Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

197. zk., 2021eko urriaren 1a, ostirala

N.º 197, viernes 1 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5023
5023

54/2021 EBAZPENA, irailaren 28koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea itunpeko ikastetxe pribatuei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakia. 2021-2022 ikasturtean hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko gastuetarako emango dira dirulaguntza horiek, hain zuzen ere hezkuntza-premia bereziak dituzten eta hezkuntza-laguntza horren beharra duten ikasleak eskolatzeagatik dela ikasgela arruntetan, dela zereginen ikaskuntzarako geletan.

RESOLUCIÓN 54/2021, de 28 de septiembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los centros docentes privados concertados para gastos derivados de la contratación de personal especialista de apoyo educativo el curso académico 2021-2022, por la escolarización en aulas ordinarias o aulas de aprendizaje de tareas de alumnado con necesidades educativas especiales que precise de tal recurso.

Gobernu Kontseiluak, 2021eko irailaren 28ko bilkuran, itunpeko ikastetxe pribatuei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakia hartu zuen. 2021-2022 ikasturtean hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko gastuetarako emango dira dirulaguntza horiek, hain zuzen ere hezkuntza-premia bereziak dituzten eta hezkuntza-laguntza horren beharra duten ikasleak ikasgela arruntetan edo zereginen ikaskuntzarako geletan eskolatzeagatik. Erabaki horri dagokion publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2021, el Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los centros docentes privados concertados para gastos derivados de la contratación de personal especialista de apoyo educativo el curso académico 2021-2022, por la escolarización en aulas ordinarias o aulas de aprendizaje de tareas de alumnado con necesidades educativas especiales que precise de tal recurso, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematea itunpeko ikastetxe pribatuei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakiaren testua. 2021-2022 ikasturtean hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko gastuetarako emango dira dirulaguntza horiek, hain zuzen ere hezkuntza-premia bereziak dituzten eta hezkuntza-laguntza horren beharra duten ikasleak eskolatzeagatik dela ikasgela arruntetan, dela zereginen ikaskuntzarako geletan (ikus eranskina).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los centros docentes privados concertados para gastos derivados de la contratación de personal especialista de apoyo educativo el curso académico 2021-2022, por la escolarización en aulas ordinarias o aulas de aprendizaje de tareas de alumnado con necesidades educativas especiales que precise de tal recurso, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN IRAILAREN 28KO 54/2021 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 54/2021, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
AKORDIOA, 2021EKO IRAILAREN 28KOA,GOBERNU-KONTSEILUARENA, ITUNPEKO IKASTETXE PRIBATUEI ZUZENEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO, 2021-2022 IKASTURTEAN HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK KONTRATATZEN LAGUNTZEKO, HEZKUNTZA-LAGUNTZA BEREZIA BEHAR DUTEN IKASLEETATIK BALIABIDE HORI BEHAR DUTEN IKASLEAK ESKOLATZEAGATIK, DELA IKASGELA ARRUNTETAN DELA ATAZAK IKASTEKO IKASGELETAN
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS CENTROS DOCENTES PRIVADOS CONCERTADOS PARA GASTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022, POR LA ESCOLARIZACIÓN EN AULAS ORDINARIAS O AULAS DE APRENDIZAJE DE TAREAS DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE PRECISE DE TAL RECURSO

Oinarrizko Hezkuntzako, Haur Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculumak ezartzen dituzten eta curriculumok Euskal Autonomia Erkidegoan ezarri dituzten 236/2015, 237/2015 eta 127/2016 Dekretuek xedatutakoaren arabera, hezkuntza inklusiboa zera da: ume eta gazte guztiek kalitateko hezkuntza jasotzeko aukera berdinak izango dituztela ziurtatzen duen hezkuntza, ikasle guztientzat justua eta bidezkoa. Hezkuntza inklusiboak bakoitzak hezkuntza-arloan behar dituen aukerak eta laguntzak eman behar dizkie ikasle guztiei, gai izan daitezen behar bezalako garapen akademiko eta pertsonala izateko eta beren autonomia garatzeko. Testuinguru egokia sortu behar da, bakoitzari egokitua, desberdintasunei erantzuten diena eta talderik edo pertsonarik ahulenei babes eta laguntza zehatzak emango dizkiena.

Los Decretos 236/2015, 237/2015 y 127/2016, por los que se establecen los currículos de Educación Básica, Educación Infantil y Bachillerato y se implantan en la Comunidad Autónoma del País Vasco, señalan que la educación inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitativa para todo su alumnado. La escuela inclusiva tiene que ofrecer a todos sus alumnos y alumnas las oportunidades educativas y las ayudas necesarias que precisan para su progreso académico, personal y para el desarrollo de su autonomía. Se trata de construir un contexto, adaptándolo a las personas, en el que las diferencias sean atendidas y en el que se garanticen los apoyos y las ayudas específicas que requieran los grupos o personas más vulnerables.

Bestalde, ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuak (hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna antolatzen duena) 11. artikuluan ezartzen du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailak, gaur egun Hezkuntza Sailak, garatuko dituela garatu beharreko xedapen administratibo guztiak, itunpeko ikastetxe pribatuetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko behar dituzten baliabide espezifikoen hornidura zehazteko.

