Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

196. zk., 2021eko irailaren 30a, osteguna

N.º 196, jueves 30 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4993
4993

EBAZPENA, 2021eko irailaren 21ekoa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, zeinaren bidez Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofiziala egiteko laguntzak emateko deialdia egiten baita 2021-2022 ikasturterako.

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se convocan ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres durante el curso académico 2021-2022.

Emakumeen eta gizonen berdintasuna ezinbestekoa da emakumeen aurkako indarkeria –berdintasun ezaren adierazgarri larrienetako bat eta giza eskubideen urratze nabarmena– erabat ezabatzeko. Arazo konplexua da, eta gizartetik guztiz ezabatzeko nahitaezkoa da koordinaturik jardutea indarkeria-egoerak, haien kausak eta indarkeria darabiltenen jarrerak prebenitzeko neurriak ikertzen, profesionalak trebatzen eta laguntza- eta harrera-zerbitzuak biktimen beharrizanetara egokitzen.

La consecución de la igualdad de mujeres y hombres se considera imprescindible para la eliminación de la violencia contra las mujeres, la más grave manifestación de la desigualdad y una clara violación de los derechos humanos de las víctimas. Se trata de un problema social complejo, cuya erradicación requiere actuaciones coordinadas de investigación sobre las situaciones, causas y prevención de estas conductas, de formación de las y los profesionales y la adecuación de los servicios de atención y acogida a las necesidades de las víctimas.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 53.2 artikuluan ezartzen denez, «Euskal herri-administrazioek, betiere, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzen eta ezabatzen eta biktimak zaintzen eta haiei laguntzen diharduten erakunde pribatuetako langileek prestakuntza jaso dezaten lagunduko dute».

El artículo 53.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, señala que «las administraciones públicas vascas han de favorecer también la formación del personal de entidades privadas que trabajen en el ámbito de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, así como en el de la asistencia y apoyo a sus víctimas».

Horregatik, Emakundek, Deustuko Unibertsitatearekin koordinaturik, Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Aditu eta Master ikastaroaren lehen edizioa kofinantzatu zuen 2003. urteko jarduketa planaren barruan.

Emakunde, en coordinación con la Universidad de Deusto inició en el año 2003, en su plan anual de actuación, la cofinanciación de la Primera Edición del Máster y Experto en intervención en violencia contra las mujeres.

Deialdi hau bat dator Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen 2019-2021 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzen duen Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2018ko urriaren 31ko Ebazpenean ezarritakoarekin. Dokumentu hori Emakunderen webgunean kontsulta daiteke.

La convocatoria se ajusta a lo dispuesto en la Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para el periodo 2019-2021. Este documento que se puede consultar en la web de Emakunde.

Ezarritako lankidetza-ildoarekin jarraituz, Deustuko Unibertsitateak eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak premia ikusi dute emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzen lagunduko duten neurriak bilatzeko eta marko berri bat ezartzeko. Marko berri horrek ahalbidetuko du, batetik, hasitako prestakuntza-esperientziarekin jarraitzea, eta, bestetik, laguntza-deialdi publiko hau egitea, 2021-2022 ikasturterako, hain zuzen ere Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Master Ofizialaren edizio hau finantzatzeko, eta, hartara, langile espezializatuaren prestakuntzaren alde egiteko.

Continuando con la línea de colaboración establecida, se ha considerado por parte de la Universidad de Deusto y de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer la necesidad de seguir buscando medidas que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y de establecer nuevamente un marco que permita continuar con la experiencia formativa iniciada, así como realizar la presente convocatoria pública de ayudas, para el curso académico 2021-2022, en orden a financiar esta nueva edición del Máster Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres con el fin de favorecer la formación de personal especializado.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Eremua eta xedea.

Artículo 1.– Ámbito y objeto.

