Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

178. zk., 2021eko irailaren 7a, asteartea

N.º 178, martes 7 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
4661
4661

AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita «Non ikusten duzu Europa Euskadin?» argazki-lehiaketaren X. edizioaren deialdia.

ORDEN de 28 de julio de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se convoca la X Edición concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?».

Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzak «Non ikusten duzu Europa Euskadin?» argazki-lehiaketaren X. edizioaren deialdia egiten du. Ekimenaren xedea Europa EAEko gazteengana hurbiltzea da, eta, horretarako, euskal gazteak gonbidatzen ditu argazki batean irudikatzera Europak nola lagundu duen haien ingurunearen garapenean.

La Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos convoca la X Edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?», iniciativa que tiene como finalidad acercar Europa a los y las jóvenes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, invitándoles a plasmar en una fotografía su visión de cómo Europa ha contribuido al desarrollo de su entorno más cercano.

Lehiaketaren aurreko edizioak komunikazio-jardunbide egokiak izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan, ekintzaren lau helburuak lortze aldera:

Las anteriores ediciones del concurso se han revelado como una buena práctica de comunicación a nivel autonómico de cara a lograr los cuatro objetivos de la acción:

a) EAEko gazteei jakinaraztea EGEF funtsaren eskualde-garapenean parte hartzen duela EAEk. Funts horrek finantzatzen ditu EAEko lurraldearen garapen ekonomikoari bultzada ematen dioten inbertsio-jarduerak, proiektuak eta egindako ekimenak.

a) Dar a conocer a la juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi la participación en el desarrollo regional del FEDER, fondo que financia actividades inversoras, proyectos e iniciativas realizadas que dan impulso al desarrollo económico del territorio de esta Comunidad Autónoma.

b) Gazteengan interesa piztea Europarekin loturiko alderdietan eta gaietan, hurbilekoa zaien hizkuntza teknologikoa erabiliz.

b) Despertar el interés de los y las jóvenes en aspectos y temáticas relacionadas con Europa, empleando un lenguaje tecnológico próximo a ellos.

c) Gazteen artean informazio- eta komunikazio-teknologia berrien erabilera eta sare sozialen erabilera finkatzea, Europa eta Europako sarea hedatzeko bitarteko berri gisa.

c) Afianzar entre la ciudadanía joven el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y la utilización de las redes sociales como nuevo medio de difusión de Europa y su entramado.

d) Erreferentzia bihurtzea mezu publikoen hedapenean, eta, horretarako, komunikazio-jardueretan elementu berritzaileak gehitzea.

d) Convertirse en un referente en la difusión de mensajes públicos con la incorporación de elementos innovadores en sus actividades de comunicación.

Edizio berri honekin jarraipena ematen zaio, azken batean, EAEko gazteei EGEFek gure lurraldearen garapen ekonomikoan duen inplikazioa ezagutarazteko egitekoari, betiere sare sozialak erabiliz hedapen-baliabide gisa, nahiz eta tramitazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez egin ahalko den eta bozketa-sistema Irekia atarian garatuko den, IX. edizioan gertatu zen bezala.

Con esta nueva edición se continúa, en definitiva, con la labor de dar a conocer a la ciudadanía joven de la Comunidad Autónoma de Euskadi la implicación del FEDER en el desarrollo económico de nuestro territorio, valiéndose de las redes sociales como herramienta de difusión, si bien la tramitación podrá realizarse a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y el sistema de votación se desarrollará en el portal Irekia, tal como sucedió en la edición IX.

Aurreko edizioen kasuan bezalaxe, edizio honen % 50 EGEFek finantzatuko du.

Al igual que las anteriores ediciones, la presente también será cofinanciada al 50 % por el FEDER.

Horregatik, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 23ko 69/2021 Dekretuak 3.1 artikuluan ematen didan eskumenari jarraikiz, honako hau

Por ello, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 3.1 del Decreto 69/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y Hacienda,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– «Non ikusten duzu Europa Euskadin?» argazki-lehiaketaren X. edizioaren deialdia egitea, agindu honen eranskinean onartu eta zehazten diren oinarrien arabera.

Artículo único.– Convocar la X edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?», con arreglo a las bases que se aprueban y figuran en el anexo a esta Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatu beharreko lege-araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen legal aplicable.

Agindu honetan aurreikusita ez dauden alderdietarako, honako lege-testu hauetan bildutako aurreikuspen eta oinarrizko xedapenak aplikatuko dira: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua; Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; eta sektore publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko jardunaren eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretua.

En lo no previsto en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en las disposiciones básicas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público junto con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua aldizkari ofizial berean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Efectos.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2021.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

ERANSKINA, EKONOMIA ETA OGASUNEKO SAILBURUAREN AGINDUARENA, ZEINAREN BIDEZ EGITEN BAITA «NON IKUSTEN DUZU EUROPA EUSKADIN?» ARGAZKI-LEHIAKETAREN X. EDIZIOAREN DEIALDIA
ANEXO A LA ORDEN DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE CONVOCA LA X EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO «¿DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?»
«NON IKUSTEN DUZU EUROPA EUSKADIN?» ARGAZKI-LEHIAKETAREN X. EDIZIOARI DAGOZKION OINARRIAK
BASES CORRESPONDIENTES A LA X EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO «¿DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?»