Por su parte, el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante NEE), establece en su artículo 11 que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en la actualidad Departamento de Educación, desarrollará las disposiciones administrativas precisas para determinar la dotación de recursos específicos para la atención al alumnado con NEE en centros privados concertados.

Itunpeko ikastetxe pribatuetan, ikasgela arruntetan nahiz atazak ikasteko ikasgeletan (aurrerantzean, AII) HPBak dituzten ikasleei eman beharreko arretaren zati bat hezkuntza-itunaren bidez ematen da. Azken urteotan, gainera, Hezkuntza Laguntzako Espezialistak (aurrerantzean HLE) kontratatzeko dirulaguntzen deialdi bat egin da urtero.

La atención al alumnado con NEE en aulas ordinarias y aulas de aprendizaje de tareas (en adelante AAT) de centros privados concertados está parcialmente cubierta por el concierto educativo. Los últimos años, además, ha habido una convocatoria anual de subvenciones para la contratación de personal Especialista de Apoyo Educativo (en adelante EAE).

Kontuan hartuta hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleak (aurrerantzean HLPB, HPB baino kontzeptu zabalagoa) onartzeko obligazioa dutela itunpeko ikastetxeek (118/1998 Dekretuaren 7.4 artikulua), eta, ondorioz, hezkuntza-administrazioak arreta emateko behar dituzten baliabideak hornitu behar dizkiela ikastetxe horiei (118/1998 Dekretuaren 9. artikulua), hezkuntza-zerbitzu publikoa emateko betebeharrari lotuta doanez, Hezkuntza Saileko Hezkuntza Aniztasunerako eta Gizarteratzeko Zuzendaritzak zehatz zenbatetsita ditu ikastetxe bakoitzak 2021-22 ikasturtean beharko dituen HLE langileak.

Teniendo en cuenta que la admisión de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (concepto más amplio que NEE, en adelante NEAE) es una obligación para los centros concertados (art. 7.4 del Decreto 118/1998) y, en consecuencia, también es una obligación para la Administración educativa dotar a dichos centros de los recursos necesarios para atenderlos (art. 9 del Decreto 118/1998), obligación relacionada con la prestación del servicio público de educación, la Dirección para la Diversidad y la Inclusión Educativa del Departamento de Educación ha estimado con precisión los recursos de personal EAE que cada centro va a necesitar el curso 2021-22.

Itunpeko ikastetxeetan zenbat HLE beharko dituzten jakiteko estimazioa irakaskuntza publikoko aurreikuspenen irizpide berberekin egiten da, hau da, matrikulazioko datuak aintzat hartuta eta eskola horietako ikasleetatik HLPBak dituztenetatik ikasleen W67 aplikazio informatikoan erregistratutako HPBen datuetan oinarrituta. Kalkulu hori urtero egiten da, ikastetxeetan matrikulatutako ikasleak urte batetik bestera alda baitaitezke, bai eta haien premiak ere.

La estimación de necesidades de personal EAE de los centros concertados se realiza con los mismos criterios que las previsiones de la enseñanza pública, a partir de los datos de la matrícula y de las NEE del alumnado de estos centros registradas en el aplicativo informático W67 de alumnado con NEAE. Esta estimación se hace anualmente, ya que el alumnado matriculado en los centros puede variar de un año a otro, al igual que sus necesidades.

Bestalde, HLE langileak kontratatzeko diruz lagundu beharreko zenbatekoa zehazteko, zonako Berritzeguneetako HPBen aholkularitzek ikastetxe horietako ikasleen HPBei buruz egiten dituzten eta HLPBak dituzten ikasleen W67 aplikazio informatikoan erregistratzen dituzten aurreikuspenetan oinarrituko dira.

Por otra parte, la determinación de la cuantía a subvencionar para contratación de personal EAE se basará en las previsiones que las asesorías de NEE de los Berritzegune zonales realizan sobre las NEE del alumnado de estos centros y registran en el aplicativo informático W67 de alumnado con NEAE.

Beraz, 2021-2022 ikasturterako proposatzen da gastu horiek guztiak, interes publikoagatik eta gela arruntetan nahiz zereginen ikaskuntzarako geletan hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko beharragatik justifikatuta daudenez, zuzeneko dirulaguntza bidez ordaintzea.

Por tanto, para el curso 2021-2022 se propone que todos estos gastos, justificados por el interés público y derivados de la necesidad de contratar personal EAE en aulas ordinarias y AAT, se sufraguen mediante una subvención directa.

Dirulaguntza hori, Hezkuntza Saileko Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan dago Plana Hezkuntzako sailburuaren 2021eko martxoaren 23ko Aginduaren bidez onartu zen, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzan elektronikoan argitaratuta dago; honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/

Esta subvención está enmarcada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación aprobado por la Orden del Consejero de Educación con fecha de 23 de marzo de 2021, que se encuentra publicado en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.7 artikuluan ezarritakoaren arabera jardungo da. Artikulu horren arabera, laguntzak edo dirulaguntzak zuzenean ematea Jaurlaritzaren eskumena izango da, interesa duen saileko sailburuaren proposamenez. Gainera, zuzeneko dirulaguntza horiek salbuespenezkoak izango dira, eta justifikazio arrazoituaren eta memoria dokumentalaren bidez egiaztatu beharko dira dirulaguntza justifikatzen duten interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak. Hemen proposatzen den dirulaguntzak behar bezala betetzen ditu baldintza horiek.

