Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

210. zk., 2021eko urriaren 21a, osteguna

N.º 210, jueves 21 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5375
5375

AGINDUA, 2021eko urriaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bitartez EAEn hondakinen araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta horretarako deialdia egiten baita.

ORDEN de 13 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi.

COVID-19aren pandemiak sortutako kalte ekonomiko eta sozialak konpontzen laguntzeko, Europako Batzordeak, Europako Parlamentuak eta EBko agintariek suspertze-plan bat adostu dute, krisitik ateratzeko bidean gidatzeko eta Europa moderno eta jasangarriago baterako oinarriak ezartzeko.

Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia provocada por la COVID-19, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE han acordado un plan de recuperación con el objetivo de liderar la salida de la crisis y sentar las bases para una Europa moderna y más sostenible.

Plan horren esparruan, NextGenerationEU eratu da, 750.000 milioi euroko aldi baterako suspertze-tresna; bitarteko horrek koronabirusaren pandemiak eragindako kalte ekonomiko eta sozialak konpontzen lagunduko du, eta COVID-19aren ondorengo Europa ekologikoagoa, digitalagoa, erresilienteagoa eta egungo eta etorkizuneko erronketara hobeto egokitua izatea du xede.

En el marco de dicho plan se ha concebido NextGenerationEU, instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus, y con el objetivo de que la Europa posterior a la COVID-19 sea más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

Testuinguru horretan eman da abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretua, zeinaren bidez presako neurriak onartzen baitira Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana egikaritzeko. Horren xedea da, behar diren xedapen orokorrak ezartzea, Europako funtsen bidez, bereziki Suspertzeko Tresnatik datozen funtsen bidez, finantzatu daitezkeen jardueren programazioa, aurrekontua, kudeaketa eta betearazpena errazteko. Suspertzeko Tresna Europako Kontseiluak onartu zuen 2020ko uztailaren 21ean, hazkunde ekonomikoa eta enpleguaren sorrera bultzatzeko, SARS-CoV-2 pandemiak eragindako krisitik suspertu eta kalteak konpontzeko, eta egiturazko transformazio-prozesua bultzatzeko, inbertsio publikoa eta pribatua bultzatu eta ekoizpen-ehunari lagunduz, trantsizio ekologiko eta digital bikoitza bizkortuz, eta erresilientzia eta ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioa indartu eta areagotuko dira, Europako merkatu bakarraren esparruan.

En este contexto, se dicta el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establece las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020 con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.

Europako Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa da NextGenerationEUren elementu nagusia; izan ere, 672.500 milioi euro jartzen ditu eskura, maileguen eta dirulaguntzen bidez, EBko herrialdeek hasitako erreformak eta inbertsioak babesteko. COVID-19ak eragindako pandemiaren inpaktu ekonomikoa eta soziala apaltzea du helburu, eta Europako ekonomiak eta gizarteak jasangarriagoak eta erresilienteagoak izatea eta trantsizio ekologiko eta digitalen erronka eta aukeretarako hobeto prestatuta egotea. Estatu kideak lanean ari dira beren suspertze- eta erresilientzia-planetan, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren esparruko funtsak eskuratu ahal izateko.

El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia es el elemento central de NextGenerationEU, con 672.500 millones de euros en préstamos y subvenciones disponibles para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la UE. El objetivo es mitigar el impacto económico y social de la pandemia originada por la COVID-19 y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital. Los Estados miembros están trabajando en sus planes de recuperación y resiliencia para acceder a los fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Espainiako suspertze-, transformazio- eta erresilientzia-planaren esparruan, eta 12. osagaiaren barruan («Espainiako Industria Politika 2030»), «Hondakinen araudia eta ekonomia zirkularreko Espainiako estrategia ezartzen laguntzeko plana» azpiosagaia sartu da; azken hori Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITERD) funtsezko plangintza-tresnetako bat da Espainian ekonomia zirkularra hedatzeko.

En el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España y dentro de su Componente 12 «Política Industrial de España 2030», se ha incluido el subcomponente «Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) y a la normativa de residuos», que se configura como uno de los instrumentos fundamentales de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para el despliegue de la economía circular en España.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan Euskadi Next egituratu da, Euskadiren suspertze, transformazio eta erresilientziarako inbertsio-programa. Eusko Jaurlaritzak, hiru foru-aldundiekin eta EAEko hiru hiriburuetako udalekin koordinatuta, Espainiako Gobernuari helarazi dio, aintzat har dezan Espainian Suspertze eta Erresistentzia Mekanismoa (SEM) hornitzen duten funtsen helmugaren esparruan.

Por su parte, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha configurado Euskadi Next, programa de inversiones para la recuperación, la transformación y la resiliencia de Euskadi, que el Gobierno Vasco, en coordinación con las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de las tres capitales vascas, traslada al Gobierno de España para su consideración en el marco del destino de los fondos con los que se dota el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en España.

Programa horrek ekimen publiko eta publiko-pribatuen multzo koherente eta sendo bat biltzen du, denak ere trantsizio energetiko-ekologikoaren, trantsizio digitalaren eta kohesio sozialaren erronkei aurre egiteko diseinatuak. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak, azken legegintzaldietan, Giza Garapen Jasangarriaren alde egindako apustua handitzen du –azken legegintzaldian, Agenda Euskadi 2030 egitasmoak indartu zuen–.

Este programa reúne un conjunto coherente y consistente de iniciativas públicas y público-privadas diseñadas para afrontar los retos de la transición energético ecológica, la transición digital y la cohesión social. Profundiza en este sentido en la apuesta por el Desarrollo Humano Sostenible que el Gobierno Vasco viene desplegando a lo largo de las últimas legislaturas y que en la legislatura pasada vino reforzada por la Agenda Euskadi 2030.

Bestalde, gogorarazi behar da Garapen Jasangarrirako Agenda 2030 dela NBEren Batzar Nagusiak Pertsonen, Planetaren eta Oparotasunaren alde onartutako plana, asmo duena Bake unibertsala, Lankidetza eta justiziarako sarbidea sendotzea, eta hainbat konpromiso hartzen dituela, hala nola Klima Aldaketaren arloko Parisko Akordioa eta Hiri Agenda Berria. 2030 Agendak Garapen Jasangarrirako 17 helburu (GJH) planteatzen ditu alor ekonomikoan eta sozialean nahiz ingurumenean. Munduko garapen-programak zuzenduko ditu datozen urteetan.

Por otro lado, debe recordarse que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan adoptado por la Asamblea General de la ONU a favor de las Personas, el Planeta y la Prosperidad, con la intención de fortalecer la Paz universal, el Partenariado y el acceso a la justicia y considera compromisos como el Acuerdo de Paris en materia de Cambio Climático, y la Nueva Agenda Urbana. La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que abarcan las esferas económica, social y ambiental y regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos años.

Agindu honek sustatzen duen udal-ekintzaren ekarpenak 11. GJHn (Hiri eta komunitate jasangarriak) du eragina, oro har, eta horiek seguruak, barneratzaileak eta erresilienteak izan daitezela du helburu. Halaber, 12. GJHn (Ekoizpen eta kontsumo arduratsua) ere badu eragina.

La contribución de la acción municipal promovida por la presente Orden redunda con carácter general sobre el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles, buscando que sean seguras, inclusivas y resilientes y al ODS 12-Producción y consumo responsable, impulsando la Economía Circular.

Aipatutako lehentasunen garrantzia aintzat hartuta, ezinbestekoak dira tartean diren administrazio guztien, herritarren, gizarte-erakundeen, ezagutza sortzen duten erakundeen, unibertsitatearen eta enpresen arteko ekintza koordinatua, elkarrizketa eta adostasuna. Testuinguru horretan, toki-administrazioek funtsezko papera dute, erronka horiei aurre egiten lagunduko duten ekintzak gauzatzeko.

La magnitud de las prioridades mencionadas requiere de la acción coordinada, del diálogo y del consenso entre todas las administraciones involucradas, la ciudadanía, las organizaciones sociales, las entidades generadoras de conocimiento, la universidad y las empresas. En este contexto, las administraciones locales tienen un papel fundamental para llevar a cabo acciones que contribuyan a hacer frente a los retos mencionados.

Ingurumenaren Konferentzia Sektorialak, 2021eko apirilaren 14ko bileran, autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien arteko aurrekontu-kredituak banatzeko eta lurraldeka banatzeko irizpide objektiboak onartu zituen, honako inbertsio-proiektu hau egiteko: Hondakinen araudia ezartzen laguntzeko plana, Ekonomia Zirkularraren Programa eta Ingurumena Sustatzeko Plana (PIMA Hondakinak).

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en su reunión del 14 de abril de 2021, aprueba los criterios objetivos de distribución y la distribución territorial de los créditos presupuestarios entre las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, destinados a la realización del siguiente proyecto de inversión: Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al Medio Ambiente-PIMA Residuos.

Erabaki hau honako hauekin bat etorrita hartzen da: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 148.2.f) artikulua eta Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 86. artikulua. Gainera, 2021eko martxoaren 23ko Ministroen Kontseiluaren Erabakiaren ondoren hartu zen; erabaki horren bidez, aurrekontu-kredituen betearazpenerako lurralde-banaketako proposamena onartzen da (guztira, 581.121.060 euro), Ingurumeneko Konferentzia Sektorialaren mende jartzeko, eta proposamen multzo bat baimendu zen, besteak beste, hizpide duguna.

Este Acuerdo se adopta de conformidad con el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y tras el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de marzo de 2021, por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para la ejecución de créditos presupuestarios para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, por un importe total de 581.121.060 euros, autorizando un conjunto de propuestas, entre las que se incluye la presente.

Euskal Autonomia Erkidegoari esleitutako zenbatekoa honako plan eta programa hauen artean banatzen da:

El importe asignado a la Comunidad Autónoma del País Vasco se reparte entre los siguientes planes y programas:

– Hondakinen araudia ezartzen laguntzeko plana.

– Plan de Apoyo a la Implementación de la normativa de Residuos.

– Ingurumena Sustatzeko Plana - PIMA Hondakinak.

– Plan del Impulso al Medio Ambiente - PIMA Residuos.

– Ekonomia Zirkularraren Programa.

– Programa de Economía Circular.

Laguntzen helburua da hondakinen kudeaketa hobetzeko behar diren inbertsioak bizkortzea eta Europar Batasunak udal-hondakinen eta ontzien eta ontzi-hondakinen kudeaketaren arloan ezarritako helburu berriak betetzen direla bermatzea, funtsean.

Las ayudas tienen como objeto acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales y de envases y residuos de envases, fundamentalmente.

Zehatz-mehatz, udal-hondakinak berrerabili eta birziklatzeari dagokionez, prestatze-helburu berriak hiru denbora-tarte berritarako ezarri dira: % 55eko helburua 2025ean, % 60koa 2030ean, eta % 65ekoa 2035ean; 2020an indarrean dagoen % 50eko helburuak ezarritako bideari jarraipena emanez. Hondakin horiek, gainera, gehieneko muga bat izango dute; 2035ean, sortutako udal-hondakin guztien % 10 bota ahalko dira gehienez. Helburu horiei gehitu behar zaizkie ontzien birziklapenean eta ontzien hondakinetan 2025erako eta 2030erako ezarritako helburuak, globalak eta gaikakoak.

En concreto los nuevos objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales se han fijado para tres nuevos horizontes temporales: objetivo del 55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035; que se continúan con la senda marcada con el existente ya vigente de 50 % en 2020. Estos residuos además tienen una restricción máxima de vertido del 10 % del total de los residuos municipales generados en 2035. A estos objetivos hay que añadir los de reciclado de envases y residuos de envases, globales y por materiales fijados para 2025 y 2030.

Laguntza horiek (bereziki, biohondakinei buruzko neurriek, baina baita beste material batzuen birziklatzearekin lotutakoek ere) hondakinen hierarkiaren lehenengo aukerak sustatzen dituzten heinean, hondakin gutxiago doaz zabortegira, berotegi-efektuko gasen emisioak murrizten dira eta klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzen da. Halaber, zenbait produkturen bizitza baliagarria luzatzen eta industria-prozesuetarako bigarren mailako lehengaien eskuragarritasuna handitzen laguntzen da, lehengai birjinen kontsumoa murriztu egiten delako, eta, azken batean, eskuragarri dauden baliabideak modu efizienteagoan erabiltzen.

En la medida en que estas ayudas fomentan las primeras opciones de la jerarquía de residuos y se reduce el depósito en vertedero, especialmente las medidas relativas a los biorresiduos, pero también las asociadas al reciclado de otros materiales, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se contribuye a la lucha contra el cambio climático. También se contribuye al alargamiento de la vida útil de algunos productos y al incremento de la disponibilidad de materias primas secundarias para los procesos industriales, reduciendo el consumo de materias primas vírgenes, en definitiva, a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Hondakinen kudeaketaren, baliabideen erabilera efizientearen eta klima-aldaketaren aurkako politikaren ikuspegitik lortutako onurei, enplegua sortzearekin lotutakoak gehitu behar dizkiegu, biltzeko, berrerabilpenerako prestatzeko eta birziklatzeko jarduerak sustatzearen ondorioz.

A los beneficios obtenidos desde el punto de vista de gestión de residuos, de uso eficiente de recursos y de la política de lucha contra el cambio climático, se suman los asociados a la generación de empleo como consecuencia de la promoción de actividades de recogida, preparación para la reutilización y reciclado.

Horrenbestez, laguntza horiek azkartu egingo dute NextGenerationEUren helburuak lortzea eta trantsizio ekologiko baterantz aurrera egitea, zeinetan ekonomia zirkularrak funtsezko eginkizuna baitu.

En conclusión, estas ayudas acelerarán la consecución de los objetivos de NextGenerationEU y el avance hacia una transición ecológica en la que la economía circular juega un papel clave.

2015eko martxoaren 23an, EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020rako Plana aldarrikatu zen. Ekonomia zirkularra sustatzea du xede, baliabideen kudeaketa efizientea eta efikaza izateko.

El 23 de marzo de 2015 se promulga el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020, hoja de ruta dirigida al impulso de una economía circular, para una gestión eficiente y eficaz de los recursos.

Gaur-gaurkoz, EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2030erako Plana onartzeko izapidean dago. Plan hori bat etorriko da 2016-2022 aldirako Hondakinak Kudeatzeko Estatuko Esparru Planean (HKEEP), Euskadiko Ekonomia Zirkularraren Estrategia 2030ean eta espainiar estatura ekarri beharreko hondakinen arloko zuzentarau berrietan ezarritakoarekin. Plana egiteko, kontuan izan dira Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020ko Planaren azken berrikuspena eta hura gauzatzean ikasitako irakaspenak. Planak hiru erronka handi lortu nahi ditu: 1) Hondakinen arloko Europako araudira egokitzea; 2) Euskadiko hondakinen adierazleak hobetzea eta zaborren arazoa konponduta izatea; eta 3) 2030erako 10 MMt-ko bigarren mailako materialen merkatu egonkor eta segurua sortzea, EAEko enpresen lehiakortasuna eta enplegua sortzea sustatuz.

Actualmente se encuentra en trámite de aprobación el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2030 que estará alineado con lo establecido en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, en la Estrategia de Economía Circular de Euskadi a 2030 y en las nuevas Directivas en materia de residuos a transponer al estado español. Para su elaboración se ha tenido en consideración también la revisión final del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2020 y las lecciones aprendidas durante la ejecución de este. Este Plan persigue tres grandes retos: 1) adaptarnos a la normativa europea en materia de residuos; 2) mejorar los indicadores de residuos en Euskadi y tener resuelta la problemática de vertido y 3) generar un mercado estable y seguro de materiales secundarios que alcance los 10MM t. para 2030, fomentando la competitividad de las empresas vascas y la generación de empleo.

2020ko urtarrilaren 7an onartu zuen Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030, zeinaren helburu nagusia baita % 26 murriztea kontsumoarekin lotutako karbono-emisioak. Laguntza-programa honek programan bertan ezarritako helburuak ez ezik, EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planean ezarritakoak ere lortzen laguntzen du.

El 7 de enero de 2020 fue aprobada por el Gobierno Vasco la «Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030», cuyo propósito principal es la reducción del 26 % de las emisiones de carbono asociadas al consumo. Este programa de ayudas contribuye al cumplimiento de los objetivos marcados en la misma, así como los establecidos en el «Plan de Prevención y Gestión de Residuos del País Vasco».

Euskadiko Autonomia Estatutuaren 11.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena du ingurumen eta ekologiaren alorrean estatuko oinarrizko legeria bere lurraldean garatzeko eta betearazteko.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma ostenta la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología.

Eskumen hori Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak egikaritzen du, otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuan (Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena) xedatutakoaren arabera.

La citada competencia se ejerce por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organiko eta funtzionalari jarraikiz, Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari dagokio dirulaguntzen araubide hori kudeatzeko eskumena. Zuzendariak hartuko du balorazio-epaimahaiko presidentearen ardura eta Zuzendaritza horretara atxikitako bi funtzionario izendatuko ditu aipatutako epaimahaia osatzeko.

Conforme a la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la competencia para la gestión de este régimen subvencional corresponde a la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular. Será su Director quien asumirá el papel de Presidente del Tribunal de Valoración, y designará a dos personas funcionarias adscritas a la mencionada Dirección para constituir el citado Tribunal.

Dirulaguntzen deialdi honetan, erakunde laguntzaile gisa jardungo du Ihobe SA sozietate publikoak, EAEko administrazio orokorraren bitarteko propioa denez. Ihobe SA sozietate publikoak dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.c) artikuluan aipatutako kaudimen- eta efikazia-baldintzak betetzen ditu.

En la presente convocatoria de subvenciones, actuará como entidad colaboradora la Sociedad Pública Ihobe, S.A. Al ser medio propio de la Administración General de la CAPV, la Sociedad Pública Ihobe, S.A. cumple con las condiciones de solvencia y eficacia mencionadas en el artículo 17.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Arautu beharreko laguntzen deialdia Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduan jasotzen da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021., 2022. eta 2023. urteetarako dirulaguntzen plan estrategikoa onestekoan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatzen den bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera.

