Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

222. zk., 2021eko azaroaren 9a, asteartea

N.º 222, martes 9 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5704
5704

EBAZPENA, 2021eko urriaren 27koa, Kulturako sailburuordearena, Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko dirulaguntzak emateko dena, 2021-2023 aldirako.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco, para el periodo 2021-2023.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko maiatzaren 12ko Aginduaren bidez (maiatzaren 24ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 100. zk.), Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko dirulaguntza-deialdia arautu zen, 2021-2023 aldirako, eta dirulaguntza horiek emateko araubidea ezarri zen.

Por Orden de 12 de mayo de 2021 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 100 de 24 de mayo, se regula la convocatoria de subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco para el periodo 2021-2023, y se fija su régimen de concesión.

Eskabideak aurkezteko epea, aipaturiko aginduaren 9. artikuluaren arabera, 2021eko ekainaren 24an amaitu zen.

El plazo para presentar solicitudes finalizó, de acuerdo con el artículo 9 de la citada Orden, el 24 de junio de 2021.

Agindu horren 14. artikuluan aurreikusitako balorazio-batzordea 2021eko uztailaren 19an bildu zen, eta, eskabideak baloratu ondoren, horiek emateari buruzko ebazpen-proposamena egin zuen, balorazio-irizpideak ezarrita aginduaren 16. eta 17. artikuluen arabera.

Reunida la Comisión de Valoración prevista en el artículo 14 de dicha Orden el día 19 de julio de 2021 y una vez valoradas las solicitudes, esta elaboró una propuesta de Resolución sobre su concesión, estableciendo los criterios de valoración de acuerdo con los artículos 16 y 17 de la Orden.

Balorazio-batzordeak egindako proposamena ikusita eta aginduaren 18. artikuluan eta gainerako xedapen orokorretan ezarritakoarekin bat, honako hau

A la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Valoración, y de acuerdo con el artículo 18 de la mencionada Orden y demás disposiciones de general aplicación

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ez onartzea I. eranskinean adierazitako eskabideak, bertan zehaztutako arrazoiengatik.

Primero.– Inadmitir las solicitudes que se relacionan en el Anexo I por las razones que se detallan en el mismo.

Bigarrena.– Dirulaguntzak ematea II. eranskinean zerrendatzen diren pertsona eta erakunde eskatzaileei, zehazten diren zenbatekoen arabera. Diruz lagun daitekeen zenbatekoa da, aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, dirulaguntza-aginduaren 2. artikuluaren arabera diruz lagun daitekeena.

Segundo.– Conceder a las personas y entidades solicitantes que se relacionan en el Anexo II subvenciones por los importes que se detallan, habiendo tomado como importe subvencionable aquel que, tras el análisis de la documentación aportada, se ha considerado susceptible de serlo de conformidad con el artículo 2 de la Orden subvencional.

Hirugarrena.– Dirulaguntzak ukatzea III. eranskinean zerrendatzen diren pertsona eta erakunde eskatzaileei, puntuazio nahikorik ez dutelako.

Tercero.– Denegar la subvención solicitada, a las personas y entidades que se detallan en el Anexo III, por insuficiente puntuación.

Laugarrena.– Onuradunak dirulaguntzak arautzen dituen aginduak ezarritako baldintzen mende geratzen dira, bai eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuan indarrean dauden gainerako baldintza orokorren mende ere.

Cuarto.– Las personas y entidades beneficiarias propuestas quedan sometidas a las condiciones establecidas por la Orden reguladora y a cuantas otras que con carácter general rijan en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bosgarrena.– Diruz lagundutako jarduera guztiak amaitzeko epea 2023ko abenduaren 31n bukatuko da, dirulaguntza haiek arautzen dituen aginduaren 7. artikuluarekin bat etorriz. Dena dela, diruz lagundutako jarduerek 2021eko urtealdian hasi behar dute edo dagoeneko hasita egon behar dute.

