukeraren tratamendua aplikatuko zaio, eta, beraz, zuzenean esleituko zaio hautaketa-prozesu horien oposizio-fasean lortutako notarik altuena, betiere faseak gainditzen baditu.

En este supuesto, a quien por cualquier circunstancia realice las pruebas correspondientes a la fase de oposición de la OPE 2018-2019, se le aplicará el tratamiento de la Opción B, de tal manera que se le asignará directamente la nota superior obtenida en la fase de oposición de dichos procesos selectivos, siempre y cuando tenga la condición de aprobado en los mismos.

B aukera.– 2016-2017ko EPEko eta 2018-2019ko EPEko oposizio-faseko probak egitea. Ondoren, 2018-2019ko lan-eskaintza publikoan, zuzenean esleituko zaio hautaketa-prozesu horietako oposizio-fasean lortutako notarik altuena. Aukera hori baliatu ahal izateko, 2016-2017ko eta 2018-2019ko EPE-ei dagozkien hautaketa-prozesuak gainditu behar ditu izangaiak.

Opción B.– Realizar las pruebas de la fase de oposición correspondientes a la OPE 2016-2017 y a la OPE 2018-2019, tras lo cual se le asignará directamente para la OPE 2018-2019 la nota superior obtenida en la fase de oposición de dichos procesos selectivos. Para poder acogerse a esta opción, resultará necesario haber aprobado los procesos selectivos correspondientes a las OPEs 2016-2017 y 2018-2019.

Hala ere, B aukera hautatu eta 2018-2019ko EPEko oposizio-faseko azterketa egiten ez duenari A aukeran ezarritako nota gordetzeko irizpideak aplikatuko zaizkio, betiere 2016-2017ko EPEko oposizio-fasea gainditu bazuen.

No obstante, a quien habiendo elegido la Opción B no realizara el examen de la fase de oposición de la OPE 2018-2019, se le aplicarán los criterios de conservación de nota establecidos en la opción A, siempre que tuviera la condición de aprobado en la fase de oposición de la OPE 2016-2017.

Nolanahi ere, aukera horiek 2018-2019ko EPEaren deialdian baino ez dira aplikatuko, baldin eta gai-zerrendaren eta ariketen edukia eta horiek kalifikatzeko modua analogoak badira.

En todo caso, dichas opciones únicamente serán de aplicación en la convocatoria OPE 2018-2019, siempre y cuando el contenido del temario y de los ejercicios, y la forma de calificación de los mismos sean análogos.

12.7.– Oposizioaldiko nota gordetzeko aukera aplikatzeko, beharrezkoa izango da interesdunak txanda berean parte hartzea (barne-sustapena ala txanda librea), eta, hala badagokio, desgaitasun-kupo berean (adimen-desgaitasuna edo bestelako desgaitasunak) prozesu bietan, bai 2016-17ko EPEan, bai 2018-2019koan.

12.7.– Para la aplicación de la posibilidad de optar por mantener la nota de la fase oposición regulada en el apartado 12.6 será necesario que la persona interesada participe por el mismo turno, promoción interna o turno libre, y en su caso cupo de discapacidad (cupo-discapacidad intelectual o cupo-otras discapacidades) en ambos procesos (OPE 2016-2017 y OPE 2018-2019).

12.8.– 2018-2019ko EPEan 2016-2017ko EPEan lortutako oposizio-faseko nota gordetzeko aukera aplikatzeko, izangaiek oinarri hauetan ezarritako parte hartzeko baldintzak bete behar dituzte: 6.2. a) Nazionalitatea, b) Adina, c) Titulua, e) Banandua ez egotea eta desgaitua ez egotea, g) Ez izatea estatutupeko lanposturik jabetzan eta h) Aipatutako 2016-2017ko EPE hautaketa-prozesuan izena emateko eskubideak ordaintzea.

12.8.– Para la aplicación en la OPE 2018-2019 de la posibilidad de mantener la nota de la fase oposición obtenida en la OPE 2016-2017 las personas aspirantes deberían haber cumplido los requisitos de participación contenidos en la base 6.2. a) Nacionalidad, b) Edad, c) Titulación, e) No separación y no inhabilitación, g) No plaza estatutaria en propiedad y h) Abono derechos de inscripción en el citado proceso selectivo OPE 2016-1207.

12.9.– Parte hartzeko eskabidean B aukera hautatu eta 2018-2019ko EPEko oposizio-faseko proba egitera joaten diren izangaiei edo A aukera hautatu eta aipatu probara joaten direnei, behin azterketa-gunean identifikatu ondoren, ez zaie inola ere A aukera aplikatuko, eta ulertuko da 2018-2019ko EPEko oposizio-faseko azterketa egin dutela, B aukeran jasotakoari jarraikiz.

12.9.– A las personas aspirantes que en su solicitud de participación hayan elegido la opción B) y acudan a la realización de la prueba de la fase oposición de OPE 2018-2019 o habiendo elegido la opción A) acudan a la realización de la referida prueba, una vez identificadas en el lugar del examen, no les será de aplicación la opción A) en ningún caso, entendiéndose que han realizado el examen de la fase oposición de la OPE 2018-2019 con la aplicación de la regulación contenida en la opción B).

Izangaiak, azterketa-gunean identifikatu ondoren, ezin izango dira atera azterketa-gunetik erantzun-orria entregatu gabe.

Una vez efectuada la identificación de las personas aspirantes en el lugar del examen, estas no podrán abandonar el lugar del examen sin la previa entrega de la correspondiente hoja de respuestas.

13.– LEHIAKETALDIA
13.– FASE CONCURSO

13.1.– Lehiaketaldia baloratzea:

13.1.– Valoración de la fase de concurso:

Egiaztatutako merezimenduak deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoekin batera doan baremoaren baldintzen eta mugen arabera baloratuko dira, honako irizpide orokor hauen arabera:

Se valorarán los méritos acreditados, según los términos y con los límites del baremo que acompañe a las Bases Específicas de cada convocatoria, conforme a los siguientes criterios generales:

13.1.1.– Lan-esperientzia:

13.1.1.– Experiencia Profesional:

Oro har, parte hartzen duen kategoria/lanpostu funtzional berean egindako zerbitzuak baloratuko dira, deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetako esperientzia profesionaleko baremoan ezarritakoaren arabera.

Con carácter general, se valorarán los servicios prestados en la misma categoría / puesto funcional en el que se participe conforme a lo establecido en el baremo de experiencia profesional de las bases específicas de las respectivas convocatorias.

Osakidetza ez diren beste administrazio publikoetan emandako zerbitzuen kasuan, adierazitako lanpostuak ez direnetan emandako zerbitzuak baloratuko dira baldin eta oinarri hauetako 12.5.2.f) atalean ezarritako moduan eta epean egiaztatzen bada lanpostu hori lortu nahi den kategorian/lanpostu funtzionalean sartzen dela edo horren baliokidea dela.

En el caso de servicios prestados en otras Administraciones Públicas distintas de Osakidetza, únicamente se valorarán aquellos servicios prestados en puestos distintos a los indicados en el párrafo anterior, cuando se acredite, en la forma y plazo establecido en el apartado 12.5.2 f) de las presentes bases, que dicho puesto está encuadrado o es equivalente, en su caso, al de la categoría / puesto funcional en la que se pretenda hacer valer.

Deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoetako lan-esperientziaren baremoan ezarritakoaren arabera baloratuko dira Osakidetzako eta Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetako edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileek, funtzionarioek eta lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak, bai eta Europar Batasuneko gainerako estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan emandako zerbitzuak ere.

Se valorarán, conforme a lo establecido en el baremo de experiencia profesional de las Bases Específicas de las respectivas convocatorias, los servicios prestados por el personal estatutario, funcionario y laboral de las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, de la Seguridad Social o de los servicios de salud de Comunidades Autónomas así como aquellos servicios prestados en los servicios sanitarios de la red pública de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Osasun Sistema Nazionala osatzen duten osasun-zerbitzuetako erakundetzat hartuko dira osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 2. artikuluan aipatzen diren osasun-zerbitzuetako osasun-zentro eta -erakundeak.

Tendrán la consideración de organizaciones de servicios sanitarios que conforman el Sistema Nacional de Salud los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Zerbitzuak Europar Batasuneko gainerako estatu kideetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan eman badira, oinarri hauetako 12.5.2.f) atalean ezarritako moduan eta epean egiaztatu beharko dira.

Cuando los servicios se hayan prestado en organizaciones de servicios sanitarios de la red pública de los demás estados miembros de la Unión Europea, será necesario acreditarlo en la forma y plazo establecido en el apartado 12.5.2.f) de las presentes Bases.

Administrazio publikoko funtzionarioek eta lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak deialdi bakoitzeko lan-esperientziaren baremoan ezarritakoaren arabera baloratuko dira. Ondorio horietarako, administrazio publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluan aipatzen diren erakundeak. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak ere administrazio publikotzat joko dira.

Se valorarán, conforme a lo establecido en el baremo de experiencia profesional de las Bases Específicas de las respectivas convocatorias, los servicios prestados por el personal funcionario y laboral de la Administración Pública. Tendrán la consideración de Administración Pública, a estos efectos, las entidades referidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Tendrán asimismo la consideración de administración pública los Entes Públicos de Derecho Privado.

Era berean, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluan sartuta ez dauden erakundeetako lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak baloratuko dira, baldin eta egiaztatzen bada, oinarri hauen 12.5.2.f) apartatuan ezarritako moduan eta epean, Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikokoak direla, eta 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren) 30 artikuluko langileen hautaketako 52., 53., 54., 55. eta 59. artikuluetan jasotako printzipioak aplikatzen direla.

Se valorarán asimismo los servicios prestados por el personal laboral de entidades no incluidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, siempre y cuando se acredite, en la forma y plazo establecido en el apartado 12.5.2 f) de las presentes bases, que se trata de entidades, pertenecientes al sector público estatal, autonómico o local, así como que se aplican los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los procesos de selección del personal de la entidad.

