Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

189. zk., 2021eko irailaren 21a, asteartea

N.º 189, martes 21 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4826
4826

AGINDUA, 2021eko irailaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dirulaguntza-deialdia egiten baita euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak 2022-2025 aldian bultzatzeko.

ORDEN de 7 de septiembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema universitario vasco para los años 2022-2025.

Deialdi hau bat dator Euskal Autonomia Erkidegoan Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren arloan indarrean dauden arauekin, eta kalitatezko ikerketa sustatzea du helburu; izan ere, jarduera horiek nazioartean egiten dira, emaitzak argitaratzen dira inpaktu zientifiko eta teknologiko handiko foroetan, eta, bestalde, lagungarri dira Euskadiko eta Europako gizarteek XXI. mendean dituzten arazo sozial, ekonomiko, zientifiko eta teknologikoak konpontzeko. Horrela, talde horiek euskal ikerkuntzak Europako Ikerketa Eremuan dituen erronkei aurre egiteko behar besteko tamaina eta masa kritikoa lortuko dute, arlo desberdinetako adituen arteko batasuna sustatuz, aditu horiek prestakuntza handia baitute, eta ikerketa-proiektuetan, ezagutza-transferentzian eta graduondoko prestakuntza-programetan buru-belarri baitihardute.

Esta convocatoria, de acuerdo con las directrices vigentes en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pretende promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos, científicos y tecnológicos que la sociedad vasca y europea afrontan en el siglo XXI. Pretende asimismo romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que estos vayan alcanzando el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que tiene la investigación vasca en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la agrupación de especialistas de ámbitos diferentes, con alta cualificación y un elevado nivel de dedicación a proyectos de investigación, a transferencia de conocimiento y a programas formativos de posgrado.

Programa honen bidez, euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeei lagundu nahi zaie. Horretarako, finantzaketa osagarria eskaintzea aurreikusten da, beste deialdietako finantzaketaz gainera, baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikerketa-taldeak aintzatestea ere. 2007an hasitako jarduera-ildoarekin jarraitzen du; unibertsitateko ikerketa-taldeak sendotzera eta, laburbilduz, Europako Ikerketa Esparruan guztiz integratzea lortzea ahalbidetuko diguten ezagutzaren sorrera, garapen teknologikoa, berrikuntza eta ikerketa-emaitzen transferentzia sendotzera zuzenduta dago, baita talde horien ikerketako prestakuntza-gaitasuna sustatzera ere. Halaber, agindu honetan kontuan hartu dira Espezializazio Adimenduneko RIS3 Estrategian jasotako jarraibideak, gure herriko sektore publikoaren eta sektore pribatuaren lankidetza sustatzeko, nazioarteko sare eta partzuergoetan integratzeko, atzerriko ikertzaileak erakartzeko eta ezagutza gizarteari transferitu eta ezagutarazteko jarduerak gauzatzeko. Orobat, kontuan hartu dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2030 Planean diseinatutako estrategiak, Europa mailan –Europa 2030 Estrategia– zehaztutako helburuekin bat etortzea bilatzen dutenak, ekonomia lehiakor eta dinamikoak garatzeko, ezagutzan oinarrituta, alegia, modu jasangarrian hazteko gai diren eta enplegua ikuspegi kuantitatibo zein kualitatibotik hobetzeko gai diren ekonomiak.

A través de este Programa se prevé apoyar a los grupos de investigación del sistema universitario vasco mediante la dotación de una financiación complementaria, al margen de otras convocatorias específicas, y de un reconocimiento como grupos de investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Continúa con la línea de actuación iniciada en el año 2007 dirigida a reforzar los grupos de investigación universitarios y, en definitiva, a potenciar la creación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de resultados de la investigación que nos permitan conseguir la plena integración en el Espacio Europeo de Investigación, así como a potenciar la capacidad formativa en investigación de dichos grupos. Asimismo, esta Orden ha tenido en cuenta las directrices recogidas en la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3, que potencia la colaboración entre el sector público y el sector privado de nuestro país, la integración en redes y consorcios internacionales, la atracción de personal investigador del extranjero y las actividades de transferencia y divulgación del conocimiento a la sociedad, así como las estrategias diseñadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2030, que buscan la coherencia con los objetivos marcados a nivel europeo –la estrategia Europa 2030– para desarrollar economías competitivas y dinámicas, basadas en el conocimiento, capaces de crecer de manera sostenible y de mejorar el empleo desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.

Deialdi honek 4 urterako finantzazioa emango die ikerketa-taldeei, 2022tik 2025erako aldian, zehazki. Gainera, lehen aldiz hartu ahal izango dute parte euskal unibertsitate-sistema osoko ikerketa-talde guztiek. Izan ere, helburua da egun dauden ikerketa-taldeentzako deialdiak bateratzea, euskal unibertsitate-sistemako talde guztiek finantzaketa egonkorra eta homogeneoa eskuratu dezaten.

Esta convocatoria conlleva una financiación para los grupos de investigación para un periodo de 4 años, de 2022 a 2025, consiguiendo que por primera vez puedan concurrir todos los grupos de investigación existentes en el Sistema Universitario Vasco, en aras de la convergencia de las convocatorias de grupos de investigación existentes y para obtener así una financiación estable y homogénea para los grupos del sistema universitario vasco.

Administrazio publikoen dirulaguntzak emateko jarduera arautzen duten printzipioen arabera ebatziko da deialdi hau, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako eran, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko araudiarekin eta laguntzei eta dirulaguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin bat.

La presente convocatoria se resolverá conforme a los principios que rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con arreglo a la normativa básica establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley General de Subvenciones y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones.

Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Nagusien kargutan egitekoa den gastu-espedientearen aurreratutako tramitazioa arautzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduarekin bat etorriz,

En base a lo establecido en la Orden de 26 de abril de 2007 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

eta adierazitako horregatik guztiagatik, honako hau xedatzen dut:

En virtud de lo expuesto,

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen xedea da ikerketa-proiektuak egiten dituzten euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko dirulaguntzen oinarriak ezartzea eta deialdia egitea, baldin eta ikerketa-programak Arte eta Giza Zientzietan, Zientzia Esperimentaletan, Osasun Zientzietan, Gizarte eta Lege Zientzietan, Ingeniaritzan eta Arkitekturan egiten badituzte.

1.– El objeto de la presente Orden es establecer las bases y convocar las ayudas económicas para apoyar las actividades de los grupos de investigación del sistema universitario vasco que desarrollen programas de investigación en Arte y Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.

Hori guztia, ikerketa ahalbidetu eta bultzatzen eta sustatzen duen oinarrizko finantzaketa bermatze aldera, eta egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten unibertsitateetako sail eta unibertsitate-institutuetako taldeek egindako ikerketaren kalitate zientifikoa, inpaktu soziala eta nazioarteko oihartzuna areagotze aldera.

Todo ello con el fin de garantizar una financiación básica que facilite y fomente las actividades de investigación, así como que aumente la calidad científica, el impacto social y la visibilidad internacional de la investigación realizada por los grupos de los departamentos e institutos universitarios de las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Ebaluazio positiboa gainditu ondoren, ikerketa-taldeak Eusko Jaurlaritzaren aintzatespena lortu edo mantendu ahal izango du. Aintzatespen hori mantendu egingo da, hori aldatzen duen berariazko xedapena badago izan ezik, harik eta 5. artikuluan adierazten diren laguntza egikaritzeko epeak amaitzen direnera arte.

2.– Tras superar una evaluación positiva, se podrá obtener o mantener el reconocimiento de grupo de investigación del Gobierno Vasco. Dicho reconocimiento se mantendrá, salvo disposición expresa que lo modifique, hasta finalizar los plazos de ejecución de la ayuda señalados en el artículo 5.

3.– Dirulaguntzak aurrekontuen eskuragarritasunaren arabera emango dira, eta lau urterako izango dira (2022-2025), 5. artikuluan xedatuta dagoen bezala.

3.– Las subvenciones se otorgarán en base a la disponibilidad presupuestaria y serán para un periodo de cuatro años (2022-2025), según se establece en el artículo 5.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdi honetako dirulaguntzen programaren guztizko zenbatekoa, 2022. urteko aurrekontu-ekitaldia eta 2023, 2024, 2025 eta 2026rako konpromiso-kredituak kontuan hartuta, 42.000.000 euro da, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-partidaren kontura.

El importe total del programa subvencional convocado, considerando el ejercicio presupuestario del año 2022 y los créditos de compromiso para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, asciende a 42.000.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aurrekontu hori 1.1 artikuluan jasotako arloen artean banatuko da, modu honetan:

Dicho presupuesto se repartirá entre las áreas recogidas en el artículo 1.1 de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Laguntza hauen onuradun izango dira egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten unibertsitateak, betiere horietara atxikita baldin badaude ikerketa-taldeetako ikertzaile nagusiak.

1.– Las entidades beneficiarias de estas ayudas son las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco a las que se hallen adscritas las investigadoras e investigadores principales de los grupos de investigación.

2.– Ezin izango dituzte deialdi honetako dirulaguntzak eskuratu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan xedatutako egoeraren batean dauden unibertsitateak. Besteak beste, honako egoera hauetakoren batean daudenak:

2.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria las universidades que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Bete gabe izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari lotutakoak.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Ordaindu gabe izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen zigor penal edo administratiboren bat izatea edo horretarako desgaitzen duen legezko debeku baten pean egotea.

– Estar sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello.

Betekizun horiek dirulaguntza-eskaera aurkeztu eta ematen den dirulaguntza likidatu arte bete behar dira.

El cumplimiento de tales requisitos habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

Administrazioak ofizioz egiaztatuko du unibertsitateak egunean daudela zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan. Dena dela, eskatzailea egiaztatze horren aurka agertu ahal izango da, horretarako arrazoiak emanez. Hala eginez gero, beharrezkoak diren egiaztagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu eskaerarekin batera.

Se acreditará de oficio por la Administración que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social. No obstante, la solicitante podrá oponerse de manera motivada, debiendo aportar en tal caso en la propia solicitud, la documentación acreditativa actualizada pertinente.

Gainerako betekizunak eskaeraren formulario elektronikoan jasotako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko dira (III. eranskina).

El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable (Anexo III) incorporada en el formulario electrónico de solicitud

4. artikulua.– Ikerketa-taldeak.

Artículo 4.– Grupos de investigación.

Ikerketa-taldearen osaerak eta egiturak bermatu egin beharko dute posible izango dela taldea mantentzea eta taldeak dirulaguntzaren xede den aldian eta epe ertainean dituen bikaintasun zientifikoko helburuak betetzea. Laguntza horiek jaso ahal izateko, erakunde eskatzaileetako ikerketa-taldeek eta horietako kideek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

La composición y estructura del grupo de investigación deberán garantizar la sostenibilidad del mismo y la consecución de los objetivos de excelencia científica del grupo para el periodo objeto de la ayuda, y a medio plazo. Así, para optar a estas ayudas, los grupos de investigación de las entidades solicitantes, así como sus miembros, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.– Taldeek honako kide hauek izango dituzte:

1.– El grupo estará constituido por:

a) Doktoreak:

a) Doctores/as:

1) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateei kontratu bidez atxikitako irakasle eta langileak.

1) Personal docente e investigador vinculado contractualmente a las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2) Zientziarako Euskal Fundazioaren/Ikerbasqueren bitartez kontratatutako ikertzaileak (Research Professor, Research Associate edo Research Fellow), destinoa Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateetako batean dutenean.

2) Investigadores o investigadoras contratadas a través de la Fundación Vasca para la Ciencia/ Ikerbasque (Research Professor, Research Associate o Research Fellow) y destino en alguna de las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3) UPV/EHU – CSIC unitate misto bateko ikertzaileak, BERC kategoriako ziurtapena dutenak eta erakunde horiek kontratatu dituztenak.

3) Investigadores o investigadoras que pertenezcan a una unidad mixta UPV/EHU – CSIC, acreditadas en la categoría de BERCs, y que estén contratadas por dichas entidades.

b) Ez-doktoreak:

b) No doctores/as:

1) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateei kontratu bidez atxikitako irakasle eta ikertzaileak.

1) Personal docente e investigador con vinculación contractual con las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2) Prestakuntzan dauden ikertzaileak, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateei kontratu bidez atxikitakoak.

2) Personal investigador en formación con vinculación contractual con las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ikerketa-taldeko kide ez-iraunkorrek gutxienez laguntza egikaritzeko aldiaren erdia iraungo duen kontratu bat izan behar dute indarrean.

Los y las miembros del grupo de investigación no permanentes deberán tener un contrato en vigor y que tenga una duración de al menos la mitad del periodo de ejecución de la ayuda.

2.– Ikertzaile nagusia.

2.– Investigador/a principal.

a) artikulu honetako 1.a atalean aipatutako doktoreen kolektiboko kide batek izan behar du ikerketa-taldeko ikertzaile nagusia, eta kontratu iraunkorra eta lanaldi osoa edo parekatua izan behar du.

a) El investigador o la investigadora principal del grupo de investigación deberá ser un o una miembro del colectivo de doctores recogido en el apartado 1.a de este artículo, con contrato permanente y dedicación completa o asimilada.

b) Ikerketa-taldeak ikertzaile nagusi bakarra izango du, behean adierazitako kasuetan izan ezik. Ikertzaile nagusi kideak (INk) taldearen lidergoan duen parte-hartze aktiboa baloratuko da. Kasu hauetan justifikatu beharko da ikertzaile nagusi kide hori taldean sartu izana:

b) El grupo de investigación tendrá un único investigador o investigadora principal, salvo en los casos indicados a continuación. Se valorará la labor activa del co-investigador/a principal (coIP) en el liderazgo del grupo y deberá justificarse la incorporación del mismo, de acuerdo a las siguientes circunstancias:

1) 1.a.3 puntuan aipatutako ikertzaile nagusiak ez badu kontratu-loturarik unibertsitate eskatzailearekin, kontratu-lotura baduen eta 2.a atalean jasotako baldintzak betetzen dituen INk bat sartu beharko da.

1) En caso de que aquellos investigadores o investigadoras principales recogidos en el punto 1.a.3 que no tuvieran una vinculación contractual con la universidad solicitante, será requisito la incorporación de un o una coIP que lo tenga y que cumpla con los requisitos recogidos en el apartado 2.a.

2) Ikertzaile nagusia irakasle atxiki edo (aurretik irakasle atxikia izanda) aldi baterako irakasle lan-kontratuduna kategorian lanaldi osoan edo parekatuan dagoen doktore bat bada eta eskaerak aurkezteko epea amaitu aurretik unibertsitateko irakasle titularren edo irakasle agregatuen irakaskuntza-kidegoetan aritzeko ziurtapena eskuratu badu, nahitaez sartu beharko da taldean 2.a ataleko betekizunak betetzen dituen INk bat.

2) En caso de que el investigador o investigadora principal sea un doctor o doctora con dedicación completa o asimilada de la categoría de profesorado adjunto o laboral interino (que hayan sido previamente profesor o profesora adjunta) y que haya obtenido la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios de Profesor/a Titular de Universidad o Profesor/a Agregado a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, será requisito la incorporación de un o una coIP que lo tenga y que cumpla con los requisitos recogidos en el apartado 2.a.

3) Ikerketa-taldeak iraun egingo duela eta belaunaldi-aldaketa egongo dela bermatzeko, ikerketa-taldeek aukera izango dute 2.a ataleko betekizun guztiak betetzen dituen INk bat izateko, 2022-2027 aldian INka erretiratu egingo dela aurreikusten bada eta betiere 1962 baino lehenago jaiotakoa bada.

3) En aras de asegurar la sostenibilidad y el relevo generacional del grupo de investigación, de manera opcional, los grupos de investigación podrán incorporar un o una coIP que cumpla con los requisitos recogidos en el apartado 2.a, en el caso de que haya una previsión de jubilación del IP en el periodo 2022-2027, siempre y cuando la fecha de nacimiento del IP sea anterior a 1962.