Se actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, establece que la concesión directa de las ayudas o subvenciones será competencia del Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento interesado. Además, estas subvenciones de concesión directa, tendrán carácter excepcional, debiendo acreditarse mediante justificación razonada y memoria documental las razones de interés público, social, económico o humanitario que las justifiquen. La subvención que se propone cumple dichos requisitos.

Azaldutako guztiagatik, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez eta gaia eztabaidatu ostean, Gobernu Kontseiluak erabaki hau hartu du:

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Educacón y previa deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Xedea eta helburua.

Primero.– Objeto y finalidad.

Akordio honen xedea da, ezarritako estipulazioen arabera, I. eranskinean zerrendatutako hezkuntza-ituna duten Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei (I. eranskinean datoz) dirulaguntzak ematea, 2021-2022 ikasturterako HLE langileak kontratatzeko gastuak finantzatzeko, ikasgela arruntetan nahiz zereginen ikaskuntzarako geletan jardun daitezen, 21 urtetik beherako ikasleei autonomiarekin eta curriculuma lantzearekin lotutako zereginetan laguntzen.

El objeto del presente acuerdo es subvencionar, conforme a las estipulaciones establecidas, a los centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco con concierto educativo relacionados en el Anexo I, con el fin de financiar los gastos derivados de la necesidad de contratar en el curso 2021/22 personal EAE en aulas ordinarias y AAT para atender a alumnado menor de 21 años en tareas relacionadas con la autonomía y el acceso al currículo.

Bigarrena.– Onuradunak.

Segundo.– Personas beneficiarias.

Dirulaguntza zuzen honen onuradunak I. eranskinean jasotako itunpeko ikastetxe pribatuetako pertsona edo erakunde titularrak dira, zergatik eta 2021-2022 ikasturtean gela arruntean edo zereginen ikaskuntzarako geletan eskolatuko dituztelako desgaitasunen edo jokabide-nahaste larrien ondoriozko HPBak dituzten 21 urtetik beherako ikasleak, eta HLE kontratatu beharko dutelako, ikasle horiei behar duten hezkuntza-erantzuna emateko moduan izango badira.

Son beneficiarias de la presente subvención directa las personas o entidades titulares de los centros docentes privados concertados recogidos en el Anexo I porque en el curso escolar 2021-2022 van a escolarizar en aula ordinaria o en AAT alumnado menor 21 años con NEE derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta y van a necesitar contratar EAE, con el fin de posibilitar la respuesta educativa que este alumnado requiere.

Hirugarrena.– Kontratatzeko diruz lagunduko diren HLE langileen titulazioa, betekizunak, funtzioak eta zereginak.

Tercero.– Titulación, requisitos, funciones y tareas del personal EAE cuya contratación se subvenciona

1.– Sare publikoan halakoak kontratatzeko eskatzen den eran, 2021-2022 HLE berriek titulazio hauetako edozein edo haien baliokidea eduki beharko dute:

1.– Tal como se exige para su contratación en la red pública, en el curso 2021-222 el personal EAE de nueva contratación estará en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones o equivalentes:

– Gizarteratzeko Goi Teknikaria.

– Técnica o Técnico Superior en Integración Social.

– Haur Hezkuntzako Goi Teknikaria.

– Técnica o Técnico Superior en Educación Infantil.

2.– Kontratatutako langileek zerbitzua emango duten ikastetxeko hizkuntza-ereduarekin edo -ereduekin bat datorren hizkuntza-eskakizuna izan beharko dute.

2.– El personal contratado deberá tener perfil lingüístico acorde al modelo o modelos lingüísticos del centro en el que preste sus servicios.

3.– Kontratatzekotan, HLE profesionalek ezin dute epai irmo bidezko zigortuta egon sexu-askatasunaren eta kaltegabetasunaren aurkako delituren batengatik. Horretarako, ikastetxeak Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artikuluko 5. paragrafoan ezarritakoa betetzen dela ziurtatu beharko du. Lege hori Umeak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen bidez ezarri zen.

3.– El personal EAE contratado no deberá haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. A estos efectos, el centro garantizará el cumplimiento de lo establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor establecido mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

4.– HPBak dituzten ikasleen autonomia eta curriculumerako sarbidearekin erlazionatutako zereginak egingo ditu HLE pertsonalak, hezkuntza-izaerako (ez irakaskuntzakoa) gaitasun profesionalaren ekarpena eginez, eta erreferentziako Berritzeguneko HPB aholkularitzekin lankidetzan, horiek zehaztuko baitituzte HLE bakoitzak egin beharreko egiteko eta zereginei buruzko orientazio egokiak zein diren dagozkion ikasleekiko jarduketa-planaren esparruan. Laguntza jaso dezaketen HPBak curriculuma lantzeko eta honako hauekin erlazionatutako gaitasun egokitzaileetarako dira:

4.– El personal EAE desarrollará tareas relacionadas con la autonomía y la accesibilidad al currículo del alumnado con NEE, aportando su capacitación profesional con carácter educativo (no docente), y en colaboración con las asesorías de NEE del Berritzegune de referencia, que emitirán las oportunas orientaciones acerca de las funciones y tareas a desarrollar por cada EAE en el marco del correspondiente plan de actuación con el alumnado. Las NEE susceptibles de ayuda se refieren al acceso al currículo y a las habilidades adaptativas relacionadas con:

– Nork bere burua zaintzeko.