Dena delako kategorian/lanpostu funtzionalean sartzeko eskatzen den titulazioa lortzen den egunetik aurrera egin diren zerbitzuak baino ez dira baloratuko.

Únicamente se valorarán los servicios prestados a partir de la fecha de la obtención de la titulación requerida para el acceso en la categoría / puesto funcional de que se trate.

Dagokion kategorian/lanpostu funtzionalean sartzeko eskatzen den titulazioa lortzen den egunetik aurrera egindako zerbitzuak bakarrik baloratuko dira.

Excepcionalmente, en el caso de servicios prestados en Osakidetza en una categoría que haya sido objeto de modificación normativa, se aplicarán los siguientes criterios:

a) Zerbitzuak eman direneko kategoria titulazio bera eskatzen duen beste batean integratu bada, horiek guztiak kategoria/lanpostu funtzional berrian eman izan balira bezala zenbatuko dira.

a) Si la categoría en la que se han prestado servicios se ha integrado en otra para cuyo acceso se exige la misma titulación, se computarán aquellos como si hubieran sido prestados en la nueva categoría / puesto funcional.

b) Arauak aldatzeagatik edo titulazioa gerora ez izateagatik desagertzeko sekuentziarekin aukeratu ezin diren kategorietan emandako zerbitzuen kasuan, izangaiak berariaz eta modu loteslean aukeratu beharko du zerbitzu horiek baloratu behar diren kategoria/lanpostu funtzionala, baldin eta aukeratutako kategoria lanbide-talde berekoa edo beheragoko hurrengo taldekoa bada eta zerbitzu horietan sartzeko behar besteko titulazioa badu, eta esperientzia % 75eko ehunekoan zenbatuko da.

b) En el caso de servicios prestados en categorías a las que no se pueda optar como consecuencia de su desaparición por modificación normativa o por no poseer la titulación de forma sobrevenida, la persona aspirante deberá optar de forma expresa y vinculante por la categoría/ puesto funcional en el que aquellos deban valorarse, siempre que la categoría elegida sea del mismo Grupo Profesional o del inmediatamente inferior, y disponga de titulación suficiente para su acceso, computándose la experiencia en un porcentaje del 75 %.

c) Hainbat kategoriatan zatitu den kategoria batean emandako zerbitzuen kasuan, izangaiak zerbitzu horiek zenbatu behar diren kategoria/lanpostu funtzionala aukeratuko du, baldin eta sartzeko behar besteko titulazioa badu.

c) En el caso de que se trate de servicios prestados en una categoría que haya sido subdividida en varias, la persona aspirante optará por la categoría / puesto funcional en que deban computarse, siempre que disponga de titulación suficiente para su acceso.

Izangaiak egindako aukera, b) eta c) apartatuetan aipatzen dena, loteslea izango da, halaber, Enplegu Eskaintza honetatik eratorritako etorkizuneko prozesuetarako, hurrengo aldi baterako kontratazio-zerrendak egitea barne. Lotura-aukera hori dokumentazioa aurkezteko 12.5.2 oinarrian ezarritako 10 egun balioduneko epean egin beharko da, oinarri hauetan, oinarri espezifikoetan eta kategoria bakoitzeko gaindituen zerrenda jasotzen duen ebazpenean zehaztutako baldintzetan.

La opción efectuada por la persona aspirante, a que se refieren los apartados b) y c), será asimismo vinculante para futuros procesos derivados de la presente Oferta de Empleo, incluida la elaboración de las próximas listas de contratación temporal. Dicha opción de vinculación deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en la base 12.5.2 para la presentación de documentación, en los términos que se determinan en las presentes bases, en las bases específicas y en la Resolución que contenga la relación de aprobados de cada categoría.

13.1.2.– Prestakuntza.

13.1.2.– Formación.

Prozesuan parte hartzen duten pertsonek alegatutako prestakuntza-merezimenduak autobarematu ahal izango dituzte, zehazten diren kategorietan, horretarako gaitzen den aplikazio informatikoaren bidez.

Los méritos de formación alegados por las personas participantes del proceso, podrán ser objeto de autobaremación por las mismas, en las categorías que se determine, mediante la aplicación informática que se habilite a tal efecto.

Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera baloratuko dira:

Se valorarán en los términos establecidos en las bases específicas de cada convocatoria:

a) Graduaurreko prestakuntza:

a) Formación Pregrado:

Oinarri espezifikoek hala xedatzen duten deialdietan espediente akademikoa baloratuko da.

Se valorará el expediente académico en las convocatorias en las que así lo dispongan sus bases específicas.

b) Graduondoko prestakuntza:

b) Formación Postgrado:

Oinarri espezifikoetan jasota duten deialdietan, atal honetan, egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

Será valorada, en las convocatorias en las que así lo dispongan sus bases específicas, dentro de este apartado la formación que resulte acreditada conforme a lo siguiente:

– Cum laude doktorea.

– Doctor/a cum laude.

– Doktorea.

– Doctor/a.

– Graduondoko masterra.

– Master Postgrado.

– Unibertsitate-aditua.

– Experto/a universitario.

– Unibertsitate-espezialista.

– Especialista universitario.

– Ikertzeko nahikotasuna/Diploma ikasketa aurreratuetan.

– Suficiencia investigadora / Diploma de estudios avanzados.

– Doktoretza-ikastaroak.

– Cursos de doctorado.

– Lizentzia-gradua (bikaina edo ohorezko matrikula)

– Grado de licenciatura (sobresaliente o matrícula de honor).

Era berean, oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera, maila akademiko bereko beste titulazio batzuk ere baloratu ahal izango ditu epaimahaiak, baldin eta bete beharreko lanpostuaren eginkizunekin eta zereginekin zerikusia badute.

Igualmente, y conforme se establezca en las Bases Específicas, el Tribunal podrá valorar otras titulaciones del mismo nivel académico siempre que guarden relación con las funciones y tareas del puesto a desempeñar.

c) Prestakuntza espezializatua.

c) Formación Especializada.

d) Etengabeko prestakuntza:

d) Formación Continuada:

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta egiaztatutako ikastaroak baloratuko dira, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.

Se valorarán los cursos acreditados/certificados por Organismos Oficiales, Universidades, Instituciones Sanitarias y, en su caso, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas, así como los cursos acreditados/certificados en virtud de los Acuerdos de Formación Continua suscritos por cualquier Administración Pública, siempre que no formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación oficial.

e) Irakaskuntza-jarduera.

e) Actividad docente.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena.

f) Actividad científica y de difusión del conocimiento.

g) Hizkuntzak (ingelesa, frantsesa eta alemana): oinarri espezifikoek hala aurreikusten duten deialdietan baloratuko dira, eta horietan ezartzen den puntuazioaren arabera. Hizkuntza bakoitzeko 1,5 puntu lortu ahal izango dira, eta gehienez ere 3 puntu lortu ahal izango dira.

g) Idiomas (inglés, francés y alemán): se valorarán en las convocatorias en que así lo prevean sus Bases Específicas, y de conformidad con la puntuación que en las mismas se establezca, pudiendo obtenerse 1,5 puntos por idioma, con un máximo total de 3 puntos.

Merezimendu hori hizkuntza eskolaren edo baliokideren baten ziurtagiria aurkeztuz akreditatuko da.

Este mérito se acreditará mediante la presentación del certificado correspondiente de la escuela oficial de idiomas o equivalente.

I) Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eta bere baliokideen C-2 eta C-1 mailako tituluengatik 1,5 puntu emango dira.

I) Se valorarán con 1,5 puntos los títulos del nivel C-2 y C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y sus equivalentes.

II) Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eta bere baliokideen B-2 eta C-1 mailako tituluengatik 1 puntu emango da.

II) Se valorarán con 1 punto los títulos del nivel B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y sus equivalentes.

III) Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eta bere baliokideen B-1 mailako tituluengatik 0,5 puntu emango dira.

III) Se valorarán con 0,5 puntos los títulos del nivel B-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y sus equivalentes.

IV) Ingeles, frantses eta alemaniar filologiako lizentziei dagokien hizkuntzari esleitutako gehieneko gaitasuna emango zaie.

IV) Las licenciaturas en filología inglesa, francesa y alemana se valorarán con la máxima puntuación asignada al idioma correspondiente.

Ebazpen honen III. eranskinean aurreikusitako tituluak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-2, C-1, B-2 eta B-1 mailen baliokidetzat joko dira.

Se considerarán equivalentes a los niveles C-2, C-1, B-2 y B-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas los títulos previstos en el Anexo III de la presente Resolución.

Hizkuntzari berari dagozkion hainbat titulu akreditatzen badira, maila handienekoa bakarrik baloratuko da.

En caso de que se acrediten varios títulos correspondientes a un mismo idioma solo se valorará el de mayor nivel.

h) Informatikako ezagutzak.

h) Conocimientos de Informática.

Oinarri espezifikoek hala xedatzen duten kategorietan oposizio-faseko ariketatzat hartzeaz gain, informatika-maila jakin bat egiaztatzea merezimendutzat hartuko da, Euskadi Informazioaren Gizartean Planak KZgunearen zentro publikoetan eskaintzen dituen moduluak lortzeko proba gaindituz, honela:

Al margen de su consideración como ejercicio integrante de la fase de oposición en aquellas categorías en las que así lo dispongan sus bases específicas, la acreditación de un determinado nivel de conocimientos informáticos se valorará como mérito, mediante la superación de la prueba destinada a la obtención de los módulos que el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información pone a su disposición en los centros públicos KZgunea, de la siguiente forma:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 Oinarrizko maila: 0,25 puntu.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 nivel Básico: 0,25 puntos.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 Maila aurreratua: 0,50 puntu.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 nivel Avanzado: 0,50 puntos.

– Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007/2010 Maila bakarra: 0,50 puntu.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único: 0,50 puntos.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 Oinarrizko maila: 0,25 puntu.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 nivel Básico: 0,25 puntos.

