Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 2021eko irailaren 10a, ostirala

N.º 181, viernes 10 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4702
4702

AGINDUA, 2021eko uztailaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdi bat egiten baita 2021-2022 ikasturteko lanbide-heziketako ikasleen artean kultura ekintzailea sustatzeko laguntzak emateko.

ORDEN de 6 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para el fomento de la cultura emprendedora entre el alumnado de formación profesional, en el curso académico 2021-2022.

EAEren Autonomia Estatutuak (abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartua) 16. artikuluan ezartzen duenez, «Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian xedatutakoa betetze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza bere luze-zabalean, maila eta gradu guztietan, molde eta espezialitate orotan, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta bera gara dezaten lege organikoei kalterik egin gabe, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari aitortzen dizkion ahalmenei kalterik egin gabe eta hori betearazteko eta bermatzeko beharrezko den goi-ikuskaritzari kalterik egin gabe».

El Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 16 que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Beste alde batetik, bizialdi osoko ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeak II. kapituluan jasotzen du Lanbide-heziketako Sistema Integratua. Lege horren 21.1.a) artikuluan jasotako helburuen artean, honako hau dago: jarduera profesionalak garatzeko gaitasuna ematea; batetik, sustapen profesionaleko itxaropen pertsonalak ase ahal izateko eta, bestetik, produkzio-sistemaren prestakuntza-beharrizanei erantzuteko.

Por su parte, la Ley 1/2013, de 10 de octubre de aprendizaje a lo largo de la vida, dedica su capítulo II al Sistema Integrado de Formación Profesional. Entre los fines señalados en el artículo 21.1.a) de dicha Ley, se establece el relativo a: capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se puedan satisfacer tanto las expectativas personales de promoción profesional como las necesidades de cualificación del sistema productivo.

Horretarako, 21. artikuluaren 2.e) apartatuan, adierazten da Eusko Jaurlaritzak dagozkion neurriak hartuko dituela ekintzailetza-gaitasuna garatuko duten programak sartzeko prestakuntza-eskaintzan.

Para lo cual, en el mismo artículo 21, apartado 2.e), se establece que el Gobierno Vasco adoptará las medidas oportunas para incorporar a la oferta formativa programas que desarrollen la competencia emprendedora.

Beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 3. artikuluaren 2.c) apartatuan ezartzen denez, honako hauek izango dira, besteak beste, lanbide heziketako euskal sistemaren helburuak: berrikuntza, sormena, ekintzailetza-gaitasuna eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera sustatzea, bai hasierako lanbide heziketan, bai enplegurako lanbide heziketan.

Por su parte, la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, en su artículo 3, apartado 2.c), señala entre los objetivos prioritarios del sistema vasco de formación profesional, el relativo a fomentarla innovación, la creatividad, la capacidad de emprendimiento y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto en la formación profesional inicial como en la formación profesional para el empleo.

Era berean, aipatutako 4/2018 Legearen 8. artikulua ekintzailetza-ikaskuntzaren esparrukoa da, eta, artikulu horren 2. apartatuak adierazten duenez, ekintzailetzaren ikaskuntza-proiektuetan, konpetentzia berriak (sormenezkoak zein kontzeptualak) garatzeko ahalegina egingo da ikasleen artean, ekintzailetzaren kultura sustatzeko asmoz eta jarduera errealen araberako esperientzia praktikoetan oinarrituta.

Asimismo, la citada Ley 4/2018, dedica su artículo 8 al ámbito del aprendizaje en emprendimiento, y en el apartado 2 del citado artículo establece que en los proyectos de aprendizaje del emprendimiento se tratará de impulsar en el alumnado el desarrollo de nuevas competencias, de carácter tanto creativo como conceptual, orientadas al fomento de la cultura emprendedora y organizadas sobre la base de experiencias prácticas apoyadas en una actividad real.

Ildo berean, 4/2018 Legearen 9. artikuluaren 2. apartatuak dioenez, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide heziketaren arloan eskumena duen sailak berariaz bultzatuko du berrikuntzaren eta ekintzailetzaren eremuko ikaskuntza- eta sustatze-ekintzak sartzea, arlo horiek garatzeko beharrezkoa den prestakuntza ematea, eta bi eremu horiei lotutako proiektuak martxan jartzea.

En ese mismo sentido, el artículo 9 de la Ley 4/2018, en su apartado 2, determina que el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco fomentará específicamente la incorporación de acciones de aprendizaje e impulso en el campo de la innovación y del emprendimiento, la formación necesaria para su desarrollo, y la puesta en marcha de diferentes proyectos referidos a estos dos ámbitos.

Era berean, Lanbide Heziketako V. Euskal Planaren helburu eta ekintza-ildoetako batzuetan, ekintzailetzaren kultura sustatzea dago jasota. Hala, 1. esparru estrategikoa aipatu behar da: «Ikaskuntza 4.0 testuinguruan», 1. helburua: «Errendimendu Handiko Heziketa Zikloak finkatu eta hedatzea Euskadiko Lanbide Heziketan», 1.9 ekintza-ildoa, zeinaren helburua baita «Ekintzailetzaren kultura sustatzea, jarrerak aldatzeko eta, horrela, gaur egungo eta etorkizuneko gizartearen errealitatearekiko fidelagoak izango diren konpetentziak garatu ahal izateko».

En este mismo sentido, el V Plan Vasco de Formación Profesional, incluye en varios de sus objetivos y líneas de actuación el fomento de la cultura emprendedora. Así, procede señalar el Ámbito estratégico 1: «Aprendizaje en el contexto 4.0», Objetivo 1: «Consolidar y extender el modelo de ciclos de alto rendimiento en la Formación Profesional de Euskadi», la línea de actuación 1.9 que pretende «Fomentar la cultura emprendedora para generar un cambio de actitudes que favorezcan el desarrollo de competencias más acordes con la realidad de la sociedad actual y futura».

