Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 2021eko urriaren 6a, asteazkena

N.º 200, miércoles 6 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
5123
5123

IRAGARKIA, 338/2021 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatzeko Administrazioarekiko Auzien Donostiako 3. Epaitegian ager daitezen.

ANUNCIO por el que se emplaza a las posibles personas interesadas para que puedan comparecer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de San Sebastián en el recurso contencioso-administrativo que se tramita por el procedimiento abreviado 338/2021.

Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri da Administrazioarekiko Auzien Donostiako 3. Epaitegian (338/2021 prozedura laburtua) UPV/EHUn Irakasle Atxikiak (Laguntzaile Doktoreak) kontratatzeko 2021eko ekainaren 7an publikatu deialdiaren ondotik, honek, 1) Oinarriak 2) Plazak 3) Merezimenduen baremo orokorra eta irizpide espezifikoak 4) Epaimahaiak 5) Eskariak, atalak, barne hartzen dituelarik.

Se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de San Sebastián por los trámites del Procedimiento Abreviado con el n.º 338/2021, frente a la Convocatoria de concurso público para la adjudicación de contratos de profesorado adjunto (ayudante doctor) de la UPV/EHU y publicada el 7 de junio de 2021, consistente en 1) Las bases 2) Las plazas 3) el baremo general de méritos y criterios específicos 4) Los tribunales y 5) La instancia.

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 49.1 artikuluan dioena betetzeko, epatu egiten dira interesatu izan daitezkeen hirugarren pertsonak, eta aipatutako prozedura judizialean agertu eta pertsonatu daitezkeela jakinarazten zaie. Bederatzi egun izango dituzte horretarako, iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a todas las posibles terceras personas interesadas, haciéndoles saber que pueden comparecer y personarse en el procedimiento judicial citado en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Aipatutako errekurtsoa hainbat pertsonari zuzendutako egintza denez, iragarki hau argitaratzen da, bat etorrita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatutakoarekin 45. artikuluan.

Resultando una pluralidad indeterminada las posibles personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo señalado, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Jakinarazpen honek Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita izango ditu ondorioak.

La presente notificación surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Leioa, 2021eko irailaren 15a.

En Leioa, a 15 de septiembre de 2021.

UPV/EHUko idazkari nagusia,

El Secretario General de la UPV/EHU,

AITOR ZURIMENDI ISLA.

AITOR ZURIMENDI ISLA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común