Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

236. zk., 2021eko azaroaren 26a, ostirala

N.º 236, viernes 26 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5999
5999

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 16koa, Osasuneko sailburuordearena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta dirulaguntzak ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario.

Osasuneko sailburuaren 2021eko abuztuaren 16ko Aginduaren bidez (2021eko irailaren 13ko EHAA, 182. zk.), osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta dirulaguntzak emateko deialdia egin zen, 108.010,00 euroko zenbatekoarekin.

Por Orden de 16 de agosto de 2021 (BOPV n.º 182, de 13 de septiembre de 2021) de la Consejera de Salud, se convocaron becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario, por un importe de 108.010,00 euros.

Agindu horren 6. eta 7. artikuluetan ezartzen denez, bekak eta dirulaguntzak eskuratzeko eskabideak Osasuneko sailburuordeak ebatziko ditu, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako ebazpen baten bitartez, betiere Osasuneko sailburuak horretarako berariaz izendatutako Balorazio Batzordeak proposatutakoa aintzat hartuta.

En los artículos 6 y 7 de dicha Orden se establece que las solicitudes de becas y ayudas serán resueltas por el Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración nombrada al efecto por la Consejera de Salud, mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Deialdia egiteko aginduan jasotako bekek edo dirulaguntzek ez dute zertan egon behar pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko foru-arauen 9. artikuluko 9. apartatuan (hau da, bekei buruzko atalean) aurreikusitako salbuespen-eremuan (Araba, 33/2013 Foru Araua; Bizkaia, 13/2013 Foru Araua; Gipuzkoa, 3/2014 Foru Araua).

Las becas y/o ayudas recogidas en la Orden de Convocatoria podrán no estar incluidas dentro del ámbito de exención previsto en el apartado 9 del artículo 9 de las Normas Forales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, referida a las becas (Álava. Norma Foral 33/2013. Bizkaia. Norma Foral 13/2013. Gipuzkoa. Norma Foral 3/2014).

Hori guztia kontuan izanik, deialdira bildutako eskabideak aztertuta, Balorazio Batzordeak proposatutakoa hartu da aintzakotzat, eta, horrenbestez, honako hau

Por todo lo expuesto, vistas las solicitudes presentadas a esta convocatoria y considerada la propuesta de la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak ematea I. eranskinean adierazten diren pertsonei; bertan zehazten da diru-kopurua ere.

Primero.– Conceder las becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario a las personas y en las cuantías que se determinan en el Anexo I.

Bigarrena.– II. eranskinean zerrendatutako pertsonen eskabideak ezestea, bertan zehaztutako arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar las solicitudes presentadas por las personas relacionadas en el Anexo II, por los motivos allí expresados.

Hirugarrena.– Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Osasuneko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común