La convocatoria de ayudas objeto de regulación se recoge en la Orden de 17 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2021, 2022 y 2023, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, bat etorriz 2018ko ekainaren 19an onartutako EAEko Emakumeen eta Gizonen VII. Berdintasun Planaren esparruko Berdintasun Politikako Dokumentu Programatiko propioarekin, aintzat hartuko ditu genero-ikuspegia txertatuta duten jarduketak, eta izaera estrategikoa aitortuko die, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpideekin.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en sintonía con su propio Documento Programático de Política de Igualdad en el marco del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE aprobado el 19 de junio de 2018, tendrá en cuenta aquellas actuaciones que incorporen la perspectiva de género para su desarrollo, considerándolas de carácter estratégico de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Deialdi hau honako hauetan ezarritakoaren arabera arautuko da: 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Orokorra; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena; eta azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra, aurrekontuei buruzkoa.

Esta convocatoria se regulará conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Horregatik guztiagatik, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuak emandako eskumenen arabera, eta bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzei eta laguntzei aplikatzeko gainerako xedapenetan xedatutakoarekin, honako hau

Por lo que antecede, en virtud de las atribuciones que me son conferidas en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, asimismo, con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da ekonomia zirkularra sustatzera bideratutako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea eta laguntza horien deialdia egitea, EAEn hondakinen kudeaketa hobetzeko behar diren inbertsioak bizkortuz, eta udal-hondakinen eta ontzien eta ontzi-hondakinen kudeaketaren arloan Europar Batasunak ezarritako helburu berriak betetzen direla bermatzea.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar ayudas que tienen como objeto el fomento de la economía circular, acelerando las inversiones necesarias para optimizar la gestión de los residuos en Euskadi y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales y de envases y residuos de envases.

Zehazki, diruz lagundu ahal izango dira honako jarduketa-ildo hauek:

En particular, serán objeto de subvención las siguientes líneas de actuación:

– 1. ildoa. Bereizitako bilketa berriak abian jartzea, bereziki biohondakinena, eta egungoak hobetzea.

– Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes.

– 2. ildoa. Bereiz bildutako biohondakinak tratatzeko instalazio espezifikoak eraikitzea.

– Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

– 3. ildoa. Bereiz bildutako beste hondakin-fluxu batzuk berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeko instalazio berriak eraikitzea.

– Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente.

– 4. ildoa. Bilketa (garbiguneak, kasurako), triajea eta sailkapena (ontziak, papera, etab.) egiteko instalazioetako inbertsioak, egungo tratamendu mekaniko-biologikoen instalazioak eta berreskuratutako erregai solidoak prestatzeko instalazioak hobetzea.

– Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Finantzaketa-ildo hauen erakunde onuradun izan ahalko dira honako hauek:

1.– Las entidades beneficiarias de estas líneas de financiación son:

– Udalerriak edo bestelako toki-erakundeak (foru-aldundiak, mankomunitateak, kuadrilla, etab.), edo toki-erakunde horiek eta hondakinen bilketa- eta tratamendu-zerbitzuak beren gain hartuta dituzten sozietate publikoek eratutako partzuergoak, beren eskumeneko zerbitzuei buruzko proiektuak aurkezten badituzte, 1., 2., 3. eta 4. ildoetan aurreikusitako dirulaguntzen kasuan; erakunde juridiko publikoak eta pribatuak (enpresak, elkarteak, gremioak, fundazioak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak, eskolak eta unibertsitateak, etab.), merkataritza-hondakin ez-arriskutsuak edo industrian sortutako etxeko hondakinak sortzen dituztenak, eta bilketa bereiziko proiektuak aurkezten dituztenak, 1. ildoan aurreikusitako dirulaguntzetarako; edo

– Los municipios u otras entidades locales (diputaciones forales, mancomunidades, cuadrillas, etc.), o los consorcios constituidos por dichas entidades locales y las sociedades públicas que tengan asumida la competencia de prestar los servicios de recogida o de tratamiento de residuos y que presenten proyectos sobre los servicios de su competencia para su financiación, para el caso de las ayudas previstas en las líneas 1, 2, 3 y 4; Las entidades jurídicas públicas y privadas (empresas, asociaciones, gremios, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, escuelas y universidades, etc.) que generen residuos comerciales no peligrosos o domésticos generados en las industrias, y presenten un proyecto de recogida separada, para el caso de las ayudas previstas en la línea 1; o

– Hondakinen kudeatzaileak, 2., 3. eta 4. ildoetako instalazioen kasuan.

– Los gestores de residuos para el caso de las instalaciones incluidas en las líneas 2, 3 y 4.

2.– Ezin izango dira dirulaguntzen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuan jasotako egoeraren batean dauden entitateak. Inguruabar horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 4. apartatutik 6.era bitartean ezarritakoa, eta gorabehera bakoitzarentzat ezarritako muga izango dute.

2.– No podrán ser beneficiarias de subvención las entidades en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y tendrán el alcance que para cada una se establece.

3.– Dirulaguntzak eman eta, hala badagokio, ordaindu ahal izateko, amaituta eduki behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza publikoak itzultzeko prozedura nahiz zehapen-prozedura guztiak, prozedura horiek oraindik izapide-aldian badaude behintzat.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen debeku edo zehapen administratibo edo penala duten erakundeek ezin izango dituzte eskuratu agindu honetan aipatzen diren laguntzak, –debeku edo zehapen horien artean da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoa–.

4.– No podrán acceder a las subvenciones contempladas en esta Orden las entidades que se encuentren incursas en alguna prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de obtención de subvención o ayuda pública, incluida la establecida en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Onartutako dirulaguntzaren guztirakoa likidatzen den arte eutsi beharko zaio onuradun izateko baldintzari.

5.– La condición para ser beneficiario deberá mantenerse hasta la liquidación del total de la subvención que se conceda.

3. artikulua.– Erakunde eskatzailearen zenbait betekizun egiaztatzea.

Artículo 3.– Acreditación de determinados requisitos de la entidad solicitante.

1.– Laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar diren aldi guztietan eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Eskatzaileak baimenari uko egin ahal izango dio espresuki, horretarako egiaztagiria Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorreko 22. artikuluan zehaztutako moduan aurkeztuta.

1.– El cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

2.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), honako eskakizun hauek betetzen direla egiaztatu beharko da, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez:

2.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, se acreditarán los siguientes requisitos:

a) Erakunde eskatzaileak, eskabidea egin duen unean, egunean ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

a) Que la entidad solicitante, en el momento de la solicitud, cumple las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

b) Erakunde eskatzaileak dirulaguntza eskatzea erabaki duela, eta laguntzak estaltzen ez duen zatia finantzatzeko konpromisoa hartu duela.

b) Que la entidad solicitante ha acordado solicitar la subvención y se compromete a financiar la parte no cubierta por la misma.

c) Erakunde eskatzaileak ez duela zigor- edo administrazio-bidetik laguntza edo dirulaguntza publikorik jaso ahal ez izateko zehapenik, eta ez dagoela dirulaguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen inolako legezko debekuren baten pean.

c) Que la entidad solicitante no se halla sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

d) Baldin eta erakunde eskatzailea tokiko merkataritza-sozietate bat, tokiko garapen-agentzia bat edo bestelako toki-erakunde bat bada, bere kapital soziala jabetza publikokoa dela, bazkide nagusiak udalak direla, eta udalerri parte-hartzaileek izendatu dutela dirulaguntzaren xede den jarduketa egiteko.

d) En el caso de que la entidad solicitante sea una sociedad mercantil local, agencia de desarrollo local u otras entidades locales, que su capital social es de titularidad pública, que sus socios son mayoritariamente ayuntamientos y que han sido designadas por los municipios participantes para la realización de la actuación para la que se solicita la subvención.

e) Ez duela zehapen administratibo edo penalik jaso sexu-arrazoiengatik diskriminatzeagatik, eta ez dagoela debeku horrekin zigortuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera.

e) Que no ha sido sancionada administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo ni las sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

f) Dirulaguntzei buruzko 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako gainerako baldintzak betetzen dituela.

f) Que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Era berean, eskabidea egin duen erakundeak adierazi behar du egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela indarreko araudian dirulaguntzen onuradun izan ahal izateko ezarritako eskakizunak.

3.– Así mismo, la entidad solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

4. artikulua.– Dirulaguntzaren xede diren proiektuak.

Artículo 4.– Proyectos objeto de subvención.

1.– Exekuzio-epea.

1.– Plazo de ejecución.

Dirulaguntzaren xede diren proiektuak 2020ko martxoaren 1etik hasita egon ahal izango dira, eta exekuzio-epea gehienez ere 2026ko maiatzaren 31n amaituko da.

Los proyectos objeto de subvención podrán haberse iniciado desde el 1 de marzo de 2020 y el plazo para su ejecución finalizará como máximo el 31 de mayo de 2026.

Nolanahi ere, proiektua 2023ko ekainaren 30a baino lehen hasi beharko da, eta kudeatzaileak edo erakunde onuradunak justifikatu beharko du gertakari hori, agindu honen 21. artikuluan aipatzen den dokumentazioa aurkeztuta. Proiektua ez bada aipatutako epean hasi, laguntza errebokatu egingo da, eta zenbateko hori partzialki diruz lagundu ziren eskatzaileen eta hasieran aurrekontu-zuzkidurarik ez zegoelako diruz lagundu ez ziren eskatzaileen artean banatuko da. Banatu ere proiektuen lehentasun-ordenaren arabera banatuko da, balorazio teknikoa egin ondoren, eta deialdiaren ebazpenean adierazitako baldintzetan.

En todo caso, el proyecto deberá haber sido iniciado con anterioridad al 30 de junio de 2023 y corresponderá al gestor o entidad beneficiaria la justificación de este hecho mediante la aportación de la documentación a la que se hace referencia en el artículo 21 de esta orden. Caso de que el proyecto no haya sido iniciado en el citado plazo, la ayuda será revocada y se procederá a repartir dicho importe entre los solicitantes que fueron subvencionados parcialmente y los que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria. Dicho reparto se llevará a cabo atendiendo al orden de prelación de los proyectos tras su valoración técnica y en los términos señalados en la resolución de la convocatoria.

Hasierako proiektutzat hartuko da eraikuntza-lanak, instalazioak hobetzeko lanak edo bereizitako bilketak ezartzeko lanak hasi dituen proiektua.

Se entenderá como proyecto iniciado aquel en el que hayan comenzado las obras de construcción, de mejora de las instalaciones o de implantación de las recogidas separadas.

Onuradunak behar bezala justifikatzen badu, proiektua garatzeko luzapena eman ahal izango da, eskabidean zehaztutako exekuzio-epearen erdikoa gehienez. Luzapen hori egin ahal izateko, laguntzaren xede den proiektuak 2026ko maiatzaren 31 baino lehen amaituta egon beharko du.

Siempre y cuando el beneficiario lo justifique adecuadamente, se podrá conceder una prórroga para el desarrollo del proyecto por un plazo no superior a la mitad del plazo de ejecución determinado en la solicitud. Dicha prórroga estará condicionada a que el proyecto objeto de apoyo llegue a su fin con anterioridad al 31 de mayo de 2026.

2.– Diruz lagundu daitezkeen proiektuak.

2.– Proyectos subvencionables:

1. ildoa.– Bereizitako bilketa berriak abian jartzea, bereziki biohondakinena, eta egungoak hobetzea.

Línea 1.– Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes.

1.1.– Tratamendu biologikoko instalazio espezifikoetara (konposta, digestio anaerobioa edo biak) bideratutako biohondakinen bilketa bereizia ezartzeko, handitzeko edo hobetzeko proiektuak.

1.1.– Proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico (compostaje, digestión anaerobia o ambas).

– Ildo honetan finantzatu daitezkeen proiektuek proiektuaren deskribapen xehatua eta irismena jaso beharko dituzte. Bereziki, tratamendu biologiko baimendua duten instalazio batera bideratu beharko dira bereizita bildutako biohondakinak, eta ziurtatu egin behar da biohondakin horiek ez direla nahasten konposta (CMC 3) edo digestatoa (CMC 5) egiteko lehengai gisa baimendutakoak ez diren hondakinekin, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko ekainaren 5eko 2019/1009 (EB) Erregelamenduaren II. eranskinean jasotakoaren arabera (horren bidez ezartzen dira zenbait xedapen, EBn ongarriak merkaturatzeari buruz).

– Los proyectos financiables en esta línea deberán incluir una descripción detallada y el alcance del proyecto. En particular, se deberán destinar los biorresiduos recogidos separadamente a una instalación de tratamiento biológico autorizada, siendo necesario asegurar que estos biorresiduos no se mezclan con residuos distintos a los permitidos como materia prima para la elaboración de Compost (CMC 3) o Digestato (CMC 5) en el Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE.

– Bereizita jasotako biohondakinen helmugako instalazioa oraindik martxan ez badago, instalazio berria izateagatik, biohondakinak bereizita biltzeko proiektua finantzatu ahal izango da, betiere helmugako tratamendu biologikoaren proiektua izapidetzen ari bada eta 2. ildoan ezarritako baldintza teknikoak betetzen baditu.

– En caso de que la instalación de destino de los biorresiduos recogidos separadamente no esté aún en funcionamiento por ser una instalación nueva, se podrá financiar el proyecto de recogida separada de biorresiduos siempre que el proyecto de tratamiento biológico de destino esté en tramitación y cumpla con los requisitos técnicos establecidos en la línea 2.

– Proiektuaren xedeko biztanleriarentzako prestakuntza-, informazio- eta sentsibilizazio-jarduerak jaso beharko dituzte proiektuek, behar bezala xehatuta.

– Los proyectos deberán incluir actuaciones de formación, información y sensibilización a la población atendida por el proyecto, convenientemente detalladas.

– Inpropio-eduki txikia ahalbidetuko duten bilketa-sistemen proiektuak izan behar dute, kalitatezko birziklapena lortzeko asmoz.

– Deben ser proyectos cuyo sistema de recogida consiga un bajo contenido de impropios, con el objetivo de conseguir un reciclado de calidad.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

a) Biohondakinen etxeko ontziak.

a) Cubos domésticos de biorresiduos.

Biohondakinak bereizita biltzeko ontzia aireztatua eta marroia izango da, osorik edo partzialki. Barruan utz daitezkeen materialak identifikatu beharko ditu gutxienez (eranskailu edo serigrafia batekin). Bide publikoan biohondakinak atez ate bereizita biltzeko bide publikoan ekarpenak egiteko etxeko ontziak ere sartzen dira.

El cubo para la recogida separada de biorresiduos será de tipo aireado y de color marrón, total o parcialmente. Deberá incorporar, como mínimo, la identificación (con una pegatina o serigrafía) de los materiales que se pueden depositar en su interior. Se incluyen también los cubos domésticos de aportación en la vía pública para la recogida separada puerta a puerta de biorresiduos en la vía pública.

b) Biohondakinen komunitateko ontziak. Jabekideen erkidegoetarako ontziak.

b) Cubos comunitarios de biorresiduos. Cubos para las comunidades de propietarios.

Ontziak barruan utz daitezkeen materialak identifikatu beharko ditu gutxienez (eranskailu edo serigrafia batekin), eta marroia izan beharko du osorik edo zati batean.

El cubo deberá incorporar, como mínimo, la identificación (con una pegatina o serigrafía) de los materiales que se pueden depositar en su interior, y deberán ser total o parcialmente de color marrón.

c) Ekarpen-sistemak.

c) Sistemas de aportación.

Banakako edo komunitateko ontzien edo poltsen esekitokiak eta/edo konpartimentuak, atez ateko bilketarako.

Colgadores y/o compartimentos de cubos o bolsas individuales o comunitarios para la recogida puerta a puerta.

d) Erabiltzailea identifikatzeko sistemak eta pisatze-sistemak.

d) Sistemas de identificación de usuario y pesaje.

Erabiltzailea identifikatzeko sistemak eta ontziak eta edukiontziak pisatzeko sistemak eta/edo horma eta horiekin lotuta beharrezkoak diren sistema informatikoak (irakurgailuak, antenak, softwarea). Mantentze-lanak ez dira diruz lagunduko, eskuratzea bakarrik.

Sistemas de identificación de usuario y pesaje de cubos y contenedores y/o pared y los sistemas informáticos asociados necesarios (lectores, antenas, software). No es subvencionable el mantenimiento, solo la adquisición.

e) Bide publikorako edukiontziak.

e) Contenedores para la vía pública.

Bide publikoan biohondakinak bereizita biltzeko edukiontziek marroiak izan behar dute, partzialki edo osorik, edo identifikazio marroia izan behar dute. Edukiontzien erresistentzia edukiontziak materia organikoz beteta izango lukeen pisuaren araberakoa izango da, eta horiek identifikazio- eta pisatze-sistemak sartzeko aukera eman beharko dute. Edukiontziak barnean har ditzakeen materialen irudi inprimatu iraunkorra izango du.

Los contenedores para la recogida separada de biorresiduos en la vía pública deberán ser, parcial o totalmente, de color marrón o incorporar una identificación de color marrón. La resistencia de los contenedores será la equivalente al peso del contenedor lleno de materia orgánica y estos deberán permitir la incorporación de sistemas de identificación y pesado. El contenedor incluirá una impresión permanente de los materiales que pueden ser depositados en su interior.

f) Ekarpen-eremuak eraikitzea eta sarrera kontrolatzea.

f) Construcción de áreas de aportación y control de acceso.

Edukiontziak dituzten ekarpen-eremu itxiak eraikitzea eta erabiltzaileen sarrera kontrolatzea, beharrezkoa den teknologia barne hartuta, baita errefusaren ekarpena mugatzeko ere.