Quinto.– El límite temporal máximo para concluir todas las actividades subvencionadas es el día 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden reguladora. No obstante, las actividades objeto de subvención deberán estar ya iniciadas o iniciarse dentro del ejercicio 2021.

Emandako dirulaguntzak justifikatu, likidatu eta ordaintzeko, aginduaren 22., 23., 24. eta 25. artikuluetan xedatutakoari jarraituko zaio. Era berean, kontuan hartu beharko da diruz lagundutako proiektuak, gehienez ere, data hauetarako justifikatu beharko direla:

La justificación y liquidación de las subvenciones concedidas se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Orden y, en todo caso, las actividades subvencionadas deberán ser justificadas, como máximo:

– 2021ean gauzatzekoak diren jarduerak: 2022ko urtarrilaren 15a baino lehen.

– En el caso de actividades a ejecutar en 2021: antes del 15 de enero de 2022.

– 2021-2022 epealdian gauzatzekoak diren jarduerak: 2021ean gauzatutako jarduerak 2022ko urtarrilaren 15a baino lehen; 2022an gauzatutako jarduerak, berriz, 2023ko urtarrilaren 15a baino lehen.

– En el caso de actividades a ejecutar en el período 2021-2022: antes del 15 de enero de 2022, las actividades ejecutadas en 2021 y, antes del 15 de enero de 2023, las actividades ejecutadas en 2022.

– 2021-2023 epealdian gauzatzekoak diren jarduerak: 2021ean gauzatutako jarduerak, 2022ko urtarrilaren 15a baino lehen; 2022an gauzatutako jarduerak, 2023ko urtarrilaren 15a baino lehen, eta 2023an gauzatutako jarduerak, 2024ko urtarrilaren 15a baino lehen.

– En el caso de actividades a ejecutar en el período 2021-2023: antes del 15 de enero de 2022, las actividades ejecutadas en 2021; antes del 15 de enero de 2023, las actividades ejecutadas en 2022 y, antes del 15 de enero de 2024, las actividades ejecutadas en 2023.

Diruz lagundutako jarduerak gauzatu direla justifikatzeko, eskabidearekin batera aurkeztu den aurrekontua hartuko da ardatz, eta, horrekin batera, aginduaren 24. artikuluan ezarritako gainerako alderdiak.

La justificación de la ejecución de las actividades a las que se ha otorgado subvención versará sobre el total del presupuesto de gastos presentado, además del resto de extremos que se establecen en los artículos 23 y 24 de la Orden reguladora.

Seigarrena.– Agindu honen babesean eman beharreko dirulaguntzak zatika ordainduko dira, era honetan:

Sexto.– Las subvenciones concedidas con cargo a la Orden reguladora serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:

– Lehenengo zatian, emandako dirulaguntzaren herena ordainduko da, behin 19 a) artikuluan aipatutako epea igaro ondoren, betiere berariaz uko egiten ez bazaio.

– Un primer pago por importe de un tercio de la subvención concedida, una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 19.a), de no mediar renuncia expresa.

– Gainontzekoa ebazpen honen II. eranskinean ezarritako zatikatzearen arabera ordainduko da, gastua justifikatu ondoren.

– El abono del restante del total se efectuará conforme a los fraccionamientos establecidos en el Anexo II de la presente Resolución de concesión, previa justificación del gasto.

Zazpigarrena.– Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea.

Séptimo.– Notificar la presente Resolución a las personas y entidades interesadas.

Zortzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, bat etorriz azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.2 artikuluarekin, herritar orok horren berri izan dezan.

Octavo.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco de acuerdo con el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, para su general conocimiento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, interesdunek ebazpena jaso eta biharamunetik aurrera edo, hala badagokio, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación por las personas y entidades interesadas o, en su caso, de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ONARTU EZ DIREN ESKABIDEAK
SOLICITUDES INADMITIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ONARTUTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES CONCEDIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
UKATUTAKO ESKAERAK
SOLICITUDES DENEGADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común