Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

234. zk., 2021eko azaroaren 24a, asteazkena

N.º 234, miércoles 24 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
5958
5958

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 17koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendariarena, 2021. urterako EAEko udalek eta gainerako toki-erakundeek memoria berreskuratzeko proiektuak egiteko dirulaguntzen deialdia ebazten duena.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria desarrollados por municipios y demás entidades locales de la CAV, para el año 2021.

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendariaren 2021eko uztailaren 27ko Ebazpenaren (EHAA 192. zb, irailaren 24koa) bidez, 2021. urterako dirulaguntzen deialdia egiten da EAEko udalek eta gainerako toki-erakundeek memoria berreskuratzeko proiektuak egin ditzaten.

Por Resolución de 27 de julio de 2021, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (BOPV n.º 192, de 24 de septiembre), se convocaron las ayudas destinadas a subvencionar la realización de proyectos de recuperación de la memoria desarrollados por municipios y demás entidades locales de la CAV, para el año 2021.

Ebazpen horren 12. artikuluan izendatutako epaimahai kalifikatzaileak dirulaguntzak emateko egindako proposamena aztertuta, honako hau

A la vista de la propuesta de la concesión de las subvenciones efectuada por el Tribunal Calificador, designado al efecto por el artículo 12 de la referida Resolución de convocatoria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Onartzea I. eranskinean ageri diren erakundeak atzera egiteko aurkeztutako eskabideak, eranskinean bertan ematen diren arrazoiengatik.

Primero.– Aceptar el desistimiento de las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo I, por las razones que se indican en el mismo.

Bigarrena.– Ez onartzea II. eranskinean ageri diren erakundeek aurkeztutako eskaerak, eranskinean adierazten diren arrazoiak direla-eta.

Segundo.– Inadmitir las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo II, por las razones que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– Memoria berreskuratzeko proiektuak egiteko laguntzak ematea III. eranskinean ageri diren toki-erakundeei, eranskinean bertan zehazten diren zenbatekoen arabera.

Tercero.– Adjudicar las ayudas para la realización de proyectos de recuperación de la memoria a las entidades que se relacionan en el Anexo III, por las cuantías que se determinan en el citado anexo.

Laugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la presidencia del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bilbon, 2021eko azaroaren 17an.

En Bilbao, a 17 de noviembre de 2021.

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaria,

La Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos,

MIREN AINTZANE EZENARRO EGURBIDE.

MIREN AINTZANE EZENARRO EGURBIDE.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKATZAILEEN ATZERA EGITEA
SOLICITUDES DESISTIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
BAZTERTUTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES EXCLUIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ESKATZAILE ESLEIPENDUNAK
ENTIDADES ADJUDICATARIAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común