Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2021eko urriaren 29a, ostirala

N.º 216, viernes 29 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
5539
5539

AGINDUA, 2021eko urriaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez, 2021-2022 ikasturtean, dirulaguntzak ematen baitzaizkie ikasleen nazioarte mailako mugikortasun-programak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateei, unibertsitate mailako ikastetxeei eta goi-mailako arte eta kirol-irakaskuntzen ikastetxeei.

ORDEN de 15 de octubre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones a las universidades, centros universitarios y centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con programas de movilidad de carácter internacional de estudiantes en el curso 2021-2022.

Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 51. artikuluan zehazten denez, unibertsitate-gaietan eskumenak dituen sailak eta unibertsitateek, beren eskumeneko esparruetan, Goi-mailako Hezkuntzaren Europako ikasleen mugikortasuna sustatuko dute. Horretarako, ikasketetarako bekak, dirulaguntzak eta kredituak emateko programak erabiliko dira, edo, bestela, Europar Batasunaren laguntza-programak osatuko dira. Gaur egun, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko maiatzaren 20ko 2021/817 (EB) Erregelamendu bidez, zeinaren bitartez Erasmus+ ezartzen baita (hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirolerako Batasunaren Programa), eta 1288/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen baita.

La Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, establece en su artículo 51 que, en el ámbito de sus respectivas competencias, el departamento competente en materia de universidades, así como también las universidades mismas, fomentarán la movilidad de las estudiantes y los estudiantes en el Espacio Europeo de Educación Superior bien mediante programas de becas y ayudas y créditos al estudio, o, en su caso, complementando los programas de ayudas de la Unión Europea. Actualmente, mediante Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el que se establece Erasmus+, el Programa de la Unión para la educación y la formación, la juventud y el deporte, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013.

Erasmus+ programako mugikortasunerako Europako Erkidegoak egiten dituen diru-ekarpenen bidez ez da kostuen % 100 finantzatzen; beraz, ezinbestekoa da finantzaketa handitzea. Era berean, unibertsitate-mugikortasunen parte bat Erasmus+ programan sartuta ez dauden lekuetara egiten da; horrela, bada, horiek ez dituzte goian adierazitako erakundeen dirulaguntzak jasotzen, eta, beraz, beste mugikortasun-programa horietan parte hartzen duten ikasleak finantzatzeko beharra dago.

La contribución financiera de la Comunidad Europea para las movilidades del programa Erasmus+, no alcanza a financiar el 100 % del coste de las mismas; por lo tanto, se hace imprescindible ampliar la financiación. Asimismo, parte de las movilidades universitarias se realizan a destinos no incluidos en el programa Erasmus+, por lo que no obtienen ayudas por parte de los organismos citados, constatándose la necesidad de financiación al alumnado acogido a estos otros programas de movilidad.

Horretarako, mugikortasunak goi-mailako irakaskuntzan duen garrantziaz jabetuta, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, goian aipatutako esparrua zabalduz, komenigarritzat jo du mugikortasunerako dirulaguntzen deialdi bat egitea, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateei, unibertsitate mailako ikastetxeei eta goi-mailako arte- eta kirol-ikasketetarako zentroei zuzendua, Erasmus+ programan nahiz nazioarteko beste unibertsitate-mugikortasuneko programa batzuetan parte hartzen duten pertsonen mugikortasunen finantzaketa hobetzeko.

En aplicación de lo anterior y consciente de la importancia de la movilidad en la enseñanza superior, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha considerado conveniente realizar una convocatoria de subvenciones de movilidad ampliando el marco arriba citado, dirigida a las universidades, centros universitarios y a los centros de estudios artísticos y deportivos superiores con sede en el País Vasco para mejorar la financiación de las movilidades de las personas acogidas bien al programa Erasmus+ bien a otros programas de movilidad universitaria de carácter internacional.

Horregatik, eta kontuan hartuz dirulaguntzei buruz indarrean dagoen legeria azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduan ezarritakoan oinarrituta, honako hau

Por todo ello, y de conformidad con la legislación vigente en materia de subvenciones recogida en el Título VI y en el capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, de conformidad con los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en base a lo establecido en la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2021-2022 ikasturtean ikasleen nazioarte mailako mugikortasun-programak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateei, unibertsitate mailako ikastetxeei eta goi-mailako arte- eta kirol-irakaskuntzen ikastetxeei dirulaguntzak emateko deialdia egitea.