4) Ikerketa-taldeak iraun egingo duela eta belaunaldi-aldaketa egongo dela bermatzeko, nahitaezkoa izango da 2.a ataleko betekizunak betetzen dituen INk bat egotea 1956 baino lehen jaiotako IN bat buru duten taldeetan.

4) En aras de asegurar la sostenibilidad y el relevo generacional del grupo de investigación, se establece como requisito la incorporación de un o una coIP que cumpla con los requisitos recogidos en el apartado 2.a, para aquellos grupos liderados por un o una IP cuya fecha de nacimiento sea anterior a 1956.

5) Halaber, INk bat izateko aukera izango dute Eusko Jaurlaritzak ikerketa-taldeei emandako dirulaguntzen 2016-2021 eta 2019-2021 aldietarako deialdietan ziurtapena eskuratu zuten bi talderen fusiotik sortutako talde eskatzaileek. Kasu horretan, ikertzaile nagusi bana egongo da jatorrizko ikerketa-talde bakoitzeko.

5) Podrán también incorporar un o una coIP aquellos grupos solicitantes que resulten de la fusión de dos grupos acreditados en las convocatorias de ayudas de grupos de investigación del Gobierno Vasco de 2016-2021 o 2019-2021. En estos casos, se incorporará un investigador o investigadora principal por parte de cada grupo de origen.

Atal honetan adierazitako egoeretan egon gabe ere INk-ren figura duten eskaerak zuzendu egin ahal izango dira; horretarako, nahikoa izango da INk hori kentzea.

Aquellas solicitudes que incorporen un o una coIP que no esté recogido entre uno de los supuestos indicados en este apartado, serán objeto de subsanación, excluyendo dicha figura de coIP.

3.– Ikerketa-taldeko kide gehienek lan-ibilbide bateratua egiaztatu beharko dute, 2016. urtetik eskaera egin den egunera arte, eta ikerketa-ildoen kohesioa eta bateratasuna erakutsi beharko dituzte, dela elkarrekin egindako argitalpen zientifikoen bidez, dela elkarrekin egindako proiektuen bidez, dela teknologia eta ezagutza gizartera zabaltzeko egindako jardueren bidez.

3.– La mayoría de miembros del grupo de investigación deberá mostrar una trayectoria conjunta de trabajo desde 2016 hasta la fecha de solicitud, demostrando la cohesión y la convergencia de sus líneas de investigación con publicaciones científicas conjuntas, proyectos comunes o actividades compartidas de transferencia de tecnología o difusión de conocimiento a la sociedad.

Halaber, taldeak % 10eko baterako argitalpen kopuru minimo bat egiaztatu beharko du, eta halakotzat hartuko dira, gutxienez, taldeko bi kidek parte hartu duten argitalpen zientifikoak, artikuluak, liburuak edo liburu-kapituluak. Liburuetan kideetako bat editore gisa ageri bada eta beste kide batek kapitulu batean parte hartzen badu, baterako argitalpentzat hartuko dira.

Asimismo, el grupo deberá demostrar un mínimo de publicaciones conjuntas de un 10 %, entendiendo como tales aquellas publicaciones científicas, bien artículos, libros o capítulos de libro en las que al menos hayan participado dos miembros del mismo. Los libros en los que un miembro figure como editor y otro miembro participe en un capítulo del mismo se entenderán como publicación conjunta.

4.– Taldeetan, gutxienez, doktoreak diren 6 kide egongo dira.

4.– Los grupos contarán como mínimo con 6 miembros doctores/as.

5.– Taldeak ekoizpen minimo hau izan behar du:

5.– El grupo debe tener la siguiente producción mínima:

a) 2 argitalpen zientifiko doktore bakoitzeko, 2016. urtetik laguntza-eskaera egiten den egunera arte.

a) 2 publicaciones científicas por doctor entre el año 2016 y la fecha de solicitud de la ayuda.

Baterako argitalpenak behin baino ez dira zenbatuko. Horretarako, argitalpen zientifikotzat joko dira liburuak, liburu-kapituluak, review-ak, ebaluazioa egiten zaien argitalpen elektronikoak eta zientzia-aldizkarietako artikuluak.

Las publicaciones conjuntas solo contabilizarán una vez. A estos efectos, se entienden como publicaciones científicas los libros, capítulos de libro, revisiones, publicaciones electrónicas con evaluación y los artículos en revistas científicas.

Matematikaren, Fisikaren, Kimikaren, Biologiaren, Zientzia Biomedikoen, Zientzia Naturalen eta Ingeniaritza eta Arkitekturaren arloetan, ekoizpen minimo hori ziurtatzeko, Journal Citation Reports (JCR) Science Edition argitalpenean dagokion kategoria zientifikoko zerrendan jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak bakarrik hartuko dira kontuan.

Esta producción mínima en las áreas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Ciencias Biomédicas, Ciencias Naturales, e Ingeniería y Arquitectura se certificará exclusivamente mediante artículos que deberán haber sido publicados en revistas incluidas en el listado correspondiente a su categoría científica en el Journal Citation Reports (JCR) Science Edition.

Gizarte eta Lege Zientzien eta Arte eta Gizarte Zientzien arloetan, ekoizpen minimoa artikulu, liburu eta liburu-kapituluen bidez ziurtatu ahalko da. Artikulu bidezko ziurtapena Web of Science (Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Science Citation Index, Journal Citation Reports eta Emerging Sources Citation Index) edo Scimago Journal Rank guneetan jasotako aldizkarietan argitaratutakoekin edo FECYT kalitate-zigilua aldizkarietan argitaratutakoekin egingo da soilik. Liburu edo liburu-kapitulu bidezko ziurtapena izen handiko editorialetan argitaratutakoekin egingo da (hauek izango dira erreferentziak: Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences SPI– eta edizio akademikoaren kalitate-zigilua –CEA-APQ–). Liburuek eta liburu-kapituluek Scholarly Publishers Indicators-etan jasotako izen handiko editorialetan, Estatuan edo nazioartean, argitaratuta egon behar dute. Halaber, ISBN kodea izan behar dute.

En las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y Humanidades la producción mínima podrá acreditarse mediante artículos, libros y capítulos de libro. La acreditación mediante artículos se hará exclusivamente con los publicados en revistas incluidas en la Web of Science (Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Science Citation Index, Journal Citation Reports y Emerging Sources Citation Index), en Scimago Journal Rank o en revistas con Sello de Calidad FECYT. La acreditación mediante libros o capítulos de libros se hará con contribuciones publicadas en editoriales de prestigio (considerando como referentes el Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences –SPI– o el sello de calidad en edición académica –CEA-APQ–). Los libros y capítulos de libro deberán haber sido publicados en editoriales de prestigio, nacional o internacional, incluidas en el Scholarly Publishers Indicators. Igualmente, deberán disponer de ISBN.

b) 2016. urtearen eta dirulaguntzaren eskaera-dataren artean jada amaitutako eta defendatutako doktorego-tesien kopuru bat, taldearen tamainaren arabera, doktoreak diren kideen kopuru gisa neurtuta, honako arau hau aplikatuz zehazten dena:

b) Un número de tesis doctorales ya finalizadas y defendidas entre el año 2016 y la fecha de solicitud de la ayuda en función del tamaño del grupo medido en número de miembros doctores, que viene determinado por la siguiente regla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Salbuespen gisa, 2021eko abenduaren 31n 41 urte baino gutxiagoko ikertzaile nagusia duten taldeen kasuan, eskatutako tesietako bat defendatu gabeko doktorego-tesi bat izan ahalko da, tesi-proiektua 2016. urtea baino geroago inskribatuta badago.

Excepcionalmente, para aquellos grupos cuyo investigador o investigadora principal sea menor de 41 años a 31 de diciembre de 2021, una de las tesis exigidas podrá ser una tesis doctoral no defendida con el proyecto de tesis inscrito con posterioridad a 2016.

c) Ikerketa-proiektu lehiakor bat aktibo izatea 2019-2021 aldian. Proiektu horrek autonomia-erkidegoko, Estatuko edo nazioarteko deialdi publiko lehiakorretan lortutakoa izan beharko du; zehazki, ikerketa ebaluatzeko kanpoko agentzia ofizial eta independente batek ebaluatzen dituen deialdietako Europar Batasuneko, nazioarteko beste organismo edo erakunde batzuetako, Estatuko Planetako edo autonomia-erkidegoetako programetan. Ildo horretan, ez dira aintzat hartuko unibertsitate- edo probintzia-esparruko deialdiak, irismen mugatua baitute, ezta, besteak beste, prestakuntza- edo hezkuntza-programei, hezkuntza-berrikuntzako programei eta antzekoei, mugikortasun-proiektuei eta kongresu zientifikoak antolatzeko helburua duten proiektuei lotutako deialdiak ere. Lehia-deialdia da laguntzak edo dirulaguntzak emateko, aurkeztutako eskaera guztiak alderatzen dituen prozedura, eskaerak hurrenkera jakin batean jartzeko, aldez aurretik oinarri arautzaileetan eta deialdian balorazioa egiteko ezarritako irizpideei jarraikiz. Horrela, irizpide horien arabera balorazio handiena lortu duten eskaerei bakarrik emango zaie laguntza, deialdian eskuragarri dagoen kredituaren barruan ezarritako mugarekin.

c) Un proyecto de investigación competitivo en activo en el periodo 2019-2021. Dicho proyecto debe haber sido obtenido en convocatorias públicas en concurrencia competitiva de ámbito autonómico, estatal o internacional, en concreto en programas competitivos de la Unión Europea, de otros organismos o instituciones internacionales, de los Planes Estatales, o de las CCAA, de convocatorias sometidas a evaluación externa por una agencia oficial e independiente de evaluación de la investigación. En este sentido, no se considerarán aquellas convocatorias de ámbito universitario o provincial, en lo que respecta a su alcance, ni convocatorias asociadas, entre otras, a programas formativos o educativos, proyectos de innovación educativa o similares, programas de movilidad o proyectos que tienen como fin la organización de congresos científicos. Se entiende como convocatoria en concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

6.– Gutxieneko ekoizpena ziurtatzea. Honela ziurtatuko dira gutxieneko ekoizpenaren betekizunak:

6.– Acreditación de la producción mínima. Los requisitos de producción mínima se acreditarán de la siguiente manera:

a) Argitalpenak. Eskatzaileek, beren ekoizpen zientifikoa ikerketa-taldeak aplikazioan txertatzen dutenean, adierazi behar dute zer ekarpen hartu behar diren kontuan argitalpenen atalean eskatzen diren gutxieneko betekizunak ziurtatzeko. Artikulu zientifikoak ziurtatzeko, aplikaziora artikuluaren lehen eta azken orria jasotzen dituen dokumentu bat igo behar du; lehen orrian ez bada aldizkariaren zenbaki edo liburukiari buruzko informaziorik agertzen, aurkibidea edo hori azaltzen duten beste orri batzuk gehituko dira. Liburu eta liburu-kapituluen kasuan, azala eta izenburua, egileak (edo editoreak), liburuaren kredituak (editoriala, ISBN eta abar), aurkibidea eta argitalpen-urtea agertzen dituen dokumentua. Liburu-kapituluen kasuan, honako hau ere erantsi behar da: kapituluaren lehen eta azken orria, eta eskatzailearen ekarpena agertzen duen kapitulu-aurkibidea.

a) Publicaciones. Los solicitantes deberán señalar al introducir su producción científica en la aplicación ikerketa-taldeak, qué contribuciones se deben considerar para la acreditación de los requisitos mínimos exigidos en el apartado de publicaciones. Para la acreditación de artículos científicos deberá subir a la aplicación un documento que incluya la primera y última página del artículo; si no figura en la primera página la información relativa al número o volumen de la revista, se añadirá el índice u otras páginas que lo acrediten. Para libros y capítulos de libros un documento que incluya portada y título, autores (o editores), créditos del libro (editorial, ISBN, etc.), índice, año de publicación. En el caso de capítulos de libros incluir, además: primera y última página del capítulo, así como el índice de capítulos en el que figure la contribución del solicitante.

Aplikazioak adierazitako argitalpenen zerrenda bat sortuko du (pdf), gutxieneko ekoizpenaren betekizuna ziurtatzeko. Dokumentu hori inprimatu egin behar da eta, ikertzaile nagusiak sinatu ostean, aplikaziora igo behar da.

La aplicación generará un listado (pdf) de las publicaciones señaladas para la acreditación del requisito de producción mínima. Dicho documento debe ser impreso y una vez firmado por el investigador o la investigadora principal debe subirse a la aplicación.

b) Doktorego-tesiak. Tesiak ziurtatzeko unibertsitate eskatzaileek emandako dokumentua erabiliko da. Honako hauek agertu behar dute, gutxienez: izenburua, egilea, unibertsitatea, saila, data, tesiaren zuzendaritza eta kalifikazioa, nazioarteko aipamena duen tesia al den adieraziz. Dokumentua ikerketa-taldeak aplikaziora igo behar da.

b) Tesis doctorales. Las tesis se certificarán mediante documento emitido por las universidades solicitantes. Debe figurar, al menos, el título, autor, Universidad, departamento, fecha, dirección y calificación de la misma, indicando si es una tesis con mención internacional. El documento debe ser aportado en la aplicación ikerketa-taldeak.

c) Ikerketa-proiektuak: Unibertsitate eskatzailearen kudeaketa-unitateak emandako dokumentuaren bidez ziurtatuko dira. Honako hauek agertu behar dute, gutxienez: proiektuaren izenburua, ikertzaile nagusia, emandako dirulaguntza, erakunde finantzatzailea, erreferentzia eta indarraldia. Dokumentua ikerketa-taldeak aplikaziora igo behar da.

c) Proyectos de investigación: se certificarán mediante documento emitido por la unidad gestora de la universidad solicitante. Debe figurar, al menos, el título del proyecto, investigador principal, subvención concedida, entidad financiadora, referencia y periodo de vigencia. El documento debe ser aportado en la aplicación ikerketa-taldeak.

7.– Taldeak kanpo laguntzaileak izan ahalko ditu, betiere, ikerketa-taldeak proposatutako helburuekin koherenteak diren baterako ibilbideak egiaztatzen badituzte. Kanpo laguntzaileak irakasle bisitariak edota eskaera egin duen erakundeaz bestelako ikertzaileak izan daitezke. Laguntzaile horiek ez dira taldekidetzat hartuko eta horien ekoizpen zientifikoa ez da zenbatuko aurreko 4. atalean aipatutako ekoizpen-mailan, ezta agindu honen 12. artikuluan xedatzen den taldearen merezimenduen ebaluazioan ere. Kanpo laguntzaileek ikerketa-taldeari egiten dioten ekarpena ikerketa-taldearen egituran eta lan-planean justifikatu beharko da.

7.– El grupo podrá contar con colaboradores o colaboradoras externas siempre que se demuestren trayectorias comunes coherentes con los objetivos propuestos por el grupo de investigación. Los colaboradores o colaboradoras externas podrán ser profesores y profesoras visitantes y/o personal investigador de una entidad diferente a la solicitante. Dichos colaboradores y colaboradoras no se considerarán miembros del grupo y su producción científica no contabilizará a nivel de la productividad mencionada en el apartado 4 anterior ni a efectos de la evaluación de los méritos del grupo que se detalla en el artículo 12 de la presente Orden. Deberá justificarse la aportación al grupo de investigación de los y las colaboradoras externas incorporadas al mismo, tanto en la estructura del mismo como en el plan de trabajo.

8.– Administrazio-laguntzarako langileak eta ikertzaile ez diren ikerketa-laguntzarako teknikariak ez dira taldekide moduan zenbatuko.