– Microsoft Excel 2000 XP/2003/2007/2010 Maila aurreratua: 0,50 puntu.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 nivel Avanzado: 0,50 puntos.

– Microsoft Access 2000 XP/2003/2007/2010 Oinarrizko maila: 0,25 puntu.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 nivel Básico: 0,25 puntos.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 Maila aurreratua: 0,50 puntu.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 nivel Avanzado: 0,50 puntos.

– Microsoft Access 2010 Maila bakarra: 0,50 puntu.

– Microsoft Access 2010 nivel único: 0,50 puntos.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010 Maila bakarra: 0,50 puntu.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010 nivel único: 0,50 puntos.

– Oinarrizko Internet: 0,25 puntu.

– Internet Básico: 0,25 puntos.

– Internet aurreratua: 0,50 puntu.

– Internet Avanzado: 0,50 puntos.

Modulu horiek gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da. Modulu baten bertsio eta/edo maila desberdinak egiaztatzen badira, bakarra puntuatuko da, puntuaziorik handiena duena. Moduluak ez dira baloratuko oinarri espezifikoren bat izangaien betekizun gisa jasotzen duten kategorietan.

La superación de estos módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela. En el caso en que se acrediten diferentes versiones y/o diferentes niveles de un mismo módulo solo se puntuará uno de ellos, el de mayor puntuación. No serán valorados los módulos en aquellas categorías cuyas bases específicas contemplen alguno de estos como un requisito de las personas aspirantes.

Era berean, eta eskakizuna den kategorietarako izan ezik, merezimendu hori egiaztatzeko baliozkoak izango dira erakunde ofizialek eta ikastetxe publikoek aplikazio horiei buruz emandako ikastaroak egiaztatzen dituzten ziurtagiriak, baremo honen arabera:

Igualmente, y salvo para las categorías en las que sea requisito, serán válidas como acreditación de este mérito las certificaciones emitidas por Organismos Oficiales y Centros de Enseñanza Públicos de cursos que versen sobre esas mismas aplicaciones, conforme al siguiente baremo:

– 20 eta 29 ordu bitarteko ikastaroak: 0,10 puntu.

– Cursos de 20 a 29 horas: 0,10 puntos.

– 30 eta 49 ordu bitarteko ikastaroak: 0,15 puntu.

– Cursos de 30 a 49 horas: 0,15 puntos.

– 50 ordu baino gehiagoko ikastaroak: 0,25 puntu.

– Cursos de más de 50 horas: 0,25 puntos.

Merezimendu honekin gehienez 2 puntu lor daitezke.

La puntuación máxima alcanzable con este mérito es de 2 puntos.

13.1.3.– Euskara: oinarri espezifikoetan ezarritako baldintzetan baloratuko dira. Merezimendu gisa balioztatuko da aurreikusitako epean behar bezala egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna, edota hautaketa-prozesu honen barruan dagokion kategoriarako berariaz deitutako egiaztapen-probetan lortutakoa.

13.1.3.– Euskera: se valorarán en los términos establecidos en las Bases Específicas. Se valorará como mérito el perfil lingüístico que haya sido debidamente acreditado dentro del plazo previsto, o se haya obtenido a través de las pruebas de acreditación convocadas a tal efecto para la categoría correspondiente en el marco del presente proceso selectivo.

13.2.– Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzea, horretarako deitutako egiaztapen-proben bidez.

13.2.– Acreditación de perfiles lingüísticos mediante las pruebas de acreditación convocadas a tal efecto.

Hala nahi duten izangaiek euskararen ezagutza egiaztatu ahal izango dute, hautaketa-prozesu honetan hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deitzen zaien proba eginez.

Las personas aspirantes que así lo deseen podrán acreditar el conocimiento de euskera mediante la realización de la prueba correspondiente de acreditación de perfiles lingüísticos a la que sean convocadas en el presente proceso selectivo.

Deialdi horretan parte hartu ahal izateko, izangaiek dagokien bakardadea egin beharko dute lortu nahi dituzten hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdiaren unean.

Para participar en dicha convocatoria, las personas aspirantes deberán hacer la oportuna solicitud en el momento de la convocatoria de acreditación de perfiles a la que puedan optar.

Euskararen ezagutza betekizuna ez den lanpostuetarako, deitutako lanpostuek izango dituzten hizkuntza-eskakizunak Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean ezarritakoak izango dira.

Para los puestos en los que el conocimiento de euskera no es requisito, los perfiles lingüísticos que tendrán asignados los puestos convocados serán los establecidos en el Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Hizkuntza-eskakizun horien balorazioari dagokion puntuazioa Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuaren 24. artikuluan aurreikusitako ehunekoak izango dira, prozesuaren gainerakoan lor daitekeen gehieneko puntuazioari dagokionez.

La puntuación correspondiente a la valoración de estos perfiles lingüísticos representará respecto de la puntuación máxima alcanzable en el resto del proceso los porcentajes previstos en el artículo 24 del Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Era berean, aurreko paragrafoaren arabera dagokion ehunekoarekin baloratuko da dagokion lanbide-taldearentzat ezarritako hizkuntza-eskakizunetik behera egiaztatzea.

Asimismo, se valorará con el porcentaje que corresponda conforme al párrafo anterior la acreditación de los perfiles inferiores al establecido para el correspondiente Grupo profesional.

Edozein kasutan ere, euskararen ezagutzaren balorazioak dagokion lanpostu funtzionalari ematen zaion portzentajea izango du muga, Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 186/2005 19 Dekretuaren I. eranskinean ezarritakoaren arabera.

En todo caso, la valoración del conocimiento de euskera tendrá como límite el porcentaje que se otorga al perfil del puesto funcional de que se trate en el Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Hizkuntza-eskakizun horien baliokidetza-erregimena apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 41. artikuluan jasotakoa izango da, eta baita azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuan eta apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan jasotzen dena ere.

El régimen de equivalencias de estos perfiles será el recogido en el artículo 41 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, así como el recogido en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, en el Decreto 187/2017, de 4 de julio y en el Decreto 47/2012, de 3 de abril.

Izangaiek tituluaren edo egiaztagiriaren fotokopia aurkeztu beharko dute, prozesuaren fase bakoitza arautzen duten oinarrietan aurreikusitako baldintzetan, eta 12.5.2 atalean ezarritakoaren arabera derrigorrezkoa den kasuetan soilik.

Las personas aspirantes presentarán, en los términos previstos en las bases reguladoras de cada fase del proceso, y únicamente en los casos en que sea obligatorio según lo establecido en el apartado 12.5.2, fotocopia de la titulación o acreditación que posea.

Izangaiei, goian xedatutakoaren babespean, hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duten izangaiei dagokien puntuazioa emango zaie.

A las personas aspirantes que, al amparo de lo dispuesto anteriormente, acrediten el correspondiente perfil se les otorgará la puntuación correspondiente.

13.3.– Oinarri espezifikoetako baremoei buruzko eranskinetan jasotako merezimenduak bakarrik baloratu ahal izango dira izangaiak merezimendu horiek aitortuta baditu 9.3 oinarrian ezarritako eskabideak aurkezteko epearen barruan emandako agiri baten bidez, hurrengo paragrafoan zehaztutako salbuespenean izan ezik.

13.3.– Los méritos recogidos en los anexos relativos a los baremos de las Bases Específicas únicamente podrán valorarse si la persona aspirante los tuviera reconocidos mediante documento expedido al efecto dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 9.3, salvo la excepción prevista en el párrafo siguiente.

Merezimendu gisa baloratuko da 12.5.2 oinarrian aurreikusitako dokumentazioa aurkezteko epearen azken eguna baino lehen lortutako hizkuntza-eskakizuna, edo horretarako deitutako egiaztatze-proben bidez lortu bada, 13.2 oinarrian aurreikusten den bezala.

Se valorará como mérito el perfil lingüístico que haya sido obtenido con anterioridad al último día del plazo de presentación de documentación previsto en la base 12.5.2, o se haya obtenido a través de las pruebas de acreditación convocadas a tal efecto, como se prevé en la base 13.2.

14.– IZANGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUAZIOAREN ARABERA
14.– RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

14.1.– Argitaratzea.

14.1.– Publicación.

Epaimahaiak hautagaien behin-behineko zerrenda egin eta onartuko du, azken puntuazioaren arabera, lehiaketaldian eta oposizioaldian lortutako puntuazioak bereizita.

El Tribunal elaborará y aprobará la relación provisional de personas aspirantes, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición.

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa lehiaketaldian eta oposizioaldian lortutako kalifikazioen batura izango da.

La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición.

Hautaketa-prozesua bizkortzeko, deitutako destino-kopurua eta oposizioaldia gainditu duten parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta, Epaimahai Kalifikatzaileak prestakuntza-atala baloratzen zaien izangaien kopurua mugatu ahal izango du, betiere lanbide-esperientziaren eta euskararen atalei dagokien puntuazioa argitaratuz.

En aras a la agilización del proceso selectivo, teniendo en consideración el número de destinos convocados y el número de participantes que hayan superado la fase de oposición, el Tribunal calificador podrá limitar el número de personas aspirantes cuyo apartado de formación sea valorado, publicando en todo caso la puntuación correspondiente a los apartados de experiencia profesional y euskera.

Izangaien artean berdinketa egonez gero, emakumeei emango zaie lehentasuna dagokien kategoria eta lanpostu funtzionaletan, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.4 artikuluan araututakoari jarraituz. Berdinketak irauten badu, oposizioaldian punturik gehien lortu duenaren alde erabakiko da. Berdin jarraituz gero, lan-esperientziagatik lortutako puntuei begiratuko zaie. Berdinketak jarraitzen badu, oinarri espezifikoetan zerrendatutako merezimenduen baremoko atal bakoitzean guztizko puntuaziorik handiena lortu duen izangaiaren alde ebatziko da, atal horietan adierazitako hurrenkeraren arabera. Irizpide horiek guztiak aplikatutakoan ez bada berdinketa desegin, deitutako kategorian eta lanpostu funtzionalean lehenago lanean hasi den izangaiaren alde erabakiko da, haren lan harremana edozein izanda ere. Azkenik, aurreko irizpideak aplikatu ostean oraindik berdinketa desegin ez bada, lehenago jaio den izangaiaren alde erabakiko da.

