Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

182. zk., 2021eko irailaren 13a, astelehena

N.º 182, lunes 13 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4712
4712

AGINDUA, 2021eko abuztuaren 31koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez 2021. urterako laguntzen deialdia egiten baita Emakume Nekazarien Estatutuaren esparruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko. («ENE laguntzak»).

ORDEN de 31 de agosto de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan para 2021 ayudas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. «Ayudas EMA».

Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legea onartzeak nekazaritza-sektoreko emakumeek pairatzen duten bereizkeriari aurre egitea dakar, besteak beste, lanbide- eta gizarte-aitortzari zein beren eskubideak benetan baliatzeari dagokienez.

La aprobación de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, supone afrontar la discriminación que sufren las mujeres del sector agrario en cuestiones como el reconocimiento profesional y social así como en el ejercicio efectivo de sus derechos.

Ordezkaritza-eremuari dagokionez, emakume nekazariek erabakitzeko organoetan duten parte-hartzea ez dator bat sektorean dutenarekin. Emakumeek nekazaritzaren eremuko erabakitzeko organoetan duten parte-hartzea askoz txikiagoa da gizonek dutena baino. Emakume Nekazarien Estatutuak, ildo horretatik, onartzen du bermatu beharra dagoela emakume nekazariak erabakitzeko organoetan egotea eta haietan parte hartzea.

En relación con el ámbito de representación, el porcentaje de presencia en órganos de decisión de las agricultoras no se corresponde con su presencia en el sector. La participación de las mujeres en los órganos de decisión del ámbito agrario es muy inferior a la de los hombres. El Estatuto de las Mujeres Agricultoras reconoce, en este sentido, la necesidad de garantizar que las mujeres agricultoras estén presentes y participen en los órganos de decisión.

Esparru publikoan duten partaidetzan emakumeek jasaten dituzten desberdintasunei aurre egitea ezinbestekoa da, nekazaritzaren sektorean emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasuna erdiesteko.

Afrontar las desigualdades que sufren las mujeres en su participación en el ámbito público es indispensable para alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector agrario.

Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak bultzatzeko, lehenik, beharrezkoa da «abiapuntua» ezagutzea, hau da, erakunde batean dauden genero-dinamika guztien ikuspegi panoramikoa edukitzea.

Para impulsar procesos de cambio organizacional pro equidad de género se requiere, en primer lugar, conocer «el punto de partida», esto es, contar con una visión panorámica de todas las dinámicas de género en una organización.

Genero-diagnostiko bat egitea funtsezko pausoa da, horrenbestez. Partaidetzaren bidezko metodologia bat erabiltzea ezinbestekoa da; izan ere, erakundean desberdintasunaren inguruan dauden askotariko bizipenak azaleratzen dira horri esker, eta norbanakoen esperientziak eta proposatzen diren ekitatearen aldeko aldaketak parekatu ahal dira. Aukera ematen du erakundea osatzen dutenak aldaketa-prozesuaz jabetu daitezen, eta hori funtsezkoa da prozesua finkatu dadin.

La elaboración de un diagnóstico de género se convierte pues en un paso fundamental. Que la metodología sea participativa resulta clave puesto que ello permite aflorar las vivencias diversas de desigualdad en la organización, alineando las experiencias personales con los cambios pro equidad que se propongan. Facilita la apropiación del proceso de cambio por parte de quienes integran la organización y ello resulta básico para su consolidación.

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzan legealdi honetarako lehentasunezko ekintzetako bat da, zalantzarik gabe, nekazaritza-sektoreko elkarteen eta erakundeen zuzendaritza-organoetan emakumeen eta gizonen arteko partaidetza orekatua lor dadin sustatzea.

Una de las acciones prioritarias para esta legislatura en la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria es sin duda el fomentar que entre las asociaciones y organizaciones del sector agrario se alcance la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección de las mismas.

2021. urtea funtsezkoa da nekazaritza-sektoreko lanbide, sindikatu eta enpresa arloko zein bestelako elkarte eta erakundeek aurrera egin dezaten zuzendaritza-organoetako partaidetza orekaturanzko bidean.

2021 es un año clave para las asociaciones, organizaciones profesionales, sindicales, empresariales o de otra índole del sector agrario en el camino hacia la participación equilibrada de sus órganos de dirección.

Laguntza honen bidez, asmoa da erakundeei bide horretan laguntzea; horretarako, partaidetzari buruzko aurretiazko diagnostikoak finantzatuko dira, oreka lortzeko behar den aldaketak gertatu daitezen.

Con esta ayuda se pretende acompañar a las organizaciones en dicho camino, financiando los diagnósticos de participación previos que lleven al cambio necesario para alcanzar el equilibrio.

Emakume nekazarien lana aintzat hartzeari dagokionez, berriki egindako azterketen arabera, % 37 inguru dira nekazaritza-sektorearekin lan-harremana duten emakumeak. Emakume horiek erdizka banatuta daude ustiategietako titularren eta familia-mailako eskulanaren artean. Guztien % 1 lan-kontratudun langileak dira, eta % 3, berriz, sozietate bateko kideak.

En relación con el reconocimiento del trabajo de las mujeres agricultoras, según estudios recientes son un 37 % las mujeres relacionadas laboralmente con el sector agrario, las cuales se encuentran repartidas casi a partes iguales entre titulares de explotación y mano de obra familiar. Solo un 1 % del total es personal laboral contratado y un 3 % forman parte de una sociedad.

Laguntza familiarra lan-arloko oso figura diskriminatzailea da; izan ere, pertsona horiek, lege-ondorioetarako, kontratu, soldata edo inolako aitortzarik gabe lan egiten dute, ez baitute Gizarte Segurantzan kotizatzen. Emakume guztien ia % 50 sartzen dira familia-mailako eskulanaren barruan, eta gizon guztien % 22 baino ez daude egoera berean. Historikoki, emakumeak edo seme-alabak egon izan dira lan mota horren barruan: ustiategia, legearen arabera, familiaburuaren izenean zegoen (gizona, ia beti), eta gainerakoak laguntza familiarra baino ez ziren, titularrak adina edo gehiago lan egin arren.

La ayuda familiar es una figura laboral especialmente discriminatoria, ya que son personas que trabajan sin contrato ni sueldo ni reconocimiento alguno a efectos legales, y no cotizan a la Seguridad Social. Casi un 50 % del total de mujeres se engloban en mano de obra familiar y únicamente un 22 % del total de hombres se encuentra en la misma situación. Históricamente, han sido las mujeres o los hijos e hijas las que han estado englobadas dentro de este tipo de trabajo: la explotación estaba legalmente a nombre del cabeza de familia, casi siempre un hombre, y el resto solo contaba como ayuda familiar, a pesar de trabajar tanto o más que el titular.

Emakume Nekazarien Estatutuaren Jarraipen Batzordea eratu zen 2018an, eta, ordutik, lehenetsi egin dira emakume nekazariak eta haien lana aintzat hartu eta ikusarazteko ekintzak; horregatik, egokia da administrazio publikoetatik kanpoko erakundeek egiten dituzten era horretako ekintzak Eusko Jaurlaritzak babestuta egotea.

Desde la constitución de la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, en 2018, las acciones de reconocimiento y visibilización de las mujeres agricultoras y su trabajo, han sido una prioridad, y por ello, resulta adecuado que las acciones de este tipo que se lleven a cabo por organizaciones ajenas a las administraciones públicas, sean respaldadas por el Gobierno Vasco.

Aurreko helburu horiek betetzeko, laguntza-deialdi honek behar adina aurrekontu-kreditu du Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeari esker.

La presente convocatoria de ayudas cuenta con dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

Hori guztia dela eta, honako hau

En virtud de todo lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– I. eranskinean deialdi honen oinarriak argitaratzea.

Artículo único.– Publicar en el Anexo I las bases de la presente convocatoria.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Prozeduraren arloan oinarri hauetan aurreikusi gabekoari dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatuko da.

En todo lo no previsto por las bases en materia de procedimiento será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de agosto de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZATI OROKORRA
PARTE GENERAL

1. oinarria.– Xedea.

Base 1.– Objeto.

Agindu honen xedea honako hau da: laguntzen deialdia egitea nekazaritza-sektorean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko eta Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legean ezarritako helburuetako batzuk, partaidetza sozial eta politikoari dagokionez, betetzen laguntzeko, bai eta nekazaritza-sektoreko emakumeak aintzat hartu eta ikusarazten laguntzeko ere.