Testuinguru horretan, zenbait ekimen egin dira ekintzailetzaren kultura sustatzeko, eta ikasleek enpresa-arloko simulazio-proiektuak egitea da esparru horretako funtsezko jardueretako bat. Ikasketa-tresna horren bitartez, ikasleek zenbait konpetentzia garatzeko aukera dute, eta, modu horretan, profesional onak, enplegagarriak, pertsona aktibo eta ekintzaileak, edo intraekintzaileak izango dira, eta lan-merkatu aldakor eta ezegonkorrari egin ahal izango diote aurre. Era berean, sentsibilizazioa piztu dakieke, autoenplegua ere aukeretako bat izan dadin.

En este contexto, se han venido desarrollando diferentes iniciativas en relación con el fomento de la cultura emprendedora, siendo una de las actividades clave la realización de proyectos de simulación empresariales por parte del alumnado. A través de esta herramienta de aprendizaje el alumnado tiene la oportunidad de desarrollar diferentes competencias para ser buenas y buenos profesionales, empleables, personas activas y emprendedoras o intraemprendedoras que puedan enfrentarse al cambiante e inestable mercado laboral, e incluso sensibilizarles para que el autoempleo sea una opción más.

Horregatik, kontuan hartuta Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. titulua –Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren eremuko dirulaguntzak erregulatzeari buruzkoa–, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena, abenduaren 17ko, 698/1991 Dekretua, EAEko aurrekontu orokorren kargura diren dirulaguntzen berme eta itzulketen araubide orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen eskakizunak, araubidea eta betebeharrak zehazten dituena, eta aplikazio orokorreko gainerako xedapenak, honako hau

Por todo ello, teniendo en cuenta el Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, y de conformidad con lo establecido en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reíntegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión y demás disposiciones de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
DEIALDIAREN XEDEA ETA BALDINTZAK
OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y REQUISITOS

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

1.– Agindu honen xedea da ikastetxe pribatu itunduei zuzendutako laguntzak deitzea, 2021-2022ko ikasturtean ekintzailetzaren kultura sustatzeko ikastetxe horietako Erdi Mailako eta Goi Mailako Lanbide Heziketako heziketa-zikloren bateko 2. mailan dauden ikasleen artean.

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas a centros privados concertados para el desarrollo de proyectos que fomenten la cultura emprendedora entre el alumnado que esté cursando 2.º curso de un ciclo formativo de Grado Medio o de Grado Superior de Formación Profesional durante el curso 2021-2022, en dichos centros.

2.– Laguntza horiek dirulaguntza ez-itzulgarriak dira. Agindu honetan araubide juridikoari buruz xedatzen ez diren alderdietan, lege honek ezarritakoa aplikatuko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartua –bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak emandako laguntzen eta dirulaguntzen araubideari eta arau-hausteen eta zigorren erregimenari buruzko xedapenak– betiere Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrarekin eta azken horren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuarekin bat.

2.– Estas ayudas tienen naturaleza de subvención a fondo perdido. En todo lo no previsto en relación a su régimen jurídico será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en especial las disposiciones referentes al régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y las referidas al régimen de infracciones y sanciones, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. artikulua.– Kreditu erabilgarria.

Artículo 2.– Crédito disponible.

Helburu horretarako, 116.000,00 euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021eko Aurrekontu Orokorretan horretarako finkatutako aurrekontu-partidaren kontura.

A este fin se destinará la cantidad de 116.000,00 euros, que se financiarán con cargo a la partida presupuestaria establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

3. artikulua.– Onuradun izateko betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.

1.– Deialdian parte hartu ahal izango dute EAEko Erdi Mailako edo Goi Mailako Lanbide Heziketako heziketa-zikloak emateko baimen ofiziala duten ikastetxe pribatu itunduek, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan xedatutakoa betetzen badute.

1.– Podrá acogerse a esta convocatoria centros privados concertados, autorizados oficialmente para impartir ciclos formativos de grado medio o superior de Formación Profesional en la CAPV, que cumplan lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Ikastetxe onuradunek egunean egon beharko dute zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin dituztenak betetzeari dagokionez, eta dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharrei dagokienez. Betekizun hori betetzea beharrezkoa izango da onuradun izateko eta izaera hori dirulaguntzaren likidaziora arte mantentzeko.

2.– Los centros beneficiarios deberán estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. El cumplimiento de este requisito es necesario tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida.

Modu automatikoan eta behar beste aldiz egiaztatuko du organo kudeatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak egunean dauden, horretarako ikastetxe eskatzaileen baimenik behar izan gabe, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena).

El requisito de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los centros solicitantes, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Ikastetxe onuradunak berariaz egin ahalko dio uko baimenari, eskabide-inprimakian horixe adierazita. Kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan ezarritako baldintzen arabera. Errege Dekretu horren bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartu zen.

El centro beneficiario podrá denegar expresamente el consentimiento, en el impreso de solicitud. En tal caso, deberá aportar la certificación correspondiente en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Ezingo dira deialdira aurkeztu laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzearekin zigortuta daudenak, edo horretarako ezgaitzen dituen lege-debekuren bat dutenak, ez eta sexu-bazterkeriagatik zigortuta daudenak ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrena betez.

3.– No podrán concurrir a la presente convocatoria quienes se encuentren sancionados con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o estén incursos en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluidas las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

4. artikulua.– Jarduerak eta gastu finantzagarria.

Artículo 4.– Actividades y gasto subvencionable.

1.– Diruz lagunduko da eskaera egin duen ikastetxearen proiektu bat garatzea, ekintzailetzaren kultura sustatzeko asmoa duena, eta 2021-2022ko ikasturtean ikastetxe horretako erdi mailako eta goi mailako heziketa-zikloren bateko 2. mailan dauden ikasleei zuzenduta dagoena.

1.– La actividad subvencionable es el desarrollo de un proyecto del centro solicitante, con el objetivo de promover la cultura emprendedora, dirigido al alumnado que esté cursando 2.º curso de un ciclo formativo de grado medio o grado superior en dicho centro, durante el curso académico 2021-2022.