– Cuidado personal.

– Jokaera eta komunikazioa lantzeko.

– Conducta y comunicación.

– Trebetasun motorrak lantzeko.

– Habilidades motoras.

– Nork bere burua erregulatzeko.

– Autorregulación.

– Komunitatea erabiltzeko.

– Utilización de la comunidad.

– Osasuna eta segurtasuna lantzeko.

– Salud y seguridad.

5.– Honako hauek izango dira HLE langileen eginkizunak, batzuk zuzeneko arreta ematekoak, beste batzuk koordinaziokoak:

5.– Las funciones del personal EAE, algunas de atención directa, otras de coordinación, serán las siguientes:

– Autonomia eta irisgarritasunarekin erlazionatutako jarduketa-planak egin, aplikatu eta horien jarraipena egitea irakasleekin edo tutorearekin, hori behar duten HPBdun ikasleentzat.

– Participar con el profesorado o el tutor o tutora en la elaboración, aplicación y seguimiento de los planes de actuación, relacionados con la autonomía y la accesibilidad, para el alumnado con NEE que lo precise.

– Biziki parte hartzea ikastetxeko gainerako pertsonalarekin HPBak dituzten ikasleei arreta eta zaintza ematen, jolas-orduetan nahiz atsedenaldietan, erraztasunak emateko gainerako ikasleekin erlazio egokia sortzen.

– Participar de manera activa con el resto del personal del centro en la atención, vigilancia y cuidado del alumnado con NEE en los periodos de recreo y descansos, facilitando una adecuada relación con el resto del alumnado.

– Laguntza eta aholkularitzarako profesionalekin (fisioterapeutak, irakasle espezializatuak, HPBen aholkularitzak, etab.) parte hartzea beren presentzia eskatzen duten HPBdun ikasleekin bideratuko diren jarduketetan.

– Participar con las y los profesionales de apoyo y asesoramiento (fisioterapeuta, profesorado especializado, asesorías de NEE, etc.) en las actuaciones con el alumnado con NEE que requieran su presencia.

– Laguntza osagarriko profesionalekin (fisioterapeuta, irakasle espezializatuak, terapeuta okupazionala...) lankidetzan jardutea HPBak dituzten ikasleek curriculumera sartzeko behar dituzten altzariak, materialak eta laguntza teknikoak egokitu eta erabiltzen.

– Colaborar con las y los profesionales de apoyo complementario (fisioterapeutas, profesorado especializado, terapeuta ocupacional...) en la adecuación y uso del mobiliario, materiales y ayudas técnicas que el alumnado con NEE precise para acceder al currículo.

– Laguntza behar duten HPBdun ikasleei laguntzea eskola-jarduera garatzeko egin beharreko joan-etorrietan.

– Acompañar al alumnado con NEE que lo necesite en aquellos traslados necesarios para que pueda desarrollar su actividad escolar.

– Istripurik balego, laguntza ematea edo istripuak prebenitzeko eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea, ezarritako jarduketa-protokoloak eta -jarraibideak jarraituta.

– Colaborar o aplicar técnicas de prevención de accidentes y primeros auxilios, siguiendo los protocolos y pautas de actuación establecidos.

– Beren konpetentzia profesionalaren barruan artatuta dituzten ikasleei buruzko informazioa ematea.

– Informar sobre el alumnado que atiende en aspectos de su competencia profesional.

Laugarrena.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Cuarto.– Cuantía de la subvención.

1.– Ikastetxe itundu pribatuetan 2021-2022 ikasturterako HLE irakasleak kontratatzeak eragindako gastuak ordaintzen laguntzeko, guztira, 15.023.114,33 euro emango dira, honela bananduta urteko aurrekontuetan:

1.– La cuantía destinada a sufragar los gastos derivados de la contratación de EAE en centros docentes privados concertados en el curso 2021-22 asciende 15.023.114,33 euros, distribuidos presupuestariamente en las siguientes anualidades:

2021ean: 3.755.778,85 euro.

Año 2021: 3.755.778,85 euros.

2022an: 11.267.335,48 euro.

Año 2022: 11.267.335,48 euros.

Dirulaguntzaren zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan egotziko da, zehazki, atal hauetan: Hezkuntza Sailburuordetzako Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzan (23) eta Haur eta Lehen Hezkuntzan (4221).

