Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

234. zk., 2021eko azaroaren 24a, asteazkena

N.º 234, miércoles 24 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
5961
5961

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 16koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita garapenerako lankidetzaren kargura ekintza humanitarioko estrategietarako laguntzak emateko 2021eko deialdia.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas de la línea de estrategias de acción humanitaria, con cargo a la cooperación para el desarrollo, para el año 2021.

Ekainaren 18ko 90/2019 Dekretuak garapenerako lankidetzaren kargurako ekintza humanitarioentzako laguntzak arautzen ditu, eta bi jardun-tipologia bereizten. Batetik, ekintza humanitarioko proiektuak, krisi humanitarioen eraginpeko pertsonak babesteko direnak, eta, bestetik, ekintza humanitarioko estrategiak, epe ertaineko eta aurrekontu handiagoko esku-hartzeak direnak, zeinek, aipatutako babes-ekintzez gain, erakunde humanitarioak sendotzeko eta euskal herritarrak sentsibilizatzeko bestelako ekintzak ere jasotzen baitituzte.

El Decreto 90/2019, de 18 de junio, regula las ayudas a intervenciones de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo, distinguiendo dos tipologías de actuaciones. Por una parte, los proyectos de acción humanitaria, centrados en la protección de las personas afectadas por crisis humanitarias; y, por otra, las estrategias de acción humanitaria, que son intervenciones de medio plazo y mayor presupuesto que, además de las acciones de protección mencionadas, incluyen otras acciones de fortalecimiento de las organizaciones humanitarias y de sensibilización a la ciudadanía vasca.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren 2021eko uztailaren 19ko Ebazpenaren bidez (2021eko irailaren 2ko EHAA, 175. zk.) egin zen garapenerako lankidetzaren kargura ekintza humanitarioko estrategietarako laguntzak emateko 2021eko deialdia.

Por Resolución de 19 de julio de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, (BOPV n.º 175 de 2 de septiembre de 2021), fueron convocadas las ayudas a intervenciones de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo, para el ejercicio 2021.

Deialdi-ebazpen horren 4. artikuluak ezarritakoaren arabera laguntzak emateko egin den proposamena ikusita, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoaren Zerbitzuak laguntza-eskabideak baloratu eta eskabide horien azterketa teknikoa egin eta gero, eta 2021eko azaroaren 16ko batzarrean Artezkaritza Kontseiluari horren berri eman ostean,

A la vista de la propuesta de concesión de las ayudas efectuada de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la referida Resolución de convocatoria, tras haber sido realizado el análisis técnico y la valoración de las solicitudes de ayudas por el Servicio de Coordinación Técnica la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y una vez informado el Consejo Rector en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2021,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean jasotako erakundeei ematea Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren 2021eko uztailaren 19ko Ebazpenaren bidez deitutako laguntzak, eranskin horretan aipatutako zenbatekoan eta eran.

Primero.– Adjudicar las ayudas convocadas por Resolución de 19 de julio de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a las entidades recogidas en el Anexo I de la Resolución, por el importe y en los términos que se indican en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskinean ageri diren erakundeen laguntza-eskabideak ukatzea, eranskinean bertan ematen diren arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar las solicitudes de ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo II por los motivos que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– III. eranskinean ageri diren erakundeen laguntza-eskabideak baztertzea, eranskinean bertan ematen diren arrazoiengatik.

Tercero.– Excluir las solicitudes de ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo III por los motivos que se indican en el mismo.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, jende guztia jakinaren gainean egon dadin.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraz, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Gora jotzeko errekurtsoa aurkezten denetik hiru hilabete pasatzen badira ebazpenik eman gabe, errekurtsoa ezetsitzat hartu ahal izango da, eta administrazioarekiko auzien bidea zabalik geratuko da.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Si transcurriesen tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de 2021.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria,

El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

I. ERANSKINA
ANEXO I
DIRUZ LAGUNDUTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES SUBVENCIONADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
UKATUTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES DENEGADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
BAZTERTUTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES EXCLUIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común