Ebazpen honen xedea da Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofiziala egiteko laguntzen deialdia egitea. Masterra Deustuko Unibertsitatean emango da, 2021-2022 ikasturtean. Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofiziala 60 ECTS (Europako kredituak) dituen master ofiziala da, eta bost modulutan egituratzen da:

La presente Resolución tiene por objeto convocar ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres que se impartirá en la Universidad de Deusto durante el curso académico 2021-2022. El Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres se imparte como un Máster oficial de 60 ECTS (créditos europeos) y se estructura en torno a cinco módulos:

I. modulua: Gizarte mailako eta diziplina arteko esku hartzea.

Módulo I: Intervención social interdisciplinar.

II. modulua: Esku-hartze sozialerako tresna profesional espezifikoak.

Módulo II: Herramientas profesionales específicas para la intervención social.

III. modulua: Genero-indarkerian eta etxeko indarkerian esku hartzea.

Módulo III: Intervención en violencia de género y violencia doméstica.

IV. modulua: Kanpoko praktikaldiak.

Módulo IV: Prácticas externas.

V. modulua: Masterreko amaierako lana.

Módulo V: Trabajo final del Máster.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko aurrekontuetan horretarako ezarritako aurrekontuko kredituetatik etorriko dira aurreko artikuluan ezarritako xederako erabiliko diren diru-baliabideak, eta, guztira, hogeita bederatzi mila berrehun eta berrogeita lau (29.244) euro dira.

Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y se cifran en un total de veintinueve mil doscientos cuarenta y cuatro (29.244) euros.

3. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 3.– Procedimiento de concesión de las ayudas.

Deialdi hau lehiarik gabeko prozeduraren bidez ebatziko da. Horretarako, garaiz eta behar bezala aurkeztutako eskabideak aztertuko dira. Dirua onuradunen artean banatuko da modu proportzionalean eta zati berdinetan esleituko zaizkie, baldin eta ebazpen honen bidez ezarri diren baldintzak betetzen badituzte.

La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia no competitiva. A estos efectos, la concesión se realizará mediante la comprobación de las solicitudes que hayan sido presentadas en tiempo y forma, adjudicando los recursos económicos de forma proporcional y a partes iguales entre todas aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en la presente Resolución.

4. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 4.– Personas beneficiarias.

1.– Betekizun orokor hauek betetzen dituzten pertsonek eska ditzakete laguntzak:

1.– Podrán solicitar las ayudas las personas que reúnan los siguientes requisitos generales:

a) Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan eduki behar da, laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik, gutxienez.

a) Tener vecindad administrativa en el País Vasco con al menos un año de anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.

b) Interesa erakustea genero-indarkerian esku hartze alorreko prestakuntzan eta esku-hartze eraginkorragoak egiteko gaitasun profesionala bilatzea berdintasun arloan zein genero-indarkeriaren biktimei laguntza osoa emateko.

b) Ser una persona interesada por la formación en materia de intervención en violencia de género, y que busca una capacitación profesional para realizar intervenciones eficaces en materia de igualdad y de atención integral a las víctimas de violencia de género.

c) Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofizialean onartutakoen artean izatea.

c) Ser una de las personas admitidas en el Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres.

2.– Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko trebakuntza jaso duten pertsonek ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, baldin eta trebakuntza hori herri-administrazio batek finantzatu badu eta 150 ordukoa edo gehiagokoa izan bada.

2.– No podrán concurrir a la convocatoria aquellas personas que hayan recibido formación en igualdad de mujeres y hombres de una duración igual o superior a 150 horas con financiación de las Administraciones Públicas.

3.– Ezingo dira izan ebazpen honetan deitzen diren laguntzen onuradun dirulaguntza bat itzultzeko edo hargatik zehapena ezartzeko prozedura batean sartuta daudenak, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek ematen dituzten laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den halako prozedura batean sartuta daudenak.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a las personas beneficiarias de estas quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Pertsona eskatzaileek bete beharko dituzte Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak. Bereziki, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea eta, era berean, dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketa egunean egotea.

