Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

182. zk., 2021eko irailaren 13a, astelehena

N.º 182, lunes 13 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4717
4717

AGINDUA, 2021eko abuztuaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko arauak ezartzen baitira eta 2021eko deialdia egiten baita.

ORDEN de 16 de agosto de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se convocan y regulan becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario, durante el año 2021.

Osasun Sailaren helburuetariko bat da zerbitzu sanitarioen kalitatearen hobekuntza sustatzea, talde sanitarioaren prestakuntza areagotuz; horregatik, epe ertain eta luzeko estrategia bat planteatu da, Euskal Sistema Sanitarioko langileek praktika profesionalean duten gaitasuna areagotu dezaten.

El Departamento de Salud, que tiene entre sus objetivos promover la mejora de la calidad de los servicios sanitarios mediante una mayor formación del colectivo sanitario, se ha planteado una estrategia a medio y largo plazo para aumentar la capacitación del personal del Sistema Sanitario Vasco en su práctica profesional.

Horrela, kualifikazio optimoa bermatzeko eta langileen garapen profesionala indartzeko tresna da prestakuntza. Berariaz sustatu nahi dira atzerriko prestakuntza-egonaldiak eta prestakuntza-jarduerak, eta estatuko unibertsitate-ikastegietan konpetentzia aurreratuak eskuratzea alor hauetan: kudeaketa sanitarioa; osasun publikoa (haurren obesitatea); zainketa aringarriak; integrazio asistentziala; familia- eta komunitate-medikuntza; suizidioa prebenitzeko estrategien garapena; Euskadiko Onkologia Plana, eta Nahasmendu Neurodegeneratiboak eta Neuromuskularrak. Generoa eta osasuna: generoaren eta osasunaren arloko prestakuntza integrala, zeinaren helburua baita zerbitzu sanitarioetako jarduera asistentzialean, plangintzan eta kudeaketan genero-ikuspegia txertatzea, arlo horretako ikerketa-proiektuak egin eta ebaluatzea, ezagutza zientifikoa handituko duten osasunaren eta generoaren arloko ikerketak proposatu eta garatzea, eta arlo sanitarioan genero-indarkeriako kasuak detektatu eta tratatzea.

Así la formación, como herramienta para asegurar la cualificación óptima; y potenciar el desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras. Se pretende expresamente la potenciación de estancias formativas y actividades formativas en el extranjero, junto a la adquisición, en centros universitarios estatales, de competencias avanzadas en materia de gestión sanitaria, salud pública (Obesidad Infantil), cuidados paliativos, Integración Asistencial, Medicina Familiar y Comunitaria, desarrollo de estrategias de prevención del suicidio, Plan Oncológico de Euskadi y Trastornos Neurodegenerativos y Neuromusculares. Género y salud: formación integral en el campo del género y la salud con el fin de incorporar el enfoque de género a la actividad asistencial, de planificación y de gestión en los servicios sanitarios, elaborar y evaluar proyectos de investigación en dicho campo, plantear y desarrollar investigaciones en el campo de la salud y el género que supongan un avance en el conocimiento científico, junto a la detección y tratamiento de la violencia de género en el ámbito sanitario.

Beka- eta laguntza-programa hau bi xedapen hauetan jasota dago: Osasuneko sailburuaren martxoaren 8ko Agindua (Osasun Sailaren 2021eko ekitaldirako dirulaguntzen plan estrategikoa onartzen duena) eta otsailaren 11ko 1/2021 Legea (Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena).

Este programa de Becas y Ayudas se encuentra recogido en la Orden de 8 de marzo de la Consejera de Salud por la que se aprueba el plan estratégico de subvenciones del Departamento de Salud para el ejercicio 2021 y en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da osasunaren arloan 2021. urtean hasiko diren prestakuntza-jarduerak finantzatzeko bekak eta laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egitea. Honako modalitate hauek daude aukeran:

1.– Esta orden tiene por objeto convocar y regular la concesión de becas y ayudas para financiar actividades formativas en el ámbito de la salud que se inicien durante el año 2021 en alguna de las siguientes modalidades:

a) Estatuko unibertsitate-ikastegiek, Osasun Ministerioaren mendeko osasun-institutuek edo autonomia-erkidegoen mendeko osasun-eskolek emandako graduondoko ikastaroetan parte hartzea; edo aipatutako erakundeek ematen ez badituzte ere, hitzarmen baten bitartez halako izaera lortzen duten ikastaroetan parte hartzea, baldin eta unibertsitatearen berezko graduondoko tituluen sortzaile badira eta arlo hauetan konpetentzia aurreratuak eskuratzera bideratuta badaude:

a) Asistencia a cursos de postgrado impartidos por centros universitarios estatales o Institutos de Salud, dependientes del Ministerio de Sanidad o Escuelas de Salud dependientes de las comunidades autónomas, o cursos que, aun no siendo impartidos por esas entidades, adquieran esa condición a consecuencia de un convenio, y sean generadores de un título de postgrado propio de la universidad, que vayan dirigidos a la adquisición de competencias avanzadas en las áreas siguientes:

– Kudeaketa sanitarioa: kostu sanitarioen eta ospitale-kostuen kudeaketa eta kontrola; marketina; giza baliabideak; zerbitzu sanitarioen produktibitatea eta plangintza; kalitatearen kontrola; arreta soziosanitarioa; langile sanitarioen arriskuak; erakunde sanitario motak; kudeaketa sanitarioko politikak; plangintza estrategikoa; zerbitzu sanitarioen ikuskapena, eta kudeaketaren tratamendu informatikoa.

– Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de gestión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático de la gestión.

– Osasun publikoa: nabarmendu behar dira haurren obesitatearen eta elikadura-nahasmenduen prebentzioa; tresna metodologikoen ezarpena (estatistika eta epidemiologia), eta plangintza eta ebaluazioa (beharra, eskaintza eta eskaria, efikazia, eraginkortasuna, efizientzia eta ekitatea, adierazleak, gaixotasunen prebentzio- eta babes-estrategiak, eta osasunaren sustapena).