Lehenengoa.– Xedea, organo kudeatzailea eta finantzaketa.

Primera.– Objeto, órgano gestor y financiación.

Deialdi honen xedea zera da, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) EAEn finantzatutako ekimenak edo proiektuak erakusten dituzten hiru argazki onenak saritzea, EAEn bizi diren gazteek egindako argazkiak, betiere.

La presente convocatoria tiene por objeto premiar las tres mejores fotografías realizadas por jóvenes residentes en Euskadi en las que se muestren iniciativas o proyectos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en nuestra Comunidad Autónoma.

Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzak antolatzen du lehiaketa, gazteen artean balioa emateko EGEFek gure lurraldearen garapen ekonomikoan duen inplikazioari. Organo hori da, halaber, deialdiaren kudeatzailea.

El concurso se organiza por la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos del Departamento de Economía y Hacienda con la finalidad de poner en valor entre la ciudadanía joven la implicación del FEDER en el desarrollo económico de nuestro territorio, siendo asimismo dicho órgano el gestor de la convocatoria.

Aurrekoak bezalaxe, X. edizio honen % 50 finantzatuko du EGEFek.

La presente edición X, al igual que las anteriores, será cofinanciada al 50 % por FEDER.

Bigarrena.– Parte-hartzaileek bete beharreko eskakizunak.

Segunda.– Requisitos a cumplir por las personas participantes.

1.– Honako eskakizun hauek betetzen dituztela egiaztatu beharko dute parte-hartzaileek argazkiak aurkezteko egunean:

1.– Las personas participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos a la fecha de presentación de las fotografías:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldaturik egotea.

a) Empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) 1996ko urtarrilaren 1etik 2007ko abenduaren 31ra bitartean jaioa izatea.

b) Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y 31 de diciembre de 2007.

c) Ez aritzea sexu-arrazoiengatik diskriminatzeagatik zigor administratibo edo penala betetzen edo ez egotea debeku horrekin zigortuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera.

c) No estar cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo ni estar sancionado con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, hala badagokio.

d) Hallarse, en su caso, al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.

e) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

e) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

f) Ez izatea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako egoera batean.

f) No encontrarse en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

2.– 18 urtetik beherako parte-hartzaileek, halaber, amaren, aitaren edo tutorearen aurretiko baimena izan beharko dute lehiaketan parte hartzeko, adingabe emantzipatuak ez badira, behintzat. Emantzipatuta egonez gero, formalki egiaztatu beharko dute egoera hori.

2.– Las personas participantes menores de 18 años de edad, excepto si se trata de menores emancipados deberán contar, además, con la autorización previa de su madre o padre o tutor o tutora para participar en el concurso. En el supuesto de emancipación, esta circunstancia deberá acreditarse formalmente.

3.– Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko du aurreko zenbakiko a), b) eta d) letretan ezarritako eskakizunak betetzen direla, elkarreragingarritasun-zerbitzuaren bitartez, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu. Hala izanez gero, interesdunak eskabide-formularioan gaitutako laukitxoa markatu beharko du, espresuki aurka dagoela adierazteko, eta interesdunak berak aurkeztu beharko du eskakizun horiek betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioa.

3.– La Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos comprobará de oficio el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) del apartado anterior, a través del servicio de interoperabilidad, salvo que la persona interesada se opusiese a ello. En tal caso, la persona interesada deberá marcar la casilla correspondiente habilitada en el formulario de solicitud para indicar su oposición expresa, y será ella misma quien deba aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales requisitos.

c), e) eta f) letretan jasotako eskakizunak eta 2. apartatuan jasotako eskakizuna –aurretiko baimena izatea– betetzeko, baliteke erantzukizunpeko adierazpena eskatzea, eta II. eranskineko dagokion laukia markatu beharko da horretarako.

El cumplimiento de los requisitos de la letra c) y e) f) y el de contar con la autorización previa del apartado 2 anterior será objeto de declaración responsable en el mismo formulario de solicitud de participación.

Hirugarrena.– Aurkeztu nahi diren argazkiek bete beharreko baldintzak.

Tercera.– Requisitos de las fotografías a presentar.

1.– EGEFren finantzaketa jasota EAEn egin diren proiektuak edo ekimenak erakutsi beharko dituzte argazkiek. Ekimen eta proiektu horiek ezagutzeko, parte-hartzaileek Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzak Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) deritzonari buruz ematen duen informazioa kontsultatu ahal izango dute euskadi.eus webgunearen bidez: https://www.euskadi.eus/eskualde-politika-2014-2020/web01-a2ogaeko/eu/

1.– Las fotografías deberán mostrar iniciativas o proyectos realizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi que hayan recibido financiación por parte del FEDER. Para conocer dichas iniciativas y proyectos, las personas participantes podrán consultar la información acerca del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que facilita la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos a través de euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/web01-a2ogaeko/es/contenidos/informacion/pre_2014_2020/es_def/index.shtml

Argazkiarekin batera testu bat aurkeztu ahal izango da. Ekimen edota proiektu horren eta EGEFetik jasotako laguntzen arteko erlazioa deskribatuko da testu horretan.

