Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

225. zk., 2021eko azaroaren 12a, ostirala

N.º 225, viernes 12 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
5776
5776

EBAZPENA, 2021eko urriaren 27koa, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten eta iragartzen baita Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko irailaren 8ko Aginduan aurreikusitako laguntzen ematea. Agindu horren bidez ezartzen dira paisaiaren 2021eko ekitaldirako ekintza-planak prestatzeko oinarri arautzaileak, eta iragartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako dirulaguntzak emateko deialdia.

RESOLUCIÓN 27 de octubre de 2021, del Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana, por la que se resuelve y hace pública la concesión de las ayudas previstas en la Orden de 8 de septiembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje para el ejercicio 2021.

2021eko irailaren 13an argitaratu zen EHAAn Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko irailaren 8ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta Arabako udalerrietako kontzejuei paisaiaren ekintza-planak egiteko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri eta deialdia egiten duena.

Con fecha 13 de septiembre de 2021 fue publicada en el BOPV n.º 182 la Orden de 8 de septiembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los municipios alaveses, para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje para el ejercicio 2021.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu zen EHAAn argitaratu eta hilabetera, hau da, urriaren 13an, dirulaguntzak ematea arautzen duen aipatutako aginduaren 7.1 artikuluaren arabera, Horrela izanik, eskabide hauek sartu dira:

El plazo de presentación de solicitudes finalizó al mes de la publicación en el BOPV, es decir, el 13 de octubre, en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 de la citada Orden, habiendo tenido entrada las siguientes solicitudes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Dirulaguntza hauek arautzen dituen 2021eko irailaren 8ko Aginduaren 9.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, urriaren 20an horretarako balorazio-epaimahaia eratu zen, hartutako eskabideak aztertu eta egiaztatzeko xedeaz, kontuan hartuta artikulu horren 3. apartatuan xedatutakoa, hau da, esleipenerako irizpideak eta gehieneko puntuazioa. 2021eko urriaren 21ean, balorazio-epaimahaiaren eraketa eta osaera adierazten dituen akta udal eskatzaile guztiei jakinarazi zitzaien, abstentzio-eskubidea eta errekusatze-eskubidea bermatzeko, dirulaguntza hauek arautzen dituen aginduaren 9.2 artikuluan xedatutakoa betez.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la citada Orden reguladora de estas ayudas, con fecha 20 de octubre de 2021 se constituyó el correspondiente Tribunal de Valoración con objeto de llevar a cabo el análisis y verificación de las solicitudes recibidas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.1 que recogía los criterios de adjudicación y su puntuación máxima. Con fecha 21 de octubre de 2021, el Acta que recoge la constitución del Tribunal de Valoración en la que consta la identidad de las personas que lo componen, fue notificada a todos los Ayuntamientos solicitantes a los efectos de garantizar los derechos de abstención y recusación, en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 9.2 de la Orden reguladora de las presentes subvenciones.

Aipatutako aginduaren 18. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, guztira 300.000 euro bideratuko dira dirulaguntzak emateko. Bestalde, 16. artikuluak zehazten du diruz lagunduko dela paisaiarako ekintza-planak idazteko ordainsarien % 90, plan bakoitzerako 30.000 euroko gehieneko muga jarrita, aurrekontuko kreditua amaitu arte, eta ez BEZa ez bestelako zergak ezin izango direla diruz lagundu.

El artículo 18 de la antedicha Orden prevé que para la concesión de las subvenciones se destinará un total de 300.000 euros. Por su parte, el artículo 16 precisa que se subvencionará el 90 % de los honorarios de redacción de los Planes de Acción de Paisaje, con un máximo de 30.000 euros por Plan, hasta el agotamiento del crédito presupuestario existente, no pudiendo ser objeto de subvención el IVA u otros impuestos.

Epaimahaiak, proposamenak aztertu eta egiaztatu ostean, agindu arautzailearen 9.3 artikuluan xedatutakoari erreparatuta, sailburuordeari aurkeztu zion esleipenerako proposamena, non adierazten duen zein den diruz laguntzeko diren eskabideen lehentasuna, kontuan hartuta puntuazioa, barnean hartuta zein udal edo kontzeju den onuraduna, zein den diruz lagun daitekeen proiektua eta zenbatean laguntzea proposatu den. Halaber, proposamen horretan jasoko dira ukatzeko diren eskabideen zerrenda eta ukatzeko arrazoiak.

Tras el análisis y verificación de las propuestas y como consecuencia del mismo, el Tribunal de Valoración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Orden reguladora, elevó a esta Viceconsejería la correspondiente Propuesta de adjudicación en la que se hace constar la prelación de las solicitudes que se propone subvencionar, atendiendo a la puntación, incluyendo el Ayuntamiento o Concejo beneficiario, el proyecto subvencionable y el importe de subvención propuesto. Igualmente, la citada Propuesta recogía la relación de solicitudes que se propone denegar y los motivos para ello.

Azkenean, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko irailaren 8ko Aginduaren 11. artikuluan xedatutakoarekin bat (agindu horren bidez ezartzen dira paisaiaren 2021eko ekitaldirako ekintza-planak prestatzeko oinarri arautzaileak, eta iragartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako dirulaguntzak emateko deialdia), eta horretarako eratutako balorazio-epaimahaiak proposatutakoa ikusita, honako hau

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 8 de septiembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje para el ejercicio 2021, a la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de valoración constituido al efecto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Paisaiarako ekintza-planak idazteko dirulaguntzak ematea ondoren zerrendatutako udalei eta kontzejuei, adierazitako zenbatekoan:

Primero.– Conceder la subvención para la redacción de Planes de Acción de Paisaje a los Ayuntamientos y Concejos que se relacionan a continuación y por el importe que se cita:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– Paisaiarako ekintza-planak egiteko dirulaguntzak ukatzea ondoren zerrendatutako udalei, eta kasuan kasu ukatzeko arrazoiak:

Segundo.– Denegar la subvención para la redacción de Planes de Acción de Paisaje a los Ayuntamientos que a continuación se citan y por los motivos que así mismo se recogen:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, eskatzaile guztientzako jakinarazpen-balioa izan dezan.

Tercero.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco a los efectos de su notificación a todos los solicitantes.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan jarriz ematea jakitera.

Cuarto.– Ordenar, así mismo, la publicación de la presente Resolución en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

Contra la presente Resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2021

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea,

El Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana,

MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL.

MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común