Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

182. zk., 2021eko irailaren 13a, astelehena

N.º 182, lunes 13 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4711
4711

AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta 2021. urterako deialdia egiten baita.

ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2021, ayudas para el traslado de explotaciones agro-ganaderas.

Landaguneetako herriguneetan nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategi zaharrak daude, jarduera-lizentziarik gabe, eta konpontzen zaila den arazoa eragin du horrek, horrelako ustiategiek ez baitute betetzen ingurumen-, osasun- eta hirigintza-araudi modernoa. Kasu batzuetan, agintari administratiboek edo judizialek ustiategi horien jarduera bertan behera uztea erabaki dute.

La existencia de explotaciones agro-ganaderas antiguas situadas en los cascos urbanos de núcleos rurales que no cuentan con licencia de actividad ha originado una problemática de difícil resolución, por el incumplimiento que supone de la moderna normativa medioambiental, sanitaria y urbanística. En algunos casos ello ha llevado a que se haya decretado el cese de la actividad de dichas explotaciones por parte de las autoridades administrativas o judiciales.

Jarduera bertan behera uzteak ustiategiei dakarzkien galerak eta ondorioak arindu nahian, haien titularrak kalte-ordainerako eskubidea izango duela xedatzen du Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko Legearen (abenduaren 23ko 17/2008 Legea) 10.2.a) artikuluak, betiere jarduera-lizentziarik ez duten ustiategien jarduera bertan behera uztea erabaki behar bada dena delako jarduera indarrean den araudiarekin bateraezina delako.

Para paliar las pérdidas y afecciones que el cese de la actividad supone para las explotaciones afectadas, la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, prevé en su artículo 10 apartado 2 a), que, para aquellas explotaciones sin licencia de actividad, cuando hubiese de decretarse el cese de la actividad por no ser conciliable con la normativa vigente, la persona titular podrá tener derecho a una indemnización.

Era berean, irailaren 22ko 55/2009 Dekretuak, nekazaritza-ustiategien arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituenak, honako hau xedatzen du 7. artikuluan: «Euskal Autonomia Erkidegoaren botere publikoek 2. artikuluko b) eta c) idatz-zatietan adierazitako abeltzaintzako ustiategietako instalazioak eta eraikinak eraberritzea eta lekuz aldatzea bultzatuko dute, dekretu honen eranskinean ezarritako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak arian-arian betetze aldera. Horretarako, laguntzak eta dirulaguntzak ezarri ahalko dira. Laguntzak emateko orduan, lehentasuna izango dute ebazpen edo epai baten indarrez lekuz aldatzera behartuta dauden ustiategiek».

Asimismo, el Decreto 55/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higienico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones agrarias, dispone en su artículo 7 que «los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsarán y fomentarán la reforma y traslado de las instalaciones y/o edificaciones de las explotaciones ganaderas contempladas en las letras b) y c) del artículo 2 con la finalidad de que cumplan progresivamente las exigencias técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales previstas en el anexo del presente Decreto. A estos efectos, se podrán establecer ayudas y subvenciones con dicho objeto. En la concesión de estas ayudas, se priorizará a las explotaciones cuyo traslado sea obligatorio por resolución o sentencia al respecto».

Europako araudiari dagokionez, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduak laguntzak xede horrekin emateko baimena ematen du, betiere baldintza jakin batzuk betetzen badira. Erregelamendu horren bidez nekazaritza- eta basogintza-sektoreetako eta landa-eremuetako zenbait laguntza-kategoria bateragarritzat jotzen dira barne-merkatuarekin Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

Por lo que se refiere a la normativa europea, el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014 (por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) permite la concesión de ayudas con esta finalidad siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Horrela, bada, agindu honen bidez, 2021 ekitaldirako laguntzen deialdia egiten da nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietarako, baldin eta jarduera-lizentziarik ez dutelako nekazaritza-jarduera utzi behar badute eta ustiategia indarrean dagoen araudia betetzen duen leku batera eramatea erabakitzen badute.