La fotografía podrá ir acompañada de un texto explicativo que describa la relación entre dicha iniciativa o proyecto y la ayuda del FEDER.

2.– Argazkiak formatu digitalean egingo dira, eta honako eskakizun hauek bete beharko dituzte:

2.– Las fotografías se realizarán en formato digital y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Gailu digitalarekin egindakoak izatea.

a) Haber sido realizadas con un dispositivo digital.

b) jpg artxiboak izatea.

b) Debe tratarse de archivos jpg.

c) Artxiboaren pisua gehienez 5 megabytekoa (MB) izatea.

c) El peso del archivo no debe sobrepasar un máximo de 5 megabytes (mb).

3.– Lehiaketan parte hartuko duten argazkiek originalak izan behar dute.

3.– Las fotografías que participen en el concurso deben ser originales.

4.– Parte-hartzaileak egindako eta haren jabetzako argazkiak baino ez dira onartuko.

4.– Únicamente se aceptarán fotografías realizadas por la persona participante y que sean de su propiedad.

5.– Parte-hartzaile bakoitzak gehienez bost argazki aurkez ditzake, eta, horretarako, identifikazio-kode bat emango zaio aurkezten duen argazki bakoitzeko.

5.– Cada persona participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías, para lo cual se le asignará un código identificativo por cada fotografía presentada.

6.– Parte-hartzaileek ezingo dituzte aurkeztu gustu txarreko argazkiak edo irudiko protagonistentzat iraingarriak izan daitezkeenak. Orobat, baztertu egingo dira edonolako indarkeria justifikatzen, horri garrantzia kentzen edo horretara bultzatzen duten edukiak.

6.– Las personas participantes no podrán presentar fotografías que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas para las personas protagonistas de la imagen. Así como aquellas que puedan difundir contenidos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de cualquier tipo.

7.– Ezin izango da aurkeztu, halaber, pertsonak beren sexuaren arabera giza duintasunean beheragoko edo goragoko aurkezten dituen argazkirik, ezta sexu-objektu huts gisa aurkezten dituen argazkirik ere.

7.– Tampoco podrán aportar fotografías que presenten a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, ni como meros objetos sexuales.

8.– Lehiaketatik kanpo utziko ditu sariak emateko eskumena duen organoak, aurreko apartatuetan aurreikusitako baldintzak betetzen ez dituzten argazkiak, eta interesdunari jakinaraziko zaio, eta jakinarazpena egiten denetik aurrera 3 eguneko epea emango zaio erreklamazioa aurkezteko.

8.– Las fotografías que no cumplan las condiciones previstas en los apartados anteriores serán excluidas por parte del órgano competente para la concesión de los premios, circunstancia que se notificará a la persona interesada, concediéndole un plazo de reclamación de 3 días desde dicha notificación.

Laugarrena.– Parte hartzeko eta argazkiak aurkezteko modua.

Cuarta.– Modo de participación y presentación de las fotografías.

1.– Lehiaketan parte hartu ahal izateko, interesdunek eskabide-orria bete beharko dute (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren https://www.euskadi.eus/servicios/1020104 helbide elektronikoan eskuragarri). Halaber, aurkeztu beharreko argazkia edo argazkiak erantsi beharko dituzte.

1.– Para participar en el concurso las personas interesadas deberán rellenar el formulario de solicitud disponible en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/servicios/1020104 de la sede electrónica de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, deberán adjuntar la fotografía o fotografías que presentan a concurso.

Helbide honetan eskuratu daitezke identifikazio eta sinadura elektronikorako egoitza elektronikoan onartutako bitartekoak:

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica están accesibles en la siguiente dirección:

2.– Parte-hartu ahal izateko, eskatzaileek honako hau adierazi behar dute formulario horren bidez:

2.– A efectos de dicha participación, las personas solicitantes, a través de dicho formulario, habrán de declarar lo siguiente:

a) Osorik ezagutzen eta onartzen ditu oinarri hauek, bai eta Irekia atarirako sarbidea eta haren erabilera arautzen duten pribatutasun-politika eta erabilera-baldintzak ere.

a) que conoce y acepta en su totalidad las presentes Bases, así como la política de privacidad y condiciones de uso que regulan el acceso y la utilización del portal Irekia,

b) Badaki aurkeztutako argazkiak lehiaketaren kanal sozialetan (Instagram, Facebook, Twitter eta Irekia) egongo direla ikusgai, eta hori onartzen du.

