Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2021eko abenduaren 4a, larunbata

N.º 243, sábado 4 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
6123
6123

AGINDUA, 2021eko azaroaren 17koa, Osasuneko sailburuarena, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalaren (QR) derrigortasuna ezartzen duena, 2021eko urriaren 6ko Aginduan ezarritako neurrien osagarri gisa. Lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa da agindu hori.

ORDEN de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se establece la exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) como medida adicional a las establecidas por la Orden de 6 de octubre de 2021, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia.

Lehendakariaren urriaren 6ko 39/2021 Dekretuak amaiera ematen dio COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearen 4. artikuluan xedatutakoaren arabera deklaratutako osasun-larrialdiko egoerari. Amaiera horrek indarrean sartzen denetik aurrera izango ditu ondorioak.

El Decreto 39/2021, de 6 de octubre, del Lehendakari, declara la finalización de la situación de emergencia sanitaria declarada a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. Dicha finalización surte efectos desde su entrada en vigor.

Dekretuak honako hau aurreikusten du 2. artikuluan: «Osasun-larrialdia amaitzeak berekin dakar, dekretu honetan xedatutakoaren arabera, ondorioak berehala galtzea Lehendakariaren irailaren 17ko 38/2021 Dekretuan aurreikusitako neurri guztietarako (38/2021 Dekretua, irailaren 17koa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurrien testuen bat egiteko eta eguneratu eta zehaztekoa.»

El decreto prevé en su artículo 2 que: «La finalización de la emergencia sanitaria supone, conforme dispone el presente Decreto, la pérdida inmediata de efectos para todas las medidas previstas en el Decreto 38/2021, de 17 de septiembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización y determinación de medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.»

Ondorioz, Dekretuaren 5. artikuluaren arabera: «Euskadin osasun-krisia eta osasun-larrialdiko egoera gainditzeari kalterik egin gabe, Osasun Sailak une oro zehaztu ahal izango ditu osasun-dispositiboa aktibatzeko erritmoa eta beharrizanak, bai eta osasun publikoaren zaintzari eta kontrolari dagozkion prebentzio- eta euste-neurriak berraktibatu, berreskuratu edo abian jartzea ere, COVID-19 pandemiaren aurrekaria kontuan hartuta, eta jarraipen sistematikoari eta kasuen eta kontaktuen kudeaketa eraginkorrari eutsita.

En consecuencia, el artículo 5 del Decreto establece que «Sin perjuicio de la superación en Euskadi de la crisis y de la situación de emergencia sanitaria, por el Departamento de Salud se podrá determinar en todo momento el ritmo y necesidades de activación del dispositivo sanitario, así como la reactivación, recuperación o puesta en marcha de medidas de prevención y contención propias de la vigilancia y control de salud pública en atención al antecedente de la pandemia de COVID-19, contando con el mantenimiento de un seguimiento sistemático y una gestión eficaz de casos y contactos.

Horretarako, eta hargatik eragotzi gabe aplikagarria den Euskal Autonomia Erkidegoko edo Estatuko legeria arrunta, krisiaren aurrekoa edo krisi-garaian sortutakoa, eta, bereziki, alde batera utzi gabe prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko premiazko neurrien martxoaren 29ko 2/2021 Estatuko Legea aplikatzea, eta Estatuko agintariek eskatutako koordinazioari eta kohesioari kalterik egin gabe, gaituta geratzen da Euskadiko osasun-agintaritza, Osasuneko sailburua buru dela, Euskadin normaltasun berrian aplikagarriak izango diren prebentzio-, zaintza- edo kontrol-neurriak hartzeko.»

A tal efecto y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ordinaria autonómica o estatal, de aplicación y precedente o coetánea a la crisis, en particular sin perjuicio de la aplicación de la Ley estatal 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, así como de la coordinación y cohesión exigida por las autoridades estatales, queda habilitada la autoridad sanitaria de Euskadi, liderada por la Consejera de Salud, para adoptar las medidas de prevención, vigilancia o control que serán de aplicación en Euskadi durante la nueva normalidad.»

Bestalde, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko premiazko neurrien martxoaren 29ko 2/2021 Legeak ezartzen duenez (lege hori COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko premiazko neurrien ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretua lege-proiektu gisa izapidetzearen emaitza da), Estatuko Administrazio Orokorreko, autonomia-erkidegoetako eta toki-erakundeetako organo eskudunek izango dituzte, dagokien eskumen-esparruan, lege horretan ezarritako neurriak behar bezala betetzen direla zaindu, ikuskatu eta kontrolatzeko eginkizunak.