Así pues, mediante esta Orden se convocan para el ejercicio 2021 ayudas a explotaciones agro-ganaderas que deban cesar su actividad agraria por carecer de licencia de actividad, y decidan trasladar su explotación a una ubicación que cumpla con la normativa vigente.

Deialdia egitea baimentzen dute honako hauek: otsailaren 11ko 1/2021 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena; 18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzekoa eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzekoa, eta 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa).

La Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021; el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, (de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos); el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, (por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, permiten realizar esta convocatoria.

Agindu honetan jasotako laguntzei aplikatuko zaie, halaber, honako hau: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoa.

Asimismo, a las ayudas previstas en esta Orden les será de aplicación Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Horiek horrela, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea eta helburua.

Primero.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen xedea da ustiategietarako 2021. urteko laguntzak emateko deialdiaren oinarriak ezartzea, betiere agintari judizialen ebazpen bidez jarduera bertan behera utzi behar badute eta ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen badute, Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren babesean. Erregelamendu horren bidez nekazaritza- eta basogintza-sektoreetako eta landa-eremuetako zenbait laguntza-kategoria bateragarritzat jotzen dira barne-merkatuarekin Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases de la convocatoria para el año 2021 ayudas a explotaciones que deban cesar su actividad por resolución de las autoridades judiciales, y decidan trasladar su explotación a una ubicación que cumpla con la normativa vigente, al amparo del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzen helburua da ukitutako ustiategiak birkokatzea ahalbidetzea.

2.– La finalidad de las ayudas previstas en esta Orden es posibilitar la reubicación de las explotaciones afectadas.

Bigarrena.– Onuradunak eta betekizunak.

Segundo.– Personas beneficiarias y requisitos.

1.– Laguntza hauen onuradun izan ahalko dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien titularrak, baldin eta agintari judizialen ebazpen baten bidez jarduera, egungo kokalekuan, bertan behera uztera behartuta badaude eta beren ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen badute.

1.– Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas titulares de explotaciones agro-ganaderas obligadas a cesar su actividad en su ubicación actual por resolución de las autoridades judiciales y decidan trasladar su explotación a una ubicación que cumpla con la normativa vigente.

2.– Laguntza hauen onuradun izateko, eskabidea egiten dutenek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

2.– Para poder ser beneficiarias de estas ayudas las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Nekazaritzako ustiategi baten titularrak izatea eta berau EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egotea.

a) Ser titulares de una explotación ganadera y estar registrada en el Registro General de Explotaciones Agrarias del País Vasco.

b) Agintari judizialen ebazpen bat izatea, jarduera egungo kokapenean bertan behera uztera behartzen duena.

b) Contar con una resolución de las autoridades judiciales que obliga al cese de la actividad en su actual ubicación.

c) Ustiategia beste leku batera eramatea, dagokion jarduera-lizentziarekin.

c) Trasladar la explotación a una ubicación nueva con la correspondiente licencia de actividad.

d) Ustiategia Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatzea.

d) Inscribir la explotación en el Registro General de Explotaciones agrarias del País Vasco.

e) Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad social y al corriente de pago de obligaciones de reintegro de subvenciones.

f) Jakinaraztea diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten ala ez administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, eta eskuratu duten ala ez. Hala bada, laguntza ematen duen erakundearen identitatea eta laguntzaren zenbatekoa jakinarazi beharko dira.

f) Comunicar si ha solicitado o no, y si se ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier administración pública o ente, tanto público como privado. En caso afirmativo, se deberá comunicar la identidad de la entidad concedente de la ayuda y su importe.