El importe de la subvención se imputará contablemente en las siguientes aplicaciones presupuestarias de la Dirección para la Diversidad y la Inclusión Educativa de la Viceconsejería de Educación (23), Programa Educación Infantil y Primaria (4221) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

21.0.1.07.23.0003.1.455.11.42210.003/M

21.0.1.07.23.0003.1.455.11.42210.003/M

21.0.1.07.23.0003.2.455.11.42210.003/N

21.0.1.07.23.0003.2.455.11.42210.003/N

21.0.1.07.23.0003.3.455.11.42210.003/P

21.0.1.07.23.0003.3.455.11.42210.003/P

2.– Ikastetxe bakoitzari dagozkion HLE langileak kontratatzeko zenbatekoa kalkulatzeko, honako arau hauek hartu dira kontuan:

2.– El cálculo de la cuantía destinada a la contratación de personal EAE que corresponde a cada centro se ha realizado con arreglo a las siguientes reglas:

Laguntzen zenbatekoa ezingo da inola ere handiagoa izan soldata osoa gehi Gizarte Segurantzakoa baino (eta estrei eta oporrei dagokien proportzioa) kontratatutako HLE bakoitzeko. Horretarako, oinarri gisa kostu garbi hau hartu dugu kontuan, Gizarte Segurantza barne 33.519,55 euro urteko, astean 35 orduz lan eginez. Zifra horietan oinarrituta kalkulatzen da HLE batek egindako lan-ordu bakoitzeko kostu garbia, Gizarte Segurantza barne, urteko egiazko lanaldia kontuan hartuta. Kostu hori 24,11 eurokoa izango litzateke.

La cuantía de las ayudas en ningún caso supera el total del sueldo más la Seguridad Social (y proporción correspondiente de extras y vacaciones) por cada EAE que se contrate, tomado como base un coste bruto, incluida la Seguridad Social, 33.519,55 euros/año por 35 horas semanales de trabajo. A partir de estas cifras se calcula el coste bruto de una o un EAE por hora trabajada, que sería de 24,11 euros incluida la Seguridad Social, considerando la jornada efectiva anual.

Laguntzen kopuruen kalkuluak 2021-2022 ikasturteari dagokion aldiaren arabera egingo dira, hau da 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra arte, eta asteko dedikazio-orduen arabera.

El cálculo de las cantidades de las ayudas se hace por el periodo correspondiente al curso escolar 2021-2022, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022, según horas de dedicación semanal.

Astean zenbat HLE behar diren kalkulatzeko, ikasleek behar duten laguntzaren intentsitatea hartuko da kontuan, irizpide hauen arabera:

Las necesidades de dotación de personal EAE en horas/semana se calcularán en función de la intensidad del apoyo que necesita el alumnado, de conformidad con los siguientes criterios:

Laguntza behar duen eta laguntza-intentsitate mugatuarekin erregistratuta dagoen ikasle bakoitzeko: 6,25 ordu astean.

Por cada alumno o alumna que requiera y esté registrado con intensidad de apoyo limitado: 6,25 horas/semana.

Laguntza behar duen eta laguntza-intentsitate hedatuarekin erregistratuta dagoen ikasle bakoitzeko: 8,3 ordu astean.

Por cada alumno o alumna que requiera y esté registrado con intensidad de apoyo extenso: 8,3 horas/semana.

Laguntza behar duen eta intentsitate orokorrarekin erregistratuta dagoen ikasle bakoitzeko: 12,5 ordu astean.

Por cada alumno o alumna que requiera y esté registrado con intensidad de apoyo generalizado: 12,5 horas/semana.

Laguntza behar duen eta intentsitate intentsiboarekin erregistratuta dagoen ikasle bakoitzeko: 25 ordu astean.

Por cada alumno o alumna que requiera y esté registrado con intensidad de apoyo intensivo: 25 horas/semana.

Aldizkako laguntzek edo unean-unekoek ez dute justifikatuko HLE pertsonalaren horniduraren beharra.

Los apoyos intermitentes o puntuales no justificarán la necesidad de dotación de personal EAE.

Ikasleentzako zuzeneko arretako 25 ordu bakoitzeko (aurreko irizpideen arabera): koordinazio-ordu 1.

Por cada 25 horas de atención directa al alumnado (de conformidad con los criterios anteriores):1 hora de coordinación.

3.– Ikastetxe bakoitzari emango zaion zenbatekoa eta dirulaguntzaren guztizkoa I. eranskinean jaso dira. Ikastetxe bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartu dira, batetik, 2021eko irailaren 8an hezkuntza-laguntzako espezialisten laguntza behar duten W67 aplikazio informatikoan matrikulatuta eta erregistratuta dauden ikasleak, eta, bestetik, premia horiek dituzten eta ikastetxean eskolatze partekatua modalitatean artatzen diren ikasleak (nahiz hezkuntza bereziko ikastetxe batean matrikulatuta egon, ikastetxera ordu batzuetan joaten diren ikasleak). Kalkulua egiteko, aurreko atalean adierazitako irizpideak hartuko dira kontuan.