– Salud pública: destacando la prevención de la obesidad Infantil y trastornos alimentarios, la implantación de herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y evaluación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud).

– Zainketa aringarriak: alderdi kulturalak, sanitarioak, psikosozialak, legezkoak eta etikoak; zainketa aringarrietako zerbitzuen kudeaketa; ikerketa, sintomen kontrola eta erabakiak hartzea.

– Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

– Familia- eta komunitate-medikuntza: horren garapena sustatu eta bultzatzea.

– Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.

– Integrazio asistentziala: zainketa sanitarioak antolatzea, pazienteen emaitzak hobetzea helburutzat hartuta, bereziki prozesu asistentzialak integratuz, Euskadiko Arreta Integratuaren Planean jasotakoaren arabera.

– Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los resultados en las y los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica el Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

– Dementzia neurodegeneratiboak: Alzheimer-en gaixotasuna, Parkinson-en gaixotasuna eta bestelako parkinsonismoak, alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA) eta esklerosi anizkoitza.

– Demencias neurodegenerativas: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la Esclerosis Múltiple.

– Gaixotasun neuromuskularrak: Duchenne-ren muskulu-distrofia, Steinert-en gaixotasuna, muskulu-atrofia espinala eta miastenia larria.

– Enfermedades neuromusculares: Distrofia Muscular de Duchenne, enfermedad de Steinert, Atrofia Muscular Espinal y Miastenia Gravis.

– Generoa eta osasuna: generoaren eta osasunaren arloko prestakuntza integrala, zeinaren helburua baita zerbitzu sanitarioetako jarduera asistentzialean, plangintzan eta kudeaketan genero-ikuspegia txertatzea, arlo horretako ikerketa-proiektuak egin eta ebaluatzea, ezagutza zientifikoa handituko duten osasunaren eta generoaren arloko ikerketak proposatu eta garatzea, eta arlo sanitarioan genero-indarkeriako kasuak detektatu eta tratatzea.

– Género y salud: formación integral en el campo del género y la salud con el fin de incorporar el enfoque de género a la actividad asistencial, de planificación y de gestión en los servicios sanitarios, elaborar y evaluar proyectos de investigación en dicho campo, plantear y desarrollar investigaciones en el campo de la salud y el género que supongan un avance en el conocimiento científico junto a la detección y tratamiento de la violencia de género en el ámbito sanitario.

Eutanasia.

Eutanasia.

a) Atzerriko unibertsitateek emandako graduondoko ikastaroetan parte hartzea, a) modalitatean aipatutako arloetan konpetentzia aurreratuak eskuratzera bideratuta badaude.

a) Asistencia a cursos de postgrado impartidos en centros universitarios extranjeros que vayan dirigidos a la adquisición de competencias avanzadas en las áreas mencionadas en la modalidad a).

b) Atzerriko zentro sanitarioetan edo ikerketa sanitarioko zentroetan prestakuntza-egonaldiak egitea, osasun-zientziekin lotutako arlo guztietan ezagutzak eta trebetasunak areagotzera bideratutako prestakuntza-programa indibidualizatuak egiteko.

b) Estancias formativas en centros sanitarios o de investigación sanitaria extranjeros para realizar programas de formación individualizados dirigidos a aumentar los conocimientos y habilidades en todas las áreas relacionadas con las ciencias de la salud.

2.– Graduondoko ikastaroek gutxienez 60 ECTS kredituko karga akademikoa izango dute, eta titulu ofizialak zein propioak lortzera bideratuta egon daitezke.

2.– La carga académica de los cursos de postgrado deben ser de al menos 60 créditos ECTS y pueden estar dirigidos a la obtención de títulos tanto oficiales como propios.

3.– Ez da bekarik edo laguntzarik emango Osasun Sailak diruz lagundutako prestakuntza-jarduerak egiteko.

3.– No se concederán becas o ayudas para realizar actividades formativas que hayan sido subvencionadas por el Departamento de Salud.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Personas beneficiarias.

Bekak edo laguntzak eskuratu ahal izango dituzte, Dirulaguntzen Lege Orokorrak 13. artikuluan xedatutako baldintza orokorrak betetzeaz gain, honako hauek betetzen dituzten pertsona fisikoek:

Pueden resultar beneficiarias de las becas y ayudas aquellas personas físicas que, además de cumplir con los requisitos generales recogidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, en particular reúnan las siguientes condiciones:

a) Goi-mailako edo erdi-mailako unibertsitate-titulua izatea.

a) Disponer de título universitario superior o medio.

b) Beka- edo laguntza-eskabidea aurkeztu baino gutxienez urtebete lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea.

b) Hallarse empadronadas en municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi desde al menos un año antes a la fecha de presentación de la solicitud de la beca o ayuda.

c) 1. artikuluan zehaztutako prestakuntza-jardueraren bat egitea.

c) Realizar alguna de las actividades formativas establecidas en el artículo 1.

d) Ez egotea egoitza-sistemaren bidezko prestakuntza-aldian.

d) No encontrarse realizando formación bajo el sistema de residencia.

Gainera, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 23.3 artikuluak xedatutakoaren arabera, eskabidearekin batera arauan eta deialdian ezarritako agiriak eta informazioa bidali beharko dituzte interesdunek; ez dute halakorik bidali beharko, baldin eta administrazio jardulearen edozein organoren esku badaude eskatutako dokumentuak, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan.

Además, tal y como establece el artículo 23.3 LGS, las solicitudes de las personas interesadas acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, de acuerdo con lo establecido el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. artikulua.– Aurrekontua eta organo kudeatzailea.

Artículo 3.– Presupuesto y órgano gestor.

1.– 2021. urtean, 108.010 euro bideratuko dira bekak eta laguntzak finantzatzera; horietatik, 64.806 euro 2021eko ekitaldiari dagozkio, eta 43.204 euro, berriz, 2022ko ekitaldiari.

1.– El presupuesto destinado en 2021 a financiar las becas y ayudas es de 108.010 euros, de los cuales 64.806 euros corresponden al ejercicio 2021, y 43.204 euros al ejercicio 2022.

