Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

175. zk., 2021eko irailaren 2a, osteguna

N.º 175, jueves 2 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
4631
4631

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 29koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko uztailaren 29ko erabakia argitaratzen baita, 2021eko «Nazioarteko Gauzatu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartu, programaren deialdia egin eta argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 29 de julio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Gauzatu Internacional» 2021 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak 2021eko uztailaren 29ko bilkuran hartutako erabakiaren arabera, 2021eko «Nazioarteko Gauzatu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartu, programaren deialdia egin eta argitaratzeko agindu zen. Horrenbestez, dagokion publikotasuna emateko, hau

Habiéndose adoptado por el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en su sesión celebrada el 29 de julio de 2021, el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Gauzatu Internacional» 2021 y se ordena su publicación, y a los efectos de darle la debida publicidad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2021eko «Nazioarteko Gauzatu» laguntzen programaren oinarri arautzaileen onarpenari eta deialdiari buruzko erabakia, zeina honen eranskin gisa atxiki baita.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Gauzatu Internacional» 2021 y se ordena su publicación, que figura como anexo a la presente.

Bilbao, 2021eko uztailaren 29a.

En Bilbao, a 29 de julio de 2021.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze zuzendaria,

La Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

ERANSKINA, SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN NAZIOARTEKOTZE ZUZENDARIAREN 2021EKO UZTAILAREN 29KO EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 2021, DE LA DIRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
ERABAKIA, 2021EKO UZTAILAREN 29KOA, SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAKO ADMINISTRAZIO-KONTSEILUARENA, 2021EKO «NAZIOARTEKO GAUZATU» LAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ONARTU, PROGRAMAREN DEIALDIA EGIN ETA ARGITARATZEKO AGINTZEN DUENA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 29 DE JULIO DE 2021 POR EL QUE SE PROCEDE A LA APROBACIÓN Y CONVOCATORIA DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «GAUZATU INTERNACIONAL» 2021 Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, hainbat ekintza egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industria eta enpresen jarduerari, inbertsioari, garapenari, industri arloko dibertsifikazio eta lehiakortasunari, berrikuntzari, nazioartekotzeari, Informazioaren eta Ezagutzaren Gizarteari eta enpresen ekintzailetzari.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zentzu horretan, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak hainbat ekintza garatzen ditu euskal enpresen nazioartekotzea sustatzeko. Ekintza horien artean, aipatzekoak dira gure enpresen nazioarteko posizionamendua hobetzea helburu duten laguntza programak.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas vascas. Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta mejorar el posicionamiento internacional de nuestras empresas.

Hala, Laguntza Programa hau bereziki diseinatu da euskal enpresen atzerriko ezarpenak sustatzeko.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover implantaciones de empresas vascas en el extranjero.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartuak) 48.5 artikuluan agintzen du Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren bidez finantzatzen diren erakundeek publikotasun-printzipiora egokitu behar dutela euren dirulaguntza-jarduera.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, ordena en su artículo 48.5 a toda entidad financiada por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a ajustar su actividad subvencional, entre otros, al principio de publicidad.

Gorago adierazitakoaren arabera, hau

Por lo expuesto,

ERABAKITZEN DUT:
ACUERDO:

Lehenengoa.– «Nazioarteko Gauzatu» 2021 Laguntza Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, zeintzuen edukia atxikita baitago erabaki honen eranskinean.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y las convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2021, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo al presente Acuerdo.

Bigarrena.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari ahalmena ematea erabaki hau argitaratzeko eta indarrean jartzeko egin beharreko izapide guztiak egiteko.

Segundo.– Facultar a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la realización de todos los actos de trámite que procedan para la publicación y entrada en vigor del presente acuerdo.

Hirugarrena.– Erabaki honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluan, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, erabaki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasita.

Tercero.– Contra el presente acuerdo, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Erabaki honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Acuerdo surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERANSKINA
ANEXO
«NAZIOARTEKO GAUZATU» 2021 LAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «GAUZATU INTERNACIONAL» 2021

XII. legealdiko Gobernu Programak Industria eta Nazioartekotze arloaren barruan kokatutako bere lehen ardatzean (Oparotasuna) jasotzen du 18. konpromisoa: euskal enpresen nazioartekotzea.

El Programa de Gobierno de la XII legislatura contempla en su eje primero Prosperidad, enmarcado en el ámbito de Industria e Internacionalización, el compromiso número 18: internacionalización de las empresas vascas.

Gobernu Programa horrek hala agindurik, konpromiso hori gutxieneko eduki batzuekin zehaztu beharko da Jaurlaritzaren Industria eta Nazioartekotze Plan Estrategikoan eta Enpresen Nazioartekotze Programan, eta eduki horien artean aipatzekoa da: «enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzarako programen garapena, eta euskal enpresen kapitalean aldi batez parte hartzea funts publiko-pribatuen bidez, euren garapena eta atzerriko zabalkundea bultzatzeko».

Por mandato del referido Programa de Gobierno, dicho compromiso deberá detallarse en los correspondientes Plan estratégico de Industria e Internacionalización y Programa de Internacionalización Empresarial de Gobierno con unos contenidos mínimos entre los cuales destaca «el desarrollo de programas de apoyo financiero a la internacionalización empresarial, así como la toma de participación temporal a través de fondos público-privados en el capital de empresas vascas para apoyar su desarrollo y expansión en el exterior».

Hala, jarraipena emango zaio aurreko legealdietan hasitako sustapen politika publikoari, zeinaren helburua baita atzerriko merkatuetan inbertsioak egiten laguntzea enpresen posizionamendua hobetzeko.

De este modo, se da continuidad a una política pública de fomento iniciada en legislaturas anteriores consistente en facilitar la inversión en mercados exteriores para mejorar el posicionamiento de las empresas.

Nazioarteko Gauzatu programak mailegu itzulgarriak ematen ditu produkzio-ezarpenak egiteko atzerrian eta atzerriko enpresak erosteko kanpo-merkatuetan.

El programa Gauzatu Internacional es la herramienta que da apoyo en forma de préstamos reintegrables para posibilitar implantaciones productivas e incluso la adquisición de empresas extranjeras en mercados exteriores.

Jarduera ekonomikoak eta mundu mailako merkataritzak ondorio kaltegarriak jasan dituzte COVID-19agatiko osasun-krisiaren lehen uneetatik. Pertsonen joan-etorriak eta salgaien mugikortasuna guztiz baldintzatuta dauden honetan, merkatuetan presentzia izatera bideratutako estrategiak bere garrantzia berretsi du. Horregatik, atzerrian produkzio-ezarpenak egiteko operazioak gero eta premiazkoagoak dira enpresentzat.

Desde los primeros momentos de la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 se están produciendo determinados efectos adversos en la actividad económica y en el comercio mundial. En un contexto en el que el tránsito de personas y la movilidad de mercancías están siendo severamente condicionadas, una de las estrategias que consolida su importancia es tener presencia en los mercados. Es por ello que las operaciones de implantación productiva en el exterior se vislumbran como una necesidad creciente para las empresas.

Nazioarteko Gauzatu programak helburutzat du enpresen premia berri horiek asetzea, eta arlo publikotik ahalegina egingo da errealitate berrietara egokitzeko.