b) que conoce y acepta que sus fotografías sean visibles en los canales sociales del concurso: Instagram, Facebook y Twitter, así como en Irekia,

c) Eusko Jaurlaritzari baimena ematen dio bere izen-abizenak erabiltzeko lehiaketa honekin erlazionatutako jarduera publikoetan edo hedapen-jardueretan, sariaz aparteko bestelako eskubiderik, ordainketarik edo onurarik jasotzeko eskubiderik izan gabe, eta

c) que, de resultar premiada su fotografía, autoriza al Gobierno Vasco a utilizar su nombre y apellidos en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con el presente concurso, sin que, por ello, adquiera derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del premio,

d) Aurkeztutako argazkiak saririk lortu ez arren, balorazio onenak jaso dituzten hogeita hamarren artean badago, Eusko Jaurlaritzari baimena ematen dio argazki hori erakusteko, formatu fisikoan edo digitalean, erakusketa-areto batean, sariak banatzeko ekitaldiak iraun artean; halere, horrek ez dio inolako eskubiderik emango ordainsaririk edo inolako onurarik jasotzeko.

d) que, si su fotografía no resulta premiada, pero se encuentra entre las treinta mejores valoradas, autoriza al Gobierno Vasco a exponerla en formato físico o digital en una sala de exposiciones durante el acto de entrega de premios, sin que, por ello, adquiera derecho a remuneración u obtención de beneficio de ningún tipo y

e) Aurkeztu argazkia saritua bada, 3 urteko epean hura ustiatzeko eskubidea ematen dio Eusko Jaurlaritzari, modu ez-esklusiboan. Ustiapen-eskubide horiek saritutako lanak erreproduzitzeko, banatzeko, haien komunikazio publikoa egiteko, eraldatzeko eta egokitzeko baliatuko dira, lan horiek lehiaketa honekin lotutako zabalkunde jarduera publikoetan erabiltzeko.

e) que, de resultar premiada su fotografía, cede los derechos de su explotación al Gobierno Vasco de forma no exclusiva por un plazo de 3 años. Dichos derechos de explotación se refieren a su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y adecuación para su utilización en actividades públicas de difusión relacionadas con el presente concurso.

3.– Orobat, ziurtagiri digitalik ez duten pertsonek aurrez aurre ere egin dezakete tramitazioa; aurrez aurreko izapidetzeak honako hauek dakartza berekin:

3.– Asimismo para las personas que carezcan de certificado digital se podrá utilizar la tramitación presencial, que implica:

a) Internet bidez formularioa betetzea.

a) Rellenar el formulario a través de internet,

b) Argazkia edo argazkiak igotzea.

b) Subir la fotografía o fotografías,

c) Formularioa inprimatzea eta eskuz sinatzea.

c) Imprimir el formulario y firmarlo de forma manuscrita y

d) Formularioa sinatuta entregatzea Zuzenean-Herritarrei Arreta Emateko Zerbitzuak Bizkaian (Kale Nagusia 85, 48011 Bilbao), Gipuzkoan (Andia kalea 13, 20003 Donostia) eta Araban (Ramiro de Maeztu 10, behea, 01008 Vitoria-Gasteiz) dituen zerbitzuetan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako edozein bitarteko eta organotan.

d) Entregar el formulario firmado en los servicios de Zuzenean-Servicio de Atención Ciudadana, sitos en las siguientes dependencias Bizkaia (Gran Vía 85, 48011 Bilbao), Gipuzkoa (calle Andia 13, 20003 Donostia / San Sebastián) y Álava (Ramiro de Maeztu, 10 bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz) así como en cualquiera de los medios y órganos previstos en La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zuzenean zerbitzua erabiliz gero, aurretik hitzordua eskatu beharko dute 945 01 90 00 doako telefonoaren bidez, edo online, webgune honen bitartez: https://www.euskadi.eus/web01-ejqmatic/eu/zuzeneanwebbooking/#/preselect/services/4e32f48ac71d930bc3a94c121b2e7f70c51e7334641c37a75ca83489af89b8b1?lang=eu_es

En el caso de hacer uso del servicio Zuzenean, deberán concertar previamente una cita a través del teléfono 945 01 90 00 o de forma online a través de la web: https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean

4.– Eskabidean akatsik bada, hamar egun balioduneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko eskatu egingo dio organo kudeatzaileak interesdunari. Era berean, adieraziko zaio ezen, horrela egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzaren titularrak horretarako ebazpena eman ondoren.

4.– Si la solicitud adoleciera de algún defecto, el órgano gestor requerirá a la persona en cuestión para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por la persona titular de la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos.

Bosgarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.

Quinta.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko eta argazkiak onartzeko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

El plazo de presentación de solicitudes y admisión de fotografías será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Seigarrena.– Lehiaketaren garapena.

Sexta.– Desarrollo del concurso.

1.– Argazkiak aurkezteko epea amaitu ondoren, Hirugarren Oinarriko eskakizunak betetzen dituztenak Irekia atarian jarriko dira ikusgai 2021eko urriaren 25etik azaroaren 5era, herritarrek botoa eman dezaten. Zortzigarren oinarriko 2. puntuari jarraikiz, epaimahaiak saritutako hiru argazkiak aukeratuko ditu, Irekia atarian bozka gehien jaso duten 30 argazkien artean.