8.– El personal de apoyo administrativo y el personal técnico de apoyo a la investigación que no tenga carácter investigador no computará como miembro del grupo.

9.– Ikertzaile bakoitzak deialdi honetako eskaera batean baino ezingo du parte hartu.

9.– Una persona investigadora solo podrá participar en una solicitud de esta convocatoria.

10.– Eskaera egiten duen taldeko kideak hainbat unibertsitatetakoak izan daitezke, baina taldea, administrazio-ondorioetarako, ikertzaile nagusia atxikita dagoen unibertsitateari lotuta egongo da.

10.– Los y las miembros del grupo solicitante podrán ser de diferentes universidades, pero el grupo quedará vinculado, a efectos administrativos, a la universidad de adscripción del investigador o investigadora principal.

11.– Hautaketa-prozesutik kanpo geldituko dira deialdi honetan jasotako baldintzak betetzen ez dituzten edo betetzen dituztela garaiz eta dagokion moduan frogatzen ez duten ikerketa-taldeak.

11.– Los grupos de investigación que no cumplan o no demuestren cumplir en tiempo y forma los requisitos exigidos en la presente convocatoria quedarán excluidos del proceso de selección.

12.– Ikerketa-taldera kide nahiz kanpo laguntzaile gisa sartzeko, atal honetan adierazitako betekizunak bete beharko dira, eta, horrez gain, kide hori taldera sartzea justifikatu beharko da, 18.3 artikuluan adierazitako moduan.

12.– Cualquier solicitud de nueva incorporación al grupo de investigación, tanto como miembro o como colaborador/a externo, deberá cumplir los requisitos recogidos en este apartado, y, asimismo, deberá justificarse dicha incorporación, tal y como viene recogido en el artículo 18.3.

5. artikulua.– Dirulaguntza egikaritzeko aldia.

Artículo 5.– Periodo de ejecución de la ayuda.

Egikaritzeko aldia lau urtekoa izango da. 2022ko urtarrilaren 1ean hasi eta 2025eko abenduaren 31n amaituko da.

El periodo de ejecución será de cuatro años. Se iniciará el 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2025.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 6.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira, agindu honetan aurreikusitako ondorioetarako, diruz lagundutako jardueraren izaerari inongo zalantzarik gabe erantzuten dioten kontzeptuak, baldin eta oinarri arautzaile hauetan zehaztutako epean egiten badira.

1.– Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta orden, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en las presentes bases reguladoras.

Diruz lagundutako gastuen eskuratze-kostuak ez du, inolaz ere, merkatuko balioa gaindituko.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Laguntza hauei dagokienez, egindako gastutzat hartuko da 19.1 artikuluan zehazten den egiaztatzeko aldia amaitu baino lehen ordaindu dena.

2.– A efectos de las presentes ayudas se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación señalado en el artículo 19.1.

3.– Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

3.– Los gastos subvencionables son los siguientes:

a) Ikertzaileen kontratazioa, alegia, doktore-titulua duten ikertzaileak edo prestakuntzan dauden ikertzaileak. Ikerketan laguntzeko langileen kontratazioa ere jasotzen da, eta horiek goi-mailako titulazioa, lanbide-heziketa edo beste titulazioren bat izan dezakete. Ez dira diruz lagundu daitezkeen gastuak izango ikerketan laguntzeko langileen kontratazio-gastuak, baldin eta administrazio-lanak egingo badituzte.

a) Contratación de personal investigador, ya sea personal investigador con el título de doctor o personal investigador en formación. Se incluye además la contratación de personal de apoyo a la investigación, que podrá tratarse de personal con titulación superior, formación profesional u otra titulación. No serán elegibles los gastos de contratación de personal de apoyo a la investigación para la realización de tareas administrativas.

b) Ekipamendu txikia erostea, zientifikoa nahiz bibliografikoa. Ekipamendu horren unitate bakoitzak 20.000 eurotik behera balio behar du, BEZik gabe. Laguntza honen kargura erositako material inbentariagarriak erakunde onuradunaren Inbentario Nagusian agertu behar du, bi urtez, gutxienez, erosketa-datatik aurrera, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31.4 artikuluarekin bat. Informatika- eta bulego-ekipamendua erosteko ez da dirulaguntzarik emango.

b) Adquisición de pequeño equipamiento científico o bibliográfico. El valor individual de dicho equipamiento debe ser inferior a 20.000 euros, sin IVA. El material inventariable adquirido con cargo a esta ayuda deberá figurar en el Inventario General de la entidad beneficiaria, por un mínimo de dos años desde la fecha de adquisición, de conformidad con el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No será subvencionable la adquisición de equipamiento informático y de oficina.

c) Jardueren programa egikaritzeko egin beharreko bestelako gastu batzuk. Atal honek barne hartzen ditu material suntsikorra, ikerketa-taldea nazioartekotzeko sustapen-jarduerak, prestakuntzako eta ikerketa ezagutarazteko jarduerak, espedizioak edo landa-lanak, azpikontratazioak, ikerketa-zerbitzu orokorrak eta taldearen ikerketa-helburuekin zerikusia duen beste edozein gastu, baldin eta lan-planean sartu badira.

c) Otros gastos necesarios para la ejecución del programa de actividades. Este apartado incluye el material fungible, las actividades destinadas a la promoción de la internacionalización del grupo de investigación, las actividades formativas y de difusión de la investigación, las expediciones o los trabajos de campo, las subcontrataciones, los servicios generales de investigación y cualquier otro gasto relacionado con los objetivos de investigación del grupo que se hayan incluido en el plan de trabajo.

Organo kudeatzaileak ezetsi egingo ditu diruz lagundu ezin diren gastu guztiak.

La inclusión de cualquier gasto no subvencionable será rechazado por el órgano gestor.

4.– Ezin izango dira diruz lagundu kontratuz erakunde onuradunekoak diren langile finkoen ordainsariak.

4.– No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado contractualmente a las entidades beneficiarias.

5.– Artikulu honetan diruz lagun daitezkeen gastuei buruz arautu ez denerako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan adierazitakoa beteko da.

5.– En lo no regulado en el presente artículo en relación a los gastos subvencionables se estará a lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. artikulua.– Eskaerak eta dokumentazioa formalizatzea.

Artículo 7.– Formalización de solicitudes y documentación.

1.– Ikerketa-talde bakoitzak telematikoki bete beharko du eskaeraren formularioa, http://www.ikerketa-taldeak.net aplikazioa erabiliz. Horretarako, ikertzaile nagusiak alta eman beharko du erabiltzaile gisa, eta aplikazio horretan zehaztutako jarraibideen arabera jardun beharko du.

1.– Cada grupo de investigación deberá cumplimentar por vía telemática el formulario de solicitud utilizando la aplicación http://www.ikerketa-taldeak.net. A este fin el investigador o la investigadora principal del grupo deberá darse de alta como usuario y seguir las instrucciones especificadas en la citada aplicación.

Eskaera izapidetzeko jarraibideak eskuragarri dituen administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, eskaeraren formulariora sartzeko erabiltzen dena eta erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak dituena, helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0174403

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/0174403

Eskaeraren osteko izapideak, zuzenketak eta justifikazioak barnean direla, bide elektronikoz egingo dira, «Nire karpeta» atalaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartuta dauden identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak helbide elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak Halaber, eskaera ordezkari baten bitartez izapidetu ahal izango da elektronikoki. Horretarako, ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak.

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos Así mismo, se podrá tramitar la solicitud electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes.

2.– Eskaeraren datuak (I. eranskinaren arabera). Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak (Unibasq) egin behar duen ebaluazioaren oinarria dira atal honetan deskribatutako datuak. Taldekide guztien ekarpen zientifiko nagusiak jasoko dira. Ikerketa Zuzendaritzak edozein taldekideri eskatu ahal izango dio dokumentazio gehigarria aurkez dezala. Honako hauek dira datuak:

2.– Datos de la solicitud (según Anexo I). Los datos que se describen en este apartado son la base de la evaluación que ha de realizar la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq). Se incluirán las principales aportaciones científicas de todos los y las miembros del grupo. La Dirección de Investigación podrá solicitar la aportación de documentación adicional a cualquier miembro del grupo. Estos datos son:

2.1.– Taldearen datuak: ikerketa-arloa, ERC panelaren identifikazio-kodea (https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf), ikerketa-ildoak, gako-hitzak, gaia, RIS3 lehentasunak, helburu sozioekonomikoak. Taldearen egitura eta lidergoa, diziplinartekotasuna, operatibitatea, iraunkortasuna eta talde barruko belaunaldi-aldaketa. Taldearen lehiakortasun- eta nazioartekotze-potentziala.

2.1.– Datos del grupo: área de investigación, código de identificación del panel ERC (https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf), líneas de investigación, palabras clave, temática, prioridades RIS3, objetivos socio-económicos. Estructura y liderazgo del grupo, multidisciplinariedad, operatividad, sostenibilidad y relevo generacional del grupo. Potencial de competitividad del grupo e internacionalización.

Ikerketa Zuzendaritzak eskumena izango du ikerketa-taldeak aukeratutako ikerketa-arloa aldatzeko, betiere hori egiteko gomendatu badu Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak (Unibasq) eskaeran adierazitako gaia eta ikerketa-ildoak aztertu eta gero.

La Dirección de Investigación estará facultada para cambiar el área de investigación elegida por el grupo de investigación, siempre y cuando medie la recomendación de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq), una vez analizadas la temática y líneas de investigación especificadas en la solicitud.

2.2.– Ikertzaile nagusiaren eta taldeko gainerako kideen datuak. Ikertzaile nagusi kide (INk) bat izateko beharraren justifikazioa, hala badagokio. Identifikazioa, prestakuntza akademikoa, egoera profesionala eta ibilbidea.

2.2.– Datos del investigador o investigadora principal y del resto de componentes del grupo. Justificación, en su caso de la incorporación de un o una co-investigador principal (coIP). Identificación, formación académica, situación profesional y trayectoria.

2.3.– Taldearen meritu zientifikoak, 2016. urtearen eta dirulaguntzaren eskaera-dataren artean. Honako hauek hartzen ditu barne:

2.3.– Méritos científicos del grupo entre 2016 y la fecha de solicitud de la ayuda. Incluye:

a) Ekoizpen zientifikoa: artikuluak, liburuak, kapituluak eta taldearen bestelako ekoizpenak.

a) Producción científica que incluye artículos, libros, capítulos y demás producción del grupo.

Biltzarren kasuan, ekarpen garrantzitsuenak hautatuko dira, hala nola hitzaldi plenarioak, ahozko komunikazioak; horrela, honako hau izango da talde bakoitzerako aplikazioan txertatu beharreko gehieneko ekarpen kopurua:

En el caso de los congresos se seleccionarán aquellas contribuciones más relevantes como ponencias plenarias, comunicaciones orales, de forma que el número máximo de aportaciones a incluir en el aplicativo para cada grupo queda limitado a:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Prestakuntza-gaitasuna. Honako azpiatal hauek hartzen dira barne:

b) Capacidad formativa. Incluye los siguientes subapartados:

– Taldekideek zuzendutako tesi defendatuak eta tesi inskribatuak.

– Tesis defendidas y tesis inscritas dirigidas por los y las miembros del grupo.

– Ikerketa-langileak laneratzea, aintzat hartzen den epean indarrean zeuden kontratuen bidez, prestakuntzan edo hobekuntzan.

– Incorporación de personal de investigación mediante contratos vigentes en el periodo considerado, bien sea en formación o perfeccionamiento.

– Taldekideek parte hartzen duten master ofizialetako, doktoregoko edo bestelako graduondoko programak.

– Másteres oficiales, otros programas de posgrado y doctorados en los que participan los y las miembros del grupo.

c) Lehia-deialdietan ikerketa-proiektuen eta ezagutza transferitzeko bestelako jardueren bidez eskuratutako finantzaketa-iturriak.

c) Fuentes de financiación obtenidas mediante proyectos de investigación en convocatorias en concurrencia competitiva y otras actividades de transferencia de conocimiento.

d) Patenteak eta erabilgarritasun-ereduak.

d) Patentes y modelos de utilidad.

e) Taldearen bestelako ekarpen eta jarduera zientifikoak.

e) Otras aportaciones y actividades científicas del grupo.

2.4.– Jardueren programa, helburuak, lan-plana, laguntza egikaritzeko gehieneko epea (2022-2025) nahitaez hartu behar duena, horren kronograma eta mugarri nagusiak. Taldearen helburuak, ekoizpen zientifikoari, prestakuntzari eta transferentziari dagokionez, orobat finantzaketa-iturriei dagokienez; horiek 2022-2025 laurtekoan lortu beharreko adierazleen bidez kuantifikatu behar dira. Halaber, 2022-2025 laurtekorako aurreikusitako gizarterako hedapen eta dibulgazio zientifikoko jarduerak jaso behar dira.

2.4.– Programa de actividades, objetivos, plan de trabajo, que necesariamente habrá de abarcar el periodo máximo de ejecución de la ayuda (2022-2025), cronograma del mismo y principales hitos. Los objetivos del grupo en cuanto a producción científica, formación, transferencia, y a las fuentes de financiación, deberán cuantificarse mediante indicadores a alcanzar para el cuatrienio 2022-2025. Incluir asimismo actividades de difusión y divulgación científica a la sociedad previstas en el cuatrienio 2022-2025.

2.5.– 2022-2025 aldirako eskatutako aurrekontua. Diruz lagundu daitezkeen eta 6. artikuluan jasotzen diren kontzeptu bakoitzean eskatzen diren kantitateak adierazi behar dira. Gainera, kantitate horiek justifikatu egin behar dira, jomuga zehatzaren deskribapen xehakatuaren bidez, eta 6. artikuluan deskribatzen diren eta diruz lagundu daitezkeen kontzeptuetara doitu behar dira.

2.5.– Presupuesto solicitado para el periodo 2022-2025. Deberán consignarse las cantidades solicitadas en cada concepto subvencionable del artículo 6. Además, deberán justificarse dichas cantidades mediante una descripción detallada de su destino concreto, y estos deberán ajustarse a los conceptos subvencionables descritos en el artículo 6.

3.– Ikertzaile nagusiaren curriculuma. Taldeko ikertzaile nagusiaren curriculuma aurkeztu beharko da unibertsitate- edo ikerketa-gaietan eskumenak dituen edozein administrazioren formatu normalizatuan. Dokumentazio hori pdf formatuan aurkeztu behar da http://www.ikerketa-taldeak.net aplikazioan. Eskaeran INk bat badago, haren curriculuma ere aurkeztu beharko da, deialdi honetarako formatu normalizatuan. CVa deialdian emandako txantiloian aurkezten ez dituzten eskaerak zuzendu egin beharko dira.

3.– Currículum del investigador o investigadora principal. El currículum del investigador o investigadora principal del grupo deberá presentarse en formato normalizado de cualquier administración competente en temas universitarios o de investigación. Esta documentación se aportará en formato pdf en la aplicación http://www.ikerketa-taldeak.net. En caso de que la solicitud incorpore un o una coIP deberá presentarse igualmente su curriculum en formato normalizado de esta convocatoria. Aquellas solicitudes que no incorporen el CV en la plantilla proporcionada en esta convocatoria serán motivo de subsanación.

4.– 4.4 artikuluan aipatzen diren ekoizpen minimoko baldintzak betetzen direla ziurtatzen duen dokumentazioa. Dokumentazio hori pdf formatuan aurkeztu behar da http://www.ikerketa-taldeak.net aplikazioan

4.– Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de producción mínima a que se refiere el artículo 4.4 Esta documentación se aportará en formato pdf en la aplicación http://www.ikerketa-taldeak.net

5.– Dirulaguntzak jasotzeko eskaera aurkezteak berekin ekarriko du erakunde eskatzaileak baimena ematea organo kudeatzaileari zuzenean egiazta dezan hark zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela. Dena dela, eskatzailea egiaztatze horren aurka agertu ahal izango da, horretarako arrazoiak emanez. Hala eginez gero, beharrezkoak diren egiaztagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu eskaerarekin batera.