3.– Honako hauek ezin izango dira laguntza hauen onuradun izan:

3.– No podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas:

a) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan jasotako egoeraren batean daudenak.

a) Quienes se encuentren incursos en alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen epai irmoren batekin zigortuta edo kondenatuta daudenak, eta horretarako legezko debekuren bat dutenak, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 4/2005 Legearen (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

b) Quienes se encuentren sancionadas o condenadas, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza izan, ekainaren 26ko 1/2014 Legean (Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituena) ezarritako kasuren batean sartuta daudenak.

c) Quienes estén incursas, bien sea la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

d) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) IV. tituluan aipatzen diren arau-hausteen zigorra ezarri zaienak eta Eusko Legebiltzarraren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legean (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako Lege Organikoan (martxoaren 22ko 3/2007 Legea) jasotako egoerak betetzen ez dituztenak.

d) Quienes hayan sido sancionadas por las infracciones a que se refiere el Título IV de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, al igual que las que incurran en los supuestos contemplados en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Hirugarrena.– Eskabideak, aurkezteko epea eta agiriak.

Tercero.– Solicitudes, plazo de presentación y documentación.

1.– Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari aurkeztuko dizkiote eskabideak, eta hilabeteko epea egongo da horretarako, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes se presentarán ante el Director de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona juridikoek bide elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dute eskabidea. Pertsona fisikoek aurrez aurre zein bide elektronikoa erabiliz aurkez ditzakete eskabideak. Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke eta.

2.– Las personas jurídicas deberán presentar la solicitud de manera electrónica. Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskabideak bide elektronikoz nahiz presentzialez aurkezteko, inprimaki-eredu normalizatua erabiliko da. Ebazpen-zati honen 3. apartatuan jasotako helbideetan dago eredu hori.

Las solicitudes, tanto por el canal electrónico como por el presencial, se presentarán mediante instancia según el modelo normalizado que está disponible en las direcciones electrónicas mencionadas en el apartado 3 de este resuelvo.

a) Eskabideak aurrez aurre aurkeztuz gero, zuzenean aurkeztuko dituzte Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren bulegoetan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), edo Zuzenean Zerbitzuan, aldez aurretiko zita eskatuta (honen bidez: https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean/), edo aurretiko zita eskatzeko edo ezeztatzeko baino ez den telefonoaren bitartez (945 01 90 00), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 16.4 artikuluak xedatzen dituen tokietariko edozeinetan, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuarekin.

a) En caso de presentar la solicitud de forma presencial, las solicitudes se presentarán, bien directamente en las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, sitas en la calle Donostia-San Sebastián n.º 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, bien en el Servicio Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa 945 01 90 00, o bien en cualesquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y conforme a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

b) Eskabidea elektronikoki aurkeztuz gero, hurrengo 3. atalean adierazitakoaren arabera jardungo da.

b) En caso de presentar la solicitud de forma electrónica se procederá según lo indicado en el siguiente apartado 3.

3.– Euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira eskabideak elektronikoki. Eskabide-eredua (agindu honen eranskinean aurreikusitako edukiarekin bat etorri beharko da), eskabidea izapidetzeko zehaztapenak eta gainerako dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren helbide hauetan egongo dira eskuragarri:

3.– La presentación electrónica de las solicitudes se realizará a accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus El modelo de solicitud, que deberán ser conformes al contenido previsto en el anexo de esta Orden, las especificaciones sobre como tramitar la solicitud, y demás documentación estarán disponibles en las siguientes direcciones de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Eskaera egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de «mi carpeta» de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Helbide hauetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak:

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en las siguientes direcciones:

4.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak.

4.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da eskabidearekin batera:

5.– Con la solicitud se presentará la siguiente documentación:

a) Hirugarrenen alta. Egoitza elektronikoan izapidetu ahal izango da, esteka honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

a) Alta de tercero. Se podrá tramitar en la sede electrónica en este enlace: https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-tramite/es/

b) Ustiategia EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta dagoela azaltzen duen ziurtagiria.

b) Certificado de que la explotación está inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias del País Vasco.

c) Jarduera egungo kokapenean bertan behera uztera behartzen duen agintari judizialen ebazpenaren kopia.

c) Copia de la resolución de las autoridades judiciales que obliga al cese de la actividad en su actual ubicación.