Caso de producirse empate entre las personas aspirantes, se dará prioridad a las mujeres en aquellas categorías y puestos funcionales que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Si se mantuviera el empate, se resolverá en favor de quien obtenga mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiese, se atenderá a la mayor puntuación alcanzada en el apartado de experiencia profesional. De continuar el empate, se resolverá en favor de la persona aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación total en cada uno de los apartados del baremo de méritos enumerados en las bases específicas por el orden expresado en aquellas. Si tras la aplicación de todos estos criterios, persistiera el empate, se optará por la persona candidata que haya accedido antes en el tiempo a la primera relación de empleo en la categoría y puesto funcional que se convoque, cualquiera que sea su vinculación laboral. Por último, si el empate no pudiera resolverse aplicando los criterios anteriores, se resolverá a favor de la persona aspirante cuya fecha de nacimiento sea anterior en el tiempo.

Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariak Osakidetzaren webgunean argitaratzeko aginduko du. Ebazpen bakoitzak lau eranskin izango ditu. I. eranskina hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda izango da, destinoa lortzeko aukerarekin; II. eranskinak I. eranskinean ez dagoen hautaketa-prozesua gainditu duten gainerako pertsonen zerrenda osatuko du; III. eranskinak prozesutik kanpo geratu diren pertsonen zerrenda jasoko du, baztertzeko arrazoia adierazita, eta IV. eranskinak deialdiaren xede diren destinoen zerrenda jasoko du.

El/la Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará la publicación de la Resolución en la página web de Osakidetza. Cada Resolución constará de cuatro anexos. El Anexo I será la relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo con posibilidad de optar a destino, el Anexo II constituirá la relación del resto de personas que ha superado el proceso selectivo no incluido en el Anexo I, el Anexo III contendrá la relación de personas excluidas del proceso, con indicación del motivo de exclusión y el Anexo IV incluirá la relación de destinos objeto de convocatoria.

Eskainitako destino guztiak benetan bete ahal izateko, I. eranskinean eskainitako lanpostuak baino izangai gehiago sartu ahal izango dira, baina ezin izango dira, inola ere, deitutako destinoak baino gehiago esleitu.

Al objeto de posibilitar la efectiva cobertura de la totalidad de los destinos ofertados, se podrá incluir en el Anexo I un número superior de personas aspirantes al de puestos ofertados, sin que en ningún caso puedan adjudicarse más destinos de los efectivamente convocados.

Izangaiek 15 egun izango dituzte, Ebazpen hau Osakidetzaren web-orrian argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, egoki iritzitako erreklamazioak jartzeko. Horretarako, epaimahai kalifikatzaileko buruari zuzendutako idazkia baliatuko dute, eta erreklamazio horiek izangaien behin betiko Ebazpena argitaratzearekin bat onartu edo baztertuko dira. Halaber, epe horretan, betekizunei eta merezimenduei buruzko dokumentazioa zuzendu ahal izango da, baldin eta aldez aurretik oinarri hauetan ezarritako epean aurkeztu bada.

Las personas aspirantes interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en la página web de Osakidetza, para formular las reclamaciones que consideren oportunas, en escrito dirigido al presidente del Tribunal calificador, que serán rechazadas o estimadas por medio de la Resolución definitiva de aspirantes. Así mismo, en dicho periodo podrá subsanarse la documentación relativa a requisitos y méritos, siempre que hubiera sido previamente aportada en el plazo establecido en estas bases.

Giza Baliabideen Zuzendaritzak beharrezko baliabide teknikoak gaituko ditu, eta epaimahai kalifikatzailearen agiriak, akordioak edo akta-laburpenak emango ditu, interesdunek alegatutako merezimenduen balorazioaren xehetasunak ezagutu ahal izan ditzaten.

La Dirección de Recursos Humanos habilitará los medios técnicos necesarios y facilitará documentos, acuerdos o extractos de actas del Tribunal calificador para que las personas interesadas puedan conocer el detalle de la valoración de los méritos que hayan alegado.

Epe berean, I. eranskinean agertzen diren izangaiek destinoa aukeratu beharko dute. Horretarako, Osakidetzako web-orrian eskura izango duten eskabide-eredua bete beharko dute.

En el mismo plazo, las personas aspirantes que figuren en el Anexo I deberán efectuar su elección de destino, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en la página web de Osakidetza.

Eskainitako destinoek eta I. eranskineko izangaiek aukeratu ahal izango dituztenek, gutxienez, informazio hau eman beharko dute: kategoria, lanpostu funtzionala, zerbitzu-erakundea, zerbitzu-erakundeko atxikipen-zentroa, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data. Osakidetzak eskainitako destinoak beteko direla bermatuko du, betiere hautaketa-prozesua gainditu duten eta sartzeko baldintzak betetzen dituzten hautagaiak badaude.

Los destinos ofertados y que las personas aspirantes incluidas en el Anexo I podrán seleccionar reflejarán, al menos, la siguiente información: categoría, puesto funcional, organización de servicios, centro de adscripción en la organización de servicios, perfil lingüístico y fecha de preceptividad. Osakidetza garantizará la cobertura de los destinos ofertados siempre que existan candidatos que hayan superado el proceso selectivo y cumplan los requisitos de acceso.

14.2.– Dokumentazioa aurkeztea.

14.2.– Presentación de documentación.

Era berean, eta 15 egun balioduneko epe berean, zerrenda horretako I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek oinarri espezifikoekin batera dagoen baremoaren arabera balora daitezkeen baldintzak eta merezimenduak egiaztatzen dituzten dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, baldin eta dagoeneko Osakidetzaren esku ez badaude, hautaketa-prozesu honen esparruan aurkeztu direlako:

Igualmente, y en el mismo plazo de 15 días hábiles, las personas aspirantes propuestas que figuren en el Anexo I de dicha relación deberán presentar fotocopia compulsada de los siguientes documentos que acrediten los requisitos y méritos valorables conforme al baremo que acompaña a las bases específicas, si no obran ya en poder de Osakidetza por haber sido aportados en el marco de este proceso selectivo:

a) Kategoria eta lanpostu funtzional bakoitzean sartzeko eskatzen diren tituluen fotokopia konpultsatua. Titulu horiek deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan adierazten dira.

a) Fotocopia compulsada de los títulos exigidos para el acceso a cada categoría y puesto funcional y que son señalados para cada uno de ellos en las bases específicas de cada convocatoria.

b) Oinarrietan eta indarrean dagoen araudian eskatzen den beste edozein betekizunen fotokopia konpultsatua, baita hizkuntza-eskakizuna ere, Osakidetzak dagoeneko egiaztatu ez badu.

b) Fotocopia compulsada de cualesquiera otros requisitos que se exijan en las bases, así como en la normativa vigente, incluido el perfil lingüístico, salvo que ya obrara en poder de Osakidetza su acreditación.

c) Gainerako merezimendu baloragarrien fotokopia konpultsatua, oinarri espezifikoetako baremoen arabera, oinarri hauetan jasotzen diren salbuespenekin, curriculum vitae aplikazio informatikoan sartuta daudenak izan ezik, betiere atal honetan aurreikusitako epea amaitu baino lehen balioztatuak izan badira.

c) Fotocopia compulsada de los demás méritos valorables, de conformidad con los baremos contenidos en las bases específicas, con las excepciones recogidas en las presentes bases salvo de aquellos incluidos en la aplicación informática Curriculum vitae y que haya sido validados antes de la finalización del plazo previsto en este apartado.

Konpultsak, baliozkoa izateko, honako informazio hau jaso behar du: data, konpultsaren arduradunaren izen-abizenak, NANa eta irakurtzeko moduko sinadura.

La compulsa para ser válida debe contener la siguiente información: fecha, nombre y apellidos, DNI y firma legible, del responsable de la compulsa.

I. eranskinean agertzen diren izangaiek ez badute adierazitako dokumentazioa garaiz eta behar bezala aurkezten, alegatutako eta dokumentu bidez egiaztatu beharreko baldintzak edo merezimenduak ez dira kontuan hartuko hautaketa-prozesuan.

En el caso de que las personas aspirantes que figuren en el Anexo I no aporten en tiempo y forma la documentación indicada, los requisitos o méritos alegados y que hubieran debido acreditarse documentalmente no serán consideradas en el proceso selectivo.

Dokumentazioa aurkezteko sistemak gaitu ahal izango dira programa informatikoen bidez, betiere benetakoak direla bermatzen bada.

Se podrá habilitar sistemas de presentación de la documentación a través de programas informáticos siempre que garanticen su autenticidad.

14.3.– Azterketa medikoa.

14.3.– Reconocimiento médico.

Zerrendako I. eranskinean jasotako izangaiek destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen mediku-txostena egin beharko dute, Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak emandakoa. Horretarako, zita eskatu beharko dute Giza Baliabideen Zuzendaritzak zehazten duen zerbitzu-erakundean, 14.2 oinarrian aurreikusitako 15 egun balioduneko epean.

Las personas aspirantes contenidas en el Anexo I de la relación deberán someterse al reconocimiento médico que acredite la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, emitido por el Servicio de Prevención de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para lo cual deberán solicitar cita en la organización de servicios que se determine por la Dirección de Recursos Humanos en el plazo de los 15 días hábiles previsto en la base 14.2.

14.4.– Desgaitasun-kupoan sartzen diren izangaiak.

14.4.– Personas aspirantes por el cupo de discapacidad.