Construcción de áreas de aportación cerradas con contenedores dentro de las mismas y control de acceso de usuarios, incluyendo la tecnología necesaria, incluso para limitar la aportación de la fracción resto.

g) Landare-hondakinak biltzeko zaku berrerabilgarriak.

g) Sacas reutilizables para la recogida de restos vegetales.

Landare-hondakinak bereizita biltzeko zaku berrerabilgarriak. Zakuek barnean har ditzaketen materialen irudi inprimatu iraunkorra izango dute.

Sacas reutilizables para la recogida separada de restos vegetales. Las sacas incluirán una impresión permanente de los materiales que pueden ser depositados en su interior.

h) Biobirringailuak.

h) Biotrituradoras.

Inausketetan sortutako landare-hondakinak in situ birrintzeko biobirringailu garraiagarriak edo eramangarriak, hondakin horiek errazago garraiatzeko.

Biotrituradoras transportables o portátiles para la trituración in situ de los restos vegetales generados en las podas, para facilitar el transporte de estos residuos.

i) Sortzaile handien biohondakinetarako ontziak (*).

i) Cubos para biorresiduos de grandes generadores (*).

Marroiak izan beharko dute, partzialki edo osorik, edo identifikazio marroia eduki. Ontziak barnean har ditzakeen materialen irudi inprimatu iraunkorra izango du.

Deberán ser, parcial o totalmente, de color marrón o incorporar una identificación de color marrón. El cubo incluirá una impresión permanente de los materiales que pueden ser depositados en su interior.

j) Sortzaile handien biohondakinetarako poltsa eta zorro konpostagarriak (*).

j) Bolsas y fundas compostables para biorresiduos de grandes generadores (*).

Organikoak bereizita biltzeko poltsa eta zorro konpostagarriak, UNE-EN 13432 araua bete beharko dutenak. Gutxienez, hondakin organikoetarako poltsa konpostagarri espezifikoak direla adierazi beharko dute.

Bolsas y fundas compostables para la recogida separada de la fracción orgánica que deberán cumplir con la norma UNE-EN 13432. Deberán incorporar, como mínimo, la identificación de que son bolsas compostables específicas para los residuos orgánicos.

k) Biohondakinak biltzeko kamioi ez-trinkotzaileak.

k) Camiones no compactadores para la recogida de biorresiduos.

Proiektu bakoitzeko, kamioi ez-trinkotzaile bat finantzatuko da gehienez. Kamioiak, ikusteko moduko lekuan, serigrafiatuta izan beharko du biohondakinak bereizita biltzeko dela.

Se financiará como máximo un camión no compactador por proyecto. El camión deberá llevar serigrafiado en un lugar visible que es para la recogida separada de biorresiduos.

Aurkeztutako proiektuaren ezaugarriak kontuan izanda agerian geratzen bada kamioi bakarra ez dela nahikoa bilketa egokia lortzeko, kamioi ez-trinkotzaile bat baino gehiago finantzatu ahal izango da proiektu bakoitzeko, bilketa egokia bermatuko duen gutxieneko kopurura arte.

En el caso en el que las características del proyecto presentado pongan de manifiesto la insuficiencia de un único camión para lograr una recogida adecuada, se podrá financiar más de un camión no compactador por proyecto, hasta el número mínimo que garantice la recogida adecuada.

l) Prestakuntza eta informazioa emateko, proiektua hedatzeko eta proiektuaren xedeko herritarrak sentsibilizatzeko jarduketek lan-plan bat eta gida bat izan beharko dute; horietan zehaztuko da, hain zuzen, zein biohondakin bildu behar diren bereizita, eta zer-nolako zaintza eta kontrolarekin.

l) Las actuaciones de formación, información, difusión del proyecto y sensibilización de la población atendida en el proyecto deberán incluir un plan de trabajo y una guía en la que se detalle qué biorresiduos son objeto de la recogida separada, así como la vigilancia y control.

ll.– Sortzaile handientzako informazio-, hedapen- eta sentsibilizazio-kanpaina eta proiektuaren jarraipena (*).

Il.– Campaña de información, difusión y sensibilización a los grandes generadores y seguimiento del proyecto (*).

Prestakuntza eta informazioa emateko, proiektua hedatzeko eta proiektuaren xedeko sortzaile handiak sentsibilizatzeko jarduketek lan-plan bat eta gida bat izan beharko dute; horietan zehaztuko da, hain zuzen, zein biohondakin bildu behar diren bereizita, eta zer-nolako zaintza eta kontrolarekin.

Las actuaciones de formación, información, difusión del proyecto y sensibilización de los grandes generadores atendidos en el proyecto deberán incluir un plan de trabajo y una guía en la que se detalle qué biorresiduos son objeto de la recogida separada, así como la vigilancia y el control.

(*) Biohondakinen sortzaile handiak izango dira jatetxeak, handizkariak, jantokiak, jatetxe-zerbitzu kolektiboak eta txikizkako kontsumo-establezimenduak. Erakunde eskatzaileak kontzeptu horietarako finantzaketa eskatu ahal izango du soilik sortzaile handi horien biohondakinak kudeatzen baditu bere ordenantzekin bat (uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 12. artikuluaren 5c apartatuaren arabera).

(*) Se entenderán por grandes generadores de biorresiduos los restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor. La entidad solicitante solo podrá solicitar financiación para estos conceptos si gestiona los biorresiduos de estos grandes generadores de conformidad con sus ordenanzas (conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, artículo 12, apartado 5c).

Gai desberdinak barne hartzen dituzten jarduketetan, komunikazio-kanpainetan eta edukiontzien itxieran, esate baterako, diruz lagundutako gaiekin lotutako ehunekoei dagozkien kostuak bakarrik hautatu ahal izango dira; hori zehazteko, eremu bakoitzeko eredu-poltsaren ehunekoak hartuko dira kontuan.

En las actuaciones que comprendan diferentes fracciones, como campañas de comunicación, cierre de contenedores, por ejemplo, solo serán elegibles los costes correspondientes a los porcentajes asociados a las fracciones subvencionadas, lo que se determinará considerando los porcentajes de la bolsa tipo en cada ámbito.

1.2.– Biohondakinak jatorrian bereizteko eta birziklatzeko proiektuak, etxean eta komunitatean konpostatzearen bidez.

1.2.– Proyectos de separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario.

Proiektuek deskribapen zehatza eta irismena jaso beharko dute, bereziki honako hauen deskribapena:

Los proyectos deberán incluir una descripción detallada y el alcance del proyecto, en particular una descripción de:

– Proiektuan esku hartuko duten parte-hartzaileak prestatzeko jarduketak, parte-hartzaileak prestatzeko estrategia bat txertatuz (adibidez, konpostatze-eskuliburua, prestakuntza teorikoa eta praktikoa, zalantzak argitzeko mekanismoak).

– Las actuaciones para la formación de los participantes involucrados en el proyecto, incorporando una estrategia para la formación de los participantes (por ejemplo, manual de compostaje, formación teórica y práctica, mecanismos para la resolución de las dudas).

– Proiektuaren jarraipena egiteko jarduketak, tratatutako kantitateen jarraipena barne, proiektua abian jarri bitartean (parte-hartzaileei aldizkako bisitak egitea, telefonoz edo posta elektronikoz aholkularitza ematea, etab.) eta martxan jarri ondorengo urtebetean gutxienez. Erakunde eskatzaileak egiaztatu beharko du baduela hautatutako proiektuen jarraipena egiteko prestakuntza egokia duen koordinatzaile tekniko bat.

– Las actuaciones para el seguimiento del proyecto, incluyendo el seguimiento de las cantidades tratadas, durante la puesta en marcha del mismo (visitas periódicas a participantes, asesoramiento por teléfono o correo electrónico, etc.) y una vez finalizada la puesta en marcha durante, como mínimo, 1 año. La entidad solicitante deberá acreditar que dispone de un coordinador técnico con la formación adecuada para realizar el seguimiento de los proyectos seleccionados.

– Proiektuak hondakinen esparru-zuzentarauko berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestaketa-helburuei egiten dien ekarpena kalkulatzeko beharrezkoa den informazioa biltzeko aurreikusitako jarduketak, Batzordearen 2019ko ekainaren 7ko 2019/1004 (EB) Betearazpen Erabakian ezarritakoarekin bat. Erabaki horren bidez, hondakinen arloko datuen kalkuluari, egiaztapenari eta komunikazioari buruzko arauak ezartzen dira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauarekin bat (Batzordearen C(2012) 2384 Betearazpen Erabakia indargabetzen duena).

– Las actuaciones previstas para la recogida de la información necesaria para el cálculo de la contribución del proyecto a los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de la Directiva marco de residuos, de conformidad con lo establecido en la Decisión de ejecución (UE) 2019/1004 de la Comisión de 7 de junio de 2019 por la que se establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre residuos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Decisión de Ejecución C(2012) 2384 de la Comisión.

Proiektuak lehenesteko, beste irizpide batzuen artean, kontuan hartuko da biohondakinen bilketa bereizia ezartzea aurreikusten ez duen jarduketa-eremu espazial batean zehaztutako proiektuak izatea; hartara, eremu espazial horretan sortutako biohondakin guztiak etxeko konpostatzearen, komunitateko konpostatzearen edo bien bidez kudeatuko dira.

Los proyectos se priorizarán teniendo en cuenta, entre otros criterios, que sean proyectos definidos en un ámbito espacial de actuación en el que no se prevea la implantación de la recogida separada de biorresiduos, de modo que la totalidad de los biorresiduos generados en este ámbito espacial vayan a ser gestionados mediante compostaje doméstico, compostaje comunitario, o ambos.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

a) Biohondakinen etxeko ontziak.

a) Cubos domésticos de biorresiduos.

Etxean biohondakinak bereizteko ontzia aireztatua eta marroia izango da, osorik edo partzialki. Barruan utz daitezkeen materialak identifikatu beharko ditu gutxienez (eranskailu edo serigrafia batekin).

El cubo para la separación de biorresiduos en los hogares que será de color marrón, total o parcialmente. Deberá incorporar, como mínimo, la identificación (con una pegatina o serigrafía) de los materiales que se pueden depositar en su interior.

b) Etxeko konpostagailuak.

b) Compostadores domésticos.

Lorategia edo baratzea duten familia bakarreko etxeetarako konpostagailuak, biohondakinak bertan uzteko eta horiekin konposta egiteko.

Compostadores para viviendas unifamiliares con jardín o huerto en los que se depositen y se composten los biorresiduos.

c) Komunitateko konpostagailuen eremuak eraikitzea.

c) Construcción de áreas de compostadores comunitarios.

Komunitateko konpostagailuen eremuak eraikitzea, edo beste gai batzuen bereizitako bilketaren ekarpenarekin partekatutako eremuen zati proportzionala.

Construcción de áreas de compostadores comunitarios, o la parte proporcional de áreas compartidas con la aportación de otras fracciones de recogida separada.

d) Komunitateko konpostagailuak.

d) Compostadores comunitarios.

Komunitateko eremuetarako konpostagailuak, biohondakinak bertan uzteko eta horiekin konposta egiteko.

Compostadores para zonas comunitarias en las que se depositen y se composten los biorresiduos.

Komunitateko konpostagailuetarako finantza daitekeen gehieneko zenbatekoan sartuta dago aireztagailu, termometro eta bahegailuen zenbatekoa.

En la cuantía máxima financiable para los compostadores comunitarios se considera incluido el importe de los aireadores, termómetros y tamizadoras.

e) Biobirringailuak.

e) Biotrituradoras.

Material egituratzailea birrintzeko biobirringailuak.

Biotrituradoras para la trituración de material estructurante.

f) Etxeko konpostatzerako aireztagailuak, termometroak eta bahegailuak.

f) Aireadores, termómetros y tamizadoras para el compostaje doméstico.

Aireztagailu eta termometro espezifikoak, konpostatze-prozesua kontrolatzeko, eta lortutako konposta bahetzeko bahegailuak.

Aireadores y termómetros específicos para controlar el proceso de compostaje y tamizadoras para el cribado del compost obtenido.

Komunitateko konpostatzearen aireztagailuak, termometroak eta bahegailuak «komunitateko konpostagailuak» kontzeptuaren zenbatekoaren barruan sartzen dira.

Los aireadores, termómetros y tamizadoras del compostaje comunitario se consideran incluidos dentro de la cuantía del concepto «Compostadores comunitarios».

g) Proiektuaren prestakuntza-, hedapen- eta jarraipen-jarduketak.

g) Actuaciones de formación, difusión y seguimiento del proyecto.

Prestakuntza-, hedapen- eta jarraipen-jarduketek lan-plan bat izan beharko dute, baita zaintza eta kontrola ere. Jarduketa horien artean, parte hartzen duen etxebizitza bakoitzari gida bat emango zaio; dokumentu horretan, konpostatu daitezkeen biohondakinak zehaztuko dira.

Las actuaciones de formación, difusión y seguimiento deberán incluir un plan de trabajo, así como la vigilancia y el control. Entre estas actuaciones se incluirá una guía para cada vivienda participante en la que se detallen los biorresiduos que pueden ser objeto de compostaje.

h) Azalpen-kartelak konpostatze komunitarioko eremuetan.

h) Carteles explicativos en las áreas de compostaje comunitario.

Kartelek, gutxienez, azalduko dute zein material konpostatu daitezkeen, zein ekintza egin beharko dituzten parte-hartzaileek (material egituratzailearen ekarpena, proportzioa, etab.) eta harremanetarako telefono edo helbide elektroniko bat, parte-hartzaileen zalantzak argitzeko izango dena.

Los carteles deberán incorporar, como mínimo, la identificación de los materiales que se pueden compostar, así como una explicación de las acciones a llevar a cabo por los participantes (aporte de material estructurante, proporción, etc) y un teléfono o correo electrónico de contacto para la resolución de dudas de los participantes.

1.3.– Etxean, merkataritzan eta zerbitzuetan sortutako sukaldeko olio erabilia bereizita biltzea ezartzeko edo bilketa hobetzeko proiektuak, olioa balorizatu, eta, bereziki, bioerregaia lortzeko.

1.3.– Proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de aceite de cocina usado generado en el ámbito doméstico, del comercio y servicios, para destinarlo a valorización, especialmente para la obtención de biocarburante.

Proiektuek deskribapen zehatza eta irismena jaso beharko dute. Bereziki, adierazi beharko da zein instalazio baimendun erabiliko den bereizita bildutako hondakinak tratatzeko. Proiektuek barne hartu beharko dute proiektuaren xedeko herritarrak, saltokiak eta zerbitzuak sentsibilizatzeko kanpaina bat, egingo diren jarduketen deskribapen xehatuarekin.

Los proyectos deberán incluir una descripción detallada y el alcance del proyecto. En particular deberá indicarse la instalación de destino autorizada donde se vayan a tratar los residuos recogidos separadamente. Los proyectos deberán incluir una campaña de sensibilización de la población, comercios y servicios, atendidos por el proyecto, con una descripción detallada de las actuaciones que se van a realizar.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

a) Inbutuak.

a) Embudos.

Inbutu moldakorrak, etxeetan eta sortze-zentroetan ontzi egokiak betetzeko.

Embudos adaptables para rellenar envases apropiados en hogares y centros de generación.

b) Bidoiak eta/edo edukiontziak.

b) Bidones y/o contenedores.

Aho zabaleko bidoi tapadunak edo edukiontzi egokiak, hondakin hori bizilagunen erkidegoan, eraikin publiko edo pribatuan edo bide publikoan utzi eta biltegiratzeko. Olioa behar bezala itxitako ontzi batean utzi beharko da edukiontzi baten barruan, olioa zuzenean edukiontzian uzteko beste proposamen bat justifikatzen denean izan ezik. Nolanahi ere, edukiontziak estankotasuna bermatu beharko du, likidoak ez galtzeko eta isurtzeko, eta beste olio mota batzuekin ez nahasteko. Bidoia edo edukiontzia sukaldeko olio erabilia biltzeko bakarrik dela adieraziko da (eranskailu edo serigrafia batekin).

Bidones de boca ancha con tapa o contenedores adecuados para el depósito y almacenamiento de este residuo en la comunidad de vecinos, edificio público o privado, o en la vía pública. El aceite se deberá depositar en un envase convenientemente cerrado dentro de un contenedor, salvo que se justifique una propuesta alternativa para el depósito del aceite directamente en el contenedor. En todo caso el contenedor deberá garantizar la estanqueidad para evitar pérdidas de líquidos y su derrame, y evitar las mezclas con otros tipos de aceites. Se identificará (con una pegatina o serigrafía) que el bidón o contenedor está destinado exclusivamente a la recogida de aceite de cocina usado.

c) Proiektuaren hedapen-, komunikazio-, sentsibilizazio- eta jarraipen-jarduketak.

c) Actuaciones de difusión, comunicación, sensibilización y seguimiento del proyecto.

Proiektuaren xedeko biztanleriarentzako hedapen-, komunikazio- eta sentsibilizazio-jarduerek, baita zaintzak eta kontrolak ere, lan-plan bat eta aurreikusitako jarduketen deskribapena jaso beharko dute, behar bezala xehatuta.

Las actuaciones de difusión, comunicación y sensibilización a la población atendida en el proyecto, así como la vigilancia y el control, deberán incluir un plan de trabajo y la descripción de las actuaciones previstas convenientemente detalladas.

1.4.– Udal-hondakinetako ehun-hondakinak bereizita biltzea ezartzeko edo hobetzeko proiektuak, berrerabiltzeko edo birziklatzeko prestatzeko.

1.4.– Proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de la fracción de residuos textiles de los residuos municipales para destinarlos a preparación para la reutilización o reciclado.

Proiektuek deskribapen zehatza eta irismena jaso beharko dute. Bereziki, adierazi beharko da zein instalazio baimendun erabiliko den bereizita bildutako ehun-hondakinak tratatzeko. Proiektuek barne hartu beharko dute proiektuaren xedeko biztanleriarentzako komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpaina bat, egin nahi diren jarduketen deskribapen xehatuarekin.