d) Egin beharreko inbertsioa edo gastua deskribatzen duen memoria. Bertan, aurreikusitako gauzatze-epeak, kokalekua, finantzaketa eta proiektu teknikoa eta/edo aurrekontua adierazi beharko dira, behar beste xehatuta, eta/edo proformako fakturak.

d) Memoria descriptiva de la inversión o gasto a acometer en el que se incluya la previsión de los plazos de ejecución, localización, financiación, así como proyecto técnico y/o presupuesto debidamente detallado y/o facturas proforma.

e) Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak automatikoki eta ofizioz egiaztatuko ditu zerga-betebeharrak egunean dituela eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak, arrazoituta aurka egiten ez badu behintzat, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

e) La Dirección de Agricultura y Ganadería verificará automáticamente y de oficio los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, salvo que se oponga de manera motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

f) Erantzukizunpeko adierazpena, agindu honetan eskatzen diren baldintzak betetzen dituela eta aurkeztutako agiri guztiak egiazkoak direla dioena; ebazpen irmo baten bidez dirulaguntzak lortzeko aukera kentzen zaion zehapenik jaso ez badu; dirulaguntza eskatu duen ala ez, eta diruz lagun daitekeen gastu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik jaso duen ala ez, edozein administrazio publikotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik.

f) Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en la presente Orden y respecto de la veracidad de todos los documentos presentados; de no haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones; de si ha solicitado o no y si ha obtenido o no subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados.

g) Eta laguntza kuantifikatzeko, erakunde eskatzaileak aurkeztu nahi duen agiri osagarri oro.

g) Y cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al efecto de cuantificar la ayuda.

6.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Era berean, laguntza-eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legean (azaroaren 24ko 10/1982 Legea) ezarritakoaren arabera.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por las entidades solicitantes, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Dirulaguntza-eskabideek baldintza guztiak betetzen ez badituzte edo eskatutako agiri guztiak ez badituzte, erakunde interesdunari eskatuko zaio 10 eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 68. artikuluan xedatutako ondorioekin.

7.– Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la organización solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Horiek horrela, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio edo/eta informazio gehigarria eskatu ahal izango dio eskatzaileari, aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko.

8.– En cualquier caso, la Dirección de Agricultura y Ganadería podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

Laugarrena.– Finantzaketa eta emateko prozedura.

Cuarto.– Financiación y procedimiento de concesión.

1.– Agindu honetan jasotako laguntzak finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoek Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legean zehaztutako aurrekontu-kredituetan izango dute jatorria (105.000 euro zehazki).

1.– Los recursos económicos destinados a financiar las ayudas contempladas en esta Orden proceden de los créditos establecidos al efecto en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, y ascenderán a la cantidad de 105.000,00 euros.

2.– Laguntza horiek emateko prozedura segidako konkurrentzia bidezkoa izango da eta, beraz, espedienteak eskabideak aurkeztu diren ordenaren arabera aztertu eta izapidetuko dira; horiek behar bezala formulatu eta osatu diren ordenaren arabera ebatziko dira.

2.– El procedimiento de concesión de estas ayudas será la concurrencia sucesiva, de modo que los expedientes se examinarán y tramitarán conforme al orden de presentación de las solicitudes, y se resolverán en la medida y en el orden en que queden correctamente formuladas y completadas.

3.– Laguntzetara bideraturiko aurrekontua agortuz gero, egoera horren berri emango da Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen baten bidez, zeina argitara emango baita Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta ez da laguntza gehiago emango.

3.– En caso de que se agote el presupuesto destinado a estas ayudas, se dará publicidad de esta circunstancia mediante resolución del Director de Agricultura y Ganadería, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, y se paralizará la concesión de nuevas ayudas.

Bosgarrena.– Laguntzaren zenbatekoa eta bateragarritasunak.

Quinto.– Cuantía de la ayuda y compatibilidades.

1.– Laguntzaren zenbatekoa egin beharreko inbertsioaren % 100ekoa izango da, aurkeztutako proiektuaren arabera, eta gehienez 100.000,00 euro emango dira.

