Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2021eko urriaren 29a, ostirala

N.º 216, viernes 29 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5538
5538

AGINDUA, 2021eko urriaren 26koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira EAEko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruterako hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien abeltzaintzako ustiategiei laguntzak emateko aldi baterako araubidea 2021eko ekitaldirako. Laguntza horiek COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza-esparruaren babesean ematen dira.

ORDEN de 26 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, porcino, conejos y equino de la CAPV, para el ejercicio 2021, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19.

Abeltzaintzaren sektorea egoera zailean zegoen koronabirusaren krisia baino lehenagotik ere, hein handi batean hauen ondorioz: atomizazio handia, sektore-egituraketa mugatua, jasaten ari zen ekoizpen-kostuen igoera handia, ekoizpen-sektoreak banaketa handiaren aurrean zeukan negoziazio-ahalmen mugatua eta abar. Horrek guztiak, eta nekazaritzako beste elikagai batzuekin izandako zailtasunek, baldintzatuta onartu dira 2019/633 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2019ko apirilaren 17koa (Nekazaritzako elikagaien hornidura-kateko enpresen arteko harremanetan dauden merkataritzako jardunbide desleialei buruzkoa) eta otsailaren 25eko 5/2020 Errege Lege Dekretua (Nekazaritza eta elikadura gaietan zenbait presako neurri hartzen dituena), Elikatze-katea hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 1eko 12/2013 Legean egitekoa den erreforma sakonaren aurrerakin gisa.

El sector ganadero, ya venía atravesando una situación complicada desde antes de la crisis del coronavirus, en gran parte motivada por presentar una elevada atomización, una limitada estructuración sectorial, el importante incremento de los costes de producción que estaba registrando, la limitada capacidad negociadora del sector productor frente a la gran distribución, etc. Todo ello ha condicionado, junto con las dificultades registradas con otros productos agrarios alimentarios, a la aprobación de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, y del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, como anticipo a una reforma en profundidad de la Ley 12/2013, de 1 de agosto, de medidas para la mejora de la cadena alimentaria.

COVID-19aren pandemiak hainbat elikagairen merkatuan nahasmendu handia eragin du, bai etxean, bai etxetik kanpo. Ildo horretan, nabarmentzekoa da sektore jakin batzuetan izandako inpaktua, bereziki, edarienean, mahastizaintzan, apaingarriena, etab. Egoera hori arintzeko, salbuespenezko aldi baterako neurriak ezarri eta betearazi dira, arauzko xedapen jakin batzuetatik salbuetsita egotea baimentzeko, betiere COVID-19aren pandemiak eragindako merkatu-nahasmenduari aurre egitearren.

La pandemia de COVID-19 ha provocado una importante perturbación del mercado de distintos productos alimentarios tanto en el hogar como fuera del mismo. En este sentido cabe destacar el impacto registrado en determinados sectores, a destacar el de bebidas, viticultura, ornamentales, etc. Para paliar esta situación, se han establecido y se están articulando medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones reglamentarias para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19.

Abeltzaintza-sektoreak ere errealitate hori bizi izan du. EAEko abeltzaintza-ustiategien ezaugarri nagusia da ekoizpen-eredu estentsiboa dutela gehienek, lurraldeari lotua, eta kalitatezko eta urtarokotasun nabarmeneko ekoizpenak dituztela. Gainera, produktuon kontsumoa oso lotuta dago herriko eta/edo familiako ospakizunekin eta ekitaldiekin, jatetxeekin eta ostalaritzarekin lotura handia dutenak.

El sector ganadero tampoco ha estado ajeno a esta realidad. Las explotaciones ganaderas vascas, con carácter mayoritario se caracterizan por tener un modelo de producción extensivo, ligado al territorio, y con producciones de calidad y de marcada estacionalidad. Además, su consumo está muy ligado a celebraciones y eventos populares y/o familiares, estrechamente relacionados con la restauración y la hostelería.

Krisi sanitarioak gogor kolpatu du EAEko haragi-ekoizleen sektorea (behiak, ardiak, hegaztiak, etab.), kontsumo sozial nabarmeneko eta kalitatezko produktu bati irtenbidea emateko dauden merkataritza-zailtasunengatik, krisi ekonomikoko garaian. Esnearen sektorearen egoera ere zaila da, esnearen salmenta-prezioak ekoizpen-kostuak baino txikiagoak baitira, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak 2021eko uztailean argitaratutako «Estudio de la cadena de valor y formación de precios en la leche líquida envasada de larga duración (LELD)» azterlanak adierazitakoaren arabera.