Los proyectos deberán incluir una descripción detallada y el alcance del proyecto. En particular deberá indicarse la instalación de destino autorizada donde se vayan a tratar los residuos textiles recogidos separadamente. Los proyectos deberán incluir una campaña de comunicación y sensibilización de la población atendida por el proyecto, con una descripción detallada de las actuaciones previstas.

Proiektuak lehenesteko, kontuan izango da toki-erakundeak aldez aurretik ehun-hondakinak bereizita biltzea ezarri ez duen udalerrietan bereizitako bilketa ezartzeko direla.

Los proyectos se priorizarán teniendo en cuenta, que estén destinados a la implantación de la recogida separada en municipios en los que la entidad local no haya implantado la recogida separada de residuos textiles previamente.

Horrez gain, lehentasuna izango dute honako proiektu hauek:

Adicionalmente, se considerarán prioritarios aquellos proyectos que:

– Bereizita bildutako ehun-hondakinak, lehenengo, berrerabiltzeko prestatzea, eta, bigarren, birziklatzera bideratzea;

– Destinen los residuos textiles recogidos separadamente en primer lugar a preparación para reutilización y, en segundo lugar, cuando se destinen a reciclado;

– Hondakinak biltzeko lekuetatik hurbil dauden instalazioetan tratatzea;

– Traten los residuos en instalaciones próximas a los lugares de recogida;

– Gizarte-erakundeek garatzea, hau da, gizarte-arriskuko egoeran dauden pertsonen kolektiboetan enplegua sortzea eta lan-merkatuan sartzea edo birsartzea ahalbidetzen duen jarduera bat izatea.

– Sean desarrollados por entidades sociales, de tal manera que se trate de una actividad que permite la generación de empleo de colectivos de personas en situación de riesgo social, y su introducción o reintroducción en el mercado laboral.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

a) Bide publikorako eta garbiguneetarako edukiontziak.

a) Contenedores para la vía pública y para puntos limpios.

Edukiontzien erresistentzia edukiontziak ehun-hondakinez beteta izango lukeen pisuaren araberakoa izango da, eta horiek identifikazio- eta pisatze-sistemak sartzeko aukera eman beharko dute. Edukiontziak barnean har ditzakeen materialen irudi inprimatu iraunkorra izango du.

La resistencia de los contenedores será la equivalente al peso del contenedor lleno de residuos textiles y estos deberán permitir la incorporación de sistemas de identificación y pesado. El contenedor incluirá una impresión permanente de los materiales que pueden ser depositados en su interior.

b) Proiektuaren hedapen-, komunikazio-, sentsibilizazio- eta jarraipen-jarduketak.

b) Actuaciones de difusión, comunicación, sensibilización y seguimiento del proyecto.

Proiektuaren xedeko biztanleriarentzako hedapen-, komunikazio- eta sentsibilizazio-jarduketek lan-plan bat eta aurreikusitako jarduketen deskribapena jaso beharko dute, behar bezala xehatuta, baita kontrola eta zaintza ere.

Las actuaciones de difusión, comunicación y sensibilización a la población atendida por el proyecto deberán incluir un plan de trabajo y la descripción de las actuaciones previstas convenientemente detalladas, así como el control y la vigilancia.

c) Ehun-hondakinak biltzeko zaku berrerabilgarriak.

c) Sacas reutilizables para la recogida de residuos textiles.

Zaku berrerabilgarriak, bide publikoko edukiontzietan edo atez ateko bilketa-sistemetan ehun-hondakinen bereizitako bilketa eta ekarpena sustatzeko.

Sacas reutilizables para fomentar la recogida separada y la aportación de los residuos textiles en contenedores de la vía pública o en sistemas de recogida puerta a puerta.

Oro har, eta 1. ildo honetan sartzen diren proiektu guztietan, gai organikoen gaikako bilketa ezarrita ez duten udalerrietako proiektuei emango zaie lehentasuna.

Con carácter general y de aplicabilidad a todos los proyectos que se enmarquen en esta Línea 1, se priorizarán proyectos de municipios que no tengan implantada la recogida selectiva de materia orgánica.

2. ildoa.– Bereiz bildutako biohondakinak tratatzeko instalazio espezifikoak eraikitzea.

Línea 2.– Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

Inbertsio-ildo honetan hauta daitezkeen proiektuak hauek dira:

Los proyectos elegibles en esta línea de inversiones son los siguientes:

2.1.– Konpostatze-instalazioak, digestio anaerobioko instalazioak edo bi tratamenduen konbinazio bat eraikitzeko proiektuak, bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko.

2.1.– Proyectos de construcción de instalaciones de compostaje, de digestión anaerobia o una combinación de ambos tratamientos, para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

2.2.– Dagoeneko badauden tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioak egokitzeko proiektuak, bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko linea independente bat sartzeko.

2.2.– Proyectos de adaptación de instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para la incorporación de una línea independiente para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

Proiektu horien helburua soilik izango da nahasitako hondakinen materialak berreskuratzea edo instalazioak birmoldatzea, konpostatze edo digestio anaerobioaren bidez bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko, eta bermatzea inbertsio horiek ez dutela ekarriko instalazioen gaitasuna handitzea edo haien bizitza erabilgarria luzatzea, instalazio guztietan egiaztatuko dena.

Estos proyectos solo podrán tener como finalidad la recuperación de materiales de los residuos mezclados o la reconversión de las plantas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente mediante compostaje o digestión anaerobia, garantizando que estas inversiones no supongan un aumento de la capacidad de las plantas o la extensión de su vida útil, verificado a nivel de cada una de las instalaciones.

2.3.– Dagoeneko badauden konpostatze eta digestio anaerobioko instalazioak hobetzeko proiektuak, bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko.

2.3.– Proyectos de mejora de instalaciones de compostaje y de digestión anaerobia existentes, destinadas al tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

Ez dira hautagarriak izango bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko konpostatze edo digestio anaerobioko instalazioen proiektuak, baldin eta inpropioak bereizteko tratamendu mekaniko zehatza egiten badute aldez aurretik, nahasitako bilketetan ohikoa den eran.

No serán elegibles los proyectos de instalaciones de compostaje o de digestión anaerobia destinados al tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente que incluyan un tratamiento mecánico previo exhaustivo para la separación de impropios, propios de recogidas mezcladas.

Proiektuaren deskribapen xehatua eta irismena jaso beharko dituzte, eta honako hauek adieraziko dituzte: tratatu beharreko hondakinak, tratamendu mota, ekipamenduak, lortutako materialen helmuga, biogasaren erabilerak, hala badagokio, etab.

Los proyectos deberán incluir una descripción detallada y el alcance del proyecto, indicando los residuos a tratar, tipo de tratamiento, equipos, destino de los materiales obtenidos, usos del biogás en su caso, etc.

Proiektuak lehenesteko, kontuan izango da tratamendu-instalazioek edo -lineek biohondakinekin batera konposta (CMC 3) edo digestatoa (CMC 5) egiteko lehengai gisa baimendutakoak soilik tratatuko dituztela, 2019/1009 (EB) Erregelamenduaren II. eranskinean jasotakoaren arabera (horren bidez ezartzen dira zenbait xedapen, EBn ongarriak merkaturatzeari buruz), lortutako materialak produktu gisa merkaturatu ahal izateko.

Los proyectos se priorizarán teniendo en cuenta que las instalaciones o líneas de tratamiento solo traten conjuntamente con los biorresiduos, aquellos residuos permitidos como materia prima para la elaboración de Compost (CMC 3) o Digestato (CMC 5) en el Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE, con el objeto de que esos materiales obtenidos puedan comercializarse como producto.

Garraio-beharrak murrizten dituzten proiektuak lehenetsiko dira, hau da, sortutako materialak jatorritik eta erabiltzeko guneetatik hurbil dauden instalazioak.

Se priorizarán los proyectos que reduzcan las necesidades de transporte, es decir que sean instalaciones ubicadas cerca de los puntos de generación y de utilización de los materiales generados.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

a) Obra zibila, bereizita bildutako biohondakinen tratamendu biologikoa egiteko lursailaren, instalazioaren edo tratamendu-linearen egokitzapena barne, baita metatze-eremuak ere.

a) La obra civil, incluyendo la adecuación del terreno, de la instalación o de la línea de tratamiento dedicada al tratamiento biológico de los biorresiduos recogidos separadamente, incluidas zonas de almacenamiento.

b) Tratamendu-prozesurako beharrezkoak diren makinak eta beste elementu batzuk.

b) La maquinaria y otros elementos estrictamente necesarios para el proceso de tratamiento.

Oro har, eta 2. ildo honetan sartzen diren proiektu guztietan, gai organikoen gaikako bilketa ezarrita ez duten udalerrietako proiektuei emango zaie lehentasuna.

Con carácter general y de aplicabilidad a todos los proyectos que se enmarquen en esta Línea 2, se priorizarán proyectos de municipios que no tengan implantada la recogida selectiva de materia orgánica.

3. ildoa.– Bereiz bildutako beste hondakin-fluxu batzuk berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestaketa-instalazio berriak eraikitzea.

Línea 3.– Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente.

3.1.– Bereiz bildutako hondakin-fluxuak berrerabiltzeko prestaketa-instalazioak eraikitzea.

3.1.– Construcción de instalaciones de preparación para la reutilización de flujos de residuos recogidos separadamente.

Laguntza horien helburua da bereiz bildutako hondakinetatik (besteak beste, tresna elektriko edo elektronikoen hondakinetatik edo ehun-hondakinetatik) datozen eta berrerabiltzeko prestatuta dauden hondakinen kantitatea handitzea. Helburu hori lortzeko, instalazio berriak egitea eta lehendik daudenak handitzea finantzatuko dira, berrerabiltzeko prestaketa barne hartzeko.

Estas ayudas tienen como fin mejorar la cantidad de residuos preparados para su reutilización procedentes de residuos recogidos separadamente, entre otros, residuos de aparatos eléctricos o electrónicos o residuos textiles. A este objeto se financiarán tanto instalaciones nuevas como ampliación de las existentes para incluir preparación para la reutilización.

Berrerabiltzeko prestaketarik egiten ez den eremuetan dauden instalazioetarako proiektuak lehenetsiko dira.

Se priorizarán los proyectos en los que las instalaciones se ubiquen en zonas donde no se realice preparación para la reutilización.

Proiektu bat aurkeztu beharko da, non adieraziko baitira berrerabiltzeko prestatuko diren hondakin motak, hondakin horietako bakoitzaren tratamenduak eta saltzeko baldintzak. Azken horietan, saldu osteko bermea eta produktu berria dela adieraziko da, beharrezkoa den kasuetan.

Se habrá de presentar un proyecto en el que se incluyan los tipos de residuos que prepararán para la reutilización, los tratamientos de cada uno de esos residuos, así como las condiciones de venta, que incluirán la correspondiente garantía postventa y su declaración como producto nuevo en aquellos casos que sea necesario.

Proiektuak ekoizlearen erantzukizun areagotuak estalitako hondakin-fluxuei eragiten badie, ezin izango da finantzatu ekoizlearen erantzukizun areagotuari egotz dakiokeen zatia.

En el caso de que el proyecto afecte a flujos de residuos cubiertos por la responsabilidad ampliada del productor, no será financiable la parte atribuible a la responsabilidad ampliada del productor.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

a) Berrerabiltzeko prestatzeko instalazioa eraikitzea, metatze-eremua eta berreskuratutako produktuak saltzeko gainazala barne. Finantzaketa instalazioak behar bezala funtzionatzeko gutxieneko kontzeptuetara mugatuko da, eta proiektuak sektoreko araudiak instalazio horiei ezar diezazkiekeen baldintza guztiak beteko ditu. Ez dira sartzen instalazio osagarriak, bulegoak, kasurako.

a) La construcción de la instalación dedicada a la preparación para la reutilización, incluyendo zona de almacenaje y superficie destinada a la venta de los productos recuperados. La financiación se limitará a los conceptos mínimos para un adecuado funcionamiento de la instalación, y el proyecto cumplirá con todos los requisitos que la normativa sectorial pueda imponer a estas instalaciones. No se incluyen instalaciones auxiliares, como oficinas.

b) Behar bezala biltegiratzeko elementuak, bai jasotako hondakinetarako, bai berreskuratutako produktuetarako, hala nola kaiolak edo apalategiak.

b) Los elementos de almacenamiento adecuado tanto para los residuos recibidos como para los productos recuperados, como jaulas o estanterías.

c) Berrerabiltzeko prestatzeko lanak egiteko behar diren makinak eta tresnak. Kontzeptu horretan ez dira sartzen jarduera garatzeko beharrezkoak ez diren material suntsikorra edo bestelako makinak eta tresnak.

c) La maquinaria y herramientas necesarias para desarrollar los trabajos de preparación para la reutilización. No se incluye en este concepto material fungible u otro tipo de maquinaria y herramientas que no sean necesarias para el desarrollo de la actividad.

d) Instalazioko langileentzako prestakuntza.

d) Formación para los trabajadores de la instalación.

e) Komunikazio-kanpaina, instalazioa amaitu ondoren, hurbil dauden herritarrak berrerabiltzeko prestatzeko hondakinak entregatzeaz kontzientziatzeko.

e) Campaña de comunicación, una vez terminada la instalación y dirigida a concienciar a la población cercana de la entrega de residuos para su preparación para la reutilización.

f) Softwarea eta hardwarea eskuratzea, jasotako eta sortutako hondakinak zein berreskuratutako produktuak kontrolatzeko eta horien trazabilitatea egiteko.

f) La adquisición de Software y hardware para el control y la trazabilidad tanto de los residuos recibidos y generados, como de los productos recuperados.

3.2.– Ehun-hondakinak birziklatzeko instalazioak eraikitzea.

3.2.– Construcción de instalaciones de reciclado de residuos textiles.

Laguntza horiek bideratuko dira bereizita bildutako ehun-hondakinak (arropa, oinetakoak, janzteko osagarriak, etxeko arropa eta antzekoak) bereizita tratatu ahal izateko instalazioak eraikitzera, hondakin-fluxu horrek berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeari buruz Europar Batasunak ezarri dituen helburuak lortzen lagundu dezan.

Estas ayudas estarán destinadas a la construcción de instalaciones que permitan un tratamiento diferenciado de los residuos textiles (ropa, calzado, accesorios de vestimenta, ropa del hogar y similares) recogidos separadamente, de manera que este flujo de residuos pueda contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y reciclado.

Birziklatze-prozesuaren efizientzia ahalik eta handiena izateko, lehentasuna emango zaie bereizita bildutako ehun-hondakinak soilik tratatzen dituzten instalazio-proiektuei.

Con el fin de maximizar la eficiencia del proceso de reciclado, se priorizarán los proyectos de instalaciones que traten exclusivamente residuos textiles recogidos separadamente.

Ez da finantzatuko ehun-hondakinak birziklatzea ez den beste tratamendu batzuk xede dituzten instalazioak eraikitzea.

No se financiará la construcción de instalaciones que tengan por objeto otros tratamientos distintos del reciclado de los residuos textiles.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

– Ehun-hondakinak birziklatzeko instalazioa eraikitzea (lursailaren egokitzapena barne), baita metatze-eremuak ere. Ez dira sartzen instalazio osagarriak (hala nola bulegoak, makineriarako biltegiak, etab.).

– La construcción (incluyendo la adecuación del terreno) de la instalación dedicada al reciclado de los residuos textiles, incluyendo las zonas de almacenamiento. No se incluyen las instalaciones auxiliares (como oficinas, almacenes para maquinaria, etc).

– Birziklatze-prozesurako beharrezkoak diren makinak eta tresnak, ehun-hondakinak sailkatzeko, mekanikoki tratatzeko (harilketa, mozketa, etab.) edo fisiko-kimikoki tratatzeko (prozesu termikoak barne) beharrezkoak direnak barne. Kontzeptu horretan ez da sartzen ehun-hondakinak birziklatzeko beharrezkoak ez diren material suntsikorra edo bestelako makinak eta tresnak.

– La maquinaria y herramientas estrictamente necesarias para el proceso de reciclado, incluyendo aquella necesaria para la clasificación de los residuos textiles, su tratamiento mecánico (bobinado, corte, etc.) o tratamiento fisicoquímico (incluidos procesos térmicos). No se incluye en este concepto material fungible u otro tipo de maquinaria y herramientas que no sean estrictamente necesarias para el reciclado de los residuos textiles.

– Tratatu beharreko ehun-hondakinak eta birziklatze-prozesuaren ondoren lortutako materialak biltegiratzeko instalazioak edo elementuak.

– Instalaciones o elementos para el almacenamiento tanto de los residuos textiles objeto de tratamiento como de los materiales obtenidos tras el proceso de reciclado.

3.3.– Plastiko-hondakinak birziklatzeko instalazioak eraikitzea.

3.3.– Construcción de instalaciones de reciclado de residuos de plástico.

Laguntza horiek plastiko-hondakinak bereizita tratatzeko aukera emango duten instalazioak eraikitzeko izango dira, hondakin-fluxu horrek Europar Batasunak ezarritako helburu hauek lortzen lagun dezan: 2008/98/EE Zuzentarauan udal-hondakinak berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeari buruz ezarritako helburuak, 2018/852 (EB) Zuzentarauan ontzi-hondakinak birziklatzeari buruz ezarritako helburuak, eta 2019/904 (EB) Zuzentarauan edarietarako botiletan plastiko birziklatua sartzeari buruz ezarritako helburuak.

Estas ayudas estarán destinadas a la construcción de instalaciones que permitan un tratamiento diferenciado de los residuos de plásticos, de manera que este flujo de residuos pueda contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales establecidos en la Directiva 2008/98/CE, así como de los objetivos establecidos en la Directiva (UE) 2018/852 para el reciclado de residuos de envases y los de incorporación de plástico reciclado a las botellas para bebidas de la Directiva (UE) 2019/904.