1.– El importe de la ayuda ascenderá hasta un 100 % de la inversión a realizar, según proyecto presentado, siendo el máximo a conceder el importe de 100.000,00 euros.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira lursaila erosteko gastuak, egin beharreko obra-proiektuak egiteko gastuak, eta obra egiteko beharrezko diren lizentziak eta baimenak lortzeko gastuak. Eta bete beharko dituzte Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 31. artikuluan ezarritako betebeharrak.

2.– Se consideran gastos subvencionables los relativos a la adquisición de terreno, a la realización de los proyectos de la obra a realizar, así como a licencias y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la obra. Debiendo cumplirse lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley, 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Laguntza horiek bateragarriak izango dira beste administrazio publiko, sail, organismo edo erakunde publiko zein pribatu batek emandako xede bererako laguntzekin, laguntzen pilaketak jardueraren kostuaren ehuneko ehun gainditzen ez badu eta gainfinantzaketarik ez badakar.

3.– Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, Departamento, Organismo o Entidad pública o privada, concedidas para el mismo fin, siempre y cuando la acumulación no supere el cien por cien del coste de la actividad y no dé lugar a una sobrefinanciación.

Seigarrena.– Kudeaketa, ebazpena eta publizitatea.

Sexto.– Gestión, resolución y publicidad.

1.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak kudeatuko ditu agindu honetan aurreikusitako laguntzak. Zeregin horien barruan diruz lagundutako jardueren kontrola eta jarraipena egin beharko ditu, orobat. Horrela, egoki iritzitako ikuskapenak egin ahal izango ditu zuzendaritzak, dirulaguntza lortu duten proiektuak modu egokian gauzatzen direla ziurtatzeko; horretarako, onuradunak eskatzen zaizkien agiriak eta informazioa aurkeztera behartuta daude.

1.– Las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente Orden corresponderán a la dirección de agricultura y ganadería. En el marco de dichas tareas le corresponderá igualmente el control y seguimiento de las actividades subvencionadas, pudiendo realizar cuantas inspecciones considere oportunas en orden a comprobar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas, a cuyos efectos las personas beneficiarias estarán obligadas a facilitar cuanta documentación e información les sea solicitada.

2.– Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak berariaz emandako ebazpenaren bidez emango edo ukatuko dira agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen. Beraren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango dio Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordeari hilabeteko epean, horrela xedatzen baitu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 121. eta 122. artikuluetan.

2.– La concesión o denegación de las subvenciones previstas en la presente convocatoria se efectuará mediante resolución del Director de Agricultura y Ganadería. Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Ebazpena, gehienez ere, 3 hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko zaie interesdunei, Agindu honek ondorioak dituenetik kontatzen hasita. Epe hori igaro ondoren ez bada ebazpena berariaz jakinarazi, eskabidea ezetsi dela ulertu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– La resolución deberá dictarse y ser notificada a las personas interesadas en el plazo máximo de 3 meses, contado desde que la presente Orden surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie onuradunei eta, horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian esleipendunen zerrenda eta emandako dirulaguntzen zenbatekoa argitaratuko dira urtean behin, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori).

4.– La resolución será notificada individualmente a cada persona beneficiaria, sin perjuicio de que con carácter anual se publique en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades beneficiarias y de las ayudas concedidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores, de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Zazpigarrena.– Onuradunen betebeharrak.

Séptimo.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunek beti bete beharko dituzte Dirulaguntzei buruzko Legearen (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 14. eta 46. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartuaren– 50. artikuluan ezarritako betebeharrak, bai eta honako betebehar hauek ere:

Las personas beneficiarias deberán cumplir, con carácter general, las siguientes obligaciones y las establecidas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Dirulaguntzaren onuradunak ez badio berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten laguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean, onartu egiten duela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días desde la fecha de notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Eskatutako informazio guztia ematea Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, jasotako laguntzak nola erabili diren eta haien helburuak bete diren fiskalizatzeko eginkizunetan.