5.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano gestor obtenga de forma directa la acreditación de que está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No obstante, la parte solicitante podrá oponerse de manera motivada, en cuyo caso, deberá facilitar en la propia solicitud, la documentación acreditativa actualizada pertinente.

8. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 8.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskaerak aurkezteko epea hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial del País Vasco.

9. artikulua.– Organo kudeatzailea.

Artículo 9.– Órgano gestor.

Ikerketa Zuzendaritzari dagokio deialdia izapidetzea; horren barruan eskaerak jasotzea, era guztietako kontsultak eta jakinarazpena sartzen dira.

La tramitación, que comprende la recepción de solicitudes, cualquier tipo de consulta y la correspondiente notificación, corresponde a la Dirección de Investigación.

10. artikulua.– Eskaeretako akatsak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de deficiencias de la solicitud.

1.– Dirulaguntza jasotzeko eskaera guztiz betetzen ez bada edo arauzko agiriak aurkezten ez badira, 10 eguneko epean hutsak bete ditzala edo arauzko agiriak aurkez ditzala eskatuko dio Ikerketa Zuzendaritzak unibertsitate eskatzailearen legezko ordezkariari; orobat ohartaraziko dio, hala egin ezean, bere eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan.

1.– Si la solicitud de subvención no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de la documentación preceptiva, el representante legal de la universidad solicitante será requerido por la Dirección de Investigación, para que en el plazo de 10 días subsane las deficiencias o presente los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Ebazpenaren berri banan-banan emango zaie onuradunei.

2.– La resolución se notificará individualmente a las entidades beneficiarias.

11. artikulua.– Hautapen-prozesuko onarpen-prozedura.

Artículo 11.– Procedimiento de admisión al proceso de selección.

1.– Eskaerak zuzentzeko epea igaro eta eskaerok ebatzi ostean, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak hautapen-prozesuan onartutako eta baztertutako taldeei buruzko behin-behineko ebazpena emango du.

1.– Transcurrido el plazo para la subsanación de solicitudes, y una vez resueltas estas, el Viceconsejero de Universidades e Investigación dictará resolución provisional de grupos admitidos y excluidos del proceso de selección.

2.– Ebazpenaren berri banan-banan emango zaie onuradunei.

2.– La resolución se notificará individualmente a las entidades beneficiarias.

3.– Behin jakinarazitakoan, behin-behineko ebazpenaren aurkako alegazioak aurkeztu ahalko dira, 10 eguneko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Una vez notificada y en el plazo de 10 días a contar a partir del día siguiente a la notificación se podrán presentar las oportunas alegaciones a la resolución provisional.

4.– Alegazioetarako epea igaro eta horiek aztertu ostean, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak hautaketa-prozesuan onartutako eta baztertutako taldeen inguruko behin betiko ebazpena emango du.

4.– Transcurrido el plazo de alegaciones, y una vez analizadas estas, el Viceconsejero de Universidades e Investigación dictará resolución definitiva de grupos admitidos y excluidos del proceso de selección.

5.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. Kautelaz, aipatutako ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkezten duten taldeak agindu honen 12. artikuluan adierazitakoaren arabera ebaluatuko dira. Ebaluazioa ez da baliozkoa izango, aipatutako errekurtsoa bertan behera uzten bada.

5.– Contra la resolución podrán los interesados e interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación. Cautelarmente, los grupos que presenten recurso a la citada resolución serán evaluados conforme a lo señalado en el artículo 12 de esta Orden. La evaluación no tendrá validez en el caso de ser desestimado el mencionado recurso.

12. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 12.– Evaluación.

1.– Ebaluazioak I+G+b lanak, taldearen produktibitatea eta 2016. urtetik eskaera-egunera bitartean egindako jarduerak aztertuko ditu, baita hurrengo lau urteko (2022-2025) helburuen berritasuna eta jardueren bikaintasuna eta bideragarritasuna ere.

1.– La evaluación se referirá a la calidad de las labores de I+D+i, productividad del grupo y actividades formativas realizadas desde 2016 hasta la fecha de solicitud de la ayuda, así como al carácter innovador de los objetivos propuestos y la excelencia y viabilidad de las actividades para los próximos cuatro años (2022-2025).

Ebaluazioan, bereziki hartuko da kontuan, irizpide guztietan, ikerketa-lanen nazioartekotze-maila. Hala, atal bakoitzeko merituak lehenetsi egingo dira tokiko, eskualdeko, Estatuko eta nazioarteko dimentsioarekiko; taldearen tamaina eta kide kopuruarekiko; eta taldearen kohesio-mailarekiko, azken hori taldekideek ziurtatzen diren ekarpen zientifiko eta ikerketa-jardueretan duten partaidetza-intentsitate erlatibo gisa neurtuta.

En la evaluación se tendrá especialmente en cuenta, de forma transversal a todos los criterios, el grado de internacionalización de las actividades de investigación, que supone priorizar los méritos en cada uno de los apartados en relación a su dimensión local, regional, estatal e internacional; el tamaño o el número de componentes del grupo; y el grado de cohesión del grupo, medido en términos de intensidad relativa de participación de dichos miembros en las aportaciones científicas y actividades de investigación que se acreditan.

Ebaluazio-irizpideak aplikatzerakoan, kontuan hartuko dira zientzia-eremu bakoitzaren berezitasunak.

Las especificidades de cada ámbito científico se tomarán en consideración a la hora de aplicar los criterios de evaluación.

2.– Euskadiko espezializazio adimenduneko RIS3 lehentasunekiko lerrokadura-mailaren kasuan izan ezik, eskaerak Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak (Unibasq) ebaluatuko ditu. Horrek binaka ebaluatuko ditu eskaerak, agindu honen 12.3 artikuluan ezarritako irizpideekin bat, eta banakako txosten zientifiko-teknikoa emango du. Ebaluazio hori Leiden Manifestuan (The Leiden Manifesto for research metrics, Nature 2015) ezarritako printzipioen arabera egingo da.

2.– La evaluación de las solicitudes se realizará, a excepción de lo relativo al grado de alineamiento con las prioridades de especialización inteligente RIS3 de Euskadi, por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq), que realizará una evaluación por pares de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.3 de la presente Orden y emitirá un informe científico-técnico individual. Esta evaluación se regirá por los principios establecidos en el Manifiesto de Leiden (The Leiden Manifesto for research metrics, Nature 2015).

Artikulu honetako 3.3.c) atala, RIS3 lehentasunei buruzkoa, hautaketa-batzordeak puntuatuko du. Gainera, horretarako, txostena eskatu ahalko die gai horretan ebaluazio-esperientzia eta ospe handia duten pertsonei.

El apartado 3.3.c) de este artículo, sobre prioridades RIS3, será puntuado por la Comisión de Selección. Podrá, además, para ello, solicitar informes a personas de reconocido prestigio y con experiencia evaluadora en este tema.

3.– Zehazki, honako irizpide-bloke hauek balioztatuko dira:

3.– En concreto se valorarán los siguientes bloques de criterios.

3.1.– Oinarrizko irizpideen blokea.

3.1.– Bloque de criterios básicos.

3.1.1.– Ekoizpen zientifikoaren bikaintasun-maila eta ekoizpena baloratuko da, taldearen tamainarekiko eta lortutako baliabideekiko. Batez ere, aldizkari zientifiko indexatuetako artikulu, liburu eta liburu-kapitulu gisa egindako argitalpenak hartuko dira kontuan. Gainera, modu osagarrian baloratuko dira berrikuspenak, ebaluaziodun argitalpen elektronikoak edota arlo zientifiko bakoitzean esanguratsuak diren bestelako adierazleak.

3.1.1.– Se valorará el nivel de excelencia de la producción científica y la productividad de acuerdo con el tamaño del grupo y los recursos obtenidos. Se tendrán en cuenta principalmente las publicaciones realizadas en forma de artículos en revistas científicas indexadas, libros y capítulos de libro. Adicionalmente, se valorarán con carácter complementario las revisiones, publicaciones electrónicas con evaluación o cualquier otro indicador que sea relevante en cada uno de los ámbitos científicos.

Ekarpenak ezagutzetan egiazki aurrera egitea ahalbidetu badute eta zientzia-komunitatean inpaktu esanguratsua izan badute baloratu ahal izango dira soilik. Ez dira baloratuko soilik deskribapenezkoak diren lanak edota aurretiazko lanen errepikapenak, ezagutza finkatzen ekarpen nabarmena egiten duten kasuetan salbu.

Las aportaciones solo serán valorables si significan progreso real del conocimiento y hayan tenido impacto relevante en la comunidad científica. No se valorarán los trabajos meramente descriptivos o las reiteraciones de trabajos previos, excepto en los casos en que contribuyan claramente a la consolidación del conocimiento.

Argitalpenak baloratzeko zientzia-erlo bakoitzerako dauden zientzia-zerrendak eta -ranking-ak eta zitazio-adierazleak kontuan izanik baloratuko dira, nahiz eta ebaluazioan kontuan hartuko diren arlo bakoitzaren berezitasunak. Lanen eta egileen kopurua arlo bakoitzeko berezitasunen arabera baloratuko da; hortaz, argitalpenetan egile kopuru handia izateak argitalpen horiei murrizketa-faktore bat aplikatzea eragin dezake.

La valoración de las publicaciones se realizará tomando en consideración los listados y los rankings científicos existentes para cada ámbito científico y los indicadores de citación, si bien la evaluación tendrá en cuenta las especificidades de cada área. Los trabajos y el número de autores firmante de los mismos, se valorarán según las especificidades de cada área, de forma que un elevado número de autores en las publicaciones podrá implicar la aplicación de un factor de reducción en la valoración de las mismas.

Ekarpen guztiak ebaluazioaren mendeko urteetan argitaratutakoak izan behar dute, alegia, 2016. urtetik eskaera-egunera bitartekoak. Ez dira kontuan hartuko argitalpen onartuak edo edizio-prozesuan daudenak eta, ondorioz, urte horietan argitaratu ez direnak. Edizio digital eta inprimatuko argitalpen batekin lotutako «DOI» (Digital Object Identifier) identifikatzaile bat egoteak ez du esan nahi artikulua jadanik argitaratu denik bigarren formatu horretan. Beraz, ondorio horietarako, soilik liburuki inprimatuan agertzen diren datak hartuko dira baliozkotzat eta behin betikotzat, horietan bertsio batetik bestera aldea egon daiteke eta.

Todas las aportaciones deberán estar publicadas en los años que se someten a evaluación, desde 2016 hasta la fecha de solicitud. No se tendrán en cuenta las publicaciones aceptadas o en proceso de edición y, por tanto, no efectivamente publicadas en esos años. La existencia de un identificador «DOI» (Digital Object Identifier) asociado a una publicación con edición digital e impresa no significa que el artículo esté ya publicado en ese segundo formato, teniéndose por válidas y definitivas a estos efectos únicamente las fechas que figuren en el volumen impreso por poder existir diferencias en la datación de una y otra versión.

Artikuluen balorazioa egitean, erabilitako hedabidea kontuan hartuko da eta kalitate-adierazgarritzat onartuko da itzal handiko aldizkarietan argitaratzea. Aldizkariak nazioarteko datu-baseetan jasota egotea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da, zehazki, deialdi honetan parte hartzeko ziurtatu beharreko ekoizpen minimoari buruzko 4.4 artikuluan deskribatu diren datu-baseetan indexatuta agertzea.

En la valoración de los artículos se atenderá al medio de difusión empleado, aceptándose como indicio de calidad la publicación en revistas de reconocida valía. La inclusión de las revistas en bases de datos internacionales se considerará como una referencia de calidad; específicamente las indexadas en las bases de datos que se han descrito en el artículo 4.4 relativo a la producción mínima a acreditar para participar en la presente convocatoria.

Halaber, Estatuko eta nazioarteko beste aldizkari batzuk ere kontuan hartu ahalko dira. Horiek, datu-base desberdinetan ager daitezke eta kalitate-adierazgarri izan daitezke, kontuan hartuta argitalpen bat katalogo edo datu-base batean indexatuta egote hutsa, mailakatze-indizerik gabe, ez dela berez kalitate-adierazgarria.

Igualmente se podrán considerar otras revistas nacionales e internacionales que pudiendo estar incluidas en diferentes bases de datos presenten indicios de calidad, teniendo en cuenta que la mera indización o indexación de una publicación en un repertorio o una base de datos sin que incluya índices de gradación no es en sí misma un indicio de calidad.

Ondorio horietarako, aldizkari indexatutzat hartuko dira kalitate-indize erlatiboak dituztenak. Kalitate Indize Erlatiboak (ICR) parametro ezagun baten bidez antolatutako edo lehenetsitako aldizkarien mailak edo zerrendak dira. Antolatzeko era horri esker, haien kokapen erlatiboa zehaztu daiteke, espezializazio-arlo berean aztertutako gainerako aldizkariekiko. Parametrorik ohikoena inpaktu-indizea da, argitaratutako artikulu-kopurua eta jasotako aipamenak bateratzen dituena.

A estos efectos se consideran revistas indexadas aquellas con índices de calidad relativa. Los Índices de Calidad Relativa (ICR) son ranking o listados de revistas ordenadas y priorizadas según un parámetro conocido, de manera que se puede definir su posición relativa en relación con el resto de las revistas analizadas pertenecientes a la misma área de especialización. El parámetro más habitual es el índice de impacto que conjuga el número de artículos publicados y las citas recibidas.

Liburuen eta liburu-kapituluen ebaluazioan, kontuan hartuko dira editorialaren ospea (SPI eta CEA-APQ zigiluak hartuko dira erreferentetzat), editoreak, jatorrizko lanak onartzeko hautaketa-prozesua egotea, lana argitaratzen duen bilduma, jasotako aipamenak (Web of Science/Scopus), aldizkari zientifiko espezializatuetan jasotako erreseina eta kritikak, eta beste hizkuntza batzuetarako itzulpenak.

En la evaluación de libros y capítulos de libro se tendrán en cuenta el prestigio de la editorial (considerando como referentes el SPI o el sello CEA-APQ), los y las editoras, la existencia de un proceso selectivo para la aceptación de originales, la colección en la que se publica la obra, las citas recibidas (Web of Science/Scopus), las reseñas y críticas recibidas en las revistas científicas especializadas, y la traducción a otras lenguas.

Oro har, ez dira kontuan hartuko biltzarretako hitzaldi eta komunikazioei dagozkien argitalpenak, JCR Science Edition-en jasotako aldizkarietakoekin konparatu daitekeen ezagutarazteko bideak direnean izan ezik, adibidez, Computing Research and Education (CORE), SCIE (Espainiako Sozietate Zientifiko Informatikoa) edo antzeko erakundeetako posizio esanguratsuen zerrendak.

Como norma general no se considerarán las publicaciones correspondientes a ponencias y comunicaciones a congresos, excepto cuando sean vehículo de difusión del conocimiento comparable a las revistas incluidas en el JCR Science Edition, como por ejemplo los listados en posiciones relevantes del índice Computing Research and Education (CORE), el SCIE (Sociedad Científica Informática de España) u otro de similar entidad.

Taldea A kategorian sailkatzeko, 13. artikuluan adierazitakoaz gain, aintzat hartuko da, batez ere, argitalpen zientifikoetan buru izatea eta argitalpenaren inpaktuan zeresan esanguratsua eduki izana.

Para la clasificación del grupo en la categoría A, además de lo establecido en el artículo 13, se atenderá especialmente al liderazgo en publicaciones científicas, con especial relevancia al impacto de las mismas.