3.– La cuantía que se otorga a cada centro y el total de la subvención se recoge en el Anexo I. La cuantía que corresponde a cada centro se calcula en función del alumnado que, a fecha de 8 de septiembre de 2021, tiene matriculado y está registrado en el aplicativo informático W67 con necesidad de apoyo de personal EAE, y del alumnado con estas necesidades que es atendido en el centro en modalidad de escolarización compartida (alumnado matriculado en un centro de educación especial, pero que acude semanalmente durante unas horas al centro). El cálculo se realiza teniendo en cuenta los criterios indicados en el apartado anterior.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartu dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legearen 37.1 artikuluan oinarrituta, baimenduta dago kontu honetan 5.000.000,00 eurotik gorako kontua egitea, hain zuzen, 15.023.114,33 euro.

4.– En base al artículo 37.1 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero por la que se aprueban los presupuestos generales de la CAE para 2021, se autoriza el gasto superior a 5.000.000,00 de euros por un importe de 15.023.114,33 euros.

Bosgarrena.– Komunikatzea, eta hasieran aurkeztu beharreko agiriak.

Quinto.– Comunicación y documentación inicial a aportar.

I. eranskinean zerrendatutako ikastetxeen pertsona edo erakunde titularrek, erabaki honen bidez emandako dirulaguntzaren onuradun izango direnek, dirulaguntza eman zaiela adierazteko jakinarazpena jasoko dute akordioa onartu ondoren. Segidan, telematikoki eta 2021eko urriaren 15a baino lehen, diruz lagundutako gastuen aurreikuspen-memoria (II. eranskina) aurkeztu beharko dute. Memoriak honako hauek jaso beharko ditu, gutxienez:

Las personas o entidades titulares de los centros relacionados en el Anexo I, beneficiarios de la subvención concedida por el presente acuerdo, recibirán tras la aprobación del mismo la comunicación de la concesión de la subvención y deberán presentar de forma telemática antes del 15 de octubre de 2021, una Memoria de previsión de los gastos subvencionados (Anexo II). Esta memoria deberá incluir, como mínimo:

Kontratatutako HLE langileen zerrenda zehatza, honako hauek zehaztuta:

Relación detallada del personal EAE contratado, que especifica:

Izen-abizenak.

Nombre y apellidos.

Pertsona bakoitza zer lanalditarako kontratatu den (edo ordu gehigarriak, lanaldia lehendik dauden langileentzat luzatu bada).

Jornada para la que ha sido contratada cada persona (u horas adicionales en caso de que se haya aumentado la jornada a personal existente).

Zein hizkuntza-eredutan egingo duen lan.

Modelo o modelos lingüísticos en los que efectúa su labor.

Titulazioa.

Titulación.

Zer hizkuntza-eskakizun dagokion.

Perfil lingüístico acorde.

1.– Kontratatutako HLE pertsonalaren kontratuak.

1.– Contratos del personal EAE contratado.

2.– Kontratatutako HLE langileek eskatutako titulazioa eta beren lana zer eredutan egingo duten jakinik, horren araberako hizkuntza-eskakizuna dutela egiaztatzen duen dokumentazioa.

2.– Documentación acreditativa de que el personal EAE contratado tiene la titulación requerida y el perfil lingüístico acorde al modelo lingüístico en el que va a efectuar su labor.

3.– Kontratatutako langileak sexu-askatasunaren eta sexu-kaltegabetasunaren aurkako delituren bat egiteagatik inongo epai irmoz inolako kondenarik ez dutela egiaztatzeko dokumentazioa.

3.– Documentación acreditativa de que el personal EAE contratado no ha sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Seigarrena.– Izapidetze elektronikoa.

Sexto.– Tramitación electrónica.

1.– Emandako dirulaguntzen onuradun diren itunpeko ikastetxe pribatuetako pertsona edo erakunde titularrek dirulaguntza horiek kudeatzeko izapide guztiak kontsultatu eta egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

1.– Las personas o entidades titulares de los centros docentes privados concertados beneficiarios de las subvenciones concedidas consultarán y realizarán todos los trámites para la gestión de estas subvenciones a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta PLATEA E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak arautzen dute izapidetze elektronikoa.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y en la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración PLATEA.

3.– Izapideak bide elektronikoz nola egin, zer dokumentazio-eredu erantsi behar diren eta horren inguruko gainerako izapideak honako helbide elektroniko honetan daude eskuragarri: www.euskadi.eus/servicios/0041409

3.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico, los modelos de documentación que se deben adjuntar y el resto de trámites relacionados están disponibles en la siguiente dirección electrónica: www.euskadi.eus/servicios/0041409

4.– Justifikazioa «Nire karpeta» atalaren bidez egingo da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– La justificación se deberá realizar a través del apartado Mi carpeta en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Zazpigarrena.– Laguntza emateko prozedura eta organo eskudunak.

Séptimo.– Procedimiento de concesión y órganos competentes.

1.– Erabaki hau aplikatuz, dirulaguntza hauek zuzenean emango zaizkie I. eranskinean zerrendatutako ikastetxe itundu pribatuetako titular diren pertsona edo erakunde guztiei.

1.– Las presentes subvenciones se conceden directamente, por el presente acuerdo, a todos aquellas personas o entidades titulares de los centros docentes privados concertados relacionados en el Anexo I.

2.– Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritza izango da dirulaguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

2.– La Dirección para la Diversidad y la Inclusión Educativa es el órgano competente para gestión de las subvenciones.