Es objeto de esta orden convocar subvenciones dirigidas a las universidades, centros universitarios y centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco con programas de movilidad de carácter internacional de estudiantes en el curso 2021-2022.

2. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación presupuestaria.

1.– Deialdiaren aurrekontu-zuzkidura, guztira, 2.200.000 eurokoa da, honela banatuta:

1.– La dotación presupuestaria total de la convocatoria es de 2.200.000 euros con el siguiente desglose:

a) 660.000 euroko aurrekontua ezartzen da Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzuak (SEPIE) emandako laguntzak osatzeko.

a) 660.000 euros para completar las ayudas otorgadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

b) 1.540.000 euroko aurrekontua ezartzen da Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzuaren (SEPIE) laguntzarik ez duten egonaldietarako.

b) 1.540.000 euros para las estancias sin ayuda del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

2.– a) eta b) arlo horietako bateko aurrekontua agortzen ez bada, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak partiden birbanaketa egin ahal izango du, beste partidaren hasierako zuzkidura handitzeko.

2.– Si la dotación destinada a una de las líneas contempladas en las letras a) y b) no se agotara, se destinará el excedente a la otra línea si en esta la dotación inicial no alcanzara para atender todas las solicitudes en su cuantía máxima.

3.– Ikasketak amaitu dituztenen mugikortasunei legozkiekeen zenbatekoak eragotzi gabe, nahiz eta Eusko Jaurlaritzako dirulaguntzak jasotzeko eskubiderik ez izan, mugikortasun horietarako bidaiako laguntza-aseguru bat egingo da.

3.– Sin perjuicio de las cuantías que pudieran corresponder a las movilidades de las personas egresadas, aunque no les corresponda importe alguno a subvencionar por el Gobierno Vasco, se realizará para dichas movilidades un seguro de asistencia en viaje.

3. artikulua.– Diruz lagundutako jarduerak.

Artículo 3.– Actividad subvencionada.

Diruz lagunduko dira 1. artikuluan adierazitako erakundeek aurkeztutako nazioarteko mugikortasunerako eskaerak, baldin eta eskakizun hauek betetzen badituzte:

Se subvencionarán las solicitudes de movilidad internacional presentadas por las entidades especificadas en el artículo 1 que cumplan los siguientes requisitos:

a) SEPIEk onartutakoak izan beharko dute Erasmus+ programaren esparruan aurkeztutako proiektuek; nazioarte mailako gainerako mugikortasun-programek, berriz, dagozkion nazioarteko akordioen babesa izan beharko dute.

a) El SEPIE deberá haber aceptado los proyectos presentados en el marco del programa Erasmus+ o, para los demás programas de movilidad de carácter internacional, se deberá contar con los correspondientes acuerdos internacionales.

b) Mugikortasun-proiektuetan sartuta dauden ikasleek betekizun hauek bete beharko dituzte:

b) Los y las estudiantes incluidos en los proyectos de movilidad presentados cumplirán los siguientes requisitos:

– Espainiako nazionalitatea izatea edo Espainian legez bizitzea. Europar Batasunekoak ez diren atzerritarrek legezko bizilekua dutela egiaztatu beharko dute, eskabidea aurkezteko epea bukatzen den egunerako. Ez dituzte laguntza hauek jasoko ikasketak direla-eta bertan daudenek edo bertan bizilekua dutenek, betiere Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruzko eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz.

– Poseer la nacionalidad española o estar en situación de residencia legal en España. Las personas solicitantes extranjeras no comunitarias deberán acreditar la condición de residentes legales en la fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes. No podrán ser beneficiarios quienes se encuentren en situación de estancia o residencia por estudios, de conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

– 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren bateko administrazio-auzotasuna izatea.

– Tener vecindad administrativa en algún municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la fecha de la solicitud y con anterioridad al 1 de enero de 2021.

– 2021-2022 ikasturtean nazioarte mailako mugikortasun programaren bati atxikita egotea.

– Estar acogidos a programas de movilidad de carácter internacional en el curso académico 2021-2022.

– 2021-2022 ikasturtean, honako ikasketa hauetakoren bat egitea edo 2020-2021 ikasturtean amaitu izana:

– Cursar alguno de los siguientes estudios en el curso 2021-2022, o haber finalizado los mismos en el curso 2020-2021:

• Graduko unibertsitate-titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.

• Estudios conducentes a la obtención del título universitario oficial de Grado.