2.– Helburu hori lortzeko, ikastetxearen proiektuak enpresa-arloko simulazio-proiektuak jaso beharko ditu garatu beharreko jardueren artean. Proiektu horiek, hain zuzen ere, ikastetxearen proiektuan parte hartzen ari diren ikasleek egindakoak izango dira.

2.– Para el logro de dicho objetivo, el proyecto del centro deberá incluir entre las actividades a desarrollar proyectos de simulación empresarial que serán realizados por el alumnado que participe en el proyecto del centro.

3.– Enpresa-arloko simulazio-proiektuak modu indibidualean egin ahal izango dituzte ikasleek, edo zenbait ikasleren artean lankidetzan.

3.– Los proyectos de simulación empresarial podrán ser desarrollados de forma individual por un único alumno o alumna o por varios alumnos o alumnas en colaboración.

Edonola ere, enpresa-arloko simulazio-proiektuak garatzeko orduan, ikasleek ikastetxeko irakasleen laguntza eta aholkuak jasoko dituzte, eta ikasleek objektibotasunean, gardentasunean eta aukera-berdintasunean oinarrituta hartuko dute parte.

En cualquier caso, para el desarrollo de los proyectos de simulación empresarial el alumnado contará con el apoyo y el asesoramiento del profesorado del centro y la participación del alumnado se realizará en condiciones de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades.

4.– Enpresa-arloko simulazio-proiektuez gain, ikastetxearen proiektuak curriculumekoak ez diren prestakuntza-jarduerak ere jaso ditzake, ikasleen ekintzailetza-gaitasuna areagotzeko asmoz: ekimena, sormena, inteligentzia emozionala, erresilientzia, lidergoa, lorpenetarako orientazioa, komunikazioa... landuko dira jarduera horietan, ikastetxetik kanpoko profesionalen eskutik. Prestakuntza-ekintzetan, genero-ikuspegia hartuko da aintzat, eta bazter utziko da genero-rolen eta -estereotipoen erreprodukzioa.

4.– Además de los proyectos de simulación empresarial, el proyecto del centro podrá incluir actividades formativas, de carácter no curricular, dirigidas a incrementar las capacidades emprendedoras del alumnado: iniciativa, creatividad, inteligencia emocional, resiliencia, liderazgo, orientación al logro, comunicación... que serán impartidas por profesionales ajenos al centro. Las acciones formativas deberán considerar la perspectiva de género y deben evitar reproducir roles y estereotipos de género.

5.– Era berean, ikastetxeko ikasleen artean ekintzailetzaren kultura hedatzen lagunduko duten ekitaldiak egin ahal izango dira, deialdi honen bitartez garatutako enpresa-arloko simulazio-proiektuen zabalkundea egiteko beste ikastetxe batzuetan edo zuzkidura ekonomikoa jaso duen ikastetxearen udalerrian.

5.– Así mismo, podrán incluirse eventos que contribuyan a difundir la cultura emprendedora entre el alumnado del propio centro y que tengan como objetivo la difusión, en otros centros educativos o en el municipio donde se ubica el centro, de los proyectos de simulación empresarial desarrollados al amparo de la presente convocatoria.

6.– Ikastetxearen proiektua osatzen duten jarduera guztiak ikasleen eskola-orduetatik kanpora egingo dira. Irakasleek zuzeneko irakaskuntza-ordutegitik kanpora hartuko dute parte ekintzetan.

6.– Todas las actividades que componen el proyecto del centro serán realizadas fuera del horario lectivo del alumnado. La participación del profesorado tendrá lugar fuera de su horario de docencia directa.

7.– Honako hauek baino ez dira hartuko gastu diruz laguntzeko modukotzat: zalantzarik gabe, ikastetxearen onartutako proiektuan jasota dauden jardueren garapenari dagozkion gastuak, 2021eko abenduaren 17ra arte egindakoak. Gastu horien artean sartu ahal izango da enpresa-arloko simulazio-proiektuaren oinarrian dagoen produktuaren prototipoa garatzeko edo zerbitzua diseinatzeko erosketak egitea (material suntsikorra, tresna txikiak, lanabesak edo software zehatzak), hori ikastetxearentzako inbertsioa ez bada. artikulu honen 4. apartatuan jasota dauden eta curriculumekoak ez diren prestakuntza-jarduerak ere sartu ahal izango dira, bai eta, hala badagokio, zabalkunde-ekitaldiei dagozkien gastuak ere: azpiegiturak alokatzea (espazioak, standak...), ekitaldiaren zabalkunderako eta komunikaziorako kanpaina, liburuxkak edo diptikoak, besteak beste.

7.– Se considerarán gastos subvencionables exclusivamente los gastos que de manera indubitada correspondan al desarrollo de las actividades incluidas en el proyecto del centro que se apruebe, siempre que se realicen hasta el 17 de diciembre de 2021. Entre estos gastos se podrán incluir la compra de materiales fungibles, pequeñas herramientas, útiles o software específicos para el desarrollo del prototipo del producto o diseño del servicio, en que se base el proyecto de simulación empresarial y que no suponga una inversión para el centro. Se podrá incluir también, la contratación de las actividades formativas, de carácter no curricular, referidas en el apartado 4 del presente artículo, así como, en su caso, los gastos relativos a eventos de difusión, entre los que se podrán incluir: alquiler de infraestructuras (espacios, stands...), campaña de difusión y comunicación del evento, folletos o dípticos.

Edonola ere, gastu horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 30/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa bete beharko dute.

En todo caso, dichos gastos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8.– Ezin izango da inbertsio-gasturik egin emandako laguntzaren kargura.

8.– No podrán realizarse gastos de inversión con cargo a la ayuda concedida.

5. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de las ayudas.