Por otro lado, la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que supone el resultado de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por la COVID-19, establece que corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas dicha Ley.

Urriaren 6an, Osasuneko sailburuak, Lehendakariaren urriaren 6ko 39/2021 Dekretuak ezarritako gaikuntzaren indarrez eta osasun-agintari gisa legez aitortuta dituen ahalmenak gauzatuz, Agindua eman zuen, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu zela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak ziren prebentzio-neurriei buruzkoa. Agindu hori 2021eko urriaren 7ko 201 zenbakiko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen. Agindu horren eranskinean hainbat prebentzio-neurri ezarri ziren eta orain neurri horiek une honetako egoera epidemikora egokitu behar dira. Hori guztia, Aginduaren bosgarren puntuan xedatzen denaren arabera «(...) Osasuneko sailburuak, osasun-agintaritza den aldetik, agindu hau aplikatzeko behar diren neurriak hartu ahal izango ditu, eta, aplikatu beharreko araudiaren arabera eta osasun-egoeraren bilakaera ikusita, agindu honetan aurreikusitakoez gain beharrezkoak diren neurri osagarri guztiak ezarri ahal izango ditu».

Con fecha 6 de octubre de 2021, la Consejera de Salud, en virtud de la habilitación establecida por el Decreto 39/2021, de 6 de octubre, del Lehendakari, y en ejercicio de las facultades que legalmente le son reconocidas como autoridad sanitaria adoptó la Orden sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco núm. 201, de 7 de octubre de 2021. En el anexo de dicha orden se establecen una serie de medidas de prevención que requieren ser moduladas a la vista de la situación epidémica actual. Todo ello, en ejercicio de su resuelvo quinto que dispone que «la persona titular del Departamento de Salud como autoridad sanitaria, podrá adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Orden y podrá establecer, de acuerdo con la normativa aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias a las previstas en esta orden que sean necesarias.»

Zirkulazio epidemikoaren intentsitateak gora egin du azken asteotan. Azaroaren 15ean 14 egunetako Intzidentzia metatua 100.000 biztanleko 181,84 kasukoa zen eta joera goranzkoa zen.

La intensidad de la circulación epidémica ha aumentado en las últimas semanas. A fecha 15 de noviembre la incidencia acumulada en 14 días era de 181,84 casos por 100.000 habitantes, con tendencia al alza.

Intzidentziak gora eginda, ospitaleetako oheen okupazioak ere gora egin du. 2021eko azaroaren 15ean COVID-19a duten pazienteek okupatutako ospitaleko oheak 114 dira eta ZIUn okupatutakoak 30.

El aumento en la incidencia ha sido seguido de un aumento en la ocupación de camas hospitalarias. A fecha de 15 de noviembre de 2021, el total de camas de hospitalización ocupadas por pacientes de COVID-19 ha sido de 114 y, en UCI, de 30.

Egun berean, hauxe da txertaketaren estaldura: dosi bakarra dauka 12 urtetik gorako biztanleriaren % 91,2k, eta pauta osoa, berriz, % 90,3k.

A la misma fecha, la cobertura de vacunación con una dosis ha alcanzado el 91,2 % de la población mayor de 12 años y con pauta completa 90,3 %.

Horregatik, agindu honen xedea da osasun publikoaren zaintza eta kontrolaren berezko prebentzio- eta geldiarazte-neurriak ezartzea eta neurri horiek gaur egungo egoerara egokitzea, kontuan hartuta COVID-19aren pandemiaren aurrekaria, harik eta behin betiko amaitzen den arte.

Por ello, es objeto de la presente Orden, establecer y ajustar a la situación actual las medidas de prevención y contención propias de la vigilancia y control de la salud pública en atención al antecedente de la pandemia de COVID-19 hasta su definitiva finalización.

Oraindik ere COVID-19aren inguruko zenbait prebentzio-neurri mantendu beharko dira; hauek, hain zuzen ere: maskara erabiltzea, distantzia, eskuen higienea, barruko espazioak aireztatzea eta jende-pilaketak saihestea. Era berean, oraindik ere lehentasuna da kasuen eta kontaktuen jarraipen sistematikoari eta kudeaketa eraginkorrari eustea. Beharrezkoa da, baita ere, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalaren (QR) ildoan bestelako neurri-mota batzuk sartzea, hala nola, gaueko aisialdiko establezimenduetara eta jatetxeetara sartu ahal izateko ziurtagiri hori aurkeztu behar izatea.