La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas destinadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario y contribuir al cumplimiento de parte de los objetivos establecidos en la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, en lo referente a participación social y política, así como al reconocimiento y la visibilización de las mujeres del sector agrario.

2. oinarria.– Laguntza-lerroak.

Base 2.– Líneas de ayudas.

Honako lerro hauek dira deialdi honen xede:

Las líneas objeto de esta convocatoria son las siguientes:

a) Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesu bati ekiteko laguntza teknikoa kontratatzeko laguntzak («antolamendu-aldaketa»); II. kapituluan garatu dira.

a) Ayudas a la contratación de asistencia técnica para iniciar un proceso de cambio organizacional pro-equidad de género («Cambio organizacional»), que se desarrollan en el Capítulo II.

b) Emakume nekazarien lana aintzat hartzen laguntzen duten ekintzetarako laguntzak, eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea bultzatzen dutenak («Emakume nekazariak aintzat hartzea»); III. kapituluan garatu dira.

b) Ayudas a acciones que contribuyan al reconocimiento del trabajo de las mujeres agricultoras y fomenten el asociacionimo así como el empoderamiento de las mujeres del sector agrario («Reconocimiento mujeres agricultoras»), que se desarrollan en el Capítulo III.

3 oinarria.– Onuradun izateko betekizun orokorrak.

Base 3.– Requisitos generales para obtener la condición de persona beneficiaria.

Laguntza hauen onuradun izateko, eskabidea egiten duten pertsona juridikoek honako betekizun orokor hauek bete beharko dituzte:

Para poder ser beneficiarias de estas ayudas, las personas jurídicas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

1.– Diruz lagundutako jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan egitea.

1.– Desarrollar la actividad subvencionada en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Legez eratuak izatea eta dagokion Erregistroan inskribaturik egotea.

2.– Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente.

3.– Erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

3.– Las entidades beneficiarias tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Era berean, EAEko Administrazioak eta haren menpeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozesu batean zehaztutako zenbatekoen ordainketari dagokionez egunean egon beharko dute. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da zorrak atzeratuta edo zatituta daudenean, edo dagokion itzulketa-ebazpena dela-eta horiek etetea erabaki denean. Betekizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko emandako dirulaguntza likidatu arte, eta, beraz, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

Asimismo, deberán hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la correspondiente resolución de reintegro. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

4.– Erakunde onuradunek, era berean, nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasun nahikoa izan beharko dute, eta ez dira desgaituta egongo dirulaguntza publikoak eskuratzeko edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin edo bestelako erakunde publikoekin kontratuak izenpetzeko, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenari dagokionez ere.

4.– Igualmente, será requisito indispensable que las entidades beneficiarias tengan personalidad jurídica propia y suficiente capacidad de obrar y que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otro ente público, incluída la disposición final sexta de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Ezin izango dira agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan, halaber, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan zehazten diren egoeretako batean dauden erakundeak.

5.– Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta orden las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.– Likidazioaren unean ere bete beharko da erakunde onuradun izateko baldintza.

6.– La condición para ser entidad beneficiaria deberá cumplirse también en el momento de la liquidación.

4. oinarria.– Baliabide ekonomikoak.

Base 4.– Recursos económicos.

II. eta III. kapituluetan aurreikusitako laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura finantzatuko dira osorik. Aurrekontu-zuzkidura 60.000 eurokoa da, honela banatuta:

Las ayudas previstas en los Capítulos II y III serán financiadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La dotación presupuestaria asciende a la cantidad de 60.000 euros distribuidos de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5. oinarria.– Eskabideak aurkeztea.

Base 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Laguntza-eskabideak Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariari bidali behar zaizkio.

1.– Las solicitudes de ayuda estarán dirigidas a la persona titular de la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.

2.– Eskabideak aurkezteko epea lerro bakoitzerako ezarrita dago dagokien kapituluetan, 14. («Antolamendu-aldaketa») eta 25. («Emakume nekazariak aintzat hartzea») oinarrietan, hurrenez hurren.

2.– El plazo de presentación de solicitudes se establece para cada una de las líneas en los capítulos correspondientes, en las bases 14 («Cambio organizacional») y 25 («Reconocimiento mujeres agricultoras») respectivamente.

3.– Eskabideak kanal elektronikoaren bitartez aurkeztuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta, lerro bakoitzeko eredu normalizatuaren araberako eskaria eginez. Honako helbide hauetan dago eskuragarri eredu hori:

3.– Las solicitudes se presentarán a través del canal electrónico accediendo a la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante instancia según el modelo normalizado para cada una de las líneas, que está disponible en las siguientes direcciones:

«Emakume nekazariak aintzat hartzea»: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1201602

«Reconocimiento mujeres agricultoras»: https://www.euskadi.eus/servicios/1201602

4.– Eskabidearen ondoko izapideak hemen egin daitezke:

4.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de:

5.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak. Ildo horretan, eta agindu honen esparruan, ordezkaritza egiaztatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatuta badago (https://www.euskadi.eus/ordezkariak).

5.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, y en el ámbito de la presente Orden, la representación está acreditada si se encuentra inscrita en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/representantes).

6.– Informazio hau bilduko du eskabideen eredu normalizatuak:

6.– El modelo normalizado de solicitud contendrá la siguiente información:

a) Eskatzailearen identifikazio-datuak.

a) Los datos identificativos de la persona solicitante.

b) Erantzukizunpeko adierazpena, agindu honetan eskatutako baldintzak betetzen direla eta aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla adierazteko.

b) La declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Orden y de la veracidad de la documentación presentada.

c) II. kapituluan («Antolamendu-aldaketa») jasotako laguntzetarako, erakundearen eta erabakiak hartzeko organoaren osaerari buruzko datuak.

c) Para las ayudas del Capítulo II «Cambio organizacional», los datos referentes a la composición de la entidad y del órgano de toma de decisiones.

d) Dena delako jarduketari buruzko informazioa.

d) La información relativa a la actuación de que se trate.

e) Lanen aurrekontua.

e) El presupuesto de los trabajos.

7.– Eskabidearekin batera, II. eta III. kapituluetan lerro bakoitzerako ezarritako berariazko dokumentazioaz gain, honako agiri hauek ere aurkeztuko dira:

7.– A la solicitud se acompañará, además de la documentación específica establecida en los Capítulos II y III para cada una de las líneas, la siguiente documentación:

a) Hirugarrenen alta; elektronikoki izapidetu ahal izango da, dagokion zerbitzuaren bidez. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

a) Alta de terceros, que podrá tramitarse electrónicamente a través del servicio correspondiente, disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

b) Ordezkaritzaren egiaztagiria, hala badagokio.

b) Acreditación de la representación, en su caso.

c) Erakundearen IFK, erakundearen eratze-eskritura eta estatutuak, dagokion erregistroan zigilatuta.

c) CIF de la entidad, escritura de constitución y estatutos de la entidad, que deberán estar sellados en el registro correspondiente.

d) Aurrekontuak, proformako fakturak eta/edo fakturak. Aurrekontuek, proformako fakturek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

d) Presupuestos, facturas proforma y/o facturas. Los presupuestos, facturas proforma y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

– Zenbakia (baldin badauka).

– Número (de tenerlo).

– Bezeroaren izena.

– Nombre cliente.

– Enpresa hornitzailearen izena.

– Nombre empresa proveedora.

– Data.

– Fecha.

– Kontzeptua.

– Concepto.

– Zerga-oinarriaren eta BEZaren banakapena.

– Desglose de Base Imponible e IVA.

8.– Laguntzak kudeatzen dituen zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dauden. Dena den, eskatzaileak nahi izanez gero, dokumentazio hori aurkeztu ahal izango du eskaerarekin batera.

8.– La dirección gestora de las ayudas obtendrá de forma automática la acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social. No obstante, si la persona solicitante así lo desea podrá aportar dicha documentación junto a la solicitud.

9.– Pertsona eskatzaileek administrazio honetan edo beste edozein administrazio publikotan aurkeztu badute eskatutako dokumentazioa, eta berariaz adierazten bada aldaketarik ez dela egin, ez dute dokumentazio hori aurkeztu beharko, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. apartatuari jarraikiz. Hala ere, dokumentu horiek noiz eta zer administrazio-organotan aurkeztu ziren adierazi beharko da. Eskaera aurkeztuz gero, baimena emango da organo kudeatzaileak dokumentazio hori eskuratzeko. Horrek ez du esan nahi baimena berariaz ukatu ezin denik. Hori egitekotan, adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

9.– Cuando las solicitantes hubieran presentado la documentación requerida en esta o en cualquier otra administración pública y, siempre que declare expresamente que no se han producido variaciones, estarán exentas de la obligación de su presentación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, deberán indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentaron esos documentos. La presentación de la solicitud conlleva la autorización para que el órgano gestor obtenga dicha documentación sin perjuicio de que pueda denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la documentación indicada.