2.– Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak kudeatuko ditu bekak eta laguntzak.

2.– El órgano gestor de las becas y ayudas es la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 4.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak kategoria hauetan multzokatzen dira:

1.– Los gastos subvencionables se agrupan en las siguientes categorías:

a) Beka: hemen sartzen dira b) apartatuan adierazitakoez bestelako mantenu-gastuak eta elkarren segidako hiru (3) hilabete baino gehiago irauten duten prestakuntza-egonaldietan zehar onuradunarekin bizi diren seme-alaba adingabeek sortzen dituzten gastuak –bidaia-gastuak izan ezik– ordaintzeko laguntza osagarria.

a) Beca: comprende los gastos de manutención diferentes a los indicados en el apartado b) y el suplemento de acompañamiento por los gastos (salvo viaje) que generen las hijas o hijos menores que convivan con la persona beneficiaria durante las estancias formativas cuyo plazo ininterrumpido supere los tres (3) meses.

b) Laguntza: bidaia-gastuak, matrikula, ostatua eta ikasmateriala erosteko gastuak hartzen ditu.

b) Ayuda: comprende los gastos de viaje, matrícula, alojamiento y adquisición de material docente.

2.– Prestakuntza-jarduerarekin batera jarduera ordainduren bat egiten duten pertsonek laguntzak soilik jaso ahalko dituzte; jarduera ordaindurik egiten ez dutenek, berriz, laguntzak eta bekak jaso ahalko dituzte.

2.– Las personas que desarrollen actividades remuneradas durante el período de realización de la actividad formativa únicamente podrán ser beneficiarias de ayudas, y las que no las desarrollen podrán ser beneficiarias de ayudas y de becas.

3.– Hauek dira diruz lagundu daitezkeen gehieneko zenbatekoak:

3.– Los importes máximos subvencionables son:

a) Lekualdaketen kasuan, ostatu-gastuak: mila (1.000) euro hileko.

a) Gastos de alojamiento en caso de desplazamiento: mil (1.000) euros mensuales.

b) Matrikularen eta ikasmaterialaren gastuak: zortzi mila (8.000) euro.

b) Gastos de matrícula y material docente: ocho mil (8.000) euros.

c) Bidaia-gastuak, guztira: bi mila (2.000) euro.

c) Gastos totales en viajes: dos mil (2.000) euros.

d) Laguntza-osagarria: hirurehun (300) euro hileko, seme edo alaba bakoitzeko.

d) Suplemento por acompañamiento: trescientos (300) euros mensuales por hijo o hija.

e) Mantenu-gastuak: bostehun (500) euro hileko.

e) Gastos de manutención: quinientos (500) euros mensuales.

f) Beka edo laguntza, guztira, aipatutako kontzeptu guztiak aintzat hartuta: mila eta bostehun (1.500) euro hileko.

f) Total, de la beca o ayuda, teniendo en cuenta todos los conceptos anteriormente señalados: mil quinientos (1.500) euros mensuales.

4.– Beka edo laguntza ikasturte baterako emango da gehienez; gainera, graduondoko ikastaroetan 60 ECTS kreditu baino gehiago eduki beharko dituzte (ECTS kreditu bat 25 lanorduren baliokidea da). Luzeagoa bada egonaldiaren edo ikastaroaren prestakuntza-plana, beka edo laguntza berriro eskatu beharko da hurrengo deialdian.

4.– La beca o ayuda se concederá para un período máximo de un año académico, en los cursos de postgrado además deberán superarse los 60 créditos ECTS (un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo). En el caso de que el plan de formación de la estancia o del curso tenga una duración superior, deberá volver a solicitarse la beca o ayuda en la convocatoria siguiente.

5. artikulua.– Emateko prozedura eta ebaluazio-irizpideak.

Artículo 5.– Procedimiento de concesión y criterios de evaluación.

1.– Lehia-konkurrentziako prozedura erabiliko da bekak eta laguntzak emateko.

1.– La concesión se efectuará a través del procedimiento de concurrencia competitiva.

2.– Eskabideak alderatzeko prozesua 6.2 artikuluan aurreikusitako bi faseetan egingo da.

2.– El proceso de comparación de solicitudes se realizará en las dos fases previstas en el artículo 6.2.

3.– Eskabideak eta horien haztapena alderatzeko, ebaluazio-irizpide hauek erabiliko dira:

3.– Los criterios de evaluación que se emplearán para comparar las solicitudes y su ponderación son:

a) Egonaldiaren edo graduondoko ikastaroaren prestakuntza-planaren edukiek jarduera profesionalarekin duten erlazioa; edo, langabezian badago, eskatzaileak egin dituen ikasketekin duten erlazioa (30 puntu, gehienez).

a) Relación entre los contenidos del plan de formación de la estancia o curso de postgrado con la actividad profesional o, en caso de que se encuentre en situación de desempleo, con los estudios realizados por la persona solicitante (30 puntos máximo):

– 30 puntu emango dira, prestakuntza-jardueraren helburua bada eskatzaileak –orain edo etorkizunean– hobeto betetzea bere lanpostuan esleituta dituen eginkizunak.

– Se otorgarán 30 puntos cuando la actividad formativa se dirija a mejorar el desempeño presente o futuro de las funciones atribuidas al puesto de trabajo de la persona solicitante.

– 15 puntu emango dira, prestakuntza-jardueraren helburua bada enplegua bilatzen eta lanbidearen garapenean eta sustapenean laguntzea, hau da, gaitasuna eta garapen profesionala ematea eskatzailearen lanpostua ez den beste baten zereginak bete ahal izateko.

– Se otorgarán 15 puntos cuando la actividad formativa tenga como fin facilitar la búsqueda de empleo, el desarrollo y la promoción profesional entendiendo esta como la capacitación y desarrollo profesional para el desempeño de tareas en cualquier otro puesto diferente al que se esté ocupando.

b) Egonaldiaren edo ikastaroaren kalitatea (20 puntu, gehienez).

b) Calidad de la estancia o curso (20 puntos máximo):

b.1.) Graduondoko ikastaroetan parte hartzea atzerriko unibertsitateetan: unibertsitateak Academic Ranking of World Universities-ARWU sailkapenaren azken argitalpenean zer toki duen: http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2020

b.1.– Asistencia a cursos de postgrado en centros universitarios extranjeros: conforme a la posición que ocupe la universidad en la edición más actual del ranking Academic Ranking of World Universities–ARWU): http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2020

– Lehenengo 100 postuen artean badago: 20.

