Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

246. zk., 2021eko abenduaren 10a, ostirala

N.º 246, viernes 10 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
6153
6153

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 23koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura ireki eta iraunkorra ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Formación Profesional y de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se implanta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el procedimiento abierto de manera permanente para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Lan-esperientziaren bidez hartutako konpetentzia profesionalak aitortzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko aplikatu behar den prozedura bakarra ezartzen du, hezkuntza- zein lan-arlorako, eta konpetentziak ebaluatu eta egiaztatzearen ondorioak ezartzen ditu, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren 2. apartatuak dioenaren ildotik. Errege-dekretu hori oinarrizko lege-esparrua da estatuko lurralde osoan, aipatutako prozedura garatzeko.

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, establece el procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, que debe aplicarse para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias, del que trata el artículo 8 apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. El citado Real Decreto es el marco legal básico en todo el territorio del Estado para el desarrollo de dicho procedimiento.

Prozedura horri esker, herritarrek lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartu dituzten konpetentzia profesionalak egiazta ditzakete, eta, beraz, kualifikazio maila hobetzeko eta prestakuntzarekin jarraitzeko bidea ematen zaie. Horrek guztiak pertsonen gaitasun profesionala eta enplegagarritasuna hobetzen laguntzen du, eta, beraz, kohesio soziala eta ekonomikoa indartzen.

Este procedimiento posibilita a las personas la acreditación de las competencias profesionales que han adquirido a través de su experiencia laboral o por vías no formales de formación, facilitándoles así que puedan mejorar su nivel de cualificación y continuar con su formación. Todo ello contribuye a mejorar la capacitación profesional de las personas y su empleabilidad y, por tanto, a reforzar la cohesión social y económica.

Azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuak prozedura horretaz arduratuko den Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa-egitura arautu zuen, eta haren parte diren organoak izendatu zituen: Lanbide Heziketako Sailburuordetza; Hezkuntza Saila; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoa; Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua (IVAC-EEI), eta Lanbide Heziketa ematen duten ikastetxeak. Horrez gainera, zehaztu zuen Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak eta Lanbideren Administrazio Kontseiluak prozeduran parte hartuko dutela, aholku-organo gisa.

El Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, reguló la estructura organizativa de este procedimiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la que forman parte la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional, IVAC-EEI, y los centros de formación profesional, previéndose, asimismo, la participación de carácter consultivo del Consejo Vasco de Formación Profesional y del Consejo de Administración de Lanbide.

Martxoaren 9ko 143/2021 Errege Dekretuaren bidez, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretua aldatu da, prozedura orokortu eta malgutzeko. Hain zuzen ere, errege-dekretu horrek xedatzen du administrazioek irekita izan beharko dutela beti lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura, eta, gainera, prozedura horrek autonomia-erkidegoen Lanbide Heziketako eskaintzan jasota dauden konpetentzia-atal guztietarako egon behar duela zabalik; izan ere, horrek lagundu egingo dio izangaiari, behin orientazioa eta aholkularitza jasorik, erabakitzen zer konpetentzia-atal diren egokienak bere profilerako eta, beraz, atal horiek ebaluatzeko urratsak egiten.

El Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, ha modificado el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, para generalizar y flexibilizar el procedimiento y, de este modo, determina que las administraciones mantendrán abierto un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, con carácter permanente y abierto a todas las unidades de competencia incluidas en la oferta de formación profesional de cada comunidad autónoma, que facilitará a la persona candidata la posibilidad de decidir, una vez orientada y asesorada, qué unidades de competencia son las más convenientes para su perfil y así poderla dirigir hacia la evaluación de estas.

Aldaketa horren ondorioz, hizpide dugun prozedura modu iraunkorrean eskaini behar da. Aurreko sistemarekin ez zen horrela gertatzen; izan ere, deialdi jakin batzuk zeuden konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko, eta ebaluatu eta egiaztatu zitezkeen konpetentzia-atalak eta parte-hartzaile kopurua mugatuta zeuden.

