Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

203. zk., 2021eko urriaren 11, astelehena

N.º 203, lunes 11 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5180
5180

EBAZPENA, 2021eko irailaren 29koa, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Leader eremuko landa-inguruneko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzen deialdira bideratutako zuzkidura ekonomikoaren zenbateko berria (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartu zen Leader eremua). Laguntza horien 2021eko deialdia Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren bidez egin zen.

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, por la que se da publicidad al nuevo importe de la dotación económica destinada a la convocatoria de las ayudas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader, aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, convocadas, para el ejercicio 2021, por la Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren bitartez, Leader eremuko landa-inguruneko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzen deialdia egin zen 2021eko ekitaldirako (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartu zen Leader eremua). Agindu horren 3. oinarriak deialdiaren baliabide ekonomikoak ezartzen zituen, eta, xedatzen zuenez, laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kargura finantzatuko ziren. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura, 1.460.000 euro finantzatu behar ziren; LGENFri dagokion zuzkidura, berriz, geroago sartuko zen.

Por Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocaron, para el ejercicio 2021, las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020. La base 3, que establecía los recursos económicos de la convocatoria, disponía que las ayudas serían cofinanciadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural «FEADER». La dotación con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi ascendía a la cantidad de 1.460.000 euros y la dotación correspondiente al FEADER se incorporaría posteriormente.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko apirilaren 22ko Aginduaren bidez, Europako baliabide horiek sartu ziren; horren ondorioz, 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren 3. oinarria aldatzen da, eta deialdirako, 5.210.000 euroko guztizko zenbatekoa finkatzen. Zenbateko horretatik, 1.460.000 euro Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrei dagozkie (937.500 euro LGENFren kontrapartida gisa, eta 522.500 euro finantzaketa osagarri gisa), eta 3.750.000 euro, berriz, LGENF funtsari dagozkio.

Así, mediante Orden de 22 de abril de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se incorporan dichos recursos europeos modificando la Base 3 de la Orden de 22 de diciembre de 2020, y fijando para la convocatoria un montante total de 5.210.000 euros, de los cuales 1.460.000 euros corresponden a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (937.500 como contrapartida del FEADER y 522.500 euros como financiación suplementaria adicional) y 3.750.000 euros al fondo FEADER.

Aipatutako 3. oinarriaren 4. paragrafoak honako hau xedatzen du: «Emango diren laguntzen zenbateko osoa ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Gehikuntza hori gertatuz gero, laguntzak emateko prozeduraren ebazpena eman baino lehen egin beharko da, eta horren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El párrafo 4 de la citada base 3 dispone: «El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, que habrá de tener lugar con carácter previo a la resolución del procedimiento de concesión de ayudas, se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco».

Kontuan hartuta aipatutako deialdira aurkeztutako proiektuen bolumena, proiektu horien garrantzia eta finantzaketa osagarri handiagoa eskuratzeko aukera, beharrezkotzat jo da aurrekontu-zuzkidura hori handitzea, 4.100.000 euro gehiago esleituta; horietatik, 2.404.200 euro 2021eko ekitaldiaren kargurako ordainketa-kreditu gisa sartuko dira, eta 1.695.800 euro 2022ko konpromiso-kreditu gisa.

Dado el volumen de los proyectos presentados a la precitada convocatoria, la importancia de los mismos, y la posibilidad de acceso a una mayor disponibilidad de financiación suplementaria adicional se ha considerado necesario proceder a incrementar tal dotación presupuestaria con la asignación de 4.100.000 euros adicionales, de lo cuales 2.404.200 euros se incorporan como crédito de pago con cargo al ejercicio 2021 y 1.695.800 euros como crédito de compromiso con cargo al 2022.

Horregatik guztiagatik, eta ahalik eta eskabide gehienei erantzuteko, honako hau

Por todo lo expuesto, y con el fin de atender al mayor número posible de solicitudes presentadas

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen gehieneko zuzkidura globala handitu dela. Agindu horren bidez, Leader eremuko landa-inguruneko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak arautzen dira 2021eko deialdirako (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartu zen Leader eremua).

Dar publicidad al incremento de la dotación global máxima para atender las ayudas convocadas por la Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan, para el ejercicio 2021, las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.

Gehieneko zuzkidura globala 4.100.000 euro handituko da, eta laguntzen zenbatekoa, guztira, 9.310.000 eurokoa izango da.

El incremento de la dotación global máxima es de 4.100.000 euros quedando el importe total de las ayudas en 9.310.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2021.

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea,

El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria,

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

BITTOR OROZ IZAGIRRE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común