Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

192. zk., 2021eko irailaren 24a, ostirala

N.º 192, viernes 24 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4905
4905

AGINDUA, 2021eko irailaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita itunpeko ikastetxe pribatuetako lanbide-heziketako irakasleak, 2021eko ekitaldian enpresekin lankidetzan, zientziaren eta teknologiaren arloetan eguneratzea sustatzeko dirulaguntzetarako.

ORDEN de 14 de septiembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la actualización científica y tecnológica del profesorado de formación profesional de centros privados-concertados a través de la colaboración con empresas en el ejercicio 2021.

Zientziaren eta teknologiaren aurrerapenek gaitasun handiko profesionalak arintasunez garatzea eskatzen dute, hau da, ekoizpen-inguruneetako beharrei erantzungo dieten profesionalak garatzea. Oso espezializatuak dauden, eskakizun teknologikoen etengabeko bilakaeratik eta eraldaketa digitaletik eratorritako aldaketa azkarretara egokitzeko prestatuta dauden langileen beharrei erantzuna emateko, Euskadiko Lanbide Heziketako irakasleek etengabe eguneratu behar dituzte beren konpetentzia zientifiko, teknologikoak eta digitalak, eta, horrez gain, daukaten ezagutza ikaskuntza-metodologia berrien bidez ikasleei transmititzeko gaitasuna hobetu behar dute etengabe.

Los avances de la ciencia y la tecnología requieren desarrollar con rapidez personal profesional altamente cualificado que responda necesidades de los entornos productivos. La Formación Profesional del País Vasco en su objetivo de dar respuesta a las necesidades de este tipo de personal altamente especializado, preparado para adaptarse a los cambios acelerados derivados de la constante evolución de los requerimientos tecnológicos y de la transformación digital, debe contar con un profesorado que actualice permanentemente sus competencias científicas, tecnológicas y digitales y que mejore continuamente su capacidad de transmisión del conocimiento a su alumnado a través de nuevas metodologías de aprendizaje.

Agindu honen helburu nagusia hauxe da: Lanbide Heziketako irakasleen ezagutza zientifiko eta teknologikoa eguneratzea beren hezkuntza-zentroen inguruko enpresa-errealitatea aztertuz eta ikasiz, ondoren zentroaren eta enpresaren arteko lankidetzetan aplikatzea, eta eskuratutako ezagutza hala Lanbide Heziketako ikasle eta irakasleei nola EAEko industriako profesionalei transferitzea.

Así, el objetivo principal de esta Orden es la actualización del conocimiento científico y tecnológico del profesorado de Formación Profesional a través del análisis y estudio de la realidad empresarial del entorno cercano de sus centros educativos, su posterior aplicación en colaboraciones centro-empresa y la transferencia del conocimiento adquirido tanto al alumnado y profesorado de Formación Profesional como a los y las profesionales de la industria vasca.

Horrek zuzeneko eragina izango du gure ikasleen enplegagarritasun eta lehiakortasunean, gaitasuna izango baitute EAEko ekoizpen-sektorearen oraingo eta etorkizuneko eskari aurreratuenei erantzuteko.

Esto impactará directamente en la empleabilidad y competitividad de nuestro alumnado ya que estará preparado para dar respuesta a las demandas actuales y futuras más avanzadas del sector productivo vasco.

Enpresen epe ertaineko beharrak ezagutzea funtsezkoa da lanbide-prestakuntza hori garatzeko orduan. Horretarako, beharren eta prospektiben azterketak egingo dira Lanbide Heziketaren fokutik, enpresek alor horretan duten eskariaren ikuspegi orokorra lortzeko. Azterketa horrek KET teknologien inpaktuan jarriko du arreta batez ere (Berrikuntzaren Funtsezko Teknologia Bideratzaileak), era horretan Lanbide Heziketak gaur egun erantzunik ez duten beharrak aurreratu ahal izan ditzan.

Conocer las necesidades a medio plazo de las empresas es clave a la hora de desarrollar esta cualificación profesional. Para ello se realizarán estudios de necesidades y prospectivas desde el foco de la Formación Profesional con el objetivo de lograr una visión general de la demanda de las empresas hacia este campo. Este estudio se centrará prioritariamente en el impacto de las tecnologías KET (Tecnologías Facilitadoras Esenciales de la Innovación) de manera que desde la Formación Profesional se pueda anticipar necesidades que a día de hoy no tienen respuesta.

KET teknologiak berrikuntzarako oinarrizko iturri bat dira eta, Europako Batzordearen beraren hitzen arabera, ezinbesteko elementu teknologikoak ematen dituzte, eta horiei esker, askotariko material berriak, produktuak, prozesuak eta balio erantsi handiagoa duten zerbitzuak garatu ahal dira.

Las tecnologías KET son una fuente básica para la innovación y, según palabras de la propia Comisión Europea, proporcionan elementos tecnológicos indispensables que permiten el desarrollo de una amplia gama de nuevos materiales, productos, procesos y servicios de mayor valor añadido.

KET teknologia horiek honako hauek dira: nanoteknologia; mikroelektronika eta nanoelektronika; fotonika; material aurreratuak; sistema adimendunak; industria-bioteknologia, fabrikazio aurreratua eta Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTak) zeharkako KET teknologia gisa.

Estas tecnologías KET son: nanotecnología; microelectrónica y nanoelectrónica; fotónica; materiales avanzados; sistemas inteligentes; biotecnología industrial, fabricación avanzada y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como tecnología KET transversal.

Euskadiko Lanbide Heziketan erabiltzen ari diren ikaskuntza aktibo-kolaboratiboko metodologia berriek erakutsi dute tresna egokienak direla ikasleen ikaskuntza garatzeko. Metodologia horiek benetako erronken gainean lan egitea dute oinarri, ikastetxearen eta enpresaren arteko lankidetzaren ondorio dira, eta irtenbideak ematen dizkiete benetako egoera eta kasuistikei.

Las nuevas metodologías de aprendizaje activo-colaborativas que se vienen implantando en la Formación Profesional de Euskadi se están revelando como la herramienta más adecuada para el desarrollo del aprendizaje del alumnado. Estas metodologías se apoyan sobre la base del trabajo en retos reales, surgen de la colaboración centro-empresa y aportan soluciones a situaciones y casuísticas reales.

Honako arau hauetan xedatutakoari jarraituko diote agindu honetan jasotako laguntzek:

Las ayudas recogidas en esta Orden se sujetan a lo dispuesto en:

1.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

1.– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

2.– La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartuta).

3.– El Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

4.– Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta azken horren erregelamendua onesten duen 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko arauak.

4.– La regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

Eta honako hauetan ezarritakoan oinarritzen dira:

Y se apoyan en lo establecido en:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legea, haren 3.2.g), 7.3, 7.6 eta 31. artikuluak batez ere.

1.– La Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, destacando sus artículos 3.2.g), 7.3, 7.6, 31.

2.– Lanbide Heziketaren V. Euskal Plana, 1. eremu estrategikoan: Ikaskuntza 4.0 testuinguruan, jarduketa-ildo hauek planteatzen dira: 1.2 «Irakasleen trebakuntza indartzea» eta 2.2 «Enpresak ikaste-prozesuetan parte har dezan sustatzea».

2.– El V Plan Vasco de FP, en el Ámbito estratégico 1: Aprendizaje en el contexto 4.0, se plantea la línea de actuación 1.2 «Reforzar la capacidad docente» y 2.2 «Fomentar la participación de la empresa en el proceso de aprendizaje».