10.– Eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, laguntza-lerro bakoitzerako eskatutako dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

10.– La solicitud, junto con la documentación exigida para cada línea de ayuda, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluari jarraikiz, eskabideak betekizun guztiak betetzen ez baditu, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezkoak diren agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritako moduan emango den ebazpen baten bitartez.

11.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos se requerirá a la interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, salvo en el caso del alta de tercero, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

12.– Edonola ere, beharrezkoak diren bestelako argibide eta/edo agiri osagarriak eskatu ahal izango zaizkio eskatzaileari, aurkeztutako eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko.

12.– En cualquier caso, se podrá requerir a la solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

6. oinarria.– Laguntzaren organo kudeatzailea.

Base 6.– Órgano gestor de la ayuda.

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europako Politiketako Zuzendaritza izango da laguntzaren organo kudeatzailea.

El órgano gestor de la ayuda será la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.

7. oinarria.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitate-prozedura.

Base 7.– Resolución, recursos, plazo para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

Ebazpena arrazoitua izango da, eta deialdi honetan jasotako laguntza-lerro bakoitzerako edukia dagokion kapituluan zehaztutakoa izango da. Nolanahi ere, honako ezaugarri hauek edukiko dituzte oro har:

La resolución deberá ser motivada y su contenido para cada una de las líneas de ayudas contempladas en esta convocatoria será la que se especifique en el capítulo correspondiente. No obstante con carácter general reunirán las siguientes características:

1.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, laguntzen deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko dute erakunde interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

1.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de cuatro meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria de ayudas en el BOPV, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Ebazpenak ez dio amaierarik emango administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu dezakete Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan.

2.– La resolución que se adopte no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie erakunde eskatzaileei, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da erakunde onuradunen, diruz lagundutako proiektuen eta emandako dirulaguntzen zerrenda.

3.– La resolución será notificada individualmente a cada una de las entidades solicitantes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias, proyectos subvencionados y subvenciones concedidas.

4.– Agindu honetan ezarritako dirulaguntzak erakunde onuradunei emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako edozein itzultze- edo zehatze-prozedura, oraindik izapidetzen ari bada.

4.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de subvenciones o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

5.– Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bitartez egingo dira.

5.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos.

6.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zer egun eta ordutan egin zaion ekintzaren jakinarazpena interesdunari, eta zer egun eta ordutan sartu den hura haren edukira; une horretatik aurrera, jakinarazpena egintzat emango da. Baldin badakigu jakinarazpena iritsi zaiola baina, hamar egun natural igarota, ez baldin bada edukira sartu, ulertuko dugu jakinarazpena ukatu egin duela. Izapidea egintzat joko da, eta prozedurak aurrera jarraituko du, non eta ez den garbi geratzen, ofizioz edo interesdunak eskaturik, teknikoki edo materialki ezinezkoa izan zaiola edukira sartzea.

6.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Ebazpenen jakinarazpen elektronikoak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

8. oinarria.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Base 8.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Diruz lagundutako jarduketak deialdiaren urtean egingo dira. Laguntzaren xede diren jarduketak gauzatzeko epeak laguntzen lerro bakoitzerako ezarrita daude 20. («Antolamendu-aldaketa») eta 32. («Emakume nekazariak aintzat hartzea») oinarrietan, hurrenez hurren.

1.– Las actuaciones objeto de subvención deberán ser realizadas en el año de la convocatoria. Los plazos de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda se establecen para cada línea de ayudas en las bases 20 («Cambio organizacional») y 32 («Reconocimiento mujeres agricultoras»), respectivamente.

2.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek indarrean dagoen araudia bete beharko dute, bai eta xedapen hauetan ezarritako betebeharrak ere: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan.

2.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, deberán cumplir la normativa vigente, y las obligaciones impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por el artículo 14 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Erakunde onuradunek, gainera, honako betekizun hauek izango dituzte:

3.– Las entidades beneficiarias están obligadas además a:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jasotzen duen egunetik hasi eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunak dirulaguntzari esanbidez uko egiten ez badio, dirulaguntza onartutzat hartuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza zein jardueratarako eman den, horretarako erabiltzea.

b) Destinar la subvención a las actividades para las que ha sido concedida.

c) Administrazioarekin kontratatzen eta hitzartzen edo harengandik laguntzak jasotzen dituzten erakundeei Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako betebeharrak onartzea. Horien artean daude tratu- eta aukera-berdintasuna, elkarteko kideen dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea, sexuaren arabera bereizitako datuak izatea, hizkera ez-sexista erabiltzea, beren zuzendaritza-organoetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatzea eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez ezarritako gainerako printzipio orokorrak errespetatzea.

c) Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenian o reciben ayudas de la Administración, entre las que se encuentran la igualdad de trato y oportunidades, el respeto a la diversidad y a la diferencia de sus personas asociadas, el disponer de datos desagregados por sexo, hacer un uso no sexista del lenguaje y las imágenes y promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y respetar el resto de los principios generales que, en materia de igualdad de mujeres y hombres, establece el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Jendaurrean zabaltzeko egiten dituzten agiri, kartel, propaganda eta argitalpenetan Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren logotipoa agertu beharko da, Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburuan xedatutakoaren arabera: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/identidad_corporativa/eu_5611/adjuntos/MANUAL_ID_4PUBLICIDAD.PDF

d) En la documentación, carteles, propaganda o publicaciones que se elaboren para la difusión pública del proyecto subvencionado deberá figurar el logotipo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente conforme a lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/identidad_corporativa/eu_5611/adjuntos/MANUAL_ID_4PUBLICIDAD.PDF

Gainera, Emakume Nekazarien Estatutuaren logotipoa jaso beharko dute (laguntzen web-orrian egongo da eskuragarri).

Además, deberá incluirse el logotipo del Estatuto de las Mujeres Agricultoras que estará disponible en la página web de las ayudas.

Erakunde onuradunek bi hizkuntza ofizialak erabili beharko dituzte diruz lagundutako jarduerak argitaratzean, iragartzean eta horiei buruzko publizitatea egitean.

Las entidades beneficiarias deberán utilizar las dos lenguas oficiales en la publicación, anuncio y publicidad de las acciones realizadas con la actividad subvencionada.

e) Behin betiko fakturak artxibatu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea, gutxienez bost urtez.

e) Archivar las facturas definitivas y ponerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo mínimo de cinco años.

f) Laguntzen erabilera fiskalizatzeko eginkizuna betetzen duten aldetik, eskatutako informazioa eman behar zaie Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari.

f) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

g) Helburu bererako edo antzeko helburu baterako dirulaguntzarik edo laguntzarik edo diru-sarrerarik edo baliabiderik eskatuz gero beste administrazio edo erakunde bati –publikoa zein pribatua–, edo halakorik lortuz gero erakunde horietatik, horren berri eman beharko diote laguntzen organo kudeatzaileari.

g) Comunicar al órgano gestor de las ayudas la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o ente, tanto público como privado.

9. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 9.– Incumplimientos.

1.– Onuradunak ez badu betetzen agindu honetako eta aplikatu beharreko gainerako arauetako betebeharren bat edo dirulaguntzak emateko ebazpenak ezartzen duen baldintzaren bat, ez badu proiektua partez betetzen (eta, modu horretan, laguntzaren xedea osorik hutsaltzen badu), edo dirulaguntza edo laguntza publikoak itzultzera behartzen duen egoeraren batean badago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluarekin bat etorriz, laguntzak eman zituen organo eskudunak, ez-betetzearen espedientea izapidetu ondoren (interesdunari entzunda), ebazpen bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio (partez edo erabat) interesdunari, eta, hala badagokio, aginduko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko hartu dituen laguntzak eta dagozkion legezko interesak, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluarekin bat etorriz, hargatik eragotzi gabe beste neurri batzuk hartzea. Aipatutako diru-zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– Si la beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden y demás normas aplicables así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, incumpliera parcialmente el proyecto, desvirtuando en su totalidad la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, el órgano competente que concedió las ayudas, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la persona interesada, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasi bada itzultze-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

2.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

10. oinarria.– Bateragarritasunak.

Base 10.– Compatibilidades.