Birziklatzeko instalazio berriak eraikitzea laguntzeaz gain, lehendik dauden instalazioak hobetzea ere diruz lagundu ahalko da, betiere hobekuntza horien xedea birziklatutako materialen kalitatea handitzea bada, material horiek elikadura-erabilerarekin bateragarriak izan daitezen.

Además de la construcción de nuevas instalaciones de reciclado, se podrá subvencionar la mejora de las instalaciones ya existentes, siempre y cuando dichas mejoras tengan por objeto aumentar la calidad de los materiales reciclados para que sea compatible con el uso alimentario de estos materiales.

Lortutako materialek elikagaiak ukitu ahal izateko nahikoa kalitate duten proiektuak lehenetsiko dira, kalitate baxuagoko beste instalazio batzuen aurrean.

Se priorizarán los proyectos en los que la calidad de los materiales obtenidos sea suficiente para la entrada en contacto con alimentos, frente a otras plantas que obtengan calidades inferiores.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

– Plastiko-hondakinak birziklatzeko instalazioa eraikitzea (lursailaren egokitzapena barne), baita metatze-eremuak ere. Ez dira sartzen instalazio osagarriak (hala nola bulegoak, makineriarako biltegiak, etab.).

– La construcción (incluyendo la adecuación del terreno) de la instalación dedicada al reciclado de los residuos de plásticos, incluyendo las zonas de almacenamiento. No se incluyen las instalaciones auxiliares (como oficinas, almacenes para maquinaria, etc).

– Birziklatze-prozesurako beharrezkoak diren makinak eta tresnak. Tratatutako plastikoak deskutsatzeko etapak ezinbestean izan beharko dituzte erabilitako prozesuek. Kontzeptu horretan ez dira sartzen plastiko-hondakinak birziklatzeko beharrezkoak ez diren material suntsikorra edo bestelako makinak eta tresnak.

– La maquinaria y herramientas estrictamente necesarias para el proceso de reciclado. Los procesos empleados deberán incluir necesariamente etapas de descontaminación de los plásticos tratados. No se incluye en este concepto material fungible u otro tipo de maquinaria y herramientas que no sean estrictamente necesarias para el reciclado de los residuos de plásticos.

– Plastiko-hondakinak birziklatzeko lehendik dauden instalazioetan erabiltzen diren tratamenduak aldatzea, baldin eta horien helburua bada elikagaiak ukitu ahal izateko behar den kalitatea duen material bat lortzea.

– La modificación de los tratamientos empleados en instalaciones de reciclado de residuos de plásticos ya existentes cuyo objetivo sea obtener un material que alcance la calidad necesaria para su entrada en contacto con alimentos.

4. ildoa.– Bilketa (garbiguneak, kasurako), triajea eta sailkapena (ontziak, papera, etab.) egiteko instalazioetako inbertsioak, egungo tratamendu mekaniko-biologikoen instalazioak eta berreskuratutako erregai solidoak prestatzeko instalazioak hobetzea.

Línea 4.– Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de Combustible Sólido Recuperado (CSR).

4.1.– Bilketa-instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektuak (hala nola garbiguneak; ehun-hondakinen eta etxeko hondakin arriskutsuen bilketa barne).

4.1.– Proyectos de construcción y mejora de instalaciones de recogida (como puntos limpios; incluye recogida de residuos textiles y residuos domésticos peligrosos).

Laguntzen helburua da udal-instalazioen baldintzak hobetzea, hondakin-fluxu desberdinak bereizita biltzeko, eta, zehazki, hondakin-fluxu berriak sartzeko bereizitako bilketa horietan (ehun-hondakinak edo etxeko hondakin arriskutsuak, besteak beste), horiek birziklatzea edo beste balorizazio modu bat sustatzeari, eta deuseztatzera bideratzen den hondakin kantitatea murrizteari begira.

Las ayudas tienen por objeto mejorar las condiciones de las instalaciones municipales para la recogida separada de los distintos flujos de residuos y, en particular, incorporar nuevos flujos de residuos (como los residuos textiles o los residuos domésticos peligrosos) a estas recogidas separadas, con objeto tanto de potenciar su reciclado u otra forma de valorización como de reducir la cantidad de residuos que se destina a eliminación.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

– Edukiontzi eta kaiola egokiak erostea, hondakin desberdinak biltegiratzeko. Bereziki kontuan izango dira bereizita bildutako gaiak ugaritzen dituzten proiektuak, bereziki ehunekin eta etxeko hondakin arriskutsuekin zerikusia dutenak. Kontzeptu horretan sartzen dira metalezko edukiontziak, kaiolak edo apalategiak.

– Compra de contenedores y jaulas apropiadas para el almacenamiento de las distintas fracciones de residuos. Se tendrán en cuenta especialmente aquellos proyectos que presenten un aumento de las fracciones recogidas separadamente, en especial las relacionadas con textiles y residuos domésticos peligrosos. En este concepto se incluyen tanto contenedores metálicos, jaulas o estanterías.

– Hondakinen sarrerak eta irteerak pisatzeko baskulak.

– Básculas para pesado de entradas y salidas de residuos.

– Hondakinak metatzeko eremuei teilatu ematea. Eguzkiarekiko eta urarekiko esposizioa hondakinak birziklatzeko edo balorizatzeko kaltegarria den kasuetan, teilatu ematea lehenetsiko da. Bereziki, hondakin hauetan: TEEHak, pilak, ehunak, bernizak eta etxeko beste hondakin arriskutsu batzuk.

– Techado de la zona de almacenamiento de residuos. Se priorizará el techado de residuos cuya exposición al sol y al agua tenga efectos perjudiciales para su reciclado o valorización. En particular los residuos de RAEE, pilas, textiles, barnices y otros residuos domésticos peligrosos.

– Hondakin arriskutsuak metatzeko eremuko isuriak jasotzea eta iragazgaiztea.

– Impermeabilización y recogida de derrames de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos.

– Hondakinen sarrerak eta irteerak erregistratzeko tresna informatikoak (softwarea barne; artxibo kronologiko telematikoa).

– Herramientas informáticas (incluido software) para el registro tanto de entradas como de salidas de residuos (archivo cronológico telemático).

– Berrerabiltzeko prestatzeko instalazioak, bai berrerabiltzeko presta daitezkeen hondakinak bereizita metatzeko, bai egiaztatzeko edo tratatzeko.

– Instalaciones destinadas a la preparación para la reutilización, ya sea para el almacenamiento separado de los residuos susceptibles de ser preparados para la reutilización como para la comprobación o el tratamiento.

– Garbigunean bertan hondakinak behar bezala entregatzeko baldintzei buruzko informazioa emateko elementuak, hala nola kartelak, panelak edo seinaleak.

– Elementos de información en el propio punto limpio sobre las condiciones de entrega adecuada de los residuos, tales como carteles, paneles o señalización.

– Hondakinak biltzeko sistema ibiltariak (hala nola garbigune mugikorrak edo tamaina handiko hondakinen bilketa espezifikoak) txertatzea edo hobetzea. Ez dira baloratuko energia-faktoreak eta ez da finantzatuko emisioak murriztearekin zerikusi duen hobekuntzarik.

– Incorporación o mejoras en los sistemas de recogida itinerante de residuos, como puntos limpios móviles o recogidas específicas de residuos voluminosos. No se valorarán factores energéticos ni se financiarán mejoras que tengan que ver con la reducción de emisiones.

– Hobekuntzak hondakinak biltegiratzeko eremura sartzeko kontrolean, hala nola hesiak, sarbidea kontrolatzeko sistemak, metatze-eremuen itxiturak, bideozaintza-sistemak, alarmak, etab.

– Mejoras en el control de acceso a la zona de almacenamiento de residuos tales como vallas, sistemas de control de acceso, cierres de zonas de almacenamiento, sistemas de videovigilancia, alarmas, etc.

– Instalazioen barruan askotariko objektuak eta tresnak (altzariak, arropa, etxetresna elektriko txikiak, jostailuak...) norberak konpontzeko eta trukatzeko espazio publikoak sortzea.

– Creación de espacios públicos de autorreparación e intercambio de objetos y utensilios diversos dentro de las instalaciones (muebles, ropa, pequeños electrodomésticos, juguetes,...).

– Garbiguneko langileei berrerabiltzeko prestaketaren arloko prestakuntza ematea, berrerabiltzeko presta daitezkeen hondakinak behar bezala hautatzeko.

– Formación para el personal del punto limpio en materia de preparación para la reutilización con objeto de seleccionar adecuadamente aquellos residuos susceptibles de ser preparados para la reutilización.

Ez da alokairurik finantzatuko, ezta hirugarrenei ordaintzeko zerbitzurik ere.

No se financiarán alquileres ni el pago de servicios a terceros.

Proiektuak ekoizlearen erantzukizun areagotuak estalitako hondakin-fluxuei eragiten badie, ezin izango da finantzatu ekoizlearen erantzukizun areagotuari egotz dakiokeen zatia.

En el caso de que el proyecto afecte a flujos de residuos cubiertos por la responsabilidad ampliada del productor, no será financiable la parte atribuible a la responsabilidad ampliada del productor.

4.2.– Hondakinen (ontziak, papera, etab.) triajea eta sailkapena egiteko instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektuak.

4.2.– Proyectos de construcción y mejora de instalaciones de triaje y clasificación de residuos (envases, papel, etc.).

Laguntza horien xedea izango da bereizita biltzen diren hondakinetako materialak ahalik eta gehien aprobetxatzea (ontziak, paper-kartoia eta beira, besteak beste) eta bereizketa mekanikoko instalazio publiko edo pribatuetan tratatzea, berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeari buruz Europar Batasunak ezarri dituen helburuak lortzen laguntzeko, baita zabortegira bideratutako hondakinak murrizten laguntzeko ere.

Estas ayudas estarán destinadas a maximizar el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos que se recojan de forma separada (envases, papel-cartón, vidrio, entre otros) y que se traten en instalaciones, públicas o privadas, de separación mecánica, de manera que puedan contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y reciclado, así como al de reducción de los residuos destinados a su depósito en vertedero.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

– Bereizle optikoak.

– Separadores ópticos.

– Bereizle balistikoak.

– Separadores balísticos.

– Burdinazkoak diren eta burdinazkoak ez diren metalen bereizleak (adibidez, bereizle magnetikoak, Foucault-en korronteen bereizleak, etab.).

– Separadores de metales férricos y no férricos (por ejemplo, separadores magnéticos, separadores de corrientes de Foucault, etc.

– Arestian aipatutakoak ez diren beste bereizketa metodo batzuk, baldin eta nabarmen laguntzen badute birziklatu daitezkeen materialak berreskuratzeko efikazia areagotzen.

– Cualquier otro método de separación distinto de los enumerados anteriormente que contribuya significativamente a incrementar la eficacia de recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados.

Proiektuak ekoizlearen erantzukizun areagotuak estalitako hondakin-fluxuei eragiten badie, ezin izango da finantzatu ekoizlearen erantzukizun areagotuari egotz dakiokeen zatia.

En el caso de que el proyecto afecte a flujos de residuos cubiertos por la responsabilidad ampliada del productor, no será financiable la parte atribuible a la responsabilidad ampliada del productor.

4.3.– Tratamendu mekaniko-biologikoko lehendik dauden instalazioak hobetzeko proiektuak, birziklatu daitezkeen materialak berreskuratzeko efikazia areagotzeko.

4.3.– Proyectos para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados.

Laguntza horien xedea izango da nahasita biltzen diren udal-hondakinetako materialak ahalik eta gehien aprobetxatzea, berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeari buruz Europar Batasunak ezarri dituen helburuak lortzen laguntzeko, baita zabortegira bideratutako udal-hondakinak murrizten laguntzeko ere.

Estas ayudas estarán destinadas a maximizar el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos municipales que se recojan de forma mezclada, de manera que puedan contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y reciclado, así como al de reducción de los residuos municipales destinados a su depósito en vertedero.

Ez da finantzatuko tratamendu mekaniko biologikoko instalazio berrien eraikuntza. Era berean, ez dira finantzatuko lehendik dauden instalazioen hobekuntzak, honako hauek izan ezik: gerora birziklatu daitezkeen materialak bereiztea xede dutenak, edo materia organikoa tratatzeko prozesuak hobetzea xede dutenak, gerora balorizazio energetikoa egiteko.

No se financiará la construcción de nuevas instalaciones de tratamiento mecánico biológico. Tampoco se financiarán mejoras de las instalaciones existentes, a excepción de las que tengan por objeto la separación de materiales que puedan ser objeto de un reciclado posterior, o las que tengan por objeto la mejora de los procesos de tratamiento de la materia orgánica con la finalidad de su valorización energética.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

– Bereizle optikoak.

– Separadores ópticos.

– Bereizle balistikoak.

– Separadores balísticos.

– Burdinazkoak diren eta burdinazkoak ez diren metalen bereizleak (adibidez, bereizle magnetikoak, Foucault-en korronteen bereizleak, etab.).

– Separadores de metales férricos y no férricos (por ejemplo, separadores magnéticos, separadores de corrientes de Foucault, etc.).

– Arestian aipatutakoak ez diren beste bereizketa metodo batzuk, baldin eta nabarmen laguntzen badute birziklatu daitezkeen materialak berreskuratzeko efikazia areagotzen.

– Cualquier otro método de separación distinto de los enumerados anteriormente que contribuya significativamente a incrementar la eficacia de recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados.

– Organikoa errefusatik bereizita tratatzeko sistemak, gerora aprobetxamendu energetikorako erabiltzeko.

– Sistemas de tratamiento de la fracción orgánica separada de la fracción resto para su aprovechamiento energético posterior.

4.4.– Berreskuratutako erregai solidoa (BES) prestatzeko instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektuak (*).

4.4.– Proyectos de construcción y mejora de plantas para la preparación de combustible sólido recuperado (CSR) (*).

(*) Azken ildo hori Ekonomia Zirkularraren Programaren eta Ingurumena Sustatzeko Planaren (PIMA Hondakinak) aurrekontuen kargura finantzatu ahal izango da soilik.

(*) Esta última línea solo será financiable con cargo a los presupuestos del Programa de Economía Circular y del Plan de Impulso al Medio Ambiente - PIMA Residuos.

Laguntza horien xedea izango da berreskuratutako erregai solidoa prestatzeko instalazio berriak eraikitzea edo dagoeneko badauden tratamendu-instalazioak egokitzea teknologia horretara, bestela balorizatu ezin daitezkeen udal-hondakinen balorizazio energetikoa egiteko, zabortegian ezabatzea baino aukera hobea baita. Era horretan, zabortegira bideratutako udal-hondakinak murrizteko helburuak betetzen lagunduko da.

Estas ayudas tendrán por objeto construir nuevas instalaciones de preparación de combustible sólido recuperado o adaptar las instalaciones de tratamiento existentes para incorporar esta tecnología, de manera que sea posible valorizar energéticamente la fracción de residuos municipales que no pueda ser valorizada de otra manera, como opción preferible a su eliminación mediante depósito en vertedero, contribuyendo de este modo al cumplimiento de los objetivos de reducción del vertido de residuos municipales.

Aldez aurretik balorizazio-eragiketaren bat izan duten hondakinetatik berreskuratutako erregai solidoak lortzen dituzten instalazioak soilik finantzatuko dira, hondakinen hierarkia-printzipioaren arabera.

Se financiarán únicamente aquellas instalaciones que obtengan combustibles sólidos recuperados a partir de residuos que ya hayan sido sometidos a una operación de valorización previa, conforme al principio de jerarquía de residuos.

Finantzatutako instalazioek UNE-EN 15359:2012 Arauan ezarritako sailkapena eta zehaztapenak betetzen dituen berreskuratutako erregai solido bat lortu beharko dute.

Las instalaciones financiadas deberán obtener un combustible sólido recuperado que cumpla con la clasificación y especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 15359:2012.

Kontzeptu hauek finantzatu ahal izango dira:

Serán conceptos financiables los siguientes:

– Berreskuratutako erregai solidoa ekoizteko instalazioa eraikitzea (lursailaren egokitzapena barne), baita metatze-eremuak ere. Ez dira sartzen instalazio osagarriak (hala nola bulegoak, makineriarako biltegiak, etab.).

– La construcción (incluyendo la adecuación del terreno) de la instalación dedicada a la producción de CSR, incluyendo las zonas de almacenamiento. No se incluyen las instalaciones auxiliares (como oficinas, almacenes para maquinaria, etc.).

– Berreskuratutako erregai solidoa lortzeko prozesurako beharrezkoa den makineria (birringailuak, baheak, materialen bereizgailuak, etab.). Kontzeptu horretan ez da sartzen berreskuratutako erregai solidoa ekoizteko beharrezkoak ez diren material suntsikorra edo bestelako makinak eta tresnak.

– La maquinaria estrictamente necesaria para el proceso de obtención de CSR, como trituradoras, tamices, separadores de materiales, etc. No se incluye en este concepto material fungible u otro tipo de maquinaria y herramientas que no sean estrictamente necesarias para la producción de CSR.

– Lehendik dauden instalazioen kasuan, instalazio horien egokitzapena finantzatu ahal izango da berreskuratutako erregai solidoak prestatzeko teknologia txertatzeko.

– En el caso de instalaciones ya existentes, se podrá financiar la adaptación de estas instalaciones para incorporar la tecnología de preparación de CSR.

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 5.– Gastos subvencionables.

1.– Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 1. eta 4. artikuluetan ezarritako ekintzak gauzatzeko egindako gastuak izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak. Edonola ere, proiektua garatzeko aldian egindako gastuak bakarrik lagunduko dira diruz.

1.– Tendrán la consideración de gastos subvencionables, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, aquellos derivados de la ejecución de las acciones establecidas en los artículos 1 y 4. En cualquier caso, solo se subvencionarán gastos ejecutados durante el periodo de desarrollo del proyecto.