Zortzigarrena.– Bateragarritasun araubidea.

Octavo.– Régimen de compatibilidad.

Emandako dirulaguntzak bateragarriak dira helburu bererako beste erakunde publiko edo pribatu batzuek ematekoak dituzten beste batzuekin, beti ere finantzazio bikoitzik eragiten ez badute. Hortaz, beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasoz gero, horren berri eman beharko da.

Las subvenciones concedidas son compatibles con aquellas otras que, teniendo un mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive una doble financiación. En este caso, deberá comunicarse la obtención de otras subvenciones o ayudas.

Baldin gastu baterako dirulaguntza edo laguntza bat baino gehiago jasoko balitz, eta horren ondorioz diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainean soberakina sortuko balitz, itzuli egin beharko litzateke, bai eta dagokion berandutze-interesa ere (DLO, 37.3 artikulua.).

En caso de que se produjera una financiación simultánea del gasto subvencionado, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente (37.3 LGS).

Bederatzigarrena.– Ordainketak.

Noveno.– Pagos.

Dirulaguntza hiru epetan ordainduko da:

El libramiento de la subvención se efectuará en tres plazos:

– Lehenengoa, emandako guztizkoaren % 25, Gobernu Kontseiluak akordio hau onartu ondoren eta ikastetxeek langileak kontratatu dituztela eta ezarritako baldintzak betetzen dituztela justifikatu ondoren ordainduko da.

– El primero, del 25 % del total concedido, se hará efectivo tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del presente acuerdo y después de que los centros justifiquen que han contratado al personal y que este cumple los requisitos establecidos.

– Bigarrena, emandako guztiaren % 37,5, 2022ko otsailean.

– El segundo del 37,5 % del total concedido, en febrero de 2022.

– Hirugarren eta azken ordainketa, gainerako % 37,5a, 2021-2022 ikasturtea amaitu ondoren eta jasotako dirulaguntza osorik justifikatu ondoren.

– El tercer y último pago, del 37,5 % restante, una vez finalizado el curso 2021-22 y tras la verificación de la justificación total de la subvención recibida.

Hamargarrena.– Justifikazioa.

Décimo.– Justificación.

1.– Ikasturtea amaitu ondoren, eta 2022ko urriaren 15a baino lehen, ikastetxe onuradunetako pertsona edo erakunde titularrek amaierako justifikazio-memoria (III. eranskina) bidali beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta). Memoria horren helburua da frogatzea kontratazioak egin, egin direla, justifikatu direla eta ez dela gainfinantzaketarik egon. Memoria horrek, gutxienez, honako dokumentazio hau jasoko du, formatu elektronikoan edo kopia digitalizatuetan:

1.– Una vez finalizado el curso y antes del 15 de octubre de 2022 las personas o entidades titulares de los centros beneficiarios deberán remitir a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi accesible en la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta, la Memoria justificativa final (Anexo III), que tiene como objetivo demostrar que las contrataciones se han realizado, se han justificado y que no ha habido sobrefinanciación. Esta memoria contendrá, como mínimo, la siguiente documentación, en formato electrónico o en copias digitalizadas:

Diruz lagundu den kontratazioari dagozkion gastuen eta sarreren balantzea, dirulaguntza jaso duen ikastetxe pribatu itunduaren idazpurua daraman paperean eta haren legezko ordezkariak sinatuta.

Balance de gastos e ingresos relativos a la contratación que se subvenciona, en papel con membrete del centro privado concertado que recibe la subvención y firmado por su representante legal.

Nominak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-buletinak, egindako gastuen baliokideak, inondik ere.

Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social equivalentes a los gastos realizados.

Zinpeko aitorpen esplizitua, diruz lagundutako kontrataziorako beste erakunde publiko edo pribatu batzuetatik jasotako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuei buruzkoa. Halakorik jaso bada, dirulaguntza eman duen erakundearen izena eta zenbatekoa adierazi beharko dira, dirulaguntza jaso duen itunpeko ikastetxe pribatuaren idazpurudun paperean, haren legezko ordezkariak sinatuta.

Declaración jurada explícita relativa a la solicitud u obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la contratación subvencionada, procedentes de otras entidades públicas o privadas, indicando, en caso afirmativo, la cuantía y el nombre de la entidad concedente, en papel con membrete del centro privado concertado que recibe la subvención y firmada por su representante legal.

2.– Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzak zehatz begiratuko ditu egoki irizten dituen justifikazioak, ikusteko diruz lagundutako ekintzak zenbateko gastua izan duen, behar bezala kontrolatzeko dirulaguntza zorrotz aplikatu dela. Besteak beste, badu onuradunei eskatzerik hasieran eskatu eztako justifikanteak ere, onuradunek hasieratik ondo gordeta eta eskura izan behar dituzte-eta.

2.– La Dirección para la Diversidad y la Inclusión Educativa procederá a la comprobación de los justificantes que estime oportunos respecto del importe total de la actividad subvencionada y que permitan controlar la adecuada aplicación de la subvención, pudiendo requerir a las personas beneficiarias la entrega de los justificantes no exigidos inicialmente, y que estas deberán mantener en custodia y a disposición.

