Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

192. zk., 2021eko irailaren 24a, ostirala

N.º 192, viernes 24 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4908
4908

AGINDUA, 2021eko irailaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak iragartzen eta arautzen baitira osasunaren arloko irabazi-asmorik gabeko erakundeen eraketarako edo funtzionamendurako eta osasun-langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antola ditzaten 2021ean.

ORDEN de 2 de septiembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se convocan y regulan ayudas a entidades sin ánimo de lucro del ámbito sanitario para su constitución o funcionamiento y para la organización de actividades de formación continuada dirigidas a profesionales de la salud, durante el año 2021.

Biztanleriari osasun-arreta egokia ematea faktore askoren mende dago; horien artean, osasun-arloko langileen gaikuntza nabarmentzen da, eta, horretarako, kalitatezko prestakuntza-prozesu bat behar da.

Una correcta atención sanitaria a la población depende de múltiples factores, entre los que cobra una singular relevancia la capacitación del personal sanitario, para lo que se requiere un proceso formativo de calidad.

Osasungintzako profesionalen eskubidetzat eta betebehartzat hartzen den etengabeko prestakuntza (44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, lanbide sanitarioak antolatzeari buruzkoa), gaur egun, ohiko eta beharrezko jardueratzat hartzen dute osasunaren, hezkuntzaren, elkarteen eta korporazioen arloetako erakundeek eta profesionalek berek. Osasun- eta gaixotasun-prozesuen ezagutzak, prozesu horiek baldintzatzen dituzten alderdiak, eredu epidemiologikoak eta erabiltzen diren teknologien berrikuntzak ez ezik, osasun-sistemen eta, oro har, gizarte-sistemen antolaketa ere etengabe aldatzen ari denez, profesionalaren konpetentziak betebehar etiko gisa mantendu eta etengabe hobetu behar dira, profesional horren esku dauden herritarrei ahalik eta arreta hoberena eskaintzeko. Etengabeko prestakuntza oso tresna ahaltsua da helburu hori lortzeko.

La Formación Continuada reconocida como un derecho y un deber del profesional sanitario (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias), hoy está asumida como una actividad habitual y necesaria, tanto por las instituciones sanitarias, educativas, asociativas y corporativas, como por las y los propios profesionales. El incesante cambio en el conocimiento de los procesos de salud y enfermedad, sus factores condicionantes, patrones epidemiológicos, novedades en las tecnologías en uso, así como en la organización de los sistemas de salud, y sociales en general, obligan a mantener y mejorar constantemente las competencias de las y los profesionales como un deber ético, de ofertar la mejor atención posible a la ciudadanía a la que sirve. La formación continuada, es una herramienta muy potente para lograr este fin.

Halaber, prestakuntza-jarduerak antolatuz, profesionalen arteko komunikazioa errazten duten topaguneak sustatzen dira, eta, hala, ezagutzaren hedapena kudeatzen da, bilera zientifikoak, ikastaroak, jardunaldiak eta abar antolatuta.

Asimismo, por medio de la organización de actividades formativas se potencian lugares de encuentro que favorecen la comunicación entre profesionales, gestionando así la difusión del conocimiento en forma de organización de reuniones científicas, cursos, jornadas, etc.

Deialdi honetan diruz laguntzekoak diren jarduerek bat etorri behar dute Osasun Sailak legegintzaldi honetarako finkatutako ildo estrategikoekin.

Las actividades a subvencionar en la presente convocatoria deben enmarcarse en las líneas estratégicas del Departamento de Salud para esta legislatura.

Bestalde, Osasun Sailaren ustez, gaixotasunak dituzten pertsonen osasuna eta ongizatea hobetzeko, onuragarria eta ezinbestekoa da laguntzea osasunaren esparruan diharduten profesionalen elkargoak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak, osasun arloko profesionalei prestakuntza eman diezaieten, beren ezagutza teknikoa eguneratu edo osasun-ikerketa bultzatu dezaten.

Por otra parte, el Departamento de Salud estima positivo e indispensable para la mejora de la salud y el bienestar de las personas afectadas por enfermedades ayudar a las organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que faciliten a las y los profesionales de la salud formación y actualización técnica o fomenten la investigación sanitaria.

Deialdi hau Osasun Sailaren 2021eko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota dago. Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren arabera, arlo sanitarioko profesionalen prestakuntza hartzen da dirulaguntzen jarduera-eremu handienekotzat.

La presente convocatoria se encuentra incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 del Departamento de Salud. El Plan Estratégico de Subvenciones recoge la formación de las y los profesionales sanitarios como una de las grandes áreas de actividad subvencional.

Agindu honetan aurreikusitako jarduerak diruz laguntzeko, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan horretara bideratutako aurrekontu-kredituetatik datozen baliabide ekonomikoak daude.

Para la subvención de las actividades previstas en esta Orden se cuenta con los recursos económicos procedentes de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2021.

Kontuan hartuta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren abenduaren 15eko 6/05 Zirkularra –Europar Batasunean egin beharreko izapideen kontrolari buruzkoa–, deialdi honetan arautzen diren dirulaguntzak ezin dira estatu-laguntzatzat hartu, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuko (EBFT) 107.1 artikuluan xedatutakoaren arabera; izan ere, deialdiaren bidez diruz lagun daitezkeen xedeen edo jardueren helburua ezin da jarduera ekonomikotzat hartu, hezkuntza- eta ikerketa-jarduerak direlako.

De acuerdo con la Circular n.º 6/05, de 15 de diciembre de la Oficina de Control Económico, sobre el control de los trámites a realizar ante la Unión Europea, las ayudas que se regulan en la presente convocatoria no pueden ser consideradas ayudas de Estado, según lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que el objeto o actividades financiables por la convocatoria distan de lo que puede considerarse una actividad económica puesto que se trata de actividades educativas y de investigación.

Xedapen hauek izan dira kontuan: aplikatzeko oinarrizkotzat jotzen diren manuei dagokienez, 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako lege horren Erregelamendua; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen berme eta ordainketen erregimena arautzen duena, eta oro har aplikatu behar diren gainerako arauak.

Por todo ello, y teniendo en cuenta, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, respecto a la aplicación de aquellos preceptos declarados de aplicación básica; el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y demás normativa de general aplicación,

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da ekintza hauen ondoriozko gastuak finantzatzeko laguntzak arautzea eta horien deialdia iragartzea:

La presente Orden tiene por objeto regular y convocar ayudas destinadas a financiar el déficit derivado de los gastos causados por:

a) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten irabazi-asmorik gabeko profesionalen elkargoen, elkarteen eta erakunde zientifikoen eraketa edo funtzionamendua, osasun-arloko profesionalei prestakuntza eta eguneratze teknikoa ematen dietenak edo osasun-ikerketa sustatzen dutenak, betiere.

a) La constitución o el funcionamiento de organizaciones profesionales, asociaciones y entidades científicas, todas ellas sin ánimo de lucro, que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que faciliten a las y los profesionales de la salud formación y actualización técnica o fomenten la investigación sanitaria.

b) Osasun-arloko profesionalei zuzendutako etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzea 2021. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan.

b) La organización de actividades de formación continuada, dirigidas a profesionales de la salud que se realicen durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura eta organo kudeatzailea.

Artículo 2.– Procedimiento de concesión y órgano gestor de las ayudas.

Laguntzak azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako EAEONALTBren 51.4 artikuluan adierazitako lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira. Horretarako, modalitate bakoitzean aurkeztutako eskabideak konparatuta emango dira laguntzak, haien artean lehentasuna ezartzeko. Lehentasun hori ezarriko da, batetik, agindu honetako dagokion kapituluan eskabide bakoitzerako ezartzen diren balioespen-irizpideen arabera, eta, bestetik, balioespen-fasean, gutxienez, gehieneko puntuazioaren erdia lortu duten eskabideei bakarrik esleituz laguntzak, harik eta modalitate bakoitzari esleitutako kredituak agortzen diren arte, hala gertatuz gero.