Se requiere todavía el mantenimiento de ciertas medidas de prevención de la COVID-19, como son el uso de la mascarilla, distancia, higiene de manos, ventilación de espacios interiores y evitar aglomeraciones. Asimismo, sigue siendo una prioridad el mantenimiento del seguimiento sistemático y gestión eficaz de casos y contactos. También se hace necesario, en la línea del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR), incluir otro tipo de medidas como condicionar el acceso al interior de los establecimientos de ocio nocturno y de los locales de restauración a la exhibición alternativa de este certificado.

Auzitegi Gorenak 1112/2021 zenbakian, 2021eko irailaren 14an, adierazitako jurisprudentziaren hitzetan, «lokal horietara sartzea borondatezkoa da eta bertan ez da funtsezko jarduerarik egiten». Hau da, «pertsonek aisialdia hainbat modutara erabil dezakete eta, noski, lokal horietara joan daitezke, edo ez, nahiago dezakete terrazetara joan, edo ez, baina espazio itxi eta normalean oso aireztatuta ez dagoen batera sartzekotan, kutsatzeko arriskua handitu egiten denez, adierazitako dokumentazioa erakutsi behar da, dokumentazio horrek ziurtatzen baitu une horretan dokumentazioaren jabea ez dela SARS-CoV-2 infekziorik jasaten ari, bermea erabatekoa ez baldin bada ere».

En palabras de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, expresadas en su núm. 1112/2021, de 14 de septiembre de 2021, se trata de «locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales». Esto es, «las personas pueden emplear su ocio de muy diversa forma, y naturalmente pueden acudir a dichos locales, o no, pueden preferir la terraza, o no, pero si se pretende ir al interior del establecimiento que es un espacio cerrado y normalmente poco ventilado, donde el riesgo de contagio se incrementa, ha de exhibirse la indicada documentación, que proporciona garantía, desde luego no absoluta, de no padecer en ese momento la infección SARS-CoV-2».

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren txostenek erakusten dutenez datu zientifiko askok bermatzen dute aisialdiko lokalak ireki ahal izateko osasun publikoari babes-maila eman diezaiokeen neurri eraginkor posible bat dela Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) ezartzea, aisialdiko jarduerak jendearentzako modu seguruagoan egiteko, bai eta lokal horietan lanean ari direnek segurtasun handiagoa izan dezaten ere.

Los informes aportados por Dirección de Salud Pública y Adicciones ponen de manifiesto la abundancia de datos científicos que avalan que una medida eficaz posible, para proceder a la apertura de los locales de ocio que proporcione un nivel de protección para la salud pública es la implantación del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR), para facilitar el desempeño de las actividades de ocio de una manera más segura para el público, así como para las personas trabajadoras de los mismos.

Neurria aldi baterakoa da, Euskal Autonomia Erkidegoko intzidentzia-tasarekin lotzen da, eta egoera sanitariora eta egoera horren bilakaerara mugatuta dago, arau honen eraginpeko aisialdiko establezimenduetara edo jatetxeetara sartzeko.

La medida es temporal, se relaciona con la tasa de incidencia resultante en la Comunidad Autónoma de Euskadi para el establecimiento de ocio o restauración para cuyo acceso se exige y está limitada a la situación sanitaria y su evolución.

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.8 artikuluan xedatutakoaren arabera, neurriak, indarrean sartu baino lehenago, baimen edo berrespen judiziala behar du, izan ere pertsonen berdintasunerako, intimitaterako eta datu-babeserako oinarrizko eskubideengan eragina izan baitezake.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.8 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la medida debe someterse a autorización o ratificación judicial antes de su entrada en vigor ya que puede afectar a los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos de la persona.

Nolanahi ere, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalaren (QR) erabilera gaituta ere, zero arriskuko egoerarik ez dagoenez, berriro ere esan behar da beharrezkoa dela zuhurtasun-, segurtasun- eta zorroztasun-printzipioei eusten segitzea prebentzio- eta autobabes-neurrietan, eta herritarrei dei egiten zaie horretan kolaboratu dezaten, sinetsirik pertsona bakoitzak arduraz jokatzea dela bermerik garrantzitsuenetako bat kutsatzeak areagotu ez daitezen.