4.– Las personas solicitantes deberán cumplir los requisitos contenidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En especial, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social e, igualmente, estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

5. artikulua.– Laguntzak baliabide elektronikoz izapidetzea.

Artículo 5.– Tramitación electrónica de las ayudas.

1.– Prozedura honetako izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskaerak egiteko, interesdunek baliabide elektronikoak erabil ditzakete.

1.– Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Eskabideak elektronikoki ere aurkeztu ahal izango dira, ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren Ahalordetzeen Erregistroan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Las solicitudes también podrán presentarse electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi Vasco, accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

2.– Interesdunek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikaziorako eta sinadura elektronikorako bitarteko bat izan beharko dute, honako helbide honetan kontsulta daitekeena: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

2.– Las personas interesadas deberán disponer de un medio de identificación y firma electrónica admitido en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, consultable en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko jarraibideak –bai aurrez aurre, bai bide elektronikoz– honako egoitza elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0036408

3.– Las instrucciones sobre la tramitación, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos se encuentran también disponibles en la siguiente sede electrónica: https://www.euskadi.eus/servicios/0036408

4.– Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea.

4.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskabidearen osteko izapideak bide elektronikoz egiteko, egoitza elektroniko hau erabili ahal izango da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta lekua.

Artículo 6.– Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 2021eko urriaren 31n amaituko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de octubre de 2021.

2.– Eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari zuzenduko zaizkio, eta aurrez aurre aurkez daitezke honako leku hauetan: herritarrei arreta emateko bulegoetan, Zuzenean Zerbitzuan (Kale Nagusia 85, 48011 Bilbo; Andia 13, 20003 Donostia; Ramiro de Maeztu 10, 01008 Vitoria-Gasteiz); Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Erregistro Nagusian (Manuel Iradier 36, Vitoria-Gasteiz); edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan.

2.– Las solicitudes se dirigirán a la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y podrán presentarse de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía, servicio Zuzenean (Gran Vía 85, 48011 Bilbao; Andía 13, 20003 Donostia / San Sebastián; Ramiro de Maeztu 10, 01008 Vitoria-Gasteiz), en el Registro General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, sito en la calle Manuel Iradier, n.º 36, de Vitoria-Gasteiz o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabideak Zuzenean Zerbitzuan aurkezteko, hitzordua eskatu beharko da honako webgune honetan: https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean, edo bestela, hitzordua eskatzeko edo baliogabetzeko telefono esklusiboaren bidez (945 01 90 00).

La presentación de solicitudes en el Servicio Zuzenean será exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa 945 01 90 00.

Eskabide-eredua eta gainerako dokumentazioa euskadi.eus egoitza elektronikoan eskuragarri egongo dira: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0036408

El modelo de solicitud y demás documentación requerida estarán disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0036408

3.– Interesdunek beraiek aukeratutako hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak eta horiekin batera doazen ziurtagiriak. Eskabidearen ondoriozko jardueretan eta prozeduran zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– Las personas interesadas podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que acompañen, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Eskabideak aurkezteak berekin dakar deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartzea.

4.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

5.– Posta-bulegoaren bidez aurkezten diren eskabideak gutun-azal irekian jarri beharko dira, ziurtatu aurretik posta-zerbitzuko funtzionarioek eguna eta zigilua jartzeko. Hala egin ezean, dagokion bulego publikoan noiz sartzen den, egun horretan aurkeztutzat joko da.

5.– Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos antes de su certificación. De no ser así, se considerará presentada en la fecha de entrada en la correspondiente oficina pública.

7. artikulua.– Eskabidea eta betekizunak egiaztatzea.

Artículo 7.– Solicitud y acreditación de requisitos.