1.– Laguntzaren zenbatekoak –nazioko edo nazioarteko beste administrazio publiko batzuen edo beste erakunde pribatu edo publiko batzuen laguntzekin edo dirulaguntzekin batera– ezin izango du gainditu onuradunak egin beharreko jardueraren kostua.

1.– El importe de la ayuda en ningún caso, en concurrencia con ayudas u otros ingresos de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá ser superior al coste de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.

2.– Laguntza horiek bateragarriak izango dira beste administrazio publiko edo erakunde pribatu batzuek helburu berarekin ematen dituztenekin, guztien artean diruz lagundutako jardueraren gainfinantzaketa gertatzen ez bada. Hala izanez gero, agindu hau betez eman beharreko zenbatekoak laguntzaren xede den jardueraren kostu errealera gutxituko dira.

2.– Estas ayudas serán compatibles con las que con este mismo fin puedan ser concedidas por otras administraciones públicas o entidades privadas siempre que entre todas no se produzca una sobrefinanciación de la actividad subvencionada. En tal caso, las cuantías a conceder en virtud de esta orden se reducirán hasta el coste real de la actividad objeto de la ayuda.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
GENERO-EKITATEAREN ALDEKO ANTOLAMENDU-ALDAKETAKO PROZESU BATI EKITEKO LAGUNTZA TEKNIKOA KONTRATATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA INICIAR UN PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD DE GÉNERO

11. oinarria.– Xedea.

Base 11.– Objeto.

1.– Laguntza honen xedea da hasierako babesa ematea genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuei.

1.– El objeto de esta ayuda es proporcionar un apoyo inicial en los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

2.– Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak erakundeen barruan gogoeta egiteko eta ekintzak abian jartzeko prozesuak dira, lehendik dauden egikerak eta pentsaerak aldatzeko, eta, horri esker, erakundeen funtzionamendu-maila guztietan gertatzen diren desberdintasunak desagerrarazteko (egiturak, lan-sistemak, antolamendu-kultura eta abar).

2.– Los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género se definen como la reflexión y puesta en marcha de acciones en el seno de las organizaciones para transformar los modos de hacer y pensar existentes con el objetivo de eliminar desigualdades de género que se pueden producir en todos los niveles de funcionamiento de las entidades: estructuras, sistemas de trabajo, cultura organizacional, etc.

3.– Laguntza honen bidez, asmoa da erakundeei laguntza ematea nekazaritza-sektoreko erakundeetan eta, batez ere, erabakiak hartzeko haien eremuetan genero-berdintasuna sustatzen duen antolamendu-kultura baterantz ematen dituzten lehen pausoetan.

3.– La ayuda va orientada a facilitar un acompañamiento a las entidades en sus primeros pasos hacia la incorporación de una cultura organizacional que promueva la igualdad de género en las organizaciones del sector agrario y, en particular, en sus ámbitos de toma de decisiones.

12. oinarria.– Erakunde onuradunen betekizun espezifikoak.

Base 12.– Requisitos específicos de las entidades beneficiarias.

Laguntza honen onuradun izan ahalko dira nekazaritza-eremuko lanbide, enpresa, sindikatu arloko edo beste eratako elkarteak eta erakundeak –Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legearen 19. artikuluan aurreikusitakoak–, betiere egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan badute, eta, oinarri orokorretan ezarritako betekizunez gain, honako hauek ere betetzen badituzte:

Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las Asociaciones, Organizaciones Profesionales, Empresariales, Sindicales o de otra índole de ámbito agrario, previstas en el artículo 19 de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi que cumplan, además de los requisitos establecidos en las bases generales, los que se indican a continuación:

1.– Haien zuzendaritza-organoetan emakumeak egon beharko dira.

1.– Deberán tener presencia de mujeres en sus órganos de dirección.

2.– Laguntza honen sustatze-xedea betetzeko asmoz:

2.– Con el fin de cumplir el objeto incentivador de esta ayuda:

a) Erakundeetan erabakiak hartzeko organoa 4 pertsonaz baino gehiagoz egon beharko da osatuta.

a) Las entidades deberán contar con un órgano de toma de decisiones formado por más de 4 personas.

b) Ordezkaritza-organoetan emakumeen partaidetza orekatua gutxienez lortzeko egon beharko liratekeen emakumeak halako bi izan beharko dira erakundeetako kide diren emakumeak. Partaidetza orekatutzat hartuko da Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legearen 7.5 artikuluan ezarritakoa.

b) Las entidades deberán contar con más del doble de mujeres asociadas de las que deberían participar en los órganos de representación para alcanzar la presencia como mínimo equilibrada de mujeres. Se entenderá por presencia equilibrada lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

c) Erakundeek ez dute izango, eskabidea aurkezteko unean, zuzendaritza-organo parekiderik, hots, gizonen eta emakumeen partaidetza orekatua dutenik.

c) Las entidades no deberán contar en el momento de la presentación de la solicitud con órganos de dirección paritarios, es decir, en los que haya presencia equilibrada de hombres y mujeres.

13. oinarria.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak eta gastuak.

Base 13.– Actuaciones y gastos subvencionales.

1.– Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-prozesuaren barruan, dirulaguntzaren xede izango da generoaren partaidetza-diagnostikoa egiteko laguntza teknikoa kontratatzea.

1.– Será objeto de subvención, dentro del proceso de cambio organizacional pro-equidad de género, la contratación de asistencia técnica para la realización del diagnóstico participativo de género.

2.– Diruz laguntzeko moduko gastuak izango dira kontratatutako zerbitzuak ordaintzeko egindakoak; alegia, II. eranskinean ezarritako orientabideen araberako generoaren partaidetza-diagnostiko bat egiteari buruzkoak.

2.– Serán gastos subvencionables los realizados en pago de los servicios contratados, que deben responder a la realización de un diagnóstico participativo de género según las orientaciones establecidas en el Anexo II.

3.– BEZa ez da diruz laguntzekoa izango, berreskuragarria denean.

3.– No será subvencionable el IVA cuando este sea recuperable.

14. oinarria.– Eskabideak aurkezteko epea.

Base 14.– Plazo de presentación de las solicitudes.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzetarako aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta horretara bideratutako aurrekontua agortzen denean amaituko da. Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez emango da horren berri, eta ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El plazo de presentación para las ayudas previstas en el presente Capítulo comenzará al día siguiente de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará en el momento de producirse el agotamiento del presupuesto destinado, situación a la que dará publicidad a través de una resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Edonola ere, eta aurrekontua izanda ere, laguntza-eskabideak aurkezteko epea 2021eko urriaren 15ean amaituko da.

En todo caso, con independencia de la existencia de presupuesto disponible, el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda finalizará el 15 de octubre de 2021.

15. oinarria.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiri espezifikoak.

Base 15.– Documentación específica a presentar con la solicitud.

1.– Laguntza teknikoaren proposamena, partaidetza-diagnostikoa egin behar duen aholkularitza-enpresa edo erakundeak egina eta sinatua, eta aurrekontu banakatua.

1.– Propuesta de asistencia técnica elaborada y firmada por la consultora o entidad que vaya a elaborar el diagnóstico participativo y presupuesto desglosado.

Kontratatutako laguntza teknikoak berdintasunaren alorreko prestakuntza izan beharko du, bai eta berdintasun-diagnostikoak eta -planak egiten eta antzeko prozesuak kudeatzen izandako lan-esperientzia ere.

La asistencia técnica contratada, deberá contar con formación en el ámbito de la igualdad, y experiencia de trabajo en elaboración de diagnósticos y planes de igualdad y en la gestión de procesos similares.

2.– Zuzendaritza-organo edo -batzarraren osaerari buruzko ziurtagiri eguneratua, dagokion erregistroak emana.

2.– Certificado actualizado sobre la composición de la junta u órgano de dirección, emitido por el registro correspondiente.

16. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 16.– Cuantía de la ayuda.

Antolamendu-aldaketarako laguntzen zenbatekoa, gehienez, 5.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.

La cuantía máxima de las ayudas de cambio organizacional será de 5.000 euros por beneficiaria.

17. oinarria.– Laguntzak esleitzeko prozedura.

Base 17.– Procedimiento de adjudicación de las ayudas.

Prozedura ondoz ondoko lehiaren bidez egingo da eta, beraz, espedienteak eskaerak aurkeztu diren ordenaren arabera aztertu eta izapidetuko dira; horiek behar bezala formulatu eta osatu diren ordenaren arabera ebatziko dira. Eskabideak Landaren Garapeneko eta Europako Politiketako Zuzendaritzaren teknikariek aztertuko dituzte. Eskatutako betekizunak eta diruz lagun daitekeen aurrekontua egiaztatutakoan, ebazpen-proposamena egingo da.