La concesión de las ayudas se efectuará por el procedimiento de concurso previsto en el artículo 51.4 de la TRLPOHGPV, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. A estos efectos, la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas en cada modalidad, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración que para cada una de ellas se fija en el correspondiente capítulo de esta Orden, y adjudicando las ayudas solo a aquellas solicitudes que en la fase de valoración hayan obtenido un mínimo de la mitad de la puntuación máxima posible, hasta el agotamiento, en su caso, de los créditos asignados a cada modalidad de que se trate.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak kudeatuko ditu laguntzok.

El órgano gestor de las ayudas será la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Agindu honen helburua erdiesteko, hirurogeita hemeretzi mila laurehun eta bederatzi euro (79.409,00) erabiliko dira 2021. urtean. Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan hartarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik etorriko dira baliabide ekonomiko horiek, eta honela banatuko dira:

1.– El importe global de los recursos económicos destinados en el año 2021 a las finalidades de la presente Orden, procedentes de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, asciende a la cantidad de setenta y nueve mil cuatrocientos nueve (79.409,00) euros con la siguiente distribución:

a) Erakundeen eraketa edo funtzionamendurako laguntzak: hogeita hamaika mila zazpiehun eta hirurogeita lau (31.764,00) euro.

a) Ayudas a la constitución o funcionamiento de entidades, treinta y un mil setecientos sesenta y cuatro (31.764,00) euros.

b) Etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko laguntzak: berrogeita zazpi mila seiehun eta berrogeita bost (47.645,00) euro.

b) Ayudas a la organización de actividades de formación continuada, cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco (47.645,00) euros.

Erakundeen eraketarako edo funtzionamendurako a) laguntzak jasotzea bateraezina izango da etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko b) laguntzak jasotzearekin.

La percepción de ayudas a) por la constitución o funcionamiento de entidades será incompatible con la percepción de ayudas b) por la organización de actividades de formación continuada.

2.– Baldin eta, agindu honetako laguntza-modalitateren baten deialdia ebatzi ondoren, soberakinak geratuko balira, artean ebatzi gabeko gainerako modalitateen zuzkidurak handitzeko erabili ahal izango dira soberakin horiek.

2.– Si resuelta la convocatoria de alguna de las dos modalidades de ayuda contempladas en la presente Orden existieran recursos remanentes, estos podrán destinarse a incrementar la otra modalidad.

Egoera hori gertatuz gero, horren berri emango da Osasuneko sailburuordearen ebazpen baten bidez.

De producirse dicha circunstancia se dará, también, publicidad de ella mediante resolución del Viceconsejero de Salud.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, honako hauek izan daitezke laguntza hauen onuradun: egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izan eta osasun arloan diharduten profesionalen elkargoak, elkarteak eta erakunde zientifikoak, guztiak ere irabazi-asmorik gabeak, osasun-profesionalei prestakuntza eta eguneratze teknikoa ematen dietenak edo osasun-ikerketa sustatzen dutenak, betiere.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán beneficiarse de las ayudas las organizaciones profesionales, asociaciones y entidades científicas, todas ellas sin ánimo de lucro, que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que faciliten a las y los profesionales de la salud formación y actualización técnica o fomenten la investigación sanitaria.

2.– Ezingo dira lege honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan honako egoera hauetako batean dauden erakundeak:

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Zehapen administratibo edo penala izateagatik dirulaguntzak eta laguntza publikoak jasotzeko aukera galdu duten elkarteek ezin izango dute deialdian parte hartu epai edo ebazpen irmoak ezarritako aldian. Era berean, ez dute parte hartzerik izango horretarako ezgaitzen dituen legezko debekuren bat duten erakundeek, sexu-bazterkeriagatik ezarritako debekuak barne.

a) Hallarse durante el periodo que establezca la correspondientes sentencia o resolución firme, sancionadas, penal o administrativamente, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo.

b) Borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskaria egin dutenak, prozeduraren batean kaudimengabekotzat jota daudenak, hartzekodunen konkurtsoan deklaratuta daudenak, salbu eta horretan itun batek eragingarritasuna hartu badu, epailearen esku-hartzearen mende daudenak edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta daudenak, konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe badago.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Errudun deklaratuak izanik, hori eragin duen kausa dela eta, Administrazioarekin egindako kontratu oro suntsitzea eragin dutenak.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak, honako lege hauetan jasotako kasuren batean badaude: 3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena, edo, Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapenezko karguak badituzte, lege horretan edo Kargu Publikodunen Jokabide-kodea eta haien Interes Gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean zehaztutako baldintzetan edo alderdi horiek arautzen dituzten foru-arauetan zehaztutakoetan.

d) Estar incursa la persona física, las y los administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de las y los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la Ley 1/ 2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los conflictos de intereses de las y los cargos públicos o en normas forales que regulen estos aspectos.

e) Zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituztenak, hauetan xedatu bezala: Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 artikulua, eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; zehazki, haren 18. artikulua, zerga-betebeharren betetzea arautzen duena, eta 19. artikulua, Gizarte Segurantzarekikoez arduratzen dena.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social tal y como establece la Ley General de Subvenciones en su artículo 13.2 y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, en concreto los artículos 18, regula el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el artículo 19, que se ocupa del de las obligaciones en materia de Seguridad Social.

f) Egoitza fiskala araudiaren arabera zerga-paradisu gisa sailkatutako lurralde edo herrialderen batean dutenak.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Epe exekutiboan dirulaguntzak itzultzeko obligazioen ordainketak egunean ez dituztenak, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 21. artikuluan xedatu bezala.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en periodo ejecutivo en los términos que establece el artículo 21 del reglamento de la Ley General de Subvenciones.

h) Egoera hauetan dauden enpresek ezin dituzte dirulaguntza hauek jaso: zuzentzen dituzten pertsonak edo beste zirkunstantzia batzuk direla eta, pentsa badaiteke pertsona edo zirkunstantzia horiek tarteko izan dituzten beste enpresa batzuen jarraipena direla edo, eraldaketa, bat-egite edo ondorengotzaren ondorioz, horietatik eratorriak.

h) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

3.– Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten erakunde eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela ofizioz egiaztatuko du Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (EAEONALTB) 50.3 artikuluak xedatzen duenari jarraikiz. Erakundeak horren aurka espresuki egiten badu, dagozkion dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

3.– El cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social por las entidades solicitantes con sede en la Comunidad Autónoma de Euskadi se verificará de oficio, salvo que la entidad se oponga expresamente, en cuyo caso vendrá obligada a aportar los documentos, por la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 del Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones y 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (TRLPOHGPV), aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

4.– Goragoko puntuetan zehaztu diren debekuen balioespenari, justifikazioari, adierazpenari eta irismenari dagokienez, eta, oro har, onuradunen eskakizunei buruz deialdi honetan zehaztu gabekoetan, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako guztia aplikatuko da, lege hori oinarrizkoa baita.

4.– La apreciación, justificación, declaración y alcance de las prohibiciones señaladas en los puntos anteriores, así como, en general, para lo no establecido en la presente convocatoria sobre los requisitos de las y los beneficiarios, será de aplicación, el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones en todo lo previsto por aquella, dado su carácter básico.

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 5.– Actividades subvencionables.

1.– Jarduera hauetarako eskatu ahal izango dira laguntzak:

1.– Las actividades para las que pueden solicitarse las ayudas son las siguientes:

a) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten profesionalen elkargoak, osasun-arloan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak 2021. urtean eratzeko edo horien funtzionamendurako, osasun arloko profesionalei prestakuntza eta eguneratze teknikoa ematen dietenak edo osasun-ikerketa sustatzen dutenak, betiere.

a) La constitución o el funcionamiento durante el año 2021, de organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, y de las entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que faciliten al personal profesional de la salud formación y actualización técnica o fomenten la investigación sanitaria.