3.– Osnabrückeko adierazpena.

3.– La declaración Osnabrück.

4.– Europako Batzordearen 2021-2027 Hezkuntza Digitalaren Ekintza Plana, 2020ko irailaren 30ean hartua.

4.– El Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 de la Comisión Europea, adoptado el 30 de septiembre del 2020.

5.– 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa, bereziki haren 102.1 artikulua; eta 3/2020 Lege Organikoa, abenduaren 29koa, Hezkuntzari buruzkoa, batez ere 102.2 artikulua.

5.– la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, principalmente en su artículo 102.1 y la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación en su artículo 102.2.

71/2021 Dekretuak, otsailaren 23koak, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari esleitzen dizkio, beste funtzio batzuen artean, hauek:

El Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, atribuye a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, entre otras funciones, las relativas a:

1.– Hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketan digitalizazioaren aurrerapena eta garapena bultzatu eta zuzentzea, Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren jarraibideak betez.

1.– Impulsar y dirigir el avance y desarrollo de la digitalización en la formación profesional del sistema educativo, siguiendo las directrices de la Viceconsejería de Formación Profesional.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxeetan, egungo eta etorkizuneko teknologia aurreratuak aztertzea, sustatzea eta ezartzea, ingurune konplexuetan irakasleen eta ikasleen konpetentziak hobetzeko xedez.

2.– Analizar, promover e implantar el uso de tecnologías avanzadas actuales y de futuro, en los centros de formación profesional, dirigidas a mejorar las competencias del profesorado y del alumnado en entornos complejos.

3.– Irakasleen prestakuntzara zuzendutako ekintzak diseinatu eta gauzatzea, ingurune teknologikoki oso aurreratuetan behar bezala erantzuteko gai izan daitezen.

3.– Diseñar y realizar acciones dirigidas a la formación del profesorado, que les permita responder a entornos tecnológicamente muy avanzados.

Agindu honen jarduerak 5414 «Berrikuntza Funtsa» programaren baitan daude. Programa horrek ekimen eta proiektu estrategikoen garapena sustatzen du, baldin eta bat egiten badute 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planarekin eta Euskadi RIS3 espezializazio-estrategia adimendunarekin.

Las actividades objeto de la presente Orden se enmarcan dentro del programa 5414 «Fondo de Innovación», de apoyo al desarrollo de iniciativas y proyectos estratégicos, alineados con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y con la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi.

Horregatik guztiagatik,

Por todo lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
DEIALDIAREN XEDEA ETA BALDINTZAK
OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y REQUISITOS

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea honako hau da: ikastetxe itunduetako lanbide-heziketako irakasleak zientziaren eta teknologiaren arloetan eguneratzea –ikastetxe eta enpresen arteko lankidetzaren bitartez eta, ondotik, eskuratutako ezagutza Lanbide Heziketako ikasle eta irakasleei zein EAEko industriako profesionalei transferituz– sustatzeko dirulaguntzak arautzea 2021eko ekitaldian.

Es objeto de la presente Orden regular la concesión de subvenciones en el ejercicio 2021 para el fomento de la actualización científico-tecnológica del profesorado de formación profesional de centros privados concertados a través del desarrollo de colaboraciones centro-empresa y la posterior transferencia del conocimiento adquirido tanto al alumnado y profesorado de Formación Profesional como a los y las profesionales de la industria vasca.

Transferentzia hori gauzatzeko, material didaktiko berriak, argitalpen berriak eta hura zabaltzeko jardunaldiak egingo dira.

Para esta transferencia se desarrollará nuevo material didáctico, se realizarán publicaciones y se llevarán a cabo jornadas de difusión.

2. artikulua.– Jardueren esparru orokorra.

Artículo 2.– Marco general de las actividades.

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 15era egingo dira.

Las actividades objeto de subvención se desarrollan del 1 de enero al 15 de diciembre de 2021.

Irakasleak zientziaren eta teknologiaren arloetan eguneratzeko, jarduera horiek bi bloketan egingo dira:

Para la actualización científico-tecnológica del profesorado, estas actividades se desarrollarán en dos bloques:

1. blokea: teknologia berriek enpresen produktuetan edo produkzio-prozesuetan duten inpaktuaren gaineko azterketa sakona egingo da, hezkuntza-zentroaren eremu geografikoari egokituta.

Bloque 1: se realizará un análisis profundo del impacto de las nuevas tecnologías en los productos o procesos productivos de las empresas ajustado al ámbito geográfico del centro educativo.

Horretarako, ikastetxearen eta enpresaren artean izan litezkeen lankidetza-eremuak identifikatuko dira, enpresaren arazo zehatz eta errealei erantzuteko irtenbideak garatuz:

Para ello se identificarán las posibles áreas de colaboración centro-empresa, a través del desarrollo de soluciones a problemas concretos y reales de la empresa, que:

Irtenbideek irakasleak zientziaren eta teknologiaren arloetan eguneratzea ekarriko dute.

supongan una actualización científico-tecnológica para el profesorado,

Eguneratze hori ikasleei eta ikastetxean dagozkien irakasleei transferitzeko modukoa izango da.

que dicha actualización pueda ser transferida al alumnado y al profesorado que corresponda de su centro,

Irtenbideak enpresarentzat interesgarriak izan behar dira.

que sean de interés para la empresa.

2. blokea: ikastetxearen eta enpresaren arteko lankidetzak egingo dira. Urrats hauei jarraikiz egingo dira lankidetza horiek:

Bloque 2: se llevarán a cabo diferentes colaboraciones centro-empresa. Estas se desarrollarán según los siguientes pasos:

1. urratsa: behaketa.

Paso 1: observación.

Enpresetako behaketatzat hartuko da Lanbide Heziketako ikastetxeko irakasleek enpresara egindako bisita programatua. Bisita horretan enpresaren produkzio-prozesua eta produktuak aztertuko dituzte, irakasleek beraiek zientziaren eta teknologiaren arloetako gaitasunak eguneratu ahal dituzten eremuak aurkitzeko, betiere horrek enpresari hobekuntza ekartzea aintzat hartuta, eta horrela, agindu honetan zehaztutako ezaugarriak betetzen dituen ikastetxearen eta enpresaren arteko lankidetza bihurtuta.

Se entenderá por observación en las empresas la visita programada por parte de profesorado del centro de Formación Profesional a la empresa donde se analizará el proceso productivo y los productos de la empresa con el objetivo de encontrar áreas donde el propio profesorado pueda actualizar sus competencias científico-tecnológicas y esto suponga una mejora para la empresa, convirtiéndose así en una colaboración centro-empresa que cumpla con las características definidas en la presente Orden.

Bisitaren ondotik, ikastetxeak bildutako informazioa aztertuko du. Behaketa-fasea hor amaitu ahal da, edo hurrengo fasera igaro daiteke, hau da: izan litekeen lankidetza-proposamena identifikatu eta enpresari aurkeztea.

Tras la visita, el centro analizará la información recopilada. La fase de observación puede finalizar ahí, o puede pasar a la siguiente fase donde se identifica y se presenta una posible propuesta de colaboración a la empresa.

Lehen fase hori egiteko, gehienez 5 ordu erabiliko dira behaketa eta enpresa bakoitzeko.

Para la realización de esta primera fase, se empleará un máximo de 5 horas por observación y empresa.

2. urratsa: proposamena.

Paso 2: propuesta.