El procedimiento será el de concurrencia sucesiva, o en cascada, de modo que los expedientes se examinarán y tramitarán conforme al orden de presentación de las solicitudes, y se resolverán en la medida y en el orden en que queden correctamente formuladas y completadas. Las solicitudes serán examinadas por parte del personal técnico de la Dirección de Desarrollo Rural y Políticas Europeas. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos y el presupuesto subvencionable, se procederá a la propuesta de resolución.

18. oinarria.– Laguntzaren erakunde onuradunen konpromiso espezifikoak.

Base 18.– Compromisos específicos de las entidades beneficiarias de la ayuda.

1.– Laguntza honen onuradun gertatzen diren erakundeek honako konpromiso hauek hartu beharko dituzte:

1.– Las entidades que resulten beneficiarias de esta ayuda deberán asumir los siguientes compromisos:

a) Erabakiak hartzeko organoan partaidetza orekatua lortzeko asmoz, diagnostikoak zehazten dituen gomendioak edo jarduera-lerroak gauzatzeko konpromisoa hartzea.

a) Comprometerse a ejecutar las recomendaciones o líneas de actuación que determine el diagnóstico con objeto de alcanzar la presencia equilibrada en el órgano de toma de decisiones.

b) Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzak nekazaritza-sektorean generoaren araberako antolamendu-aldaketako prozesuak zabaltzeko antolatzen dituen ekintzetan parte hartzea.

b) Participar en las acciones que la Dirección de Desarrollo Rural y Litorial y Políticas Europeas del Gobierno Vasco organice para difundir los procesos de cambio organizacional con género del sector agrario.

19. oinarria.– Ebazpena.

Base 19.– Resolución.

1.– Landa-garapenaren arloko zuzendariak banakako ebazpena emango dio erakunde eskatzaile bakoitzari, 17. oinarrian aurreikusitako proposamenari jarraikiz, eta laguntza eman edo ukatuko du horren bidez.

1.– La persona titular de la Dirección competente en materia de desarrollo rural dictará resolución individual para cada entidad solicitante, en base a la propuesta prevista en la base 17, en la que se concederá o denegará la ayuda.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución contendrá como mínimo la siguiente información:

– Baietsitako eskabideei dagokienez:

– Respecto de las solicitudes estimadas:

a) Erakunde onuradunaren izena edo sozietatearen izena eta IFK.

a) Nombre o denominación social de la entidad beneficiaria y CIF

b) Dirulaguntzaren zenbatekoa.

b) Cuantía de la subvención.

– Ezetsitako eskabideei dagokienez:

– Respecto de las solicitudes desestimadas:

a) Eskatzaileen izena edo sozietatearen izena, eta IFK edo NANa.

a) Nombre o denominación social de las solicitantes, CIF o DNI.

b) Eskabidea ukatu edo ezesteko arrazoiak.

b) Los motivos que fundamentan la denegación o desestimación.

20. oinarria.– Proiektua gauzatzeko epeak.

Base 20.– Plazos de ejecución.

Partaidetza-diagnostikoa egiteko epea laguntza eskatu ondoren hasiko da, eta 2021eko abenduaren 31n amaituko da.

El plazo para la realización del diagnóstico participativo se iniciará una vez sea solicitada la ayuda y finalizará el 31 de diciembre de 2021.

21. oinarria.– Justifikazioa eta ordainketa.

Base 21.– Justificación y pago.

1.– Laguntza behar den xedera bideratu dela justifikatzean ordainduko da dirulaguntza. Honako agiri hauek aurkeztuz egiaztatuko da:

1.– El abono de la subvención se realizará una vez justificado el correcto destino de la ayuda, que se acreditará con la presentación de la siguiente documentación:

a) Memoria bat, diagnostikoaren emaitzak eta jarduteko proposamenak bilduta.

a) Una memoria que recoja los resultados del diagnóstico y las propuestas de actuación.

b) Fakturak edo froga-balio bereko agiriak eta ordainketa-ziurtagiriak; horiek laguntzaren onuradunaren izenean egon beharko dute.

b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente y justificantes de pago, que deberán ser a nombre de la beneficiaria de la ayuda.

c) Erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita fakturak eta frogagiriak ez direla aurkeztu beste laguntza-programa batzuk justifikatzeko. Aitzitik, baldin eta beste laguntza-programa batzuk justifikatzeko aurkeztu badira dokumentu horiek, zehaztu beharko da programak zein diren eta, faktura edo frogagiri bakoitzari dagokionez, zein den jasotako dirulaguntzaren ehunekoa (justifikaziorako formularioan jasota).

c) Declaración responsable en la que se manifieste que dichas facturas y documentos de valor probatorio no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales o, en su caso, la indicación del programa o programas subvencionales a los que hansido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo. (incluido en el formulario de justificación).

d) Erabakiak hartzeko organoan partaidetza orekatua lortzeko asmoz, diagnostikoak zehazten dituen gomendioak edo jarduera-lerroak gauzatzeko konpromisoa hartzea.

d) Compromiso de que ejecutará las recomendaciones o líneas de actuación que determine el diagnóstico con objeto de alcanzar la presencia equilibrada en el órgano de toma de decisiones.

e) Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzak nekazaritza-sektorean generoaren araberako antolamendu-aldaketako prozesuak zabaltzeko antolatzen dituen ekintzetan parte hartuko duela hitzematea.

e) Compromiso de que participará en las acciones que la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco organice para difundir los procesos de cambio organizacional con género del sector agrario.

2.– Laguntzen onuradunek jarduerarekin lotutako gastu guztiak justifikatu beharko dituzte, eta ez jasotako laguntzari dagokion zatia bakarrik. Justifikazio hori 2022ko urtarrilaren 28an egin beharko da beranduenez.

2.– Las personas beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a justificar la totalidad de los gastos de la actividad, y no solo la parte correspondiente a la ayuda recibida. Esta justificación deberá producirse a más tardar el 28 de enero de 2022.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EMAKUME NEKAZARIAK AINTZAT HARTZEN LAGUNTZEKO ETA HAIEN ASOZIAZIONISMOA ETA AHALDUNTZEA SUSTATZEKO EKINTZETARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL RECONOCIMIENTO DE LAS AGRICULTORAS Y FOMENTEN SU ASOCIACIONISMO Y EMPODERAMIENTO

22. oinarria.– Xedea.

Base 22.– Objeto.

Laguntza honen xedea hau da: ekintzen antolaketa finantzatzea emakume nekazariak aintzat hartzen laguntzeko eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea sustatzeko.

El objeto de esta ayuda es financiar la organización de acciones que contribuyan al reconocimiento de las agricultoras y fomenten el asociacionismo y el empoderamiento de las mujeres del sector agrario.

23. oinarria.– Onuradunak.

Base 23.– Beneficiarias.

EAEko irabazi asmorik gabeko elkarteak eta erakundeak, xedeen artean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna dutenak.

Asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro de la CAE, entre cuyos fines se encuentre la igualdad de mujeres y hombres.

24. oinarria.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak eta gastuak.

Base 24.– Actuaciones y Gastos subvencionables.

1.– Diruz laguntzeko modukoak izango dira nekazaritza-sektoreko emakumeak eta haien lanaren garrantzia aintzat hartzea sustatzen duten jarduketak, bai eta haien asoziazionismoa ez ezik, sektorean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ere sustatzen dutenak ere.

1.– Serán subvencionables las actuaciones que promuevan el reconocimiento de las mujeres del sector agrario y la importancia de su labor, que fomenten su asociacionismo y promuevan la igualdad de mujeres y hombres en el sector.

2.– Guztiak ez badira ere, honako jarduketa hauek dira diruz laguntzeko modukoak: lehiaketak, jardunaldiak, eztabaidak, lantegiak, konferentziak, erakusketak, ikus-entzunezko materialaren edizio eta banaketa, eta deialdiaren xedea betetzen duen beste edozein jarduketa, betiere nekazaritza-sektoreko emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunarekin zerikusia badute.

2.– De manera no exhaustiva, se consideran subvencionables las siguientes actuaciones: concursos, jornadas, debates, talleres, conferencias, exposiciones, edición y distribución de material audiovisual, y cualquier otra actuación que cumpla con el objeto de la convocatoria, siempre y cuando estén relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del sector agrario.

3.– Deialdi honen babespean, erakunde bakoitzak dirulaguntza-proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du.

3.– Al amparo de la presente convocatoria, cada entidad solo podrá presentar una propuesta de subvención.