A estas nuevas necesidades de las empresas que se orienta la intervención a través del programa Gauzatu Internacional en un esfuerzo desde lo público de adaptarse a las nuevas realidades.

Nazioarteko Gauzatu 2021 Programak badu behar besteko aurrekontu-kreditua, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak 2021erako prestatutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartuta dago.

Señalar que el Programa Gauzatu Internacional 2021 cuenta con crédito presupuestario suficiente y se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial para 2021.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Oinarri hauen xedea da laguntza hauen esleipena arautzea, zeintzuk bereziki diseinatu baitira atzerrian, hots, nazioartean dauden euskal enpresen ezarpenak (produkzio-ezarpenak edo produkzio-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoenak) kokatzen, zabaltzen eta berritzen laguntzeko, babesa emanez sendotu daitezen eta kanpo-merkatuko presentzia indartu dezaten, horrela euren lehiakortasuna eta, beraz, etorkizuneko bideragarritasuna handitzeko.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas diseñadas para impulsar el establecimiento, ampliación y renovación de implantaciones, tanto productivas como de servicios técnicos ligados al proceso productivo, de empresas vascas en el exterior, entendiendo como tal el ámbito internacional apoyando la consolidación de estas, así como reforzando su presencia en el mercado exterior como fórmula para incrementar su competitividad y, por lo tanto, su viabilidad futura.

2. artikulua.– Laguntzaren izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de la ayuda.

1.– Dirulaguntza-programa hau Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 8.3 artikuluan ezarritako printzipioen menpe dago.

1.– El presente Programa subvencional está sometido a los principios establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Laguntza hauek ondoz ondoko lehiaren prozeduraren arabera aitortuko dira, behar bezala jasotako eskaeren artean. Beraz, eskaerak banaka eta modu ordenatuan ebatziko dira, eskaera bakoitza egoki (oinarri hauetan eskatutako dokumentazio guztiarekin) bete den unearen arabera.

2.– Estas ayudas se reconocerán conforme al procedimiento de concurrencia sucesiva de las solicitudes correctamente recibidas. En tal sentido se resolverán de forma individual y ordenada en función del momento en que haya sido completada la solicitud con toda la documentación exigida en estas bases.

3.– Emango den laguntza finantzaketa itzulgarria izango da, interesik gabekoa, eta urtero ordainduko da, eginiko inbertsioen araberako proportzioan.

3.– La ayuda a conceder adoptará la forma de financiación reintegrable sin intereses, concedida en pagos anuales de forma proporcional a las inversiones realizadas.

Interesik gabeko finantzaketa itzulgarria denez, itzuli behar ez den dirulaguntza gisa konputatzen den zatia izango da jasotako zenbatekoa merkatuko baldintzetan jaso balitz ordaindu beharko litzatekeen interes-tasaren baliokidea. Interes-tasa hori deialdia egin den urteko estatuko aurrekontu orokorretan dago zehaztuta.

Dado que se trata de financiación reintegrable sin intereses, la parte que computa como subvención no rembolsable equivaldrá al tipo de interés al que habría que haber hecho frente para obtener el importe concedido en condiciones de mercado. Dicho interés se detalla en los presupuestos generales del estado vigentes en el año de la convocatoria.

4.– Jasotako finantzaketa linealki itzuliko da bost urteko epean, inbertsio-proiektua amaitu ondorengo bigarren ekitalditik aurrera.

4.– La financiación recibida se reintegrará linealmente en periodo de cinco años a partir del segundo ejercicio posterior a la finalización del proyecto de inversión.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Dirulaguntza-programa honen helburura bideratutako 2021eko baliabide ekonomikoak 5.000.000 eurokoak dira, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan horretarako ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. SPRIren aurrekontuak 2021eko Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este programa, para la concesión de ayudas en 2021, ascienden a la cantidad de 5.000.000 euros y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

2.– Deialdi honetara bideratutako funtsak agortzen badira, bukatu egingo da laguntzen prozedura eta, beraz, ez dira onartuko funtsak agortu ondoren aurkeztutako eskaerak. Aurretik aurkeztutako eskaeren kasuan, ebazteke badaude zuzkidura agortzen den unean, ezetsi egin beharko dira, dagokion ebazpenaren bidez. Funtsak agortzen direnean, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariak horren berri emango du sozietatearen web orrian (www.spri.eus/GauzatuInternacional) eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den ebazpen baten bidez.

2.– El agotamiento de los fondos destinados a la convocatoria implicará la terminación del procedimiento de ayudas y, por tanto, la inadmisibilidad de las solicitudes que pudieran presentarse posteriormente a la publicación de dicho agotamiento de fondos. En el caso de las anteriormente presentadas que se encuentren pendientes de resolución en el momento de agotarse la dotación, habrán de ser desestimadas por tal motivo, mediante la resolución correspondiente. La declaración del agotamiento de fondos se realizará mediante resolución de la Directora de Internacionalización de SPRI- Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, publicada en su página web www.spri.eus/GauzatuInternacional y en el Boletín Oficial del País Vasco.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak eta onuradun izateko bete beharreko baldintzak.

Artículo 4.– Empresas Beneficiarias y requisitos para acceder a dicha condición.

1.– Hauek dira oinarri hauetan jasotako laguntza eskuratu dezaketenak:

1.– Podrán acceder a la ayuda contemplada en las presentes bases:

– Enpresa Txiki eta Ertainak (ETEak), zeintzuei aplikatuko baitzaie Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Araudia (EB) –zenbait laguntza-kategoria barne merkatuarekin bateragarritzat jotzen dituena–, Ituneko 107. eta 108. artikuluak aplikatuz, zehazki araudi horren 17. artikulua, eta, subsidiarioki, laguntza horizontalen araudia eta baita ere laguntza sektorialena, betiere kanpoan uzten badira Salbuespenen Araudi Orokorreko 1. artikuluan adierazitako laguntza-kategoriak.

– Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), a las que les será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, en concreto a su artículo 17 y subsidiariamente a la normativa sobre ayudas horizontales, y normativa sobre ayudas sectoriales, siempre que se respete la exclusión de las categorías de ayudas señaladas en el artículo 1 del Reglamento General de exención.

– Enpresa handiak, zeintzuei aplikatuko baitzaie Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Araudia (EB), Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBEO L-352/1).

– Las Grandes Empresas, a las que les será de aplicación el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

ETE definizioa aplikatzeko kontuan hartzen da Batzordeak 2003ko maiatzaren 6an emandako 2003/361/EE Gomendioan adierazitakoa (DOUE Aldizkari Ofiziala, L 124, 2006-05-20, 0036-0041 orr).

La definición de PYME se aplica atendiendo a lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 Diario Oficial (DUE) n.º L 124 de 20-05-2003 p. 0036-0041.

2.– Enpresek Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egon behar dute, edo instalazio produktibo bat izan behar dute Euskal Autonomia Erkidegoan.

2.– En todo caso, las empresas deberán estar radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, o tener una instalación productiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Onuradun izateko baldintza guztiak dirulaguntzaren indarraldi osoan bete behar dira.

3.– Todas las condiciones para poder ser beneficiaria habrá de mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la ayuda.

5. artikulua.– Laguntzetatik kanpo geratzen diren inbertsio, erakunde eta enpresak.

Artículo 5.– Inversiones, entidades y empresas excluidas.