Hezkuntza-zentroak ikastetxearen eta enpresaren arteko lankidetza-proiektuaren berariazko proposamen bat idatziko du, eta proposamen horrek enpresan dagoen arazo erreal bati erantzun beharko dio. Horretarako, honako alderdi hauek sakon aztertuko ditu:

El centro educativo redactará una propuesta específica de proyecto de colaboración centro-empresa, que deberá dar respuesta a una problemática real existente en la empresa. Para ello, deberá realizar un estudio en profundidad de:

Enpresak arazo horri dagokionez zer beharrizan dituen.

las necesidades de la empresa en lo que a dicha problemática se refiere,

Merkatuan zer irtenbide dauden.

las soluciones existentes en el mercado y

Horretarako behar den lankidetza-ahalmena.

la capacidad de colaboración requerida para ello.

Lankidetza-proiektuaren proposamen horrek enpresaren oniritzia izan beharko du.

Dicha propuesta de proyecto en colaboración deberá contar con el visto bueno de la empresa.

3. urratsa: gauzatzea.

Paso 3: ejecución.

Hezkuntza-zentroak enpresak onetsitako proiektua gauzatuko du; hala bada, irakasleek lan-orduak bideratuko dituzte Lanbide Heziketako ikastetxearen eta enpresaren artean hitzartutako irtenbidea garatu, mamitu eta gauzatzeko.

El centro educativo llevará a cabo el proyecto aprobado por la empresa donde el profesorado dedicará horas de trabajo al desarrollo, materialización y ejecución de la solución acordada entre el centro de formación profesional y la empresa.

Horren ondoriozko zientziaren eta teknologiaren arloetako ikaskuntzak eta eguneratzeak proiektuak zuzenean parte hartzen duten jakintza areagotzeaz gain, zuzeneko eragina izan beharko du, orobat, lankidetza-proiektuan garatutako eremuari lotutako gainerako irakasleen jakintza-eguneratzean, bai eta ikastetxeko ikasleetan eta enpresako langileetan ere.

El aprendizaje y la actualización científico-tecnológica resultante no solo incrementará el conocimiento del profesorado implicado directamente en el proyecto, si no que deberán impactar también directamente en la actualización del conocimiento del resto del profesorado vinculado al ámbito desarrollado en el proyecto de colaboración, así como en el alumnado del centro y en el personal de la empresa.

Eragin hori bermatu beharko da, halaber, ondoren egiten diren lankidetzetan.

Este impacto deberá asegurarse también en las diferentes colaboraciones posteriores que puedan tener lugar.

3. artikulua.– Erakunde eskatzaileak eta horretarako betekizunak.

Artículo 3.– Entidades solicitantes y requisitos para acceder a dicha condición.

1.– Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten eta ofizialki baimenduta dauden itunpeko ikastetxe pribatuek.

1.– Podrán tomar parte en esta convocatoria los centros privados concertados autorizados oficialmente que impartan ciclos formativos de Formación Profesional.

2.– Erakunde eskatzaileek betekizun hauek bete beharko dituzte deialdian parte hartzeko:

2.– Las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos para tomar parte en esta convocatoria:

TKNIKAk (Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako EAEko Zentroa) koordinatutako TKGUNE programan parte hartzen duten ikastetxeen sarekoak izatea.

Pertenecer a la red de centros participantes en el programa TKGUNE coordinada por TKNIKA (Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco).

Eskabidearen egunean TKGUNE programaren teknologiaren alorreko gaitasunak garatzeko ikastaroan parte hartzeko izen-ematea egina izatea.

Haber formalizado la inscripción de participación en el curso de desarrollo competencial tecnológico del programa TKGUNE a fecha de solicitud.

Ikastaro hori irakasleentzako KET teknologien eremuko prestakuntza-programa bat da. Parte hartzen duten irakasleak teknologia horietan gaitzea du xede, teknologiokin bat datozen ikastetxearen eta enpresaren arteko lankidetza-proiektuak antzeman eta garatu ahal izateko.

Este curso es un programa de formación para el profesorado en el ámbito de las tecnologías KET. Tiene por objeto capacitar al profesorado participante en dichas tecnologías, con el objetivo de poder detectar y desarrollar proyectos de colaboración centro-empresa alineados con las mismas.

Prestakuntza horrek honako hau hartzen du barne: KET teknologiak definitzea ikastetxeen enpresa-inguruneari aplikatuta; prestakuntza-zentroetan praktikoki aplikatzea; aukerak aztertzea eta aukera horiek inguruko ETEetan (enpresa txiki eta ertainak), MIKROETEetan eta autonomoetan aplikatzea.

Dicha formación contempla la definición de las tecnologías KET aplicada al entorno empresarial de los centros, su aplicación práctica en los centros formativos y el análisis de oportunidades y aplicación de las mismas en las Pymes (pequeñas y medianas empresas), Micropymes y autónomos/as de su entorno.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 13. eta 14. artikuluetan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuaren (azaroaren 11ko 1/1997 Dekretua) 50.5 eta 6. artikuluan ezarritakoa betetzea.

Cumplir lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como con lo establecido en el artículo 50.5 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak behar bestetan egiaztatuko du automatikoki hori horrela dela, eta ez du erakundearen baimenik beharko horretarako, 1/1997 Legegintzako Dekretua betez.

La acreditación de este cumplimiento se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de la entidad, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997.

Erakunde eskatzaileak espresuki uka dezake horretarako baimena. Horrela bada, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

La entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento. En tal caso, deberá aportar la certificación correspondiente.

Dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko aukerarik gabe zigortuta ez egotea, eta ez izatea horrelakoak jasotzeko legezko debekurik ere, barne hartuta sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoari jarraikiz.

No estar sancionada con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluidas las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

Eskatu beharreko beste edozein betebehar eta eskakizun betetzea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2 eta 3 apartatuetan aurreikusitakoaren arabera.

Cumplir cualquier obligación y requisito exigible, según lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

3.– Aurreko apartatuan adierazitako eskakizunez gain, erakundeak, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, honako hau egiaztatuko du:

3.– Además de los requisitos indicados en el apartado anterior, la entidad acreditará mediante una declaración responsable incluida en la solicitud que:

Ez duela helburu bererako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabiderik eskatu edo lortu beste administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen batetik.

No ha solicitado ni obtenido ninguna subvención, ayuda, ingreso u otro recurso para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado.

Deialdiaren oinarri guztiak ezagutzen eta onartzen dituela eta, laguntza ematen bazaio, haren xedeak betetzea hitzematen duela.

Conoce y acepta en su totalidad las bases de la convocatoria, y, se compromete en caso de que sea concedida la ayuda, a cumplir con los fines de la misma.

Betetzen dituela laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskakizunak. Hori egiaztatzen duten agiriak dauzkala. Erakundeak administrazioari helaraziko dizkiola horiek, horrela egiteko eskatuz gero.

Cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas. Dispone de la documentación que así lo acredita. La entidad la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.

Aitorpenari dagokion aldi osoan beteko dituela aurreko betebeharrak.

Se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente al reconocimiento.

Ebazpenean kontuan hartutako egoeren edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duela.

Adquiere el compromiso de notificar cualquier modificación de las circunstancias que se han tenido en cuenta en la resolución.

Egiazkoak direla eskabidean eta horrekin batera aurkeztutako agirietan emandako datuak.

Son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.

4. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 4.– Dotación presupuestaria.

Agindu hau gauzatzeko guztira 380.000 euro zuzenduko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituen arabera.

Se destinarán 380.000,00 euros al desarrollo de la presente Orden, según los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de las ayudas.