1.– Finalizado el plazo de admisión de fotografías, las obras presentadas que cumplan los requisitos de la Base Tercera, serán expuestas entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre de 2021 en Irekia, a fin de que puedan ser votadas por la ciudadanía. De conformidad con la Base Octava 2, el Jurado seleccionará las tres fotografías premiadas de entre las 30 que resulten más votadas en Irekia.

2.– Lehiaketaren kanal sozialetan ere ikusi eta iruzkindu ahal izango dira argazki horiek: www.instagram.com/federeuropaeuskadi/. Horretarako, parte hartzen duten gazteek, eskabide-formularioaren bidez eta laugarren oinarriko 2.b) artikuluaren arabera, onartu egin beharko dute beren argazkiak lehiaketaren kanal sozialetan ikusgai egotea: Instagram, Facebook, Twitter eta Irekia.

2.– Dichas fotografías podrán ser consultadas y comentadas asimismo en los canales sociales del concurso: www.instagram.com/federeuropaeuskadi/. A tales efectos, los y las jóvenes participantes habrán aceptado a través del formulario de solicitud y conforme establece la Base Cuarta.2.b) que sus fotografías sean visibles en los canales sociales del concurso: Instagram, Facebook y Twitter, así como en Irekia.

Hala ere, azken fasera igarotzeko baliozko eta beharrezko boto bakarrak Irekia atariaren bidez epean emandakoak izango dira. Horretarako; lehiaketaren kanal sozialetan emango da atari horretarako sarbide zuzena.

Sin embargo, los únicos votos válidos y necesarios para pasar a la fase final serán los emitidos en plazo a través de Irekia, para lo cual se facilitará acceso directo a este portal en los canales sociales del concurso.

3.– Eskabidea aurkeztu osteko izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» apartatuan egingo dira

3.– Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Zazpigarrena.– Sariak.

Séptima.– Premios.

1.– Hiru sari emango dira; lehenengo biak lehiaketaren epaimahaiak emango ditu; hirugarrena, berriz, Irekia webgunean boto gehien jasotzen dituenari emango zaio:

1.– Se otorgarán tres premios, los dos primeros por el jurado del concurso, y un tercero a la fotografía más votada en Irekia:

– Argazkirik onenaren lehen saria: Smartphone Samsung Note 10 Lite 6 GB + 128 GB, edo antzeko modeloa, gehienez 625 euroko balioa duena.

– Primer premio a la mejor fotografía: Smartphone Samsung Note 10 Lite 6 GB+ 128 GB, o modelo similar, cuyo importe no supere los 625 euros.

– Bigarren saria: Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 Bluetooth 40 mm, edo antzeko beste bat, gehienez 360 euroko balioa duena.

– Segundo premio: Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 Bluetooth 40 mm o similar, cuyo importe no supere los 360 euros.

– Hirugarren saria, boto gehien jaso duen argazkiari emana: Bullboat Urbanista Tokio hari gabeko botoi-entzungailu bluetoothdunak, edo antzekoak, gehienez 120 euroko balioa dutenak, edo Bose Soundlink micro Bluetooth bozgorailuak, edo antzekoak, gehienez 120 euroko balioa dutenak.

– Tercer premio a la fotografía más votada: auriculares de botón Bullboat Urbanista Tokio inalámbricos Bluetooth, o similar, cuyo importe no supere los 120 euros o Altavoz Bose Soundlink micro Bluetooth, o similar, cuyo importe no supere los 120 euros.

2.– Pertsona saritu bakoitzari sari bat eman ahalko zaio gehienez, eta aurreko apartatuan ezarritakoa gorabehera, epaimahaiaren lehen saria lortzen duen argazkiaren egileak aukera izango du lehen, bigarren edo hirugarren sariaren artean hautatzeko; bigarren saridunak, halaber, bigarren eta hirugarren sariaren artean aukeratu ahal izango du.

2.– No se podrá conceder más de un premio por persona premiada y, a pesar de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona autora de la fotografía que obtenga el primer premio del jurado podrá optar por recibir como premio entre el primer, segundo o tercer regalo; el segundo premiado podrá elegir entre el segundo o tercer premio.

Nolanahi ere, irabazleak beste sari bat jasotzea erabakitzen badu, ez du eskubiderik izango zegokion sariaren eta hartutako sariaren arteko aldea dirutan ematea erreklamatzeko.

En ningún caso, el ejercicio de tales opciones conllevará el derecho a reclamar la diferencia económica por haber optado al objeto de valor inferior de un premio distinto del concedido.

3.– Administrazio Publiko honek bere gain hartuko du, hala badagokio, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren konturako ordainketaren kostua, saridunei dagokiena.

3.– Esta Administración Pública asumirá, en su caso, el coste en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a la persona premiada.

Zortzigarrena.– Lehiaketaren epaimahaia eta saritutako argazkiak hautatzeko irizpideak.

Octava.– Jurado del concurso y criterios de selección de las fotografías premiadas.