4.– Diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko dira laguntzaren xede diren jarduerak egitean zuzenean sortutako guztiak, eta jarduera gauzatzeko epean zehar. Izaera enuntziatiboz eta ez murriztailez, honako hauek sartzen dira:

4.– Tendrán la consideración de gastos subvencionables todos aquellos generados directamente en la realización de las actividades para las que se concede la ayuda, y durante el plazo de ejecución de la actividad. Con carácter enunciativo y no limitativo están incluidos:

a) Aurkeztutako jarduerarekin berariaz lotuta dauden langileen gastuak.

a) Gastos de personal vinculados específicamente a la actividad presentada.

b) Ekitaldia edo jarduera gauzatzeko zerbitzu profesionalen errentamendua.

b) Arrendamiento de servicios profesionales para la realización del evento o actividad.

c) Lokalen alokairua eta ekitaldia edo jarduera antolatzeko logistikaren ondoriozko gastuak.

c) Alquileres de locales y gastos derivados de la logística organizativa del evento o actividad.

d) Ekitaldia edo jarduera gauzatzeko instalazioak eta zerbitzu teknikoak.

d) Instalaciones y servicios técnicos para la realización del evento o actividad.

e) Laguntzaren xede diren jarduketen publizitatearekin eta zabalkundearekin lotutako gastuak.

e) Gastos ligados a la publicidad y difusión de las actuaciones objeto de la ayuda.

f) Nahitaezko aseguruak kontratatzea.

f) Contratación de seguros obligatorios.

g) Emandako garaikurrak edo sariak.

g) Trofeos o premios otorgados.

h) Ekitaldia edo jarduera egiteko behar diren materialak zenbait euskarritan editatu edo eskuratzea.

h) Edición o adquisición de materiales en distintos soportes que resulten necesarios para llevar a cabo el evento o actividad.

i) Bideoak eta ikus-entzunezko materiala.

i) Videos y material audiovisual.

j) Itzulpen-gastuak.

j) Gastos de traducción.

5.– Jarduerarekin lotutako kapital-inbertsioak edo -gastuak, zergak eta tributuak ez dira inola ere diruz laguntzeko moduko gastuak izango.

5.– En ningún caso serán gastos subvencionables las inversiones o gastos de capital, ni los impuestos y tributos ligados a la actividad.

Kanpoan geldituko dira erakunde eskatzaileak dituen eta ekitaldi edo jarduera egin, antolatu edo gauzatzearekin zuzenean lotu gabe daudenak.

Quedan excluidos todos los gastos en los que pueda incurrir la entidad solicitante que no estén directamente relacionados con el desempeño, organización o ejecución del evento o actividad.

6.– Diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

6.– En relación con los gastos subvencionables será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

25. oinarria.– Eskabideak aurkezteko epea.

Base 25.– Plazo de presentación de las solicitudes.

Kapitulu honetan ezarritako laguntzei dagokienez, eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Para las ayudas establecidas en el presente Capítulo, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

26. oinarria.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiri espezifikoak.

Base 26.– Documentación específica a presentar con la solicitud.

1.– Proiektuan jasotako ekintzen aurrekontuak eta/edo proformako fakturak.

1.– Presupuestos y/o facturas proforma de las acciones enmarcadas en el proyecto.

2.– Jardueraren memoria, honako hau jasota:

2.– Memoria de la actividad, que deberá incluir:

– Erakundearen izena eta haren osaera: masa sozialaren osaera, bazkide kopuru osoa, emakumeen eta gizonen guztizko kopurua eta masa sozial hori osatzen duten 40 urtetik beherako emakumeen ehunekoa.

– Nombre de la entidad y composición de la misma: composición de la masa social, indicando el número total de personas socias, el número total de mujeres y de hombres y el porcentaje de mujeres de menos de 40 años que componen dicha masa social.

– Jarduketaren xedearen deskribapena.

– Descripción del objeto de la actuación.

– Gauzatzeko epearen edo epeen aurreikuspena.

– Una previsión del plazo o plazos de ejecución.

– Ekintzaren kokapenari eta hura hedatzeko aukerei buruzko datuak, eta toki/eskualdean, lurraldean edo autonomian zer eragin duen.

– Datos sobre su localización y las opciones de difusión de la acción y su incidencia, local/comarcal, territorial o autonómica.

– Jarduketatik espero diren emaitzen aurreikuspena.

– Una previsión de los resultados esperados de la actuación.

– Jarduketak nekazaritza-sektoreko emakumeen eta gizonen berdintasunean izango duen eraginaren aurreikuspena.

– Previsión de cómo incidirá la actuación en la igualdad de mujeres y hombres del sector agrario.

– Deskribapena, jarduketak nekazaritza-sektoreko emakumeen ahalduntzea nola sustatzen duen.

– Descripción de cómo promueve la actuación el empoderamiento de las mujeres del sector agrario.

3.– Proiektuko jarduketen laguntza publiko edo pribatuari buruzko bestelako dirulaguntza eta diru-sarreren ziurtagiria.

3.– Certificación de otras subvenciones e ingresos referentes a apoyo público o privado de las actuaciones del proyecto.

27. oinarria.– Balorazio-batzordea.

Base 27.– Comisión de Valoración.

1.– Balorazio-batzorde bat eratuko da eskabideak aztertu eta ebaluatzeko. Batzorde hori hiru pertsonak osatuko dute: bokal bat, hitzarekin eta botoarekin; idazkari bat, eta batzordeburu bat. Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren mendeko zuzendaritzetako eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Berdintasun Unitateko teknikarien artean hautatuko dira pertsona horiek. Gainera, adituek parte hartzeko ere eskatu ahal izango dute.

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, la cual estará compuesta por tres personas que ejercerán la condición de vocal, con voz y voto; una que ejercerá las labores de secretaría y otra la Presidencia, elegidas entre el personal técnico de las Direcciones dependientes de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria y la Unidad de Igualdad del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Además, podrá solicitarse el concurso de personas expertas.

2.– Batzorde horrek kide hauek izango ditu: batzordeburu, Beatríz García García; bokal, María Luisa Múgica Reclusa, eta, idazkari, Jone Loiola Barrainkua.

2.– Integrarán esta comisión las siguientes personas: como presidenta Beatríz García García, como vocal María Luisa Múgica Reclusa y como secretaria Jone Loiola Barrainkua.

28. oinarria.– Balorazio-irizpideak.

Base 28.– Criterios de Valoración.

Laguntza eskatzen duten jarduerak baloratuko dira ondoren azaldutako irizpideen arabera, eta jardueraren memorian jasotako datuak eta informazioa aintzat hartuta; 26. oinarrian jaso da haren gutxieneko edukia:

La valoración de las actividades para las que se solicita la ayuda se realizará de acuerdo a los criterios que se describen a continuación, y únicamente a partir de los datos e informaciones recogidas en la Memoria de la actividad, cuyo contenido mínimo se recoge en la base 26:

1.– Proiektuaren edukiei dagokienez:

1.– Respecto a los contenidos del proyecto:

a) Proiektuaren izaera berritzailea: proiektu berriak eta berritzaileak, sormenezkoak eta disruptiboak baloratuko dira. 20 puntu.

a) Carácter innovador del proyecto: se valorarán los proyectos novedosos e innovadores, creativos y disruptivos. 20 puntos.

b) Proiektuaren izaera integratzailea. 10 puntu, gehienez.

b) Carácter integrador del proyecto. Máximo 10 puntos.

– Gizonen parte hartzera zuzendutako jarduketak. 5 puntu.

– Actuaciones dirigidas a la participación de hombres. 5 puntos.

– Askotariko adin eta jatorrietako kolektiboak barne hartzen dituzten jarduketak. 5 puntu.

– Actuaciones que impliquen colectivos de edades y orígenes diferentes. 5 puntos.

c) Ekintzak eragin-eremuari dagokionez efektu biderkatzailea izatea, 40 puntu, gehienez:

c) Efecto multiplicador de la acción respecto a su área de influencia, máximo 40 puntos:

– Tokian edo eskualdean eragiteko ekintzak: 10 puntu.

– Acciones de incidencia local o comarcal: 10 puntos.

– Lurraldean eragiteko ekintzak: 15 puntu.

– Acciones de incidencia territorial: 15 puntos.

– Euskal Autonomia Erkidegoan eragiteko ekintzak: 40 puntu.

– Acciones de incidencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi: 40 puntos.

d) Elkarteen edo erakundeen arteko sareak sortzen edo indartzen dituzten proiektuak. 20 puntu, gehienez.

d) Proyectos que creen o fortalezcan redes entre asociaciones u organizaciones. Máximo 20 puntos.