Tras esta modificación, el procedimiento se configura como un servicio que ha de ser prestado de forma permanente, a diferencia del sistema anterior, en el que la evaluación y acreditación de las competencias profesionales se sujetaba a convocatorias puntuales, en las que se limitaban tanto las unidades de competencia a evaluar y acreditar como el número de participantes.

Aldatu berri den 1224/2009 Errege Dekretua oinarrizko lege denez eta prozeduraren erreformak aintzat hartu nahi dituen pertsonentzat ezinbestekoa denez kualifikazio profesionalak egiaztatzea, Hezkuntza Sailak eta Lanbideren Zuzendaritza Nagusiak errege-dekretuan jasota dagoena betetzen du honen bidez; hau da, konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedura iraunkorra herritarren eskura jartzen du Euskal Autonomia Erkidegoan, hargatik eragotzi gabe araudi autonomikoaren egokitzapena bultzatzea.

Dado el carácter de legislación básica del ahora modificado Real Decreto 1224/2009, y la perentoria necesidad de acreditación de las cualificaciones profesionales de las personas, a la que trata de dar respuesta la reforma del procedimiento, desde el Departamento de Educación y la Dirección General de Lanbide, se da cumplimiento a lo dispuesto en la misma, poniendo a disposición de la ciudadanía un procedimiento permanente de evaluación y acreditación de las competencias profesionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de promover la adaptación de la normativa autonómica.

Lan eta Enplegu Sailak eta Hezkuntza Sailak finantzatuko dute prozedura, eta, hala badagokio, Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren funtsak erabiliko dira; Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa ere izango du, konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko jardueren esparruan.

Este procedimiento será financiado por los Departamentos de Trabajo y Empleo y de Educación, y, en su caso, con fondos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco de las actuaciones destinadas a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Ebazpen honen xedea da aditzera ematea lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura modu iraunkorrean irekita dagoela, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako eskaintzan jasota dauden konpetentzia-atal guztietarako –eskaintza hori Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotua dago–. Interneteko helbide honetan kontsulta daitezke konpetentzia-atalak: https://ivac-eei.eus/eu/konpetenzien-aitorpena/

1.– La presente Resolución tiene por objeto dar a conocer que se encuentra abierto, con carácter permanente, el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, para la totalidad de unidades de competencia incluidas en la oferta existente en la Formación Profesional del País Vasco, vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Dichas unidades de competencia podrán ser consultadas en la siguiente dirección web: www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-competencias/

2.– Halaber, ebazpen honen bidez baimena ematen zaie Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin itunak sinatuta dituzten ikastetxe integratu pribatuei –II. eranskinean jasota daudenei– informazioa eta orientazioa eman diezaieten interesdunei eta prozeduraren faseak gara ditzaten.

2.– Así mismo, mediante la presente Resolución se autoriza a los centros integrados privados-concertados con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco relacionados en el Anexo II, para informar y orientar a las personas interesadas, así como desarrollar las distintas fases del procedimiento.

2. artikulua.– Hartzaileak eta bete beharreko baldintzak.

Artículo 2.– Personas destinatarias y requisitos.

Baldintza hauek bete behar dira:

Las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

1.– EAEn izatea egoitza.

1.– Ser residente en la CAPV.

2.– Espainiar nazionalitatea izatea, Europar Batasuneko herritartasunaren erregistro-ziurtagiria edo Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela lortu izana, edo Espainian bizilekua izateko baimena edo bizilekua izateko eta lan egiteko baimena indarrean izatea, atzerritartasunari eta immigrazioari buruzko Espainiako araudian ezarritako terminoetan.

2.– Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.

3.– Izena emateko eskabidea aurkezten den unean 18 urte beteak izatea, 1. mailako kualifikazioei dagozkien konpetentzia-atalen kasuan; eta 20 urte, 2. eta 3. mailakoen kasuan.

3.– Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud de inscripción, cuando se trate de unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 1 y 20 años para los niveles 2 y 3.