1.– Laguntzetatik kanpo geratzen diren inbertsioak:

1.– Inversiones excluidas:

a) Ez dira onartuko sektore hauetara zuzendutako inbertsioak: eraikuntza, higiezinak, finantzak, aseguruak, defentsa, arrantzako produktuak eta akuikultura eta nekazaritzako ekoizpen primarioa.

a) Quedan excluidas las inversiones dirigidas a los sectores de construcción, inmobiliario, financiero, seguros, defensa, productos de la pesca y acuicultura y producción agrícola primaria.

b) Enpresa baten akzioak eskuratze hutsa ez da hartuko inbertsiotzat, Batzordearen 651/2014 Salbuespenen Araudi Orokorraren 17. artikuluaren arabera.

b) La mera adquisición de las acciones de una empresa no constituirá una inversión tal como se establece en el artículo 17 del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión.

c) Ez dira diruz lagunduko ekipamendua edo makineria ordezkatzea beste helbururik ez duten inbertsioak, baldin eta ez badute aldaketa nabarmenik eragiten ekoizpen-prozesuan.

c) No será susceptibles de apoyo las inversiones que tengan como objeto la mera sustitución de equipamiento o maquinaria, si ello no conlleva un cambio sustancial en el proceso productivo.

d) Ez dira diruz lagunduko atzerrian banaketa-sare bat ezartzea helburu duten inbertsioak.

d) No será susceptibles de apoyo las inversiones que tengan como objeto el establecimiento de una red de distribución en el extranjero.

2.– Laguntzetatik kanpo geratzen diren erakunde eta enpresak:

2.– Entidades y empresas excluidas:

a) Enpresa Handien kasuan, ez dira onuradun izango 200.000 eurotik gorako de minimis laguntza bat jaso dutenak, egungo ekitaldi ekonomikoa eta aurreko biak aintzat hartuta.

a) En el caso de las Grandes Empresas, quedan excluidas las que hayan recibido una ayuda total de minimis superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores.

b) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean daudenak. Egoera horien artean daude:

b) Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Zerga arloko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean ez egotea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharretan egunean ez egotea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galduta izatea administrazio-zehapenen edo zehapen penalen ondorioz, edo laguntza horiek eskuratzeko ezgaitzen duen legezko debekuren bat izatea.

– Estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o se hallen incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

c) Armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen dituztenak, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean ezarritakoari jarraikiz.

c) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

d) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe daudenak, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne merkatuarekin bateraezina dela.

d) Estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

e) Krisi-egoeran dauden eta finantza arlokoak ez diren enpresen salbamendurako eta berregituraketarako Estatuko laguntzei buruzko Europar Batasunaren jarraibideen arabera (2014/C 249/01) krisi-egoeran dauden enpresa edo erakundetzat hartzen direnak, salbu eta betetzen bada COVID-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko Estatuko laguntza-neurriei buruzko 2020ko martxoaren 19ko Aldi Baterako Esparruko 3.1.22.c bis atalean ezarritako salbuespena [C (2020) 1863].

e) Tengan la consideración de empresas y entidades en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01), salvo que concurra la excepción establecida en el apartado 3.1.22.c bis del Marco Temporal de 19 de marzo de 2020, relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 [C (2020) 1863].

f) Sexu-bazterkeriako ekintzaren bat egin dutenak, Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoaren arabera.

f) Hayan incurrido en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Instituzionala osatzen duten erakundeak, sozietate publikoak eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko teknologia-ikerketako erakundeak.

g) Las Entidades que constituyen la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma, las Sociedades Públicas y, además, las Entidades de Investigación Tecnológica pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

6. artikulua.– Laguntza jaso dezaketen inbertsioak.

Artículo 6.– Inversión susceptible de apoyo.

1.– Laguntza hau eskuratu ahal izateko, enpresa berriak sortuta edo lehendik daudenak erosita egon behar dira laguntza-eskaera aurkeztu aurretik. Era berean, laguntzaren xede diren inbertsioak eskaera aurkezten den deialdiaren ekitaldian hasi beharko dira, betiere aurre-eskaera edo eskaera aurkeztu ondoren.

1.– Para poder acogerse a esta ayuda, la constitución de nuevas empresas, así como la adquisición de otras ya existentes, deberán haberse efectuado antes de presentar la solicitud. Así mismo, las inversiones objeto de la ayuda deberán iniciarse en el ejercicio de la convocatoria en la que se presenta la solicitud, siempre con posterioridad a la presentación de la presolicitud o la solicitud.

2.– Diruz lagun daitezkeen proiektuek 120.000 euroko gutxieneko inbertsioa lortu beharko dute artikulu honetako 7. puntuan zehaztutako Kontabilitateko Plan Orokorraren kategorietan, eta inbertsioa, gehienez ere, 36 hilabeteko epean gauzatu beharko da. Gutxieneko inbertsioa euskal enpresak proiektuan duen partaidetzaren araberakoa izango da.

2.– Los proyectos susceptibles de apoyo deberán alcanzar, como mínimo, una inversión de 120.000 euros en las categorías del Plan General de Contabilidad enumeradas en el punto 7 de este artículo, debiendo materializarse la inversión en un período máximo de 36 meses. La inversión mínima se computará en proporción a la participación de la empresa vasca en el proyecto.

3.– Atzerrian ezartzeko proiektutzat jotzen da atzerriko herrialde batean establezimendu berri bat irekitzea, atzerrian lehendik irekita dauden establezimenduak berritu edo handitzea edo atzerriko sozietateak eskuratzea, betiere euskal enpresak horietan duen partaidetza gehiengoa bada, salbu eta inbertsioa jasoko duen herrialdeko legeak besterik agintzen badu.

3.– Se entienden por proyectos de establecimiento en el exterior los consistentes en la apertura de un nuevo establecimiento en un país extranjero, la renovación o ampliación de establecimientos ya existentes en el extranjero, o la adquisición de sociedades extranjeras, siempre que la participación de la empresa vasca en las mismas sea mayoritaria, salvo imperativo legal del país destino de la inversión.

4.– Enpresa onuradunen filialek atzerrian egiten dituzten inbertsioek bakarrik jaso ahal izango dute laguntza, betiere bi enpresen helburu sozialak lotura argia badu.

4.– Serán susceptibles de apoyo únicamente las inversiones que realicen las filiales en el extranjero de las empresas beneficiarias de la ayuda siempre que el objeto social de ambas empresas tenga una clara vinculación.

5.– Atzerriko sozietateen erosketari dagokionez, Batzordearen 651/2014 Erregelamenduko (EB) 17. artikuluan ezarritakoa bete behar da:

5.– En el caso de las adquisiciones de sociedades extranjeras, tendrá que cumplirse lo indicado en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión:

– establezimendua itxita egotea edo ixtekotan izatea erosia izan ez balitz.

– que el establecimiento haya cerrado o habría cerrado si no hubiera sido adquirido.

– aktiboak eroslearekin zerikusirik ez duen hirugarren bati erostea.

– que los activos sean adquiridos a un tercero no relacionado con el comprador.

– operazioa merkatuko baldintzetan egitea.

– que la operación tenga lugar en condiciones de mercado.

6.– Berritze proiektutzat joko dira lehendik dagoen establezimenduaren produkzio-prozesu orokorra esanguratsuki aldatzen dutenak.

6.– Se entienden como proyectos de renovación los que den lugar a un cambio esencial en el proceso general de producción del establecimiento existente.