Erakundeak eratzeko gastuen artean, hauek sartuko dira: erakundea prestatzeko egindako bileretan eta horren berri ematean sortutakoak; notariotzetan eta erregistro publikoetan egindako jarduketak, obligazio fiskalak –ez badira, betiere, gastuak berreskuratzea edo konpentsatzea ekar dezaketen zeharkako zergak, ez eta errentaren gaineko zerga pertsonalak–; langileria- eta administrazio-gastuak.

Se entenderán comprendidos en el concepto de gastos de constitución de entidades los originados con ocasión de la celebración de reuniones preparatorias de la misma, su difusión, las actuaciones en registros públicos y notariales que se realicen, las obligaciones fiscales, siempre que no se trate de impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación, ni impuestos personales sobre la renta, los gastos de administración y de personal.

Erakundeen funtzionamendu-gastutzat hartuko dira beren administrazio-jardueretan antolatutako bilkurek, langileek, argitalpenek, Zuzendaritza Batzordeko kideen joan-etorriek eta amortizazioek eragindakoak.

Se considerarán gastos de funcionamiento de las entidades, los derivados de la organización de reuniones en el transcurso de su actividad de administración, de personal, de publicaciones, de desplazamientos del personal de la Junta Directiva, de amortizaciones.

Ez dira funtzionamendu-gastutzat hartuko gastu sozialak –hala nola otorduak– eta protokolo-gastuak, ez eta erakunde eskatzaileak emandako beka, sari edo laguntzen ondoriozkoak ere.

No se considerarán gastos de funcionamiento los gastos sociales como comidas y gastos protocolarios, ni los generados por la concesión de becas, premios o ayudas por la entidad solicitante.

b) Osasun-arloko langileei bideratutako etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzea, hauek esaterako: 2021. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kongresuak, sinposioak, jardunaldiak, mintegiak, hitzaldiak, ikastaroak eta tailerrak.

b) La organización de actividades de formación continuada dirigidas al personal sanitario entendiendo por tales: los congresos, simposios, jornadas, seminarios, conferencias, cursos y talleres que se celebren durante el año 2021 y que tengan lugar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dirulaguntza-deialdira aurkeztuko diren prestakuntza-jarduerek Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren edo beste autonomia-erkidego bateko erakunde baliokide baten ziurtapena izan behar dute, edo dagokion erakundeari ziurtapen-eskabidea aurkeztuta izan beharko dute, ziurtapen-prozeduran finkatutakoaren arabera eska daitezkeen dokumentu guztiekin batera, eskabideak aurkezteko epearen azken eguna baino lehen.

Las actividades formativas para las que se soliciten ayudas deberán estar acreditadas por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, o entidad equivalente de otras comunidades autónomas, o haber presentado la correspondiente solicitud de acreditación ante la entidad correspondiente, acompañada de todos los documentos que resulten exigibles con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento de acreditación, con anterioridad al último día del plazo de presentación de solicitudes.

Hauek ez dira diruz lagunduko: ekitaldia egingo den egoitzaren alokairua, baldin eta egoitza erakunde onuradunarena bada; gastu sozialak, hala nola bertaratutakoen otorduak, hizlarienak izan ezik; ekintza ludikoak, eta protokolo-gastuak. Halaber, ez dira diruz lagunduko erakundeek beren estatutu eta arautegiei jarraikiz gauzatutako ohiko bilerak.

No se subvencionarán ni el alquiler de los locales donde tenga lugar el evento si son elementos propios de la entidad beneficiaria, ni los gastos sociales, tales como comidas de asistentes, exceptuando las correspondientes a ponentes, actos lúdicos y gastos protocolarios. Tampoco serán subvencionables las reuniones ordinarias que se efectúen por las entidades en aplicación de sus propios estatutos y reglamentos.

2.– Diruz laguntzekoak diren prestakuntza-jarduerek bat etorri behar dute legealdi honetarako Osasun Sailak dituen ildo estrategikoekin:

2.– Las actividades formativas a subvencionar deberán estar enmarcadas en las siguientes líneas estratégicas del Departamento de Salud para esta legislatura:

a) Kudeaketa sanitarioa: kostu sanitarioen eta ospitale-kostuen kudeaketa eta kontrola; marketina; giza baliabideak; zerbitzu sanitarioen produktibitatea eta plangintza; kalitatearen kontrola; arreta soziosanitarioa; langile sanitarioen arriskuak; erakunde sanitario motak; kudeaketa sanitarioko politikak; plangintza estrategikoa; zerbitzu sanitarioen ikuskapena, eta kudeaketaren tratamendu informatikoa.

a) Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de gestión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático de la gestión.

b) Osasun publikoa: nabarmendu behar dira haurren obesitatearen eta elikadura-nahasmenduen prebentzioa; tresna metodologikoen ezarpena (estatistika eta epidemiologia), eta plangintza eta ebaluazioa (beharra, eskaintza eta eskaria, efikazia, eraginkortasuna, efizientzia eta ekitatea, adierazleak, gaixotasunen prebentzio- eta babes-estrategiak, eta osasunaren sustapena).

b) Salud pública: destacando la prevención de la obesidad Infantil y trastornos alimentarios, la implantación de herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y evaluación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud).

c) Zainketa aringarriak: alderdi kulturalak, sanitarioak, psikosozialak, legezkoak eta etikoak; zainketa aringarrietako zerbitzuen kudeaketa; ikerketa, sintomen kontrola eta erabakiak hartzea.

c) Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

d) Familia eta komunitateko medikuntza: horren garapena sustatu eta bultzatzea.

d) Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.

e) Integrazio asistentziala: zainketa sanitarioak antolatzea, pazienteen emaitzak hobetzea helburu hartuta, bereziki prozesu asistentzialak integratuz, Euskadiko Arreta Integratuaren Planean jasotakoaren arabera.

e) Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los resultados en las y los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica el Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

h) Dementzia neurodegeneratiboak: Alzheimer-en gaixotasuna, Parkinson-en gaixotasuna eta bestelako parkinsonismoak, alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA) eta esklerosi anizkoitza.

h) Demencias neurodegenerativas: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la Esclerosis Múltiple.

i) Gaixotasun neuromuskularrak: Duchenne-ren muskulu-distrofia, Steinert-en gaixotasuna, muskulu-atrofia espinala eta miastenia larria.

i) Enfermedades neuromusculares: Distrofia Muscular de Duchenne, enfermedad de Steinert, Atrofia Muscular Espinal y Miastenia Gravis.

j) Generoa eta osasuna: generoaren eta osasunaren arloko prestakuntza integrala, zeinaren helburua baita zerbitzu sanitarioetako jarduera asistentzialean, plangintzan eta kudeaketan genero-ikuspegia txertatzea, arlo horretako ikerketa-proiektuak egin eta ebaluatzea, ezagutza zientifikoa handituko duten osasunaren eta generoaren arloko ikerketak proposatu eta gauzatzea, eta arlo sanitarioan genero-indarkeriako kasuak detektatu eta tratatzea.

j) Género y salud: formación integral en el campo del género y la salud con el fin de incorporar el enfoque de género a la actividad asistencial, de planificación y de gestión en los servicios sanitarios, elaborar y evaluar proyectos de investigación en dicho campo, plantear y desarrollar investigaciones en el campo de la salud y el género que supongan un avance en el conocimiento científico junto a la detección y tratamiento de la violencia de género en el ámbito sanitario.

k) Eutanasia.

k) Eutanasia.

l) Kalitate hobea erdiestea osasun-prestakuntza espezializaturako sisteman. Irakasleentzako prestakuntza.

l) Mejora de la calidad del sistema de formación sanitaria especializada. Formación dirigida a las distintas figuras docentes.

3.– Diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokienez, DLOren 31. artikuluan eta 29. artikuluan azpikontratatzeko aukeraren inguruan (DEOren 68. artikuluarekin lotuta) xedatutakoaren araberakoak izan beharko dute.