– 100 primeros puestos: 20.

– 101. eta 200. postuen artean badago: 15.

– Puestos comprendidos entre 101 y 200: 15.

– 201. eta 300. postuen artean badago: 10.

– Puestos comprendidos entre 201 y 300: 10.

– 301. eta 500. postuen artean badago: 5.

– Puestos comprendidos entre 301 y 500: 5.

b.2.– Estatuko unibertsitateek emandako graduondoko ikastaroetan parte hartzea:

b.2.– Asistencia a cursos de postgrado impartidos en centros universitarios estatales:

– Euskal Herriko Unibertsitatea: 20 puntu.

– Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea: 20 puntos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako unibertsitateak: 17 puntu.

– Resto de universidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 17 puntos.

– BBVA-IVIE Fundazioaren unibertsitate espainiarren U-sailkapenaren azken edizioan unibertsitateak duen mailaren arabera (https://www.u-ranking.es/analisis.php):

– Resto de universidades estatales, conforme al nivel que ocupe la universidad en la edición más actual del U ranking de universidades españolas de la Fundación BBVA–IVIE https://www.u-ranking.es/analisis.php:

– Lehenengo 4 mailak: 15.

– 4 primeros niveles: 15.

– 5., 6., eta 7. mailak: 11.

– Niveles 5, 6 y 7: 11.

– 8., 9., eta 10. mailak: 8.

– Niveles 8, 9 y 10: 8.

– 11. maila eta ondorengoak: 5.

– Niveles 11 y superiores: 5.

b.3.– Prestakuntza-egonaldiak atzerriko zentro sanitarioetan edo ikerketa sanitarioko zentroetan: ikasgaian espezializatutako zentroen sailkapen bat bilatuko da –nazioartean onartuta dagoena–, eta sailkapen horretan zentroa nola dagoen kokatuta, horren arabera egingo da balorazioa:

b.3.– Estancias formativas en centros sanitarios o de investigación sanitaria extranjeros: se buscará un ranking internacionalmente aceptado de centros especializados en la materia objeto de aprendizaje y se valorará en función de cómo se sitúe ese centro en el ranking correspondiente:

– Lehen kuartila: 20.

– Primer cuartil: 20.

– Bigarren kuartila: 15.

– Segundo cuartil: 15.

– Hirugarren kuartila: 10.

– Tercer cuartil: 10.

– Laugarren kuartila: 5.

– Cuarto cuartil: 5.

Ez badago ikasgaian espezializatutako eta nazioartean onartutako zentroen sailkapenik, gaian aditu direnekin kontsultatuko da.

En caso de no existir ranking internacionalmente aceptado de centros especializados en la materia objeto de aprendizaje se consultará con personas expertas en esa materia.

a) Eskatzaileak zer lan-harreman duen Euskadiko sistema sanitarioarekin, eskabidea aurkeztu eta laguntzak ematen diren arteko egunetan (10 puntu, gehienez):

a) Relación de empleo que la persona solicitante mantenga con el Sistema Sanitario de Euskadi durante el período comprendido entre las fechas de presentación de la solicitud y de concesión de las ayudas (10 puntos máximo):

– Langile finkoa izatea edo espezialitatea –egoiliar gisa– amaitua izatea agindu hau argitaratu aurreko bi (2) urteetan: 10.

– Fijo o fija o que haya finalizado la especialización como residente en los dos (2) años anteriores a la publicación de esta orden: 10.

– Bitarteko langilea: 5.

– Interino o interina: 5.

– Behin-behinekoa, ordezkoa eta norberaren konturako langileak: 2.

– Eventual, sustituto o sustituta y personas que trabajan por cuenta propia: 2.

6. artikulua.– Eskabideak ebaluatzea, zenbatekoak zehaztea eta ebazpena proposatzea.

Artículo 6.– Evaluación de solicitudes, determinación de cuantías y propuesta de resolución.

1.– Balorazio Batzordearen eginkizuna izango da eskabideak ebaluatzea, dirulaguntzen zenbateko indibidualak zehaztea eta dirulaguntza eman edo ukatu behar den proposatzea; batzordea artikulu honen 2., 3., eta 4. apartatuetan ezarritakoaren arabera arituko da, eta honela osatuta egongo da:

1.– Las funciones de evaluar las solicitudes, determinar las cuantías individuales de las subvenciones y proponer su concesión o rechazo las realizará una Comisión de Valoración, que actuará conforme a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, compuesta por:

a) Batzordeburua: Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria (Mikel Sánchez Fernandez).

a) Presidencia: Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias (Mikel Sánchez Fernandez).

b) Batzordekideak:

b) Vocales:

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Laguntza Sanitarioko zuzendaria (Víctor Bustamante Madariaga).

– Director de Asistencia Sanitaria del Servicio vasco de salud-Osakidetza (Víctor Bustamante Madariaga).

– Ordezkoa: Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzako teknikaria (Andoni Arcelay Salazar).

– Suplente: Técnico de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud (Andoni Arcelay Salazar).

– Irakaskuntza eta Garapen Profesionaleko Zerbitzuko arduraduna (Antonia Daza Gutierrez).

– Responsable del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional (Antonia Daza Gutierrez).

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Prestakuntza Zerbitzuko burua (Pako Serna Rodriguez).

– Jefe del Servicio de formación Servicio vasco de salud-Osakidetza (Pako Serna Rodriguez).

c) Idazkaria: Irakaskuntza eta Garapen Profesionaleko Zerbitzuko teknikaria (Javier Latorre Guinea).

c) Secretaría: Técnico del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional (Javier Latorre Guinea).