4.– Egiaztatu nahi diren konpetentzia profesionalekin zerikusia duen lan-esperientzia edo prestakuntza izatea:

4.– Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar:

4.1.– Lan-esperientziaren kasuan. Eskabidea aurkeztu aurreko azken 15 urteetan, gutxienez 3 urteko lan-esperientzia justifikatzea eta, gutxienez, lan egindako 2.000 ordu. I. mailako konpetentzia-ataletarako, 2 urteko lan-esperientzia eskatuko da, eta, gutxienez, lan egindako 1.200 ordu.

4.1.– En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 15 años transcurridos antes de la presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.

4.2.– Prestakuntzaren kasuan. Eskabidea aurkeztu aurreko azken 10 urteetan, gutxienez 300 orduko prestakuntza justifikatzea. I. mailako konpetentzia-ataletarako, gutxienez 200 ordu eskatuko dira. Egiaztatu nahi den konpetentzia-atalari lotutako prestakuntza-moduluek iraupen laburragoa dutenean, modulu horietan ezarritako ordu kopurua egiaztatu beharko da.

4.2.– En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de la presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.

4.3.– Balioetsiko diren konpetentzia profesionaleko atalek betekizun gehigarriak badituzte haien izaeragatik, baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duten agiriak izatea.

4.3.– En los casos en que las unidades de competencia profesional que se van a valorar cuenten, por su naturaleza, con requisitos adicionales, poseer documento justificativo de cumplir con dichos requisitos.

3. artikulua.– Prozeduran izena emateko eskaera.

Artículo 3.– Solicitud de inscripción al procedimiento.

1.– Ebazpen hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izango dira eskabideak.

1.– La presentación de solicitudes se podrá realizar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el BOPV.

2.– Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek IV. ERANSKINEKO eredu ofiziala erabili beharko dute izen-ematea formalizatzeko; web-orri honetatik deskarga daiteke eranskin hori: https://ivac-eei.eus/eu/konpetenzien-aitorpena/ Eskabidearekin batera, historia pertsonala eta prestakuntzarena entregatu behar dira –curriculum vitaea prestatzeko Europako ereduaren arabera eginak–, eta 4. artikuluan adierazten den dokumentazioa ere bai. Ebazpenaren II. eranskinean jasota dauden ikastetxe eta egoitzetan eman daiteke izena.

2.– Las personas que deseen participar en esta convocatoria deben formalizar la solicitud de inscripción según el modelo oficial que figura en el ANEXO IV de esta convocatoria, que podrá descargarse de la página web www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-competencias/. La solicitud irá acompañada del historial personal y/o formativo de acuerdo con el modelo de currículum vitae europeo y de la documentación relacionada en el artículo 4. La inscripción se realizará en cualquiera de los centros y sedes indicados en el Anexo II de la presente Resolución.

3.– Eskabidean akats edo zehaztugabetasunen bat atzemanez gero, hutsa edo ez-egitea zuzentzeko eskatuko zaio interesdunari. Hala egiten ez badu, interesdunak eskaeran atzera egin duela joko da, 39/2015 Legearen 21. artikuluan adierazitakoaren arabera ebazpena eman ondoren.

3.– Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, se requerirá a la persona interesada para que proceda a subsanar el error u omisión. En el caso de no hacerlo, se entenderá que el interesado desiste de la solicitud previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

4.– Baldintza guztiak ez betetzeak edo datu faltsuak emateak berekin ekarriko du prozeduran parte hartzeko eskubidea galtzea. Eskatzaileen erantzukizuna da aurkeztutako dokumentazioa egiazkoa izatea. Dokumenturen bat egiazkoa ez bada, prozeduran parte hartzeko eskubidea bertan behera geldituko da, desadostasuna noiz aurkitu den gorabehera, eta ezertan eragotzi gabe hautagaiak izan lezakeen erantzukizuna.

4.– La falta de requisitos o la falsedad en los datos aportados conlleva la pérdida del derecho a participar en este procedimiento. Las personas solicitantes son responsables de la veracidad de la documentación aportada. En caso de que algún documento no se ajuste a la realidad, decaerá el derecho a la participación en el presente procedimiento, independientemente del momento en que se detecte la discrepancia y con independencia de la responsabilidad a que pudiera dar lugar.

4. artikulua.– Izena emateko eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.