Izaera orokorrarekin, honako hauek ez dira ebaluatu beharreko ekarpentzat joko:

Con carácter general, se considera que no deben considerarse como aportaciones a evaluar las siguientes:

– Irakaskuntza-material izaera duten testuliburu edo eskuliburuak, programak, apunteak edo kasu praktikoak.

– Los libros de texto o manuales, programas, apuntes o casos prácticos que tengan carácter de material docente.

– Jorratzen den gaiarekiko, ekarpen original kontrastagarririk eskaintzen ez dutelako, ikerketa-liburutzat hartu ezin diren izaera profesionaleko liburuak.

– Los libros de carácter profesional que no puedan considerarse libros de investigación por no incluir aportaciones originales contrastables en relación con el tema abordado.

– Dibulgazio-liburu eta -artikuluak, orobat informazio orokorreko aldizkarietako artikuluak eta iritzi-artikuluak.

– Los libros y artículos de divulgación, así como los artículos en revistas de información general y los artículos de opinión.

– Testu-edizioak edo itzulpenak, garrantzi berezikotzat jotzen diren kasuetan salbu, orobat ikerketa pertsonalaren emaitza diren eta dagokion arloan ekarpen nabarmena egiten duten aurretiazko azterketak edo oharrak jasotzen dituzten kasuetan salbu.

– Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que se consideren de singular relevancia, incluyan estudios preliminares o notas que sean fruto de una investigación personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.

– Bilduma-berrikuspen hutsak, ekarpen originalik egiten ez dutenean, nahiz eta aldizkari indexatuetan argitaratuta egon.

– Las meras revisiones recopilatorias, sin ninguna aportación original, aunque estén publicadas en revistas indexadas.

– Legegintza-bilduma hutsak, nahiz eta bat datozen, osagarriak diren edo indargabetuta dauden xedapenei buruzko oharrak jaso.

– Las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyan anotaciones sobre disposiciones concordantes, complementarias o derogadas.

– Ikerketaren kudeaketa, inolaz ere ez dena nahastu behar ikerketarekin berarekin.

– La gestión de la investigación, que en ningún caso debe confundirse con la investigación propiamente dicha.

– Ikerketa-proiektuetatik edo I+G+b kontratuetatik eratorritako txosten edo irizpenak, barne izaerarekin ematen direnak, ez badaude kalitate egiaztatutako hedabideetan argitaratuta.

– Los informes o dictámenes derivados de proyectos de investigación o contratos de I+D+i, emitidos con carácter interno, que no estén publicados en medios de difusión de calidad contrastada.

– Batzorde edo normalizazio-erakundeei egindako ekarpenak.

– Las aportaciones a Comités o entidades de normalización.

– Entziklopediak (sarrerak edo edizioa).

– Las enciclopedias (entradas o edición).

– Erreseinak eta aipamenak.

– Las reseñas y recensiones.

– Ohar editorialak, itzulpen, aurkezpen edo hitzaurre hutsak, ez direnean lan baten azterketa kritikoa; orobat, garrantzi argirik ez duten edota ikerketa pertsonalaren ondoriozko aurretiazko azterketarik eta oharrik jasotzen ez duten testu klasikoen edizioak, ez dutenean gai horretara ekarpen nabarmenik egiten.

– Las notas editoriales, las simples traducciones, presentaciones o prólogos que no sean estudio crítico de una obra, así como las ediciones de textos clásicos que no tengan clara relevancia o incluyan estudios preliminares y notas fruto de una investigación personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.

– Azterketa historiko edo artistikoak barne hartzen ez dituzten katalogazioak.

– Las catalogaciones que no incluyan estudios históricos o artísticos.

– Transkripzioak, baldin eta ez badute dokumentuaren epai kritikorik edo analisi historikorik.

– Las transcripciones, si no van acompañadas de juicio crítico o análisis histórico del documento.

– Hitzaurreak, katalogoetako fitxak eta ohiko sarrerak, ez badira lan luzearen aurkezpen hutsa baino gehiago eta ez badute, berez, inolako interes kritikorik.

– Los prólogos, fichas de catálogos e introducciones convencionales, que no superen la condición de mera presentación de la obra prologada y carezcan de interés crítico per se.

– Omenaldi-liburukiak, ez badiete aldizkari zientifikoetarako eta adierazitako liburu eta liburu-kapituluetarako eskatzen diren kalitate-irizpideak betetzen.

– Los volúmenes de homenaje, que no respondan a criterios de calidad equiparables a los exigidos para las revistas científicas y para libros y capítulos de libro señalados.

– Editoreari gutunak, oharrak edo beste artikulu batzuen eztabaidak.

– Las cartas al Editor, notas o discusión de otros artículos.

– Ez dira argitalpenen atalean jasoko taldekideen tesiak.

– No se incluirán en el apartado de publicaciones las tesis de los miembros del grupo.

– Lanaren beraren itzulpenak, beste hizkuntza batzuetara.

– Las traducciones de la propia obra a otras lenguas.

3.1.2.– Ikerketa-taldeak ikertzaileak prestatzeko duen gaitasuna. Honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

3.1.2.– La capacidad de formación de investigadores del grupo de investigación. Se valorarán los siguientes aspectos:

a) Ebaluatutako aldian zuzendutako eta, batez ere, defendatutako, doktorego-tesiak, horien nazioarteko izaera eta kalifikazioa. Ez dira kontuan hartuko taldearen espezialitate-arloarekin bat ez datozen gaia duten doktorego-tesiak.

a) El número de tesis doctorales dirigidas, y principalmente las defendidas en el periodo evaluado, su carácter internacional y su calificación. No se considerarán las tesis doctorales que no coincidan temáticamente con el área de especialidad del grupo.

b) Taldera atxikitako doktorego aurreko eta doktorego osteko kontratuen kopurua eta iraupena (doktorego-tesia egiten egoteagatik edota taldeko proiektuekin finantzatuta egoteagatik).

b) El número y duración de los contratos predoctorales y posdoctorales adscritos al grupo, bien por estar en realización la tesis doctoral o por estar financiados con proyectos del grupo.

c) Taldeko ikertzaileek zuzendutako master ofizialak eta graduondoko programak edota taldearen ikerketa-ildoetan sustatutako eta horiei loturiko doktorego-programak. Batez ere, master ofizialetako eta doktorego-programetako parte-hartzea eta lidergo-lanak hartuko dira aintzat.

c) Los másteres oficiales y otros programas de postgrados dirigidos por investigadores o investigadoras del grupo o programas de doctorados impulsados y vinculados a las líneas de investigación del grupo. Se valorará en especial la participación y liderazgo en másteres oficiales y en programas de doctorado.

Taldea A kategorian sailkatzeko, 13. artikuluan adierazitakoaz gain, aintzat hartuko da, batez ere, talentua bikaintasun zientifikorako deialdien bidez (Ikerbasque edo antzekoak) erakarri izana.

Para la clasificación del grupo en la categoría A, además de lo establecido en el artículo 13, se tendrá en cuenta la atracción de talento mediante convocatorias de excelencia científica (Ikerbasque o equivalentes).

Hori guztia 2016. urtetik laguntza eskatzen den egunera arte.

Todo ello desde 2016 hasta la fecha de solicitud de la ayuda.

3.2.– Finantzaketari eta jakintza-transferentziari buruzko irizpideen blokea. Bloke honetan, honako alderdi hauek baloratuko dira:

3.2.– Bloque de criterios sobre financiación y sobre transferencia de conocimiento. En este bloque se valoran los siguientes aspectos:

a) Finantzaketa lortzea eta lortutako zenbatekoa, ikerketa-proiektuetarako lehia-deialdien bidez; horretan, batez ere, erakunde finantzatzailearen jarduera-esparrua –nazioartekoa, Estatukoa edo eskualde mailakoa–, proiektuen lidergoa eta taldekideek horietan duten partaidetza hartuko da kontuan.

a) La obtención de financiación y la cuantía obtenida, a través de convocatorias en concurrencia competitiva para proyectos de investigación, atendiendo, especialmente, al ámbito de actuación de la entidad financiadora, –internacional, estatal o regional–, el liderazgo de los proyectos y la participación de los miembros del grupo en los mismos.

b) Taldearen ikerketaren emaitzak, merkatura transferitutako aktibo zientifiko-teknologikoekin (know-how), patente-eskaerekin eta erabilgarritasun-ereduekin neurtuta, orobat ikerketen emaitzekin zerikusia duten enpresen sorrera. Irizpide honen barruan sartzen dira patenteen ustiaketa-maila eta transferitutako aktibo zientifiko-teknologikoak (know-how), lizentzia-kontratu bidez egiaztatuta. Ustiaketan egon gabe emandako patenteei dagokienez, kontzesioa aurretiazko azterketarekin egin bada baloratuko dira soilik (B2 motakoak, 2020. urteaz aurretikoetarako). Kontuan hartuko da patentearen babes-hedapena (Estatukoa, Europakoa, nazioartekoa) eta balorazio hobea jasoko dute babes handiagoa duten kasuek.

b) Los resultados de la investigación del grupo medidos con activos científico-tecnológicos (know-how) transferidos al mercado, solicitudes de patentes, modelos de utilidad, así como la creación de empresas derivadas relacionadas con resultados de investigación. Forma parte de este criterio el grado de explotación de las patentes y activos científico-tecnológicos (know-how) transferidos, demostrada mediante contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin estar en explotación, solo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen previo (tipo B2 para las anteriores a 2020). Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (estatal, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.

Halako jarduerak ohikoak ez diren esparruetan, halakorik ez egoteak ez du kalifikazio negatiborik eragingo.

En aquellas áreas en que este tipo de actividad no sea habitual, su ausencia no supondrá una calificación negativa.

c) Herri-administrazioekin edo enpresekin, ikerketarako edo jakintza-transferentziarako, kontratu edo hitzarmen bidez gauzatutako jakintza transferitzeko ekintzak, betiere unibertsitateetako, institutuetako, ikerketa-zentroetako eta ikerketa kudeatzeko bestelako bulegoen edo kidekoen bitartez bideraturik badaude. Puntu honetan ez dira zenbatuko txostenak, aholkuak, arkitektura edo ingeniaritzako oinarrizko proiektuak eta abar, dagokion eremuko jakintzaren hobekuntza esanguratsurik ekartzen ez badute. Ekintza horien kopurua eta zenbateko ekonomikoa baloratuko da, orobat horien irismena erkidego mailakoa, Estatukoa edo nazioartekoa den. Berariaz adierazi beharko da aldi horretako ikerketaren emaitzek zein inpaktu sozial, ekonomiko eta teknologiko izango duten.

c) Las acciones de transferencia de conocimiento mediante contratos o convenios de investigación o de transferencia de conocimiento con administraciones públicas o empresas, canalizados a través de las oficinas de gestión de la investigación o equivalentes de las universidades, institutos, centros de investigación, etc. No computarán en este punto los informes, las consultorías, los proyectos básicos en arquitectura o ingeniería, etc., que no aporten una mejora del conocimiento significativa a su ámbito. Se valorará el número y cuantía económica de dichas acciones, así como su alcance autonómico, estatal o internacional. Debe incluirse de forma específica el impacto social, económico y tecnológico de los resultados de la investigación realizada durante el periodo.

d) Ezagutza gizartera zabaltzeko eta dibulgazio zientifikoa egiteko jarduerak. Zientzia-komunitatearekin zein orokorrean jendearekin komunikatzeko eta dibulgazio zientifikoa egiteko egin diren jarduera guztiak adierazi behar dira, baita horretarako hartutako neurriak ere.

d) Actividades realizadas en el ámbito de la difusión y divulgación científica a la sociedad. Deben incluirse todas las actividades realizadas y medidas implementadas para llevar a cabo la comunicación y divulgación científica, tanto hacia la comunidad científica como hacia la sociedad en general.

Taldea A kategorian sailkatzeko, 13. artikuluan adierazitakoaz gain, aintzat hartuko da, batez ere, taldeak nazioarteko proiektu lehiakorretan parte hartu izana, estatuko lehia-deialdietako proiektuetan lidergoa hartu izana eta ikerketaren emaitzak gizartera zabaldu izana.

Para la clasificación del grupo en la categoría A, además de lo establecido en el artículo 13, se tendrá en cuenta especialmente la participación del grupo en proyectos competitivos de ámbito internacional, el liderazgo en proyectos de convocatorias estatales de concurrencia competitiva, así como la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad.

Hori guztia 2016. urtetik laguntza eskatzen den egunera arte.

Todo ello desde 2016 hasta la fecha de solicitud de la ayuda.

3.3.– Helburuei eta lan-planari buruzko irizpideen blokea.

3.3.– Bloque de criterios sobre objetivos y plan de trabajo.

Bloke honetan, honako alderdi hauek baloratuko dira:

Dentro de este bloque se valoran los siguientes aspectos:

a) Taldearen lau urtera begirako helburuak: helburu horien definizioa, kalitate zientifikoa, originaltasuna, berritasun- eta arrisku-maila eta jakintza zientifiko-teknologikoan aurrera egiteko egiten duten ekarpena baloratuko dira, baita lan-planarekiko koherentzia ere.

a) Objetivos del grupo a cuatro años: se valorará la claridad en su definición, su calidad científica, originalidad, grado de innovación y riesgo y la contribución al avance de los conocimientos científico-tecnológicos, así como su coherencia con el plan de trabajo.

Argitalpen, tesi zein funts- eta langile-erakarpenerako 2022-2025 laurtekorako helburuen kuantifikazio numerikoa baloratzeko, horien izaera errealista eta aurreko aldian taldeak lortutako helburuekiko koherentzia hartuko dira kontuan.

La cuantificación numérica de los objetivos en publicaciones, tesis, captación de fondos y de personal para el cuatrienio 2022-2025, se valorará en relación a su carácter realista y a su coherencia con los objetivos alcanzados por el grupo en el periodo anterior.

b) Lan-plana: lan-planaren definizioa eta logika. Kronograma, arduradunak eta jomugak. Mugarri nagusiak. Laguntza kudeatzeko planak ezusteko emaitzen eta aurreikusi gabeko beste egoera batzuen aurrean dituen alternatiben proposamena.

b) Plan de trabajo: definición y lógica del plan de trabajo. Cronograma, responsables y metas. Principales hitos. Propuesta de alternativas del plan de gestión de la ayuda a resultados inesperados y otras situaciones previstas e imprevistas.

c) Lortu nahi diren emaitzen garrantzi eta inpaktu sozial, ekonomiko eta teknologikoa. Emaitzak epe labur eta ertainean transferitzeko aukera, ikasteko eta berritzeko gaitasunaren gaineko inpaktua eta ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren garapenerako duten garrantzia.

c) Relevancia e impacto social, económico y tecnológico de los resultados que se deseen alcanzar. Posibilidad de transferencia de los resultados a corto y mediano plazo, impacto sobre la capacidad de aprendizaje e innovación y relevancia para el desarrollo económico, social y medioambiental.

d) Taldeak garatzen dituen ikerketa-ildoak Euskadiko espezializazio adimenduneko (RIS3) lehentasunetara egokituta egotea.

d) Adecuación de las líneas de investigación desarrolladas en el grupo a las prioridades de especialización inteligente (RIS3) de Euskadi.

e) Emaitzen dibulgazio zientifikoa, horiek jendearentzako eskuragarri eginez, taldearen ikerketa-jardueraren komunikazio-, difusio- edo didaktika-programa edo ekintzen bitartez.

e) La divulgación científica de los resultados, haciéndolos accesibles al público mediante un programa o acciones de comunicación, difusión o didáctica de la actividad de investigación del grupo.

f) Eskatutako aurrekontua: jarritako helburuekiko egokitasuna, haren errealismoa eta gastuaren eraginkortasun-irizpideak.

f) Presupuesto solicitado: adecuación a los objetivos propuestos, carácter realista del mismo y criterios de eficiencia en el gasto.

Hori guztia 2022tik 2025era bitartean.

