Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

203. zk., 2021eko urriaren 11, astelehena

N.º 203, lunes 11 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5182
5182

EBAZPENA, 2021eko irailaren 17koa, Osasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez laguntzak ebazten baitira osasunaren esparruan diharduten profesionalen elkargoek, irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoek funtzionatzeko eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko 2020an.

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se resuelven las ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal 2020.

Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 27ko Aginduaren bidez (2020ko abenduaren 31ko EHAAn argitaratua) 79.409 euroko laguntzak iragarri eta arautu ziren osasunaren esparruan diharduten profesionalen elkargoek, irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoek funtzionatzeko eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko 2020an.

Por Orden de 27 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, publicada en el BOPV de 31 de diciembre de 2020, se convocaban ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal, por un importe de 79.409 euros.

Agindu horren 11. artikuluak ezartzen duenez, lehiaketa-prozedura Osasuneko sailburuordeak ebatziko du, balorazio-batzordearen proposamena aintzat hartuta. Aipatutako aginduaren 9.2 artikuluan zehazten da balorazio-batzordearen osaera:

El artículo 11 de dicha Orden establece que el procedimiento concurso será resuelto mediante resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, cuya composición se determina en el artículo 9.2 de esa misma Orden.

Osasuneko sailburuordearen 2021eko apirilaren 19ko Ebazpen bidez, honako erakunde hauentzako laguntzak ebatzi ziren: profesionalen elkargoak, osasun arloan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak, eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak. Laguntzen xedea izango da erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzea 2020an.

Por Resolución de 19 de abril de 2021, del Viceconsejero de Salud, se resuelven las ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal 2020.

Osasuneko sailburuordearen 2021eko apirilaren 19ko Ebazpenaren bigarren puntuan ukatu egiten zaizkie laguntzak II. eranskinean aipatzen diren erakundeei, eranskinean bertan azaltzen diren eta ondoren zerrendatzen diren arrazoiengatik.

En el Resuelvo segundo de la Resolución de 19 de abril de 2021, del Viceconsejero de Salud, se deniegan las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en su Anexo II, por los motivos allí expresados y que se relacionan a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Asociación Española de Micología elkarteak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen aipatutako ebazpenaren aurka, 2021eko maiatzaren 12an, epe barruan.

Con fecha 12 de mayo de 2021, la Asociación Española de Micología presentó un recurso de alzada frente a la citada Resolución dentro del plazo habilitado.

Federación Española de Enfermedades Raras elkarteak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen aipatutako ebazpenaren aurka, 2021eko ekainaren 8an, epe barruan.

Con fecha 8 de junio de 2021, la Federación Española de Enfermedades Raras presentó un recurso de alzada frente a la citada Resolución dentro del plazo habilitado.

Osasuneko sailburuaren 2021eko uztailaren 13ko bi aginduren bitartez ebatzi ziren aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoak eta baietsi egin ziren biak.

Por dos órdenes de 13 de julio de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos, ambos recursos son estimados.

Aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoak ebazten dituen Osasuneko sailburuaren 2021eko uztailaren 13ko aginduen bigarren puntuan zehazten da 2020ko urriaren 27ko Aginduaren (zeinaren bidez laguntzak iragartzen eta arautzen baitira osasunaren esparruan diharduten profesionalen elkargoek, irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoek funtzionatzeko eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko 2020an) 1.a) artikuluan ezarritako baldintza betetzen dela eta berriro baloratu beharko direla eskabideak gainerako eskakizunak betetzen dituzten ikusteko eta, horrenbestez, laguntza-motaren bat jasotzeko eskubidea duten zehazteko.

El resuelvo segundo de las órdenes de 13 de julio de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos establece que al cumplir con el requisito establecido en el artículo 1.a) de la Orden de 27 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se convocan y regulan ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal, durante el año 2020, deberá valorarse de nuevo su solicitud, para comprobar si cumple con el resto de requisitos exigidos, y, por lo tanto, determinar si le correspondería percibir algún tipo de ayuda.

Aurkeztu diren eskabideak ebaluatuta, eta Balorazio Batzordeak egindako proposamena aintzat hartuta, honako hau

Evaluadas las solicitudes presentadas, y elevada la correspondiente propuesta por la Comisión de Valoración, de conformidad con la misma

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Laguntzak ematea Ebazpen honen eranskinean aipatzen diren erakundeei, adierazitako modalitateetarako eta zehaztutako zenbatekoekin.

Primero.– Conceder las ayudas a las entidades que se mencionan por cada modalidad y en las cuantías que se determinan en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen denetik aurrera, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan. Gainera, egoki iritzitako beste edozein errekurtso ere erabil dezakete.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOPV, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra acción legal que estimen pertinente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

ERANSKINA
ANEXO
EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS
ERAKUNDEEN ERAKETA ETA FUNTZIONAMENDURAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA CONSTITUCIÓN O FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común