1.– Laguntza-eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1.– Junto con la solicitud de ayuda se aportará la siguiente documentación:

a) Eskatzaileak genero-indarkeriako esku-hartzearen arloan prestakuntza jasotzeko zer nolako interesa duen azaltzea. Horretarako, eskuz idatzitako azalpen memoria bat aurkeztu beharko du.

a) Acreditación del interés por la formación en materia de intervención en violencia de género, mediante la presentación de memoria explicativa manuscrita.

b) Deustuko Unibertsitatean masterra egiteko onartua izan dela egiaztatzea; hori izan ezean, onarpen-eskabidearen kopia.

b) Acreditación de la aceptación por la Universidad de Deusto de la realización del Máster; si no estuviera en posesión de la misma, bastará con la copia del escrito de solicitud de admisión.

c) Nortasun agiri nazionala, pasaportea edo pertsona fisikoaren nortasuna egiaztatzen duen antzeko dokumentua.

c) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento similar acreditativo de la identidad de la persona física.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneraturik izatea ziurtatzen duen egiaztagiria.

d) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Errolda ziurtagiria.

e) Certificado de empadronamiento.

2.– Administrazioak ofizioz kontsultatu eta egiaztatu ahal izango ditu c) eta d) apartatuetako dokumentuak, bide presentziala zein elektronikoa erabiltzen denean, salbu eta egiaztapen elektronikoa egiteko baimena berariaz ukatzen duela jasota badago. Kasu horretan, interesdunak dokumentazioa aurkezteko konpromisoa hartzen du.

2.– La Administración podrá consultar y verificar de oficio los documentos de los apartados c) y d), tanto cuando utilice el canal presencial como el electrónico, salvo que conste que deniega expresamente el consentimiento para su verificación electrónica. En ese caso, la persona interesada se compromete a aportar la documentación.

Horrela ezartzen baitu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluak eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak, laguntza emateko ebazpena hartu aurretik egiaztatu egin behar dira deialdiaren betekizunak, bai bakoitzak dagozkion egiaztagiriak aurkeztuta, bai organo kudeatzaileak zuzenean egiaztapena egiteko eskumena ez ukatuz, zuzenean egiazta dezan.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, antes de la resolución de concesión de la ayuda deberán ser acreditados los requisitos de la convocatoria, bien aportando la persona interesada la certificación correspondiente, bien no negándose a que el órgano gestor lo verifique directamente.

Pertsona eskatzaileek berariaz egin diezaiokete uko onarpenari, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

La persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para su verificación electrónica, de acuerdo con el artículo 22.4 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Betekizunak egiaztatzeko modua helbide elektroniko honetan zehaztuko da: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0036408

3.– La forma de acreditar los requisitos se especifica en esta Resolución y en la siguiente dirección electrónica: https://www.euskadi.eus/servicios/0036408

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua betetze aldera, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatu ahal izango da obligazio hauek betetzen direla:

4.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, se deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones mediante declaración responsable:

a) Beste edozein administraziok edo erakundek –publikoa zein pribatua izan– helburu bererako ematen dituen dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatuz eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri eman behar da.

a) La comunicación de la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Eskatzaileak ez duela dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapen edo zehapen penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere.

b) La manifestación de no hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

c) Egiaztatu egin beharko du, halaber, ez duela administrazio-zehapenik edo zehapen penalik sexu-bereizkeria egitegatik, eta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, ez zaiela horrelako debekurik ezarri.

c) No encontrarse cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo ni estar sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Egiazkoak direla eskabidean eta erantsitako agirietan jasotako datuak.

d) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.

e) Eskatzaileak betetzen dituela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluak ezartzen dituen baldintza guztiak laguntza hauen onuradun izateko.

e) Que la persona solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiaria de estas ayudas.