Todo ello desde 2022 hasta 2025.

3.4.– Irizpide osagarrien blokea.

3.4.– Bloque de criterios complementarios.

Honako hauek baloratuko dira:

Se valorará:

a) Taldearen osaera; INaren eta, hala badagokio, INk-ren lidergoa; egitura; diziplinartekotasuna eta taldearen osaeraren koherentzia jarritako helburuekiko, eta emakumeen lidergoa eta ikerketa-taldearen barruko genero-oreka.

a) La composición, liderazgo del o de la IP, y, en su caso, del o de la co-IP, estructura, multidisciplinariedad y coherencia de la composición del grupo en relación con los objetivos propuestos, la atención al liderazgo de mujeres y la igualdad de género en el seno del grupo de investigación.

Talde bakoitzaren genero-oreka baloratzeko, honako arau hau erabiliko da: puntu bana emango zaizkie sexu bakoitzeko kideen % 40 edo gehiago ziurtatzen duten taldeei; 0,5 puntu emango zaie sexuetako bateko kideak % 30 edo gehiago eta % 40 baino gutxiago direnean; eta ez da puntuaziorik lortuko atal honetan sexuetako batek % 30etik behera hartzen duenean. Halaber, puntu bat emango da INa emakumea bada, eta, bestela, 0,5 puntu INk-a emakumea bada.

Para la valoración del equilibrio de género en cada grupo se atenderá a la siguiente regla: se otorgará un punto a aquellos grupos que acrediten un porcentaje de miembros de ambos sexos igual o superior al 40 %, 0,5 puntos cuando uno de los sexos alcance un porcentaje igual o superior a 30 % e inferior a 40 % y no se obtendrá puntuación en este apartado cuando uno de los sexos represente un porcentaje inferior al 30 %. Asimismo, se otorgará un punto en el caso de que el IP sea una mujer, y en otro caso, se otorgarán 0,5 puntos si el coIP es mujer.

b) Taldearen iraunkortasuna eta INaren erreleboa. Ikerketa-taldearen iraunkortasuna, hau da, laguntza egikaritzeko aldian eta epe ertainera lanean jarraitzeko gaitasuna, nola bermatuko den adierazi beharko da. 4.2 artikuluan adierazitakoari jarraikiz, INk bat eskatu eta justifikatzen bada, zehaztu egin beharko da, batetik, nola egingo den taldeko INaren erreleboa, eta, bestetik, aldaketa horrek nola eragingo dion ikerketa-taldearen iraunkortasunari.

b) Sostenibilidad del grupo y relevo generacional del o de la IP. Debe indicarse cómo se garantizará la sostenibilidad del grupo de investigación en lo que compete a la continuidad de su labor tanto en el periodo de ejecución de la ayuda como a medio plazo. En caso de que se solicite y justifique la incorporación de un o una coIP, según lo establecido en el artículo 4.2., debe indicarse cómo se va a realizar el relevo generacional del IP del grupo y cómo afectará este a la sostenibilidad del grupo de investigación.

c) Taldearen lehiakortasun-potentziala eta nazioartekotze-maila, eskualdeaz gaindiko esparruan koordinatutako ikerketa- eta ekintza-sareetan dituzten lankidetza- eta partaidetza-jardueren bidez neurtuta.

c) El potencial de competitividad del grupo y el grado de internacionalización del mismo, medido por sus actividades de colaboración y participación en redes de investigación y acciones coordinadas de ámbito suprarregional.

4.– Puntuazioak.

4.– Puntuaciones.

4.1.– Jarraian, irizpide horiei dagozkien puntuazioak zehazten dira:

4.1.– A continuación se detallan las puntuaciones que corresponden a cada uno de los anteriores criterios:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5.– Ebaluazio-prozesuak hala eskatzen badu, eskatu ahal izango da Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial bien arteko itzulpena, eta ikerketa-proiektua itzultzaile espezializatuek egin beharko dute.

5.– Si el proceso de evaluación lo exigiera, podrá requerirse la traducción por traductores especializados del proyecto de investigación entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.

Salbuespenezko kasuetan, ingelesez idatzitako proposamenak onartuko dira.

En casos excepcionales se admitirán propuestas redactadas en lengua inglesa.

13. artikulua.– Ebazpen-proposamena.

Artículo 13.– Propuesta de resolución.

1.– Ebaluazioaren emaitzak hautaketa-batzordeari helaraziko zaizkio. Batzorde horrek kide hauek izango ditu: Ikerketako zuzendari Amaia Esquisabel Alegría, batzordeburu ere izango dena; Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendari Miren Artaraz eta Ikerketa Zuzendaritzako teknikari bat, Maialen Agirre Pinedo, idazkari-lanak egingo dituena.

1.– Los resultados de la evaluación se harán llegar a la Comisión de Selección, que estará constituida por la Directora de Investigación, Amaia Esquisabel Alegría, que la preside, la Directora de Política y Coordinación Universitaria, Miren Artaraz Miñon y la técnico de la Dirección de Investigación, Maialen Agirre Pinedo, que desempeñará las tareas de secretaría.

2.– Hautaketa-batzordeak berrikusiko du deialdiko oinarriak behar bezala aplikatzen direla, baliabideak esleituko ditu eta ebazpen-proposamena emango du; horretan, A motako edo B motakotzat ziurtatzen diren taldeak zehaztuko dira, baita horietako bakoitzari dagokion dirulaguntza ere, eta, hala dagokionean, eskaera ezetsi zaien taldeak eta uko egiteko arrazoia.

2.– La Comisión de Selección revisará la correcta aplicación de las bases de la convocatoria, asignará los recursos y elevará una propuesta de resolución en la que se determinará los grupos que se acreditan de tipo A o de tipo B y la subvención que corresponde a cada uno de ellos, y en su caso, los grupos cuya solicitud ha sido denegada y el motivo de denegación.

3.– Hautaketa-batzordeak taldeak garatzen dituen ikerketa-ildoak Euskadiko espezializazio adimenduneko (RIS3) lehentasunekin bat datozela ebaluatuko du. Puntuazioa ikerketa-ildo horien eta RIS3 lehentasunen arteko gainjartze-mailaren arabera emango da, honako arau hau aplikatuta:

3.– La Comisión de Selección procederá a la evaluación de la adecuación de las líneas de investigación desarrolladas en el grupo a las prioridades de especialización inteligente (RIS3) de Euskadi. La puntuación se otorgará en función del grado de solapamiento entre dichas líneas de investigación y las prioridades RIS3, mediante la aplicación de la siguiente regla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Ezin izango dira aukeratu eta, hortaz, ez dute talde-ziurtapenik jasoko, deialdi honetan guztira 50 puntutik beherako puntuazioa jasotzen duten taldeen eskaerak, edota oinarrizko irizpideen atalean puntuazio posible maximoaren % 60 edo gutxiago jasotzen duten taldeen eskaerak.

4.– No se consideran elegibles y por lo tanto no obtendrán la acreditación de grupo en la presente convocatoria, las solicitudes de los grupos que obtengan una puntuación menor de 50 puntos en su conjunto o menor del 60 % de la puntuación máxima posible en el apartado de criterios básicos.

5.– A motako talde-kategorian sartuko dira 75 puntu edo gehiago lortu dituzten ikerketa-taldeak. B motako talde-kategorian sartuko dira 50 puntu edo gehiago eta 75 puntu baino gutxiago lortu dituzten ikerketa-taldeak. Taldea A kategorian sartzeko, aintzat hartuko da, batez ere eta 12.3 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, taldeak nazioarteko proiektu lehiakorretan parte hartu izana, estatuko lehia-deialdietako proiektuetan lidergoa hartu izana eta argitalpen zientifikoetan buru izateaz gain, argitalpenaren inpaktuan zeresan esanguratsua eduki izana, baita emaitzak gizartera zabaldu izana eta talentua bikaintasun zientifikorako deialdien bidez (Ikerbasque edo antzekoak) erakarri izana ere.

5.– Pertenecerán a la categoría de grupo tipo A aquellos grupos de investigación que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 75 puntos. Pertenecerán a la categoría de grupo tipo B aquellos grupos de investigación que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 50 e inferior a 75 puntos. Para la clasificación como grupo A se atenderá, especialmente y tal como se recoge en el artículo 12.3, a la participación del grupo en proyectos competitivos de ámbito internacional, al liderazgo en proyectos de convocatorias estatales de concurrencia competitiva, al liderazgo en publicaciones científicas, con especial relevancia al impacto de las mismas, así como a la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad, y a la atracción de talento mediante convocatorias de excelencia científica (Ikerbasque o equivalentes).

6.– A eta B kategoriako talde gisa aitortutako ikerketa-taldeek lau urteko aldi baterako lortu ahalko dute dirulaguntza.

6.– Los grupos de investigación reconocidos como grupo de tipo A y B podrán obtener subvención para un periodo de cuatro años.

7.– Talde bakoitzari emango zaion kantitatea lortzeko, honako modulu hauek aplikatuko dira:

7.– La cantidad a conceder a cada grupo se obtendrá en aplicación de los siguientes módulos:

a) Langile ikertzaileak kontratatzeko gastuei aurre egiteko zuzkidurak. Aldi osorako zenbatekoa, puntuazioaren eta taldearen tamainaren arabera (doktore kopurua).

a) Dotaciones para gastos de contratación de personal investigador. Importe para el periodo completo según puntuación y tamaño del grupo (número de personal doctor).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekipamendu zientifiko edo bibliografiko txikia erosteko zuzkidurak. Aldi osorako zenbatekoa, puntuazioaren eta taldearen tamainaren arabera (doktore kopurua).

Dotaciones para adquisición de pequeño equipamiento científico o bibliográfico. Importe para el periodo completo según puntuación y tamaño del grupo (número de personal doctor).

Ingeniaritza eta Arkitektura, Zientzia Esperimental eta Osasun Zientzien arloetarako:

Para las áreas de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Experimentales, y Ciencias de la Salud:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekonomia eta Enpresa Zientzien, Gizarte eta Lege Zientzien eta Arte eta Giza Zientzien arloetarako:

Para las áreas de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y Humanidades:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bestelako gastu arrunt batzuetarako zuzkidurak. Zenbatekoa, doktore eta urteko

Dotaciones para otros gastos corrientes. Importe por personal doctor y año

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

8.– Emango den kantitateak ezin izango du ikerketa-taldeak eskatutako aurrekontua baino handiagoa izan. Laguntzak ezin izango du gainditu taldeak 2016. eta 2021. urteen bitartean jasotako kanpo finantzaketaren % 30, eta kanpo finantzaketatzat joko dira dirulaguntzen lerro honez bestelako iturrietako diru-sarrerak.

8.– La cantidad a conceder no podrá ser superior al presupuesto solicitado por los grupos de investigación. La ayuda no podrá superar el 30 % de la financiación externa obtenida por el grupo entre 2016 y 2021, entendiéndose por financiación externa los ingresos procedentes de fuentes distintas a la presente línea de ayudas.

9.– Talde bakoitzari dagokion dirulaguntza lehiaketa-prozeduraz zehaztuko da. Xede horretarako, 2. artikuluan jasotzen diren eremu bakoitzean, eskaera hautagarrien hurrenkera ezarriko da; hala, balorazio onena jaso dutenei egingo zaie esleipena, harik eta agindu honen 2. artikuluan ezarritako aurrekontuaren kreditua agortu arte, ezarritako arlo bakoitzerako.

9.– La subvención que corresponde a cada uno de los grupos se determinará por el procedimiento de concurso. A tal efecto, en cada una de las áreas recogidas en el artículo 2, se establecerá un orden de prelación de las solicitudes elegibles, adjudicándose aquellas que hayan obtenido mejor valoración hasta el agotamiento del crédito presupuestario consignado en el artículo 2 de la presente Orden, para cada una de las áreas establecidas.

10.– Aurreko puntuetan ezarritakoari jarraikiz kantitate horiek esleitu eta gero, aurrekontua sobera badago arloren batean, hurrenkera bat egingo da dirulaguntzarik jaso ez duten eskaerekin. Balorazio onena jaso dutenei emango zaie sobera dagoen kantitatea, harik eta arlo bakoitzeko aurrekontu-kreditua agortu arte.

10.– Si una vez concedidas las cantidades según lo establecido en los puntos anteriores quedara presupuesto remanente en alguna de las áreas, se establecerá un orden de prelación entre todas aquellas solicitudes que hubieran quedado sin subvención, de forma que se adjudicará la cantidad restante entre las solicitudes que hayan obtenido una mejor valoración hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

11.– Aurreko puntuetan ezarritakoari jarraikiz kantitate horiek esleitu eta gero, aurrekontua sobera badago arloren batean, 90 eta 100 puntu bitarteko puntuazioa jaso duten A taldeei % 5 areagotu dakieke, gehienez ere, esleitutako kantitatea. Horretarako, balorazio onena jaso dutenei emango zaie sobera dagoen kantitatea, harik eta arlo bakoitzeko aurrekontu-kreditua agortu arte. Sobera dauden baliabide ekonomikoen banaketa 2. artikuluan xedatuta dagoen arlokako banaketa proportzionalaren arabera egingo da, aurrekontu-kreditua agortu arte.

11.– Si una vez concedidas las cantidades según lo establecido en los puntos anteriores quedara presupuesto remanente, los grupos A que hubieran obtenido una puntación entre 90 y 100 puntos podrían incrementar la cantidad concedida hasta un 5 % adicional, procediéndose para ello a adjudicar aquellas que hayan obtenido mejor valoración. Esta distribución de los recursos económicos remanentes se realizará según el reparto proporcional de áreas establecido en el artículo 2, hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

12.– Puntuazio-berdinketak ebazteko, 12.4 atalean adierazitako irizpide-bloke bakoitzean lortutako puntuazio altuena hartuko da kontuan, honako ordena honetan: a), b), c) eta d). Berdinketak iraunez gero, eskaerak betetzeko aplikazioak ematen duen ausazko zenbakia erabiliko da ebazteko, goranzko ordenan. Zenbaki hori aplikazio telematikoan sortzen den eskaera-orrian agertuko da.

12.– Los empates en puntuación se resolverán atendiendo a la superior puntuación obtenida en cada uno de los bloques de criterios señalados en 12.4, en el siguiente orden: a), b), c) y d). Caso de persistir el empate, se resolverán en base al número aleatorio que la aplicación de cumplimentación de las solicitudes asigna a cada una de ellas, en orden creciente. Este número quedará reflejado en el impreso de solicitud que se genera en la aplicación telemática.

14. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 14.– Compatibilidad.

1.– Agindu honen babesean ematen diren laguntzak bateragarriak dira ikertze berbera finantzatzea xede duen beste edozeinekin, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten unibertsitateek ikerketa-taldeei ematen dizkieten dirulaguntza orokorrekin izan ezik.

1.– Las ayudas que se concedan al amparo de esta Orden son compatibles con cualquier otra que tenga por objeto financiar la misma acción de investigación, a excepción de las subvenciones generales a grupos de investigación que concedan las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Jaso beharreko laguntzaren kopuruak ezin izango du gainditu dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuek, banaka hartuta, sortutako gastuaren guztizkoa. Hezkuntza Sailak emandako dirulaguntzak kopuru hori gainditzen badu, gastu hori ez gainditzeko behar den kopurua murriztuko da.

2.– La cuantía de la ayuda a percibir no podrá exceder del total del gasto generado por cada uno de los conceptos subvencionables individualmente considerado. Si excediera, la subvención otorgada por el Departamento de Educación se reducirá en la cuantía necesaria para no superar dicho gasto.

15. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 15.– Resolución.

1.– Hautaketa-batzordeak proposatuta, dirulaguntzak Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordearen ebazpen bidez esleituko dira. Horrek esleipen-ebazpena eman behar du deialdia egituratzen duten bost lerroetarako, sei hilabeteko epean, agindua argitaratzen den unetik aurrera. Ezarritako epe horretan, berariazko ebazpenik ematen eta jakinarazten ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute beren eskaerak ezetsiak izan direla.