3.– En relación a los gastos subvencionables, estos deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, y en el artículo 29 LGS (en relación al artículo 68 RGS) sobre posibilidad de subcontratación.

4.– Adjudikatzeko irizpideak.

4.– Criterios de adjudicación.

Honako irizpide hauetan oinarriturik esleituko dira laguntzak, eta honako haztapen hauekin:

La adjudicación de las ayudas se realizará sobre la base de los criterios y con las ponderaciones siguientes:

a) Erakundeen eraketa eta funtzionamendurako laguntzak:

a) Ayudas a la constitución o funcionamiento de entidades:

a.1.– 2021. urtean egindako prestakuntza-jarduerengatik 45 puntu emango dira gehienez, betiere bat badatoz artikulu honetako 2. puntuan zehaztutako ildo estrategikoekin:

a.1.– Se otorgarán hasta un máximo de 45 puntos por las siguientes actividades formativas llevadas a cabo en 2021, alineadas con las líneas estratégicas definidas en el punto 2 de este artículo:

– Kongresua.

– congreso.

– Ikastaroa.

– curso.

– Jardunaldia.

– jornada.

– Mahai-ingurua.

– mesa redonda.

– Mintegia.

– seminario.

– Saio klinikoak.

– sesiones clínicas.

– Sinposioa.

– simposio.

– Tailerra.

– taller.

Egindako jarduera bakoitzagatik puntu 1 emango da. Lehen aipatutako jardueraren bat beste baten barruan sartuta badago, puntu bat gehiago emango da jarduera bakoitzagatik.

Se asignará 1 punto por cada actividad realizada. Si alguna de las actividades anteriormente mencionadas se encuentra enmarcada dentro de otra, se asignará 1 punto adicional por cada una de ellas.

a.2.– Lanbide sanitario multiprofesionaletako erakunde zientifikoak izateagatik, gehienez 15 puntu, baldin eta erakundeak lanbide sanitario bat baino gehiago biltzen baditu.

a.2.– Por ser entidades científicas de profesiones sanitarias de carácter multiprofesional, otorgándose 15 puntos cuando la entidad agrupe más de una profesión sanitaria.

a.3.– Erakundearen jardun-eremu geografikoa: gehienez 15 puntu. 15 puntu beren jarduera-eremuan, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidego osoa barne hartzen duten erakundeentzat, eta 10 puntu, lurralde-eremu txikiagoan jarduten dutenentzat.

a.3.–Ámbito geográfico de actuación de la entidad: máximo 15 puntos, otorgándose 15 puntos a las entidades cuyo ámbito de actuación comprenda, como mínimo la Comunidad Autónoma del País Vasco en su conjunto y 10 puntos a las de ámbito territorial inferior.

a.4.– Erakundeko kide kopurua: 20 puntu gehienez, honela banatuta:

a.4.– Número de personas asociadas de la entidad: máximo 20 puntos, concediéndose:

20 puntu, hirurehun kide edo gehiago dituzten erakundeei.

20 puntos a las entidades que tengan trescientas o más.

15 puntu, berrehun baino gehiago baina hirurehun baino gutxiago dituztenei.

15 puntos a las que tengan más de doscientas y menos de trescientas.

10 puntu, ehun baino gehiago baina gehienez berrehun dituztenei.

10 puntos a las que tengan más de cien y no superen las doscientas.

5 puntu, 100 baino gutxiago dituztenei.

5 puntos a las que tengan menos 100.

a.5.– Zientzia eta osasunaren arloko aldizkako argitalpenak egitea, paperezkoak edo digitalak, 5 puntu.

a.5.– Edición de publicaciones periódicas, impresas o digitales, de carácter científico-sanitario 5 puntos.

b) Etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko laguntzak:

b) Ayudas a la organización de actividades de formación continuada:

b.1.– Prestakuntza-jarduerak lortutako kreditu kopurua, Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluak edo beste autonomia-erkidego batzuetako erakunde publiko ziurtatzaileek gauzatutako ziurtapen-prozesuaren barruan; gehienez, 100 puntu. Baloratu beharreko eskabidean lortutako kreditu kopuruaren puntuazioa bihurtzeak emango du puntuazioa. Beraz, dirulaguntza-eskabidea aurkeztu duten mota eta modalitate bereko prestakuntza-jarduerengatik lortutako kreditu kopuru handienari gehieneko puntuazioa (100 puntu) emango zaio, eta, hortik aurrera, proportzionalki aplikatuko da.

b.1.– Número de créditos obtenidos por la actividad formativa, dentro del proceso de acreditación realizado por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias o por entidades públicas acreditadoras de otras comunidades autónomas, hasta un máximo de 100 puntos. La puntuación vendrá dada por la conversión de la puntuación del número de créditos obtenidos de la solicitud a valorar, de forma que el número más alto de créditos obtenido por las actividades formativas del mismo tipo y modalidad que hayan presentado solicitud para su subvención le corresponderá el máximo de la puntuación (100 puntos), y a partir de ahí se aplicará proporcionalmente.

Bestela esanda, formula honen arabera esleituko dira puntuak:

Es decir, la adjudicación de puntos se realizará según la siguiente fórmula:

b.2.– 100 puntu eskuratuko ditu diruz laguntzekoa den mota eta modalitate bereko prestakuntza-jardueren bidez lortutako kreditu kopuru handienak.

b.2.– El número más alto de créditos obtenido por cualquier actividad formativa del mismo tipo y modalidad a subvencionar obtendrá 100 puntos.

b.3.– Gainerakoa formula honen arabera haztatuko da:

b.3.– El resto, se ponderará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Lortutako puntuazioa = 100 x diruz laguntzekoa den prestakuntza-jardueran lortutako kreditu kopurua / diruz lagunduko den gisa eta modalitate bereko prestakuntza-jardueretan lortutako kreditu kopuru handiena.

Puntuación obtenida = 100 x n.º de créditos obtenido en la actividad formativa a subvencionar / el número más alto de créditos obtenido en las actividades formativas del mismo tipo y modalidad a subvencionar.

Behin baino gehiagotan antolatu diren prestakuntza-jardueretan, honela kalkulatuko da lortutako kreditu kopurua: lehenengo edizioan lortutako kreditu kopurua bider 2021. urtean egin eta egiaztatutako edizio kopurua (lau gehienez).

En las actividades formativas en las que se hayan realizado varias ediciones, se considerará que el número de créditos obtenido es igual al resultado de multiplicar el número de créditos obtenido en la primera edición por el número de ediciones, hasta un máximo de cuatro, realizadas y acreditadas en 2021.

6. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 6.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Erakundeen eraketarako edo funtzionamendurako a) laguntzak jasotzea bateraezina izango da etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko b) laguntzak jasotzearekin.

1.– La percepción de ayudas a) por la constitución o funcionamiento de entidades será incompatible con la percepción de ayudas b) por la organización de actividades de formación continuada.

2.– Agindu honen bidez araututako dirulaguntzak ematea bateragarria izango da beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatu batzuek –Espainiakoak zein nazioartekoak– xede bererako emandako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin, baldin eta, bakarka hartuta zein batera, diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen ez bada. Hala ere, eskabidean zehaztutako defizitetik gorakoa bada lortutako laguntzen guztizkoa, Osasun Sailak emandako laguntzatik kenduko da zenbateko horretatik gorakoa.

2.– La concesión de las ayudas reguladas por la presente Orden será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, para la misma finalidad, fueran otorgadas por cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, o de organismos internacionales, siempre que, aisladamente o en concurrencia, no se supere el coste de la actividad subvencionada. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas obtenidas sea superior al déficit señalado en la solicitud, el exceso se reducirá de la ayuda concedida por el Departamento de Salud.

3.– Laguntzaren onuraduna den erakundeak xede bererako bestelako laguntzarik lortzen badu, horren berri izan bezain laster, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio.

3.– La entidad beneficiaria de la ayuda deberá comunicar, de forma inmediata para su conocimiento, a la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, la obtención de cualquier otra ayuda para el mismo fin.

7. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta lekua.

Artículo 7.– Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1.– Hilabetekoa da eskabideak eta gainerako dokumentu osagarriak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes y de la restante documentación complementaria, será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira; horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura dagoen formulario normalizatua bete behar da: https://www.euskadi.eus/servicios/0086307.

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/0086307

Helbide honetan daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: http://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección, https://www.euskadi/certificados-electrónicos

Eskabide bakarra egingo da diruz laguntzekoa den prestakuntza-jarduera bakoitzeko, aintzat hartu gabe jarduera hori zenbat aldiz antolatu den 2021. urtean.

Se realizará una única solicitud por actividad formativa a subvencionar, con independencia del número de ediciones de la misma que se hayan llevado a cabo durante el 2021.

Nahiz eta erakunde eskatzaileek bi modalitateetarako aurkeztu eskabideak, modalitate horietako bakarraren onuradun baino ezin izango dira izan, betiere eman beharreko zenbateko handiena duenarena.

Aunque las entidades solicitantes presenten solicitudes para ambas modalidades, únicamente podrán ser beneficiarias de una de ellas, la de mayor importe a conceder, en todo caso.

3.– Erakunde eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta horri erantsi beharreko gainerako dokumentuak. Orobat, eskabidea aurkeztu izanaren ondoriozko jarduketetan eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluak ezartzen duenari jarraituz.

3.– Las entidades solicitantes, podrán presentar la solicitud, junto con el resto de la documentación exigida, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Eskabidearen bidez, ulertuko da erakundeak baimena eman ahal izango diola organo kudeatzaileari, dagokion administrazio publikoan kontsultatu edo eskatu ditzan erakundearen nortasun-datuak, eta, halaber, egiazta dezan betetzen direla administrazio publikoek egindako dokumentuetan agertzen diren eskakizunak. Ez badu baimenik ematen, erakundeak ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu nahitaez.

4.– A través de la solicitud, se presumirá que la entidad prestará su consentimiento para que el órgano gestor consulte o recabe, ante la administración pública correspondiente, sus datos de identidad y verifique el cumplimiento de los requisitos que consten en documentos elaborados por administraciones públicas, salvo que en ella la entidad haga constar su oposición expresa. En el caso de oponerse, la entidad estará obligada a presentar la documentación acreditativa.

5.– Organo kudeatzaileak behar beste egiaztapen egin ahal izango ditu prozedura legezkoa dela bermatzeko.

5.– El órgano gestor podrá efectuar cuantas comprobaciones estime necesarias para garantizar la legalidad del procedimiento.

6.– Aginduan eskatzen den edo erakunde eskatzaileak aurkeztu nahi duen bestelako dokumentu oro euskarri elektronikoan bidali beharko da, aurreko artikuluan deskribatutako prozeduraren arabera.

6.– Cualquier otra documentación exigida en la Orden o que quiera aportar la entidad solicitante, deberá remitirse en soporte electrónico, de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo anterior.

7.– Eskabidean, erantzukizunpeko adierazpen hauek jasoko dira:

7.– A través de la solicitud se recogerá la declaración responsable de:

a) Beste administrazio edo erakunde batek –publikoa zein pribatua izan– helburu bererako ematen dituen dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatuz eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri emango duela.

a) La comunicación de la solicitud y, en su caso, obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Egiaztatzea erakundea ez dagoela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, horren erakunde autonomoek edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi diren eta amaitu gabe dauden itzulketa- edo zehapen-prozeduretan.

b) La acreditación de la entidad de no estar incursa en la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador, iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus Organismos Autónomos y por los entes públicos de derecho privado dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Egiaztatzea erakunde eskatzaileak ez duela laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzea eragozten duen zigor administratibo edo penalik, epai edo ebazpen irmoak ezartzen duen aldian, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean jasota dagoen debekua barne.

c) La acreditación de la circunstancia de no hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas durante el período que establezca la correspondiente sentencia o resolución firme, o incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluida la establecida en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Benetakoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan jarritako datuak, eta betetzen dituela erakundeak indarreko legedian laguntzen onuradun izateko ezarritako eskakizunak.

d) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que la entidad cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

e) Erakundea legez eratuta eta inskribatuta dagoela dagokion erregistro publikoan (erregistroa, erregistro-zenbakia eta erregistro-eguna adierazita).

e) Que la entidad está legalmente constituida y registrada en el registro público correspondiente, indicando registro, número y fecha de registro.

8.– Eskabideak aurkezteak adierazten du espresuki eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarriak definitzen dituzten baldintzak.

8.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

9.– Eskatutako dokumentuak:

9.– Documentación requerida:

a) Erakundeen eraketarako edo funtzionamendurako laguntza-eskabidearekin batera, hauek aurkeztuko dira:

a) La solicitud para las ayudas a la constitución o funcionamiento de entidades irá acompañada de:

– Behar bezala legeztatutako estatutuen kopia.

– Copia de los estatutos debidamente legalizados.

– Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu daiteke (izapidetze elektronikora behartuta daudenek hala egin beharko dute), egoitza elektronikoan ere eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez; hau da helbidea: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

– El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente (las personas obligadas a la tramitación electrónica lo deberán hacer así) a través del servicio correspondiente disponible también en la sede electrónica, cuya dirección es https://www.euskadi.eus/altaterceros

– Eskabidea egiten den unean organo betearazleak eta zuzendaritza-organoak osatzen dituzten pertsonen izenen zerrenda.

– Relación nominal de las personas que componen sus órganos ejecutivos y de dirección en el momento de la solicitud.

– Erakundearen 2020. urteko balantzea, diru-sarrerak eta gastuak adierazita, eta bazkideen kuotak eta helburu bererako bestelako finantza-iturriak zehaztuta (I. eranskina).

– Balance de gastos e ingresos de la entidad correspondiente al año anterior (2020) detallando ingresos y gastos, especificando las cuotas de sus miembros y la existencia de otras fuentes de financiación para el mismo fin (Anexo I).

– Erakundearen 2021. urterako gutxi gorabeherako balantzea, diru-sarrerak eta gastuak adierazita, eta bazkideen kuotak eta helburu bererako bestelako finantza-iturriak zehaztuta (I. eranskina).

– Balance de gastos e ingresos estimativo de la entidad para el año en curso (2021) detallando ingresos y gastos, especificando las cuotas de sus miembros y la existencia de otras fuentes de financiación para el mismo fin (Anexo I).

– Erakundearen datuak eta jarduerak (III. eranskina).

– Datos y actividades de la entidad (Anexo III).

b) Etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko laguntza-eskabidearekin batera, hauek aurkeztuko dira:

b) La solicitud para las ayudas a la organización de actividades de formación continuada irá acompañada de:

– Prestakuntza-jardueren deskribapena (agindu honen II. eranskina).

– Descripción de las actividades formativas de conformidad al Anexo II de esta orden.

– Prestakuntza-jarduerak antolatzeari dagokion diru-sarreren eta gastuen balantze xehatua (I. eranskina).

– El balance detallado de ingresos y gastos correspondiente a la organización de la actividad formativa (Anexo I).

8. artikulua.– Eskabidea zuzentzea eta hobetzea.

Artículo 8.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Eskabideak ez baditu betetzen agindu honetan eskatutako baldintzak, hamar egun emango zaizkio erakunde eskatzaileari akatsak zuzen ditzan, eta, zuzendu ezean, jakinaraziko zaio eskabidea bertan behera utzi duela ulertuko dela.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente Orden, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de diez días hábiles subsane el defecto de que adolezca, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

Eskabidea aurkeztu ondoko izapideak eta jakinarazpenak, zuzenketak barne, «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las subsanaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

Administrazioak eskabide horiei buruzko berariazko ebazpen bat eman eta jakinarazi beharko du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 68. eta 21. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

La Administración quedará obligada a dictar resolución expresa sobre tales solicitudes, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

9. artikulua.– Eskabideak ebaluatzea.