• Unibertsitate-masterreko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.

• Estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster universitario.

• Goi-mailako arte- edo kirol-irakaskuntza ofizialak.

• Enseñanzas artísticas o deportivas superiores oficiales.

– Berariazko baimena aurkeztea, II. eranskinaren araberakoa.

– Haber presentado la autorización expresa según el modelo del Anexo II.

4. artikulua.– Erakunde onuradunen betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.– Erakunde onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egon beharko dute.

1.– Las entidades beneficiarias deberán estar ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2 – Erakunde onuradunek ezin izango dute dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean egon, besteak beste:

2.– Las entidades beneficiarias no podrán encontrarse en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre las que se incluyen:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean ez izatea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalak izatea, baita horretarako ezgaitzen duen legezko debekua ere.

– Estar sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o estar incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello.

3.– Dirulaguntzen onuradun izateko aurreko ataletan adierazitako baldintzak bete beharko dira laguntza-eskabidea aurkezten denetik ematen den dirulaguntza likidatzen den arte.

3.– El cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados anteriores para ser beneficiario de las subvenciones habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

4.– Baldintzak betetzen direla honela egiaztatuko da:

4.– La acreditación del cumplimiento de los requisitos se efectuará del siguiente modo:

a) Ofizioz egiaztatuko du Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, kasu horretan, kasuan kasuko organo eskudunak emandako administrazio-ziurtagiri positiboak aurkeztu beharko ditu.

a) Se acreditará de oficio por Dirección de Política y Coordinación Universitaria que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

b) Gainerako betekizunak erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira, eskabide-orri elektronikoan jasota.

b) El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud.

5.– Deialdi honetan parte hartzen duten erakundeek baimena ematen diote Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako agiriak egiazkoak direla eta proiektuan sartutako pertsonek eskakizunak betetzen dituztela.

5.– Las entidades concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados, así como del cumplimiento de los requisitos de las personas incluidas en el proyecto.

5. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 5.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako izapideak eskatu, kontsultatu eta egiteko. Eskabideak identifikatzeko eta sinatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoak erabili behar dira, helbide honetan eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

1.– Las entidades interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos. La identificación y firma de las solicitudes se debe realizar mediante los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

2.– Erakunde eskatzaileak izapideak elektronikoki egin ahal izango ditu ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritzak Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan inskribatu beharko luke, eta helbide hauetan eskuratu ahal izango du: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

2.– La entidad solicitante podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación debería inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de las direcciones siguientes: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Izapidetze elektronikoa arautzen dute Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa – Platea – Onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak.

3.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

4.– Eskabideen aurkezpenari, justifikazioari eta deialdi honekin lotutako gainerako izapideei buruzko zehaztapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1017807

4.– Las especificaciones sobre la presentación de solicitudes, la justificación y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1017807

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak bide elektronikoz egingo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través del apartado «Mi Carpeta» de la sede electrónica Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea eta epeak.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes y plazos.

1.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikotik, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1017807

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos desde la citada sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/ servicios/1017807

2.– Erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten eran. Era berean, prozedura osoan zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

2.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

3.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

3.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

4.– Eskabide hori aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2022ko urtarrilaren 31n amaituko, egun hori barne.

4.– El plazo de presentación de dicha solicitud comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y finalizará el 31 de enero de 2022, este incluido.

7. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 7.– Documentación a presentar.

1.– Eskaeran honako informazio hau jasotzen da:

1.– La solicitud incluirá la siguiente información:

a) Mugikortasun-proiektuaren identifikazioa. Proiektu horretan, erakundeak eskatutako mugikortasun guztiak sartuko dira (I. eranskina).

a) Identificación del proyecto de movilidades. Dicho proyecto incluirá todas las movilidades solicitadas por la entidad (Anexo I).

b) Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzuaren (SEPIE) finantzaketa duten mugikortasunak. Erakunde horrek emandako laguntza hileko 330 euro baino gutxiago bada, eskabidean adieraziko da zehazki zenbat diru falta den egonaldiko hilabete bakoitzeko 330 euroraino iristeko, erakunde horrek finantzatutako hilabeteetan zehar. Proiektuan adierazi beharko da, eskabidean sartutako ikasle bakoitzeko, zer laguntza eman dion SEPIEk eta zer zenbateko eskatzen zaion Eusko Jaurlaritzari. Era berean, proiektuan adieraziko da zer laguntza eskatzen den, guztira, deialdi honen kontura finantzatutako mugikortasun guztietarako. Ez dira kontuan hartuko SEPIEk praktiketako egonaldiengatik ematen dituen 100 euroak, ezta ingurune behartsuetako ikaslea izateagatik ematen dituen 200 euroak ere.