1.– A propuesta de la Comisión de Selección, la concesión de las ayudas se realizará mediante resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, que deberá dictar una resolución de concesión por cada una de las cinco líneas en que se halla estructurada la convocatoria, en el plazo de seis meses desde la publicación de la Orden. En el caso de que en dicho plazo no se dicte y notifique resolución expresa alguna, los interesados e interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes.

2.– Ebazpen horiek, erakunde onuradunei atxikitako talde bakoitzari dagokionez, honako hauek jasoko dituzte:

2.– Dichas resoluciones contendrán para cada uno de los grupos adscritos a los organismos beneficiarios:

a) Talde eskatzailearen identifikazioa.

a) Identificación del grupo solicitante.

b) Ebaluazioaren emaitza: A motako edo B motako taldetzat onartzea, edo, hala badagokio, eskaera ezestea eta horretarako arrazoia.

b) Resultado de la evaluación: reconocimiento como grupo tipo A o tipo B o, en su caso, denegación y motivo de la misma.

c) Emandako guztizko kopurua eta kontzeptu eta urtekako xehetasuna.

c) Cantidad total asignada y detalle por conceptos y anualidades.

d) Kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa.

d) Indicadores de calidad y evaluación de resultados.

3.– Ebazpenaren berri banan-banan emango zaie erakunde onuradunei.

3.– Las resoluciones se notificarán individualmente a las entidades beneficiarias.

4.– Ebazpen horien aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Contra las resoluciones podrán las interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.

5.– Jende guztiak jakin dezan, laguntzei buruz ebazten dena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, 2021. urtean.

5.– Para general conocimiento, la concesión de las ayudas se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco en 2021.

16. artikulua.– Kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa.

Artículo 16.– Indicadores de calidad y evaluación de resultados.

Hautaketa-batzordeak kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa ezarriko ditu, laguntza egikaritzeko dagozkion epeetan. Honako hauen adierazleak zehaztuko dira: ekoizpen zientifikoa, prestakuntza-gaitasuna, erakarmen pertsonala eta funtsak inguratzea.

La Comisión de Selección, establecerá los indicadores de calidad y evaluación de resultados en sus respectivos plazos de ejecución de la ayuda. Se determinará una batería de indicadores sobre producción científica, capacidad de formación, atracción de personal y captación de fondos.

Hori zenbakiz zehazteko, taldeak berak hurrengo lau urteetarako diseinatutako jarduera-planean jasotako adierazleak, aurreko urteetan erakutsitako potentziala eta deialdi honen ebazpenean jasotako finantzaketa erabiliko ditu batzordeak. Hala dagokionean, batzordeak txostenak eskatu ahalko dizkie talde bakoitzaren espezializazio-arloan entzute handia eta ebaluazioak egiten esperientzia dituzten ikertzaileei.

Para su concreción numérica, la comisión partirá de los indicadores incluidos en el plan de actividades que el propio grupo haya diseñado para los próximos cuatro años, así como del potencial demostrado en los años anteriores y de la financiación recibida en la resolución de la presente convocatoria. La Comisión, en su caso, podrá solicitar informes a investigadores o investigadoras de reconocido prestigio y experiencia evaluadora en el área de especialización del grupo.

Laguntza onartzeko dokumentuan –17.1 artikuluan aipatutakoa– jasoko dira aipatu adierazleak, eta jarraipenari eta kontrolari dagokienez 19. artikuluan ezarritako txosten teknikoak ebaluatzeko erabiliko dira.

Dichos indicadores se incluirán en el documento de aceptación de la ayuda al que se refiere el artículo 17.1 y se utilizarán en la evaluación de los informes técnicos que se establecen en el artículo 19 sobre seguimiento y control.

17. artikulua.– Laguntza onartzea.

Artículo 17.– Aceptación de la ayuda.

1.– Laguntzaren onarpena formalizatzeko, eredu formalizatu bat erabiliko da, ziurtatutako ikerketa-talde bakoitzerako honako hauek jasoko dituena:

1.– La aceptación de la ayuda se formalizará mediante un modelo normalizado que deberá incluir para cada grupo de investigación acreditado:

– Talde eskatzailearen identifikazioa.

– Identificación del grupo solicitante.

– Taldekideak.

– Miembros del grupo.

– Ebaluazioaren emaitza: A motako edo B motako talde aitorpena.

– Resultado de la evaluación: reconocimiento como grupo tipo A o tipo B.

– Esleitutako guztizko kopurua, eta kontzeptu eta urteka zehaztuta.

– Cantidad total asignada y detalle por conceptos y anualidades.

– Kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa.

– Indicadores de calidad y evaluación de resultados.

2.– Talde bakoitzaren onarpen-inprimakia ikertzaile nagusiak eta erakunde onuraduneko Ikerketako errektoreordeak edo horren baliokideak izenpetuta aurkeztu beharko da, eta Ikerketa Zuzendaritzara bidaliko da, hilabeteko epean, deialdiaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. Ikerketa-taldeek ez badute onarpen-agiria epe horretan aurkezten, laguntzari uko egiten diotela ulertuko da.

2.– El impreso de aceptación de cada grupo deberá venir firmado por el o la investigadora principal y por el Vicerrector o Vicerrectora de Investigación o equivalente de la entidad beneficiaria y se remitirá a la Dirección de Investigación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de la convocatoria. Los grupos de investigación que no presenten el documento de aceptación en el plazo indicado anteriormente se entenderán que renuncian a la ayuda.

3.– Laguntza onartzeko epean zehar uko egiterik gertatzen bada, askatutako kantitateak puntuazio handiena jaso duen eskaerari esleituko zaizkio, finantzaketarik jaso ez dutenen artean, 13. artikuluan jasota dagoen moduan.

3.– Si se produjeran renuncias durante el plazo de aceptación de la ayuda, las cantidades liberadas se asignarán a la solicitud que hubiera obtenido una mayor puntuación de las no financiadas, en la forma que viene recogida en el artículo 13.

4.– Onarpen-agiriak ofizio bati erantsita bidaliko dira eta taldeen zerrenda, zenbakia ipinita, eta taldearen ikertzaile nagusiaren izena jaso beharko ditu. Ofizio hori erakunde onuradunaren legezko ordezkariak izenpetuta eta data jarrita aurkeztu beharko da. Hori aurkezteko 7. artikuluko 5. atalean adierazitakoari jarraituko zaio.

4.– Los documentos de aceptación se enviarán acompañados de un oficio y de la relación numerada de los grupos incluidos con el nombre de las y los investigadores principales de cada uno de ellos. Dicho oficio deberá estar fechado y firmado por el o la representante legal de la entidad beneficiaria. Para su presentación se atenderá a lo señalado en el apartado 5 del artículo 7.

18. artikulua.– Erakunde onuradunen eta horiei atxikitako ikerketa-taldeen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias y de los grupos de investigación a ellas adscritas.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte, bai eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan adierazitakoak ere, eta zehazki baldintza hauek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como los señalados en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto, las siguientes:

1.– Dirulaguntza, hain zuzen ere, laguntzaren xederako erabili beharko dute.

1.– Utilizar la subvención para el destino concreto para el que ha sido concedida.

2.– Deialdi honi esker sortzen diren argitalpen eta bestelako emaitzetan, ikerketa-taldeak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntza jaso duela aipatu beharko da, haren erreferentzia adierazita.

2.– En las publicaciones y otros resultados que se generen gracias a esta convocatoria, deberá citarse el apoyo al grupo de investigación, identificado por su referencia, del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

3.– Ikerketa Zuzendaritzari baimena eskatu beharko zaio, aurreikusitako jarduera-planaren betearazpenean eragina izango duen edozein aldaketa egiteko.

3.– Solicitar autorización a la Dirección de Investigación para cualquier cambio que afecte a la ejecución del plan de actividades previsto.

Ikerketa-taldearen osaeran edo taldearen jarduera-planaren edozein ataletan aldaketarik egin nahi izanez gero, ikertzaile nagusiak baimena eskatu beharko dio Ikerketa Zuzendaritzari. Eskaera hori sinatu eta Ikerketa Zuzendaritzari bidali behar dio erakunde onuradunen Ikerketako Errektoreordeak. Egindako eta baimendutako aldaketek errespetatu egin behar dituzte Euskal Unibertsitate Sistemako Kalitate Agentziak (Unibasq) eta hautaketa-batzordeak dagokion puntuazio-kalkulua egiteko erabili dituzten elementuak. Ikerketa Zuzendaritzak zehaztuko du baimendutako aldaketek eragindako dirulaguntzak aldarazten edo indargabetzen al dituzten, aurretik dagokion espedientea egin ostean.

En el caso de que se deseen introducir cambios en la composición del grupo investigador o en el plan de actividades del grupo, en cualquiera de sus apartados, el investigador o la investigadora principal deberá solicitar autorización a la Dirección de Investigación. Dicha solicitud será firmada y remitida a la Dirección de Investigación por el Vicerrector de Investigación de las entidades beneficiarias. Los cambios introducidos y autorizados deben respetar aquellos elementos que hayan sido tenidos en cuenta por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq) y la Comisión de Selección para el cálculo de la puntuación correspondiente. La Dirección de Investigación determinará si los cambios autorizados merecen modificación o revocación de subvenciones comprometidas, previo el oportuno expediente.

Ikerketa-taldeetan kide berriak sartzeko eskaerekin batera, hautagaiaren curriculuma eta kontratuaren kopia aurkeztu behar dira. Halaber, eskaeran bertan zehaztu beharko da zein ekarpen egingo dion pertsona hori taldean sartzeak ikerketa-taldearen lan-planari eta beren ikerketa-ildoei. Gainera, ikertzaile doktoreak eta kanpo laguntzaileak sartuko badira, azaldu egin beharko da non egiten duten bat sartuko den pertsonaren ikerketa-ildo eta ibilbideak eta ikerketa-taldearen ikerketa-ildoek.

Las solicitudes de incorporación de nuevos miembros de los grupos de investigación vendrán acompañadas por el curriculum del candidato o candidata y la copia del contrato, y deberán especificar cómo dicha incorporación va a contribuir al desarrollo del plan de trabajo y las líneas de investigación del grupo. Además, en los casos de la incorporación de personal doctor y de colaborador externo, se deberá señalar cómo convergen las líneas de investigación y la trayectoria de la nueva persona a incorporar, con las líneas de investigación del grupo.

Hasierako jarduera-planean aurreikusita ez zeuden gastu-eskaerak behar bezala justifikatuta egon behar dira, eta dagokion aurrekontuarekin aurkeztu. Partida-aldaketak unean uneko urtean bakarrik eskatu daitezke, betiere xede-partida handitzeko eta jatorri-partida txikitzeko arrazoiak azalduta.

Las solicitudes de gasto no recogidos en el plan de actividades inicial, deberán estar debidamente justificadas y acompañadas por el presupuesto correspondiente. Solo se podrán solicitar cambios de partidas del año vigente, motivando el incremento de la partida de destino y la disminución de la partida de origen.

Organo kudeatzaileak ezetsi egingo ditu diruz lagundu ez daitezkeen gastu guztiak.

La inclusión de cualquier gasto no subvencionable será rechazada por el órgano gestor.

4.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, beren eginkizunetan dihardutela, eskatzen dieten informazioa, deialdi honen kontura eskuratutako dirulaguntzen gainekoa, eman beharko diete.

4.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

19. artikulua.– Jarraipena eta kontrola.

Artículo 19.– Seguimiento y control.

1.– Jarraipen ekonomikoko txostenak.

1.– Informes de seguimiento económico.

– Erakunde onuradunak urtero aurkeztuko ditu laguntzaren egikaritzearen jarraipen ekonomikoko txostenak. Laugarren urteari dagokion txosten ekonomikoak 2022-2025 aldi osoa hartuko du.

– La entidad beneficiaria presentará anualmente sucesivos informes de seguimiento económico de la ejecución de la ayuda. El informe económico correspondiente al cuarto año, abarcará el periodo completo 2022-2025.

– Txostenean, erakunde onuradunaren kontabilitate-zerbitzuko kudeaketa edo burutzaren ziurtapena jaso behar da, ikerketa-talde bakoitzak esleitutako dirulaguntzarekin egikaritutako gastuarekin, kontzeptuka (langileak kontratatzea, bestelako gastu arruntak, gai inbentariagarriak), eta dagozkien zenbatekoak adierazita. Gainera, fitxategi bat erantsiko da euskarri informatikoan, dirulaguntzari egotzitako eta II. eranskinean adierazitako kodeen arabera kontabilizatuko diren gastuei buruzko informazio hau jasoko duena:

– El informe consistirá en una certificación de la gerencia o jefatura del servicio de contabilidad de la entidad beneficiaria, del gasto ejecutado por cada grupo de investigación con la ayuda concedida por conceptos (contratación de personal, otros gastos corrientes, inventariable) y sus respectivos importes. Además, se aportará en soporte informático un fichero con la siguiente información para cada uno de los gastos imputados a la subvención, que se contabilizarán según los códigos indicados en el Anexo II:

– Taldearen identifikazioa.

– Identificativo de grupo.

– Gastua. Kontabilitate-sailkapena.

– Gasto. Clasificación contable.

– Faktura: erreferentzia.

– Factura: referencia.

– Faktura: deskribapena.

– Factura: descripción.

– Faktura: hirugarrena (IFK/NANa).

– Factura: tercero (CIF/DNI).

– Faktura: hirugarrena (Izena/Sozietatearen izena).

– Factura: tercero (Nombre/Razón social).

– Faktura: Zenbatekoa, guztira.

– Factura: Importe total.

– Faktura: zerga-oinarria.

– Factura: base imponible.

– Faktura: BEZa.

– Factura: IVA.

– Dirulaguntzari egotzitako zenbatekoa

– Importe imputado a la subvención.

– Txosten horiek Ikerketa Zuzendaritzari bidali behar zaizkio. Bidalketa ofizioan egingo da eta horretan datak eta unibertsitate onuradunaren legezko ordezkariaren sinadurak agertu behar dute, 7. artikuluko 5. atalean deskribatzen den moduan. Urteko txostenak aurkezteko epemuga hurrengo urteko martxoaren 31 izango da.

– Dichos informes deberán ser enviados a la Dirección de Investigación. El envío se hará en oficio que deberá estar fechado y firmado por la persona representante legal de la universidad beneficiaria en la forma descrita en el apartado 5 del artículo 7. La fecha límite de entrega de los informes anuales será el 31 de marzo del año siguiente.

– Jatorrizko fakturak erakunde onuradunean artxibatu behar dira lehenago esan den justifikazio-epearen amaieratik bost urtez, gutxienez, eta eskura egongo dira Ikerketa Zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Kontroleko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egiten duten edozein egiaztapenerako.

– Las facturas originales deberán archivarse en la entidad beneficiaria durante un periodo mínimo de cinco años a partir del fin del plazo de justificación señalado anteriormente y estarán disponibles para cualquier comprobación que realice la Dirección de Investigación, la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

2.– Ekoizpen zientifikoaren jarraipen-txostena.

2.– Informe de seguimiento de la producción científica.

– Hurrengo urteko lehen hiruhilekoa amaitu aurretik, erakunde onuradunek talde bakoitzaren ekoizpen zientifikoari dagozkion urteko datuak eguneratu beharko dituzte, http://www.ikerketa-taldeak.net aplikazioan.