La crisis sanitaria está impactando con fuerza sobre el sector productor cárnico vasco (vacuno, ovino, aviar, etc.), por las dificultades comerciales existentes para dar salida a un producto de marcado consumo social y de calidad, en un entorno de crisis económica. La situación en el sector lechero también es complicada, con precios de venta de la leche inferiores a los costes de producción, tal y como refleja el «Estudio de la cadena de valor y formación de precios en la leche líquida envasada de largar duración (LELD)» publicado en julio de 2021 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Eusko Jaurlaritzak, koronabirusak eragindako alarmaren ondorioz, 2020an aparteko laguntza ekonomiko batzuk adostu zituen elikaduraren balio-katerako, besteak beste, produktu galkorren ekoizpen-soberakinak bildu eta merkaturatzea, animaliak erosteko akordioak zenbait erakunderekin, krisi sanitarioaren ondorioz itxita zeuden beste kanal batzuen bidez merkaturatutako produktuei irteera emateko banaketa handiarekin akordioak ezartzea, finantza-neurriak, tokiko produktuaren kontsumoa bultzatzeko sustapen-kanpainak, etab.

El Gobierno Vasco, como consecuencia de la alarma provocada por el coronavirus, durante el año 2020 adoptó una serie de ayudas económicas extraordinarias destinadas a la cadena de valor de alimentación, entre los que destacan la recogida y comercialización de excedentes de producción de productos perecederos, acuerdos con determinadas entidades para la adquisición de animales, establecimiento de acuerdos con la gran distribución para dar salida a productos comercializados a través de otros canales cerrados por la crisis sanitaria, medidas financieras, campañas de promoción para fomentar el consumo de producto local, etc.

Hala ere, hartutako neurriak gorabehera, abeltzaintza-sektoreak egoera zailean jarraitzen du, eta gero eta larriagoa da, ustiategiei ordaindutako prezioen pixkanakako beherakadaren ondorioz, eta epe laburrean ez da hobekuntzarik aurreikusten, kontuan hartuta koronabirusaren krisiaren inguruko ziurgabetasuna eta krisi horren iraupena, jatetxeen eta ostalaritzaren irekiera partziala eta turismoaren beherakada, eta, gainera, ez da espero elikadura-katea hobetzeko aurreikusitako neurriak epe laburrean abian jartzea.

Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas, el sector ganadero continúa en una situación comprometida, agravada con una caída paulatina de los precios percibidos en las explotaciones y de la que no se prevé una mejora en el corto plazo, motivado por la incertidumbre que rodea a la crisis del coronavirus y la duración de dicha crisis, la apertura parcial de la restauración y hostelería, la caída del turismo y, además, porque tampoco se espera que a corto plazo entren en funcionamiento las medidas previstas para la mejora de la cadena alimentaria.

Era berean, azken hilabeteetan, aziendarentzako pentsuen eta bestelako intsumoen prezioak asko igo dira, eta horren eraginez nabarmen igo dira abeltzaintzako ustiategietako ekoizpen-kostuak. Hala ere, abeltzaintzako ustiategi horiek ez dute kostuen igoera hori islatuta ikusi ekoizpenarengatik merkatuan lortzen dituzten prezioetan. Horrek arriskuan jartzen du jada askotariko zailtasunak jasaten zituzten ustiategien iraupena.

Asimismo, durante los últimos meses se viene registrando una importante subida de los precios de los piensos para el ganado y de otros insumos, que han impactado en un incremento considerable de los costes de producción en las explotaciones ganaderas. Sin embargo, estas explotaciones ganaderas no han visto reflejada esta subida de los costes en los precios que obtienen en el mercado por dichas producciones. Esto lleva a poner en riesgo la supervivencia de unas explotaciones que ya venían experimentando dificultades de diverso tipo.

Beraz, gaur egun EAEko abeltzaintza-sektoreak bizi duen egoera kritikoagatik beharrezkoa da zuzeneko laguntza-lerroak egituratzea abeltzaintza ustiategiei zuzenduta, ikuspuntu ekonomiko, sozial eta ingurumenekotik estrategikoa den sektore horren egoera arintzeko.