1.– Ikastetxe bakoitzeko esleitu ahal izango den zenbatekoa 10.000 eurokoa izango da, gehienez ere. Horretarako, ikastetxeak aurkeztutako proiektua eta jarduera bakoitzerako xehatutako aurrekontua hartuko dira kontuan.

1.– La cuantía máxima que podrá asignarse por centro será de 10.000 euros, teniendo en cuenta el proyecto presentado por el centro y el presupuesto desglosado para cada actividad incluida en el mismo.

2.– Gehienez ere, emandako laguntzaren zenbatekoaren % 40 eman ahal izango da 4. artikuluko 4. eta 5. puntuetan jasotako jardueretarako. Beraz, emandako laguntzaren % 60, gutxienez, ikasleek enpresa-arloko simulazio-proiektuak egitera bideratu beharko da.

2.– Podrá destinarse hasta un máximo del 40 % del importe de la ayuda otorgada para las actividades referidas en el artículo 4, apartados 4 y 5. Por tanto, deberá destinarse, al menos, el 60 % de la ayuda otorgada, a la realización por el alumnado de proyectos de simulación empresarial.

3.– Prestakuntza-jarduerek finantziazio hau jaso ahal izango dute: emandako prestakuntza-ordu bakoitzeko, gehienez ere, 100 euro.

3.– Las actividades formativas podrán ser financiadas hasta un máximo de 100 euros por hora de formación impartida.

6. artikulua.– Bateragarritasuna beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin.

Artículo 6.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Agindu honetan araututako laguntzak bateraezinak dira xede bera duten erakunde publikoen edo pribatuen dirulaguntzekin edo laguntzekin.

Las ayudas reguladas en la presente Orden son incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda de entidades públicas o privadas, que tuvieran el mismo objeto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKAERAK, AUKERAKETA ETA PROZEDURA
SOLICITUDES, SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

1.– Ikastetxe itunduek bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte prozedura honetako izapideak eskatu, kontsultatu eta egiteko.

1.– Los centros docentes concertados solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Izapidetze elektronikoa araututa dago, batetik, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan, eta, bestetik, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –PLATEA– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenean.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

2.– Deialdi honetako eskabideen aurkezpenari, justifikazioari eta gainerako izapideei buruzko argibideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri:

2.– La presentación de solicitudes, la justificación y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria están disponibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección:

Eskaria egin ondoko izapideak, bide elektronikoaren bitartez, honako helbide honetan egingo dira: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán, por canal electrónico, a través de la siguiente dirección: http://www.euskadi.eus/micarpeta

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

Artículo 8.– Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskaerak modu elektronikoan aurkeztu beharko dira euskadi.net-en egoitza elektronikoan: www.euskadi.eus/servicios/1068004

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de Euskadi.net: www.euskadi.eus/servicios/1068004

3.– Ikastetxeko legezko ordezkariari dagokio eskaera egitea, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariari zuzenduta.

3.– Corresponde a la persona que ostente la representación legal del centro realizar la solicitud, dirigida al director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

4.– Eskabideak eta haiei gehitutako dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dira, ikastetxeak aukeratutakoaren arabera. Era berean, eskaera egin duen ikastetxeak aukeratutako hizkuntza erabiliko da prozeduran, hala ezarrita baitago azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan (10/1982 Legea, Euskararen erabilera normalizatzeko Oinarrizko Legea).

4.– Las solicitudes y la documentación que las acompañe se podrán presentar en euskera o castellano, a elección del centro. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el centro solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación a presentar.

Ikastetxe eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

Los centros solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

1.– Behar bezala betetako eskabide-inprimakia, Agindu honen I. eranskina erabilita.

1.– Formulario de solicitud debidamente cumplimentado, según el Anexo I de la presente Orden.

2.– Ikastetxeak ekintzailetzaren kultura sustatzeko garatu nahi duen proiektua, Agindu honen II. eranskinean adierazitako edukiekin bat etorriz.

2.– Proyecto de fomento de la cultura emprendedora que el centro pretende desarrollar, de acuerdo con los contenidos que se señalan en el Anexo II de la presente Orden.

3.– Ikasleek egingo duten eta ikastetxearen proiektuan jasota dagoen enpresa-arloko simulazio-proiektu bakoitzeko, fitxa bat beteko da III. eranskineko eredua erabilita. Era berean, ikastetxearen proiektuan jasotako prestakuntza-ekintza bakoitzeko, fitxa bat beteko da IV. eranskineko eredua erabilita.

3.– Por cada proyecto de simulación empresarial que realizará el alumnado, incluido en el proyecto del centro se cumplimentará una ficha con arreglo al modelo del Anexo III. Asimismo, por cada acción formativa incluida en el proyecto del centro se cumplimentará una ficha siguiendo el modelo del Anexo IV.

10. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Laguntzak lortzeko eskabideak oso-osorik betetzen ez badira, edo eskabidearekin batera aurreko artikuluan zehaztutako dokumentazioa aurkezten ez bada, eskatzaileari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko, edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta, gainera, esango zaio aurrekoa egin ezean, eskabideari uko egiten diola ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaren araberako ebazpena eman ondoren.

Si las solicitudes de ayuda no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la persona solicitante, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Organo izapidegilea eta kudeatzailea.

Artículo 11.– Órgano de instrucción y gestión.

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzak izapidetzea eta kudeatzea.

Corresponde al director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados la instrucción y gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

12. artikulua.– Hautaketa-irizpideak eta puntuazioa.

Artículo 12.– Criterios para la selección y puntuación.

1.– Deialdiko laguntzak eskuratu ahalko dituzte ikastetxe pribatu itunduek, baldin eta, eskabidea garaiz eta forman aurkeztuta, Agindu honen 3. artikuluko eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen badute.

1.– Podrán acceder a las ayudas objeto de convocatoria los centros privados concertados que habiendo presentado su solicitud en tiempo y forma acrediten en los términos previstos en esta Orden reunir los requisitos previstos en el artículo 3 de la presente Orden.