– Las entidades beneficiarias deberán actualizar, antes del fin del primer trimestre del siguiente año los datos anuales de producción científica de cada grupo en la aplicación http://www.ikerketa-taldeak.net

– Aplikazioak laurteko horretarako txosten tekniko bat sortuko du. Txostena ikertzaile nagusiak sinatu behar du eta Ikerketa Zuzendaritzari bidali behar zaio 2026ko martxoaren 31 baino lehen. Bidalketa ofizioan egingo da eta horretan datak eta unibertsitate onuradunaren legezko ordezkariaren sinadurak agertu behar dute, 7. artikuluko 5. atalean deskribatzen den moduan.

– La aplicación generará un informe técnico para el cuatrienio. El informe deberá ser firmado por el investigador o investigadora principal y enviado a la Dirección de Investigación antes del 31 de marzo de 2026. El envío se hará en oficio que deberá estar fechado y firmado por la persona representante legal de la universidad beneficiaria en la forma descrita en el apartado 5 del artículo 7.

– Laurteko txosten teknikotik abiatuta, egiaztatuko da taldeek beren gain hartutako konpromisoak betetzen direla, ekoizpen zientifikoari, prestakuntza-gaitasunari, langile ikertzaileak laneratzeari eta funtsak biltzeari dagokionez. Egiaztapen horretan, ikusten bada konpromisoak ez direla bete, xedapen honetako 21. artikuluaren arabera jokatuko da.

– A partir del informe técnico cuatrienal se verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los grupos en cuanto a producción científica, capacidad de formación, incorporación de personal investigador y captación de fondos. Si de dicha comprobación se derivara el incumplimiento de los compromisos, se actuará conforme al artículo 21 de la presente disposición.

20. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 20.– Pago.

1.– Agindu honetako 17.1 artikuluan zehaztutako onarpen-prozedura betetakoan, laguntzak ordainduko dira, honela:

1.– Una vez cumplido el procedimiento de aceptación descrito en el artículo 17.1 de la presente Orden, se procederá al pago de las ayudas de la siguiente manera:

– Lehen urteko ordainketa, libramendu bitan egingo da: lehena, aurrerapen gisa, urte horretarako emandako zenbatekoaren % 50ekoa. Bigarrena, gainerako % 50ekoa, hurrengo urtean, behin 19. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan zehaztutako txosten ekonomikoak eta zientifikoak aurkeztu izana egiaztatuta.

– El pago del primer año se realizará en dos libramientos: el primero, con carácter anticipado, por el 50 % del importe concedido para ese año. El segundo, por el 50 % restante, al año siguiente, una vez verificado que se han aportado los informes económicos y científicos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 19.

– Bigarren urteko ordainketa, libramendu bitan egingo da: lehena, aurrerapen gisa, urte horretarako emandako zenbatekoaren % 50ekoa. Bigarrena, gainerako % 50ekoa, hurrengo urtean, behin 19. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan zehaztutako txosten ekonomikoak eta zientifikoak aurkeztu izana egiaztatuta. Bigarren libramendua osorik ordainduko da, betiere, erakunde onuradunak 2022. eta 2023. urteetarako guztira emandako zenbatekoaren % 70 egikaritu dela egiaztatu eta gero. Ez bada hala, justifikatutako zenbatekoaren ordainketa egingo da; ondoren, esleitutako kantitatea aldatuko da eta dagozkion kantitate aurreratuak itzuliko dira.

– El pago del segundo año se realizará en dos libramientos: el primero, con carácter anticipado, por el 50 % del importe concedido para ese año. El segundo, por el 50 % restante, al año siguiente, una vez verificado que se han aportado los informes económicos y científicos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 19. El segundo libramiento se pagará íntegramente siempre que la entidad beneficiaria certifique una ejecución mínima de un 70 % del importe concedido para el conjunto de los años 2022 y 2023. En caso contrario, el pago se hará por el importe justificado, procediéndose a la modificación de la cantidad concedida y el consiguiente reintegro de las cantidades anticipadas que corresponda.

– Hirugarren urtean ere berdin jardungo da; lehen libramendu bat egingo da aurrerapen gisa, urte horretarako emandako zenbatekoaren % 50ekoa. Bigarrena, gainerako % 50ekoa, hurrengo urtean, behin 19. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan zehaztutako txosten ekonomikoak eta zientifikoak aurkeztu izana egiaztatuta. Bigarren libramendua osorik ordaintzeko, beharrezkoa izango da lehen bi urteetarako esleitutako laguntzaren % 80 egikarituta izatea, gutxienez. Ez bada hala, justifikatutako zenbatekoaren ordainketa egingo da; ondoren, esleitutako kantitatea aldatuko da eta dagozkion kantitate aurreratuak itzuliko dira.

– En el tercer año se procederá de la misma manera; se realizará un primer libramiento, de carácter anticipado, por el 50 % del importe concedido para ese año. El segundo, por el 50 % restante, al año siguiente, una vez verificado que se han aportado los informes económicos y científicos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 19. Para el pago íntegro del segundo libramiento será necesario haber ejecutado al menos un 80 % de la ayuda concedida para los tres primeros años. En caso contrario, el pago se hará por el importe justificado, procediéndose a la modificación de la cantidad concedida y el consiguiente reintegro de las cantidades anticipadas que corresponda.

– Laugarren urtean lehen libramendu bat egingo da aurrerapen gisa, urte horretarako emandako zenbatekoaren % 50ekoa. Bigarrena, aldiz, hurrengo urtean, behin 19. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan zehaztutako txosten ekonomikoak eta zientifikoak aurkeztu izana egiaztatuta. 2022-2025 laurtekoko likidazioaren arabera doituko da.

– En el cuarto año se realizará un primer libramiento, de carácter anticipado, por el 50 % del importe concedido para ese año. El segundo libramiento, al año siguiente, una vez verificado que se han aportado los informes económicos y científicos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 19 y se ajustará al resultado de la liquidación del cuatrienio 2022-2025.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako berme-erregimenaren arabera bermatuko da; dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura emango diren dirulaguntzen berme eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen da, eta dirulaguntzen kudeaketan parte hartuko duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak aipatzen dira, baita horien erregimena eta obligazioak ere.

2.– El importe de la subvención será garantizado de acuerdo con el régimen de garantías establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el Régimen General de Garantías y Reintegros de las Subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

3.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean egon behar du erakunde onuradunak. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro elektronikora jo behar da bide elektronikoa erabiliz; bide hori Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Sailak ematen du, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

21. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa.

Artículo 21.– Incumplimiento y reintegro.

1.– Ondoren zehazten diren kasuetan, erakunde onuradunek ezingo dute laguntzaren edo dirulaguntzaren ordainketa eskatu, eta aurretik zerbait ordaindu bazaie, bidezkoa izango da, batetik, jasotako zenbatekoak itzularaztea, eta, bestetik, laguntza edo dirulaguntza ordaindu zenetik aurrera sortuko ziren legezko interesak eskatzea, honako kasu hauetan:

1.– No será exigible el abono de la ayuda, y en su caso procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses legales que resultaren de aplicación desde el momento del pago de la ayuda, si las entidades beneficiarias incurrieran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo laguntza lortzea eragotziko zuketen baldintzak ezkutatuz lortu badute dirulaguntza.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Dirulaguntzaren esleipenaren oinarrian dagoen jarduera ez bada bete, artikulu honetako bigarren atalean deskribatzen den moduan.

b) Incumplimiento de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención tal como se describe en el apartado segundo de este artículo.

c) Justifikazio-betebeharra ez bada bete edo ez bada behar bezala justifikatu, agindu honetako 19. artikuluan ezarri bezala.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 19 de la presente Orden.

2.– Laguntza egikaritzeko epearen amaieran, 19.2 artikuluan adierazten diren ekoizpen zientifikoko txostenetatik abiatuta, laguntzaren kalitate-adierazleen eta jarraipenaren guztizko betetze-koefiziente bat lortuko da.

2.– A la finalización del periodo de ejecución de la ayuda, a partir de los informes de producción científica señalados en el artículo 19.2, se obtendrá un coeficiente de cumplimiento total de los indicadores de calidad y seguimiento de la ayuda.

Koefiziente hori adierazle-bloke bakoitzerako kalkulatuko da lehendabizi, honela:

El cálculo de dicho coeficiente se hará primero en cada bloque de indicadores de la siguiente manera:

– Betetze-tasa. Taldeak bloke bakoitzean ezarritako helburuaren betetze-maila neurtzen du. Ziurtatutako eta konprometitutako adierazlearen arteko kozientea da; ziurtatutako adierazlea taldeak, hain zuzen ere, egikaritu duenari dagokio eta konprometitutako adierazlea, berriz, taldeak egikaritzeko konpromisoa hartu zuenari.

– Tasa de cumplimiento. Mide el grado de cumplimiento del objetivo fijado por el grupo en cada bloque. Es el cociente entre el indicador acreditado y el comprometido, siendo el indicador acreditado el efectivamente realizado por el grupo y el indicador comprometido el que se comprometió a realizar.

– Betetze-koefizientea: (Betetze-tasa * Adierazleari loturiko pisua).

– Coeficiente de cumplimiento: (Tasa de cumplimiento * Peso asociado al indicador).

Adierazle-bloke bakoitzaren pisu haztatuak honako hauek dira:

Los pesos ponderados de cada bloque de indicadores son:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Guztizko betetze-koefizientea bloke bakoitzerako lortutako koefizienteen batura izango da.

El coeficiente de cumplimiento total será la suma de los coeficientes obtenidos para cada bloque.

Argitalpen zientifikoen blokean, taldekideei dagokien unibertsitatea behar bezala aipatzen duen ekoizpena bakarrik hartuko da baliozkotzat.

En el bloque de publicaciones científicas solo se considerará válida aquella producción en la que se haya referenciado adecuadamente la universidad a la que pertenece el/los autores miembros del grupo.

Guztizko betetze-koefizientea ez denean 50 puntuetara heltzen, joko da ebazpenean adostutako baldintzak ez direla bete. Behin taldeei egoera hori jakinarazi ostean, erakunde onuradunek hilabeteko epea izango dute beharrezkotzat jotzen dituzten alegazioak egiteko. Horretarako, txosten bat aurkeztu behar dute, emaitza horiek zer baldintzatan lortu diren adieraziz eta, hala dagokionean, ziurtatutako ekoizpen zientifikoaren kalitate-adierazgarriak nabarmenduz, zenbakizko emaitza negatiboa orekatzeko, hala nola: argitalpenen inpaktua, argitalpen mota bakoitzerako eta espezialitate-arlo bakoitzerako erabiltzen diren ranking-en arabera neurtuta; defendatutako tesien kalifikazioa, nazioarteko izaera eta taldearen ikerketa-ildoekiko duten moldatze-maila; laneratutako ikertzaileen prestakuntza- eta hobekuntza-kontratuen kalitatea eta iraupena; eta taldekideek esleitutako proiektuetan agertutako lidergoa eta horien nazioarteko, Estatuko edo erkidego-mailako izaera.

Cuando el coeficiente de cumplimiento total no alcance 50 puntos se considerará que hay incumplimiento de las condiciones acordadas en la resolución. Una vez notificados los grupos de dicha situación, las entidades beneficiarias dispondrán de un mes para aportar las alegaciones que consideren necesarias mediante un informe en el que deben señalarse las circunstancias en las que se han producido dichos resultados, subrayando, en su caso, los indicios de calidad de la producción científica acreditada, que puedan equilibrar el resultado numérico negativo obtenido, tales como: el impacto de las publicaciones, medido según los rankings al uso para cada tipo de publicación y sus respectivas áreas de especialidad; la calificación, carácter internacional y encaje en las líneas de investigación del grupo de las tesis defendidas; la calidad y duración de los contratos de formación y perfeccionamiento del personal investigador incorporado; y el liderazgo de los miembros del grupo en los proyectos concedidos y su carácter internacional, estatal o autonómico.

Agindu honen 2. artikuluan adierazten direnen artean, taldeari dagokion arloko aditu-batzorde batek ebaluatuko ditu 19.2 artikuluan adierazten diren txosten teknikoak eta alegazioak.

Los informes técnicos señalados en el artículo 19.2 y las alegaciones serán evaluados por un comité de expertos en el área a la que pertenezca el grupo dentro de las señaladas en el artículo 2 de la presente Orden.

Batzorde horien osaera EHAAn argitaratuko da ebaluazioa egingo den eguna baino lehen. Ez-betetzea berretsiz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela xedatuko da, eta jada ordaindutako kantitateak itzuli egin beharko dira.

La composición de dichos comités será publicitada en el BOPV con anterioridad a la fecha de realización de su evaluación. De confirmarse el incumplimiento, se dictará la pérdida del derecho a la ayuda con el consiguiente reintegro de las cantidades ya abonadas.

3.– Halaber, aplikatzekoak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina, 1998ko urtarrilaren 19ko EHAA) eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa.

3.– Asimismo, será de aplicación lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Texto Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (BOPV de 19 de enero de 1998), y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Dirulaguntza emateko kontuan izandako edozein baldintza aldatzen bada, eta, edozein kasutan, beste administrazio batzuen edo erakunde publiko edo pribatuen dirulaguntzak eskuratu baldin badira lehia bidez, edo, bestela, helburu bera aurrera eramateko bestelako diru-sarrera edo baliabideak lortu badira, laguntza ematea ekarri duen erabakia aldatu ahal izango da, betiere dirulaguntzaren arauak onuradun izateko ezartzen dituen gutxieneko baldintzak bete egiten baldin badira.

4.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, y en su caso de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta.

5.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren bigarren tituluan ezarritakoarekin bat etorriz, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak ebazpen bidez jakinaraziko du laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela eta, hala behar denean, zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzuli behar direla (698/1991 Dekretua, Dirulaguntzak itzultzeko prozedura orokorra arautu zuena; 1992ko otsailaren 7ko EHAA). Dena den, hori egin baino lehen, prozedurari dagozkion izapideak egin behar dira, eta behar izanez gero, beste ekintza batzuk ere gauzatuko dira.

5.– De acuerdo con lo establecido en el Título Segundo del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV de 7 de febrero de 1992), en el que se regula el procedimiento general de reintegro de subvenciones, la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas con sus intereses legales, se declarará por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, previa la substanciación de los trámites procedimentales oportunos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

22. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 22.– Protección de datos.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrari (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/ HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Legeari (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673 jarraikiz, deialdi hau izapidetzeko bildutako datu pertsonalak «Ikerketa» izeneko fitxategi batean sartuko dira. Fitxategi horren helburua dirulaguntza-deialdi hau kudeatzea da. Hezkuntza Sailaren Ikerketa Zuzendaritza da fitxategi horren organo arduraduna. Parte-hartzaileek eskubidea dute informazio gehigarri eta xehakatuan jasota dauden datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezerezteko. Informazio hori webgune honetan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/es/)

De conformidad con Reglamento General de Protección de Datos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/ HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673 los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación serán incluidos en un fichero denominado «Investigación», cuya finalidad es gestionar la presente convocatoria de subvenciones. El órgano responsable de este fichero es la Dirección de Investigación, del Departamento de Educación. Los y las participantes tienen derecho a acceder, rectificar, y suprimir los datos que se recogen en la información adicional y detallada, la cual puede ser consultada en la siguiente página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/),

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen aurretiko izapidetzea araupetzen duen Ekonomia eta Ogasun Sailaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluaren ondorioetarako, agindu honetako dirulaguntzei buruzko ebazpena emateko garaian, kreditu egokiak eta nahikoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022. urteko aurrekontu orokorretan.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2022.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICION FINAL PRIMERA

Ikerketako zuzendariari ahalmena eman zaio agindu hau garatu eta egikaritzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta a la Directora de Investigación a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados e interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICION FINAL TERCERA

Agindu honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efecto a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de septiembre de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKAERA-ORRIA
IMPRESO DE SOLICITUD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
Jarraipenaren eta kontrolaren fasea. Dirulaguntzari egotzitako gastuen kontabilitate-sailkapena.
Fase de seguimiento y control. Clasificación contable de los gastos imputados a la subvención
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común