– Era horretako erakunde bat baino gehiago barne hartzen duten proiektuak, haien ekintza-plan koordinatua dutenak. 20 puntu.

– Proyectos que tengan la implicación de más de una entidad de estas características y que hayan establecido un plan de acción coordinado. 20 puntos.

– Etorkizunean era horretako zenbait erakunderen arteko baterako ekintzak egiteko oinarria jartzen duten proiektuak. Horretarako, beste erakunde batzuk hartzaile dituzten edo gonbidatuen artean haien partaidetza duten jarduketak baloratuko dira. 10 puntu.

– Proyectos que sienten las bases para desarrollar acciones conjuntas entre varias organizaciones de estas características en el futuro. Para ello se valorarán actuaciones que tengan como destinatarias otras organizaciones o cuenten con su participación entre las invitadas. 10 puntos.

2.– Proiektua aurkezten duten erakundeei dagokienez:

2.– Respecto a las entidades que presentan el proyecto:

40 urte baino gutxiagoko emakume gazteen ekimenez 2015etik aurrera sortu diren elkarte-mugimendu berriek bultzaturiko ekintzak, betiere elkarte horiek xedeen artean berdintasuna sustatzea badute eta aldaketa bultzatzen badute. 10 puntu, gehienez.

Acciones impulsadas por nuevos movimientos asociativos surgidos a partir de 2015 que promuevan la igualdad entre sus fines, e integrados por mujeres jóvenes de menos de 40 años que supongan un motor de cambio. Máximo 10 puntos.

– 40 urtetik beherako emakumeak erakundearen masa sozialaren % 40 badira, 10 puntu.

– Si la entidad cuenta con un 40 % de la masa social de mujeres menores de 40 años, 10 puntos.

– Ehuneko hori masa sozialaren % 20 eta % 40 artekoa bada, 5 puntu.

– Si el porcentaje está entre el 20 % y el 40 % de la masa social, 5 puntos.

– Ehunekoa masa sozialaren % 20 baino txikiagoa bada, 0 puntu.

– Si el porcentaje es inferior al 20 % de la masa social, 0 puntos.

29. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa eta esleitzeko prozedura.

Base 29.– Cuantía de la ayuda y procedimiento de adjudicación.

1.– Laguntza horien zenbatekoa ez da izango laguntza eskatu duten proiektu edo jardueraren guztizko kostuaren % 80tik gorakoa, ezta 10.000 euro baino handiagoa ere.

1.– El importe de estas ayudas no podrá ser superior al 80 % del coste total del proyecto o actividad para la que se solicita la ayuda, ni superar un importe máximo de 10.000 euros.

2.– Laguntza bakoitzaren banakako zenbatekoa zehazteko orduan, bi hauen arteko proportzionaltasuna hartuko da kontuan: aurreko oinarriaren irizpideen arabera proiektu edo jardueraz egindako baloraziotik lortutako puntuazioa, eta onuradunak eskatutako zenbatekoa. Honako taula honen arabera kalkulatuko da esleitu beharreko laguntza-ehunekoa:

2.– La cuantía individualizada de cada una de las ayudas se concretará atendiendo a la proporcionalidad directa entre la puntuación obtenida como resultado de la valoración del proyecto o actividad realizada de acuerdo a los criterios de la base anterior, y la cantidad solicitada por la persona beneficiaria. El porcentaje de ayuda a asignar se calculará de acuerdo a la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Kapitulu honetan ezarritako laguntzak norgehiagoka-prozeduraren bidez emango dira, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.4 artikuluari jarraituz. Laguntzak kudeatuko dituzten teknikariek eskabideak aztertuko dituzte eta eskatutako betekizunak betetzen dituztela egiaztatuko dute.

3.– Las ayudas contempladas en este Capítulo se adjudicarán por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme al artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. El personal técnico adscrito a la gestión de las ayudas examinará las solicitudes y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos.

4.– Balorazio-batzordeak proiektuak aztertuko ditu, eta, 28. oinarrian azaldutako irizpideei jarraituz, puntuak esleituko.

4.– La Comisión Valoración analizará los proyectos presentados a la luz de los criterios descritos en la base 28 y realizará la asignación de puntos.

5.– Jarraian, gutxienez 50 puntu lortu dituzten jarduketen zerrenda egingo du. Jarduketak puntuen arabera ordenatuta egongo dira, puntuazio handienetik txikienera. Ondoren, ordena horren arabera esleitu beharreko laguntzen zenbatekoa zehaztuko da, funtsak agortu arte, eta dagokion ebazpen-proposamena egingo da.

5.– A continuación, elaborará un listado de las actuaciones que hayan obtenido al menos 50 puntos que aparecerán ordenadas en sentido descendente, en función de la puntuación obtenida. A continuación, se determinará la cuantía de las ayudas a adjudicar siguiendo dicho orden, hasta agotamiento de los fondos y se elevará la correspondiente propuesta de resolución.

Zerrendako azken laguntzari dagokionez laguntza-proposamena handiagoa bada erabilgarri dagoen zenbatekoa baino, erakunde eskatzaileari kontsulta egingo zaio eta, hala badagokio, ez da laguntza esleituko, eta zenbateko hori II. kapituluan aurreikusitako laguntzetarako funtsetara gehituko da («Antolamendu-aldaketa»).

Si respecto a la última de las ayudas del listado la propuesta de ayuda rebasa la cantidad disponible, se consultará con la entidad solicitante y, en su caso, no se adjudicará la ayuda incrementando con esa cantidad los fondos destinados a las ayudas previstas en el Capítulo II («Cambio organizacional»).

6.– Jarduketa bik edo gehiagok puntuazio bera lortzen badute, «erakundeen arteko sareak sortzea edo indartzea» irizpidean puntuaziorik handiena lortu duena lehenetsiko da, eta, berdinketak jarraitzen badu, «efektu biderkatzailea» irizpidean puntuazio handiena lortu duena.

6.– En el caso de que dos o más actuaciones obtuvieran la misma puntuación, se priorizará aquella que tenga mayor puntuación en el criterio de «creación o fortalecimiento de redes entre organizaciones» y, en caso de empate, el que haya obtenido mayor puntuación en el criterio «efecto multiplicador».

7.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzetara bideratutako zenbatekoa agortu ezean, soberakina II. kapituluan aurreikusitako laguntzetarako dagoen zenbatekoari metatu ahalko zaio («Antolamendu-aldaketa»).

7.– En caso de que no se agotara la cantidad destinada a las ayudas previstas en el presente Capítulo, el excedente podrá acumularse a la cantidad existente para las ayudas previstas en el Capítulo II («Cambio organizacional»).

30. oinarria.– Ebazpena.

Base 30.– Resolución.

1.– Landa-garapenaren arloko eskumena duen zuzendaritzako titularrak ebatziko ditu laguntzak, balorazio-batzordeak aurkeztutako proposamena aintzat hartuta. Ebazpena proposamen horrekin bat ez badator, arrazoitu egin beharko da. Proposamena, izan ere, ez da loteslea.

1.– La resolución de las ayudas corresponde a la persona titular de la dirección competente en materia de desarrollo rural, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración. Se exigirá la motivación de dicha decisión cuando se aparte de la propuesta de resolución, la cual no tiene carácter vinculante.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

– Baietsitako eskabideei dagokienez:

– Respecto de las solicitudes estimadas:

a) Onuradunen izena edo sozietatearen izena, IFK.

a) Nombre o denominación social de las beneficiarias, CIF.

b) Lortutako puntuazioa.

b) Puntuación obtenida.

c) Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa.

c) Importe del gasto subvencionable.

d) Dirulaguntzaren zenbatekoa.

d) Cuantía de la subvención.

– Ezetsitako eskabideei dagokienez:

– Respecto de las solicitudes desestimadas:

a) Eskatzaileen izena edo sozietatearen izena, IFK.

a) Nombre o denominación social de las solicitantes, CIF.

b) Eskabidea ez onartzeko arrazoiak.

b) Los motivos que fundamentan la denegación.

31. oinarria.– Gauzatzeko epeak.

Base 31.– Plazos de ejecución.

Aintzatesteko jarduketak egiteko epea 2021eko abenduaren 31n amaituko da, eta 2021eko ekitaldiaren edozein unetan hasi ahalko da.

El plazo para la realización de las actuaciones de reconocimiento finalizará el 31 de diciembre de 2021, pudiendo haberse iniciado en cualquier momento del presente ejercicio 2021.

32. oinarria.– Justifikazioa eta ordainketa.