2.– Facilitar a la Dirección de agricultura y ganadería, a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

3.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuk eskatzen badizkiote administrazioren bati edo erakunde publiko edo pribaturen bati helburu bererako, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari jakinarazi behar diote, eta, hala badagokio, eman egin dizkietela ere jakinarazi behar diote, idatzi baten bidez. Horren berri izan eta hamabost egun naturaleko epean egin beharko da jakinarazpen hori, eta, edozein kasutan, jasotako funtsei eman zaien erabilera justifikatu baino lehen.

3.– Comunicar por escrito al Director de agricultura y ganadería la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Esta comunicación deberá realizarse en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

4.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetako bat, objektiboa zein subjektiboa, aldatuz gero, horren berri ematea idatzi bidez Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari. Horren berri izan eta hamabost egun naturaleko epean egin beharko da jakinarazpen hori, eta, edozein kasutan, jasotako funtsei eman zaien erabilera justifikatu baino lehen.

4.– Comunicar por escrito al Director de agricultura y ganadería, la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá realizarse en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

5.– Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekintzetan erabil baitaitezke.

5.– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

6.– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean mantentzea. Laguntza honen organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du betebehar hori betetzen dela, onuradunen aldetik berariazko baimenik behar izan gabe; berariaz uko egiten zaionean salbu, kasu horretan, egiaztatu egin beharko baitu kontu hori.

6.– Mantenerse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El órgano gestor de la presente ayuda verificará automáticamente el cumplimiento de la presente obligación, sin necesidad de que medie consentimiento explícito para ello por parte de las personas beneficiarias; salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá acreditar dicho extremo.

7.– Inbertsio edo jarduketa horien finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea.

7.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de estas inversiones o actuaciones.

Hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28.2 artikulua aplikatuz.

Ello en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997 Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en relación con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Zortzigarrena.– Dirulaguntzen justifikazioa eta ordainketa.

Octavo.– Justificación y pago de las ayudas.

1.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 30. artikuluan ezarritako justifikazio- eta ordainketa-erregimenari jarraikiz, dirulaguntza ordainketa batean ordainduko da, dokumentazio hau bidali ondoren:

1.– Con sujeción al régimen de justificación y pago de las ayudas establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el abono de la subvención concedida se realizará en un pago una vez remitidas la documentación siguiente:

a) Diruz lagundutako jarduerak eragindako gastuen zerrenda sailkatu bat.

a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada.

b) Merkataritza-zirkulazio juridikoan baliokide diren fakturak edo dokumentuak, edo administratiboki eraginkorrak direnak, aurreko apartatuan aipatutako zerrendan jasotzen direnak, eta erakunde finantzarioak egindako ordainketaren ziurtagiria (egindako ordainketaren banku-ziurtagiria, aurkeztutako ordainagiriekin bat datorrena).

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado anterior y, la documentación acreditativa del pago (justificante bancario del pago realizado concordante con las facturas presentadas).

c) Inbertsioa gauzatzeari buruzko azken txosten teknikoa.

c) Informe técnico final de ejecución de la inversión.

d) Ustiategia kokapen berri batera lekualdatu izanaren egiaztagiria, dagokion jarduera-lizentziarekin.

d) Acreditación del traslado de la explotación a una ubicación nueva con la correspondiente licencia de actividad.

Ustiategia EAEko ustiategien erregistroan inskribatu izanaren egiaztagiria.

Acreditación de la inscripción de la explotación en el registro de explotaciones de la CAPV.

2.– Kudeaketa egokia eta artikulu honen 1. apartatuan aipatzen diren laguntzen ordainketa bermatzeko, justifikazio-agiriak aurkezteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik edo jarduerak bukatzen diren egunetik hasita, egun hori geroagokoa bada. Nolanahi ere, justifikazioa 2022ko urtarrilaren 20a baino lehen egin beharko da, eta inbertsioak 2021eko abenduaren 31 baino lehen amaitu beharko dira.