1.– Hiru kidek osatuko dute epaimahaia:

1.– El jurado estará formado por tres miembros:

a) Rosanna Micciche, presidentea, Europako Batzordearen Eskualde eta Hiri Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren (DG Regio) ordezkari gisa.

a) Dña. Rosanna Micciche, la presidenta, en representación de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Regio) de la Comisión Europea.

b) Mikel Arrazola Arregi, Lehendakaritzaren Komunikazio Zuzendaritzako teknikaria (Eusko Jaurlaritza); epaimahaiko idazkaria ere izango da.

b) D. Mikel Arrazola Arregi, Técnico de la Dirección de Comunicación de Lehendakaritza, (Gobierno Vasco), que actuará, además, como secretario del jurado.

c) Ana Maria Iglesias Franco, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko teknikaria (Baliabide Orokorren Zuzendaritza), argazkilaritzan ezagutza handia duena (Eusko Jaurlaritza).

c) Dña. Ana Maria Iglesias Franco, Técnica del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno (Dirección de Recursos Generales) con amplios conocimientos en fotografía (Gobierno Vasco).

Kide horiek legedian aurreikusitako abstentzio- eta errekusazio-egoeren mende daude; alde horretatik, prozeduran interesa duen edozeinek aurkez dezake errekusazioa.

Tales miembros están sujetos a los supuestos de abstención y recusación legalmente previstos, pudiendo ejercitarse tal recusación por cualquier persona interesada en el procedimiento.

2.– Botoa emateko epea amaituta, hurrengo apartatuan aurreikusitako irizpideei jarraikiz, hirugarren oinarrian ezarritako irizpideak betetzen dituzten bi argazki hautatuko ditu epaimahaiak, Irekia atarian boto gehien jaso dituzten hogeita hamar argazkien artean. Boto gehien eskuratu duten argazkien artean parte-hartzaile batek argazki bat baino gehiago baditu, boto gehien izan dituena hautatuko da finalerako. Boto-berdinketarik gertatzen bada, epaimahaiak hautatuko du finalera joango den pertsonaren argazkia.

2.– Finalizado el plazo de votación, el jurado seleccionará, de acuerdo con los criterios previstos en el apartado siguiente, dos fotografías que cumplan las condiciones previstas en la Base tercera de entre las treinta más votadas en el portal Irekia. En caso de que la persona participante tenga más de una fotografía entre las más votadas, solo se seleccionará como finalista aquella que más votos haya recibido. En el supuesto del mismo número de votos, el jurado seleccionará la fotografía de la persona participante que será finalista.

3.– Saritutako argazkiak aukeratzeko, honako haztapen-irizpide hauek hartuko dira kontuan:

3.– En la selección de las fotografías premiadas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de ponderación:

a) Agerian jartzea Europar Batasunak egindako ekarpenaren garrantzia (20 puntu, gehienez).

a) Visibilidad de la importancia de la contribución de la Unión Europea (hasta 20 puntos).

b) Argazkien kalitate teknikoa: konposizioa, araztasuna, esposizioa, teknika edo baliabide fotografiko berritzaileak erabiltzea (10 puntu, gehienez).

b) Calidad técnica de las mismas: composición, nitidez, exposición, empleo de técnicas o recursos fotográficos innovadores (hasta 10 puntos).

c) Originaltasuna gaiari heltzeari dagokionez (10 puntu, gehienez).

c) Originalidad en la aproximación al tema (hasta 10 puntos).

d) Eragin eta erakargarritasun bisuala (10 puntu, gehienez).

d) Impacto y atractivo visual (hasta 10 puntos).

e) Emakumeen parte-hartze aktiboa eta bi sexuen presentzia orekatua eta irudi plurala erakustea, estereotipo sexistak alde batera utziz (10 puntu, gehienez).

e) Participación activa de las mujeres con una presencia equilibrada y una imagen plural de ambos sexos, al margen de estereotipos sexistas (hasta 10 puntos).

4.– Epaimahaiaren presidenteak organo eskudunari helaraziko dio sariak emateko proposamena, beste hogeita hamar parte-hartzaileen zerrenda ordenatuarekin batera, zerrenda horretako argazki bakoitzak lortutako balorazioari jarraikiz.

4.– La presidenta del jurado elevará la propuesta de concesión de los premios al órgano competente para ello junto con la relación ordenada de las otras treinta personas participantes, conforme a la valoración obtenida por cada una de sus fotografías.

Bederatzigarrena.– Sariak emateko ebazpena, eta sariaren onarpena edo uko egitea.

Novena.– Resolución de concesión de los premios, aceptación o renuncia al premio.

1.– Sariak emateko erabakia Ekonomiako eta Europako Funtsetako sailburuordearen ebazpen baten bidez hartuko da, 2021eko abenduaren 9a baino lehen, epaimahaiak egindako proposamenari jarraikiz; betiere, aurretik egiaztatuko da hautatutako pertsonek eta boto gehien jaso dituen argazkiaren egileak oinarri hauetan ezarritako eskakizunak betetzen dituztela. Ekonomiako eta Europako Funtsetako sailburuordeak ebatziko du, hala badagokio, deialdia hutsik geratu dela, parte-hartzaileek eta aurkeztutako obrek oinarrietan aurreikusitako eskakizunak ez betetzeagatik.