Deialdi honetan diruz lagun daitezkeen gastuak irakasleek proposatutako ekintzetara bideratutako irakatsi gabeko orduei dagozkie.

Los gastos subvencionables en esta convocatoria es la dedicación en horas no lectivas del profesorado a las acciones propuestas.

1.– Honako apartatu hauen batura izango da:

1.– Será la suma de los siguientes apartados:

1. blokea garatzeko (2.a artikulua):

Para el desarrollo de bloque 1 (artículo 2.a):

a.1 12.520,00 euroko dirulaguntza jasoko dute hiru lanbide-arlo baino gehiagoko 10 enpresatan baino gehiagotan egindako KET teknologien inpaktuaren azterketek, 212.840,00 euro gehienez.

a.1 Se subvencionarán con 12.520,00 euros los análisis del impacto de las tecnologías KET realizados en más de 10 empresas de más de tres familias profesionales, hasta un máximo de 212.840,00 euros.

5.a.1 artikuluan adierazitako 12.520,00 euroko dirulaguntza emango da, KET teknologien azterketa 10 enpresatan baino gehiagotan egiteak duen zailtasunagatik, eta azterketa hori hiru lanbide-arlo baino gehiagoko enpresetan egiteko behar diren irakasleen ahalmena, esperientzia eta inplikazioa direla eta.

Se subvenciona con una ayuda de 12.520,00 euros indicada en el artículo 5.a.1, dada la dificultad de realizar el análisis de tecnologías KET en más de 10 empresas y, la capacidad, experiencia e implicación del profesorado que se requiere para que el citado análisis se realice en empresas de más de tres familias profesionales.

a.2 2.520,00 euroko dirulaguntza jasoko dute lanbide-arlo bakar bateko 10 enpresatan baino gutxiagotan egindako KET teknologien inpaktuaren azterketek, 12.600,00 euro gehienez.

a.2 Se subvencionarán con 2.520,00 euros los análisis del impacto de las tecnologías KET realizados en menos de 10 empresas de una sola familia profesional, hasta un máximo de 12.600,00 euros.

5.a.2 artikuluan adierazitako 2.520,00 euroko dirulaguntza emango da, KET teknologien azterketa 10 enpresatan baino gutxiagotan eta lanbide-arlo bakar batean egiteak duen irakasleen ahalmen, esperientzia eta inplikazio txikiagoa eskatzen duelako; hala, egindako ahaleginaren araberakoa da laguntza.

Se subvenciona con una ayuda de 2.520,00 euros indicada en el artículo 5.a.2, dado que la dificultad para realizar el análisis de tecnologías KET en menos de 10 empresas y en una sola familia profesional, requiere menor capacidad, experiencia e implicación del profesorado, siendo proporcional la ayuda al esfuerzo realizado.

2. blokea garatzeko (2.b artikulua):

Para el desarrollo del bloque 2 (artículo 2.b):

TEKNIKAk (Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako EAEko Zentroa), Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren mendekoak, baliozkotuko du ikastetxe bakoitzak proposatutako enpresen zerrenda, TKgune aplikazioan bildutako informazioaren arabera (ikastetxearen eta enpresaren arteko lankidetzak kudeatu eta koordinatzeko softwarea).

TKNIKA (Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco), dependiente de la Viceconsejería de Formación Profesional, validará el listado de las empresas propuestas por cada centro, en función de la información recogida en el aplicativo TKgune, software de gestión y coordinación para colaboraciones centro-empresa.

Hasieran eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa ikastetxe bakoitzak aurkeztutako eta TKNIKAk baliozkotutako enpresa-zerrendaren arabera kalkulatuko da.

La cuantía de la subvención a otorgar inicialmente se calculará en función del listado de empresas presentado por cada centro y validado por TKNIKA.

Honako apartatu hauen batura izango da:

Esta será la suma de los siguientes apartados:

150,00 euro baliozkotutako enpresa batean behaketak egiteagatik.

150,00 euros por la realización de las observaciones en una empresa validada.

400,00 euro * baliozkotutako enpresa kopurua % 30, ikastetxearen eta enpresaren arteko lankidetza-proiektuen proposamenak diseinatzeko.

400,00 euros * 30 % n.º de empresas validadas, para el diseño de propuestas de proyectos de colaboración centro-empresa.

1.300,00 euro * baliozkotutako enpresa kopurua % 10, aurkeztutako proiektu-proposamenak gauzatzeko.

1.300,00 euros * 10 % n.º de empresas validadas, para la ejecución de las propuestas de proyectos presentadas.

II. bloke honetan 45.000,00 euro emango dira gehienez ikastetxe bakoitzeko.

La cuantía máxima por centro que se otorgará para este bloque II será de 45.000,00 euros.

6. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateraezintasunak.

Artículo 6.– Incompatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Agindu honetan araututako dirulaguntzak bateraezinak dira xede bera duten erakunde publikoen edo pribatuen dirulaguntzekin.

La concesión de subvenciones reguladas en la presente Orden será incompatible con cualquier otra subvención de entidades públicas o privadas, que tuvieran el mismo objeto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKAERAK, AUKERAKETA ETA PROZEDURA
SOLICITUDES, SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7 – Tramitación electrónica.

1.– Erakunde eskatzaileek laguntza-deialdi honen izapide guztiak telematikoki egin behar dituzte.

1.– Las entidades solicitantes están obligadas a realizar toda la tramitación que requiere esta convocatoria de ayudas de forma telemática.

Izapide-jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak eskura dauden eta eskaera-inprimakirako sarbidea dagoen administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, helbide honetan dago:

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección:

2.– Eskabidea egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, baita jakinarazpen eta justifikazioak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira:

2.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartuta dauden identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak helbide elektroniko honetan daude eskuragarri:

3.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Eusko Jaurlaritzaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan:

También se podrá tramitar electrónicamente a través de una persona representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección:

4.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta gainerako dokumentuak. Halaber, prozedura osoan zehar, eskatzaileak hautatzen duen hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko Oinarrizko Legearen (azaroaren 24ko 10/1982 Legea) 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatzen den moduan.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta zuzenketak egiteko epea.

Artículo 8.– Plazo de presentación y subsanación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ikastetxeko legezko ordezkariari dagokio eskabidea egitea, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariari zuzenduta.

2.– Corresponde a la persona que ostente la representación legal del centro realizar la solicitud, dirigida al Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

3.– Eskabideak ez baditu eskaturiko baldintzak betetzen, hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo behar diren agiriak aurkezteko eskatuko zaio erakunde interesdunari. Horrelakorik egin ezean, eskaeran atzera egin duela pentsatuko da. Hori guztia, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015 Legea) xedatutakoaren arabera.

3.– Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos necesarios. Si no lo hace así, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Todo ello, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación a presentar.

Ikastetxe eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

Los centros solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

Eskabide-formularioa behar bezala beteta, Agindu honetako I. eranskinaren arabera.

Formulario de solicitud debidamente cumplimentado, conforme al Anexo I de la presente Orden.

Lankidetza izan nahi den enpresen zerrenda, II. eranskineko ereduaren arabera eta hau adierazita:

Listado de empresas con las que se pretende colaborar, de acuerdo con el modelo del Anexo II indicando:

Izena, udalerria, lurralde historikoa, langile kopurua, ETEak, MIKROETEak eta autonomoak, enpresaren lehentasunezko sektorea.

Denominación, Municipio, Territorio Histórico, número de trabajadores/as, PYMEs, MICROPYMEs y autónomos/as, sector prioritario de la empresa.