b) Movilidades con financiación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). En los casos en que la ayuda concedida por este organismo sea inferior a 330 euros mensuales, en la solicitud se anotará la cuantía precisa hasta alcanzar los 330 euros por mes de estancia durante los meses financiados por el citado organismo. En el proyecto se deberá incluir de forma individualizada por cada estudiante incluido/a en la solicitud la ayuda concedida por el SEPIE y la cuantía solicitada al Gobierno Vasco. Asimismo, en el proyecto se indicará la ayuda solicitada para el total de las movilidades con financiación a cargo de esta convocatoria. No se tendrán en cuenta los 100 euros que concede el SEPIE por estancias en prácticas ni los 200 euros que concede por ser estudiante de Entornos desfavorecidos.

c) Erasmus+ programan finantzatzen ez diren egonaldiak egiten badira, programa horren bidez finantzatzen ez den hilabete bakoitzeko 330 euroko laguntzak eskatuko dira. Nazioarteko beste programa batzuetarako, bederatzi hilabeteko egonaldia eskatu ahal izango da gehienez, hileko 330 eurokoa. Proiektuan adierazi beharko da, eskabidean sartutako ikasle bakoitzeko, zer kopuru eskatzen den, bai eta finantzaketarik ez duten mugikortasun guztietarako zer laguntza eskatzen den ere.

c) En el caso de que se realicen periodos de estancia no financiados en el programa Erasmus+, se solicitarán ayudas de 330 euros por cada mes no financiado en dicho programa. Para otros programas internacionales, se solicitará hasta un máximo de nueve meses de estancia con un coste mensual de 330 euros. En el proyecto se deberá incluir de forma individualizada por cada estudiante incluido/a en la solicitud la cuantía solicitada y, la ayuda solicitada para la totalidad de las movilidades sin financiación.

2.– Aurkeztutako proiektuaren barruan mugikortasunetan parte hartzen dutenek 3.b) artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen duen agiria.

2.– Certificado del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.b) por parte de las personas que participen en movilidades dentro del proyecto presentado.

Gainera, proiektuetan sartutako pertsonek eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko, unibertsitateak edo zentroak baimena eskatu beharko die Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aldeko proiektuetan sartzen diren pertsonei.

Además, para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de las personas incluidas en los proyectos, la universidad o centro deberá haber recabado la autorización de las personas que se incluyan en sus correspondientes proyectos a favor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

3.– Aurreko paragrafoko b) eta c) letretako mugikortasunen eta kostuen banan-banako informazioa XML formatuan edo XML bihur daitekeen beste formatu batean bidaliko da.

3.– La información individualizada de las movilidades y costes de los apartados b) y c) anteriores se remitirán en formato XML u otro formato susceptible de conversión a XML.

4.– Mugikortasun-programetako eskabidean dauden pertsonen berariazko baimenak.

4.– Las autorizaciones expresas de las personas acogidas a programas de movilidad incluidas en la solicitud.

8. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 8.– Gestión de las ayudas.

Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari dagokio laguntza hauek kudeatzea.

La gestión de las ayudas corresponde a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria.

9. artikulua.– Eskabidea zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de la solicitud.

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, eskatutako baldintzak betetzen ez badituzte, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan ezarritakoaren arabera, hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko eskatuko zaie, eta adieraziko zaie, hala egiten ez badute, eskaeran atzera egin dutela ulertuko dela.

1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, si estas no reúnen los requisitos exigidos, tal y como establece el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá para que, en un plazo de diez días, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistida de su petición.

2.– Eskabidea aurrez aurre aurkezten bada, elektronikoki aurkezteko betebeharra duela adieraziko zaio interesdunari. Ondorio horietarako, eskabidea bide horretatik benetan egin den eguna hartuko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

2.– En el caso de que la solicitud se presentase presencialmente, se indicará al interesado la obligación de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente efectuada por tal cauce.

3.– Akatsak zuzentzeko jakinarazpena elektronikoki egingo da. Jakinarazpenak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean kontsultatu beharko dira.