2.– Deialdi honen barruko laguntzak lehia-prozedura bidez emango dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen EAEko administrazio publikoaren laguntzen eta dirulaguntzen araubidea arautzen duen 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49, artikuluan xedatutakoa betez.

2.– El procedimiento de concesión de las ayudas objeto de la convocatoria será el de concurrencia competitiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que regula el régimen de ayudas y subvenciones de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horrenbestez, artikulu honen 3. apartatuko hautaketa-irizpideak aplikatuta, eskabideen arteko hurrenkera finkatuko da, eta Agindu honen 2. artikuluan ezarritako kreditu erabilgarriaren eta 5. artikuluan finkatutako mugen arabera, balorazio onena eskuratu duten eskabideei emango zaie laguntza, kreditu erabilgarria agortu arte.

Por tanto, mediante la aplicación de los criterios de selección del apartado 3 del presente artículo, se establecerá una prelación entre las solicitudes y, de acuerdo con el crédito disponible establecido en el artículo 2 de la presente Orden y los límites fijados en su artículo 5, se adjudicarán las ayudas a aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración, hasta agotar el crédito disponible.

3.– Hautaketa-irizpideak honako hauek izango dira:

3.– Los criterios de selección serán los siguientes:

1) Ikastetxearen proiektuan sartutako enpresa-arloko simulazio-proiektuen balorazioa.

1) Valoración de los proyectos de simulación empresarial incluidos en el proyecto del centro.

Puntuazio jakin bat emango zaio ikastetxearen proiektuan sartutako enpresa-arloko simulazio-proiektu bakoitzari, ondorengo apartatuen arabera. Kontzeptu honengatik lortutako azken puntuazio osoa modu honetan aterako da: enpresa-arloko simulazio-proiektu bakoitzari emandako puntuazio indibiduala, zati ikastetxearen proiektuan sartutako enpresa-arloko simulazio-proiektu guztien kopurua.

Se otorgará puntuación diferenciada a cada uno de los proyectos de simulación empresarial incluidos en el proyecto del centro, con arreglo a los apartados siguientes. La puntuación total final por este concepto se obtendrá de dividir la puntuación individual otorgada a cada proyecto de simulación empresarial entre el número total de proyectos de simulación empresarial incluidos en el proyecto de centro.

a) Definitutako negozio-ideia eta balio-proposamena: (gehienez 7 puntu).

a) Idea de negocio y propuesta de valor definida: (máximo 7 puntos).

– Negozio-ideia eta balio-proposamena definitzea. (5 puntu).

– Definir idea de negocio y propuesta de valor. (5 puntos).

– CANVAS negozio-ereduak jasotzen duen dokumentua eranstea. (2 puntu).

– Adjuntar el documento que recoja el modelo de negocio CANVAS. (2 puntos).

b) Enpresa-arloko simulazio-proiektua: (gehienez 13 puntu).

b) El proyecto de simulación empresarial: (máximo 13 puntos).

– Horretan ari diren edo esparru horretan aurretiazko esperientzia duten ikasleen heziketa-zikloarekin dago erlazionatuta: 1 puntu.

– Está relacionado con el ciclo formativo que está cursando el alumnado que lo realiza o tiene experiencia previa en ese ámbito: 1 punto.

– Lotuta dago teknologia aurreratuen erabilerarekin, hala nola: digitalizazioa (errealitate birtuala, errealitate areagotua, adimen artifiziala, etab.), konektagarritasuna, robotizazioa eta automatizazioa, zibersegurtasuna, datuen azterketa. 2 puntu.

– Está relacionado con la utilización de tecnologías avanzadas como la digitalización (realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, etc.), conectividad, robotización y automatización, ciberseguridad, análisis de datos. 2 puntos.

– Jasangarritasuna jorratzen du: energia-efizientzia, ekonomia jasangarria, ekonomia zirkularra, osasuna 4.0, Biozientzia eta Bioteknologiak, etab. 2 puntu.

– Trabaja la sostenibilidad: eficiencia energética, economía sostenible, economía circular, salud 4.0, Biociencias y Biotecnologías, etc. 2 puntos.

– Proiektua industria-sektoreko enpresa bat sortzera bideratuta dago, eta/edo zerbitzu aurreratuen arlokoa da. 2 puntu.

– El proyecto está dirigido a la creación de una empresa del sector industrial y/o trabaja en el campo de los servicios avanzados (SSAA). 2 puntos.

– Lotuta dago Garapen Jasangarriko Helburuen garapenarekin, eta/edo gizarte-ekonomiaren baloreak jorratzen ditu. 2 puntu.

– Está relacionado con el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o trabaja los valores de la economía social y sus valores. 2 puntos.

– Dibertsitatea duten eta bazterketa-arriskuan dauden kolektiboak gizarteratzen laguntzen du, edo pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko osagai soziala dauka: 2 puntu.

– Contribuye a la integración social de diversidad y colectivos en riesgo de exclusión o cuenta con un componente social centrado en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de las personas. 2 puntos.

– Ez du genero-rolik eta -estereotiporik erreproduzitzen, eta/edo emakumezkoen ekintzailetza sustatzen du: 2 puntu.

– No reproduce roles y estereotipos de género y/o fomenta el emprendizaje femenino: 2 puntos.

c) Enpresa-arloko simulazio-proiektuan planteatutako forma juridikoa: (gehienez 3 puntu).

c) Forma jurídica planteada en el proyecto de simulación empresarial: (máximo 3 puntos).

– Autonomoa edo ondasun-erkidegoa: 1 puntu.

– Autónomo/a o comunidad de bienes: 1 punto.

– SL, SA: 2 puntu.

– S.L., S.A.: 2 puntos.

– Koop. S., Lan S.: 3 puntu.

– S. Coop, S. Laboral: 3 puntos.

d) Produktuaren prototipoa edo zerbitzuaren diseinua garatzeko beharrizanak: (gehienez 3 puntu).

d) Necesidades para el desarrollo del prototipo del producto o diseño del servicio: (máximo 3 puntos).