Bi txandetako edozeinetan 7. oinarrian jasotako desgaitasun-kupoaren bidez parte hartzen duten izangaiek, oposizioaldian eskatutako gutxieneko puntuazioa edo handiagoa lortu badute, lehiaketaldian kalifikazioa jaso ondoren, destinoa aukeratu ahal izango dute:

Las personas aspirantes que participen en cualquiera de los dos turnos, a través del cupo de discapacidad contemplado en la base 7, y hayan alcanzado una puntuación en la fase de oposición igual o superior a la mínima exigida, una vez que hayan sido calificadas en la fase de concurso, podrán elegir destino:

Puntuazio-ordenaren arabera dagokien lekuan, horretarako lanpostua betetzen badute, Kupoko gainerako plazak agortu aurretik, bere lanpostua azpitik badago.

En el lugar que le corresponda por el orden de puntuación, si ocupan puesto para ello, Con anterioridad al agotamiento de las restantes plazas del cupo, si su puesto está por debajo.

Hori barne-sustapeneko txandan edo txanda irekian aplikatuko da, langile horientzat gordetako destinoen kupo osoa bete arte.

Siendo esto de aplicación en el turno de promoción interna o libre, hasta la cobertura del total del cupo de destinos reservados a este personal.

Desgaituentzat gordetako kupoa agortuta, kupo horretan parte-hartzaile gehiago badaude, puntuazioak ematen dien postua beteko dute dagokien txandan, eta sarbide orokorreko sisteman eskainitako gainerakoen artean lortu ahal izango dute destinoa.

Si, agotado el cupo de reserva para personal con discapacidad, hubiera más participantes en este cupo, pasarán a ocupar el puesto que su puntuación les otorgue dentro del turno que corresponda, pudiendo obtener destino de entre el resto de los ofertados en el sistema de acceso general.

15.– LANPOSTUAN JARDUTEKO GAITASUNA BALORATZEA
15.– VALORACIÓN DE LA APTITUD PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

Lehiaketaldi-oposizioaldian postua lor dezakeen langileek aurretik eta lanean hastean egin beharreko osasun-azterketa (izangaiek haien lanpostuko zereginak normaltasunez egiteko gaitasun psikofisikoak dituztela egiaztatzeko egin beharrekoa), gaur egun Osakidetzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan dauden Oinarrizko Prebentzio Unitateek egingo dituzte.

El reconocimiento de salud previo y de ingreso para el personal que opta a puesto en el concurso-oposición, al que deberán someterse las personas aspirantes para acreditar la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño de las tareas del puesto, será realizado por las diferentes Unidades Básicas de Prevención, actualmente existentes en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza.

Osasun-azterketa Osakidetzako prebentzioa kudeatzeko sistemaren protokolo espezifikoetan oinarrituta egingo da, eta gaitasun-txosten bat egingo da destinorako eskubidea duen kategoria bakoitzerako. Osasun-azterketa horretan, interesdunak lanpostu funtzionalari eta hartzen dituen destinoei esleitutako funtsezko eginkizunak betetzeko duen gaitasuna baloratzeko behar den informazioa jasoko da.

El reconocimiento de salud se realizará en base a los protocolos específicos del Sistema de gestión de la prevención de Osakidetza, emitiéndose un informe de aptitud para cada uno de las categorías a las que tenga derecho a destino. Este examen de salud incluirá la obtención de la información que permita valorar la capacitación de la persona interesada para realizar las funciones esenciales asignadas al puesto funcional y destinos a los que accede.

Informazioa aztertu ondoren, eta langileak osasunaren ikuspuntutik eragozpenik ez badu, Prebentzioko Oinarrizko Unitateak gaitasun-ziurtagiria emango du eskainitako edozein destino aukeratzeko eta txosten hori lanpostuaz jabetzean aurkezteko.

Una vez analizada la información y en el caso de que el/la trabajador/a no presente impedimento desde el punto de vista de la salud, la Unidad Básica de Prevención emitirá el certificado de aptitud para que pueda elegir cualquiera de los destinos ofertados y pueda presentar dicho informe en la toma de posesión.

Gaitasun-ziurtagirian, osasun-azterketa egiten duen medikuak nahi duen lanbide-kategoriarako beharrezkotzat jotzen dituen oharrak edo murrizketak sartu ahal izango dira, betiere horiek kategoriaren funtsezko zereginei eragiten ez badiete.

El certificado de aptitud podrá incluir las observaciones o restricciones que el médico que realiza el examen de salud considere necesarias para la categoría profesional a la que opta, siempre que las mismas no afecten a tareas esenciales de la categoría.

Informazioaren analisiak erakusten badu langilea jarraian jasotako egoeraren batean dagoela, Prebentzioko Oinarrizko Unitateak Prebentzio Zerbitzu Korporatiboari helaraziko dio espedientea, eta hark behin betiko erabakia hartuko du, lanpostua betetzeko Gaitasuna Baloratzeko Batzordearen bidez.

En el caso de que el análisis de la información revele que el/la trabajador/a se encuentra encuadrado en alguna de las situaciones recogidas a continuación, la Unidad Básica de Prevención dará traslado del expediente al Servicio de Prevención Corporativo el cual tomará la decisión definitiva, mediante la Comisión de Valoración de Aptitud para el desempeño del puesto de trabajo.

Prebentzioko Oinarrizko Unitateak honako egoera hauen berri emango dio Prebentzio Zerbitzu Korporatiboari:

Las siguientes situaciones se comunicarán desde la Unidad Básica de Prevención al Servicio de Prevención Corporativo:

a) Gutxienez % 33ko desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako lanpostuetan aurkezten den izangaia.

a) Persona aspirante que se presenta dentro de los puestos reservados para personas con discapacidad de al menos el 33 por ciento.

b) POUren iritziz eskainitako lanposturen baterako murrizketa partzialen bat, aldi baterakoa edo behin betikoa, duen izangaia.

b) Persona aspirante que a juicio de la UBP presenta alguna restricción parcial, temporal o definitiva para algún puesto de trabajo dentro de los ofertados.

c) Lanak egiteko egokitzapenen bat behar duen izangaia.

c) Persona aspirante que precisa algún tipo de adaptación para la realización de las tareas.

Desgaitasuna duten izangaien azterketa medikoak egiaztatu beharko du parte hartzen duten kategoria/lanpostu funtzionaleko eginkizunak betetzeko behar den gaitasuna dutela, eta, hala badagokio, lanpostuari egin beharreko egokitzapenak adierazi beharko ditu. Lanpostuan jarduteko Gaitasuna Balioesteko Batzordeak erabakiko du, dagokion Lan Osasuneko Unitateak azterketa medikoa egin ondoren, izangaiaren gaitasuna edo ezgaitasuna, lanpostuaren, urritasunaren eta desgaitasun-mailaren arabera.

El reconocimiento médico de las personas aspirantes que tengan la condición de discapacitados/as deberá acreditar que la persona aspirante reúne la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones de la categoría / puesto funcional en la que participa, haciendo constar, en su caso, las adaptaciones al puesto que sean necesarias. La Comisión de Valoración de Aptitud para el desempeño del puesto de trabajo será quién determine, una vez realizado el reconocimiento médico por la Unidad de Salud Laboral correspondiente, la aptitud o la no aptitud de la persona aspirante en función del puesto, deficiencia y grado de minusvalía.

Lanpostuan jarduteko Gaitasuna Baloratzeko Batzordeak izangaiak probaldi bat egin dezan eska dezake lanpostuaz jabetu aurretik, behin betiko ondorioen berri emateko.

La Comisión de Valoración de Aptitud para el desempeño del puesto de trabajo podrá solicitar la realización de un periodo de prueba de la persona aspirante con carácter previo a la toma de posesión para la emisión de la conclusión definitiva.

16.– IZANGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA ETA DESTINOEN ESLEIPENA. IZENDAPENA
16.– RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS ASPIRANTES Y ADJUDICACIÓN DE DESTINOS. NOMBRAMIENTO

16.1.– Erreklamazioak ebatzi ondoren, zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, Osakidetzaren web-orrian argitaratuko dira hautatuak izan diren izangaien behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena, beharrezko baldintzak egiaztatu dituztenen artean. Ebazpen horrek hiru eranskin izango ditu: I. eranskinean, destino baten esleipena lortu duten pertsonen zerrenda adieraziko da; II. eranskinean, hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda, zeinetan bereiz adieraziko baitira destinoa hautatzeko aukera dutenak eta ez dutenak, eta III. eranskinean, berriz, baztertutako hautagaiak jasoko dira, baztertzeko arrazoiarekin batera.

16.1.– Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará en la página web de Osakidetza mediante Resolución de el/la Director/a General la relación definitiva de personas aspirantes seleccionadas y la adjudicación de destinos, entre aquellas que hubieran acreditado los requisitos necesarios. Dicha Resolución contendrá tres anexos: el Anexo I constituirá la relación de personas adjudicatarias de destino, el Anexo II será la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, con indicación separada de los que tienen opción a destino y los que no tienen opción a destino y el Anexo III contendrá la relación de personas aspirantes excluidas, con indicación del motivo de exclusión.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109. 2 artikuluarekin bat etorriz, Epaimahai Kalifikatzaileak edozein unetan zuzendu ahalko du, bai ofizioz bai interesdunek hala eskatuta, eurengan eraginda, egindako akats materialak edo aritmetikoak.

En aplicación del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Tribunal calificador podrá rectificar, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Epaimahai Kalifikatzaileak ebatzitako erreklamazioetatik ondorioztatutako puntuazio aldaketak kontuan hartuta, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariak ebazpena eman ahalko du, zuzendari nagusiak izangai hautatuen behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena adierazten dituen ebazpena eman baino lehen. Giza Baliabideen zuzendariaren behin-behineko ebazpenaren bidez, oposizioaldiko eta lehiaketaldiko emaitzak argitaratuko dira, eta 10 egun balioduneko epea ezarriko da, interesdunek alegazioak aurkez ditzaten. Ebazpen hori Osakidetzako webean zabalduko da.