3.– La notificación de subsanación de deficiencias se efectuará electrónicamente. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado de «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

4.– Jakinarazpena egintzat joko da interesdunak jakinarazpena jaso izana elektronikoki sinatzen duenean. Jakinarazpena bidali eta hamar egun naturaleko epean edukian sartu ez bada, jakinarazpena errefusatutzat joko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak aurrera jarraituko du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa dela jakinarazpena eskuratzea.

4.– La notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma. Cuando transcurran diez días naturales desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

5.– Aurrekoa alde batera utzi gabe, organo kudeatzaileak interesdunei jakinarazpenen abisuak bidali ahal izango dizkie SMS edo posta elektronikoko mezuen bidez, eskaera-inprimakian jasotako telefono mugikorretara eta posta elektronikoko kontuetara. Abisu horiek ez dute, inola ere, jakinarazpen-ondoriorik izango.

5.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

10. artikulua.– Emateko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de concesión.

1.– Baldintzak betetzen dituzten eskabide guztiei emango zaie dirulaguntza, hurrengo artikuluan ezarritako kopuruetan.

1.– Se concederá subvención a todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en las cuantías establecidas en el artículo siguiente.

2.– Onartutako eskabide guztien kostuaren baturak gainditzen badu 2.1 artikuluan a) eta b) letretan jasotako bi modalitateetako baterako aurreikusitako zuzkidura, eta beste lerroan soberakinik ez badago edo hori ez bada iristen hurrengo artikuluan aurreikusitako zenbatekoetan eskaera guztiei erantzuteko, proiektu bakoitzari emandako zenbatekoa izango da dagoen zuzkidura proiektu guztien artean hainbanatzearen emaitza.

2.– Si la suma del coste de todas las solicitudes aceptadas supera la dotación contemplada en el artículo 2.1 para alguna de las dos modalidades recogidas en sus letras a) y b), y no hubiera excedente en la otra línea o este no alcanzara para atender todas las solicitudes en las cuantías previstas en el artículo siguiente, la cuantía concedida a cada proyecto será la resultante de prorratear la dotación existente entre todos los proyectos.

11. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 11.– Cuantía de la subvención.

1.– Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzuak (SEPIE) finantzatutako mugikortasunak. Erakunde horrek emandako laguntza hilean 330 eurotik beherakoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa erakunde horrek finantzatutako hilabeteetan egonaldiko hilabete bakoitzeko 330 eurora iristeko behar dena izango da. Ez dira kontuan hartuko SEPIEk praktiketako egonaldiengatik ematen dituen 100 euroak, ezta ingurune behartsuetako ikaslea izateagatik ematen dituen 200 euroak ere.

1.– Movilidades con financiación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). En los casos en que la ayuda concedida por este organismo sea inferior a 330 euros mensuales, el importe de la subvención será el necesario para alcanzar los 330 euros por mes de estancia durante los meses financiados por el citado organismo. No se computarán los 100 euros que el SEPIE otorga por las estancias en prácticas ni los 200 euros que concede por ser estudiante de entornos desfavorecidos.

2.– Erasmus+ programan finantzatu gabeko egonaldiak egiten badira, laguntzaren zenbatekoa 330 eurokoa izango da programa horretan finantzatu gabeko hilabete bakoitzeko. Nazioarteko beste programa batzuetarako, 330 euroko dirulaguntza emango da hilabete bakoitzeko eta gehienez bederatzi hilabeteko egonaldirako. Proiektuan, eskabidean sartutako ikasle bakoitzeko eskatutako zenbatekoa sartu beharko da, bai eta finantzaketarik gabeko mugikortasun guztietarako eskatutako laguntza ere.

2.– En el caso de que se realicen periodos de estancia no financiados en el programa Erasmus+, el importe de la ayuda alcanzará la cuantía de 330 euros por cada mes no financiado en dicho programa. Para otros programas internacionales se subvencionará la cuantía de 330 euros por cada mes y hasta un máximo de nueve meses de estancia. En el proyecto se deberá incluir de forma individualizada por cada estudiante incluido/a en la solicitud la cuantía solicitada y, la ayuda solicitada para la totalidad de las movilidades sin financiación.

3.– Aurreko bi paragrafoetan finantzatutako hilabeteen baturak ez du inola ere gaindituko ikasle bakoitzeko bederatzi hilabeteko egonaldia.

3.– La suma de los meses financiados en los dos apartados anteriores no superaran en ningún caso los nueve meses de estancia por estudiante.

12. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 12.– Resolución del procedimiento.

1.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariak ebatziko du laguntza-deialdia, gehienez ere sei hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hasita.

1.– La Directora de Política y Coordinación Universitaria, resolverá el procedimiento en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Denek jakin dezaten, emandako dirulaguntzen berri emango da EHAAn argitaratuz. Hala ere, epeak zenbatzeko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egindako jakinarazpenak baino ez du balioa izango, eta jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

2.– Para general conocimiento, se procederá a dar publicidad de las ayudas concedidas mediante la publicación de las mismas en el BOPV, si bien a efectos de cómputo de plazos solo tendrá validez la notificación realizada a través del apartado de «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco cuyos efectos surtirán efectos a partir del día siguiente a su notificación.

3.– Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

4.– Deialdia ebazteko ezarritako epea igaro ondoren erakunde eskatzaileei ez bazaie ebazpenik jakinarazi, laguntza-eskaera ukatu dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritako ondorioetarako.

4.– Transcurrido el plazo establecido para la resolución de la convocatoria sin haberse notificado esta, las entidades solicitantes podrán entender desestimada su solicitud de ayuda, a los efectos establecidos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpen horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– Contra la resolución las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Universidades e Investigación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación a través del apartado de «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

13. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 13.– Abono de la ayuda.

1.– Laguntzak emateko ebazpena jakinarazi ondoren, laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, hilabeteko epean.

1.– Una vez notificada la resolución de concesión de las ayudas, estas serán abonadas en un único pago en el plazo de un mes.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaitzea.

2.– La concesión y, en su caso, pago a las entidades de las ayudas previstas en la presente Orden, quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

3.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde eskatzaileak Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du.

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía.

Erakundea erregistratuta ez badago edo Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du, https://www.euskadi.eus/hirugarrenak webgunean ezarritako ereduaren arabera.

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en https://www.euskadi.eus/altaterceros

14. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Erakunde onuradunek nahitaez bete beharko dituzte dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak. Bereziki, honako hauek:

Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cumplimiento de las obligaciones que con carácter general se recogen en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 50.2 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular las siguientes:

a) Emandako laguntza onartzea. Alde horretatik, baldin eta, hamabost egun naturaleko epean, dirulaguntza emateko ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bitartez jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, erakunde onuradunek ez badiote berariaz uko egiten laguntzari «Nire karpetaren» bidez, laguntza onartutzat joko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación mediante la sede electrónica del Gobierno Vasco, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, a través de «Mi Carpeta», se entenderá que la ayuda queda aceptada.

b) Dirulaguntza zertarako eman den, xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que haya sido concedida.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, beren eginkizunetan dihardutela, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzei buruz eskatzen duten informazioa ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) Hezkuntza Sailak egin ditzakeen egiaztapen-jarduerak onartzea.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el Departamento de Educación.

e) Mugikortasun-proiektuan sartuta dauden pertsonek deialdiko 3.b) artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.

e) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.b) de la convocatoria de las personas incluidas en el proyecto de movilidad.

f) Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari jakinaraztea dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein egoera aldatu dela, bai eta helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso dela ere, edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik.

f) Comunicar a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria la modificación de cualquier circunstancia tenida en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualquier administración o ente público o privado.

g) Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 18.4 artikuluan ezarritako hedapen-neurriak hartzea.

g) Adoptar las medidas de difusión establecidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

15. artikulua.– Justifikazioa.

Artículo 15.– Justificación.

1.– Erakunde onuradunek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte justifikazioak aurkezteko, egoitza elektronikoko «Nire Karpeta» izenetako ataletik: http://www.euskadi.net/nirekarpeta

1.– Las entidades beneficiarias presentarán las justificaciones por medios electrónicos desde el apartado «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco: http://www.euskadi.net/micarpeta

2.– Dokumentazio hori aurkezteko epea 2022ko azaroaren 11n amaituko da, egun hori barne. Erakunde onuradunek jasotako dirulaguntzak justifikatzeko, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

2.– El plazo para presentar esta documentación finalizará el 11 de noviembre de 2022, inclusive. Las entidades beneficiarias justificarán las ayudas percibidas mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Jasotako laguntza aurrekontuan sartu dutela egiaztatzen duen agiria. Erasmus+ programaren barruan egindako mugikortasunei dagokienez, egindako mugikortasunen arabera SEPIEk egindako diru-sarreraren ziurtagiria aurkeztuko da.