Artículo 4.– Documentación que debe acompañar a la solicitud de inscripción.

Izena emateko eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira, betekizunak betetzen direla egiaztatzeko:

La solicitud de inscripción irá acompañada de la documentación justificativa de los requisitos exigidos:

1.– Udal-erroldaren ziurtagiria, EAEko egoitza egiaztatzen duena.

1.– Certificado del Padrón Municipal que acredite la residencia en la CAPV.

2.– NANaren edo AIZren fotokopia edo Europar Batasuneko herritartasunaren erregistro-ziurtagiria (edo jatorri-herrialdeko nortasun-agiria edo indarrean dagoen pasaportea), edo Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela, edo Espainian bizitzeko edo lan egiteko indarrean den baimenaren titular izatea.

2.– Fotocopia del DNI o NIE o certificado de registro de ciudadanía comunitaria (o documento de identidad del país de origen, o pasaporte en vigor), o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, o de ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor.

3.– Egiaztagiri bat, ebazpen honen 2.4 artikuluan ezarritako baldintzaren bat betetzen dela adierazten duena:

3.– Justificación de cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 2.4 de la presente Resolución:

3.1.– Prestakuntza ez-formala alegatzen bada, hura justifikatzeko zenbait dokumentu aurkeztuko dira, eskatutako konpetentzia-ataletan prestakuntzako gutxieneko ordu-kopurua bete izana egiaztatuko dutenak; dokumentuotan honako hauek zehaztuko dira: prestakuntzaren edukiak eta orduak, zer erakundek eta noiz eman zuen eta adierazpen formal bat, baieztatzen duena prestakuntza gainditu dela edo ebaluazio positiboa edo aprobetxamendua lortu dela.

3.1.– Si se alega formación no formal la justificación se realizará mediante documentos que acrediten que posee las horas mínimas de formación en las unidades de competencia solicitadas y donde conste: contenidos, horas de formación, entidad que las impartió, el periodo en que se llevó a cabo y la expresión formal que confirme que ha sido superada, evaluada positivamente o cursada con aprovechamiento.

Prestakuntza ez-formal horrek lotuta behar du egiaztatu nahi diren konpetentzia-atalekin.

La formación no formal recibida ha de estar relacionada con las unidades de competencia que se pretenden acreditar.

Prestakuntza ez-formalaren iraupena kreditutan adierazten bada, zehaztu beharko da zein den haren baliokidetasuna ordutan.

Si la duración de la formación no formal está expresada en créditos, se habrá de especificar su equivalencia en horas.

3.2.– Lan-esperientzia alegatzen bada, dokumentu hauek aurkeztuko dira:

3.2.– Si se alega el requisito de la experiencia laboral, la justificación se hará con los siguientes documentos:

3.2.1.– Soldatako langileen kasuan:

3.2.1.– Para trabajadores o trabajadoras asalariadas:

– Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatutako mutualitatearen ziurtagiria, non adieraziko baitira enpresaren izena, lan-kategoria (kotizazio taldea) eta kontratazio-aldia.

– Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y

– Lan-esperientzia eskuratu den enpresaren lan-kontratua edo ziurtagiria, non berariaz adieraziko baitira kontratuaren prestazio-aldien iraupena, egindako jarduera eta jarduera hori egiten emandako denbora.

– Contrato de Trabajo o Certificación de la Empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

3.2.2.– Langile autonomoen edo norberaren konturako langileen kasuan:

3.2.2.– Para trabajadores o trabajadoras autónomas o por cuenta propia:

– Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, non adieraziko baitira Gizarte Segurantzan dagokion araubide berezian alta-egoeran egon den aldiak.

– Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, y

– Erantzukizunpeko adierazpena, non azalduko baita zer jarduera egin den eta zer denbora-tartetan egin den.

– Declaración responsable con la descripción de la actividad ejercida y el intervalo de tiempo en que se ha realizado.

3.2.3.– Langile boluntarioen edo bekadunen kasuan:

3.2.3.– Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:

– Laguntzen jardun den antolakundearen ziurtagiria, non datu hauek jasoko baitira berariaz: zer jarduera eta funtzio egin diren, zer urtetan eta zenbat ordu eskaini diren guztira (baremazio-helburuetarako, orduen kopurua zati zazpi egingo da egun kopurua kalkulatzeko).

– Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que conste, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas, (estás se dividirán por 7 para obtener el número de días para la baremación).

3.3.– Kasu guztietan, honako hauek azaltzeko dokumentuak erantsiko dira:

3.3.– En todos los casos, se aportará documentación que describa:

a) Egindako jarduera, eta jarduera horrek eskatutako konpetentzia-ataletako batekin duen harremana.

a) La actividad desarrollada, indicando la relación con alguna de las unidades de competencia solicitadas.

b) Noiztik noiz arte egin den jarduera hori.

b) El intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha actividad.

Webgune honetan eskura daiteke ziurtagiri-eredua: https://ivac-eei.eus/eu/konpetenzien-aitorpena/

Un modelo de la certificación se encuentra disponible en la web www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento- competencias/.

4.– Baldintza guztiak betetzen direla egiaztatzen duten jatorrizko dokumentuak eta haien kopiak aurkeztu beharko dira.

4.– Se deberán presentar original y copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

5.– Aurreko artikuluan adierazita dauden lan-esperientziaren edo prestakuntzaren baldintzak betetzen dituzten 25 urtetik gorako pertsonek ezin badituzte betekizun horiek egiaztatu artikulu honetan jasotako dokumentuen bidez, eska dezakete prozeduran izena ematea behin-behinekoz; horretarako, Zuzenbidean onartuta dagoen frogaren bat aurkeztu beharko dute, lan-esperientzia edo prestakuntzako ikaskuntza ez-formalak egiaztatzeko.

5.– Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa indicados en el artículo anterior, y que no puedan justificarlos mediante los documentos señalados en este artículo, podrán solicitar su inscripción provisional en el procedimiento, acreditando su experiencia laboral o aprendizajes no formales de formación mediante alguna prueba admitida en Derecho.

5. artikulua.– Onartzeko prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento de admisión.

1.– Prozeduran parte hartu nahi duten pertsonak onartzeko edo baztertzeko, lehenik eskabideak aztertuko dira, eta, ondoren, baldintzak betetzen dituztenei jakinaraziko zaie prozeduran parte har dezaketela, eta pertsona horiek aholkularitza-fasera igaroko dira. Baldintzak betetzen ez dituzten pertsonak, berriz, prozeduratik baztertuko dira, eta azalduko zaie zergatik ezin duten prozeduran parte hartu.

1.– La admisión y exclusión de las personas que deseen participar en el procedimiento se realizará del siguiente modo: una vez revisadas las solicitudes, se comunicará a las personas que cumplan los requisitos que podrán participar en el procedimiento accediendo a la fase de asesoramiento. En caso contrario, se propondrá su exclusión y se comunicarán los motivos por los que no puede participar en el procedimiento.

2.– Aholkularitza- eta ebaluazio-faseak 1224/2009 Errege Dekretuan gai horri buruz xedatuta dagoenarekin bat etorriko dira.

2.– Las fases de asesoramiento y evaluación se ajustarán a lo dispuesto para ellas en el Real Decreto 1224/2009.

6. artikulua.– Informatzeko, orientatzeko, aholkatzeko eta ebaluatzeko ikastetxeak.

Artículo 6.– Centros de información, orientación, asesoramiento y evaluación.

1.– Aplikatu behar den araudian ezarritakoaren arabera, prozeduraren faseak garatzeko baimenduta daude Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoak eta Lanbide Heziketako ikastetxe integratu publikoak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendekoak.

1.– Están autorizados para desarrollar las distintas fases del procedimiento, en los términos establecidos en la normativa aplicable, los centros públicos que imparten enseñanzas de formación profesional, así como los centros integrados públicos de formación profesional, dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

2.– Ebazpen honen II. eranskinean ageri diren Lanbide Heziketako itunpeko ikastetxe integratu pribatuei prozeduraren faseak garatzeko baimena ematen zaie. Halaber, interesdunak informatu eta orientatu ahal izango dituzte.