El/la Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza, en atención a las variaciones de puntuación derivadas de las reclamaciones resueltas por el Tribunal calificador y de las actuaciones previstas en el párrafo anterior, podrá dictar, con carácter previo a la Resolución de el/la Director/a General que contenga la relación definitiva de personas aspirantes seleccionadas y la adjudicación de destinos, Resolución provisional en la que se hagan públicos los resultados de la fase oposición y fase de concurso estableciendo un plazo de 10 días hábiles para que las personas interesadas puedan efectuar alegaciones. Dicha resolución se hará pública a través de la página web de Osakidetza.

Aurreko paragrafoan aipatutako Ebazpenaren I. eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finkoak izendatuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den Osakidetzako zuzendari nagusiaren Ebazpenaren bidez.

Mediante Resolución de el/la Director/a General de Osakidetza, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, se efectuará el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas adjudicatarias incluidas en el Anexo I de la Resolución citada en el párrafo anterior.

16.2.– Destino hutsak betetzeko beharra Txanda askean deitutako destino guztiak nahitaez beteko dira, baldin eta lortu nahi dituztenek oinarri hauetan eskatutako baldintzak betetzen badituzte eta hautaketa-prozesua gainditu badute.

16.2.– Necesidad de cubrir los destinos vacantes. Se procederá a la cobertura del total de plazas que se oferten en el turno libre si las personas que aspiran a ellos cumplen las condiciones exigidas por estas bases y, celebrado el proceso selectivo, superan el mismo.

16.3.– Destinoak izangaien eskaeraren eta lortutako puntuazioaren arabera esleituko dira hautagaien artean.

16.3.– Los destinos se adjudicarán entre las personas aspirantes de acuerdo con su solicitud y por el orden de puntuación alcanzada.

16.4.– Hautaketa-probetan parte hartzetik eratorritako eskubideak galduko dituzte aurreko oinarrian ezarritakoaren arabera destinoa garaiz eta behar bezala eskatzen ez duten izangaiek, eskatutako destinoen artean destinorik lortzen ez dutenek, eta oposizioaldian-lehiaketaldian lortutako puntuazioaren ondorioz eskainitako destinorik ez dutenek.

16.4.– Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas las personas aspirantes que no soliciten destino en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la base anterior, y los/as que no obtengan destino alguno entre los efectivamente solicitados, así como aquellas personas a las que, por la puntuación obtenida en el concurso-oposición, no corresponda destino alguno de entre los ofertados.

16.5.– Destino hutsak puntuazio-ordena zorrotzaren arabera esleituko dira, eta 1. oinarrian azaldutako irizpideen arabera eskainitako destino guztiak esleituko dira.

16.5.– La adjudicación de destinos vacantes se realizará según estricto orden de puntuación, adjudicándose todos los destinos ofertados conforme a los criterios expuestos en la base 1.

16.6.– Barne-sustapeneko txandako lanpostuaz jabetzeko epea amaitu ondoren, txanda horretako II. eranskinean izangairik egonez gero, honako destino hauek eskainiko dira:

16.6.– Una vez finalizado el plazo de toma de posesión del turno de promoción interna, si hubiera personas aspirantes en el Anexo II de este turno, se procederá a la oferta de los siguientes destinos:

– Esleitu ez diren destinoak.

– Destinos que no han sido adjudicados.

– Esleitu eta aurreikusitako epean izendatutako hautagaiek jabetzan hartu ez dituztenak.

– Destinos que, habiendo sido adjudicados, no hayan sido objeto de toma de posesión por el aspirante designado en el plazo previsto.

16.7.– Era berean, txanda irekiko izangaiei, lanpostuaz jabetzeko epea amaitu ondoren, honako destino hauek eskainiko zaizkie, txanda horren II. eranskinean izangairik egonez gero:

16.7.– Igualmente, para las personas aspirantes por el turno libre, una vez finalizado el plazo de toma de posesión se les ofertarán, si hubiera aspirantes en el Anexo II de este turno, los destinos:

– Esleitu ez diren destinoak.

– Destinos que no han sido adjudicados.

– Esleitu eta aurreikusitako epean izendatutako hautagaiek jabetzan hartu ez dituztenak.

– Destinos que, habiendo sido adjudicados, no hayan sido objeto de toma de posesión por el/la aspirante designado/a en el plazo previsto.

Destino horiek aipatutako destinoak esleitzeko irizpideen arabera esleituko dira.

Estos destinos serán adjudicados de acuerdo con los criterios de asignación de destinos anteriormente citados.

Ezin izango zaie atal honetan eskainitako destinorik esleitu, baldintzak bete arren destino guztiak ez aukeratzeagatik aurreko fasean destinorik lortu ez dutenei.

No podrá adjudicarse destino de los ofertados en este apartado a quienes no habiendo elegido todos aquellos para los que cumplían los requisitos exigidos, no hubiesen obtenido destino en la fase anterior.

17.– LANPOSTUEZ JABETZEA
17.– TOMA DE POSESIÓN

Esleipendunek hilabeteko epea izango dute dagokien destinoaz jabetzeko, izendapen ebazpenak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Las personas adjudicatarias dispondrán para la toma de posesión del destino correspondiente del plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las Resoluciones de nombramiento en el BOPV.

Osakidetzaren Zuzendaritza Nagusian (Egoitza Zentralean) Vitoria-Gasteizen hartu beharko da destinoaren jabetza; horretarako, hautagaiak hitzordua eskatu beharko du lehenbizi. Salbuespen gisa, zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, Osakidetzako beste zerbitzu-erakunde batzuk gaitu ahal izango dira esleitutako destinoaz jabetzeko. Lanpostuaz jabetzeko unean agiri hauek aurkeztu beharko dira:

La toma de posesión deberá efectuarse en la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con domicilio en la Sede Central del mismo en Vitoria-Gasteiz, previa petición de cita por parte del/la aspirante. Excepcionalmente, mediante Resolución de el/la Director/a General podrán habilitarse otras organizaciones de servicios de Osakidetza para efectuar la toma de posesión del destino adjudicado. Deberá aportarse en el acto de la toma de posesión la siguiente documentación:

– NANa, pasaportea edo gidabaimena edo dokumentu baliokidea Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea dutenentzat, edo Europar Batasuneko Itunaren arabera nahiz Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean nahiz lege arau baten bidez langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko aukera aplikatzen zaien estatuetako nazionalentzat.

– DNI, pasaporte o permiso de conducir o documento equivalente para los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados a los que, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados por España o de norma legal, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Parte hartzeko eskubidea izanik Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek nazionalitatea egiaztatzen dien dokumentua aurkeztu behar dute, eta, beste Estatu bateko nazionalitatea duen norbaitekiko ahaidetasun-lotura izan edo haren kontura biziz gero, lotura hori dutela egiaztatzen duten dokumentuak ere bai. Era berean, ezkontidearen zinpeko aitorpena edo hitzematea aurkeztu beharko dute, ezkontideaz zuzenbidez bananduta ez dagoela adierazteko, eta, hala badagokio, izangaia bere kontura bizi dela edo bere kargura dagoela adierazteko.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar el documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de este de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

– Elkargoko kide izatearen egiaztagiria, deialdiko oinarri espezifikoetan hala eskatzen denean.

– Certificado de Colegiación, cuando se requiera en las bases específicas de la convocatoria.

– Diziplina-espediente bidez hautagaia administrazio publikoetako zerbitzuetatik kanporatuta ez dagoela eta eginkizun publikoetarako ezgaituta ez dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena edo hitzematea.

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública, mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

Espainiako nazionalitatea ez duten hautagaiek, Espainiako Estatuari buruzko deklarazioaz gain, zinpeko deklarazioa edo hitzematea aurkeztu behar dute, esanez ez daudela eginkizun publikoetarako desgaituta edo antzeko egoera batean, eta orobat haien Estatuan, baldintza beretan, funtzio publikora sartzea eragozteko moduko diziplina-zehapen edo baliokiderik ez dutela.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

– Destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen azterketa medikoaren agiria, Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak emana.

– Documento de reconocimiento médico que acredite la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, emitido por el Servicio de Prevención de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Erantzukizunpeko deklarazioa, Adingabekoaren Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikulua betetzearen eta Sexu-delitugileen erregistro zentraletik egiaztagiria eskuratzeko baimena, Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 Ebazpenarekin bat etorriz.

– Declaración responsable sobre cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y autorización para obtener el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales conforme a lo dispuesto en la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza.

Atzerritarrek, edo espainolaz gain beste nazionalitate bat dutenek, Sexu-gaizkileen Erregistro Zentralaren ziurtagiritik aparte, jatorrizko herrialdeko zigor-aurrekarien egiaztagiri negatiboa aurkeztu beharko dute, nazioarteko hitzarmenen arabera itzulita eta legeztatuta. Horretarako, 13.5 artikuluan jasotako delituak baino ez dira baloratuko.

Las personas extranjeras o con otra nacionalidad además de la española deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales. A tal efecto únicamente se valorarán los delitos contemplados en el citado artículo 13.5.

Zigor-aurrekarien erregistrorik ez duten herrialdeetako atzerritarrek, egiazkotasuna egiaztatzeko Osakidetzari berariazko baimena ematen dion adierazpenaz gain, jokabide onaren kontsul-ziurtagiria ere aurkeztu beharko dute.

Los extranjero/as cuyos países no dispongan de un registro de antecedentes penales deberán aportar, además de una declaración que incorpore la autorización expresa a Osakidetza para comprobar la veracidad, un certificado consular de buena conducta.

Emandako epe horretan aipatutako agiriekin bertaratzen ez direnak edo agiri horiek aztertuta antzematen bada betebeharren bat betetzen ez dutela, ezingo dira jabetu estatutupeko langile gisa esleitu zaien destinoaz. Ondorioz, deuseztatuta geratuko dira jarduerak, eta hori ez da eragozpena izango hasierako eskabidean faltsukeriaren bat jartzeagatik izan dezaketen erantzukizuna eskatzeko.