a) Certificación de la incorporación a su presupuesto de la ayuda percibida. En el caso de movilidades dentro del programa Erasmus+, certificación del ingreso económico del SEPIE en función de las movilidades realizadas.

b) Unibertsitatearen edo ikastetxearen ziurtagiri ekonomikoa, proiektuan zerrendatutako pertsonei egindako banan-banako ordainketena. Pertsona guztiak zerrendatuko dira, bakoitzari egindako ordainketa adierazita.

b) Certificado económico, por parte de la universidad o centro, del pago individualizado efectuado a las personas relacionadas en los proyectos. Se incluirá la relación de las personas con indicación del abono realizado a cada una de ellas.

c) Mugikortasunak amaitu ondoren, erakunde onuradunek aurkeztutako proiektuaren memoria bat aurkeztu beharko dute, eta, han, adieraziko dira helburuak, lortutako emaitzak eta egindako ekintzaren eta banan-banako mugikortasunen azken kostua (zenbat mugikortasun eta bakoitzaren iraupena). Eskabidean egindako aldaketa guztiak justifikatu beharko dira memorian.

c) Una vez finalizadas las movilidades, las entidades beneficiarias deberán presentar una memoria del proyecto presentado en la que se indiquen los objetivos, los logros y el coste final de la acción realizada y de las movilidades individualizadas (número de movilidades y duraciones de las mismas). En la memoria se deberán justificar todos los cambios realizados respecto a la solicitud.

Memoriarekin batera, 11. artikuluko 1. eta 2. apartatuetako mugikortasunen eta kostuen banan-banako informazioa aurkeztuko da XML formatuan edo XML bihur daitekeen beste formatu batean.

Junto con la memoria se presentará la información individualizada de las movilidades y costes definitivos correspondientes a cada uno de los apartados 1 y 2 del artículo 11 en formato XML u otro formato susceptible de conversión a XML.

16. artikulua.– Baldintzak aldatzea COVID-19aren ondorioz.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones por motivo de la COVID-19.

1.– Ez da ez-betetzetzat hartuko mugikortasun-programa aldi baterako etetea edo bertan behera uztea, baldin eta COVID-19aren pandemiak eragindako salbuespenezko inguruabarren ondorioz gertatzen bada, helmugako herrialdera lekualdatu ondoren.

1.– No se considerará incumplimiento la interrupción temporal o cancelación del programa de movilidad si se produce como consecuencia de las circunstancias excepcionales producidas por la pandemia de la COVID-19 tras el traslado al país de destino.

2.– Ez dira laguntza emateko baldintzak aldatutzat joko, baldin eta ikasleak destinoko herrialdean egon behar badu, nahiz eta programa eten edo bertan behera utzi.

2.– No se considerará que se han alterado las condiciones de la concesión de la ayuda siempre que el alumnado se vea obligado a permanecer en el país de destino, aunque el programa se haya interrumpido o cancelado.

3.– Aldez aurretik itzultzen bada, eta aldi osoa betetzen ez bada laguntza emateko baldintzetan, egin gabeko egonaldiaren zati proportzionala itzuli beharko da, 17. artikuluan aurreikusitako moduan.

3.– En caso de que se regrese anticipadamente, incumpliendo el período íntegro en los términos de la concesión de ayuda, se deberá reintegrar la parte proporcional de la estancia no realizada en los términos previstos en el artículo 17.

4.– Destinoko herrialdeko egonaldia luzatzeak ez du inola ere ekarriko emandako dirulaguntza handitzea.

4.– En ningún caso, la prolongación de la estancia en el país de destino supondrá incremento de la subvención concedida.

5.– Programaren etetea edo ezereztea eta kasu bakoitzeko inguruabarrak behar bezala justifikatu beharko dira erakundeak dirulaguntza justifikatzeko aurkeztu behar duen memorian, 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.

5.– Tanto la suspensión o cancelación del programa como las circunstancias concurrentes en cada caso deberán estar debidamente justificadas en la memoria que la entidad debe presentar para justificar la subvención según lo establecido en el artículo 15.

17. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea eta itzultzea.

Artículo 17.– Modificación y reintegro de la subvención.