1.– El acuerdo de concesión de los premios se realizará mediante resolución del Viceconsejero de Economía y Fondos Europeos en fecha anterior al 9 de diciembre de 2021, a la vista de la propuesta elevada por el Jurado y una vez verificado que las personas seleccionadas y la autora de la fotografía más votada cumplen los requisitos establecidos en estas bases. El Viceconsejero de Economía y Fondos Europeos resolverá, en su caso, la declaración de haber quedado desierta la convocatoria por no cumplir ninguno de los participantes ni de las obras presentadas los requisitos previstos en las bases.

2.– Laguntza emateko ebazpena elektronikoki jakinaraziko zaie irabazleei, egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozeduraren urriaren 1eko 39/2015 Legearekin, eta egoitza elektroniko horretako https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1020104 helbidearen bidez jakinaraziko da. Halaber, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da irabazleen zerrenda. Deialdia bete gabe geratzeen bada ere, ebazpena egoitza elektronikoaren bidez jakinaraziko da, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– La resolución de concesión se notificará electrónicamente a las personas ganadoras a través del apartado «Mi Carpeta» de la sede electrónica, de conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo de las administraciones públicas y se dará a conocer a través de la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/1020104 de dicha sede electrónica, siendo publicada asimismo la relación de concursantes ganadores en el Boletín Oficial del País Vasco. La resolución de haber quedado desierta la convocatoria, en su caso, será igualmente dada a conocer a través de la sede electrónica y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Emakidaren ebazpena jakinarazi eta 3 eguneko epean adierazi beharko dute irabazleek saria onartzen dutela, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalean eskuragarri dagoen onarpen-formularioaren bidez. Saria aipatutako baldintzetan onartzen ez bada, irabazleak sariari uko egiten diola ulertuko da.

3.– En el plazo de 3 días desde que les sea notificada la resolución de concesión, las personas ganadoras deberán manifestar su aceptación del premio, a través del formulario de aceptación disponible en el apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. De no producirse la aceptación del premio en los términos antedichos se entenderá que la persona ganadora renuncia al premio.

Horretaz gain, irabazleren bat adingabea bada, haren gurasoek edo legezko tutoreek berariaz emango dute baimena irabazleak saria jaso dezan, lehiaketan bertan bildutako betekizunak onartuta; horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalean eskuragarri dagoen formularioa bete beharko dute.

Al mismo tiempo en el supuesto de que una persona menor de edad resulte ganadora, sus padres o tutores legales otorgarán consentimiento expreso para que dicha persona reciba el premio, con aceptación de las obligaciones inherentes al concurso, para lo cual dispondrán del correspondiente formulario en el apartado «mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Saria jasotzeari uko eginez gero, arrazoia edozein dela ere, saridunak ez du bestelako ordainik jasotzeko eskubiderik izango. Sariari uko eginez gero, hurrengo balorazio onena izan duen argazkiari emango zaio saria, betiere Ekonomiako eta Europako Funtsetako sailburuordearen ebazpen bidez.

4.– La renuncia a un premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará derecho a la persona agraciada a ningún tipo de compensación. En caso de renuncia, el premio se concederá a la siguiente fotografía mejor valorada mediante Resolución del Viceconsejero de Economía y Fondos Europeos.

5.– Parte-hartzaileren batek emandako datuetan akatsen bat badago eta, horren ondorioz, interesduna identifikatzea ezinezkoa bada, deialdia egiten duen administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango.

5.– La administración convocante quedará eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por las personas participantes que impidiera su identificación.

Hamargarrena.– Sari-banaketa.

Décima.– Entrega de premios.

1.– Sariak ekitaldi publiko batean banatuko dira, 2021eko abenduaren 9an, eta sarituek bertan egon beharko dute. Ekitaldiaren ordu eta lekuaren berri garaiz emango zaie irabazleei. Justifikatutako arrazoiren bat dela-eta irabazleak ezin badu ekitaldira etorri, beste pertsona bat izendatu ahal izango du aipatutako ekitaldi horretan haren izenean saria jasotzeko.

1.– Los premios se entregarán el 9 de diciembre de 2021 en un acto de carácter público al que deberán asistir las personas premiadas, y de cuya hora y lugar se les informará con la debida antelación. En caso de no poder asistir por causa justificada, la persona premiada podrá designar a otra persona para que asista al acto y recoja el premio en su nombre.

2.– Sariak banatzeko ekitaldian, gainerako 27 argazki finalistak erakusketa-areto batean izango dira ikusgai, formatu fisikoan edo digitalean. Argazki horien egileei jakinaraziko zaie noiz eta non egongo diren ikusgai; jakinarazpena eskabide-formularioan emandako telefono-zenbakietara eta posta-kontuetara bidalitako SMS mezuen eta posta elektronikoaren bidez egingo da.