5.– Erantzukizunezko adierazpenarekin batera doan edo aurkezten den edozein datu, adierazpen edo agiritan oinarrizko zehaztasunik eza, faltsukeria edo omisioa atzemanez gero, galdu egingo da prozeduran jarraitzeko aukera, horren berri dagoen momentutik, alde batera utzi gabe gerta litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

5.– La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar en el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Halaber, gisa horretako egoera dagoela adierazten duen Administrazio Publikoaren ebazpen baten bidez, interesdunak dirua itzuli beharra duela adierazi ahal izango da, hala badagokio, eta denboraldi jakin batean ezin izango duela helburu bererako prozedura hasteko eskatu; hori guztia aplikatzekoak diren arauetan xedatutakoaren arabera.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de reintegro si fuera el caso, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas de aplicación.

6.– Beharrezko iritziz gero, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari nagusiak egokitzat jotzen duen informazio osagarria eska dezake.

6.– En aquellos casos en que se estime oportuno, la Secretaria General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.

8. artikulua.– Eskabideetan atzemandako akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos en las solicitudes.

Laguntzetarako eskabideak behar bezala betetzen ez badira edo 7. artikuluan eskatutako agiriren bat falta badute, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak falta diren agiriak aurkezteko edo atzemandako hutsa zuzentzeko eskatuko dio eskatzaileari, eta horretarako, hamar egun balioduneko epea emango dio jakinarazpenaren egunaren biharamunetik aurrera. Horrez gain, eskatutakoa egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertzen dela ohartaraziko zaio eskatzaileari; horretarako, aurretiaz ebazpena eman beharko da, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan agindutakoari jarraikiz (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).

Si las solicitudes de ayudas no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación señalada en el artículo 7, la Secretaria General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer requerirá la presentación de la documentación omitida o la subsanación del defecto observado concediendo, a estos efectos, un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su notificación con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. artikulua.– Hautaketa Batzordea.

Artículo 9.– Comisión de Selección.

1.– Aurkeztutako eskaerak aztertzeko, hautaketa-batzorde bat eratuko da. Hona hemen kideak:

1.– Para el análisis de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Selección compuesta por:

Presidentea: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari nagusia, Zuriñe Elordi Romero andrea.

Presidenta: Dña. Zuriñe Elordi Romero, Secretaria General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Bokalak:

Vocales:

– Izaskun Garaigordobil Garmendia jauna, Administrazio eta Zerbitzu Arloko arduraduna.

– Dña. Izaskun Garaigordobil Garmendia, responsable del Área de Administración y Servicios.

– Socorro Álvarez Fernández andrea, Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzearen Arloko arduraduna.

– Dña. Socorro Álvarez Fernández, responsable del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

– Begoña Calvo Vicandi andrea, Aholkularitza Juridikoaren Arloko arduraduna.

– Dña. Begoña Calvo Vicandi, responsable del Área de Asesoría Jurídica.

– Sorne Etxebarria Arrien andrea, Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzearen Arloko teknikaria.

– Dña. Sorne Etxebarria Arrien, técnica del Área para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Idazkaria: Aholkularitza Juridikoaren Arloko arduradunak beteko du eginkizun hori.

Secretaria: actuará como tal la responsable del Área de Asesoría Jurídica.

10. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantía de las ayudas.

Dirulaguntza bakoitzaren zenbatekoak matrikulak duen kostuaren zati bat beteko du, 2021-2022 ikasturtean.

La cuantía individualizada de la subvención cubrirá parte del coste de la matrícula del máster para el curso académico 2021-2022.

Aurrekontu zuzkidura onuradunen artean banatuko da modu proportzionalean eta zati berdinetan, harik eta aurrekontu zuzkidura agortu arte. Nolanahi ere, laguntzaren zenbatekoak ezingo du gainditu matrikula-kostuaren % 100.

La dotación se distribuirá de forma proporcional y a partes iguales entre las personas beneficiarias hasta agotar de la dotación presupuestaria referida, pero sin que en ningún caso la ayuda percibida supere el 100 % del coste de la matrícula.

11. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honetan ezarritako dirulaguntzak bateragarriak dira gainerako erakunde publiko edo pribatu guztiek helburu berarekin ematen dituztenekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Halakorik gertatuz gero, dagokion gehienezko mugaraino murriztuko da dirulaguntza.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquiera otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

12. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 12.– Resolución.

1.– Eskabideak Hautaketa Batzordeak aztertuko ditu; ondoren, proposamena bidaliko dio Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari. Emakundeko zuzendariak ebazpen espresua emango du, zeinaren bidez prozesua amaituko baita eta dirulaguntza nori eman eta nori ukatu zaion adieraziko.

1.– Las solicitudes serán analizadas por la Comisión de Selección, que elevará su propuesta a la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Esta dictará resolución expresa que, poniendo fin al proceso iniciado recogerá las subvenciones concedidas y denegadas. La resolución adoptada será notificada individualmente a las personas solicitantes.

Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie eskatzaileei. Emandako dirulaguntzen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da, herritar orok horren berri izan dezan. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, hala ezarrita baitago uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 artikuluan eta 46. artikuluko 1. eta 4. paragrafoetan (29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa).

Asimismo, a efectos de general conocimiento, la relación de las subvenciones concedidas será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses conforme a lo establecido en el artículo 8.3 y en los párrafos 1 y 4 del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak barnean direla, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» ren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– Ebazpen honen babesean egindako eskabideak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izango da gehienez ere, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera. Epe horretan interesdunari ebazpenik jakinarazten ez bazaio, dirulaguntzarako eskaera ezetsi egin dela esan nahiko du, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoaren arabera (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).

2.– El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes formuladas al amparo de la presente Resolución será de tres meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial del País Vasco. Si transcurrido este plazo no hubiera sido notificada a la persona interesada resolución alguna, podrá entenderse desestimada la petición de subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Ebazpen honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradunek beteko dituzte Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak, eta bereziki hauek:

Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Resolución deberán cumplir las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en especial, las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartu behar dute. Ildo horretatik, dirulaguntza eman zaiela jakinarazteko idazkia jaso eta hamabost eguneko epean onuradunek dirulaguntzari beren-beregi eta idatziz uko egiten ez badiote, dirulaguntza onartu egin dutela esan nahiko du.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las personas beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Alta emanda egotea Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan. Betekizun hori bete behar da, deialdia ebazteko eta ordainketak egin ahal izateko, laguntza ematearen aldeko ebazpena izanez gero. Alta emanda egoteko inprimakiak eskuratzeko helbidea hau da: http://www.euskadi.eus/hirugarrenak/

b) Estar dada de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía. Este requisito es necesario para resolver la convocatoria y poder efectuar los pagos en caso de resolución concesoria. El alta se puede tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica: https://www.euskadi.eus/altaterceros

c) Dirulaguntza zertarako eman den, xede horretarako erabili behar dute, eta, halaber, diruz lagunduko diren jarduerak Emakundek noiznahi egiaztatzea onartu behar dute.

c) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida, y admitir en todo momento la verificación por parte de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer de las actividades subvencionadas a desarrollar.

d) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, beren eginkizunetan dihardutela, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzen inguruan eskatutako informazioa eman behar diete.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50. artikuluan ezarritakoa betez, obligazioak betetzea (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaz onartutako testu bategina).

e) Cumplir con las obligaciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

f) Ebazpen honetan jasotzen dena betetzea.

f) Cumplir con lo contenido en la presente Resolución.

14. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 14.– Pago de la subvención.

Dirulaguntza zatika ordainduko da, bi alditan. Lehenik, emandako dirulaguntzaren % 75, 13.a) artikuluan aurreikusitako epea igarota, eta berariaz uko egiten ez bada. Ondoren, gainerako % 25 ordainduko da, zehazki onuradunak ikasturtearen lehen seihilekoan zer nolako asistentzia eta aprobetxamendua izan duen azaltzen duen Deustuko Unibertsitatearen jarraipen-txostena helarazi eta gero.