– Beharrizanen aurrekontua: 1 puntu.

– Presupuesto de necesidades: 1 puntos.

– Beharrizanen justifikazioa: 2 puntu.

– Justificación de las necesidades: 2 punto.

2) Aurkeztutako proiektuaren inpaktua (10 puntu, gehienez):

2) Impacto del proyecto presentado (máximo 10 puntos):

a) Ikastetxeak emandako heziketa-zikloen kopurua, ikastetxearen proiektuari dagozkionak:

a) N.º de ciclos formativos impartidos por el centro, a los que implica el proyecto del centro:

– Zikloen % 100 inplikatzen badu: 5 puntu.

– Si implica al 100 % de los ciclos: 5 puntos.

– Zikloen % 50 inplikatzen badu: 2 puntu.

– Si implica al 50 % de los ciclos: 2 puntos.

– Zikloen % 30 inplikatzen badu: 1 puntu.

– Si implica al 30 % de los ciclos: 1 punto.

b) Heziketa-ziklo bateko 2. mailan dauden eta enpresa-arloko simulazio-proiektuak egingo dituzten ikasleak:

b) N.º de alumnos/as que cursan 2.º curso de un ciclo formativo que realizarán proyectos de simulación empresarial:

– Kopurua ikastetxeko 2. mailan dauden ikasleen % 70 baino gehiago bada: 5 puntu.

– Si este número supone más del 70 % del alumnado de 2.º del centro: 5 puntos.

– Kopurua baldin bada ikastetxeko 2. mailan dauden ikasleen % 70 edo gutxiago, eta % 40 baino gehiago: 2 puntu.

– Si este número es menor o igual que el 70 % y mayor que el 40 % del alumnado de 2.º del centro: 2 puntos.

– Kopurua baldin bada zikloetako 2. mailan dauden ikasleen % 40 edo gutxiago, eta % 25 baino gehiago: 1 puntu.

– Si este número es menor o igual que el 40 % y mayor que el 25 % del alumnado de 2.º de los ciclos: 1 punto.

13. artikulua.– Balorazio-batzordea:

Artículo 13.– Comisión de valoración.

1.– Balorazio-batzorde bat eratuko da aurkeztutako eskabideak aztertu, ebaluatu eta hautatzeko; kide anitzeko organo gisa jardungo du, eta hauek izango dira kideak:

1.– Para el análisis, evaluación y selección de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración, que actuará como órgano colegiado, y que estará compuesta por los y las siguientes miembros:

a) Batzordeburua: Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria.

a) Presidente: el Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

b) Bokalak:

b) Vocales:

– Pilar Díez Mintegui,TKNIKA, EAEko Lanbide Heziketarako Ikerketa eta Berrikuntza Aplikaturako Zentroko Ikaskuntza eta Goi Errendimenduaren Arlokoa.

– Pilar Díez Mintegui, del área de Aprendizajes y Alto Rendimiento de TKNIKA – Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco.

– Arantza Alvarez Rubio, TKNIKA, EAEko Lanbide Heziketarako Ikerketa eta Berrikuntza Aplikaturako Zentroko Ingurune Estrategikoko Berrikuntza Aplikatuaren Arlokoa.

– Arantza Alvarez Rubio, del área de Innovación Aplicada en Entornos Estratégicos de TKNIKA – Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco.

– Laura Oleaga Pérez de Mendiguren andrea, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzako teknikaria; idazkari-lanak egingo ditu, eta hitza izango du, baina botorik ez.

– Laura Oleaga Pérez de Mendiguren, técnica de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, que actuará como secretaria con voz pero sin voto.

14. artikulua.– Ebazteko, jakinarazteko eta publikotasuna emateko prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento de resolución, notificación y publicidad.

1.– Deialdi honetan aurkeztutako eskabideak prozedura bakar batean izapidetuko dira, eta prozedura hori ebaztea Lanbide Heziketako sailburuordeari dagokio, Balorazio Batzordeak hala proposatuta.

1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán en un único procedimiento, cuya Resolución, corresponde, a propuesta de la Comisión de Valoración, al Viceconsejero de Formación Profesional.

2.– Ebazpenak erabakiko du eskatutako laguntzak emango diren ala, hala badagokie, ukatu egingo diren; lehenengo egoeran, adierazi behar da zein den ikastetxe onuraduna, emandako laguntzaren zenbatekoa, eta diruz lagundutako proiektuaren izena. Ukatutako eskabideei dagokienez, ikastetxearen izena, proiektuaren titulua, eta laguntza zergatik ukatu den adieraziko du ebazpenak.

2.– La Resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el centro educativo beneficiario, la cuantía de la ayuda concedida y el nombre del proyecto subvencionado. En el caso de las denegadas recogerá el nombre del centro, el título del proyecto y las causas que fundamenten la denegación.

3.– Ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu jakinarazpen-ondorioak. Ebazpenek barnean hartuko dituzte alderdi hauek: emandako dirulaguntzen zerrenda, eta ukatuena, zenbatekoak adierazita lehen kasuan, eta ukatzeko arrazoiak bigarrenean. Prozeduratik kanpo utzi diren eskaeren zerrenda ere barnean hartuta egongo da.

3.– La Resolución adoptada se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente al de su publicación en dicho tablón. Las resoluciones incluirán la relación de las subvenciones concedidas, las denegadas y las excluidas del procedimiento, con indicación de las cuantías, en el caso de las concedidas, y de los motivos, en el caso de las denegadas y excluidas del procedimiento.

4.– Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpen-abisuak bidaltzea, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara mezuak bidaliz. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen eginaren ondoriorik izango.

4.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidos en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

5.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez du administrazio-bidea agortzen, eta interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute horren kontra Hezkuntzako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera.