Artículo 9.– Evaluación de las solicitudes.

1.– Aurkeztutako eskabideak ebaluatzeko, balorazio-batzorde bat sortuko da, zeinaren hasierako osaera agindu honetan emango baita aditzera eta aldaketak EHAAn argitaratuko baitira, interesdunei bertako kideak errekusatzeko eskubidea gauzatzeko aukera bermatzeko, urriaren 1eko 40/2015 Legearen (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko Legea) 23. eta 24. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

1.– Para la evaluación de las solicitudes presentadas se crea la correspondiente Comisión de Valoración cuya composición inicial se da a conocer en la presente Orden y sus modificaciones se publicarán en el BOPV, a efectos de garantizar a las y los interesados la efectividad del ejercicio del derecho de recusación de sus personas componentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

2.– Balorazio Batzordearen osaera:

2.– Composición de la Comisión de Valoración:

a) Batzordeburua: Miguel Sánchez Fernández jauna, Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria.

a) Presidencia: el Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud, don Miguel Sánchez Fernandez.

Ordezkoa: Antonia Daza Gutiérrez andrea, Osasun Saileko Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzuko burua.

Suplente: La Responsable del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional del Departamento de Salud, doña Antonia Daza Gutierrez.

b) Batzordekideak:

b) Vocales:

– Víctor Bustamante Madariaga jauna, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Asistentzia Sanitarioko zuzendaria.

– El Director de Asistencia Sanitaria del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, don Víctor Bustamante Madariaga.

Ordezkoa: Andoni Arcelay Salazar jauna, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzako teknikaria.

Suplente: El técnico de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, don Andoni Arcelay Salazar.

– Rafael Andrés Barruso jauna, Osasun Saileko Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzuko laguntzen teknikari arduraduna.

– El técnico responsable de ayudas del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional del Departamento de Salud, don Rafael Andrés Barruso.

c) Idazkaria: Javier Latorre Guinea jauna, Osasun Saileko Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzuko teknikaria.

c) Secretaría: el técnico del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional del Departamento de Salud, don Javier Latorre Guinea.

3.– Batzordeak, laguntza-modalitate bakoitzerako aurreikusitako balorazio-irizpideak aplikatuz, formulatu diren eskabideak ebaluatu eta dagokion ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Osasuneko sailburuordeari.

3.– La Comisión, en aplicación de los criterios de valoración previstos para cada modalidad de ayuda, evaluará las solicitudes formuladas y elevará al Viceconsejero de Salud la correspondiente propuesta de resolución.

10. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantía de las ayudas.

a) Erakundeen eraketarako edo funtzionamendurako laguntzak baremo honen arabera kuantifikatuko dira, ezarritako gehiengoak gainditu gabe eta ezarritako kredituak heltzen diren arte:

a) Las ayudas a la constitución o funcionamiento de entidades se cuantificarán según el siguiente baremo, sin que se superen los topes establecidos y hasta donde alcancen los créditos asignados:

– Lortutako puntuazioa 85 puntutik 100era bitartekoa bada, eskabidearekin batera aurkeztutako aurrekontuko defizitaren ehuneko 90 finantzatuko da.

– Si la puntuación obtenida está entre 85 y 100 puntos se financiará el 90 por ciento del déficit que conste en el balance presentado con la solicitud.

– Lortutako puntuazioa 75 puntutik 84ra bitartekoa bada, ehuneko 80 finantzatuko da.

– Si se encuentra entre los 75 y 84 puntos se financiará el 80 por ciento.

– Lortutako puntuazioa 60 puntutik 74ra bitartekoa bada, ehuneko 70 finantzatuko da.

– Si se encuentra entre los 60 y 74 puntos se financiará el 70 por ciento.

– Lortutako puntuazioa 50 puntutik 59ra bitartekoa bada, ehuneko 60 finantzatuko da.

– Si se encuentra entre los 50 y 59 puntos se financiará el 60 por ciento.

– Balorazioan gutxienez 50 puntura iristen ez diren eskabideak ez dira finantzatuko.

– No se financiarán aquellas solicitudes que en la valoración no alcancen un mínimo de 50 puntos.

Ezingo da inola ere 11.000,00 eurotik gorako laguntza eman. Eskabidearekin batera aurkeztutako balantzean jasotzen den defizita baino handiagoa bada zenbateko hori, aurrekontuko defizitaren zenbatekoa ordainduko da.

La ayuda concedida no podrá, en ningún caso, superar la cuantía de 11.000,00 euros. En el caso de que este importe sea superior al déficit que conste en el balance presentado con la solicitud se abonará el importe de este último.

Dirulaguntza-lerro horretako laguntzen batura handiagoa bada dagoen aurrekontua baino, eta baremoan ezarritako gutxieneko puntuazioa gainditu duten proiektu guztiei diruz lagundu nahirik, ehuneko berean gutxituko da emandako laguntza bakoitza, baldin eta aldatzen ez badira dirulaguntzaren baldintzak, xedea eta zertarakoa.

En el caso de que la suma de las ayudas resultante de esta línea subvencional fuese mayor que el presupuesto existente, y con el fin de subvencionar todos los proyectos que han superado la puntuación mínima establecida en el baremo, se minoraría en un mismo porcentaje cada ayuda concedida, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.

b) Erakundeek etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko laguntzak baremo honen arabera kuantifikatuko dira, ezarritako gehiengoak gainditu gabe eta ezarritako kredituak heltzen diren arte:

b) Las ayudas a la organización de actividades de formación continuada se cuantificarán según el siguiente baremo, sin que se superen los topes establecidos y hasta donde alcancen los créditos asignados:

– Lortutako puntuazioa 85 puntutik 100era bitartekoa bada, eskabidearekin batera aurkeztutako aurrekontuko defizitaren ehuneko 60 finantzatuko da.

– Si la puntuación obtenida está entre 85 y 100 puntos se financiará el 60 por ciento del déficit que conste en el balance presentado con la solicitud.

– Lortutako puntuazioa 75 puntutik 84ra bitartekoa bada, ehuneko 50 finantzatuko da.

– Si se encuentra entre los 75 y 84 puntos se financiará el 50 por ciento.

– Lortutako puntuazioa 60 puntutik 74ra bitartekoa bada, ehuneko 40 finantzatuko da.

– Si se encuentra entre los 60 y 74 puntos se financiará el 40 por ciento.

– Lortutako puntuazioa 50 puntutik 59ra bitartekoa bada, ehuneko 30 finantzatuko da.

– Si se encuentra entre los 50 y 59 puntos se financiará el 30 por ciento.

– Balorazioan gutxienez 50 puntura iristen ez diren eskabideak ez dira finantzatuko.

– No se financiarán aquellas solicitudes que en la valoración no alcancen un mínimo de 50 puntos.

Kongresuak antolatzeko, gehienez 5.400,00 euro emango dira. Aurrez aurreko modalitatean eta modalitate mistoan ematen diren gainerako prestakuntza-jardueretarako, gehieneko kopuru hori 3.000,00 eurokoa izango da, eta online egiten diren prestakuntza-jardueretarako, berriz, 1.500,00 eurokoa.

La cantidad concedida para la organización de congresos no superará la cantidad de 5.400,00 euros. Para el resto de actividades formativas impartidas en las modalidades de presencial y mixta, esa cantidad máxima será de 3.000,00 euros y para las actividades formativas on line la cantidad máxima será de 1.500,00 euros.

Aurkeztutako aurrekontuan jasotzen den defizita baino handiagoak badira zenbateko horiek, aurrekontuko defizitaren zenbatekoa ordainduko da.

En el caso de que estos importes sean superiores al déficit que conste en el presupuesto presentado con la solicitud se abonará el importe de este último.