2.– Ez dira diruz lagunduko honako gastu hauek:

2.– No serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Diruz laguntzen diren ekintzen balio erantsiaren gaineko zergari dagozkionak.

a) Los relativos al impuesto sobre el valor añadido de las acciones objeto de subvención.

b) Komunikazio-, partaidetza-, informazio- edo sentsibilizazio-kanpainei dagozkienak, Agindu honetako 4. artikuluan berariaz adierazten diren ekintzetan salbu.

b) Los relativos a campañas de comunicación, participación, información o sensibilización, excepto en las acciones en las que se haya mencionado expresamente en el artículo 4 de la presente Orden.

c) Lurrak eskuratzeari dagozkionak.

c) Los relativos a adquisición de terrenos.

d) Udalerriko edo toki-erakundeko edo haiei lotutako enpresetako eta pertsona juridiko publiko eta pribatuetako plantillako langileei dagozkien gastuak, eta diruz lagundu ezin diren gainerako gastuak, dirulaguntzei buruzko araudian ezarritakoari jarraikiz.

d) Los gastos correspondientes a personal en plantilla del municipio, de la entidad local, de sus empresas vinculadas y de las personas jurídicas públicas y privadas y el resto de gastos considerados no subvencionables, de acuerdo a lo que establece la legislación sobre subvenciones.

e) Ez dira diruz lagunduko leasing finantzarioko eragiketak. Renting erako eragiketei dagokienez, proiektua gauzatzeko benetako aldiari dagokion kostua baino ez da diruz laguntzekoa izango, deialdi honetan ezarritakoaren arabera.

e) No serán objeto de subvención las operaciones de leasing financiero. En el caso de las operaciones de renting, solo será subvencionable el coste correspondiente al periodo real de ejecución del proyecto según se establece en la presente convocatoria.

3.– Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikulua betez, azpikontratatu ahal izango dira diruz lagundutako jarduera guztiak.

3.– En virtud del artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, podrá ser objeto de subcontratación el cien por cien de las actividades subvencionadas.

6. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 6.– Dotación presupuestaria.

1.– Dirulaguntzen deialdi honetarako aurrekontu-zuzkiduraren zenbateko osoa hamahiru milioi laurehun eta hamalau mila ehun eta bost euro eta laurogeita hamalau zentimokoa (13.414.105,94) da, eta honela banakatuko da:

1.– El importe total de la dotación presupuestaria para la presente convocatoria de subvenciones asciende a trece millones cuatrocientos catorce mil, ciento cinco con noventa y cuatro (13.414.105,94) euros, que se desglosarán del siguiente modo:

• 1. ildoa.– Bereizitako bilketa berriak abian jartzea, bereziki biohondakinena, eta egungoak hobetzea. Lau milioi zazpiehun eta berrogeita hemezortzi mila eta laurogeita hamabi euro eta laurogeita zortzi zentimo (4.758.092,88).

• Línea 1.– Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes. Cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil noventa y dos euros con ochenta y ocho céntimos (4.758.092,88).

• 2. ildoa.– Bereiz bildutako biohondakinak tratatzeko instalazio espezifikoak eraikitzea. Bi milioi ehun eta laurogeita bi mila laurehun eta hirurogeita hamabost euro eta lau zentimo (2.182.475,04).

• Línea 2.– Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. Dos millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cuatro céntimos (2.182.475,04).

• 3. ildoa.– Bereiz bildutako beste hondakin-fluxu batzuk berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeko instalazio berriak eraikitzea. Bost milioi zazpiehun eta berrogeita bederatzi mila hirurehun eta hamahiru euro eta hemezortzi zentimo (5.749.313,18).

• Línea 3.– Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente. Cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos trece euros con dieciocho céntimos (5.749.313,18).

• 4. ildoa.– Bilketa (garbiguneak, kasurako), triajea eta sailkapena (ontziak, papera, etab.) egiteko instalazioetako inbertsioak, egungo tratamendu mekaniko-biologikoen instalazioak eta berreskuratutako erregai solidoak prestatzeko instalazioak hobetzea. Zazpiehun eta hogeita lau mila berrehun eta hogeita lau euro eta laurogeita lau zentimo (724.224,84).

• Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR. Setecientos veinticuatro mil doscientos veinticuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (724.224,84).

7. artikulua.– Dirulaguntza-eskabideak eta diruz lagundu daitezkeen proiektuak aurkezteko mugak.

Artículo 7.– Limitación en la presentación de solicitudes de subvención y proyectos subvencionables.

1.– Funtsen eskatzaile berak dirulaguntza eskatu ahal izango du hainbat ildotarako, betiere argi eta garbi bereizitako proiektuak aurkezten baditu, ildoa eta horietako bakoitzean finantza daitezkeen partidak identifikatuta.

1.– Un mismo solicitante de los fondos podrá solicitar subvención para distintas líneas, siempre que presente los proyectos claramente desagregados identificando la línea y las partidas financiables en cada una de ellas.

2.– Erakundeak ildo batean eskabide bat baino gehiago aurkeztu baditu, puntuazio handiena lortu duen jarduerarako bakarrik eman ahal izango da dirulaguntza; salbuespena izango da funtsak banatu ondoren soberakina izatea eta birbanatu ahal izatea.

2.– En el supuesto de que la entidad haya presentado más de una solicitud en una línea, solo se podrá conceder subvención para la actuación que haya obtenido mayor puntuación, excepto en el caso de que, una vez distribuidos los fondos, existiera remanente y se pudiera redistribuir.

3.– Udalerri edo toki-erakunde bera ordezkatzen duten erakunde onuradun desberdinek ezingo dute proiektu berari buruzko eskabiderik aurkeztu, nahiz eta proiektuaren fase desberdinetarako izan.

3.– No podrán solicitar subvención para la ejecución de un mismo proyecto, aunque se refiera a diferentes fases del mismo, diferentes entidades beneficiarias que representen a un mismo municipio o entidad local.

8. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 8.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Agindu honetan araututako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako ematen dituztenekin, betiere hautatutako proiektu bakoitzerako jasotako finantzaketaren zenbateko osoa ez bada diruz lagundu beharreko proiektuaren kostu osoa baino handiagoa. Gainfinantzaketarik izanez gero, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

La concesión de las subvenciones reguladas por la presente Orden será compatible con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por otras instituciones públicas o privadas, siempre y cuando la cuantía total de la financiación recibida para cada uno de los proyectos seleccionados no supere el coste total del proyecto a subvencionar. En caso de producirse esta, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

Hondakinen laguntza horiek emandako finantzaketa ez da bateragarria Ekonomia Jasangarrirako Karbono Funtsaren (FES-CO2) bidez sustatutako Klima Proiektuekin.

La financiación aportada por estas ayudas de Residuos no es compatible con los Proyectos Clima, promovidos a través del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2).

Funts publikoen hartzaileak erakunde juridiko pribatuak diren kasuetarako, deialdi honen xede diren dirulaguntzei Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendua aplikatuko zaie (L 187 Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratu zen, 2014ko ekainaren 26an), horren arabera bateragarri jotzen baitira zenbait laguntza-kategoria eta barne-merkatua, Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz. Dirulaguntzek aipatutako Erregelamenduaren I. eta II. kapituluetan ezarritakoa bete behar dute, eta erregelamendu horretako 47. artikuluan daude sartuta.

A las subvenciones objeto de esta convocatoria, para los supuestos en los que los destinatarios de los fondos públicos sean entidades jurídicas privadas, les será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 187, de 26 de junio de 2014. Las subvenciones, que deben cumplir con lo establecido en los capítulos I y II del citado Reglamento, están incardinadas en el artículo 47 de dicho Reglamento.

9. artikulua.– Eskaerak formalizatzea eta aurkezteko epeak.

Artículo 9.– Formalización de solicitudes y plazos de presentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 2021eko abenduaren 15ean bukatuko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de diciembre de 2021 (incluido).

2.– Bitarteko elektronikoak erabilita aurkeztuko dira eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1207501).

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/servicios/1207501).

Helbide horretan eskuratu ahal izango dira: eskabide-orria, erantzukizunpeko adierazpenaren eredua eta inprimakien ereduak, eta eskabideak modu telematikoan aurkezten eta justifikatzen laguntzeko beharrezkoa den dokumentazioa.

En esta dirección se encontrará disponible el formulario de solicitud, el modelo de declaración responsable y los modelos de formularios que se mencionan a continuación, así como información encaminada a facilitar la presentación y justificación de las solicitudes de forma telemática.

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

3.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahalko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak. Ordezkaritza-ahalmena eman behar bazaio beste pertsona bati, jardun dezan, ordezkaritza hori justifikatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes. Cuando sea preciso otorgar la representación a otra persona para que actúe, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Eskabidea aurkeztu ondoko izapideak «Nire karpeta» aplikazioan egin eta jakinaraziko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta).

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, se realizarán y notificarán a través «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/micarpeta).

5.– Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira datuak.

5.– Los datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria da emandako datuen arduraduna, eta zuzendaritza horretan gauzatu ahal izango dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

El responsable de los datos facilitados es el Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, ante el cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz.

6.– Eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete, nahi duten eran. Era berean, prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

6.– Los solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du (Hirugarrenen Erregistroa). Alta egiteko edo hirugarren interesdun gisa dagozkion datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak gaitutako Hirugarrenen Erregistro Telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

7.– Para que la Administración pueda proceder al pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco (Registro de Terceros). Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros habilitado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

10. artikulua.– Zer dokumentu aurkeztu behar den eskabidearekin batera.

Artículo 10.– Documentación a aportar junto a la solicitud.

1.– Eskabidea egiten duen erakundearen ezaugarriak eta burutu nahi den ekintza kontuan harturik, eskabide guztiekin batera, ezinbestez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri egongo dira aurkeztu beharreko inprimakien ereduak:

1.– Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar. Los modelos de formularios a presentar estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Erantzukizunpeko adierazpena, behar bezala sinatuta.

a) Declaración responsable debidamente firmada.

b) Oinarrizko eta harremanetarako datuen formularioa.

b) Formulario de datos básicos y de contacto.

c) Datu-babesari buruzko informazioa.

c) Información sobre la protección de datos.

d) Laguntza-eskabidearen xede den proiektuaren memoria. Memoria horretan, gutxienez, honako hauek jasoko dira: proiektuaren iraupena (hasiera- eta amaiera-datak), egingo diren ekintzen kronograma (agindu honen 4.2 artikuluan adierazitako betekizunak bete beharko dituzte) eta hondakin-kudeaketaren arloan Europar Batasunak ezarritako helburuen betetze-mailaren azalpena.

d) Memoria del proyecto para el que se solicita la ayuda en la que, como mínimo, quedará reflejada la duración del mismo (fecha inicio y fecha fin), el cronograma de las acciones que se van a acometer y que deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 4.2 de esta orden, explicación del cumplimiento de los objetivos de gestión de residuos comunitarios.

e) Proiektua, aurreproiektua eta/edo eskaintza teknikoa, jardunen xehetasuna eta faseen arabera banakatutako aurrekontua jasota. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoaren arabera, diruz laguntzeko moduko gastuak gainditu egiten baditu Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 118. artikuluan kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak, gutxienez hiru eskaintza –hornitzaile ezberdinenak– eskatu beharko ditu onuradunak, obrarako konpromisoa kontratatu aurretik, zerbitzua eman aurretik edo ondasuna entregatu aurretik, non eta, haien ezaugarri bereziak direla-eta, merkatuan ez den aski erakunde haiek egin, eman edo entregatzeko, edo non eta dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik ez den egin eta ordaindu gastua.

e) Proyecto, anteproyecto y/u oferta técnica que incluya el detalle de las actuaciones y un presupuesto desglosado por fases. Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

f) Proiektua azaltzeko beharrezkotzat jotako dokumentazio osagarria.

f) La documentación adicional que se considere necesaria para exponer el proyecto.

g) Jarduera ekonomikoak egiten dituzten eskatzaileen kasuan, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan edo Zergen Foru Administrazioaren errolda baliokidean inskribatuta daudela egiaztatzen duten agiriak edo, halakorik izan ezean, Jarduera Ekonomikoen Ziurtagiria.

g) Para el caso de solicitantes que desarrollen actividades económicas, acreditación documental de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral o, en su defecto, Certificado de Actividades Económicas.

11. artikulua.– Eskabideak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de solicitudes.

1.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriek ez badituzte betetzen deialdi honetan ezarritako baldintza guztiak, edo haien edukia nahikoa ez bada, erakunde eskatzaileari 10 eguneko epea emango zaio gabeziak zuzentzeko edota behar diren dokumentuak aurkezteko, eta adieraziko zaio hala egiten ez badu eskabidea ez zaiola onartuko. Ebazpena Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak egingo du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 68. eta 21.1 artikuluek aurreikusitako moduan.

1.– Si la solicitud y los documentos que deben aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de 10 días complete o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición previa resolución de la persona que ostente el cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental que se dictará en los términos previstos en los artículos 68 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Halaber, eskabidea izapidetzea onartu ondoren, dirulaguntzak kudeatzeko organo arduradunak interesekotzat jotako informazioa eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, aurkeztutako proiektua egoki baloratzeko, eta horretarako 10 eguneko epea emango dio, informazioa eman ezean proiektua eskatutako informazioa kontuan hartu gabe aztertuko dela jakinarazita.

2.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

12. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzen dituen organoa.

Artículo 12.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen kudeaketa-lanak egitea eta aurkeztutako eskabideak aztertzea eta ebaluatzea.

Corresponderá a la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria y el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas.

13. artikulua.– Erakunde laguntzailea.

Artículo 13.– Entidad colaboradora.

1.– Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzak kudeatzeko, Ihobe SA sozietate publikoa entitate laguntzaile izendatzen da, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuena) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako eran.

1.– Para la gestión de las subvenciones que se regulan en la presente Orden se designa a la Sociedad Pública Ihobe, S.A., como Entidad Colaboradora en los términos que se establecen en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Ihobe SAk, erakunde laguntzailea den aldetik, funtzio hauek beteko ditu:

2.– Ihobe, S.A., en calidad de Entidad Colaboradora realizará las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako dokumentuak ikuskatzea, eta, akatsik aurkituz gero, zuzenketak proposatzea organo kudeatzaileari.

a) Supervisar la documentación presentada y, en su caso, proponer su subsanación al órgano gestor.

b) Eskabidea egiten duten erakundeek laguntzak eskuratu ahal izateko ezarri diren baldintzak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea.

b) Verificar el cumplimiento por parte de las entidades solicitantes de las condiciones y requisitos establecidos para acceder a las ayudas.

c) 13. artikuluan adierazitako ebaluazio-organoari laguntza ematea eskaerak aztertzeko eta ebaluatzeko lanetan, 16. artikuluan jasotako esleipen-irizpideen arabera.

c) Colaborar con el órgano de evaluación establecido en el artículo 13 en los trabajos materiales de estudio y evaluación de las solicitudes, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el artículo 16.

d) Dirulaguntzaren xedea den jarduera egin den eta haren helburua bete den aztertzea, eta dagokion jarraipena egitea, ziurtatzeko laguntzak emateko eta proiektuak gauzatzeko baldintzak betetzen jarraitzen dutela.

d) Verificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención, así como realizar el seguimiento del mantenimiento de los requisitos de concesión de las ayudas y de la ejecución de los proyectos.

e) Erakunde onuradunek eskatutako luzapenak bidezkoak diren ala ez balioestea.

e) Valorar la procedencia de las prórrogas solicitadas por las entidades beneficiarias.

f) Laguntzak ordaindu aurretik, entitate onuradunek diruz lagundutako ekintzak egin dituztela eta ekintzen zer kostu izan dituzten adierazten duten ziurtagiriak aztertzea.

f) Comprobar los documentos acreditativos de la ejecución y costo de las acciones subvencionadas con anterioridad al pago de las ayudas a las entidades beneficiarias.

g) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari proposatzea dirulaguntzak behar bezala kudeatzeko administrazio-neurriak edo bestelako neurriak har ditzala, erakunde onuradunak agindu honetako baldintza eta betekizunak ez betetzeagatik hartu behar diren neurriak barne.

g) Proponer al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la adopción de las medidas administrativas o de otra naturaleza para la correcta gestión de las subvenciones, incluidas aquellas que correspondan por incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las condiciones y requisitos establecidos en la presente Orden.

14. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 14.– Tribunal de valoración.

Hauek izango dira balorazio-epaimahaiko kideak: epaimahaiburu gisa, Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria; eta, epaimahaikide gisa, aipatutako zuzendaritzako bi funtzionario, lehen aipatutako zuzendariak izendatuak.

El Tribunal de valoración estará compuesto por la persona con cargo de Director o Directora de Calidad Ambiental y Economía Circular, en calidad de Presidente del Tribunal, y dos personas funcionarias adscritas a la citada Dirección y designadas por la persona con cargo de Director o Directora anteriormente citada, en calidad de Vocales del Tribunal.

Epaimahaiak kasuan kasuko ebazpen-proposamen egokia egingo du, esleipen-irizpideak kontuan hartuta, dirulaguntza lor dezaketen proiektuak zehaztuko dituena, bai eta laguntzen zenbatekoak ere, hala nola ezetsitako eskariak, horretarako arrazoiekin batera. Proposamen hori Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeari helaraziko zaio, eta hark, dagokion ebazpenaren bidez, deialdia ebatziko du.

El Tribunal elaborará la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose, a los criterios de adjudicación, determine los proyectos susceptibles de obtener subvención, así como la cuantía de la misma, y las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación. Dicha propuesta se elevará a la persona con cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental, quién, a través de la subsiguiente Resolución, resolverá la convocatoria.

15. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 15.– Cuantía de las subvenciones.

1.– Agindu honetan araututako jarduketei eman ahal izango zaien gehieneko dirulaguntza ez da izango proiektuaren kostu osoaren % 90 baino handiagoa.

1.– La subvención máxima que se podrá otorgar a las actuaciones reguladas en esta Orden no excederá del 90 % del coste total del proyecto.