7.– Posible da laguntza ematea aktibo finko berriak eskuratzeko, baldin eta laguntzaren xede den ezarpenaren aktiboan txertatzen badira.

7.– Será susceptible de apoyo la adquisición de activos fijos nuevos que se incorporen al activo de la implantación objeto de ayuda.

a) Azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuko Kontabilitateko Plan Orokorrak ezarritako definizioaren arabera edo inbertsioa egingo den herrialdeko Kontabilitate Planaren arabera, kategoria edo epigrafe hauetan dauden aktiboak izatea:

a) Que se trate de alguna de las siguientes categorías, según la definición que establece el Plan General de Contabilidad, recogido en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o su equivalente según el Plan Contable del país destino de la inversión, en los epígrafes siguientes:

– 203 Industri Jabetza eta Patenteak.

– 203 Propiedad Industrial y Patentes.

– 206 Aplikazio informatikoak.

– 206 Aplicaciones informáticas.

– 210 Lurrak eta Ondasun naturalak.

– 210 Terrenos y Bienes naturales.

– 211 Eraikuntzak.

– 211 Construcciones.

– 212 Instalazio teknikoak.

– 212 Instalaciones técnicas.

– 213 Makineria.

– 213 Maquinaria.

– 214 Tresneria.

– 214 Utillaje.

– 215 Bestelako instalazioak.

– 215 Otras instalaciones.

– 217 Informazio-prozesuetarako ekipoak.

– 217 Equipos para procesos de información.

«Lurrak eta Ondasun naturalak» eta «Eraikuntzak» epigrafeetako inbertsioaren gehienezko zenbatekoa laguntza jaso dezaketen gainerako aktiboen berdina izango da. Gehienezko kopuru hori gaindituz gero, soberako inbertsioa ez da kontuan hartuko laguntza jaso dezakeen inbertsio gisa, laguntzak zehazteari dagokionez.

La inversión en «Terrenos y Bienes naturales» y «Construcciones» se considerará por una cuantía máxima igual al resto de los activos susceptibles de apoyo. En el caso de superar dicha cuantía máxima, la inversión excedente no computará como inversión susceptible de apoyo a los efectos de determinación de las ayudas.

Aktiboen preziotzat joko da haien balio «garbia», hots, fakturatutako zenbatekoari Balio Erantsiaren gaineko Zerga edo destinoko herrialdeko baliokidea kenduta ateratzen den balioa.

Se considerará como precio de los activos su valor «neto», entendiéndose como tal el importe facturado una vez deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido, o equivalente en el país destino de la inversión.

b) Lehenengo aldiz erabilitakoak edo martxan jarritakoak izatea. Lehendik erabilitako eraikinak eta bestelako eraikuntzak erosten diren kasuetan, berriak balira bezala hartuko dira.

b) Que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez. En el caso de que se trate de la adquisición de edificios y otras construcciones ya usados, tendrán el tratamiento de nuevos.

c) Gutxienez hiru urteko amortizazio epea izan beharko dute, eta gutxienez hiru urtez egon beharko dute enpresaren aktiboan.

c) Que tengan establecido un período mínimo de amortización de tres años, debiendo permanecer, al menos, cinco años en el activo de la empresa.

d) Aktiboak, oro har, ez egotea inori lagata, ez kontraprestazioarekin, ez kontraprestaziorik gabe.

d) Que no se hallen cedidos a terceros con o sin contraprestación.

e) Enpresa eskatzaileak berak fabrikatutakoak ez izatea (eta, nolanahi ere, inoiz ez dira zenbatuko barne hartzen dituzten kanpo-kontsumoak baino balio handiagoarekin).

e) Que no hayan sido fabricados por la propia empresa solicitante (y, en cualquier caso, nunca se computarán por un valor superior al de los consumos externos que incorporen).

f) Ez dira diruz lagunduko bazkide batek kapitalari generotan egindako ekarpenak.

f) No serán susceptibles de apoyo las aportaciones de capital en especie por parte de cualquier persona socia.

g) Posible izango da finantza-alokairuaren bidez finantzatutako inbertsioentzat laguntza ematea, baldin eta enpresa berariaz konprometitzen bada erosketa aukera gauzatzera.

g) La inversión, financiada mediante arrendamiento financiero, será considerada susceptible de apoyo, siempre y cuando la empresa se comprometa expresamente a ejercitar la opción de compra correspondiente.

h) Diruz lagun daitezkeen aktibo immaterialak enpresa onuradunaren establezimenduan bakarrik ustiatu beharko dira, aktibo amortizagarriko elementutzat hartuko dira, hirugarrenei merkatuko baldintzetan erosiak izango dira, eta gutxienez bost urteko epean mantendu beharko dira enpresaren aktiboan.

h) Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados exclusivamente en el establecimiento de la empresa beneficiaria, serán considerados elementos de activo amortizables, serán adquiridos a terceras personas a las condiciones de mercado y deberán permanecer en el activo de la empresa un periodo mínimo de cinco años.

Aurrekoa gorabehera, baldintza hauek betetzen direnean baino ez da diruz lagunduko establezimendu bateko aktiboen erosketa:

Sin perjuicio de lo anterior, solo se subvencionará la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I.– Establezimendua itxita egotea edo ixtekotan izatea erosia izan ez balitz.

I.– Que el establecimiento haya cerrado o habría cerrado si no hubiera sido adquirido.

II.– Aktiboak eroslearekin zerikusirik ez duen hirugarren bati erostea.

II.– Que los activos sean adquiridos a un tercero no relacionado con el comprador.

III.– Operazioa merkatuko baldintzetan egitea.

III.– Que la operación tenga lugar en condiciones de mercado.

8.– Enpresa elkartu edo lotuei aktiboak erostetik eratorritako inbertsioak espreski jakinaraziko zaizkio SPRIko Nazioartekotze Zuzendaritzari, Batzordeak 2014ko ekainaren 17an mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruz emandako 651/2014 Salbuespenen Araudi Orokorreko I. eranskinaren arabera, eta kanpo-ikuskaritzetan oinarrituta baloratuko dira.

8.– Las inversiones provenientes de la adquisición de activos a empresas asociadas o vinculadas, según Anexo I del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, deberán comunicarse expresamente a la Dirección de Internacionalización de SPRI y serán valoradas en base a auditorías de control externo.

7. artikulua.– Laguntzen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 7.– Cuantías y límite de las Ayudas.

1.– Oinarri hauetako 4. artikuluaren arabera, enpresa onuradunek laguntza hauek jaso ahal izango dituzte:

1.– Las empresas beneficiarias, según lo dispuesto en el artículo 4 de las presentes bases, podrán optar a las siguientes ayudas:

a) Enpresa txikiek: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 50eko finantzaketa itzulgarria.

a) Financiación reintegrable del 50 % de la inversión susceptible de apoyo para pequeñas empresas.

b) Enpresa ertainek: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 35eko finantzaketa itzulgarria.

b) Financiación reintegrable del 35 % de la inversión susceptible de apoyo para medianas empresas.

c) Enpresa handiek: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 25eko finantzaketa itzulgarria.

c) Financiación reintegrable del 25 % de la inversión susceptible de apoyo para grandes empresas.