1.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariak, espedienteko erakunde onuradunari entzun ondoren, emandako laguntza kobratzeko eskubidea galdu duela deklaratuko du, edo, hala badagokio, jasotako zenbatekoak osorik edo zati batean itzultzea bidezkoa dela, eta aplikatu beharreko interesak exijituko ditu, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan ezarritako kasuetan, besteak beste:

1.– La Directora de Política y Coordinación Universitaria, previo trámite de audiencia a la entidad beneficiaria en el expediente, declarará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida o, en su caso, la procedencia del reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses que resulten de aplicación, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, entre ellos:

– Ezarritako baldintzaren bat edo batzuk betetzen ez dituzten ikasleei emandakoak izatea.

– Que se hayan concedido a estudiantes que no reúnan alguno o algunos de los requisitos establecidos.

– Laguntza emateko baldintzak aldatu izana. Proiektuan aurkeztutako mugikortasunetan aldaketarik gertatuz gero, mugikortasun horiengatik jasotako laguntza osoari edo partzialari dagokion zatia itzuli beharko da. Justifikatu gabeko mugikortasunetarako, laguntzen zenbateko osoa itzuliko da, eta egindako mugikortasunetan, proiektuan eskatutakoak baino egonaldi txikiagoak izanez gero, dagokion zatia.

– Que se hayan alterado las condiciones de la concesión de la ayuda. En el caso de producirse alteraciones en las movilidades presentadas en el proyecto, se deberá reintegrar la parte correspondiente a la ayuda total o parcial percibida por dichas movilidades. Se reintegrará la cantidad total de las ayudas de movilidades no justificadas y la parte correspondiente de las movilidades realizadas por estancias inferiores a las solicitadas en el proyecto.

– Agindu honetan xedatutakoa edozein modutan ez betetzea.

– Que se incumpla de cualquier modo lo dispuesto en esta Orden.

– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura emandako dirulaguntzen onuradunei dagokien edozein betebehar ez betetzea.

– Que se incumplan cualquiera de las obligaciones que competen a los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Itzultzeko prozedura abenduaren 17ko 689/1991 Dekretuan araututakoa izango da.

2.– El procedimiento para el reintegro será el regulado en el Decreto 689/1991, de 17 de diciembre.

3.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, baldin eta dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, beste edozein erakunde publikok zein pribatuk aldi berean emandako dirulaguntzak edo laguntzak jasotzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Emandako dirulaguntzaren zenbatekoa doitzeko ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu jakinarazpen-ondorioak.

3.– La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas concedidas por cualquier otra entidad, tanto pública como privada, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención. La Resolución en la que se reajustará el importe de la subvención concedida se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente a esta publicación.

18. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Artículo 18.– Protección de datos de carácter personal.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta datuen babesaren arloan indarrean dauden gainerako arauak betez, honako hau jakinarazten da: datu pertsonalak «Laguntzak eta dirulaguntzak» tratamendu-jarduerari erantsiko zaizkio. Jarduera horrek honako hauek ditu:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento «Ayudas y subvenciones», que tiene las siguientes características:

Arduraduna: Hezkuntza Saila.

Responsable: Departamento de Educación.

Helburua: ikasleen nazioarteko mugikortasun-programak dituzten EAEko unibertsitateentzako, unibertsitate mailako ikastetxeentzako eta goi-mailako arte eta kirol irakaskuntzen ikastetxeentzako dirulaguntzen eskaerak eta jarraipena kudeatzea.

Finalidad: gestión de las solicitudes y seguimiento de las subvenciones a las universidades, centros universitarios y centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas ubicados en la CAPV con programas de movilidad de carácter internacional de estudiantes.

Legitimazioa: beharrezko tratamendua interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean (Dirulaguntzei eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Lege Orokorra) egindako misio bat betetzeko.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea dago, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea ere, informazio gehigarrian azaltzen den bezala.

Derechos: existe el derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuak babesteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune honetara: https://www.euskadi.eus/datu-babesaren-gaineko-eskubideak-egikaritu/web01-tramite/eu/

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/ejercicio-de-derechos-proteccion-de-datos/web01-tramite/es

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen aurretiko izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, agindu honetako dirulaguntzei buruzko ebazpena emateko garaian, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022. urteko aurrekontu orokorretan.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2022.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Baimena ematen zaio Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariari agindu honetan xedatutakoa betearazteko beharrezkoak diren jarraibideak eman ditzan.

Se autoriza a la Directora de Política y Coordinación Universitaria para dictar las instrucciones precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindu hau aldizkari ofizial berean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak agindu honek.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de octubre de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común