5.– La Resolución a la que se refiere en el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Prozedura ebazteko eta ebazpena pertsona interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilekoa izango da, agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; epea igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, laguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutako ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de ayuda, a los efectos de los establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

15. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 15.– Abono de las ayudas.

1.– Emandako laguntzak bi zatitan ordainduko dira: lehena, emandako laguntza osoaren % 40, laguntza onartu ondoren ordainduko da, 18.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– El abono de las ayudas concedidas se realizará en dos pagos: el primero por importe del 40 % del total concedido, se realizará una vez aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 18.1.

Gainerakoa (% 60), berriz, justifikazioa 19. artikuluan adierazitako epean eta baldintzetan aurkeztu ondoren.

El pago del 60 % restante del importe de la subvención se realizará tras la presentación de la justificación en el plazo y condiciones que se indican en el artículo 19.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntza batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da ikastetxe onuradunei dirulaguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a los centros beneficiarios quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

16. artikulua.– Laguntza emateko baldintzak aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatzeak, eta, hala egokituz gero, helburu bererako edozein diru-sarrera edo baliabide lortzeak berekin ekarri ahal izango dute ebazpena aldatzea dirulaguntzaren araudian ezarritakoari jarraituz, betiere, haren onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en su caso, la obtención de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos para ser beneficiarios de esta.

2.– Ondorio horietarako, Lanbide Heziketako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du; ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren kopurua doitu egingo da, edo, hala egokituz gero, jasotako gehiegizko diru-kopurua itzultzeko aginduko da.

2.– A estos efectos, el viceconsejero de Formación Profesional dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

17 artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 17.– Incumplimientos y procedimiento de reintegro.

1.– Dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da eta, hala egokituz gero, jasotako zenbatekoa eta dagokion berandutze-interesa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, hauetako bat gertatuz gero:

1.– Se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el importe percibido más el interés de demora que corresponda, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Ikastetxe onuradunak aurkeztutako azken memoriatik ondorioztatzea jarduerak ez dituela lortu diruz lagundutako proiektuan proposatutako gutxieneko helburuak.

a) Que de la memoria final presentada por el centro beneficiario se deduzca que la actividad no ha alcanzado los objetivos mínimos propuestos en el proyecto subvencionado.

b) Agindu honetan eta hura garatzen duten ebazpenetan xedatutako edozein betebehar edo baldintza ez betetzea.

b) Que se incumpla cualquiera de las obligaciones, requisitos o condiciones establecidas en esta Orden y en las resoluciones que la desarrollen.

c) Ez betetzea Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontuen konturako dirulaguntzen onuradunen edozein betebehar. Betebehar horiek azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan jasota daude edo azaroaren 17ko dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 37. artikuluan.

c) Que se incumpla cualquiera de las obligaciones de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, recogidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre o en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Aldi berean erakunde publiko edo pribatuen beste edozein dirulaguntza jaso izana.

d) Que se haya obtenido de forma concurrente cualquier otra subvención de entidades públicas o privadas.

2.– Jasotako zenbatekoak itzultzeko eta berandutze-interesa eskatzeko, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Errege Dekretu Legegileak onartutako testu bategina), abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. tituluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 42. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.

2.– El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), por el Título II del Decreto 698/1991, de 17 diciembre y por el artículo 42 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IKASTETXE ONURADUNEN BETEBEHARRAK, JUSTIFIKAZIOA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
OBLIGACIONES DE LOS CENTROS BENEFICIARIOS, JUSTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

18. artikulua.– Ikastetxe onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de los centros beneficiarios.

Agindu honetan deitutako laguntzen onuradun diren ikastetxeek betebehar izango dituzte:

Los centros beneficiarios de las ayudas convocadas en la presente Orden deberán:

1.– Emandako laguntza onartzea. Alde horretatik, erakunde onuradunek, esleitzeko erabakia jakinarazi eta hurrengo hamar egun naturaleko epean berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación, no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Ikastetxeko Urteko Planean sartzea diruz lagundutako jarduerak.

2.– Incluir en el Plan Anual del Centro las actividades subvencionadas.

3.– Emandako dirulaguntza justifikatzea 19. artikuluan jasotakoaren arabera.

3.– Justificar la subvención concedida de acuerdo a lo recogido en el artículo 19.

4.– Dirulaguntza zertarako eman den, horretarako erabiltzea.

4.– Utilizar la subvención para el concreto fin para el que ha sido concedida.

5.– Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribaturengandik agindu honetako helburu bererako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik eskuratuz gero, horren berri eman beharko diote Lanbide Heziketako Sailburuordetzari.

5.– Comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración o ente, tanto público como privado, destinados a la misma finalidad que la contemplada en la presente Orden.

6.– Laguntza ematerakoan kontuan izandako gorabeheraren bat aldatzen bada, horren berri eman beharko diote Lanbide Heziketako Sailburuordetzari.

6.– Comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional la modificación de cualquier circunstancia que haya podido ser tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

7.– Jasotako dirulaguntzen berri emateko neurriak hartzea. Neurri horien euskarrietan –informatikoetan zein bestelakoetan– adierazpen hau sartuko dute: «Eusko Jaurlaritzak finantzatutako jarduera».

7.– Adoptar medidas de difusión de las subvenciones percibidas. Las citadas medidas de difusión deberán incluir en los soportes, tanto informáticos como de cualquier otro tipo, la siguiente expresión: «Esta actividad ha sido financiada por el Gobierno Vasco».

8.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

8.– Cumplir en todo caso las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluko gainerako betebehar guztiak betetzea; zehazki, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea haiek eskatzen duten edozein informazio, laguntzen xedea fiskalizatu ahal izan dezaten.

9.– Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

10.– Ikastetxe onuraduna ez badago alta emanda Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan, izapide hori bide elektronikoa erabiliz egin beharko du:

10.– En el caso de que el centro beneficiario no esté dado de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá realizar dicho trámite por el canal electrónico:

Gune elektroniko horretan, bertan dauden datuak aldatu ere egin ahal izango ditu. Ofizioz aztertuko da erakunde eskatzailea alta emanda dagoen erregistroan.