2.– Euskal enpresak proiektuan duen partaidetza % 100ekoa ez bada, gainerako enpresen partaidetzaren zati proportzionala deskontatuko da aurreko atalaren arabera dagokion laguntzaren zenbatekotik.

2.– Cuando la participación en el proyecto de la empresa vasca no sea del 100 %, del importe de ayuda correspondiente según el apartado anterior, se descontará la parte proporcional a la participación del resto de empresas.

3.– Laguntza ezingo da izan 1.000.000 euro baino handiagoa enpresako.

3.– La ayuda no podrá superar el importe de 1.000.000 euros por empresa.

4.– Proiektu bakar baterako laguntza emango da deialdi, enpresa eta herrialde bakoitzeko.

4.– Se apoyará un solo proyecto por convocatoria, empresa y país.

5.– Laguntza kalkulatzerakoan ez dira kontuan hartuko proiektu horiei eragin diezaieketen zergak, edozein motatakoak direla ere.

5.– Para el cálculo de la ayuda no se tendrán en cuenta, en ningún caso, los impuestos, sean de la índole que sean, que puedan afectar a dichos proyectos.

8. artikulua.– Laguntzak metatzea eta mugak.

Artículo 8.– Acumulación y límites de la ayuda.

Programa honetan jasotzen diren laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko edo erakunde pribatu batzuek xede bererako ematen dituztenekin, baldin eta:

Las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, o por entidades privadas, que tengan el mismo objeto que las recogidas en este programa, serán compatibles en cuanto:

– Enpresa txiki eta ertainen kasuan, ez badute gainditzen Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko Salbuespenen Araudi Orokorreko 8. artikuluan ezarritako muga, eta laguntza horien berri eman beharko diote SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari. Muga hori gainditzen bada, soberakinari dagokion kopurua kenduko zaio SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak emandako laguntzari.

– En el caso de las pequeñas y medianas empresas, cuando no superen en su conjunto el límite establecido en el artículo 8 del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, debiéndose notificar dichas ayudas a la Dirección de Internacionalización de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

– Enpresa handien kasuan, ez badute gainditzen Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren 5. artikuluan ezarritako muga.

– En el caso de las grandes empresas, cuando no superen en su conjunto el límite establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013.

9. artikulua.– Laguntza-eskaera.

Artículo 9.– Solicitud de la ayuda.

1.– Eskaerak aurkezteko epea hasiko da Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean, eta 2021eko urriaren 29an edo funtsak agortzen direnean bukatuko da, 3. artikuluan adierazitakoari jarraikiz. Aurrekoa gorabehera, jendearentzako arreta 2021eko urriaren 29ko arratsaldeko 15:00etan (Espainiako penintsulako ordua) amaituko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 29 de octubre de 2021 o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indicado en el artículo 3. No obstante lo anterior, la atención al público finalizará a las 15:00 horas (hora peninsular española) del día 29 de octubre de 2021.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, bitarteko elektronikoak erabiliko dira eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta laguntza-deialdi honek berekin dakartzan gainerako tramiteak egiteko.

2.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Tramitazioa elektronikoki egiteko xehetasunak www.spri.eus/gauzatuinternacional helbide elektronikoan daude, eta helbide horretan bete beharko dira eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta erabili behar diren gainerako ereduak.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos a utilizar, se cumplimentarán en la dirección www.spri.eus/gauzatuinternacional

4.– Behin bete ondoren, eskaerak eskatzailea den pertsona edo enpresaren sinadura aitortua izan behar du eta hurrengo artikuluan zehaztuko den dokumentazioa ere atxiki behar du.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o empresa solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo siguiente.

5.– Espedienterako sarbidea eta eskaera egin osteko gainerako izapideak elektronikoki egingo dira, www.spri.eus/gauzatuinternacional helbidean.

5.– El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección www.spri.eus/gauzatuinternacional

6.– Laguntza-eskaera eta gainerako dokumentazioa edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu daitezke. Gainera, laguntza-eskaeratik eratorritako jarduketetan eta prozedura osoan zehar erabiliko da enpresa eskatzaileak hautatutako hizkuntza, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de la ayuda, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la empresa solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Laguntza-eskaera aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio organo emaileari zuzenean eskura dezan zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela dioen egiaztagiria. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimena emateari, eta, kasu horretan, betebehar horiek egunean dituela dioen ziurtagiria aurkeztu beharko du eskatzen zaion guztietan.

7.– La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones tantas veces como le sea requerido.

10. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 10.– Documentación a presentar.

1.– Enpresa eskatzaileek ondoko hauek atxiki behar dizkiote eskaerari:

1.– Las empresas solicitantes deberán realizar la solicitud con los siguientes contenidos:

a) Eskaera telematikoa, enpresari buruzko datuekin behar bezala beteta eta erakunde eskatzailearen behar besteko ahala duen legezko ordezkariak sinatuta.

a) Solicitud telemática debidamente cumplimentada con los datos relativos a la empresa y suscrita por la representación legal de la entidad solicitante con poder suficiente.

b) Inbertsio-proiektuari buruzko memoria xehea, zeinetan jasoko baitira inplementazio-egitasmoa, plan ekonomiko-finantzarioa eta horiek burutzeko epeak. Atzerriko sozietate bat erosten den kasuetan, beste enpresa batek egindako balorazioa aurkeztu beharko da, salerosketaren ondorioetarako. Berritze proiektu bat egiten den kasuetan, memoriak xeheki justifikatu behar du berritze horrekin esanguratsuki aldatu dela lehendik dagoen establezimenduaren produkzio-prozesu orokorra.

b) Memoria detallada del proyecto de inversión en la que se incluirá el plan de implantación, el económico-financiero y los plazos para su realización. Si se tratase de la adquisición de una sociedad extranjera deberá presentarse, igualmente, la valoración de dicha sociedad realizada por empresa ajena a la misma, a efectos de la operación de compraventa. Cuando se trate de renovaciones, la memoria tendrá que justificar detalladamente que dicha renovación da lugar a un cambio esencial en el proceso general de producción del establecimiento existente.

Kasu guztietan, memoriak frogatu beharko du proiektuak indartu egiten duela enpresak merkatuan duen posizioa, lehiakortasuna eta etorkizuneko jasangarritasuna, betiere Euskadin duen jarduera industrialari kalterik egin gabe.