Quienes, dentro del plazo fijado, no comparecieran provistos de la documentación mencionada o, del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos para el acceso a la categoría / puesto funcional, no podrán tomar posesión del destino de personal estatutario que se les adjudique y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Era berean, interesatuei jakinarazten zaie lanpostuaz jabetzeko ekitaldira dagokien epearen barruan edo, hala badagokio, emandako luzapenean, aurkeztu ezean, galdu egingo dituztela hautaprobei buruzko ebazpenetan aitortu zitzaizkien eskubideak.

Del mismo modo, se apercibe a los/as interesados/as que la no comparecencia a la toma de posesión, dentro del plazo o, en su caso, de su prórroga, significará la pérdida de los derechos derivados de la resolución de las pruebas selectivas.

Lanpostua esleituta duten esleipendunen lanpostu-jabetze hori bertan behera geldituko da, haien eginkizunetan 18 urte baino gutxiago dituzten adingabekoekin ohiko harremana izan behar badute eta oinarri hauetako 6.2.e) atalean ezarritako eskakizunak betetzen ez badituzte, Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 ebazpenaren bigarren instrukzioan ezarritakoarekin bat etorriz.

Quedará sin efecto la toma posesión de aquellos adjudicatarios a los que se adjudique un puesto, cuyas funciones, conforme a lo dispuesto en instrucción segunda de la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza, conllevan contacto habitual con menores de 18 años y no reúnan los requisitos establecidos en el apartado 6.2.e) de las presentes bases.

Orain arte adierazitakoari jarraituz, izangaiek lanpostuaz jabetzen badira, egin beharreko eginbideak gauzatu eta hurrengo egunean hasiko dira lanean, esleitu zaien zerbitzu sanitarioetako erakundean.

Aquellos/as aspirantes que, con arreglo a lo anteriormente expuesto, efectúen la toma de posesión habrán de incorporarse a la organización de servicios sanitarios que proceda al día siguiente al de la cumplimentación de la correspondiente diligencia.

18.– EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA
18.– TRIBUNAL CALIFICADOR

18.1.– Izendapena.

18.1.– Nombramiento.

Osakidetzako zuzendari nagusiak hautaketa-prozesua kalifikatuko duten epaimahaiak izendatuko ditu. Hautaketa-prozesu bakoitzeko epaimahai bat izendatuko da.

El/la Director/a General de Osakidetza-Servicio vasco de salud nombrará a los Tribunales que hayan de calificar el proceso selectivo. Se nombrará un Tribunal por cada proceso selectivo.

18.2.– Osaera.

18.2.– Composición.

Epaimahai bakoitzak 6 epaimahaikide titular izango ditu. Ordezko kide kopuru bera izendatuko da.

Cada Tribunal estará compuesto de 6 miembros titulares. Se designará igual número de miembros suplentes.

Epaimahaikide guztiek administrazio publikoetako edo osasun-zerbitzuetako karrerako funtzionarioak edo estatutupeko finkoak, edo Osasun Sistema Nazionalari lotutako zentroetako lan-kontratuko langileak izan beharko dute, baldin eta haien lanpostuan edo kategorian jarduteko hautaketa-prozesuko kategorian sartzeko eskatzen den maila akademiko bera edo goragokoa eskatzen bada.

Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los servicios de salud, o personal laboral de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso.

Epaimahai kalifikatzailearen kide guztiak maila indibidualean jokatuko dute.

Todos/as los/as miembros del Tribunal calificador pertenecerán al mismo a título individual.

Hautaketa ausaz egingo da, zozketa bidez, jendaurreko ekitaldi batean, eta behar besteko aurrerapenarekin iragarriko da.

La selección se efectuará aleatoriamente mediante sorteo en acto público, que se anunciará con la debida antelación.

Idazkaria Osakidetzako langile finkoen artean, lehentasunez, edo, beharrezkoa balitz, edozein Herri Administrazioko langileen artean izendatuko da eta eginkizun administratiboak izango ditu, eta goi-mailako titulazioa eta epaimahaikide izango da, eta hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango du.

La persona que ostente la Secretaría será nombrada entre personal fijo de Osakidetza, preferentemente, o, si fuera necesario, de cualquier Administración Pública, con funciones administrativas y titulación superior y formará parte del Tribunal con voz y voto.

Epaimahaiaren osaketan, gaitasun, eskumen eta prestakuntza egokia duten gizonezko eta emakumezkoen arteko ordezkapen orekatua bermatuko da, eta bere kideek inpartzialtasun eta profesionaltasun printzipioak beteko dituzte.

La composición del Tribunal garantizará una representación equilibrada entre hombres y mujeres con capacitación, competencia y preparación adecuada y se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.

Zuzendari nagusiak ebazpen bidez jakinaraziko du epaimahaia nork osatuko duten. Ebazpen hori EHAAn argitaratuko da.

El/la Director/a General dará a conocer su composición nominal mediante Resolución la cual será objeto de publicación en el BOPV.

Epaimahaiak Osakidetzari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzeari dagokionez, bai lehiaketaldian. Epaimahaikideei eskatzen zaien titulazio-eskakizuna bete beharko dute pertsona horiek.

El Tribunal podrá solicitar a Osakidetza la participación de personas asesoras que colaboren con sus miembros en el desarrollo del proceso selectivo en sus diferentes fases, tanto en lo referente a la elaboración de las pruebas, como en la fase de concurso. Dichas personas deberán reunir el requisito de titulación exigido a las personas integrantes del Tribunal.

Epaimahaiak Osakidetzari kanpoko aholkularitza-erakundeetara jotzea eskatu ahal izango dio ere bai, probak prestatzeko eta oposizioaldian probekin zerikusia duten gai guztietarako. Horretarako, Osakidetzak behar diren neurriak jarriko ditu kanpo-erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko.

El Tribunal podrá también solicitar a Osakidetza contar con la colaboración de entidades externas asesoras para la elaboración de las pruebas y cuantas cuestiones relacionadas con las mismas puedan plantearse en la fase de oposición. A tal fin Osakidetza facilitará las medidas necesarias para hacer efectiva la participación de las entidades externas asesoras.

Parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta edo hautaketa-prozesuak hala eskatzen duenean, epaimahai laguntzaileak eratu ahal izango dira. Epaimahai laguntzaileetako kideak ere zozketa bidez hautatuko dira, eta epaimahaikoek dituzten baldintza berberak bete beharko dituzte. Epaimahai laguntzaileek lagundu beharko dute 13.1.2 oinarrian (Prestakuntza) adierazitako merezimenduak baloratzeko agintzen zaizkien lanetan, epaimahaiek eskuordetuta. Epaimahai laguntzaileek, beren jardunean, epaimahaiek zehaztutako irizpideak aplikatuko dituzte, eta haien mende jardungo dute hierarkikoki.

En atención al volumen de participantes o cuando así lo aconseje el desarrollo del proceso selectivo, podrán constituirse Tribunales auxiliares, cuyos miembros se seleccionarán igualmente por sorteo, debiendo cumplir los mismos requisitos que los/las miembros del Tribunal. Corresponderá a los Tribunales auxiliares colaborar en las labores que se les encomiende en la valoración de los méritos indicados en la base 13.1.2 – Formación, por delegación de los Tribunales. Los Tribunales auxiliares aplicarán en su actuación los criterios determinados por los Tribunales y actuarán con dependencia jerárquica de los mismo.

18.3.– Abstenitzea eta errekusatzea.

18.3.– Abstención y recusación.

Epaimahaikideek abstenitu egin beharko dute baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren gaineko urriaren 1eko 40/2015 Legeak 23. artikuluan jasotako kasuren batean badaude; eta deialdia egin duen agintaritzari horren berri eman beharko diote. Kasu horietan ere, prozesuan parte hartzen duten pertsonek, edozein unean, ezezpena eman ahalko dute, aipatutako lege-testuaren 24. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En los mismos supuestos, los/as interesados/as podrán, en cualquier momento, promover recusación, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del citado texto legal.

18.4.– Jarduteko arauak.

18.4.– Reglas de actuación.

Epaimahaiak bere jarduna Sektore Publikoko Erregimen Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15.etik 24.era bitarteko artikuluetan ezarritako arauei egokituko die.

El Tribunal ajustará su actuación a las reglas determinadas en los artículos 15 a 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Nolanahi ere, presidentearen aginduz bilduko da, idazkariak deituta, eta eratu ahal izateko presidenteak eta idazkariak, edo horien ordezkoek, eta gutxienez kideen erdiak bertaratu beharko dute.

En todo caso, se reunirá a convocatoria de su secretario/a, por orden de su presidente/a, siendo necesaria para su válida constitución la asistencia del presidente y secretario, o en su caso de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira. Epaimahaikide guztiek, idazkariak barne, hitza eta botoa izango dute.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Todos/as los/as miembros del Tribunal, incluido el/la secretario/a, tendrán voz y voto.

18.5.– Eskumenak.

18.5.– Facultades.

Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozeduraren legezkotasuna zainduz eta horren objektibotasuna bermatzeko arduraz.

El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad.

Era berean, oinarri hauek aplikatzerakoan sortzen diren zalantza guztiak argituko ditu eta bertan aurreikusi ez diren kasuekin lotuta hartu beharko diren irizpideak ezarriko ditu.

Asimismo, resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.

18.6.– Zerbitzuagatiko kalte-ordaina.

18.6.– Indemnización por razón de servicio.

Epaimahaikideek zerbitzua dela kausa dagozkien kalte-ordainak jasoko dituzte, asistentziak barne, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan arauturik dagoenarekin bat etorriz. Era berean, Epaimahaiari aholkuak emanez edo zaintza lanetan arituko direnek ere jasoko dituzte kalte-ordain horiek.

Los/as miembros del Tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de servicio que correspondan, incluidas las de asistencias, de acuerdo con lo regulado en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero y el Decreto 121/2006, de 13 de junio y las normas vigentes de aplicación. Igualmente percibirán dichas indemnizaciones quienes presten su asesoramiento o colaboren con el Tribunal en tareas de vigilancia o auxilio material.