El pago de la subvención se materializará fraccionadamente a través de dos libramientos, efectuándose el primero por un importe equivalente al 75 % de la subvención concedida, una vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo 13.a) sin mediar renuncia expresa. El segundo libramiento por la cantidad restante (25 % del total de la subvención), se llevará a efecto una vez remitido por la Universidad de Deusto el informe de seguimiento de la asistencia y aprovechamiento académico de la persona beneficiaria correspondiente al primer semestre del curso académico.

Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean agertu beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la persona beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros.

15. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 15.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzaren bat aldatzen bada, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari jakinarazi beharko zaio. Dirulaguntza emateko kontuan izan diren inguruabarrak aldatuz gero (baldin eta dirulaguntzaren helburua bete bada) edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk laguntzarik edo dirulaguntzarik emanez gero, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu daiteke, pertsona interesdunei aldez aurretik entzun ostean.

1.– Se deberá poner en conocimiento de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. Las alteraciones que se produzcan, siempre que se entienda cumplido el objeto de la subvención, así como, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones, previa audiencia de las personas interesadas.

2.– Ebazpen honetako 14. artikuluan aipatutako txostena edo, hala badagokio, artikulu honetako aurreko paragrafoan aipatutako dokumentazioa jaso ondoren, eta agiriak aztertu eta ebaluatu ondoren, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak, administrazio-bidea amaitutzat emango duen ebazpen baten bidez, emandako dirulaguntza aldatu edo likidatuko du; horrez gainera, hala badagokio, dirulaguntzen zenbatekoak egokituko ditu. Ebazpen horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, betiere Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3, 46.1 eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

2.– Recibido el informe mencionado en el artículo 14 de la presente Resolución o, en su caso, la documentación referida en el apartado 1 de este artículo, previo el análisis y evaluación de lo aportado, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer procederá, mediante resolución que pondrá fin a la vía administrativa, a efectuar, según los casos, la modificación y/o la liquidación de la subvención concedida en la que se reajustarán, si procede, los importes de la misma, y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses conforme a lo establecido en el artículo 8.3 y en los párrafos 1 y 4 del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

16. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 16.– Incumplimientos.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetako bat edo batzuk betetzen ez direla egiaztatzen bada, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa betez eta, bereziki, justifikaziorik gabe masterreko eskoletara joateari utzi zaiola edo masterra bertan behera utzi dela egiaztatzen bada, jasotako zenbatekoak eta zenbateko horiei dagozkien berandutze-interesak itzuli egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera. Zehazkiago, dirua itzultzeko arrazoi izango dira azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 36. eta 37. artikuluetan hartutako ekintza eta egoerak.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular la falta de asistencia injustificada o el abandono del Máster, dará lugar, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Más específicamente, serán causa de reintegro los hechos y las situaciones contenidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Deustuko Unibertsitateak jakinaraziko du justifikaziorik gabe masterreko eskoletara joateari utzi bazaio edo masterra bertan behera utzi bada.

La falta de asistencia injustificada o el abandono del Máster serán debidamente comunicados por la Universidad de Deusto.

17. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 17.– Procedimiento de reintegro.

Ezarritako baldintzak edo betebeharrak betetzen ez direla eta, emandako dirulaguntza ezeztatu eta, hala badagokio, dirulaguntza itzultzeko jarraituko den prozedura abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoari lotuko zaio. Dekretu horrek honako hau ezartzen du:

El procedimiento para la revocación y, en su caso, la devolución de la subvención concedida, en el supuesto de incumplimiento de las condiciones y/u obligaciones establecidas, se ajustará a lo dispuesto en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, que establece lo siguiente:

a) Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak prozeduraren hasiera eta prozedura funtsatzeko arrazoiak jakinaraziko dizkio interesdunari, eta 15 egun balioduneko epea emango dio, egokitzat joz gero, alegazioak aurkezteko.

a) La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer comunicará a la persona interesada la iniciación del procedimiento y las causas que lo fundamentan, concediendo un plazo de 15 días hábiles para que formule las alegaciones que estime oportunas.

b) Alegazioak jaso ondoren edo alegaziorik egin gabe epea amaitu ondoren, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak amaitutzat joko du prozedura, ebazpen baten bidez. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, hala ezarrita baitago uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 artikuluan eta 46. artikuluko 1. eta 4. paragrafoetan (29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa).