En todos los casos, la memoria tendrá que demostrar que el proyecto refuerza su posición en el mercado, su competitividad y sostenibilidad futura sin perjuicio de su actividad industrial en Euskadi.

c) Oinarri hauek argitaratu baino lehen aurre-eskaera bat aurkeztu bada, enpresak aurre-eskaera hori atxiki beharko du SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak ezarritako sarrera-zigiluarekin.

c) En el caso de haber presentado una presolicitud antes de la publicación de las presentes bases, la empresa tendrá que adjuntar la presolicitud con el sello de entrada estampado por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

d) Enpresa eskatzailearen eta laguntzaren xede izan den ezarpenaren eratze-eskritura edota ordezkaritza ahalordea eta, hala badagokio, horren aldaketena.

d) Escrituras y/o poder de representación de la empresa solicitante y de la implantación objeto de apoyo y de sus modificaciones, en su caso.

e) Kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria.

e) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta corriente facilitada.

f) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duen ziurtagiria, baldin eta ez bazaio baimenik eman erakunde-emaileari egiaztapen hori zuzenean lortzeko.

f) Certificados que acrediten el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en caso de que no se autorice la obtención de dichos documentos al órgano concedente.

g) ETEen kasuan: Sozietateen gaineko Zergaren azken 200 inprimakia, eskatzailea ETEa dela ziurtatzen duena.

g) En el caso de las empresas Pyme: último formulario 200 de Impuesto sobre Sociedades presentado donde se acredite la condición de que la solicitante es una PYME.

h) Enpresa handien kasuan: aurreko bi zerga ekitaldietan eta indarrean dagoen zerga ekitaldian jasotako de minimis laguntzak, Batzordearen de minimis laguntzei buruzko 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren mende daudenak.

h) En el caso de las grandes empresas: ayudas minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayudas minimis.

i) Azken bi ekitaldietan Merkataritza Erregistroan utzitako urteko kontuak eta dokumentazio osagarria, edo, halakorik ezean, Sozietateen gaineko Zergaren azken bi aitorpenak.

i) Las cuentas anuales y documentación adicional depositada en el Registro Mercantil en los dos últimos ejercicios, o en su defecto, las dos últimas declaraciones del Impuesto sobre Sociedades.

j) Emandako datuak egiazkoak direla dioen erantzukizunezko adierazpena.

j) Declaración responsable respecto a la veracidad de los datos facilitados.

2.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak behar den dokumentazio edota informazio osagarri guztia eskatu ahal izango dio enpresa eskatzaileari, aurkeztutako laguntza-eskaera behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko.

2.– SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria sea necesaria para la adecuada comprensión y evaluación del proyecto presentado en la solicitud de ayuda.

3.– Ez da derrigorrezkoa SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren esku dauden indarreko dokumentuak aurkeztea. Horrelakoetan, eskaeran adierazi beharko da zein egunetan eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentu horiek, Administrazio Publikoen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridikoari buruzko Legean ezarritako baldintzak eta eskakizunak betez.

3.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. artikulua.– Eskaeren azterketa.

Artículo 11.– Análisis de las solicitudes.

1.– Laguntza- edota likidazio-eskaerak ez badaude behar bezala beteta puntu guztietan edo ez bada eskatutako dokumentazio osoa ekartzen, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak 10 egun balioduneko epea emango dio erakundearen legezko ordezkariari akatsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak helarazteko.

1.– En el caso de que la solicitud de Ayuda y/o de Liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.– Epe hori igarotakoan, erakunde onuradunak ez badu akatsa zuzendu horretarako arrazoi justifikaturik gabe, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak txostena ebatziko du eta ebazpen horren berri emango dio erakunde eskatzaileari.

2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido, sin causa justificada, la entidad beneficiaria a la subsanación, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial procederá a la resolución del expediente, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.

3.– Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziari dagokio aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea, eta, orobat, oinarri hauetako 17. artikuluan esleitzen zaizkion funtzioen barruan, txosten bat egitea, non enpresa-proiektua eta berorren bideragarritasuna aztertuko baitira.

3.– Corresponderá a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas y, en el marco de las funciones que se le asignan por estas bases en su artículo 17, la emisión de un informe en el que se analice el proyecto empresarial y su viabilidad.

Basque Trade & Investment-ek egiaztatuko du kategoria honetan sartzen diren enpresak ETEak direla, Europako Batzordeak 2003ko maiatzaren 6an emandako 2003/361/EE Gomendioan adierazitakoaren arabera (DOUE Aldizkari Ofiziala, L 124, 2006-05-20, 0036-0041 orr).

Basque Trade & Investment, comprobará la condición de Pyme de las empresas que entren en esta categoría, de acuerdo con lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 Diario Oficial (DUE) n.º L 124 de 20-05-2003 p. 0036-0041.

12. artikulua.– Laguntzak emateko ebazpena.

Artículo 12.– Resolución de concesión de ayudas.

1.– Aurkezten diren eskaerak ordenan tramitatuko dira, oinarri hauetan eskaturiko dokumentazio guztiarekin osatuta geratzen diren unearen arabera, eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariari dagokio eskaerak ebaztea.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán ordenadamente en función del momento en que los mismos queden completados con toda la documentación exigida en las presentes bases y su resolución corresponderá a la Directora de Internacionalización de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

2.– Ebazpenetan adieraziko da eskatutako laguntzak eman edo, hala badagokio, ukatu diren, eta laguntza ematen den kasuetan, alderdi hauek zehaztuko dira: erakunde onuraduna, diruz lagundutako proiektua, onartutako inbertsio-plana, diruz lagun daitekeen inbertsioa eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Eskaera ukatzen denean, ukatzeko arrazoiak adierazi beharko dira.

2.– Las resoluciones que se adopten determinarán la concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la empresa beneficiaria, el proyecto apoyado, plan de inversiones aprobado, la inversión susceptible de apoyo y el importe de la ayuda concedida. En el caso de las denegadas, se recogerán los motivos que fundamenten dicha denegación.

3.– Ebazpenak banan-banan jakinaraziko zaizkio enpresa interesdun bakoitzari. Nolanahi ere, esleipendunen eta emandako laguntzen zenbatekoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

3.– Las resoluciones se notificarán de forma individualizada a cada empresa interesada, sin perjuicio se publique en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de los adjudicatarios e importes de ayuda concedida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

4.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa enpresa interesatuei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, urteko deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarota interesatuei ebazpenik jakinarazi ez bazaie, ulertu beharko dute dirulaguntzaren eskaera ezetsi zaiela, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 44.1 artikuluan xedatutako ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las empresas interesadas será de seis meses desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria anual, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna los interesados podrán entender desestimada su solicitud a los efectos de lo dispuesto en el artículo 44.1 de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotzeko zuzendariak emango du eskaera baiesteko edo ezesteko ebazpena, eta eskatzaileari jakinaraziko dio. Eskatzaileak aukera izango du ebazpenaren aurkako berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako epean eta eran.

5.– La Resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud será dictada por la Directora de Internacionalización de SPRI– Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y notificada al solicitante y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Dirección de Internacionalización de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13. artikulua.– Laguntzak ordaintzeko ebazpena.

Artículo 13.– Resolución para el pago de ayudas.

1.– Laguntzak jasotzeko, enpresa onuradunek Basque Trade & Investment agentziari aurkeztuko diote gauzatutako inbertsioen aitorpen bat, aitorpen horri erantsiko dizkiotelarik fakturen koadroa –eman zaien ereduaren arabera– eta fakturak eurak. Horrez gain, kanpoko ikuskapen-txosten bat aurkeztu beharko dute, bere bitartez ziurtatzeko gauzatu direla ebazpenak xedetzat dituen inbertsioak eta benetan egokitzen direla oinarriotan adierazitakora.

1.– Para la percepción de las ayudas las empresas beneficiarias tendrán que presentar ante Basque Trade & Investment, una declaración de las inversiones materializadas, adjuntando un cuadro de facturas, según el modelo que se les facilite, así como dichas facturas. Adicionalmente, será preciso presentar un informe de auditoría externa que certifique que las inversiones objeto de la resolución han sido efectivamente materializadas y que se adecuan a lo indicado en las presentes bases.

Enpresa onuradunak, hala badagokio, SPRI–Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren eta Basque Trade & Investment-en esku jarriko ditu egindako inbertsioak egiaztatzeko eskatzen zaizkion agiri guztiak.