19.– PUBLIZITATEA
19.– PUBLICIDAD

Deialdi hau, bai eta prozesua garatzeko ematen diren ebazpenak ere, hala badagokio, EHAAn argitaratuko dira, eta zerbitzu-erakundeetako iragarki-oholetan eta Osakidetzako web-orrian jarriko, oinarri hauen eta onartzen diren oinarri espezifikoen arabera.

La presente convocatoria, así como las Resoluciones que se dicten en desarrollo de su procedimiento se publicarán, en su caso, en el BOPV y serán expuestas en los tablones de anuncios de las organizaciones de servicios, así como en la página web de Osakidetza, de acuerdo con las presentes bases y las bases específicas que se aprueben.

20.– EGOITZA
20.– SEDE

Ondorio guztietarako eta hautaketa-prozesu honen ondoriozko jarduketa guztietarako, eskumen jurisdikzionala esleitzekoa barne, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia hartuko da egoitzatzat (helbidea: Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz).

A todos los efectos y para todas las actuaciones que se deriven del presente proceso selectivo, incluida la de atribución de competencia jurisdiccional, tendrá la consideración de sede la Dirección General de Osakidetza, cuya dirección es c/ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

21.– ERREKURTSOEN ARAUBIDEA
21.– RÉGIMEN DE RECURSOS

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera, errekurtsoen araubide hau ezartzen da:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales de Osakidetza, se establece el siguiente régimen de recursos:

21.1.– Giza Baliabideen zuzendariak emandako behin betiko Ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

21.1.– Contra las Resoluciones definitivas dictadas por el/la Director/a de Recursos Humanos podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Zuzendari nagusiak emandako Ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, horiek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra las Resoluciones dictadas por el/la Director/a General podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

21.2.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Osakidetzako Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

21.2.– Contra la presente Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZIA-ESPARRU BATERATUKO C-2, C-1, B-2 ETA B-1 MAILEN BALIOKIDETZAT JOTAKO TITULUAK
TÍTULOS CONSIDERADOS EQUIVALENTES A LOS NIVELES C-2, C-1, B-2 Y B-1 DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS
I.– Hurrengo titulu hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-2 mailaren baliokideak dira:
I.– Serán considerados equivalentes al nivel C-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas los siguientes títulos:

– Ingelesa:

– Inglés:

1.– Certificate of Proficiency in English (CPE).

1.– Certificate of Proficiency in English (CPE).

2.– PTE General Pearson Test Of English (LEVEL 5).

2.– PTE General Pearson Test Of English (LEVEL 5).

3.– Trinity College ISE 4.

3.– Trinity College ISE 4.

– Frantsesa:

– Francés:

1.– Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C2 (CIEP).

1.– Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C2 (CIEP).

2.– Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (AF).

2.– Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (AF).

3.– DAFA (Diplôme Approfondi de Français des Affaires).

3.– DAFA (Diplôme Approfondi de Français des Affaires).

4.– DFP Affaires C2.

4.– DFP Affaires C2.

– Alemana:

– Alemán:

1.– Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

1.– Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP).

2.– Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS).

2.– Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS).

3.– Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS).

3.– Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS).

4.– Wirtschaftsdeutsche Deutsch (WD).

4.– Wirtschaftsdeutsche Deutsch (WD).

II.– Hurrengo titulu hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-1 mailaren baliokideak dira:
II.– Serán considerados equivalentes al nivel C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas los siguientes títulos:

– Ingelesa:

– Inglés:

1.– HEO Gaitasun Maila.

1.– EOI Nivel Aptitud.

2.– Certificate in Advanced English (CAE).

2.– Certificate in Advanced English (CAE).

3.– PTE General Pearson Test Of English (LEVEL 4).

3.– PTE General Pearson Test Of English (LEVEL 4).

4.– Trinity College ISE 3.

4.– Trinity College ISE 3.

5.– BEC Business English Certificate-Cambridge (HIGHER Good & Exceptional).

5.– BEC Business English Certificate-Cambridge (HIGHER Good & Exceptional).

– Frantsesa:

– Francés:

1.– HEO Gaitasun Maila.

1.– EOI Nivel Aptitud.

2.– DALF.

2.– DALF.

3.– Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1 (CIEP).

3.– Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1 (CIEP).

4.– Diplôme Supérieur d´Études Française Modernes (DS) (AF).

4.– Diplôme Supérieur d´Études Française Modernes (DS) (AF).

5.– DSLCF (Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises).

5.– DSLCF (Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises).

6.– DFA2 (Diplôme de Français des Affaires 2)

6.– DFA2 (Diplôme de Français des Affaires 2).

7.– DFP Affaires C1 (Diplôme de Français Professionnel dans le Monde des Affaires C1).

7.– DFP Affaires C1 (Diplôme de Français Professionnel dans le Monde des Affaires C1).

– Alemana:

– Alemán:

1.– HEO Gaitasun Maila.

1.– EOI Nivel Aptitud.

2.– Goethe-Zertifikat C1 (ZMP).

2.– Goethe-Zertifikat C1 (ZMP).

3.– Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

3.– Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

4.– Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).

4.– Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).

III.– Hurrengo titulu hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-2 mailaren baliokideak dira:
III.– Serán considerados equivalentes al nivel B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas los siguientes títulos:

– Ingelesa:

– Inglés:

1.– HEO Maila Aurreratua.

1.– EOI Nivel Avanzado.

2.– First Certificate in English (FCE).

2.– First Certificate in English (FCE).

3.– PTE General Pearson Test of English (LEVEL 3).

3.– PTE General Pearson Test of English (LEVEL 3).

4.– Trinity College ISE 2.

4.– Trinity College ISE 2.

5.– BEC Business English Certificate-Cambridge (VANTAGE Good & Exceptional).

5.– BEC Business English Certificate-Cambridge (VANTAGE Good & Exceptional).

– Frantsesa:

– Francés:

1.– HEO Maila Aurreratua.

1.– EOI Nivel Avanzado.

2.– DELF 2e degré.

2.– DELF 2e degré.

3.– Diplôme d`Études en Langue Française DELF B2 (CIEP).

3.– Diplôme d`Études en Langue Française DELF B2 (CIEP).

4.– Diplôme de Langue Française (DL) (AF).

4.– Diplôme de Langue Française (DL) (AF).

5.– DFA1 (Diplôme de Français des Affaires 1).

5.– DFA1 (Diplôme de Français des Affaires 1).

6.– CFJ (Certificat de Français Juridique).

6.– CFJ (Certificat de Français Juridique).

7.– DFP Affaires B2 (Diplôme de Français Professionnel dans le Monde des Affaires B2).

7.– DFP Affaires B2 (Diplôme de Français Professionnel dans le Monde des Affaires B2).

8.– DFP Juridique B2.

8.– DFP Juridique B2.

9.– DFP Médical B2.

9.– DFP Médical B2.

10.– DFP Secrétariat B2.

10.– DFP Secrétariat B2.

– Alemana:

– Alemán:

1.– HEO Maila aurreratua.

1.– EOI Nivel Avanzado.

2.– Goethe-Zertifikat B2.

2.– Goethe-Zertificat B2.

3.– Zertifikat Deutsch.

3.– Zertifikat Deutsch.

4.– Zertifikat Deutsch für den Beruf.

4.– Zertifikat Deutsch für den Beruf.

5.– Deutsch für den Beruf (ZDFB).

5.– Deutsch für den Beruf (ZDFB).

6.– TELC Deutsch B2.

6.– TELC Deutsch B2.

7.– Mittelstufe Deutsch (MD).

7.– Mittelstufe Deutsch (MD).

8.– TestDaf Niveaustufe 3. maila.

8.– TestDaf Niveaustufe Nivel 3.

IV.– Hurrengo titulu hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-1 mailaren baliokideak dira:
IV.– Serán considerados equivalentes al nivel B-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas los siguientes títulos:

– Ingelesa:

– Inglés:

1.– HEO Bitarteko Maila.

1.– EOI Nivel Intermedio.

2.– Preliminary English Test (PET).

2.– Preliminary English Test (PET).

3.– PTE General Pearson Test of English (LEVEL 2).

3.– PTE General Pearson Test of English (LEVEL 2).

4.– Trinity College ISE 1.

4.– Trinity College ISE 1.

5.– BEC Business English Certificate-Cambridge (PRELIMINARY Good & Exceptional)

5.– BEC Business English Certificate-Cambridge (PRELIMINARY Good & Exceptional).

– Frantsesa:

– Francés:

1.– HEO Bitarteko Maila.

1.– EOI Nivel Intermedio.

2.– DELF 1er degré.

2.– DELF 1er degré.

3.– Diplôme d`Études en Langue Française DELF B1 (CIEP).

3.– Diplôme d`Études en Langue Française DELF B1 (CIEP).

4.– Certificat d´Études de Français Pratique 2 (CEFP2) (AF).

4.– Certificat d´Études de Français Pratique 2 (CEFP2) (AF).

5.– CFP2 (Certificat de Français Professionnel 2).

5.– CFP2 (Certificat de Français Professionnel 2).

6.– CFS (Certificat de Français du Secrétariat).

6.– CFS (Certificat de Français du Secrétariat).

7.– CFTH (Certificat de Français du Tourisme et de l´Hôtellerie).

7.– CFTH (Certificat de Français du Tourisme et de l´Hôtellerie).

8.– CFST (Certificat de Français Scientifique et Technique).

8.– CFST (Certificat de Français Scientifique et Technique).

9.– DFP B1 (Diplôme de Français Professionnel B1).

9.– DFP B1 (Diplôme de Français Professionnel B1).

10.– DFP Secrétariat B1.

10.– DFP Secrétariat B1.

11.– DFP Scientifique et Technique B1.

11.– DFP Scientifique et Technique B1.

– Alemana:

– Alemán:

1.– HEO Bitarteko Maila.

1.– EOI Nivel Intermedio.

2.– Zertifikat Deutsch (ZD).

2.– Zertifikat Deutsch (ZD).

3.– Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF).

3.– Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF).

4.– TELC Deutsch B1 Beruf.

4.– TELC Deutsch B1 Beruf.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común