Hauek izango dira dirulaguntzaren mugak onuradun eta proiektu bakoitzeko:

Los límites de subvención por beneficiario y proyecto serán los siguientes:

– 1. ildoa. Bereizitako bilketa berriak abian jartzea, bereziki biohondakinena, eta egungoak hobetzea. Proiektu bakoitzerako gehieneko muga: berrogeita hamar mila (50.000,00) euro udalerrientzat eta sozietate publikoentzat, eta berrehun mila (200.000,00) euro foru-aldundientzat, mankomunitateentzat, kuadrillentzat edo zenbait toki erakundek osatutako partzuergoentzat.

– Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes. Límite máximo por proyecto: cincuenta mil (50.000,00) euros para municipios y sociedades públicas y doscientos mil (200.000,00) euros para diputaciones forales, mancomunidades, cuadrillas, o los consorcios constituidos por entidades locales.

• 1.1.– Tratamendu biologikoko instalazio espezifikoetara (konposta, digestio anaerobioa edo biak) bideratutako biohondakinen bilketa bereizia ezartzeko, handitzeko edo hobetzeko proiektuak.

• 1.1.– Proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico (compostaje, digestión anaerobia o ambas).

• 1.2.– Biohondakinak jatorrian bereizteko eta birziklatzeko proiektuak, etxeko konpostatzearen eta konpostatze komunitarioaren bidez.

• 1.2.– Proyectos de separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario.

• 1.3.– Etxean, merkataritzan eta zerbitzuetan sortutako sukaldeko olio erabilia bereizita biltzea ezartzeko edo bilketa hobetzeko proiektuak, olioa balorizatu, eta, bereziki, bioerregaia lortzeko.

• 1.3.– Proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de aceite de cocina usado generado en el ámbito doméstico, del comercio y servicios, para destinarlo a valorización, especialmente para la obtención de biocarburante.

• 1.4.– Udal-hondakinetako ehun-hondakinak bereizita biltzea ezartzeko edo hobetzeko proiektuak, berrerabiltzeko edo birziklatzeko prestatzeko.

• 1.4.– Proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de la fracción de residuos textiles de los residuos municipales para destinarlos a preparación para la reutilización o reciclado.

– 2. ildoa. Bereiz bildutako biohondakinak tratatzeko instalazio espezifikoak eraikitzea. Proiektu bakoitzeko gehieneko muga: milioi bat euro (1.000.000,00).

– Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. Límite máximo por proyecto: un millón de euros (1.000.000,00).

– 3. ildoa. Bereiz bildutako beste hondakin-fluxu batzuk berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeko instalazio berriak eraikitzea. Proiektu bakoitzeko gehieneko muga: milioi bat euro (1.000.000,00).

– Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente. Límite máximo por proyecto: un millón de euros (1.000.000,00).

• 3.1.– Bereiz bildutako hondakin-fluxuak berrerabiltzeko prestaketa-instalazioak eraikitzea.

• 3.1.– Construcción de instalaciones de preparación para la reutilización de flujos de residuos recogidos separadamente.

• 3.2.– Ehun-hondakinak birziklatzeko instalazioak eraikitzea.

• 3.2.– Construcción de instalaciones de reciclado de residuos textiles.

• 3.3.– Plastiko-hondakinak birziklatzeko instalazioak eraikitzea.

• 3.3.– Construcción de instalaciones de reciclado de residuos de plástico.

– 4. ildoa. Bilketa (garbiguneak, kasurako), triajea eta sailkapena (ontziak, papera, etab.) egiteko instalazioetako inbertsioak, egungo tratamendu mekaniko-biologikoen instalazioak eta berreskuratutako erregai solidoak prestatzeko instalazioak hobetzea. Proiektu bakoitzeko gehieneko muga: laurehun mila (400.000,00) euro.

– Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR. Límite máximo por proyecto: cuatrocientos mil (400.000,00) euros.

4.1.– Bilketa-instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektuak (hala nola garbiguneak; ehun-hondakinen eta etxeko hondakin arriskutsuen bilketa barne).

4.1.– Proyectos de construcción y mejora de instalaciones de recogida (como puntos limpios; incluye recogida de residuos textiles y residuos domésticos peligrosos).

4.2.– Hondakinen (ontziak, papera, etab.) triajea eta sailkapena egiteko instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektuak.

4.2.– Proyectos de construcción y mejora de instalaciones de triaje y clasificación de residuos (envases, papel, etc.).

4.3.– Lehendik dauden tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioak hobetzeko proiektuak, birziklatu daitezkeen materialak berreskuratzeko efikazia areagotzeko.

4.3.– Proyectos para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico- biológico existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados.

4.4.– Berreskuratutako Erregai Solidoa (BES) prestatzeko instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektuak (*).

4.4.– Proyectos de construcción y mejora de plantas para la preparación de combustible sólido recuperado (CSR)*.

(*) Azken ildo hori Ekonomia Zirkularraren Programaren eta Ingurumena Sustatzeko Planaren (PIMA Hondakinak) aurrekontuen kargura finantzatu ahal izango da soilik.

(*) Esta última línea solo será financiable con cargo a los presupuestos del Programa de Economía Circular y del Plan de Impulso al Medio Ambiente - PIMA Residuos.

Muga horiek handitu ahal izango dira, diruz lagundutako proiektua kokatzen den ildoan soberakinik geratzen bada.

Estos límites serán susceptibles de incremento caso de que quede remanente en la línea en la que se enmarca el proyecto apoyado.

16. artikulua.– Dirulaguntzak esleitzeko irizpideak eta emateko prozedura.

Artículo 16.– Criterios de adjudicación de las subvenciones y procedimiento de concesión.

1.– Laguntzeko moduko proiektuetan nolabaiteko heldutasuna ziurtatze aldera, lehentasuna emango zaie «Euskadi Next» agirian jasotako proiektuei; betiere, proiektu horiek finantzaketa jaso badute beste programa batzuetan, gainfinantzaketarik ez dela gertatzen ziurtatuko da. Gainfinantzaketarik izanez gero, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

1.– A fin de asegurar un cierto grado de madurez en los proyectos susceptibles de apoyo, se priorizarán los proyectos recogidos en el «Documento Euskadi Next», condicionado a que si los mismos han sido financiados por otros programas no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse esta, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

2.– Dirulaguntzak emateko prozeduran, agindu honen 4. artikuluan ezarritako diruz lagundu daitekeen ildo bakoitzerako lehentasun-irizpide propioez gain, ondoren azaltzen diren esleipen- eta balorazio-irizpideak hartuko dira kontuan:

2.– En el procedimiento de concesión, además de los propios criterios de priorización para cada línea subvencionable establecidos en el artículo 4 de la presente Orden, se tomarán en consideración los criterios de adjudicación y valoración que a continuación se exponen:

a) Jardunaren izaera berritzaile eta estrategikoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren estrategia, plan eta programekin bat etorriz: gehienez, 25 puntu.

a) Carácter innovador y estratégico de la actuación, en sintonía con las estrategias y planes y programas del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente: hasta un máximo de 25 puntos.

Besteak beste, honako hauek joko dira estrategikotzat:

Se valorará como estratégico, entre otros:

– Eskatzaileak jasangarritasun-politikak betetzeko hitza ematea, eta jasangarritasun-prozesuaren ebaluazio- eta segimendu-txostena egitea. Alderdi hori ofizioz egiaztatuko da Udalsarea 2030 sareari dagozkion eta kasuan kasuko Udal Politiken Ebaluazio Programan parte hartzen duten udaletan.

– Compromiso del solicitante con las políticas de sostenibilidad y el informe de evaluación y seguimiento del proceso de sostenibilidad. Este aspecto se verificará de oficio en aquellos ayuntamientos pertenecientes a la red Udalsarea 2030 y que participen en el Programa de evaluación de Políticas Municipales correspondiente.

Espezifikoki «estrategikotzat» ere hartuko da ekintzarekin batera toki-erakundearen hondakin-plana egotea, Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planaren helburuekin eta hondakinak kudeatzearen arloan Europar Batasunak ezarritako helburuekin bat etorriz.

Específicamente se valorará también como «estratégico» la acción coherente con la existencia de un Plan de residuos de la entidad local, en consonancia con los objetivos del Plan de Prevención y Gestión de residuos de la CAPV y los objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos.

Beste udalerri batzuetan egin ez diren ekonomia zirkularra lortzeko edo hondakin arazotsuak kudeatzeko neurrien ezarpen-jarduketa lehenetsiak; horien ezarpena behar bezala justifikatu beharko da ohiko teknikak erabiltzen ez direnean.

Actuaciones pioneras en implantación de medidas para la consecución de la Economía Circular o gestión de residuos problemáticos que no se hayan realizado en otros municipios, justificando los motivos de su implantación frente a las técnicas convencionales.

b) Ekintzaren emaitzak (aurreikusitako inpaktua murriztea, eragindako biztanleria, eta beste ingurumen-arlo batzuen gaineko eragina, positiboa edo negatiboa): gehienez, 40 puntu.

b) Resultados de la acción (reducción del impacto previsto, población afectada, agentes implicados e incidencia, positiva o negativa, sobre otras áreas ambientales): hasta un máximo de 40 puntos.

c) Proiektuaren kalitate teknikoa (proiektua azaltzeko memoria teknikoaren kalitatea eta xehetasun-maila, eta, hala dagokionean, kalkuluak eta aurkeztutako inpaktu-murrizketak), ekintzaren kostu/etekin erlazioa, diagnostikoa eta jarraipen-proposamena: gehienez, 25 puntu.

c) Calidad técnica y económica del proyecto (calidad y grado de detalle de la memoria técnica que justifiquen el proyecto, y, en su caso, los cálculos y reducciones de impacto presentadas), relación coste/beneficio de la acción, existencia de diagnóstico y propuesta de seguimiento: hasta un máximo de 25 puntos.

d) Naturagune babestuen barruko lurrak, EAEko Natura Zaintzeko Legean xedatutakoaren arabera (Natura 2000 Sarea, Natura Parkeak, Biotopo Babestuak) edo Urdaibai Biosferaren Erreserban kokatuak: gehienez, 10 puntu.

d) Terrenos situados dentro de espacios naturales protegidos, según lo dispuesto en la Ley de conservación de la Naturaleza de la CAV (Red Natura 2000, Parques Naturales, Biotopos Protegidos), o en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, hasta un máximo de 10 puntos.

3.– Agindu honetan jasotako laguntzak lehia-prozeduraren bidez esleituko dira 1. artikuluan aipatzen diren ildoetako bakoitzean, norgehiagoka-prozeduraren bidez, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.4 artikuluan.

3.– Las ayudas contempladas en la presente Orden se adjudicarán en cada una de las líneas que se recogen en el artículo 1 mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme al artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

17. artikulua.– Deialdiaren ebazpena.

Artículo 17.– Resolución de la convocatoria.

1.– Ebazpena Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak emango du, eta pertsona interesdunei jakinaraziko zaie Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasi eta gehienez ere sei hilabeteko epean.

1.– La resolución será dictada por la persona con cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental y notificada a las personas interesadas en el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebazpen hori programa honen esparruan Ingurumeneko Estatu Idazkaritzak ematen duen dirulaguntzen emakida-ebazpenaren mende egongo da.

Dicha resolución quedará condicionada a la resolución de concesión de las subvenciones que, en el marco de este programa, se dicte por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

2.– Epe hori igarota interesdunak ebazpenik jasoko ez balu, kasuan kasuko eskabidea ezetsitzat joko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si una vez transcurrido dicho plazo, no hubiera sido notificada resolución alguna a la persona interesada, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada.

3.– Dirulaguntzak emateko prozeduraren ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko da, publizitate-ondorioetarako.

3.– La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones será publicada en la sede electrónica del Gobierno Vasco a efectos de publicidad.

4.– Laguntza eman den edo ez zehaztuko da ebazpenean; gainera, laguntza eman bada, zer erakundek jaso duen, laguntza zer proiektuk jaso duen, zer puntuazio eskuratu duen eta zenbateko laguntza jaso duen zehaztuko dira; eta, aitzitik, eman ez bada, laguntza ez emateko arrazoiak adieraziko dira. Halaber, erakunde onuradunen batek 2023ko ekainaren 30a baino lehen uko egiten badio jaso duen dirulaguntzari edo jarduketa data hori baino lehen ez hasteagatik errebokatzea adosten bada, ebazpenean zehaztuta egongo da bai partez diruz lagundutako proiektuen bai aurrekontu ezagatik dirulaguntzarik gabe geratutakoen lehentasun-hurrenkera, dirulaguntzak jaso ditzaten.

4.– La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado, la puntuación obtenida, y el importe de la subvención concedida y, en el caso de las segundas, los motivos de su denegación. Asimismo, en el supuesto de que alguna de las entidades beneficiarias renuncie a la subvención concedida antes del 30 de junio de 2023 o se acuerde su revocación por no haber iniciado la actuación antes de dicha fecha, la resolución determinará el orden de prelación en el que serán subvencionados, tanto los proyectos que fueron subvencionados parcialmente, como los que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria.

5.– Aurreko paragrafoetan aipatzen den ebazpenak ez du amaitzen administrazio-bidea, eta, horren aurka, gora jotzeko helegitea jarri ahal izango diote erakunde interesdunek Ingurumen, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

5.– La resolución a la que se refieren los párrafos anteriores no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona que ostente el cargo de Consejera o Consejero de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18. artikulua.– Erakunde onuradunaren betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de la entidad beneficiaria.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte, bai eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan adierazitakoak ere, eta zehazki baldintza hauek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Esleitutako dirulaguntza onartu behar du, eta horrek agindu honetan jasotzen diren baldintza eta arau guztiak onartzea dakar, aldi berean. Alde horretatik, dirulaguntza egokitu zaiola dioen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hamar egun naturaletan dirulaguntzari espresuki uko egiten ez bazaio, dirulaguntza onartu egin dela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida, lo que conlleva aceptar todas las condiciones y normas citadas en la presente Orden. En este sentido, si en el plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la concesión de la subvención, no se produce su renuncia expresa, se entenderá aceptada.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen xedea fiskalizatzeko eginkizunak betez eskatzen dieten informazio oro ematea, eta organo emaileak datuak egiaztatzeko egin beharreko ekintzei men egitea, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzei buruz eskatutako informazio oro emanez.

b) Facilitar cualquier información que les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas y someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, facilitando la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto a las subvenciones recibidas con cargo a la presente convocatoria.

c) Proiektuan edozein arrazoi dela medio aldaketak eginez gero, lehenbailehen jakinaraztea Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, aldaketa horien onarpena eskatzeko. Era berean, dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektibo zein subjektibo aldatuz gero, erakunde emaileari horren berri jakinarazi beharko zaio.

c) Comunicar, lo antes posible, a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, toda modificación del proyecto que se produjera por cualquier circunstancia, para solicitar su aprobación. Así mismo, deberá comunicar la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Diruz lagundutako ekintza gauzatu eta justifikatzea, agindu honetan ezarritako epeetan.

d) Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los plazos establecidos en la presente Orden.

e) Dirulaguntza zertarako eman den, xede jakin horretarako erabiltzea, betiere 19. artikuluan, baldintzak aldatzeari buruzkoan, finkatutakoa aplikatu behar ez bada.

e) Utilizar la subvención en el destino específico para el que ha sido concedida, salvo que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 19, relativo a la alteración de las condiciones.

f) Egoki diren lizentziak, baimenak eta gainerako sektore-eskakizunak betez gauzatzea proiektuak.

f) Ejecutar los proyectos observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos, para su correcta ejecución.

g) Edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste dirulaguntza, laguntza edo diru-sarrerarik lortuz gero, inguruabar horren berri izan ondorengo hamar egun balioduneko epean, horren berri ematea Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, eta adieraztea, halaber, organo emailea eta laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekoa zein diren.

g) Comunicar a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco la obtención, órgano concedente y cuantía de cualesquiera otras subvenciones, ayudas o ingresos otorgados para el mismo fin, procedentes de cualquier administración o ente, tanto público como privado, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a tener conocimiento de dicha circunstancia.

h) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari doan eta era ez-esklusiboan uztea proiektuan jasotako informazio teknikoa, pedagogikoa eta grafikoa erabiltzeko eskubidea, sailaren informazio-sistemetan txerta ditzan eta haren zabalkundea edo argitalpena egin dadin edozein baliabide edo formatu bibliografikotan, ikus-entzunezkotan, informatikotan edota teknikaren erabilerak ahalbidetzen duen beste edozeinetan. Edonola ere, jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuko dira.

h) Ceder con carácter gratuito y no exclusivo al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, el derecho a la utilización de la información técnica, pedagógica y gráfica contenida en el proyecto, para su uso e incorporación en los sistemas de información del mismo, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el uso de la técnica. En cualquier caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual.

i) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan jasotako moduan, publizitatea emateko betebeharra betez, erakunde onuradunek laguntzen deialdi honen bitartez lortutako babesaren berri emango dute jendaurrean:

i) En cumplimiento de la obligación de dar publicidad contemplada en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias informarán al público general del apoyo obtenido a través de la presente convocatoria de ayudas:

– Beren webgunean diruz lagundutako proiektua deskribatuz.

– Haciendo una descripción en su sitio de Internet, del proyecto subvencionado.

– Gutxienez kartel bat jarriz, agindu honek araututako dirulaguntza lortu izana aipatuko duena. Gainera, proiektuari buruzko informazioa jasoko du. Gutxienez A3 neurrikoa izango da eta jendeak ongi ikusteko moduko tokian egongo da, eraikinean sartzeko atearen edo ateen burutik gertu, edo jarduketa egiten den toki zehatzean. Kartel hori 2 hilabetez egongo da ikusgai gutxienez, dirulaguntza ematea jakinarazten denetik aurrera, eta 2 hilabete gehiagoz proiektuaren amaierako justifikazioa aurkezteko unean.