Laguntza kuantifikatzeko, hauek ez dira kontuan hartuko: ekitaldia egingo den egoitzaren alokairua, baldin eta egoitza erakunde onuradunarena bada; gastu sozialak, hala nola bertaratutakoen otorduak, hizlarienak izan ezik; ekintza ludikoak, eta protokolo-gastuak. Halaber, ez dira diruz lagunduko erakundeek beren estatutu eta arautegiei jarraikiz gauzatutako ohiko bilerak.

No serán computables para la cuantificación de la ayuda a conceder el alquiler de los locales donde tenga lugar el evento si son elementos propios de la entidad beneficiaria, los gastos sociales, tales como comidas de asistentes, exceptuando las correspondientes a ponentes, actos lúdicos y gastos protocolarios. Tampoco lo serán las reuniones ordinarias que se efectúen por las entidades en aplicación de sus propios estatutos y reglamentos.

Dirulaguntza-lerro horretako laguntzen batura handiagoa bada dagoen aurrekontua baino, eta baremoan ezarritako gutxieneko puntuazioa gainditu duten proiektu guztiei diruz lagundu nahirik, ehuneko berean gutxituko da emandako laguntza bakoitza, baldin eta aldatzen ez badira dirulaguntzaren baldintzak, xedea eta zertarakoa.

En el caso de que la suma de las ayudas resultante de esta línea subvencional fuese mayor que el presupuesto existente, y con el fin de subvencionar todos los proyectos que han superado la puntuación mínima establecida en el baremo, se minoraría en un mismo porcentaje cada ayuda concedida, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.

11. artikulua.– Ebazpena.

Articulo 11.– Resolución.

1.– Lehiaketa-prozedura Osasuneko sailburuordeak ebatziko du, balorazio-batzordearen proposamena aintzat hartuta.

1.– El procedimiento concurso será resuelto mediante resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración.

2.– Ematen den ebazpenak zehaztuko du eskatutako dirulaguntzei baiezkoa ala ezezkoa ematen zaien; baiezkoa bada, erakunde onuraduna, bere identifikazio fiskala, diruz lagundutako jarduera edo ekitaldia eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztu beharko dira. Ukatuz gero, berriz, ukatzeko arrazoiak adieraziko dira.

2.– La resolución que se adopte, determinará la concesión o denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras la entidad beneficiaria, su identificación fiscal, la actividad o evento subvencionado y el importe de la subvención concedida. En el caso de las denegadas recogerán los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Prozedura bakoitzean ematen den ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratuko da, hiru hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik argitaratu ez bada, erakunde interesdunek euren eskabidea ezetsi dela ulertu ahal izango dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 25.5 artikuluan xedatutakoari jarraituz, hargatik eragotzi gabe Administrazioak berariaz ebazteko duen betebeharra.

3.– La Resolución que en cada procedimiento se adopte, será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) en el plazo tres meses a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese publicado, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

Ebazpenak elektronikoki jakinaraziko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta.

4.– Dagokion prozeduraren ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari eta horren aurka erakunde interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan zehaztutakoari jarraituz.

4.– La Resolución del respectivo procedimiento no pone fin a la vía administrativa y contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud, en el plazo un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

5.– Erakunde onuradunak hamar egun naturaleko epea izango du, laguntzak emateko ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, laguntzari berariaz eta idatziz uko egiteko. Bestela, onartu egin duela ulertuko da.

5.– La entidad beneficiaria dispondrá de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de concesión de las ayudas en el BOPV para renunciar expresamente y por escrito a la misma, de no hacerlo así se entenderá que esta queda aceptada.

6.– Eskabidea aurkeztu ondoko izapideak eta jakinarazpenak, zuzenketak barne, «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

6.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las subsanaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

7.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak erakunde onuradunei emateko eta, dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, horren erakunde autonomoek edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako zehapen-prozedura oro.

7.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus Organismos Autónomos y por los entes públicos de derecho privado dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación.

12. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Indarrean dagoen araudiaren arabera aplikatzekoak diren beste betebehar batzuk alde batera utzi gabe, eta, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotakoak, honako betebehar hauek izango dituzte agindu honetan adierazitako dirulaguntzen onuradun diren erakundeek:

Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa vigente que le resulten de aplicación y en particular, por el Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de País Vasco y por los requisitos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta Orden quedan obligadas a:

a) Dirulaguntzaren xede den proiektura bideratzea jasotako laguntza guztia.

a) Destinar al proyecto objeto de subvención la totalidad de la ayuda recibida.

b) Agindu honetan finkatutako eskakizunak eta baldintzak betetzen direla egiaztatzea Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzan, bai eta egin beharreko jarduera egin eta dirulaguntza eman edo erabiltzea eragin duen helburua betetzen duela ere.

b) Justificar ante la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Orden, así como la realización completa de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

c) Eskabidean adierazitako datuetan edozein aldaketa izanez gero, horren berri izan bezain laster Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari jakinaraztea, bereziki, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48. artikuluan ezarritako bateragarritasun-araubideari eragiten dioten aldaketen kasuan.

c) Comunicar a la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, tan pronto como sea conocida, cualquier variación de los datos que se reflejaron en la solicitud, especialmente aquellos que afecten al régimen de compatibilidad contemplado en el artículo 48 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.

d) Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak egin beharreko egiaztapen-jarduketak onartzea, hala badagokio, baita Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egin beharreko finantza-arloko beste edozein egiaztapen eta kontrol ere, eta jarduketa horiek egiteko eskatzen zaion informazio guztia ematea.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, en su caso, así como cuales quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik lortuz gero, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari jakinaraztea. Horren berri izan bezain laster egin behar da jakinarazpena, eta, nolanahi ere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen.

e) Comunicar a la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Jasotako dirulaguntza zertan erabili den egiaztatzeko dokumentuak gordetzea, edozein euskarritan daudela ere, egiaztapen- edo kontrol-jarduerak egin ahal izateko.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, cualquiera sea su soporte, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

g) Berariaz adieraztea Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren laguntza finantzarioa jaso izana, diruz lagundutako jarduera aditzera ematen duen dokumentazioan edo jardueraren emaitza gisa egiten diren memorietan, argitalpenetan edo komunikazioetan.

g) Dejar constancia expresa del apoyo financiero del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en la documentación que publicite la actividad subvencionada o en las memorias, publicaciones o comunicaciones elaboradas como resultado de la misma.

h) Jasotako funtsak itzultzea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotzen diren kasuetan.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

i) Programetan, argitalpenetan eta abarretan generoaren eta berdintasunaren ikuspegiak barneratzea, eta elementu diskriminatzailerik ez jasotzea ez hizkuntzaren ez irudien erabileran.

i) Incorporar en los programas, publicaciones, etc., la perspectiva de igualdad y de género y no utilizar elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.

j) Halaber, erakunde onuradunek diruz lagundutako jarduerek finantzaketa publikoa jaso dutela adierazteko neurriak hartu beharko dituzte, eta, orobat, kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentuak behar bezala auditatuta eduki beharko dituzte, merkataritzako eta sektoreko legeria aplikagarriak eskatutako baldintzetan, hala badagokie, eta, horrekin batera, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan finkatutako gainerako eskakizunak bete beharko dituzte, lege hori oinarrizkoa baita.

j) Asimismo, las entidades beneficiarias deberán adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación de los actividades subvencionadas, así como lo relativo a la llevanza de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, cuando proceda, junto con los demás requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado su carácter básico.

13. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 13.– Pago.

1.– Emandako laguntza ordainketa bakarrean egingo da, hurrengo apartatuan eskatzen diren dokumentuak aurkeztu ondoren, eta laguntzaren likidaziotik ateratzen den zenbatekoa ordainduko da.

1.– El pago de la ayuda concedida se efectuará en un único libramiento, previa presentación de la documentación exigida en el apartado siguiente, por el importe que resulte de la liquidación de la ayuda.

2.– Honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte erakundeek, hamabost egun balioduneko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta:

2.– Las entidades deberán presentar, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, la siguiente documentación:

– Memoria ekonomikoa, zeinetan jasoko baitira gastuak eta diru-sarrerak, berariaz adierazita diruz lagundutako jardueraren azken defizita.

