Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

196. zk., 2021eko irailaren 30a, osteguna

N.º 196, jueves 30 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4987
4987

EBAZPENA, 2021eko irailaren 2koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, Hezkuntzako sailburuaren 2020ko urriaren 7ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen erakunde onuradunen zerrenda argitaratzeko dena. Agindu horren bidez, laguntzak ematen dira 2021-2023 aldian oinarrizko ikerketako eta/edo ikerketa aplikatuko proiektuak egiteko eta 2021-2022 aldirako Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako aurreikusitako funtsen kargura ikerketa eta berrikuntza teknologikorako (2020ko urriaren 26ko EHAA, 210. zk.).

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de las entidades beneficiarias de las ayudas relativas a la Orden de 7 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el periodo 2021-2023, y ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica, con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, para el período 2021-2022 (BOPV n.º 210, de 26 de octubre de 2020).

Deialdi-aginduaren 13. artikuluaren arabera, Hautaketa Batzordeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari, eta hark esleipenak egingo ditu ebazpen baten bidez; ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da, hargatik eragotzi gabe gerora EHAAn laguntzen erakunde onuradunak eta eman zaizkien diru-kopuruak zein izan diren argitara ematea, publikotasun-ondorioetarako.

El artículo 13 de la Orden de Convocatoria establece que la Comisión de Selección elevará la propuesta de resolución al Viceconsejero de Universidades e Investigación, quien realizará las adjudicaciones mediante resolución, que se publicará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco, sin perjuicio de que posteriormente se publique en el BOPV la relación de las entidades beneficiarias y de los importes de las ayudas concedidas, a efectos de publicidad.

2021eko ekainaren 29an ebatzi zen deialdia, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu zen ebazpena; beraz, argitara eman behar da zein izan diren laguntzen erakunde onuradunak eta zein emandako diru-kopuruak, publikotasun-ondorioetarako. Horregatik, honako hau

Habiéndose realizado ya la resolución de la convocatoria con fecha de 29 de junio de 2021 y habiéndose publicado en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco dicha resolución, procede llevar a cabo la publicación de la relación de las entidades beneficiarias y de los importes de las ayudas concedidas, a efectos de publicidad, por lo que

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengo artikulua.– Oinarrizko ikerketako eta/edo ikerketa aplikatuko proiektuak egiteko emandako laguntzen erakunde onuradunen zerrenda eta diru-kopuruak argitaratzea. Ebazpen honen 1. eranskinean ageri dira.

Artículo primero.– Publicar la relación de las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas para realizar Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el periodo 2021-2023, con indicación de las cuantías concedidas, que se incluyen en el Anexo 1 de esta Resolución.

Bigarren artikulua.– Ezagutza unibertsitatetik enpresetara eramatea helburu duten ikerketa-proiektuak egiteko emandako laguntzen erakunde onuradunen zerrenda eta diru-kopuruak argitaratzea. Ebazpen honen 2. eranskinean ageri dira.

Artículo segundo.– Publicar la relación de las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas para realizar Proyectos de Investigación para transferencia de conocimiento desde la Universidad hacia las Empresas, 2021-2022, con indicación de los importes concedidos, que se incluyen en el Anexo 2 de esta Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2021.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común