Enpresetan behaketa zein hilabetetan egin den edo zein hilabetetan egitea aurreikusten den (behaketa-data).

Mes en el que se ha realizado o se prevé realizar la observación en las empresas (fecha de observación).

Lehentasunezko heziketa-zikloa.

Ciclo formativo prioritario.

Helburua.

Objetivo.

Aurreikusitako transferentziaren plangintza-proposamena.

Propuesta de la planificación de la transferencia prevista.

Transferentziaren noranzkoa: irakasleak irakasleari, irakasleek ikasleei, irakasleak enpresari, beste batzuk.

Dirección de la transferencia: de docente a docente, de profesorado a alumnado, de docente a empresa, otros.

Transferentziaren ebidentzia: Ethazi erronka, unitate didaktikoa, ariketa, prestakuntza, prototipoa, beste batzuk.

Evidencia de la transferencia: Reto Ethazi, Unidad Didática, Ejercicio, Formación, Prototipo, otros.

TKGUNE programaren teknologiaren alorreko gaitasunak garatzeko ikastaroko izen-ematearen egiaztagiria.

Documento acreditativo de la inscripción en el curso de desarrollo competencial tecnológico del programa TKGUNE.

10. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzen dituen organoa.

Artículo 10.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Hezkuntza Saileko Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria izango da agindu honetan araututako dirulaguntzen organo kudeatzailea.

El órgano gestor de las ayudas reguladas en la presente Orden será la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Departamento de Educación.

11. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 11.– Comisión de evaluación.

Jardueren balorazioa, agindu honen 12. artikuluan xedatutako irizpideen arabera, honako hauek kide izango dituen batzorde batek egingo du:

La valoración de las actividades, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 12 de esta Orden, se llevará a cabo por una comisión compuesta por:

Batzordeburua: Rikardo Lamadrid Intxaurraga jauna, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria.

Presidente: D. Rikardo Lamadrid Intxaurraga, Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

Batzordekideak:

Vocales:

Pili Alonso Suárez andrea, TKNIKAko Lanbide Heziketaren esparruko Ingurune Estrategikoetako Berrikuntza Aplikatuaren arloaren zuzendaria.

D.ª Pili Alonso Suárez, Directora del Área de Innovación Aplicada en Entornos Estratégicos de TKNIKA en el ámbito de la Formación Profesional.

Inge Gorostiaga Luzarraga andrea, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzako zerbitzuburua; idazkari-lanak egingo ditu, eta hitza izango du, baina botorik ez.

D.ª Inge Gorostiaga Luzarraga, jefa de servicio de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, que actuará como secretaria, con voz pero sin voto.

12. artikulua.– Balioztatzeko irizpideak eta esleitzeko prozedura.

Artículo 12.– Criterios de valoración y procedimiento de adjudicación.

1.– Eskabideak banan-banan balioztatuko dira, deialdi honetako betebeharrak betetzen direla egiaztatu ondoren. Balorazioa ebaluazio-batzordeak egingo du TKGUNE programaren jarraipen-aplikazioan dagoen informazioan oinarrituta.

1.– Las solicitudes se valorarán de forma individualizada, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria. La valoración la realizará la comisión de evaluación sobre la base de la información disponible en el aplicativo de seguimiento del programa TKGUNE.

Balorazio horretarako, honako irizpideak jarraituko dira:

Para dicha valoración se utilizarán los siguientes criterios:

Gehienez 2 puntu emango dira, azken 2 urte naturaletan (2019 eta 2020) eginiko TKgune proiektuen diseinu kopuruagatik. Bi puntu lortuko ditu proiektu gehien aurkezten duen ikastetxeak, eta gainerakoen puntuazioa proportzionalki kalkulatuko da [(X / Geh.) x 2, non X eskabideak aipatutako proiektuen kopurua den].

Se valorará con hasta 2 puntos el número de diseños de proyectos TKgune durante los 2 últimos años naturales (2019 y 2020). Obtendrá 2 puntos el centro que más proyectos presenta y se calculará la puntuación del resto de manera proporcional [(X / Max) x 2, siendo X el número de proyectos referidos en la solicitud].

Gehienez 5 puntu emango dira, azken 2 urte naturaletan (2019 eta 2020) gauzatutako Tkgune proiektuen kopuruagatik. Bost puntu lortuko ditu proiektu gehien aurkezten duen ikastetxeak, eta gainerakoen puntuazioa proportzionalki kalkulatuko da.

Se valorará con hasta 5 puntos el número de proyectos TKgune ejecutados durante los 2 últimos años naturales (2019 y 2020). Obtendrá 5 puntos el centro que más proyectos presenta y se calculará la puntuación del resto de manera proporcional.

Gehienez 7 puntu emango dira, azken hiru urte naturaletan (2019, 2020 eta 2021) egindako lankidetza-proiektuekin lotuta, ikasgelari edo irakasleei eginiko TKgune transferentzien kopuruagatik. Zazpi puntu lortuko ditu proiektu gehien aurkezten duen ikastetxeak, eta gainerakoen puntuazioa proportzionalki kalkulatuko da.

Se valorará con hasta 7 puntos el número de transferencias TKgune al aula o al profesorado de proyectos de colaboración desarrolladas durante los 3 últimos años naturales (2019, 2020 y 2021). Obtendrá 7 puntos el centro que más proyectos presenta y se calculará calculando la puntuación del resto de manera proporcional.

Irizpide horiek aplikatu ondoren berdinketa badago, 2020-2021 ikasturtean baimendu eta emandako zikloen kopurua balioetsiko da.

En caso de empate aplicando estos criterios se valorará el número de ciclos autorizados e impartidos en el curso académico 2020-2021.

Berdinketak jarraitzen badu, 2020-2021 ikasturtean matrikulatutako ikasleak (pertsona kopurua) balioetsiko dira.

Si persiste el empate se valorará el alumnado (número de personas) matriculado en el curso académico 2020-2021.

2.– Eskabideak balioetsi ondoren, ordenatu egingo dira guztira lortutako puntuazioaren arabera, eta balioespen-sailkapena egingo da.

2.– Valoradas las solicitudes, estas se ordenarán con arreglo a la puntuación total obtenida, obteniéndose un ranking de valoración.

Agindu honetako 4. artikuluan adierazitako zuzkidura ez bada aski 5. artikuluan ezarritakoaren arabera hautatutako ikastetxeentzat hasieran kalkulatutako laguntzen zenbateko osoari erantzuteko, hainbanatu egingo dira laguntza horiek, hau da, proportzionalki banatuko dira ikastetxeen artean kalkulatutako laguntzaren guztizko zenbatekoan oinarrituta.

Si la dotación indicada en el artículo 4 de esta Orden no alcanzase para cubrir la cuantía global de las ayudas inicialmente calculadas para los centros seleccionados según lo establecido en el artículo 5, estas ayudas se prorratearán, es decir, se repartirán proporcionalmente entre los centros en base al importe total de ayuda calculada.

Baldin eta, aitzitik, hautatutako ikastetxeei dagokien laguntzaren guztizko zenbatekoak ez badu gainditzen 4. artikuluan ezarritako aurrekontu-zuzkidura, gainerako ikastetxe eskatzaileak lortutako puntuazioaren arabera hartuko dira kontuan, eta balioespenik onena lortutakoei esleituko zaie laguntza, harik eta aurrekontu-kreditu erabilgarria agortzen den arte.