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses conforme a lo establecido en el artículo 8.3 y en los párrafos 1 y 4 del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ebazpenean baldintzak bete ez direla adierazten bada, galdutzat joko da dirulaguntza jasotzeko eskubidea, eta, beharrezkoa bada, jasotako zenbatekoak eta aplikatzekoak diren legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzultzeko aginduko da. Dirua bi hilabeteko epean itzuli beharko da, jakinarazpena egiten den egunetik hasita. Epe hori borondatezko alditzat joko da.

Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas más los intereses legales que resultaren de aplicación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde su notificación. Este plazo se considerará como período voluntario.

c) Borondatezko aldian itzulketarik egiten ez bada, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko organo eskudunari jakinaraziko zaio, premiamendu-bideari ekin diezaion, aplikatzekoa den legezko araudian xedatutakoari jarraituz.

c) La falta de reintegro en el período voluntario será puesta en conocimiento del órgano competente del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

d) Aplikatzekoak diren arauak ez betetzeagatik dirulaguntzak itzultzeari buruz artikulu honetan araututako prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, gehienez ere.

d) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento para la resolución de las ayudas concedidas por incumplimiento de las normas aplicables, regulado en el presente artículo será de seis meses.

18. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendua.

Artículo 18.– Tratamiento de datos personales.

Deialdi honetan parte hartzen dutenen datu pertsonalak sartuko dira Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen Bekak, sariak, laguntzak eta dirulaguntzak izeneko datuen tratamendua egiteko. Tratamendu hori Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan araututa dago. Erregelamendu horren bidez, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dira, eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen da. Esteka honen bidez informazio gehiago lor daiteke: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/062200-capa1-eu.shtml

Los datos personales de quienes participen en esta convocatoria serán incorporados para su tratamiento de datos denominado ayudas, subvenciones, premios y becas de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Pueden obtener más información a través de este enlace: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/062200-capa1-es.shtml

Erakundeak sustatutako laguntzak kudeatzeko bakarrik erabiliko da fitxategi hau, botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. Hala nahi dutenek baliatu ahal izango dituzte legeak aurreikusten dituen eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko, aurka egiteko, zein Erregelamenduan aurreikusitako eskubideak. Datuak babesteko informazioa: www.euskadi.eus/datu-babesa

El uso de dichos datos se circunscribe al uso exclusivo de la gestión de las ayudas promovidas por el Instituto en el cumplimiento de una misión en ejercicio de Poderes Públicos. Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, así como cualquier otro derecho previsto por el Reglamento. Información de protección de datos: https://www.euskadi.eus/proteccion-datos

Datu pertsonalak ez dira hirugarren herrialdeetara bidaliko, ezta hirugarren pertsonei emango ere, lege-betebeharra betetzeko ez bada.

No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal, ni se transferirán a terceros países.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan berariaz jasotzen diren laguntzei honako hauetan ezarritakoa aplikatuko zaie: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko legearen testu bategina; eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean xedatzen den oinarrizko legeria, eta Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

Las ayudas a las que se refiere la presente Resolución se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, al Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezakete, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera, hala xedatuta baitago uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 artikuluan eta 46. artikuluko 1. eta 4. paragrafoetan (29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa).

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial, conforme a lo establecido en el artículo 8.3 y en los párrafos 1 y 4 del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de septiembre de 2021.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común