Por tanto, la situación crítica que está atravesando el sector ganadero vasco en la actualidad exige instrumentalizar líneas de apoyo directo a las explotaciones ganaderas que palien la situación de un sector estratégico desde un punto visto económico, social y medioambiental.

Agindu honetan, aldi baterako esparruari atxikitako estatu-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira. Bere planteamenduan, beharrezkotzat jo da laguntza emateko prozedura bat antolatzea, kudeaketa eta ordainketa errazekoa izango dena, eta, beraz, abere hautagarri bakoitzeko oroharreko ordainketa bat ezartzea erabaki da.

En la presente Orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas estatales, acogidas al Marco Temporal. En su planteamiento se ha considerado necesario articular un procedimiento de concesión de la ayuda, sencillo en su gestión y pago, por lo que se ha optado por establecer un pago a tanto alzado por animal elegible.

Agindu honetan jasotzen diren laguntzak COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestera bideratutako estatu-laguntzako neurriei buruzko denbora-esparruaren arabera emango dira, eta honako hauek beteko dituzte: Batzordearen 2020ko martxoaren 19ko Komunikazioa, C(2020)1863 (AO C 91I, 2020ko martxoaren 20koa), Batzordearen C(2020) 2215 (AO C 112I, 2020ko apirilaren 4koa, 1. or.), C(2020) 3156 (AO C 164, 2020ko maiatzaren 13koa, 3. or.), C(2020) 4509 (AO C 218 2020ko uztailaren 2koa, 3. or.), C(2020) 7127 (AO C 340I, 2020ko urriaren 13koa, 1. or.) eta C(2021) 564 (AO C 34, 2021eko otsailaren 1ekoa, 6. or.) jakinarazpenek aldatua; eta Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian onartutako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko denbora-esparru nazionala (dirulaguntza zuzenak, itzul daitezkeen aurrerakinak, zerga-arloko abantailak, mailegu-bermeak eta interes-tasekin lotutako hobariak), COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko helburuarekin, baita hark erabaki hauetan onartutako ondorengo aldaketak ere: SA.57019 (2020/N), 2020ko apirilaren 24koa; SA.59196 (2020/N), 2020ko abenduaren 11koa; eta SA.59723 (2020/N), 2021eko otsailaren 19koa.

Las ayudas que se contemplan en la presente Orden se concederán con arreglo al Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, regulado mediante la Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2020, C(2020)1863 (DO C 91I de 20-03-2020), modificada por Comunicaciones C(2020) 2215 de la Comisión (DO C 112I, 04-04-2020, p. 1), C(2020) 3156 (DO C 164 de 13-05-2020, p. 3), C(2020) 4509 (DO C 218 de 02-07-2020, p. 3), C(2020) 7127 (DO C 340I , 13-10-2020, p. 1) y C(2021) 564 (DO C 34 de 01-02-2021, p. 6), y el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinados a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N) de 2 de abril, así como sus modificaciones posteriores aprobadas por la misma en sus decisiones SA.57019 (2020/N), de 24 de abril de 2020, SA.59196 (2020/N) de 11 de diciembre de 2020, y SA.59723 (2020/N), de 19 de febrero de 2021.

Denbora-esparru hori 2021eko abenduaren 31ra arte izango da aplikagarria, eta, pandemiaren testuingurura egokitzeko izan dituen bost aldaketen ondoren finkatutako bertsioan, 3.1 apartatuan zenbateko mugatuko zuzeneko dirulaguntzak emateko aukera gaitzen da.

Este Marco Temporal resulta aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021, y en su versión consolidada, tras las cinco modificaciones que ha tenido para ir adaptándose al contexto de la pandemia, en el apartado 3.1, se habilita la posibilidad de conceder subvenciones directas de importe limitado.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.3 artikuluan jasotako gaikuntzan aurreikusitakoaren arabera, Administrazioarekin bitarteko elektronikoak erabiliz jarri behar da harremanetan laguntza-lerroetarako, kontuan hartuta balizko onuradunek haien arduraldi profesionaletik eratorritako ezaugarri batzuk dituztela (gaikuntza hori ahalbidetzen dutenak), kontuan hartuta sektoreari laguntzeko eta hura kontrolatzeko araudiak harreman elektronikoak ezartzen dizkiela haien hartzaileei (informazio-betebehar guztiak betetzeko) eta kontuan hartuta ohiko ekipamendua dagoela harreman elektronikoak ahalbidetzeko, beharrezkoak diren baliabide elektronikoak erabiltzeko aukera dutela ziurtatuz.