Si, por el contrario, la cuantía total de la ayuda correspondiente a los centros seleccionados no supera la dotación presupuestaria establecida en el artículo 4, se considerará al resto de centros solicitantes en función de la puntuación obtenida, adjudicando ayuda a los que hayan obtenido mejor valoración hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible.

3.– Deialdi honen xede den emateko prozedura norgehiagoka izango da, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 22. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bategina onartzen duen 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49. artikuluan xedatutakoa betez (azken artikulu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren laguntzen eta dirulaguntzen araubidea erregulatzen du); hau da, aurkeztutako eskabideak alderatu egingo dira, haien arteko hurrenkera ezartzeko jarduera bakoitzarentzat aldez aurretik ezarritako balorazio-irizpideekin bat etorriz, eta irizpide horiek aplikatuz balorazio handiena lortu dutenei laguntzak esleitzeko, kontuan harturik erabilgarri dagoen kreditua eta finkatutako muga.

3.– El procedimiento de concesión objeto de la convocatoria será el de concurrencia competitiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que regula el régimen de ayudas y subvenciones de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es decir, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente establecidos, y adjudicar, con el crédito disponible y el límite fijado, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

13. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 13.– Resolución del procedimiento.

1.– Lanbide Heziketako sailburuordeak ebatziko du deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak ematea edo, hala badagokio, ukatzea edo ez onartzea, horren arrazoiak zehaztuta, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariak egindako proposamena ikusita.

1 – El Viceconsejero de Formación Profesional resolverá la concesión, o en su caso los motivos de denegación o inadmisión de las subvenciones previstas en esta convocatoria, a la vista de la propuesta elevada por el director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

2.– Ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren taula elektronikoan argitaratuko da (https://www.euskadi.eus/). Eskabideak aurkezteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

2 – Esta resolución se notificará mediante su publicación en el tablón electrónico de la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/). El plazo máximo para publicar la resolución es de tres meses desde el día siguiente al de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebazpena argitaratzeaz gain, organo kudeatzaileak erakunde interesdunei jakinarazpen-abisuak bidaliko dizkie, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek inoiz ez dira jakinarazpentzat hartuko.

Además de la publicación, el órgano gestor remitirá a las entidades interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

3.– Epea amaitu eta erakunde interesdunari ebazpenik jakinarazi ez bazaio, eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da.

3 – Si una vez transcurrido dicho plazo no se ha notificado ninguna resolución a la entidad interesada, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada.

4.– Prozeduraren ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari. Aurkezteko epea hilabetekoa da egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

4 – Contra la resolución del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Educación. El plazo para presentarlo es de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

14. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 14.– Pago de la subvención.

Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da (biak 2021eko ekitaldian):

El abono de la subvención se hará efectivo en dos plazos (ambos en el ejercicio 2021):

Lehen ordainketa, emandako zenbateko osoaren % 40koa, laguntza onartu ostean, 17.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Un primer pago cuyo importe será el 40 % del total concedido, una vez aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 17.2.

Bigarren ordainketa, dirulaguntzaren zenbatekoaren gainerako % 60koa, justifikazioa 18. artikuluan adierazitako epean eta baldintzetan aurkeztu ondoren.

Un segundo pago del 60 % restante del importe de la subvención, tras la presentación de la justificación en el plazo y condiciones que se indican en el artículo 18.

15. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 15.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntzak emateko ebazpena kasu hauetan aldatu ahal izango da:

La Resolución de concesión de las subvenciones podrá modificarse en estos casos:

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzea, betiere haren xedea beteta dagoela uste bada, gerora sortutako ezinbesteko inguruabarrek hura betetzea eragotzi badute eta behar bezala justifikatzen badituzte Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzan.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, salvo circunstancias de fuerza mayor sobrevenida que hayan impedido su cumplimiento y sean debidamente justificadas ante la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

Hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako bestelako dirulaguntzak eta laguntzak eskuratuz gero.

En su caso, la obtención de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada.

Horrelakoetan, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak likidazio-ebazpena emango du eta, han, eman diren dirulaguntzen zenbatekoak berriz doituko dira.

En estos casos, la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

16. artikulua.– Dirulaguntza itzultzea.

Artículo 16.– Reintegro de la subvención.

Itzultzeko prozedurari ekingo zaio, baldin eta laguntzaren erakunde onuraduna kasu hauetako batean badago:

Se iniciará un procedimiento de reintegro si la entidad beneficiaria de la ayuda incurriese en alguno de los siguientes supuestos:

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan adierazitako kasuetan.

Casos contemplados en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan adierazitako kasuetan.

Casos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Ez badu betetzen agindu honetan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan aipatutako edozein baldintza eta betebehar.

Incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones mencionadas en esta orden y demás normas aplicables.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak ez betetzea, betiere gerora sortutako ezinbesteko inguruabarrek hura betetzea eragotzi ez badute eta behar bezala justifikatzen badituzte Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzan.

Incumplimiento de cualquiera de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, salvo circunstancias de fuerza mayor sobrevenida que hayan impedido su cumplimiento y sean debidamente justificadas ante Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

Dirulaguntza ematea ekarri duten baldintzak bete ezean, erakundeak jasotako zenbateko osoa edo horren zati bat, dirulaguntzen arloan aplika daitekeen berandutze-interesak gehituta, itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari.

Ante cualquier incumplimiento de las condiciones que han motivado la concesión de la subvención, la entidad estará obligada a reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los intereses de demora aplicable en materia de subvenciones.

Dirulaguntzaren 15. eta 16. artikuluetan jasotako aldaketa eta itzulketa honako araudi honetan dago araututa:

La modificación y reintegro, recogida en los artículos 15 y 16, de la subvención está regulada en la siguiente normativa:

1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko dirulaguntzak bermatzeko eta itzultzeko araubide orokorra arautzen duena.

Decreto 698/1991, que regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IKASTETXE ONURADUNEN BETEBEHARRAK, JUSTIFIKAZIOA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
OBLIGACIONES DE LOS CENTROS BENEFICIARIOS, JUSTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN

17. artikulua.– Ikastetxe onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de los centros beneficiarios.

1.– Ikastetxe onuradunen betebeharra izango da:

1.– Los centros beneficiarios deberán:

Behaketak zein enpresetan egin nahi diren planifikatzea, ETEetan, MIKROETEetan eta autonomoetan, ahal izanez gero, betiere mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat etorriz.

Planificar las empresas en las que pretenden realizar las observaciones, prioritariamente en Pymes, Micropymes y autónomos/as, de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresa.

Enpresako behaketetan, enpresarekin lankidetzan, ikastetxearen eta enpresaren arteko balizko lankidetza-proiektuak detektatzea, zeinek, produkzio-ingurunearen arazo erreal baterako irtenbidea garatuz, irakasleentzat zientziaren eta teknologiaren arloetan eguneratzea dakarten, eta, aldi berean, enpresarako hobetzeko aukera bat.

Detectar durante las observaciones en la empresa y en colaboración con esta, posibles proyectos de colaboración centro-empresa que supongan una actualización científico-tecnológica para el profesorado, a través del desarrollo de la solución para un problema real del entorno productivo y, al mismo tiempo, una oportunidad de mejora para la propia empresa.

Ikastetxearen eta enpresaren arteko balizko lankidetza bat detektatuz gero, proposamen-agiri batean gauzatuko da hori, eta, bereziki, ikastetxeko irakasleek zer lan egingo duten zehaztuko da, eta enpresari aurkeztuko zaio kontuan har dezan.