2.– Las restantes 27 fotografías finalistas podrán ser expuestas en formato físico o digital en una sala de exposiciones durante el acto de entrega de premios. Se informará a cada una de las personas autoras de dichas fotografías sobre la fecha y lugar en que las mismas estarán expuestas a través de mensajes SMS y correo electrónico a los números de teléfono y cuentas de correo facilitadas en el formulario de solicitud.

Hamaikagarrena.– Sariak errebokatzea eta itzultzea.

Undécima.– Revocación y reintegro de los premios.

Emandako sariak errebokatu egingo dira, baldin eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan aurreikusitako arrazoiren bat tarteko bada eta, zehazki, oinarri hauetan ezarritako betebeharrak betetzen ez badira, xedapen hauetan ezarritakoari jarraikiz, betiere: Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

Se procederá a revocar los premios otorgados, de conformidad a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen de las garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular en supuestos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases.

Hamabigarrena.– Argazkien jabetza- eta ustiapen-eskubideak.

Duodécima.– Derechos de autoría y explotación sobre las fotografías.

1.– Saritutako pertsonek baino ez dituzte izango argazki irabazleen jabetza-eskubideak eta, horregatik, pertsona horien ardura izango da hirugarrenek argazki horien gainean eskubiderik ez izatea; horren inguruko arazorik egonez gero, pertsona haiek egin beharko diote aurre argazki irabazleen gaineko edozein erreklamaziori.

1.– Las personas premiadas serán las únicas titulares de los derechos de autor sobre las fotografías premiadas, por lo que serán responsables de que no existan derechos de terceros sobre ellas, y, de darse el caso, serán ellas las que hagan frente a cualquier reclamación sobre los mismos.

2.– Lehiaketan parte hartzeak berarekin dakar Irekia atarirako sarbidea eta haren erabilera arautzen duten baldintzak onartzea, eta haien artean dago hirugarren baldintza, jabetza intelektualari eta industrialari buruzkoa.

2.– La participación en el concurso implicará la aceptación de las condiciones de uso que regulan el acceso y la utilización del portal Irekia, entre las que se encuentra la condición tercera relativa a la propiedad intelectual e industrial.

3.– Saritutako lanen ustiapen-eskubideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari emango zaizkio, modu ez-esklusiboan, eta gehienez 3 urterako. Ustiapen-eskubide horiek saritutako lanak erreproduzitzeko, banatzeko, haien komunikazio publikoa egiteko, eraldatzeko eta egokitzeko baliatuko dira, lan horiek lehiaketa honekin lotutako zabalkunde jarduera publikoetan erabiltzeko.

3.– Los derechos de explotación de las fotografías premiadas se cederán a la Administración pública de la comunidad Autónoma de forma no exclusiva por un plazo de 3 años. Dichos derechos de explotación se refieren a su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y adecuación para su utilización en actividades públicas de difusión relacionadas con el presente concurso.

Hamahirugarrena.– Bateragarritasuna.

Decimotercera.– Compatibilidad.

Lehiaketa honetan parte hartzeak ez du esan nahi ezin direla argazki berberak antzeko beste lehiaketa batzuetan aurkeztu, eta ez dago eragozpenik argazki berberarengatik sariak edo aitorpenak jasotzeko.

La participación en este concurso no impide la presentación de las mismas fotografías en otros certámenes de similares características, siendo compatible la obtención de premios o reconocimientos por la misma fotografía.

Hamalaugarrena.– Datu pertsonalen babesa.

Decimocuarta.– Protección de datos personales de carácter personal.

Behar bezala betetzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua –Datu pertsonalen tratamenduaren arloan pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra)–, bai eta datu-babesaren alorrean indarrean dagoen gainerako araudia ere, jakinarazten da datu pertsonalak «Argazki-lehiaketa: Non ikusten duzu Europa Euskadin?» deritzon jardueraren barruan sartuko direla:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Concurso fotográfico: «¿Dónde ves Europa en Euskadi?»:

1.– Arduraduna: Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Saileko Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritza.

1.– Responsable: Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

2.– Helburua: argazki-lehiaketaren kudeaketa.

2.– Finalidad: gestión del concurso fotográfico.

3.– Legezkotzea: tratamenduaren ardura duen organoari emandako botere publikoak gauzatzean egindako misio bat betetzeko behar den tratamendua.

3.– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al órgano Responsable del tratamiento.

4.– Hartzaileak: interes legitimoa dutenei eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

4.– Destinatarias: los datos personales podrán ser comunicados a las personas que ostenten un interés legítimo y a la Hacienda General del País Vasco.

5.– Eskubideak: interesdunak eskubidea du bere datuetarako irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko eta ezerezteko edo datuen tratamendua mugatu edo haren aurka egiteko.

5.– Derechos: la persona interesada tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento.

6.– Informazio gehigarria: datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-aprat/eu/ web-orrira.

6.– Información adicional: para ampliar información en materia de protección de datos personales se podrá acudir a la siguiente dirección web https://www.euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-rat/web01-aprat/es/es/contenidos/informacion/rat/es_def/adjuntos/0676_es.html


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común