Conforme a lo previsto en la habilitación contenida en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se dispone la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con la Administración para las distintas líneas de ayudas, considerando que los potenciales beneficiarios presentan unas características derivadas de su dedicación profesional que permiten el empleo de esa habilitación, teniendo en cuenta que por la normativa en materia de ayuda y control del sector ya impone relaciones electrónicas a sus destinatarios para cumplir con sus obligaciones de información y en todo caso se cuenta con equipamiento habitual que permite las relaciones electrónicas, quedando acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Horregatik guztiagatik, behar adina zuzkidura dagoenez Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onesten dituen Legean (otsailaren 11ko 1/2021 Legea) baimendutako kredituen arabera, laguntzen deialdi hau argitaratu da.

Por todo lo anterior, al existir dotación suficiente según los créditos autorizados por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, se publica la presente convocatoria de ayudas.

Jaurlaritzari buruzko Legearen (ekainaren 30eko 7/1981 Legea) 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako sailburuek, kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute.

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, Ley de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento.

Autonomia Estatutuaren 10.10 eta 16. artikuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoari emandako eskumenaren indarrez, eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala ezartzen duen Dekretuan (otsailaren 23ko 68/2021 Dekretua) ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau

En virtud de la competencia atribuida a esta Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con los artículos 10.10 y 16 del Estatuto de Autonomía, y de conformidad con lo prescrito en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

2021. urterako, aldi baterako aparteko laguntzak deitzea, Agindu honen I. eranskinean jasotzen direnak, EAEko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruterako hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien abeltzaintzako jarduerari eusteko. Laguntza horiek COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestera bideratutako estatu-laguntzako neurriei buruzko denbora-esparruaren arabera emango dira, eta honako hauek beteko dituzte: Batzordearen 2020ko martxoaren 19ko Komunikazioa, C(2020)1863 (AO C 91I, 2020ko martxoaren 20koa), Batzordearen C(2020) 2215 (AO C 112I, 2020ko apirilaren 4koa, 1. or.), C(2020) 3156 (AO C 164, 2020ko maiatzaren 13koa, 3. or.), C(2020) 4509 (AO C 218 2020ko uztailaren 2koa, 3. or.), C(2020) 7127 (AO C 340I, 2020ko urriaren 13koa, 1. or.) eta C(2021) 564 (AO C 34, 2021eko otsailaren 1ekoa, 6. or.) jakinarazpenek aldatua; eta Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian onartutako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko denbora-esparru nazionala (zuzeneko dirulaguntzak, itzul daitezkeen aurrerakinak, zerga-arloko abantailak, mailegu-bermeak eta interes-tasekin lotutako hobariak), COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko helburuarekin, baita hark erabaki hauetan onartutako ondorengo aldaketak ere: SA.57019 (2020/N), 2020ko apirilaren 24koa; SA.59196 (2020/N), 2020ko abenduaren 11koa; eta SA.59723 (2020/N), 2021eko otsailaren 19koa.

Convocar, para el año 2021, ayudas temporales extraordinarias para el mantenimiento de la actividad ganadera en los sectores de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, porcino, conejos y equino de la CAPV, previstas en el Anexo I a esta Orden, ajustándose al ámbito de aplicación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, regulado mediante la Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2020, C(2020)1863 (DO C 91I de 20-03-2020), modificada por Comunicaciones C(2020) 2215 de la Comisión (DO C 112I, 04-04-2020, p. 1), C(2020) 3156 (DO C 164 de 13-05-2020, p. 3), C(2020) 4509 (DO C 218 de 02-07-2020, p. 3), C(2020) 7127 (DO C 340I , 13-10-2020, p. 1) y C(2021) 564 (DO C 34 de 01-02-2021, p. 6), y el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinados a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N) de 2 de abril, así como sus modificaciones posteriores aprobadas por la misma en sus decisiones SA.57019 (2020/N), de 24 de abril de 2020, SA.59196 (2020/N) de 11 de diciembre de 2020, y SA.59723 (2020/N), de 19 de febrero de 2021.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, berorren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira zenbatzen epeak.

Contra esta orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común