En todo caso, se reitera la necesidad de seguir observando los principios de prudencia, seguridad y rigor en las medidas de prevención y autoprotección, aun habilitando el uso del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR), dada la inexistencia de riesgo cero, y sigue haciendo un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía, desde la persuasión de que la responsabilidad individual constituye una garantía de primer orden para evitar la expansión del contagio.

Horrenbestez, egoeraren bilakaera ikusita eta kontuan hartuta SARS-COV-2 birusak eragindako pandemia kontrolatu beharra, EAEko osasun-arloko agintaritzari dagokion jardunean, bat etorriz Lehendakariaren 39/2021 Dekretuak, EAEn COVID-19aren pandemiaren ondoriozko osasun-larrialdiko egoera Euskadin amaitu dela adierazten duenak eta normaltasun berri batean sartzeko neurriak zehazten dituenak, bere 5. artikuluan araututakoarekin, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 23ko 116/2021 Dekretuaren 4.1 artikuluarekin, eta aplikatzekoa den gainerako araudiarekin lotuta, honako hau

Por todo ello, a la vista de la evolución de la situación y teniendo en cuenta la necesidad de control de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, en el ejercicio de la autoridad sanitaria de Euskadi, de conformidad con lo regulado en el artículo 5 del Decreto 39/2021, de 6 de octubre, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y se determinan medidas para la entrada en una nueva normalidad, en relación con el artículo 4.1 del Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el cual ese establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud y el resto de la normativa aplicable,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Primero.– Objeto y ámbito de aplicación.

Agindu honen xedea da Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalaren (QR) derrigortasuna ezartzea, osasun publikoa zaintzeko eta kontrolatzeko beharrezkoa den prebentzioko eta eusteko neurri osagarri gisa (Larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzko 2021eko urriaren 6ko Aginduan ezarritako neurrien osagarri gisa alegia), COVID-19 pandemiaren aurrekaria kontuan hartuta, establezimendu hauetan:

El objeto de la presente Orden es establecer la exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) como medida adicional de prevención y contención propias de la vigilancia y control de salud pública en atención al antecedente de la pandemia de COVID-19 a las establecidas en la Orden de 6 de octubre de 2021, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia, en los siguientes establecimientos:

1.– Aisialdiko jarduerak eskaintzen dituzten establezimenduetan, hala nola, diskotekak, dantzalekuak, ikuskizunak eskaintzen dituzten dantzalekuak, musika-tabernak, karaokeak, eta Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duen otsailaren 5eko 17/2019 Dekretuaren III. eta IV: taldeetan sartzen diren jarduera guztiak. Aipatutako dekretuaren III. taldean sartzen diren pub eta taberna bereziei dagokienez, neurria 22:00etatik aurrera eskatuko da.

1.– Establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile como discotecas, salas de baile, salas de fiestas con espectáculo, bares musicales, karaokes, y todos aquellos incluidos en el Grupo III y IV, según Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. En cuanto a los pubs y bares especiales incluidos en el Grupo III del mencionado Decreto, la medida se exigirá a partir de las 22:00 horas.

2.– Jantokietako toki baimendua 50 lagunetik gorako edukieran daukaten jatetxeetan.

2.– Restaurantes con capacidad autorizada de plazas de comedor superior a 50 comensales.

Bigarrena.– Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) nahitaez eskatzea, prebentzioko neurri osagarri gisa.

Segundo.– Exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) como medida adicional de prevención.

Aurreko puntuan adierazitako establezimenduetara sartzeko eta bertan egon ahal izateko beharrezkoa izango da Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) erakustea establezimenduetako arduradunei, paperean nahiz euskarri digitalean, azken 14 egunetako intzidentzia-tasa metatua Euskal Autonomia Erkidegoa osoan 100.000 biztanleko 150ekoa edo gehiagokoa baldin bada.

Tanto el acceso como la permanencia en el interior de los establecimientos señalados en el resuelvo anterior, mientras la Tasa de Incidencia Acumulada en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días sea igual o superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes, estará condicionada al control por los responsables del establecimiento de la exhibición, en papel o soporte digital, del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR).