La empresa beneficiaria pondrá, en su caso, a disposición, bien de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, bien de Basque Trade & Investment, cuanta documentación le sea solicitada al objeto de verificar las inversiones realizadas.

2.– SPRIko Nazioartekotzeko zuzendariak ebazpen bat emango du, non adieraziko duen zein den enpresa onuradunari ordaindu behar zaion zenbatekoa (osoa edo partziala). Finantzaketa itzulgarria urtean behin ordainduko zaio enpresa bakoitzari.

2.– Corresponderá a la Directora de Internacionalización de SPRI la emisión de una resolución en la que se indicará el importe, total o parcial, que corresponda satisfacer a la empresa beneficiaria. La financiación reintegrable se abonará una vez al año por empresa.

3.– Goian adierazitako ebazpena, enpresa onuradunari ez ezik, Finantzen Euskal Institutuari ere igorriko zaio, ordaindu dadin bertan adierazitako zenbatekoa.

3.– La resolución arriba mencionada, además de a la empresa beneficiaria, se remitirá al Instituto Vasco de Finanzas (IVF) para que se efectúe el desembolso de las ayudas por el importe señalado en la misma.

4.– Enpresa batek laguntza ez-legitimo bat badu, zeinaren gainean Europako Batzordeak erabaki negatibo bat hartu duen hura itzultzeko aginduarekin, eta laguntza hori itzuli ez bada, azken ordainketaren eskaerarekin batera, hura ezeztatu izanaren justifikazioa aurkeztu beharko da, ez baita ordainduko hori justifikatu arte.

4.– Cuando una empresa disponga de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea haya adoptado una Decisión negativa, con orden de recuperación, y esta no haya sido reembolsada, con la solicitud del abono final deberá aportar justificación de la cancelación de la misma, ya que no se efectuará dicho pago hasta la justificación de este extremo.

14. artikulua.– Finantzaketa itzulgarria itzultzea.

Artículo 14.– Devolución de la financiación reintegrable.

1.– Behin inbertsioak amaitu ondoren, enpresek urtebeteko gabealdia izango dute itzulketak egiten hasi aurretik; beraz, lehen itzulketa egingo da proiektua amaitu eta hurrengo 2. urtean, eta gainontzekoak lau urtetan, bata bestearen ostean eta linealki.

1.– Una vez finalizadas las inversiones, las empresas cuentan con un año de carencia antes de iniciar las devoluciones, por lo que el primer reintegro se hará efectivo en el 2.º año siguiente al de la finalización del proyecto y el resto consecutiva y linealmente durante cuatro años adicionales.

Finantzaketaren itzulketak urtero egin beharko dira Finantzen Euskal Institutuaren (FEI) kontu batean, itzulketari dagokion ekitaldi ekonomikoaren lehen bi hilabeteetan. Urte bakoitzean itzuli beharrekoa jasotako laguntzaren bosten bat izango da.

Los reintegros de la financiación se harán efectivos anualmente en una cuenta del Instituto Vasco de Finanzas IVF durante los dos primeros meses del ejercicio económico en el que proceda su devolución. El importe a reintegrar en cada anualidad será de una quinta parte de la ayuda percibida.

2.– Enpresa onuradunek autolikidazio txosten bat egin beharko dute emango zaien ereduari jarraikiz, bertan adieraz dezaten bost ekitaldietako bakoitzean egin beharreko itzulketaren kalkulua. Behin itzulketa egindakoan, enpresak autolikidazio txosten hori eta bankuko transferentziaren kopia bat bidaliko dio Basque Trade & Investment agentziari.

2.– Las empresas beneficiarias realizarán un informe de autoliquidación según el modelo que se les facilite, con el objeto de reflejar el cálculo del reintegro que corresponda, en cada uno de los cinco ejercicios. Efectuado el reintegro, la empresa remitirá a Basque Trade & Investment el mencionado informe de autoliquidación y una copia de la transferencia bancaria.

Bigarren ekitalditik aurrera egiten diren autolikidazio-txostenek aurreko ekitaldietan egindako itzulketen aipamen bat jasoko dute.

Los informes de autoliquidación que se confeccionen a partir del 2.º ejercicio incluirán una referencia a los reintegros efectuados en los ejercicios anteriores.

15. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 15.– Incumplimientos.

1.– Enpresa onuradunak ez badu betetzen inbertsioa egiteko eta emandako finantzaketa itzultzeko konpromisoa, edo ez baditu betetzen oinarri hauetan eta aplikagarri diren gainerako arauetan nahiz laguntzak emateko ebazpenean ezarritako baldintzak, organo eskudunak, ez-betetzearen espedientea egin ondoren, ebazpen administratibo bidez adieraziko du onuradunak galdu egin duela laguntza jasotzeko eskubidea, eta, hala badagokio, jasotako laguntzaren printzipala eta dagozkion interesak itzuli behar dizkiola SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari, betiere Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta beronen garapen arauetan ezarritakoari jarraikiz. Aipatu zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien ondorio guztietarako.

1.– En los supuestos en que la empresa beneficiaria incumpliera su compromiso de inversión, rembolso de la financiación concedida o cualesquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la ayuda, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial el principal de la ayuda percibida, así como los intereses que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

2.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzako titularrari dagokio ez-betetzeari buruzko espedientea hasi eta ebaztea, eta posible da espedientea Basque Trade & Investment agentziak edo Finantzen Euskal Institutuak (FEI) proposatuta abiaraztea itzulketei buruzko gorabeherak daudenean.

2.– La incoación de expediente de incumplimiento, así como su resolución, corresponderá a la persona titular de la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, pudiendo efectuarse a propuesta de Basque Trade & Investment, o del Instituto Vasco de Finanzas IVF por incidencias relativas a los reintegros.

16. artikulua.– Laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la ayuda.

1.– Inbertsioaren exekuzioa atzeratzea: salbuespen gisa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzako titularrak urtebeteko geroratze bakar bat eman ahal izango du egin beharreko jarduerak egiteko, enpresak aldez aurretik eskatu eta justifikatzen badu. Atzerapen horrek dagokion laguntzaren ordainketa ere atzeratuko du, gehienez urtebetez, betiere alegatutako arrazoiek hala justifikatzen badute. Atzerapen horrek ez du aldatuko onuradunak jasotako finantzaketa itzulgarriaren zenbatekoa, ez eta itzultzeko baldintzak ere; soilik ekarriko du urtebete luzatzea laguntza emateko ebazpenean ezarritako itzulketa-datak.

1.– Aplazamiento en la ejecución de la Inversión: con carácter excepcional, previa solicitud y justificación por parte de la empresa, se podrá conceder por la persona titular de la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial un único aplazamiento de un año en la ejecución de las actividades a realizar, que conllevará así mismo un retraso en el pago de la ayuda que corresponda, no superior a un año, siempre que las razones alegadas así lo justifiquen. Dicho aplazamiento, no supondrá modificación alguna en el importe de la financiación reintegrable concedida ni en las condiciones de reembolso, prorrogándose, únicamente un año las fechas de reintegro establecidas en la resolución de concesión.

