Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

232. zk., 2021eko azaroaren 22a, astelehena

N.º 232, lunes 22 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
5919
5919

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 9koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariarena, 2021. urtean garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak emateko dena.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko maiatzaren 4ko Aginduaren bidez (maiatzaren 17ko EHAA, 95. zk.), garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2021eko laguntzen deialdia egin zen.

Por Orden de 4 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (Boletín Oficial del País Vasco n.º 95, de 17 de mayo), fueron convocadas las ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2021.

Deialdiaren aginduaren 9. artikuluak ezarritakoaren arabera laguntzak emateko egin den proposamena ikusita, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoaren Zerbitzuak laguntza-eskaerak baloratu eta eskaera horien azterketa teknikoa egin eta gero, eta 2021eko urriaren 26ko batzarrean Artezkaritza Kontseiluak onartu ostean, hau

A la vista de la propuesta de concesión de las ayudas efectuada de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la referida orden de convocatoria, tras haber sido realizado el análisis técnico y la valoración de las solicitudes de ayudas por el Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y tras su aprobación en el Consejo Rector en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2021,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko maiatzaren 4ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzak ematea aginduaren I. eranskinean ageri diren erakundeei, eranskinean aipatutako zenbatekoan eta eran.

Primero.– Conceder las ayudas convocadas por Orden de 4 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a las entidades recogidas en el Anexo I de la orden, por el importe y en los términos que se indican en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskineko zerrendako erakundeei laguntzak ukatzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo II por los motivos que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– III. eranskinean ageri diren erakundeek aurkeztutako eskaerak baztertzea, eranskinean adierazten diren arrazoiak direla-eta.

Tercero.– Excluir las solicitudes presentas por las entidades relacionadas en el Anexo III, por las razones que se indican en el mismo.

Laugarrena.– IV. eranskinean zerrendatutako erakundeek aurkeztutako eskaerak atzera egindakotzat jotzea.

Cuarto.– Tener por desistidas las solicitudes presentas por las entidades relacionadas en el Anexo IV.

Bosgarrena.– Agintzea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, herritar oro jakinaren gainean egon dadin.

Quinto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco.

Seigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Gora jotzeko errekurtsoa aurkezten denetik hiru hilabete pasatzen badira ebazpenik eman gabe, errekurtsoa ezetsitzat hartu ahal izango da, eta administrazioarekiko auzien bidea zabalik geratuko da.

Sexto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Presidenta de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Si transcurriesen tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2021.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria,

El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

I. ERANSKINA
ANEXO I
DIRULAGUNTZA JASOKO DUTEN ESKAERAK
SOLICITUDES SUBVENCIONADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
UKATUTAKO ESKAERAK, DIRU-FUNTSAK AGORTZEAGATIK
SOLICITUDES DENEGADAS POR AGOTAMIENTO DE FONDOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
BAZTERTUTAKO PROIEKTUAK
SOLICITUDES EXCLUIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ATZERA EGINDAKO PROIEKTUAK
SOLICITUDES DESISTIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común