2.– Bi fasetan egingo da eskabideak ebaluatzeko eta zenbateko indibidualak zehazteko prozesua:

2.– El proceso de evaluación de solicitudes y determinación de cuantías individuales se efectuará en dos fases:

a) Lehenengo fasea: programa honen azken hiru (3) deialdietan beka edo laguntzarik lortu ez duten pertsonen eskabideak edo, beka edo laguntza lortu izanik, 2020ko deialdian diruz lagundutako prestakuntza-jarduera batekin jarraitzeko beka- edo laguntza-eskabidea aurkeztu duten pertsonen eskabideak ebaluatuko dira, eta dagozkien zenbatekoak ezarriko.

a) Primera fase: se evaluarán y fijarán las cuantías correspondientes a las solicitudes presentadas por personas que no han obtenido beca o ayuda en las tres (3) últimas convocatorias de este programa, o por personas que habiéndola obtenido soliciten la beca o ayuda para continuar una actividad formativa subvencionada en la convocatoria correspondiente al año 2020.

b) Bigarren fasea: lehenengo faseko laguntzak emateko proposamenek ez badute aurrekontua agortu, gainerako eskabideak ebaluatu eta dagozkien zenbatekoak ezarriko dira.

b) Segunda fase: si la propuesta de concesión de las ayudas correspondientes a la primera fase no ha provocado el agotamiento del presupuesto, se evaluarán y fijarán las cuantías correspondientes al resto de solicitudes.

3.– Hauek dira eskabideak ebaluatzeko eta zenbatekoak zehazteko prozedura osatzen duten jarduketak:

3.– Las actuaciones que integran el procedimiento de evaluación de solicitudes y determinación de cuantías son:

a) Egiaztatzea eskabideek 1. eta 2. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela eta, hala badagokio, zuzenketa egiteko eskaria bete dela 10.5 artikuluan ezarritakoaren arabera.

a) Comprobación de que las solicitudes reúnen los requisitos fijados en los artículos 1 y 2 y, en su caso, requerimiento de subsanación conforme a lo establecido en el artículo 10.5.

b) Kanpoan uztea 1. eta 2. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten eskabideak.

b) Exclusión de las solicitudes que no reúnan los requisitos fijados en los artículos 1 y 2.

c) 1. eta 2. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskabideak ebaluatzea, 5.3 artikuluan ezarritako irizpide eta haztapenen arabera.

c) Evaluación de las solicitudes que reúnan los requisitos fijados en los artículos 1 y 2 conforme a los criterios y ponderaciones establecidos en el artículo 5.3.

d) Kanpoan uztea hogeita hamar (30) puntu baino gutxiago lortu dituzten eskabideak, hori baita izan beharreko gutxieneko puntuazioa.

d) Exclusión de las solicitudes que no hayan obtenido al menos treinta (30) puntos, que es la puntuación mínima necesaria.

e) Gutxienez hogeita hamar (30) puntu lortu dituzten eskabideei dagokien gastu diruz lagungarria kalkulatzea: eskabidean identifikatutako aurrekontua 4. artikuluan ezarritako muga eta zehaztasunekin bat etorriko da.

e) Cálculo del gasto subvencionable de las solicitudes que hayan obtenido al menos treinta (30) puntos: el presupuesto identificado en la solicitud se ajustará a los límites y especificaciones fijados en el artículo 4.

f) Zenbatekoak zehaztea, diruz lagundu daitekeen gastuari ehuneko hauek aplikatuz.

f) Determinación de cuantías mediante la aplicación de los porcentajes siguientes al gasto subvencionable:

– % 100: 50 puntu edo gehiago lortu dituzten eskabideak.

– 100 %: solicitudes que han obtenido 50 o más puntos.

– % 90: 41 eta 49 puntu bitarteko puntuazioa lortu duten eskabideak.

– 90 %: solicitudes que han obtenido entre 41 y 49 puntos.

– % 80: 30 eta 40 puntu bitarteko puntuazioa lortu duten eskabideak.

– 80 %: solicitudes que han obtenido entre 30 y 40 puntos.

Baldin eta 3. artikuluan adierazitako zuzkidura ekonomikoa ez bada aski gutxieneko puntuazioa lortu eta gainerako baldintzak bete dituzten eskabide guztiei erantzuteko, apartatu honetan adierazitako zenbatekoetan, zuzkidura ekonomikoa eskabideen artean banatuko da, hasieran kalkulatutako kopuruen proportzio berean.

En el supuesto de que con la dotación económica indicada en el artículo 3 no alcanzase atender a la totalidad de las solicitudes que hayan alcanzado la puntuación mínima y cumplan con los demás requisitos exigidos, en las cuantías señaladas en este apartado, la citada dotación económica se distribuirá entre dichas solicitudes, en la misma proporción que las cantidades calculadas inicialmente.

4.– Zenbatekoak zehaztu ostean, ebazpen-proposamena egin eta Osasuneko sailburuordeari bidaliko zaio. Proposamen horretan, hauek zehaztu beharko dira eskabide bakoitzari dagokionez:

4.– Una vez determinadas las cuantías, se elaborará y elevará al Viceconsejero de Salud la propuesta de resolución, que deberá especificar respecto a cada solicitud que se proponga:

a) Dirulaguntza onartuz gero: onuradunaren nortasuna, diruz lagundutako prestakuntza-jarduera eta dirulaguntzaren zenbatekoa, kategoria zehaztuta.

a) Conceder: identidad de la persona beneficiaria, actividad formativa subvencionada e importe de la subvención, especificando su categoría.

b) Dirulaguntza ukatuz gero: eskatzailearen nortasuna, zer prestakuntza-jardueratarako egin duen eskaera eta zergatik ez zaion onartu.

b) No conceder: identidad de la persona solicitante, actividad formativa para la que solicita la subvención y motivo por el que no se concede.

7. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 7.– Resolución.

1.– Osasuneko sailburuordearen ebazpenaren bidez amaituko da prozedura, non 6.4 artikuluan zehaztutako datuak adieraziko baitira; Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz jakinaraziko da ebazpena.