2.– Luzapena itzulketen egutegian: salbuespen gisa, eta enpresaren finantza arloko egoera ebaluatu ondoren, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzako titularrak luzapen bat eman ahal izango du, enpresak aldez aurretik eskatu eta justifikatzen badu. Luzapen horrek eragina izan dezake hasierako egutegian ezarritako itzulketa guztietan edo batzuetan, eta ezingo da izan hasieran finkatutakoa baino urtebete luzeagoa. Luzapen hau emateak berekin dakar dagozkion interes legalak ordaintzeko betebeharra, eta posible da luzapena eman aurretik bermeak eskatzea.

2.– Prórroga en el calendario de reintegros: con carácter excepcional, previa solicitud y justificación por parte de la empresa, se podrá conceder por la persona titular de la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial una prórroga en el calendario de reintegros, tras la evaluación de la situación financiera de la empresa, que podrá alcanzar a todos o a alguno de los reintegros establecidos en el calendario inicial y no podrá exceder de un año respecto del fijado inicialmente. La concesión de esta prórroga conllevará la obligación de abonar los intereses legales que correspondan y podrá estar supeditada a la previa prestación de garantías.

3.– Aldatu badira laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak –betiere beteta egonik laguntzaren xedea–, eta horrekin batera, eskuratu badira beste edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzak eta laguntzak, posible da dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea, kontuan izanik arau honetan jarritako gutxieneko betekizunak betetzen jarraitu beharko dela dirulaguntzaren onuradun izateko. Horretarako, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotzeko zuzendariak dagokion ebazpena emango du, non emandako laguntzaren zenbatekoa berregokituko baita.

3.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta. A estos efectos por la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial se dictará la oportuna resolución en la que se reajustarán los importes de la ayuda concedida.

17. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 17.– Entidades colaboradoras.

1.– Agindu honetan jasotako araubideari jarraituz ematen diren laguntzen ondorioetarako, erakunde laguntzaile izendatzen dira Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentzia eta Finantzen Euskal Institutua (FEI), abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoari jarraikiz eta arau honetan eta lankidetza-hitzarmenean jasotako zehaztapenekin bat etorriz.

1.– A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en las presentes bases se declara a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), y al Instituto Vasco de Finanzas, IVF como Entidades Colaboradoras en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y con las especificaciones que se recogen en esta norma y en el oportuno Convenio de Colaboración.

2.– Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziak, erakunde laguntzailea den aldetik, honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Inbertsio-proiektuak aztertu eta kalifikatzea.

a) Examen de la documentación y calificación de los proyectos de inversión.

b) Ezarpen-plana eta enpresa-proiektua aztertzeko txostenak prestatzea.

b) Elaboración de informes de análisis del proyecto empresarial y del plan de implantación.

c) Ordainketa-proposamenak eta ikuskatze-errekerimenduak egitea.

c) Propuesta de pago y requerimiento de las inspecciones.

d) Itzulketen autolikidazioak ebaluatzea.

d) Evaluación de las autoliquidaciones de reintegro.

e) Oinarri hauetako 16. artikuluan araututako baldintzak aldatzeko proposamenak egitea.

e) Propuestas de alteración de las condiciones de la ayuda reguladas en el artículo 16 de las presentes bases.

3.– Finantzen Euskal Institutuak (FEI), erakunde laguntzailea den aldetik, honako funtzio hauek izango ditu:

3.– El Instituto Vasco de Finanzas (IVF), como Entidad Colaboradora se encargará de las siguientes funciones:

a) Enpresa onuradunei ordaintzeko agindua ematea.

a) Libramiento del pago a las empresas beneficiarias.

b) Itzuli beharreko zenbatekoak eta –interesik badago– haien interesak jasotzea, eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzea.

b) Recepción de los importes reintegrables y de sus intereses, en su caso, con reintegro de los mismos a la Tesorería General del País Vasco.

c) Programako funtsen finantza-kontrola.

c) Control financiero de los fondos del programa.

d) Kontuko mugimenduen (sarrerak eta gastuak) berariazko kontabilitatea eramatea.

d) Desarrollo de una contabilidad especifica de los movimientos de la cuenta (ingresos y gastos).

e) Kontabilitateari eta izan litezkeen intzidentziei dagokienez, aldizkako komunikazioak helaraztea Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziari eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari.

e) Comunicaciones periódicas a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), y a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial de la contabilidad y posibles incidencias que se produzcan.

18. artikulua.– Enpresa onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las empresas beneficiarias.

Oinarri hauetan araututako laguntzen onuradun diren enpresek betebehar hauek dituzte:

Las empresas beneficiarias de la ayuda reguladas en estas bases deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

1.– Emandako laguntza onartzea. Hala, baldin eta laguntza esleitu izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean enpresa onuradunek ez badiote berariaz eta idatziz uko egiten laguntzari, onartutzat joko da.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la ayuda, las empresas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza hori eman zen helbururako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.

3.– Hitzartutako inbertsioa bete eta justifikatzea.

3.– Cumplir y justificar la ejecución de la inversión comprometida.

4.– Inbertsioa egin bitartean, eskatutako informazio osagarri oro igortzea, Administrazioak egin ditzan proiektuaren garatze eta gauzatzeari buruz egokitzat jotzen dituen egiaztapen guztiak.

4.– Remitir, durante el periodo de ejecución de la de inversión, cuanta información complementaria les sea requerida, para que la Administración pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución del proyecto.

5.– Inbertsio-proiektuarekin lotutako behin betiko fakturak artxibatzea, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren edota Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku uztea bost urtez.

5.– Archivar las facturas definitivas relacionadas con el proyecto de inversión y mantenerlas a disposición de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y/o la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de 5 años.

6.– Eskatzen zaizkien agiri guztiak eman beharko dizkiete Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, erakunde horiek, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzak direla-eta, beren funtzioak betez informazio hori eskatzen dietenean.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a esta orden.

7.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginean, Dirulaguntzari buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein obligazio.

7.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Datuen Babeserako 2016/679 (EB) Erregelamenduan eta datu pertsonalen babesari dagokionez aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoari jarraikiz, jakinarazten da jasotako datuak tratatuko ditugula eskatutako laguntza-espedientea kudeatzeko, kontuan izanik datuen tratamenduaren oinarri juridikoa dela SPRIren xedea betetzeko interes legitimoa, berau sortzen duen legeari eta garatzen duen araudiari jarraikiz.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, el interés legítimo para el cumplimiento de la finalidad de SPRI acorde a su ley de creación y normativa de desarrollo.

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikusi: https://www.spri.eus/nortzuk-gara/) transmititu ahal izango zaie.

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver: www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Interesa duen pertsona orok erabil ditzake bere datu pertsonalak babesten dituen araudiak ezarritako eskubideak SPRIren aurrean. Horretarako, idatzi bat bidali beharko da lopd@spri.eus helbidera.

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, jo www.spri.eus/pribatutasun-politika/ web-orrialdeko pribatutasun-politikara.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/es/politica-de-privacidad/

Jakinarazten da datuak zaindu behar badira, Datuen Babeserako Espainiako Agentzia izango dela horren arduraduna.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauei buruz hartzen dituen erabaki guztiak administratiboak dira eta, beraz, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa da jurisdikzio eskuduna.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativo.

Bilbao, 2021eko uztailaren 29a.

Bilbao, a 29 de julio de 2021.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze zuzendaria,

La Directora de Internacionalización,

AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común