2.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas a las que se hace referencia el apartado 1 de este artículo, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa será de seis meses contados desde la notificación de la resolución de concesión o desde la fecha de finalización de las actividades si esta fuera posterior. En todo caso, la justificación deberá realizarse antes del 20 de enero de 2022, y las inversiones habrán tenido que finalizar antes del 31 de diciembre de 2021.

3.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak agiri gehiago eskatu ahal izango ditu beharrezkoa baderitzo, betiere arrazoiak emanda.

3.– La Dirección de agricultura y ganadería podrá solicitar, motivadamente, documentación adicional en caso de estimarlo necesario.

4.– Onuradunei dirulaguntza hauek ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen antzeko dirulaguntzak edo laguntzak direla eta bideratzen hasitako itzulera- edo zigor-prozedurak amaituta edukitzea.

4.– El pago de estas subvenciones a las personas beneficiarias quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de incumplimiento, reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

5.– Dirulaguntzak xede duen proiektua 2021. urtean zehar egiten ez bada, edo ezarritako epean hori egiaztatzeko agiriak aurkezten ez badira, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da.

5.– La no realización de las actividades objeto de subvención dentro del año 2021, o la falta de presentación de la documentación acreditativa, dará lugar a la pérdida del derecho a la percepción de la subvención.

Bederatzigarrena.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Noveno.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Beste edozein erakunde publiko nahiz pribatuk emandako dirulaguntzak eta laguntzak lortzen badira, hori justifikatu eta jakinarazi beharko zaio, idatziz, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari, egoera horren berri izan eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan, eta, edonola ere, jasotako funtsen erabilera justifikatu baino lehen. Horretarako, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak dagokion ebazpena aldatzeko ebazpena emango du, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berrira egokitzeko, eta, hala badagokio, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak arautzen duen itzulketa-prozedura hasiko du.

1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada y justificada por escrito al Director de agricultura y ganadería en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia, y, en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. A estos efectos, el Director de agricultura y ganadería, dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Dirulaguntza emateko kontuan izandako edozein baldintza aldatzen bada, eta, edonola ere, beste administrazio batzuen edo erakunde publiko edo pribatuen dirulaguntzak eskuratu baldin badira lehia bidez, edo, bestela, helburu bera aurrera eramateko bestelako diru-sarrera edo baliabideak lortu badira, laguntza ematea ekarri duen erabakia aldatu ahal izango da, betiere dirulaguntzaren arauak onuradun izateko ezartzen dituen gutxieneko baldintzak bete egiten baldin badira.

2.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta.

3.– Honako hauek hartuko dira funtsezko aldaketatzat:

3.– Se consideran modificaciones sustanciales:

a) Eskabidean hasieran ezarritako helbururen bat aldatzea edo ezabatzea.

a) Modificación o eliminación de alguno de los objetivos establecidos inicialmente en la solicitud.

b) Aurreikusitako jarduerak gauzatzeko epea.

b) Plazo de ejecución de las actuaciones previstas.

c) Gastu-kontzeptuak aldatzea, hasieran onartutako gastuez gain beste batzuk ere sartuz.

c) Cambio en los conceptos de gasto, incluyendo gastos distintos a los aprobados inicialmente.

d) Onuradunaren izaera juridikoa aldatzea.

d) Modificación de la naturaleza jurídica de la persona beneficiaria.

Aldaketak direla-eta ez da inoiz emandako laguntza handituko.

Las modificaciones nunca podrán suponer un aumento respecto de la ayuda concedida.

Aldaketak ez badira funtsezkoak, ez dute biderik emango laguntza emateko ebazpena aldatzeko.

Cuando las modificaciones no sean sustanciales, no darán lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la ayuda.

4.– Baldin eta diruz lagundutako jardueraren behin betiko eta benetako kostua onetsitako gastuaren aurrekontua (laguntza zehazteko baliatu zena) baino txikiagoa bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da, dagokion proportzioan, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen baten bidez, eta, ondoren, dirulaguntzaren ehunekoa oinarri berriari aplikatuko zaio.