– Colocando al menos un cartel en el que mencionará la obtención de la subvención regulada por esta orden, que contendrá información sobre el proyecto, deberá tener un tamaño mínimo A3, y que deberá estar expuesto en un lugar bien visible para el público y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio, o en el lugar específico donde se desarrolle la actuación. Dicho cartel deberá ser exhibido durante un mínimo de 2 meses desde el momento en que se notifica la concesión de la subvención y 2 meses adicionales en el momento de presentar la justificación final del proyecto.

j) NextGenerationEu funtsen babesa aipatzea egiten diren dokumentuetan eta prentsa-komunikazioetan, baita publizitatean ere. Hedapen-kartel eta -material guztietan, eta egiten den publizitate guztietan, eta bereziki diruz laguntzen diren obra, ibilgailu edo ekipamenduetan, funts horiekin lotutako logotipoak jarri beharko dira.

j) Incluir mención al patrocinio de los fondos NextGenerationEu en los documentos que se elaboren y comunicaciones a prensa que se realicen, así como en cuanta publicidad se realice. Todos los carteles y materiales de difusión, así como en cuanta publicidad se realice, y específicamente en las obras, vehículos o equipamientos que se subvencionen, deberán incluir los logotipos relativos a dichos fondos.

k) Zabalkunderako egiten diren kartel, testu eta dokumentu guztiak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.

k) La totalidad de los carteles, textos y documentos destinados a difusión pública que se elaboren se redactarán en euskera y castellano.

l) Jarduerak herritarrekin harremanetan egotea eskatzen badu, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko eta hizkuntza horietan artatuak izateko aukera eman beharko zaie herritarrei.

l) En caso, de que la actuación suponga la atención o contacto con la ciudadanía se garantizará su derecho a ser atendido y a utilizar las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

ll) Argitalpenik eginez gero, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari bidali beharko zaio euskarri digitalean.

ll) En el caso de que se generen publicaciones, se deberán remitir al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en soporte digital.

m) Egiten diren dokumentu eta ekintzek genero-ikuspegia eduki behar dute, eta hizkuntzaren eta irudiaren erabileran ez da bazterketa-elementurik egongo.

m) Los documentos y las acciones que se realicen incorporarán la perspectiva de género y no contemplarán elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.

n) Kontabilitate-liburuak, izapidetutako erregistroak eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuta edukitzea erakunde onuradunari kasuan-kasuan aplikatu beharreko merkataritzako eta sektoreko legediak eskatutako moduan.

n) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso.

19. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

Jarduketaren behin betiko benetako kostua dirulaguntza emateko oinarritzat hartutako aurrekontua baino gutxiago bada, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion proportzioan murriztuko da, eta gero dirulaguntzaren ehunekoa oinarri berriari aplikatuko zaio.

En el caso de que el coste definitivo real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

Erakunde onuradunak aurkeztutako justifikazioan halakorik aitortzen badu, ordainketa automatikoki kitatuko da, hargatik bazter utzi gabe ondoren administrazio-bidean erreklamazioa aurkezteko aukera.

En el caso en que la entidad beneficiaria reconozca en la justificación aportada esta circunstancia, se liquidará el pago automáticamente, sin perjuicio de su posterior reclamación en vía administrativa.

20. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea eta laguntzen pilaketa.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención y acumulación de ayudas.

1.– Dirulaguntza esleitzeko kontuan hartutako baldintzetan aldakuntzaren bat eginez gero, baldin eta deialdiaren xedea betekotzat jotzen bada eta, hala dagokionean, deialdi honetan esleitutako dirulaguntzez gain beste erakunde publiko zein pribatu baten dirulaguntzak edo laguntzak jaso badira, horren berri aurretiaz eman beharko dute Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak horrelakoak berariaz onar ditzan. Aipatutako aldaketek dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal izango dute, betiere agindu honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira. Horretarako, dagokion kitapen-ebazpena emango da, hala behar denean, esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa doitzeko, edo, hala badagokio, behar den zenbatekoaz gaindi jasotakoa itzultzea eskatzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. Las mencionadas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos por la presente Orden para ser beneficiario de esta. A estos efectos y cuando proceda, se dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

2.– Ezingo da inola ere aldatu jardueraren izaera, eta, aldaketa onartuko bada, erakunde onuradunak txosten bidez justifikatu beharko du aldatutako proiektuaren eragina parekoa edo handiagoa dela hasieran diruz lagundutako proiektuarena baino.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación y para su aceptación se deberá justificar mediante informe, por parte de la entidad beneficiaria, que el impacto del proyecto modificado es equivalente o superior al proyecto inicialmente subvencionado.

3.– Dirulaguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan adierazten badu dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu egin direla eta litekeena dela aldaketa horrek ebazpena bera ere aldaraztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak xedatzen duenaren indarrez, eta aldaketok onartzeko aurrez behar den baimen-izapidea ez denez egin, dirulaguntza eman duen organoaren esku geratuko da aurkeztutako justifikazioa ontzat ematea; betiere, hori eginda beste inoren eskubideak kaltetzen ez badira.

3.– Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

4.– Dirulaguntza eman duen organoak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez dakar berekin erakunde onuraduna legozkiokeen zehapenetatik salbuetsita geratzea.

4.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime a la entidad beneficiaria de las sanciones que pudieran corresponderle.

5.– Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak ezin izango dira metatu Europar Batasunak ematen dituen beste laguntza edo ekarpen batzuekin, baldin eta metaketaren ondorioz, laguntzaren intentsitateak Europar Batasunaren araudian aurreikusitako gehienekoa gainditzen badu. Beste entitate batzuek xede berarako laguntzak emanez gero, laguntza onuragarrienaren gehieneko muga aplikatuko da.

5.– Las subvenciones reguladas por la presente Orden no podrán acumularse con otras ayudas ni con otras aportaciones comunitarias si tal acumulación conduce a una intensidad de ayuda superior a la máxima prevista en la normativa comunitaria. En caso de ayudas concedidas por otras entidades con el mismo fin será de aplicación el límite máximo de ayuda más favorable.

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

Erakunde onuradunak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren dirulaguntza eskatutako eta emandako xede espezifikoa betetzeko erabiltzen ez badu, dirulaguntza ematea eragin zuen jarduketa egiten ez badu, dirulaguntza zertarako eman zen, helburu horrexetarako erabili dela egiaztatzen ez badu edo, oro har, onuradunak ez badu betetzen erakunde eskudunak ezarritako baldintzaren bat, ikuskapen-lanak ahalbidetu nahi ez baditu edo onuradunen betebeharren bat betetzen ez badu, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela adieraziko da, betiere aldez aurretik interesdunari entzun ondoren; gainera, hala badagokio, dagokion zenbatekoa eta dagozkion interes legalak itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, hala ezarritako baitago azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen berme eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan. Azken horretan ezartzen dira kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

La constatación de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, la negativa a facilitar la labor de inspección y el no cumplimiento de las obligaciones atribuidas a las personas beneficiarias, dará lugar previa audiencia al interesado, a la declaración de pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

Era berean, Ingurumeneko Konferentzia Sektorialaren Erabakiarekin bat (2021eko apirilaren 14an egin zen eta hondakinen araudia ezartzeko laguntza-planari dagozkion kredituen banaketa-irizpideak eta lurralde-banaketa onartzen ditu), jasotako zenbatekoak guztiz edo partzialki itzuli beharko dira kasu hauetan:

De igual modo, de conformidad con el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el día 14 de abril de 2021, en la que se aprueban los criterios de reparto y distribución territorial de créditos relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, conllevará la devolución total o parcial de las cantidades percibidas:

a) Aurreikusitako helburuak ez lortzea, guztiz edo zati batean: itzulketa, gutxienez ez-betetzeak funts europarrak altxor publikora itzultzea eragozten duenean, eta autonomia-erkidegoaren erantzukizuneko neurriei dagokienez jaso gabeko itzulketaren zenbatekoz.

a) No lograr, en todo o en parte, los objetivos previstos: reintegro al menos cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido en relación con las medidas de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma.

b) Aurreikusitako helburuak lortu izana ezin egiaztatu ahal izatea, txostenetan jasotako adierazleen fidagarritasun faltagatik: itzulketa, gutxienez ez-betetzeak funts europarrak altxor publikora itzultzea eragozten duenean, eta autonomia-erkidegoaren erantzukizuneko neurriei dagokienez jaso gabeko itzulketaren zenbatekoz.

b) No poder acreditarse el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores reportados: reintegro al menos cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido en relación con las medidas de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma.

c) Bere erantzukizunpeko neurriei eragiten dien edozein irregulartasun, estatuko edo Batasuneko agintariek egindako edozein kontroletan hautemandakoa, eta funtsak altxor publikora itzultzea eragozten duena: autonomia-erkidegoaren erantzukizuneko neurriei dagokienez jaso gabeko itzulketaren zenbatekoa itzultzea.

c) Cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo su responsabilidad determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga sobre aquellas y que impida el retorno de fondos al Tesoro: reintegro del importe del retorno no percibido en relación con las medidas de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma.

d) Jasotako zenbatekoak ez erabiltzea eman ziren neurrietarako: behar ez bezala erabilitako zenbatekoak Estatuari itzultzea.

d) No utilización de las cantidades recibidas para las medidas para las que se transfirieron: reintegro de fondos al Estado por el importe indebidamente utilizado.

22. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 22.– Justificación de la subvención.

1.– Pertsona eta erakunde onuradunek 2026ko maiatzaren 31 baino lehen gauzatu beharko dute diruz lagundutako ekintza, eta 2026ko ekainaren 30a baino lehen justifikatu. Proiektua 2026ko maiatzaren 31 baino lehen amaitzen bada, onuradunak edozein unetan aurkez dezake justifikazio-dokumentazioa; betiere, 2026ko ekainaren 30a baino lehen.

1.– Las personas y entidades beneficiarias deberán ejecutar la acción subvencionada antes del 31 de mayo de 2026 y justificarla antes del 30 de junio de 2026. Si el proyecto ha finalizado con anterioridad a 31 de mayo de 2026 el beneficiario puede presentar la documentación justificativa en cualquier momento y siempre antes del 30 de junio de 2026.

Halaber, pertsona eta erakunde onuradunek proiektuaren garapenaren tarteko justifikazio bat aurkeztu beharko dute, eta adjudikaziodun proiektuak gauzatzean izandako aurrerapen-mailari buruzko informazioa helaraziko dute, ordura arte amaitutakoak barne. Txosten hori bidaltzeko azken eguna 2023ko ekainaren 30a izango da.

Asimismo, las personas y entidades beneficiarias deberán aportar una justificación intermedia del desarrollo del proyecto con la información sobre el grado de avance en la ejecución de los proyectos adjudicatarios, incluidos los finalizados hasta la fecha. El plazo para la remisión de este informe finalizará el 30 de junio de 2023.

Txosten horietakoren bat aurkezten ez bada, esleitutako funtsak osorik edo partzialki itzuli beharko dira.

La no presentación de cualquiera de estos informes conllevará el reintegro total o parcial de los fondos adjudicados.

2.– Helburu horretarako, dela tarteko justifikaziorako, dela proiektuaren azken justifikaziorako, dokumentazio hau aurkeztu beharko dute bitarteko elektronikoen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta):

2.– A tal fin, tanto para la justificación intermedia como para la justificación final del proyecto tendrán que presentar la siguiente documentación por medios electrónicos correspondiente en el apartado «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/micarpeta).

a) Kudeatzaile onuradunak edo, hala badagokio, toki-erakundearen Idazkaritzak egindako ziurtagiria, dirulaguntzaren xedea bete dela eta bestelako dirulaguntzarik lortu duten adierazten duena. Bestelako dirulaguntzarik lortu badute, ziurtagirian laguntza eman duen organoa, emandako dirulaguntzaren gehieneko ehunekoa eta jasotako dirulaguntzaren zenbatekoa adierazi beharko dituzte.

a) Certificación expedida por el gestor beneficiario o, en su caso, por la Secretaría del ente local en el que conste el cumplimiento del objetivo y finalidad de la subvención concedida y si han obtenido o no otras subvenciones. En caso de que se hayan obtenido otras subvenciones, en la certificación se deberá indicar el órgano concedente de la ayuda, el porcentaje máximo de subvención otorgado y el importe de la subvención recibida.

b) Dirulaguntza eskatu den jardun-ildoari dagozkion diruz lagundutako ekintzak gauzatzeari buruzko azalpen-memoria, jarduketaren ezaugarri aipagarrienak eta helburuen betetze-maila adierazita. Proposamenean aurreikusitako ekintzen exekuzio-maila balia balioetsi ahal izateko adina informazio eman beharko dute, aurreikuspenen eta azkenean egindako jarduketen norainokoaren arteko alderaketa barne.

b) Memoria descriptiva de la realización de las acciones subvencionadas correspondiente a la línea de actuación para la que se solicita la ayuda describiendo las características más destacadas de la misma, y el grado de cumplimiento de los objetivos de la actuación. Se deberá proporcionar la información suficiente para valorar el grado de ejecución de las acciones previstas en la propuesta, incluyendo una comparación entre las previsiones y el alcance de las actuaciones finalmente realizadas.

c) Diruz lagundutako gastua benetan egin dela egiaztatzen duten fakturak edo ordainagiriak. Ordainagirietan fakturatutako zenbatekoak zehaztuta agertuko dira, eta kontzeptuak banakatuta eta unitateko prezioekin. Hala, aurkeztutako dokumentazio teknikoa alderatu ahal izango da.

c) Facturas, o documentos de pago que acrediten la efectiva realización del gasto subvencionado. Las certificaciones de pago deberán especificar las cantidades facturadas asociadas a los conceptos desglosados y precios unitarios, de tal forma que se pueda contrastar con la documentación técnica presentada.

d) Diru-sarreren eta gastuen zerrenda. Gastu-zerrendan, fakturatutako kontzeptua nahikoa zehaztu beharko dira, diruz lagundutako gastuei dagozkien zenbatekoak eta besteak bereizi ahal izateko.

d) Relación de ingresos y gastos. En relación de gastos, los conceptos facturados han de aparecer suficientemente detallados para que se distingan los importes correspondientes a gastos subvencionables y no subvencionables.

e) Diruz lagundutako ekimenaren berri emateko egindako komunikazio- eta publizitate-ekintzei buruzko memoria deskribatzailea, hala badagokio.

e) Memoria descriptiva de las acciones de comunicación y publicidad realizadas para la iniciativa subvencionada, si procede.

f) Proiektuan sortutako materialen kopia, azterlan eta txostenak, zabalkunde eta komunikaziorako materialak eta abarrak barne.

f) Copia de los materiales originados en el proyecto, incluyendo estudios e informes, materiales de divulgación y comunicación, etc.

g) Georreferentziatutako informazioari dagokionez, kartografia shape formatuan eta ETRS89 proiekzioan aurkeztu behar dute. Kartografia-informazioko metadatuen fitxa bat bete beharko da kartografiako geruza bakoitzeko (https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/instrucciones_documentacion/eu_def/adjuntos/formulario_metadatos_eu_g.pdf).

g) En el caso de información georreferenciada, la cartografía debe entregarse en formato shape y ETRS89. Por cada capa cartográfica deberá rellenarse una ficha de Metadatos de información cartográfica (https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/instrucciones_documentacion/es_def/adjuntos/formulario_metadatos_es_g.pdf).

3.– Behin proiektua bukatutakoan, egindako gastua justifikatu eta proiektua hondakinekin eta klima-aldaketaren aurkako borrokarekin lotutako helburuetara egokitu dela egiaztatze aldera, amaierako hartzaileek memoria bat aurkeztu beharko dute. Hor, ekidin diren berotegi-efektuko gasen emisioen eta arlo horretako helburuak betetzeko lagungarri liratekeen hondakin tonen zenbatespena sartu beharko da.

3.– Una vez finalizado el proyecto, a efectos de la justificación del gasto realizado y la adecuación del proyecto a los objetivos de residuos y de lucha contra el cambio climático, los destinatarios finales deberán presentar una memoria que incluya una estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas y de las toneladas de residuos que contribuirían al cumplimiento de los objetivos en esta materia.

23. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 23.– Pago de la subvención.

1.– Honela ordainduko da dirulaguntza: dirulaguntzaren zenbatekoaren % 40, dirulaguntza esleitu dela jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, 10 egun naturaleko epea igarotakoan; eta gainerako zatia, berriz, proiektua egin izanaren egiaztagiriak aurkeztutakoan (2026ko ekainaren 30a baino lehen).

1.– El pago de la subvención se realizará de la siguiente forma: un 40 % del importe subvencionado, una vez transcurrido el plazo de 10 días naturales contados desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la concesión de la subvención, y el importe restante, tras la presentación antes del 30 de junio de 2026 de la documentación justificativa de la realización del proyecto.

Puntu horretan, kontuan hartuko da abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 3.2 artikuluan xedatutakoa (dekretu horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dira).

En este punto se estará a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Aurreko atalean aipatutako diruz lagundutako zenbatekoaren % 40aren ordainketa aurreratuak ez du eskatzen inolako bermerik eratzea, otsailaren 11ko 1/2021 Legearen (Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena) 31.3 artikuluak xedatzen duen eran.

2.– El pago anticipado del 40 % del importe subvencionado previsto en el apartado anterior no requiere la constitución de garantía alguna, tal y como dispone el artículo 31.3 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

24. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 24.– Recursos.

Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, hala xedatzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona que ostente el cargo de Consejera o Consejero de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz jasota ez dagoen guztiari dagokionez, arau hauek aplikatuko dira: 2021eko apirilaren 14ko Ingurumenaren Konferentzia Sektorialak onartutako hondakinen araudia ezartzen laguntzeko planarekin (Ekonomia Zirkularraren Programa eta Ingurumena Sustatzeko Plana - PIMA Hondakinak) lotutako kredituen lurralde-banaketarako irizpide objektiboen oinarri arautzaileetan jasotako aurreikuspenak; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea, eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en las Bases reguladoras de los criterios objetivos para la distribución territorial de créditos relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al medio ambiente-PIMA Residuos, aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 14 de abril de 2021; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común