2.– Se autoriza a los centros integrados de formación profesional privados concertados que se relacionan en el Anexo II, para desarrollar las distintas fases del procedimiento. Asimismo, podrán informar y orientar a las personas interesadas.

3.– Interesdunek prozedurari buruzko informazioa eta orientazioak jaso ahal izango dituzte Lanbide Heziketako ikastetxeetan, Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan eta Lanbideren enplegu-bulegoetan; haien zerrenda Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian eskura daiteke: https://ivac-eei.eus/eu/konpetenzien-aitorpena/

3.– Las personas interesadas podrán recibir información y orientación sobre el procedimiento en los centros de formación profesional, en los Centros de Educación para personas Adultas y en las Oficinas de empleo de Lanbide, que se encuentran relacionados en la página web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-competencias/.

4.– Web-orri horretan bertan adieraziko da zer egoitza dituzten interesdunei prozedurari buruzko informazio- eta orientazio-zerbitzua emateko baimenduta dauden irabazi-asmorik gabeko antolakunde publiko zein pribatuek eta eragile sozialek.

4.– Asimismo, en la misma página web se indicarán las sedes de los agentes sociales y de las organizaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro autorizadas para prestar el servicio de información y orientación sobre el procedimiento a las personas interesadas.

7. artikulua.– Prozedurari buruzko informazioa eta publikotasuna.

Artículo 7.– Información y Publicidad del procedimiento.

1.– Informazio hau ere egongo da Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean (https://ivac-eei.eus/eu/konpetenzien-aitorpena/):

1.– En la página web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional(www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-competencias/) estará disponible la siguiente información:

1.1.– Prozedurari eta faseei buruzko azalpenak.

1.1.– Explicación sobre el procedimiento y sus fases.

1.2.– Informazioa eta orientazioa jasotzeko lekuak.

1.2.– Lugares de información y orientación.

1.3.– Ebaluatu eta egiaztatuko diren konpetentzia-atalak.

1.3.– Unidades de competencia objeto de evaluación y acreditación.

1.4.– Hautaketa Batzordeko kideak eta haien erabakien aurka erreklamatzeko modua.

1.4.– Composición de la Comisión de Selección y modo de reclamar contra sus decisiones.

1.5.– Izen-emateak formalizatzeko lekuak eta bitartekoak.

1.5.– Los lugares y medios para formalizar las inscripciones.

1.6.– Prozedurak zein ikastetxetan egingo diren; hori erabakitzeko, aintzat hartuko da egiaztatu nahi den konpetentzia-atala zein ekoizpen-sareri lotuta dagoen.

1.6.– Los centros en los que se desarrollará el procedimiento en función del sector productivo al que estén asociadas las unidades de competencia que se van a acreditar.

1.7.– Konpetentzia-atalen ebaluazio-emaitzaren aurka erreklamazioak aurkezteko prozedura eta epeak.

1.7.– El procedimiento y los plazos para presentar reclamaciones al resultado de evaluación de las unidades de competencia.

2.– Prozedurari buruz ematen den informazio guztia argitara emango da Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus eta Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian (https://ivac-eei.eus/eu/konpetenzien-aitorpena/).

2.– Toda información que se emita relacionada con el procedimiento será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus y en la página web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional(www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-competencias/).

8. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 8.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak babesteari dagokionez, Hezkuntza Sailak xedapen hauetan jasotakoa bete beharko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa.

En materia de protección de datos de carácter personal el Departamento de Educación sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Datu-babesari buruzko informazio xehea eskuratu nahi baduzu, jo webgune honetara: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información detallada sobre protección de datos en www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

9. artikulua.– Argitalpena.

Artículo 9.– Publicación.

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta haren laburpen bat, Estatuko Aldizkari Ofizialean.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; errekurtsoa Hezkuntzako sailburuari zuzenduko zaio, eta berak ebatziko du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari entzun ondoren.

En el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, podrá interponerse, contra la presente Resolución, recurso de alzada ante la Consejera o Consejero del Departamento de Educación, quién resolverá previo trámite de audiencia al Director o Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2021.

Lanbide Heziketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Formación Profesional,

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común