1.– El procedimiento finalizará mediante resolución del Viceconsejero de Salud, que expresará los datos identificados en el artículo 6.4, y se notificará mediante publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ebazpena argitaratzeko, gehienez hiru (3) hilabeteko epea egongo da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igaro eta ebazpenik argitaratu ez bada, interesdunek ezetsitzat jo ahalko dute beren eskabidea.

2.– El plazo máximo para publicar la resolución es de tres (3) meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo la resolución no se hubiese publicado, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud.

3.– Ebazpen horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko (1) epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Frente a la resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud en el plazo de un (1) mes desde el día siguiente al de su publicación.

8. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 8.– Renuncia.

Dirulaguntzari uko egin nahi dioten onuradunek jakinarazpen-idazki bat aurkeztu beharko dute Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzan, 10.3 artikuluan ezarritako moduan, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamar (10) eguneko epean.

Las personas beneficiarias que deseen renunciar a las subvenciones deberán presentar un escrito haciéndolo constar ante la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, en la forma prevista en el artículo 10.3, dentro del plazo de diez (10) días a partir del día siguiente a la publicación de la resolución.

Onuradunak ez badio uko egiten dirulaguntzari epearen barruan, ulertuko da onartu egin duela, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 2.2.b) artikuluarekin.

En el supuesto de no renunciar a la subvención en plazo, supondrá la aceptación de la misma por parte de la persona beneficiaria, tal y como establece el artículo 2.2.b) del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

9. artikulua.– Beken eta laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad de las becas y ayudas.

1.– Bekak ez dira bateragarriak jarduera berbera finantzatzeko emandako bestelako dirulaguntzekin.

1.– La percepción de las becas es incompatible con la percepción de otras subvenciones destinadas a financiar la misma actividad.

2.– Laguntzak bateragarriak dira jarduera berbera finantzatzeko emandako beste dirulaguntza batzuekin, baina, baterako zenbatekoa handiagoa bada jarduerak sortzen dituen gastuak baino, laguntzaren zenbatekoari gaindikinaren zenbatekoa kenduko zaio.

2.– La percepción de las ayudas es compatible con la percepción de otras subvenciones destinadas a financiar la misma actividad, pero, en el caso de que el importe conjunto exceda de los gastos que genere la actividad, el importe de la ayuda se reducirá por la cuantía que suponga el exceso.

10. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan jasota dauden eredu normalizatuak beteko dira (erabilgarri daude https://www.euskadi.eus/servicios/0086108 web-orrian), eta, horrekin batera, prestakuntza-egonaldiaren edo graduondoko ikastaroaren prestakuntza-plana bidali beharko da, non jasota egongo baitira programa, edukia eta jarduerak.

1.– Las solicitudes se realizarán cumplimentando los modelos normalizados que se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/0086108 y adjuntando el plan de formación de la estancia formativa o del curso de postgrado en el que debe constar el programa, contenido y actividades que incluya.

Hauek dira web-orrian eskura dauden eredu normalizatuak:

Los modelos normalizados disponibles en la página web son los siguientes:

a) Eskabide-eredua eta eskatzailearen erantzukizun-adierazpena, alderdi hauek egiaztatuko dituena, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluak eskatzen duenaren arabera:

a) Modelo de solicitud con la declaración responsable de la persona solicitante que acredite, como exige el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo siguiente:

– Xede eta helburu bererako beste laguntzaren bat jasotzen ari den edo ez administrazio publikoen edo erakunde pribatuen eskutik.

– Si está o no percibiendo ninguna ayuda con este mismo objeto y finalidad concedida por cualquier Administración Pública o entidad privada.

– Ez duela itzulketa-betebeharrik eta ez dagoela Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan jasotako gainerako debekuen eraginpean.

– Que no está pendiente de cumplir con alguna obligación de reintegro además de que no se halla incurso en el resto de prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 LGS.

– ?Beste administrazio publiko edo erakunde pribatu baten laguntza eskatu duen, eta onartu zaion edo ebazteko zain dagoen.

– Si ha solicitado una ayuda a alguna Administración Pública o entidad privada y le ha sido concedida o está pendiente de Resolución.

– Ez duela zigorrik jaso, ez penalik ez administratiborik, laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea galarazten dionik.

– Que no ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

– Ez duela ezarrita laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko desgaikuntza berekin dakarren legezko debekurik, berariaz kontuan hartuta sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak.

– Que no está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

– Eskatzaileak ez duela ezintasunik diruz lagundutako prestakuntza-jarduerei dedikazio egokia eskaintzeko, ordaindutako lana edo beste edozein okupazio edukitzeagatik.

– Que no está imposibilitado/a para prestar una adecuada dedicación a las actividades formativas subvencionadas debido a la existencia de trabajo remunerado o de cualquier otra ocupación.

– Aitorpen edo ekitaldi horri dagokion denboran zehar aurreko betebeharrak betetzen jarraituko duela, eta baldintzen edozein aldaketa jakinaraziko diola administrazioari, erabateko ez-betetze kasuak eta hirugarrenen eskubideak kaltetzen direla saihesteko.

– Que mantendrá el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, y que cualquier alteración de las condiciones será puesta en conocimiento de la administración para evitar supuestos de incumplimiento total y que se dañen derechos de terceras personas.

– Laguntza hauen deialdiaren oinarrietan eta onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

– Que cumple con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

– Adostasuna: deialdiaren organo kudeatzaileari baimena ematea administrazio eskudunera jo eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla egiaztatzeko, jasotzeko edo baieztatzeko. Adostasuna ematearen aurka egonez gero, prozeduran eskatzen diren dokumentu guztiak aurkeztu beharko ditu eskatzaileak.