4.– En el caso de que el coste definitivo real de la actividad subvencionada fuera inferior al presupuesto del gasto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución del Director de agricultura y ganadería en la proporción que resulte, aplicándose el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

Hamargarrena.– Atzera egitea eta uko egitea.

Décimo.– Desistimiento y renuncia.

1.– Eskatzaileak eskabide horretan atzera egiteko aukera izango du. Eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi baino lehen egin beharko du atzera. Atzera-egitea jasota uztea ahalbidetzen duen edozein bide erabiliz egin ahal izango da, baldin dagozkion sinadurak baditu, betiere. Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, guztiz onartuko du atzera-egite hori, eta prozedura bukatutzat joko du pertsona horri dagokionez.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud. Este desistimiento deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas. Se podrá realizar por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan. El Director de Agricultura y Ganadería, mediante resolución, aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento en lo que a esa entidad se refiera.

2.– Emandako laguntzari uko egin ahal izango dio onuradunak. Laguntza onartu ondoren eta gastua egiten bukatu aurretik egin ahal izango dio uko laguntzari, baldin eta Administrazioak ez badu inolako ordainketarik egin, betiere. Uko-egitea jasota uzten duen edozein bide erabiliz egin ahal izango da, baldin eta dagozkion sinadurak baditu. Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, berariaz onartuko du uko-egite hori, eta prozedura bukatutzat joko du pertsona horri dagokionez.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida. Esta renuncia podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida y antes de la finalización de la realización del gasto, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración. Se podrá realizar por cualquier medio que permita su constancia siempre que incorpore las firmas que correspondan. El Director de Agricultura y Ganadería, mediante resolución, aceptará de forma expresa la renuncia y declarará concluso el procedimiento en lo que a esa entidad se refiera.

Hamaikagarrena.– Ez-betetzeak.

Undécimo.– Incumplimientos.

1.– Ez-betetzeen kausak izango dira, gutxienez, hauek guztiak:

1.– Son causas de incumplimiento, al menos, las siguientes:

a) Agindu honetan ezarritako edozein betebehar ez betetzea, bai eta, hala badagokio, dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen diren baldintzak ere, eta horren ondorioz dirulaguntzaren xedea erabat indargabetzea; edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan edo Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan dirulaguntza itzuli behar izateko aurreikusitako egoeraren batean izatea.

a) Incumplir cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden; así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, desvirtuando en su totalidad la finalidad para la que se concedió la ayuda; o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco o 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

b) Laguntza emateko xedea ez betetzea edo mantentzea.

b) No cumplir o mantener la finalidad para la que se concedió la ayuda.

c) Laguntza emateko ebazpenean emandako laguntzaren xede den proiektuaren zenbatekoaren % 60 ez gauzatzea gutxienez.

c) No ejecutar como mínimo un 60 % del importe del proyecto objeto de la ayuda concedida en la resolución de concesión.

2.– Onuraduna aurreko letretan zerrendatutako ez-betetzeen kausetako baten egoeran balego, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak, 15 egun naturaleko epean, interesdunari entzunaldia emango dion ez-betetze espedientea egin ondoren, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala dagokionean, kobratu dituen laguntzak eta berandutze-interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan eta 2003ko Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 37. artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira. Aipatutako diru-zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

2.– Si la persona beneficiaria incurriera en cualesquiera causas de incumplimiento enumeradas en los párrafos anteriores, la Dirección de Agricultura y Ganadería, previo expediente de incumplimiento, en el que se dará audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15 días naturales, para que formule las alegaciones que estime oportunas, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda y en su caso, la obligación de reintegrar, total o parcial proporcionalmente al grado de ejecución realizado del proyecto, a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de subvenciones, de 17 de noviembre, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

3.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzultze-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

3.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden las personas interesadas podrán interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 28a.

En Vitoria Gasteiz, a 28 de julio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común