En dicho sitio electrónico también podrá modificar los datos existentes. Se comprobará de oficio si la entidad solicitante está dada de alta en el registro.

19. artikulua.– Laguntzak justifikatzea.

Artículo 19.– Justificación de las ayudas.

1.– 2022ko urtarrilaren 7a baino lehen, egindako gastuen justifikazioa aurkeztuko dute ikastetxe onuradunek, https://www.euskadi.eus/nire-karpeta atariaren bitartez: dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

1.– Los centros beneficiarios presentarán la justificación de los gastos realizados antes del 7 de enero de 2022, a través de http://www.euskadi.eus/micarpeta. La documentación a presentar será la siguiente:

a) Diruz lagundu den proiektuaren memoria ekonomikoa (V. eranskina).

a) Memoria económica del proyecto subvencionado (Anexo V).

b) Gastuen zerrenda sailkatua, eta bertan alderdi hauek zehaztuta: hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, zenbatekoa, zer datatan eman den, eta, hala badagokio, ordainketa-data. Hartu-agirien, fakturen eta, legez onartuta egonda, emandako dirulaguntzari egotz dakiokeen beste edozein gastu-frogagiriren kopia autentikoak, gastuen zerrenda sailkatuaren barnean badago.

b) Relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Copias auténticas de los recibos, facturas y cualquier otro justificante de gasto que, legalmente admitido, sea imputable a la subvención concedida, y que se ha incluido en la relación clasificada de los gastos.

c) Amaierako ebaluazio-memoria. Bilakaera eta emaitzak adieraziko ditu, aurreikusitako helburuekin alderatuta (VI. eranskina).

c) Memoria final de evaluación que recoja el desarrollo y los resultados obtenidos, en relación a los objetivos previstos (Anexo VI).

20. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 20.– Seguimiento.

1.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak diruz lagundutako jardueren segimendua egingo du, jarduera horiek benetan egin direla bermatzeko. TKNIKA - Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroko Ikaskuntza eta Goi Errendimenduaren Arloaren bitartez egingo da segimendua.

1.– La Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados realizará un seguimiento de las actividades subvencionadas, al objeto de garantizar la realización de las mismas, a través del Área de Aprendizajes y Alto Rendimiento del Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco - TKNIKA.

2.– Baldin eta, ikasturtean zehar, gorabeheraren bat gertatzen bada diruz lagundutako prestakuntza-jardueren garapenean, TKNIKAko Ikaskuntza eta Goi Errendimenduaren Arloak, komeni bada, egoki irizten dion txostena bidaliko dio Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari, agindu hau betearazteko neurriak har ditzan.

2.– En el caso de que a lo largo del curso se produjese cualquier incidencia que así lo aconsejase, en el desarrollo de cualesquiera de las actividades de formación subvencionadas, el Área de Aprendizajes y Alto Rendimiento de TKNIKA remitirá a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados el informe que considere oportuno, al objeto de que esta pueda tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente Orden.

21. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 21.– Evaluación.

TKNIKAko Ikaskuntza eta Goi Errendimenduaren Arloak, ikastetxeek igorritako amaierako memorian eta kontuan hartzekoa dela uste duen beste edozein datu edo txostenetan oinarrituta, lortutako emaitzen ebaluazio-memoria bidaliko dio Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari, laguntzak justifikatzeko epea amaitu eta 3 hilabeteko epean. Ebaluazio-memoria horretan, datu hauek egongo dira jasota: parte hartu duten ikastetxeen zerrenda, bakoitzak egindako jarduerak, eta onartutako jardueretan aurreikusitako helburuen betearazpen-maila. Era berean, proposatutako helburuen gutxienekoa bete ez denean, berariaz emango da egoera horren berri.

El Área de Aprendizajes y Alto Rendimiento de TKNIKA, en base a la memoria final remitida por los centros y a cualquier otro dato o informe que considere necesario recabar, enviará a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, en el plazo de 3 meses, tras la finalización del plazo de justificación de las ayudas, una memoria de evaluación de los resultados obtenidos en la que se hará constar la relación de centros participantes, las actividades realizadas por cada uno, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en las actividades aprobadas, y en el caso de que no se hayan alcanzado mínimamente los objetivos propuestos, se advertirá expresamente de esta circunstancia.

22. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 22.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: erakunde laguntzaileentzako eta lanbide heziketako ikastetxeentzako laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas y subvenciones a entidades colaboradoras y centros de formación profesional.

Arduraduna: Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Departamento de Educación.

Helburua: laguntza ekonomikoen eskaerak izapidetzea, parte-hartzaileak eta/edo interesdunak identifikatuta. Entitate laguntzaileetarako dirulaguntzak.

Finalidad: tramitación de solicitudes de ayudas económicas con identificación de intervinientes y/o personas interesadas. Subvenciones a entidades colaboradoras.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: gure web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/039900-capa2-es.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/039900-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

AZKEN XEDAPENAKo lehenengoa
DISPOSICIón final primera

Agindu honek jasotzen ez dituen alderdiak arautzeko, aplikatzekoak izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta laguntza eta dirulaguntza publikoei buruzko araudia.

En todo lo no previsto por la presente Orden será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EAEko Justizia Auzitegi Nagusiari, bi hilabeteko epean. Bi epeok agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira.

Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, ambos plazos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDEA
SOLICITUD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
EKINTZAILETZAREN KULTURA SUSTATZEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ENPRESA-ARLOKO SIMULAZIO-PROIEKTUAREN FITXA
FICHA DE PROYECTO DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
PRESTAKUNTZA-JARDUERAREN FITXA
FICHA DE ACTIVIDAD FORMATIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
MEMORIA EKONOMIKOA
MEMORIA ECONÓMICA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
AMAIERAKO EBALUAZIO-MEMORIA
MEMORIA FINAL DE EVALUACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común