Betekizun hori ez da beharrezkoa izango 12 urtetik beherakoentzat, adinagatik sartu daitezkeen establezimenduetarako.

Dicha exigencia no será necesaria para el acceso a personas menores de 12 años a aquellos establecimientos a los que no tengan limitado el mismo por su clasificación.

Eragin horietarako, Osasun Saileko webgunean (https://www.euskadi.eus) astean bitan zabalduko da lehenengo paragrafoan ezarritako tasaren indizea, astelehenetan eta ostegunetan; erreferentzia hori hurrengo egunetik aurrera izango da eraginkorra, agindu honetan aurreikusten den eraginetarako.

A estos efectos, en la página web del Departamento de Salud (https://www.euskadi.eus) se divulgará los lunes y jueves de cada semana, el índice de la tasa fijada en el primer párrafo, siendo eficaz su referencia a efectos de lo previsto en esta orden a partir del día siguiente.

Hirugarrena.– Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) Euskal Autonomia Erkidegoan.

Tercero.– Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoan Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) eskuratzeko bidea lotura honetan ageri da:

La obtención del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) en la Comunidad Autónoma de Euskadi se facilita en el siguiente link:

Nolanahi ere, arau honen eraginetarako, baliozkoak izango dira beste osasun-administrazio batzuek emandako Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalak (QR) ere.

En cualquier caso, a los efectos de la presente norma, también serán válidos los Certificados Covid Digital de la Unión Europea (QR) emitidos por otras administraciones sanitarias.

Laugarrena.– Neurriak betetzen direla kontrolatzea eta zehapen-araubidea.

Cuarto.– Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador.

Establezimenduetako jabeek nahiz agintaritzaren agenteek noiznahi eskatu ahal izango diete establezimenduetan dauden bezeroei lokalera sartzeko aurkeztutako dokumentazioa erakusteko, benetakoa dela egiaztatu ahal izateko.

En cualquier momento tanto los titulares del establecimiento como los agentes de la autoridad podrán requerir a los clientes presentes en el establecimiento la exhibición de la documentación presentada para el acceso al local, a fin de comprobar la autenticidad de la misma.

Establezimenduetako arduradunek bermatu behar dute datu-babesaren arloan indarrean dagoen araudia errespetatzen dela. Atal honetan adierazten den informazioa, bereziki, egiaztatzeko unean bakarrik eskatu ahal izango da. Ezin izango da bertan daudenen osasunari dagozkien datuekin fitxategirik gorde edo sortu.

Los responsables del establecimiento deberán garantizar el respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos. En particular, la exhibición de la información a que se refiere este apartado solamente podrá ser solicitada en el momento de su verificación, no pudiendo conservarse ni crearse ficheros con los datos que afecten a la salud de los participantes.

Ondo ikus daitezkeen kartelen bitartez jakinaraziko zaie bezeroei, establezimendurako sarreratik bertatik, lokalera sartzeko betebeharrak eta neurri aplikagarriak zein diren. Halaber, bezeroei gogoraraziko zaie maskararen erabilera nahitaezkoa dela eta jateko edo edateko unean bakarrik ken daitekeela.

Se informará a los clientes mediante cartelería visible desde la entrada del establecimiento, de los requisitos para el acceso al local y de las medidas aplicables en el mismo. Asimismo, se recordará la obligatoriedad del uso de mascarilla por parte de los clientes, pudiendo retirarla únicamente en el momento de la ingesta.

Ez-betetzeak gertatuz gero, honako xedapen hauetan aurreikusitako moduan zehatuko dira: COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko premiazko neurrien martxoaren 29ko 2/2021 Legearen VII. kapitulua; Osasun Publikoaren urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren VI. titulua, eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 35-39 artikuluak.

De los posibles incumplimientos será responsable la persona titular del establecimiento y se sancionarán en los términos previstos en el Capítulo VII de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por la COVID-19; en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y en los artículos 35 a 39 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Bosgarrena.– Neurrien jarraipena eta aplikazioa.

Quinto.– Seguimiento y aplicación de la medida.

Agindu honen eranskinean aurreikusitako neurri horien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egingo da, egoera epidemiologikoaren eta osasun-egoeraren bilakaerara egokitzen direla bermatzeko.

Las medidas preventivas previstas en esta orden serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.

Seigarrena.– Indarrean jartzea.

Sexto.– Entrada en vigor.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den unetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos, a partir del momento de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2021.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común