Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

208. zk., 2021eko urriaren 19a, asteartea

N.º 208, martes 19 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5319
5319

EBAZPENA, 2021eko urriaren 4koa, Jarduera Fisikoa eta Kirolaren zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko ekainaren 18ko Aginduan finkatutako gehieneko zenbateko orokorra; agindu horrek iragarri eta arautu ditu 2021. urteko goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko dirulaguntzak.

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2021, del Director de Actividad Física y Deporte, por la que se modifica el importe global máximo destinado en la Orden de 18 de junio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para la organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2021.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko ekainaren 18ko aginduak –zeinaren bidez iragarri eta arautu baitziren 2021. urteko goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko dirulaguntzak– 2. artikuluan finkatu zuen laguntza horien guztizko zuzkidura ehun mila (100.000) euro izango zirela, urteko banaketa honen arabera: 2021 = 50.000 eta 2022 = 50.000.

1.– La Orden de 18 de junio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para la organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2021, en su artículo 2 fijaba la dotación total de dichas ayudas en la cantidad de cien mil (100.000) euros, conforme a la siguiente distribución anual: 2021=50.000 y 2022=50.000.

2.– Aipaturiko aginduaren bigarren xedapen gehigarrian aukera hau aurreikusi zen:

2.– En la Disposición Adicional Segunda de la citada Orden se preveía la siguiente posibilidad:

«Emango diren laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko aipatutako zenbatekoa edo zenbateko hori handitzearen ondoriozkoa, baldin eta indarreko legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartzen badira. Aldaketa horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariaren ebazpen baten bidez.»

«El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Director de Actividad Física y Deporte.»

3.– Une honetan, dirulaguntza-deia egiten duen aginduaren xedapen gehigarrian aurreikusten den moduan, nahiko aurrekontu-baliabide dagoenez, hau

3.– Dado que en este momento existe disponibilidad presupuestaria en los términos previstos en la Disposición Adicional de la Orden de convocatoria de las ayudas

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko ekainaren 18ko Aginduan finkatutako gehieneko zenbateko orokorrari 50.000 euro gehitzea, urteko banaketa honen arabera: 2021 = 25.000 euro eta 2022 = 25.000 euro (agindu horrek iragarri eta arautu ditu 2021. urteko goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko dirulaguntzak).

Primero.– Incrementar en 50.000 euros el importe global máximo destinado en la Orden de 18 de junio, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para la organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2021, conforme a la siguiente distribución anual: 2021 = 25.000 euros; 2022 = 25.000 euros.

Beraz, aipaturiko aginduaren 2. artikuluan aurreikusitako gehieneko zenbateko orokorra ehun eta berrogeita hamar mila (150.000) euro izango da (2021=75.000, 2022=75.000).

Por tanto, la cantidad global máxima prevista en el artículo 2 de la Orden de convocatoria queda fijada en ciento cincuenta mil (150.000) euros (2021=75.000, 2022=75.000).

Bigarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzea.

Segundo.– Publicar la presente Resolución en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Ebazpen honek argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2021.

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria,

El Director de Actividad Física y Deporte,

JON REDONDO LERTXUNDI.

JON REDONDO LERTXUNDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común