Base 32.– Justificación y pago.

Laguntzak zuzenean erakunde onuradunei ordainduko zaizkie, eta bi ordainketatan egiteko aukera egongo da, honako modu honetan:

El abono de las ayudas se realizará directamente a las entidades beneficiarias de las mismas, y podrá fraccionarse en dos pagos del siguiente modo:

1.– Lehen ordainketa bat, dirulaguntzaren guztizko zenbatekoaren % 50 gehienez, diruz lagun zitezkeen gastu onetsiei buruzko fakturak eta frogagiriak aurkeztu ondoren.

1.– Un primer pago, que no podrá ser superior al 50 % de la cuantía total de la subvención, previa presentación de facturas y justificantes de pagos relativos a gastos subvencionables aprobados.

2.– Zenbatekoaren gainerakoaren ordainketa edo, hala badagokio, dirulaguntza osoa, laguntza behar den bezala erabili dela justifikatu ondoren. Honako agiri hauek aurkeztuko dituzte horretarako:

2.– El abono de la cuantía restante o, en su caso, de la totalidad de la subvención, se realizará una vez justificado el correcto destino de la ayuda, que se acreditará con la presentación de la siguiente documentación:

a) Jarduketaren ondorioz azkenean lortutako emaitzen berri jasotzen duen memoria. Jarduketaren izaeraren arabera, emaitza horietan jaso beharko dituzte zer partaidetza izan den, bertan ezarritako lan-lerroak, etorkizuneko konpromisoak, nekazaritza-sektoreko emakumeen eta gizonen berdintasunean zer eragin duen eta ondorioak.

a) Una memoria que recoja los resultados finalmente obtenidos de la actuación. En función de la naturaleza de la actuación, estos resultados deberán recoger la participación que ha habido, líneas de trabajo establecidas tras la misma, compromisos a futuro, incidencia en la igualdad de mujeres y hombres del sector agrario y conclusiones.

b) Fakturak edo froga-balio bereko agiriak eta ordainketa-ziurtagiriak; horiek laguntzaren onuradunaren izenean egon beharko dute.

b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente y justificantes de pago, que deberán ser a nombre de la persona beneficiaria de la ayuda.

c) Erantzukizunpeko adierazpena, zeinetan adierazten baita fakturak eta frogagiriak ez direla aurkeztu beste laguntza-programa batzuk justifikatzeko. Aitzitik, baldin eta beste laguntza-programa batzuk justifikatzeko aurkeztu badira dokumentu horiek, zehaztu beharko da programak zein diren eta, faktura edo frogagiri bakoitzari dagokionez, zein den jasotako dirulaguntzaren ehunekoa (justifikazio-inprimakian jasota).

c) Declaración responsable en la que se manifieste que dichas facturas y documentos de valor probatorio no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales o, en su caso, la indicación del programa o programas subvencionales a los que hansido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo. (incluido en el formulario de justificación).

3.– Laguntzen onuradunek jarduerarekin lotutako gastu guztiak justifikatu beharko dituzte, eta ez, ordea, jasotako laguntzari dagokion zatia bakarrik. Justifikazio hori 2022ko urtarrilaren 28an egin beharko da beranduenez.

3.– Las personas beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a justificar la totalidad de los gastos de la actividad, y no solo la parte correspondiente a la ayuda recibida. Esta justificación deberá producirse a más tardar el 28 de enero de 2022.

II. ERANSKINA
ANEXO II
GENEROAREN PARTAIDETZA-DIAGNOSTIKOA EGITEKO ORIENTABIDEAK
ORIENTACIONES DE CARA A REALIZAR EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE GÉNERO

1.– Genero-diagnostiko batek helburu hauek ditu:

1.– Los objetivos de un diagnóstico de género son:

a) Erakundeak genero-ekitatea nola sustatzen duen baloratzea.

a) Valorar cómo la organización promueve la equidad de género.

b) Erakundean botere-harremanak nolakoak diren deskribatzea:

b) Describir cómo son las relaciones de poder en la organización:

– Parte hartzeko eta harremanak egiteko erak.

– Formas de participar y relacionarse.

– Erabakiak nola hartzen diren.

– Cómo se toman las decisiones.

– Lidergo mota.

– Tipo de liderazgo.

c) Bertan eta haren lanean desberdintasunak nola gertatzen diren atzematea.

c) Detectar cómo se producen desigualdades en ella y en su trabajo.

d) Adieraztea haren funtzionamenduan eta antolamendu-kulturan zer alderdi aldatu behar diren, erabakiak hartzeko organoetan emakumeen eta gizonen arteko partaidetza orekatua lortzeko.

d) Señalar aquellos aspectos de su funcionamiento y de su cultura organizativa que resulta necesario cambiar para alcanzar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisión.

2.– Generoaren partaidetza-diagnostikoak erakundean genero-desberdintasunak atzemateko azterketa egin behar du, genero-ikuspegia erantsita. Diagnostikoak erakundearen neurri eta arlo hauek aztertu behar ditu gutxienez:

2.– El Diagnóstico Participativo de Género, debe realizar un análisis destinado a detectar las desigualdades de género en la organización, incorporando la perspectiva de género. El diagnóstico dede examinar al menos las siguientes dimensiones y áreas de la entidad:

a) Erabakiak hartzeko eremuetarako sarbidea:

a) Aceso a los ámbitos de toma de decisiones:

– Nork parte hartzen duen eta nork ez.

– Quien participa y quien no.

– Nolako partaidetza dagoen.

– Cómo se participa.

– Lehentasunak ezartzeko prozesuak.

– Procesos por los que se establecen las prioridades.

Sexuaren arabera bereizitako datuekin lan egingo da, eta honako hauek hartuko dira kontuan, besteak beste: karguan emandako urteak, karguan emandako aldiak eta berritzeko prozesuen modua.

Se trabajará con datos desagregados por sexo y se tendrán en cuenta cuestiones como años en el cargo, tiempos en el cargo y forma de los procesos de renovación.

b) Lanaren barneko prozesuak: zereginen eta erantzukizunen banaketa, prozedurak, plangintza-prozesuak eta lanaren koordinazioa.

b) Procesos internos de trabajo: división de tareas y responsabilidades, procedimientos, procesos de planificación y coordinación del trabajo.

c) Komunikazioa: erabilitako komunikazio-kanalak eta -espazioak.

c) Comunicación: canales y espacios de comunicación utilizados.

d) Jarrerak: erakundean ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuaren aurrean hartutako portaerak edo jarrerak, erresistentziak, planifikatutako jarduketei emandako esanahiak.

d) Actitudes: comportamientos o posicionamientos de la organización ante el proceso de cambio organizacional pro-equidad, resistencias, significados otorgados a las actuaciones planificadas.

3.– Gainera, erakunde bakoitzaren ezaugarrien arabera, honako dimentsio eta arlo hauek aztertu ahal izango dira:

3.– Además, podrán facultativamente analizarse en función de las características de cada entidad las siguientes dimensiones y áreas:

a) Politikak: erakundearen balioak zehazten eta haren jarduketak kokatzen dituzten dokumentu gidariak.

a) Políticas: documentos rectores que definen los valores de la organización y enmarcan sus actuaciones.

b) Ekitatearen alde aurretiaz egindako lanaren ibilbidea: eragiten duten faktoreak, egindako ahaleginak eta genero-ekitatearen alde eginiko lanaren zailtasunak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak.

b) Trayectoria de trabajo previo pro-equidad: factores influyentes, esfuerzos realizados, dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades del trabajo pro-equidad de género realizado.

c) Antolamendu-kultura: botere-tipologia, lan eta enpleguaren nozioa, maskulinotasun hegemonikoaren eredua eta beste faktore batzuk.

c) Cultura organizacional: tipología de poder, noción de trabajo y empleo, modelo de masculinidad hegemónica y otros factores.

d) Erakundearen lanean genero-ikuspegia sustatzeari buruzko ikaskuntza eta horren ezagutzak eskuratzeko moduak.

d) Aprendizaje y formas de adquisición de conocimientos relativos a la promoción de la perspectiva de género en el trabajo de la organización.

4.– Partaidetza bidezko metodologiak erabili beharko dira diagnostikoa egiteko, eta erakundeko langileek, erabakiak hartzeko organoan egun dauden pertsonek batez ere, esku hartzeko neurriak hartu beharko dira.

4.– Para la realización del diagnóstico deberán utilizarse metodologías participativas y adoptarse medidas que garanticen la intervención del personal de la entidad, en especial, de las personas que forman el actual órgano de toma de decisión.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común