– Consentimiento: autorización al órgano gestor de la convocatoria a la comprobación, constancia o verificación en la administración competente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones de la seguridad social. En caso de oponerse deberá aportar los documentos requeridos por el procedimiento.

b) I. eranskina – Prestakuntza-planaren datuei buruzko inprimakia.

b) Anexo I – Impreso de datos del plan de formación.

c) II. eranskina – Eskatzailearen curriculuma, non azalpen-memoria bat jasoko baita honi dagokionez: zer erlazio dagoen egonaldiaren edo ikastaroaren prestakuntza-planaren edukien eta eskatzailearen lanbide-jardueraren artean, edo langabezian badago, eduki horien eta eskatzaileak egindako ikasketen artean.

c) Anexo II – Currículum de la persona solicitante que incluya una memoria explicativa de la relación entre los contenidos del plan de formación de la estancia o curso con la actividad profesional de la persona solicitante, o en caso de que se encuentre en situación de desempleo, con los estudios realizados por la persona solicitante.

d) Matrikula-inprimakia, 2021-2022 ikasturtekoa, non matrikulatutako kreditu guztiak eta matrikularen kostua jasoko baitira.

d) Impreso de matricula, curso académico 2021-2022, en el que conste el total de los créditos matriculados y el coste de la matrícula.

e) Datuen alta / Hirugarren interesduna.

e) Alta de datos / Tercero/a interesado/a.

f) Eskabidea aurkezteko egunean eskatzailea arlo sanitarioan ari bada lanean, eskabidearekin batera lantokiko zuzendaritzaren baimena aurkeztu beharko du prestakuntza-jarduera egiteko; baimen horretan adieraziko da prestakuntza-egonaldiak edo graduondoko ikastaroak eskatzailearen jarduera profesionalarekiko duen egokitzapen-maila: handia, ertaina edo txikia. Baimen hori ez da beharrezkoa izango prestakuntza online egiten bada.

f) En el caso de que, en la fecha de presentación de la solicitud, la persona solicitante se encuentre empleada en el ámbito sanitario, también deberá adjuntar una autorización de la dirección del centro de trabajo para realizar la actividad formativa que incluirá la calificación (alta, media o baja) de la adecuación de la estancia formativa o del curso de postgrado a la actividad profesional que desempeña la persona solicitante. La autorización anteriormente mencionada no es necesaria cuando la formación se desarrolle online.

2.– Prestakuntza-jarduera bat baino gehiagorako dirulaguntza lortu nahi duten pertsonek jarduera bakoitzerako eskabide bat aurkeztu beharko dute.

2.– Las personas interesadas en obtener subvención para varias actividades formativas deben presentar solicitud para cada una de las actividades.

3.– Eskabideak elektronikoki aurkeztuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dagoen inprimaki normalizatuaren bitartez (helbide honetan: https://www.euskadi.eus/servicios/0086108), bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 14. artikuluan ezarritakoarekin eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28.1 artikuluarekin.

3.– La presentación de solicitudes se realizará por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/0086108, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículo 28, párrafo primero del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Eskabidea egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, baita jakinarazpen eta justifikazioak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Eusko Jaurlaritzaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

También se puede tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa (1) da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

4.– El plazo de presentación de solicitudes es de un (1) mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Eskabideak ez baditu betetzen eskatutako baldintzak, hamar (10) egun emango zaizkio interesdunari akatsak zuzentzeko, eta adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela.

5.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez (10) días subsane el defecto, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

11. artikulua.– Justifikazioa.

Artículo 11.– Justificación.

1.– Dirulaguntzen Lege Orokorraren 30. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da justifikazioa; hau da, jatorrizko fakturak eta merkataritza-trafikoan baliozkoak diren edo administrazio-eraginkortasuna duten gainerako frogagiri baliokideak aurkeztuko dira. Faktura elektronikoen bidez ere egiaztatu ahal izango dira gastuak.

1.– Atendiendo a lo previsto en el artículo 30 LGS, donde exige que la acreditación de los gastos mediante facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa, pudiéndose acreditar los gastos por medio de facturas electrónicas.

Dirulaguntzaz gain, funts propioak edo bestelako dirulaguntzak edo baliabideak erabili badira jarduerak finantzatzeko, justifikazio horretan, funtsen zenbatekoa eta jatorria egiaztatu beharko dira, bai eta diruz lagundutako jardueretarako erabili izana ere.

Además, cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvenciónales.

Egin beharreko jarduera egin eta hura finantzatzeko funtsak horretarako erabili izana justifikatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dira Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzan, beken zein laguntzen kasuan:

La realización de la actividad y la aplicación de los fondos a financiarla se justificará mediante la presentación ante la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias de los siguientes documentos, tanto para el supuesto de becas como de ayudas:

– Egindako gastuen zerrenda, eta horietako bakoitzari dagozkion fakturak eta ordainagiriak.

– Relación de gastos acompañada de las correspondientes facturas y justificantes de pago de cada una de ellas.

– Amaierako memoria, egindako prestakuntza-jardueraren deskribapen zehatza jasotzen duena.

– Memoria final que incluya una descripción detallada de la actividad formativa realizada.

– Gogobetetasun-mailari buruzko galdetegia (III. eranskina).

– Cuestionario sobre grado de satisfacción que figura en el Anexo III.

– Zentroak emandako titulua.

– Título expedido por el centro.

2.– Agiriak 2022ko azaroaren 30a baino lehen aurkeztu behar dira, 10.3 artikuluan ezarritako moduan.

2.– Los documentos deben presentarse antes del 30 de noviembre de 2022 en la forma prevista en el artículo 10.3.

12.– artikulua.– Ordainketa.

Artículo 12.– Abono.

Ordainketa bi zatitan egingo da:

El abono se efectuará a través de dos pagos:

a) Zenbatekoaren ehuneko hirurogei (% 60) 8. artikuluan zehaztutako epea igaro eta gero ordainduko da.

a) El sesenta por ciento (60 %) del importe se abonará una vez transcurrido el plazo indicado en el artículo 8.

b) Gainerakoa (% 40) 11.1 artikuluan zehaztutako agiriak aurkeztu eta gero ordainduko da.

b) El importe restante (40 %) se abonará tras la presentación de los documentos indicados en el artículo 11.1.

Salbuespenez laguntzaren % 60 aldez aurretik ordaintzea Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.1.h) artikuluari jarraituz egin ahal izango da, eta justifikatuta dago onuradunek, askotan, prestakuntza-jarduera hasi aurretik, hainbat gasturi aurre egin behar izaten dietelako.