– Memoria económica en la que conste los gastos e ingresos, con indicación expresa del déficit final de la actividad subvencionada.

– Egindako jarduerak justifikatzeko memoria. Sexuaren arabera bereizita emango da informazioa, hala badagokio.

– Memoria justificativa de las actividades efectivamente realizadas con información desagregada por sexo, siempre que proceda.

– Memoriari erantsiko zaizkio fakturak edo froga-balio baliokidea duten dokumentuak, merkataritzako trafiko juridikoan balioa dutenak edo eraginkortasun administratiboa dutenak, jasotako laguntzaren zenbateko berekoak edo handiagokoak, eta horiek ordaindu izanaren egiaztagiria ere erantsiko da.

– Se adjuntarán a la memoria las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, por un importe igual o superior a la cuantía de la ayuda recibida, además se incluirá la acreditación del pago de las mismas.

Ordainketa egiaztatzeko moduak:

Formas de acreditar el pago:

– Banku-transferentziaren frogagiria.

– Resguardo de transferencia bancaria.

– Banku-mugimenduaren frogagiria.

– Justificante de movimiento bancario.

– Txekea (banku-frogagiriarekin batera).

– Cheque (se acompañará de justificante bancario).

– Eskudirutan ordaintzeko, erakundearen legezko ordezkariak sinatutako jatorrizko ziurtagiri bat aurkeztuko da, ordaintzeko modua justifikatuko duena.

– Para pagos en efectivo, se acompañará un certificado original firmado por la persona que ostente representación legal de la entidad justificando la forma de pago.

Aurreko puntuetan zehaztu gabekoetarako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan eta lege horren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 72. eta 73. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

En lo no previsto en los puntos anteriores se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con los artículos 72 y 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Artikulu honetan aipatzen diren dokumentazio guztia bide telematikotik helarazi beharko da.

3.– Toda la documentación a la que se hace referencia en este artículo deberá ser remitida por vía telemática.

14. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 14.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan aldaketak izanez gero, eta, nolanahi ere, aldi berean beste administrazio batzuen edo erakunde publiko zein pribatuen laguntzak nahiz dirulaguntzak eta, kasuan-kasuan, helburu horietarako bestelako diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, dirulaguntza emateko ebazpena alda daiteke, betiere, laguntzaren onuradun izateko eskakizunak betetzen jarraitzen bada. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariak izango du gutxitze-espedientea hasteko eta izapidetzeko eskumena, eta Osasuneko sailburuordeak, aldiz, hura ebaztekoa.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos para beneficiarse de esta. Será competente para el inicio y tramitación del expediente de minoración el Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, y el Viceconsejero de Salud para su resolución.

15. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 15.– Incumplimientos.

1.– Bere betebeharrak betetzen ez dituen erakunde onuradunak eman zaion laguntza jasotzeko eskubidea galduko du. Eskubide hori galdu dela deklaratzeak berekin dakar jasotako zenbatekoak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra, bai eta sortutako berandutze-interesak ere, ordainketa egin zen unetik laguntza itzuli beharra erabakitzen den egunera artekoak.

1.– La entidad beneficiaria que incumpla sus obligaciones perderá su derecho a recibir la ayuda que le hubiera sido concedida. La declaración de la pérdida del derecho llevará aparejada la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que hubiera percibido, más el interés de demora devengado desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

2.– Agindu honen 12. artikuluan adierazten den betebeharren bat bete ezean, jasotako laguntza itzuli beharko da. Artikulu horretan aurreikusi gabeko gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 eta 53.2 artikuluetan xedatzen diren itzulketa-arrazoiak aplikatuko dira, bai eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluko arrazoiak ere –azken hori Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 91., 92. eta 93. artikuluen bidez garatzen da–.

2.– Dará lugar a reintegro el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 12 de esta Orden. En lo no previsto en él, serán de aplicación las causas de reintegro dispuestas en el artículo 53.1 y 53.2 del texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; al igual que las causas relacionadas en el artículo 37.1 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, desarrollado mediante los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.

3.– Agindu honen 6. eta 13. artikuluetan xedatzen denaren arabera, halaber, jasotako laguntza itzuli beharko da emandako laguntzaren zenbatekoak –bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin batera– diruz lagundutako proiektuaren kostua gainditzen badu. Kasu horretan, aipatutako kostuari dagokionez soberan jasotako zenbatekora eta dagozkion berandutze-interesetara mugatuko da itzultzeko betebeharra.

3.– Según lo establecido en los artículos 6 y 13 de esta Orden, también procederá el reintegro cuando el importe de la ayuda entregada, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste del proyecto subvencionado. En este caso, la obligación de reintegrar se limitará al exceso obtenido sobre el citado coste, más el interés de demora correspondiente.

4.– Osasuneko sailburuordearen bitartez hasi eta burutuko da itzulketa-prozedura, beharrezkoak diren prozesuko izapideak egin eta gero. Prozedura abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera izapidetuko da. Horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermea eta itzulketak arautzen dira, eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen eskakizunak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen dira.

4.– El procedimiento de reintegro se iniciará y resolverá por el Viceconsejero de Salud, previos los trámites procesales oportunos. El procedimiento se tramitará con arreglo al Decreto 698/ 1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y establece los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

5.– Itzultzen diren diru-kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.

5.– Las cantidades reintegradas tendrán la consideración de ingresos públicos, a todos los efectos.

16. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Articulo 16.– Protección de datos de carácter personal.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra); Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako arauak betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada.

«Irakaskuntza eta garapen profesionala» deritzon tratamendurako erabiliko direla, zeinen helburua baita Osasun Sailak iragarritako irakaskuntzarako eta garapen profesionalerako laguntza-eskabideak kudeatzea eta laguntza horien jarraipena egitea. Hauek dira fitxategi horren ezaugarriak:

«Docencia y desarrollo profesional» cuya finalidad es la gestión de las solicitudes y seguimiento de las ayudas para docencia y desarrollo profesional convocadas por el Departamento de Salud que tiene las siguientes características:

Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.

Responsable: el Departamento de Salud; Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

Helburua: Osasun Sailak iragarritako laguntzen eskabideak kudeatzea eta emandako laguntzen jarraipena egitea. Laguntza horien onuradun izan daitezke profesionalen elkargoak, osasun-arloan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta osasun-espezialitateetako erakunde zientifikoak, betiere helburu badute laguntzok haien funtzionamendura edo 2021ean etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzera bideratzea, bai irakaskuntzarako bai garapen profesionalerako.

Finalidad: gestión de las solicitudes y seguimiento de las ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal sanitario durante el año 2021 para docencia y desarrollo profesional convocadas por el Departamento de Salud.

Legitimazioa: interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatuz gauzatutako eginkizunak betetzeko behar den tratamendua (44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, lanbide sanitarioak antolatzeari buruzkoa).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a las personas responsables del tratamiento (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).

Erakunde edo pertsona hartzaileak: gai horretako eskumenak dauzkaten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Entidades o personas destinatarias: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea dute interesdunek, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere, informazio gehigarrian azaldu bezala.

Derechos: existe el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehiago eskuratu daiteke webgune hauetan:

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web:

– Prestakuntza-jarduerak antolatzea: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086207

– Organización de actividades formativas: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086207

– Eraketa – Funtzionamendua: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086307

– Constitución – Funcionamiento: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086307

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIón final primera

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote erakunde interesdunek Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Bi kasuetan, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, computándose ambos plazos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Deialdi hau eta berau izapidetzeko eta ebazteko jarduerak honako xedapen hauen esparru juridikoaren barruan sartzen dira: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena); eta azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren (Dirulaguntzei buruzko Legea) eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena) oinarrizko arauak.

Esta convocatoria, así como las actuaciones de tramitación y resolución de la misma, obedecen al marco jurídico conformado por el Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; y por las normas básicas dadas por la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2021.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común