En caso de detectar una posible colaboración centro-empresa, esta se materializará en un documento de propuesta, identificando, de manera específica, el trabajo a desarrollar por el profesorado del centro y se presentará a la empresa para su consideración.

Onartutako enpresa batean behaketa ezin bada egin, beste batekin ordeztu ahal izango da TKNIKAk baimendu ondoren.

En caso de imposibilidad de realizar la observación en una empresa aprobada, podrá sustituirse por otra previa autorización de TKNIKA.

Proposamena interesgarria bada enpresarentzat, hitzartutako moduan garatu, mamitu eta gauzatuko da.

En el caso de que la propuesta sea de interés para la empresa, esta se desarrollará, materializará y ejecutará según los términos acordados.

2.– Halaber, honako betebehar hauek izango dituzte:

2.– Asimismo, deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, erakunde onuradunek, esleitzeko erabakia jakinarazi eta hurrengo hamar egun naturaleko epean berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da.

Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación, no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

Diruz lagundutako jarduerak Ikastetxeko Urteko Planean sartzea.

Incluir en el Plan Anual del Centro las actividades subvencionadas.

Emandako dirulaguntza justifikatzea 18. artikuluan jasotakoaren arabera.

Justificar la subvención concedida de acuerdo a lo recogido en el artículo 18.

Dirulaguntza zertarako eman den, horretarako erabiltzea.

Utilizar la subvención para el concreto fin para el que ha sido concedida.

Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribaturengandik agindu honetako helburu bererako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik eskuratuz gero, horren berri eman beharko diote Lanbide Heziketako Sailburuordetzari.

Comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional, la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración o ente, tanto público como privado, destinados a la misma finalidad que la contemplada en la presente Orden.

Laguntza ematerakoan kontuan izandako inguruabarren bat aldatzen bada, horren berri eman beharko diote Lanbide Heziketako Sailburuordetzari.

Comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional la modificación de cualquier circunstancia que haya podido ser tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluko gainerako betebehar guztiak betetzea; zehazki, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea haiek eskatzen duten edozein informazio, laguntzen xedea fiskalizatu ahal izan dezaten.

Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 14. artikuluan ezarritako gainerako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Jakinaraztea ekimena Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Funtsak finantzatu duela; horrela, enpresa parte-hartzaileek jakingo dute Funts horrek ematen duen babesa.

Dar a conocer que la iniciativa está financiada por el Fondo de Innovación del Gobierno Vasco, de manera que las empresas participantes sean conscientes del respaldo que proporciona dicho Fondo.

Planifikatzea irakasle parte-hartzaileek eskuratutako ezagutza ikastetxeko ikasleei eta irakasleei nola transmitituko dieten eta ikastetxean egindako aplikazio praktikoak erregistratuko dituzte.

Planificar la forma en que el profesorado participante transferirá los conocimientos adquiridos a su alumnado y al profesorado del centro y registrará las aplicaciones prácticas realizadas en el centro.

Diruz lagundutako jarduerak TKGUNE, TKNIKA Lanbide Heziketarako Ikerketa eta Berrikuntza Aplikaturako Zentroko Lanbide Heziketaren esparruko Ingurune Estrategikoetako Berrikuntza Aplikatuaren arloak koordinatutako programan sartzea.

Incluir las actividades subvencionadas en el programa TKGUNE, coordinado por el Área de Innovación Aplicada en Entornos Estratégicos en el ámbito de la Formación Profesional de TKNIKA – Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco.

18. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 18.– Justificación de las subvenciones.

Ikastetxe onuradunek, 2021eko abenduaren 15a baino lehen, aurkeztu beharko dute dokumentazio hau:

Los centros beneficiarios deberán presentar antes del 15 de diciembre de 2021 la siguiente documentación:

Teknologiaren alorreko gaitasunak garatzeko oinarrizko programan parte hartzeko ziurtagiria.

El certificado de participación en el programa básico de Desarrollo Competencial Tecnológico.

III. eranskina (jarduera-memoria): Enpresa-zerrenda eta horietan egindako jarduera. Kasu bakoitzean, dagokiona adieraziko da: behaketa, proiektu-proposamena egitea eta proiektua gauzatzea. Era berean, memoriak ikastetxe eta enpresaren arteko lankidetzen bidez lortutako ikaskuntza eta transferentziaren deskribapen laburtu bat izango du.

Anexo III (memoria de actuación): listado de empresas y la actividad desarrollada en las mismas. En cada caso, se incluirá lo que proceda: observación, elaboración de propuesta de proyecto y ejecución de proyecto. Asimismo, la memoria deberá incluir una descripción resumida del aprendizaje y transferencia obtenidos mediante las diferentes colaboraciones centro- empresas.

Informazio horrek bat egin beharko du 2021eko abenduaren 15ean TKGUNE aplikazioan sartutako informazioarekin. Beraz, bertan egindako eta memoria laburtuan adierazitako ekintza bakoitzaren zehaztasuna egiaztatu ahal izango da.

Esta información deberá coincidir con la incorporada en el aplicativo TKGUNE a 15 de diciembre de 2021, de manera que en el mismo se pueda comprobar el detalle de cada una de las acciones realizadas e incluidas en la memoria resumen.

IV. eranskina (txostena): KET teknologiek ingurunean 2021eko abenduaren 15 baino lehen izandako inpaktuaren berri jasoko du. Teknologia horiek aztertutako enpresetan izandako inpaktuaren deskribapen laburra izango du txosten horrek.

Anexo IV (informe): recogerá el impacto de las tecnologías KET en su entorno antes del 15 de diciembre de 2021. Este informe deberá incluir una descripción resumida del impacto de dichas tecnologías en las empresas analizadas.

V. eranskina (memoria ekonomikoa): dirulaguntzan dagokion amaierako zenbatekoaren kalkulua jasoko du. Kalkulu horretan oinarriturik, hasieran ebatzitako laguntzaren zenbatekoa zuzenduko da.

Anexo V (memoria económica): incluirá el cálculo de la cuantía de la subvención final que corresponde. En base a este cálculo, se corregirá el importe de la ayuda inicialmente resuelta.

Horretarako, ikastetxeak kalkulu hau egingo du:

Para ello, el centro educativo realizará el siguiente cálculo:

Behaketa bakoitzari eskainitako ordu bakoitzeko 40,00 euro kontatuko dira, behaketa bakoitzeko 200,00 euro gehienez kontatu arte.

Se computará 40,00 euros por cada hora dedicada a cada una de las observaciones, hasta un máximo de 200,00 euros por observación.

Egindako behaketen kalitatea ziurtatzeko, justifikazioan gehienez onartutako behaketen kopurua haien efikaziak mugatuko du, izan ere, honako betekizun hauek izango dituzte:

Con el propósito de asegurar la calidad de las observaciones realizadas, el número de observaciones máximo que se admitirán en la justificación vendrá delimitado por la eficacia de las mismas, debiendo cumplirse los siguientes requisitos:

Gehienez 6 ohar zenbatuko dira enpresari proposatutako proiektu bakoitzeko. Era horretan, ziurtatu nahi da egindako behaketen % 15ek baino gehiagok proposamen bat aurkeztea eragin dutela.

No se computarán más de 6 observaciones por cada proyecto propuesto a la empresa. De este modo se trata de asegurar que más del 15 % de las observaciones realizadas han derivado en la entrega de una propuesta.

Gehienez 20 behaketa zenbatuko dira gauzatutako proiektu bakoitzeko. Era horretan, ziurtatu nahi da egindako behaketen % 5ek baino gehiagok lankidetza oso bat egitea eragin dutela.