3.– Aurkeztutako justifikazioaren ondorioz egiaztatzen bada dirulaguntzak benetan egindako gastuak gainditzen dituela, dirua itzultzeko egoki den prozedura abiaraziko da.

3.– En el supuesto de que, como consecuencia de la justificación presentada, se constate que la ayuda supera a los gastos efectivamente realizados se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

Hamaikagarrena.– Onuradunen betebeharrak.

Undécimo.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Dirulaguntza emateko garaian ezinbesteko ziren baldintzak nola edo hala aldatu bazaizkie, berehala jakinarazi beharko diote zerbait aldatu dela Aniztasun eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzari Ikastetxe itundu pribatuetako pertsona edo erakunde titular izanik, dirulaguntzaren onuradun izan direnek. Aldaketa horien berri ez ematea nahikoa arrazoi izango da laguntza errebokatzeko.

1.– Las personas o entidades titulares de los centros docentes privados concertados beneficiarios estarán obligadas a comunicar de inmediato a la Dirección para la Diversidad y la Inclusión Educativa, cualquier modificación de las condiciones en las que se ha concedido la subvención. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda.

2.– Dirulaguntza zer helburutarako eman den, zuzenki horretarako erabiltzea; hau da, W67 aplikazio informatikoan ageri den ikasleei arreta emateko, hezkuntza-laguntzako espezialisten laguntza behar baitute. Laguntza hori 2021eko irailaren 8an kontabilizatu da, I. eranskinean.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida, que es la atención al alumnado que consta en el aplicativo informático W67 con necesidad de apoyo de personal EAE y que ha sido contabilizado el 8 de septiembre de 2021 en el Anexo I.

3.– Era berean, dirulaguntza jaso duten ikastetxetako pertsona edo erakunde titularrek nahitaez bete beharko dituzte Administrazio emaileak egoki iritzitako egiaztapenak, bai eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Administrazioaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egingo dizkietenak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Asimismo, las personas o entidades titulares de los centros docentes beneficiarios de la subvención quedan obligadas a someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración concedente, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las de control que realice la Oficina de Control Económico de la Administración, tal como se determina en el artículo 50.2, del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

4.– Gainera, egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, hala xedatzen baitu Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1991ko urriaren 7ko Aginduak (urriaren 15eko EHAA, 208. zk.). Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du onuradunek betebehar horiek zorrotz betetzen dituztela; horretarako, ez du haien baimenik behar izango, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren arabera.

4.– Además, deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, según lo establecido en la Orden de 7 de octubre de 1991, del Consejero de Hacienda y Finanzas (BOPV n.º 208, de 15 de octubre). La acreditación de dichas obligaciones se verificará automáticamente, tantas veces como sea necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, sail eskudunaren bitartez, ikastetxeetan auditoretzak egiterik izango du, emandako datuak egiazkoak direla egiaztatzeko.

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento competente, podrá realizar auditorías en los centros para verificar que los datos aportados son ciertos.

Hamabigarrena.– Dirulaguntza emateko erabakia aldatzea.

Duodécimo.– Modificación de la concesión.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, nolanahi ere, aldi berean beste ekarpen batzuk lortzen badira arauetan baimendutako kasuetatik kanpo, dirulaguntza emateko erabakia aldatu egin daiteke, dirulaguntzei buruzko legerian ezarritako baldintzetan.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión, en los términos establecidos en la legislación de subvenciones.

Hamahirugarrena.– Laguntza itzultzea eta ez-betetzeak.

Décimotercero.– Reintegro de la ayuda e incumplimientos.

1.– Erabaki honetan emandako dirulaguntza jasotzeko ezarritako edozein baldintza edo betebeharrak betetzen ez badira, edo azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan ezarritako kasuren bat gertatzen bada (besteak beste, laguntza ez erabiltzea diruz lagundu daitezkeen gastuetarako), arrazoi nahikoa izango da laguntza kobratzeko eskubidea galdu dela eta/edo itzuli behar dela erabakitzeko, lege horretan ezarritako prozedurarekin bat etorriz.

1.– El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión realizada en el presente acuerdo y de las obligaciones establecidas, así como la concurrencia de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellos la no aplicación de la ayuda a los gastos subvencionables, serán causas suficientes para determinar la pérdida del derecho al cobro y/o el reintegro de la ayuda conforme al procedimiento establecido en dicha Ley.

2.– Laguntza itzultzeko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 42. artikuluan horretarako ezarritako prozedurari jarraituko zaio, bidezkoak diren gainerako ekintzak alde batera utzi gabe.

2.– Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

AZKEN APARTATUETAKO LEHENENGOA
APARTADO FINAL PRIMERO

Onartuko den egunetik aurrera izango ditu ondorioak erabaki honek; ondoren, eta emandako dirulaguntzak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak argitaratuko ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, zenbatekoa eta ikastetxea adierazita.

El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su fecha de aprobación, y las subvenciones concedidas se publicarán por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de las Relaciones con el Parlamento en el Boletín Oficial del País Vasco con indicación del importe y centro docente.

AZKEN APARTATUETAKO BIGARRENA
APARTADO FINAL SEGUNDO

Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bi kasuetan.

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común