La excepcionalidad del pago anticipado del 60 % de la ayuda, que podrá realizarse de conformidad con el artículo 51.1.h) TRLPOGHPV, está justificado por la frecuente necesidad de las personas beneficiarias de hacer frente a gastos previos al comienzo de la actividad formativa.

Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko zure datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la persona beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

13. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Indarrean dauden lege- eta erregelamendu-arauetan eta agindu honetako artikuluetan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte onuradunek, eta konpromiso hauek hartu:

Las personas beneficiarias se obligan a cumplir las obligaciones que imponen las normas legales y reglamentarias vigentes y cualquiera de los artículos de esta orden, y asumen el compromiso de:

a) Beka edo laguntza jaso izanaren berri emango dute diruz lagundutako prestakuntza-jarduera egitearen ondoriozko edozein agiri edo zabalkunde-ekitalditan.

a) Hacer constar en cualquier documento o acto de difusión derivado de la realización de la actividad formativa subvencionada la circunstancia de haber percibido la beca o ayuda.

b) Diruz lagundutako prestakuntza-jardueratik ateratako ondorioak erabiltzeko aukera emango diote Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari, zabalkunde eta komunikazio korporatiboko planak lantzeko, eta parte hartuko dute zuzendaritza horrek antolatzen dituen zabalkunde-ekitaldietan.

b) Permitir que la Dirección de Planificación Ordenación y Evaluación Sanitarias utilice las conclusiones extraídas de la actividad formativa subvencionada para elaborar planes de difusión y comunicación corporativa, y participar en los actos de difusión de conclusiones que organice.

Gainera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50. artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte, bereziki hauek:

Además, tendrán las obligaciones recogidas el artículo 50 del TRLPOHGPV, en particular:

a) Jarduera egitea edo dirulaguntza ematea zilegi egiten duen egoeran egotea.

a) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Dirulaguntza ematen duen erakundearen aurrean egiaztatzea laguntza jasotzeko edo baliatzeko ezarritako betekizun eta baldintza guztiak betetzen dituela eta egin beharreko jarduera egin duela.

b) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen egiaztapen-jarduketak eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egingo dituen kontrol-jarduketak onartuko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura jasotako laguntzei eta dirulaguntzei dagokienez, bai eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi espezifikoan aurreikusita dauden jarduketak ere.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

d) Laguntza eman duen erakundeari jakinaraztea ea beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batetik bestelako dirulaguntza edo laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso duen xede berbererako.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

e) Laguntza eman duen erakundeari jakinaraztea dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein gorabehera objektibo nahiz subjektiboren aldaketak.

e) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

Era berean, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, esaterako:

Así como las demás obligaciones recogidas en el artículo 14 de la LGS tales como:

a) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzeko agiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztapenak edo kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

a) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control;

b) Jasotako funtsak itzultzea, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako kasuetan.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan edo azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorraren 37. artikuluan aipatzen diren kasuetako batean badago dirulaguntza jaso duen onuraduna, edo agindu honetan nahiz aplika daitekeen gainerako araudian edo dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzaren bat betetzen ez badu, Osasuneko sailburuak ebazpen bat emango du, zeinaz deklaratuko baita ordaintzeko dauden kopuruak jasotzeko eskubidea galdu duela onuradunak, eta, hala badagokio, jasotako dirulaguntza –osorik edo zati bat– eta aplika daitezkeen legezko berandutze-interesak –dirulaguntza ordaindu zenez geroztikoak– Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar dizkiola, hargatik eragotzi gabe bidezkoak izan litezkeen gainerako ekintzak.

En el supuesto que la persona beneficiaria de la subvención incurriese en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la presente Orden y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, la Consejera de Salud, mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los intereses legales de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.4 artikuluan aurreikusita dagoen bezala, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 41.1 artikuluarekin bat etorriz, dirulaguntza eman zuen organoak izango du eskumena itzultzeko prozedura ebazteko eta errebokatzeko erabakia hartzeko, bai eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoa itzul dezan eskatzeko ere.

Tal y como está previsto en el artículo 53.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, de acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será competente para la resolución del procedimiento de reintegro y para adoptar la decisión de revocación, y en su caso exigir la devolución del importe percibido, el órgano que concedió la subvención.

Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien lege-ondorioetarako, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa izango da erantzukizun-araubidea.

Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

15. artikulua.– Datu pertsonalak babesteari buruzko informazio-klausula.

Articulo 15.– Clausula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Jakinarazten da datu pertsonalak «Irakaskuntza eta Garapen Profesionala» deritzon tratamendurako erabiliko direla, xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra); Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako arauak. Ezaugarri hauek ditu tratamendu horrek:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Docencia y Desarrollo Profesional», que tiene las siguientes características:

Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Salud; Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

Helburua: eskabideak kudeatzea eta irakaskuntzarako eta garapen profesionalerako Osasun Sailak deitutako laguntzen jarraipena egitea.

Finalidad: gestión de las solicitudes y seguimiento de las ayudas para docencia y desarrollo profesional convocadas por el Departamento de Salud.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren mesedetan edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizuna betetzeko (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al o a la responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Hartzaileak. Gaiaren gaineko eskumena duten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Personas destinatarias: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: interesdunek eskubidea dute datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta datuen tratamendua mugatzeko nahiz tratamenduaren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: existe el derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: webgune honetan eskura daiteke datuen babesari buruzko informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086108

Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086108

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen bidez iragarritako deialdiari eta berau garatzeko jarduketei bi xedapen hauetan ezarritakoa aplikatuko zaie oinarrizko araudi gisa: azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Dirulaguntzen Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak ezarritakoa aplikatuko zaie. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren arabera izapidetuko da prozedura.

La convocatoria anunciada por esta Orden y las actuaciones para su desarrollo estarán sometidas a lo regulado con carácter de normativa básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. El procedimiento se tramitará conforme a lo preceptuado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena aipatutako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de agosto de 2021.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común