Tampoco se computarán más de 20 observaciones por cada proyecto ejecutado. De este modo se trata de asegurar que más del 5 % de las observaciones realizadas han derivado en la realización completa de una colaboración.

Baldin eta ikastetxeak dedikazio handiko lankidetza bat egiten badu (125 ordu baino gehiagoko proiektuak, alegia), proiektu bat baino gehiago izango balitz bezala zenbatu ahal izango da hori. Horretarako, 125 orduko tarteak jarriko dira, eta hortik aurrera beste proiektu bat bezala zenbatuko da.

Si el centro desarrolla una colaboración de gran dedicación (proyectos de más de 125 horas), esta podrá computarse como más de un proyecto. Para ello se establecerán tramos de 125 horas como el valor a partir del cual se computará como un nuevo proyecto.

40,00 euro zenbatuko dira enpresari eman eta aplikazioan behar bezala erregistratzen den lankidetza-proiektuko proposamen bakoitzari eskainitako ordu bakoitzeko, gehienez 400,00 euro proposamen bakoitzeko. Gainera, kontuan izango da entregatutako proiektuak diruz lagunduko direla baliozkotutako enpresen % 40ra arte gehienez.

Se computará 40,00 euros por cada hora dedicada a cada propuesta de proyecto de colaboración entregado a la empresa y correctamente registrado en el aplicativo hasta un máximo de 400,00 euros por propuesta. Además, se tendrá en cuenta que serán subvencionados los proyectos entregados hasta un máximo del 40 % de las empresas validadas.

40,00 euro zenbatuko dira gauzatu eta aplikazioan behar bezala erregistratutako lankidetza-proiektu bakoitzari eskainitako ordu bakoitzeko. Ikastetxeko irakasleek horretan eman dituzten ordu guztiak adieraziko dira. Ordu kopuru hori egokia den edo ez enpresarekin egiaztatu ahal izango da. Apartatu honetan proiektu bakoitza egiteko erabilitako ordu kopuruaren % 25 kontuan hartuko da eta orduko 40,00 euro zenbatuko dira.

Se computará 40,00 euros por cada hora dedicada a cada proyecto de colaboración ejecutado y debidamente registrado en el aplicativo. Se indicará el número total de horas que ha supuesto para el profesorado del centro y cuya razonabilidad podrá ser contrastada con la empresa. En este apartado se computará el 25 % del número de horas dedicadas a la ejecución de cada proyecto a razón de 40,00 euros/hora.

Amaierako dirulaguntza aurreko apartatuen batura izango da, betiere lortzen den zenbatekoa ez bada hasieran emandako dirulaguntza baino handiagoa. Kasu horretan, amaierako dirulaguntzak bat egingo du hasierakoarekin.

La subvención final será la suma de los apartados anteriores siempre que la cantidad resultante no sea superior a la subvención inicialmente otorgada. En ese caso, la subvención final coincidirá con la inicial.

TKNIKAko Lanbide Heziketaren esparruko Ingurune Estrategikoetako Berrikuntza Aplikatuaren arloak, ikastetxeek igorritako amaierako memorian eta kontuan hartzekoa dela uste duen beste edozein datu edo txostenetan oinarrituta, lortutako emaitzen ebaluazio-memoria bidaliko dio Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari, laguntzak justifikatzeko epea amaitu eta 3 hilabeteko epean. Ebaluazio-memoria horretan, datu hauek egongo dira jasota: parte hartu duten ikastetxeen zerrenda, bakoitzak egindako jarduerak, eta onartutako jardueretan aurreikusitako helburuen betearazpen-maila. Era berean, proposatutako helburuen gutxienekoa bete ez denean, berariaz emango da egoera horren berri.

El Área de Innovación Aplicada en Entornos Estratégicos en el ámbito de la Formación Profesional de TKNIKA, en base a la memoria final remitida por los centros y a cualquier otro dato o informe que considere necesario recabar, enviará a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, en el plazo de 3 meses tras la finalización del plazo de justificación de las ayudas, una memoria de evaluación de los resultados obtenidos en la que se hará constar la relación de centros participantes, las actividades realizadas por cada uno de ellos, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en las actividades aprobadas, y en el caso de que no se hayan alcanzado mínimamente los objetivos propuestos, se advertirá expresamente de esta circunstancia.

19. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 19.– Seguimiento.

1.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak jarraipena egingo die diruz lagundutako jarduerei, TKNIKAko Lanbide Heziketaren esparruko Ingurune Estrategikoetako Berrikuntza Aplikatuaren arloaren bitartez, haiek egiten direla bermatzeko.

1.– La Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados realizará un seguimiento de las actividades subvencionadas, al objeto de garantizar la realización de las mismas, a través del Área de Innovación Aplicada en Entornos Estratégicos en el ámbito de la Formación profesional de TKNIKA.

2.– Baldin eta, ikasturtean zehar, gorabeheraren bat gertatzen bada diruz lagundutako prestakuntza-jardueren garapenean, TKNIKAko Lanbide Heziketaren esparruko Ingurune Estrategikoetako Berrikuntza Aplikatuaren arloak komeni bada, egoki irizten dion txostena bidaliko dio Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari, agindu hau betearazteko neurriak har ditzan.

2.– En el caso de que a lo largo del curso se produjera cualquier incidencia que así lo aconsejara, en el desarrollo de cualesquiera de las actividades subvencionadas, el Área de Innovación Aplicada en Entornos Estratégicos en el ámbito de la Formación Profesional de TKNIKA remitirá a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados el informe que considere oportuno, al objeto de que esta pueda tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente Orden.

20. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 20.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: Laguntzak eta dirulaguntzak Lanbide Heziketako ikastetxeentzat eta erakunde laguntzaileentzat.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones a entidades colaboradoras y centros de formación profesional.

Arduraduna: Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Departamento de Educación.

Xedea: Laguntza ekonomikoen eskabideak izapidetzea, parte-hartzaileak eta/edo interesdunak identifikatuta. Dirulaguntzak erakunde laguntzaileei.

Finalidad: Tramitación de solicitudes de ayudas económicas con identificación de intervinientes y/o personas interesadas. Subvenciones a entidades colaboradoras.

Legitimazioa:

Legitimación:

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Ekonomia eta Ogasun Saila.

Departamento de Economía y Hacienda.

Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian jasotako bestelako eskubideak ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: Gure web-orrialdean begira dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web.

Araudia:

Normativa:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

Reglamento General de Protección de Datos.

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek jasotzen ez dituen alderdiak arautzeko, aplikatzekoak izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea (urriaren 1eko 39/2015 Legea) eta laguntza eta dirulaguntza publikoei buruzko araudia.

En todo lo no previsto por esta Orden será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean. Era berean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean. Agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dira bi epe horiek.

Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el consejero de Educación. También podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses. Ambos plazos se contabilizarán a partir del día siguiente al de la publicación de la orden en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean agindu hau.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
IRAKASLEAK ZIENTZIAREN ETA TEKNOLOGIAREN
Formulario de solicitud
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ENPRESA LAGUNTZAILEEN ZERRENDA
Listado de empresas COLABORADORAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
JARDUERA-MEMORIA
MEMORIA DE ACTUACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
TXOSTENA: KET-EN INPAKTUARI BURUZKO AZTERKETA
INFORME: ANÁLISIS IMPACTO DE LAS KET
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
MEMORIA EKONOMIKOA
MEMORIA ECONÓMICA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común