Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

175. zk., 2021eko irailaren 2a, osteguna

N.º 175, jueves 2 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
4630
4630

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 19koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariarena, zeinaren bidez garapenerako lankidetzaren kargura ekintza humanitarioko estrategietarako laguntzak emateko 2021eko deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas a estrategias de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo para el ejercicio 2021.

Ekainaren 18ko 90/2019 Dekretuak (2019ko ekainaren 26ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 120. zk.) ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzak arautzen ditu.

El Decreto 90/2019, de 18 de junio (Boletín Oficial del País Vasco n.º 120 de 26 de junio de 2019), regula las ayudas a intervenciones de acción humanitaria.

Dekretu horren 7. artikuluak ezarritakoaren arabera, bidezkoa da garapenerako lankidetzaren kargura ekintza humanitarioko estrategietarako laguntzak emateko 2021eko deialdia egitea.

De conformidad a lo establecido en el artículo 7 del citado Decreto, procede convocar las ayudas a estrategias de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo para el ejercicio 2021.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektoreak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen duen ekainaren 9ko 5/2008 Legearen 10.b) artikuluan ematen zaizkion eskumenez baliaturik, 2021eko otsailaren 16ko bileran, erabaki zuen Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariari proposatzea dirulaguntza-deialdia abiaraztea, eta dirulaguntzak emateko oinarrizko irizpideak onartu zituen.

El Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, dentro de la competencias que le confiere la Ley 5/2008, de 9 de junio, de creación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en su artículo 10.b), adoptó el acuerdo, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2021, relativo a proponer al Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo activar la convocatoria de las ayudas, aprobando los criterios básicos para su otorgamiento.

Hori dela eta, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da ekainaren 18ko 90/2019 Dekretuan (2019ko ekainaren 26ko EHAA, 120. zk.) araututako laguntzen 2021eko deialdia egitea. Dekretu horren bidez, garapenerako lankidetzaren kargura ekintza humanitarioko estrategietarako laguntzak arautzen dira, gatazka-testuinguruetan eta beste indarkeria-egoera batzuetan krisi humanitarioak jasaten dituzten biztanleentzat, eremu humanitarioan erabiltzen diren nazioarteko estandarren bitartez identifikatuta.

El objeto de la presente Resolución es convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas reguladas por el Decreto 90/2019, de 18 de junio (BOPV n.º 120, de 26 de junio de 2019), en la modalidad de ayudas a estrategias de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo, dirigidas a las poblaciones que sufren crisis humanitarias en contextos de conflictos y otras situaciones de violencia, identificados mediante estándares internacionales utilizados en el ámbito humanitario.

2. artikulua.– Zuzkidura ekonomikoa.

Artículo 2.– Dotación económica.

1.– Ekintza humanitarioko estrategietarako zuzkidura ekonomikoa 4.500.000 eurokoa da –lehia-konkurrentziako prozeduraren bidez emanak–.

1.– La dotación económica para la modalidad de estrategias de acción humanitaria, concedidos mediante procedimiento de concurrencia competitiva asciende a 4.500.000 euros.

2.– Esku-hartze bakoitzerako, gehienez ere, 800.000 euroko dirulaguntza eslei daiteke; gutxieneko zenbatekoa, berriz, 500.000 euro izango da.

2.– El importe máximo a subvencionar por cada intervención será de 800.000 euros y el importe mínimo será de 500.000 euros.

3.– Lehentasuna emango zaie Afrikako kontinentean egiten diren ekintza humanitarioko estrategietarako ekimenei; horiek horrela, gutxienez Afrikako bi estrategia lagunduko dira diruz, kontuan izan gabe zer puntuazio lortu duten, baldin eta laguntzen araudi erregulatzailean eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte. Geratzen den soberakina lortutako puntuazio-hurrenkeraren arabera emango da.

3.– Se priorizarán las iniciativas de estrategias de acción humanitaria realizadas en el continente africano, para lo cual se subvencionará un mínimo de 2 estrategias a ejecutar en África, independientemente de su puntuación, y siempre cumplan con los requisitos exigidos por la normativa reguladora de las ayudas. La concesión del remanente restante seguirá el orden de puntuación obtenida.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.

Artículo 3.– Plazo, presentación y formalización de solicitudes.

1.– Hilabeteko epea egongo da ekintza humanitarioko estrategietarako laguntzen eskaerak aurkezteko, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes de ayudas a estrategias de acción humanitaria podrán presentarse, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Erakunde bakoitzak, banaka edo taldeka, gehienez eskabide bat aurkeztu ahal izango du.

2.– Cada entidad, de manera individual o en agrupación, podrá presentar como máximo una solicitud.

3.– Eskabidea aurkezteko, bitarteko elektronikoak erabili beharko dira, www.euskadi.eus egoitza elektronikoan (Laguntzak eta dirulaguntzak atalean), edo, bestela, www.elankidetza.euskadi.eus web-orrian (Deialdiak atalean).

3.– La solicitud deberá presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica www.euskadi.eus en el apartado ayudas y subvenciones, o través de la página web www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias.

4.– Eskabidea egiteko, eskabide normalizatua erabiliko da –www.euskadi.eus egoitza elektronikoan (Laguntzak eta dirulaguntzak atalean) eta www.elankidetza.euskadi.eus web-orrian (Deialdiak atalean) eskuratu daiteke–. Eskabide hori behar bezala betetzeko, web-orrian ezarritako formatu, jarraibide eta agirien arabera egin beharko da.

4.– La solicitud se realizará mediante una instancia normalizada, disponible en la citada sede electrónica www.euskadi.eus en el apartado ayudas y subvenciones, o través de la página web www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias, y para cumplimentar debidamente la misma, habrá que seguir los formatos, las directrices y documentación que se establecen en las citadas página web.

5.– Eskaera egin osteko izapideak, bide elektronikoa erabiliz egitekoak, www.euskadi.eus/nirekarpeta egoitza elektronikoaren bidez eta www.elankidetza.euskadi.eus web-orriaren bidez egingo dira.

5.– Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico se realizarán a través de la sede electrónica www.euskadi.eus/micarpeta y en la página web www.elankidetza.euskadi.eus

4. artikulua.– Hautaketa Batzordea.

Artículo 4.– Comisión de Selección.

Honako pertsona hauek osatzen dute Hautaketa Batzordea, aurreko artikuluan aipatzen dena:

La Comisión de Selección a la que se refiere el artículo precedente estará compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Alazne Camiña Izkara andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Koordinazio Teknikoko arduraduna.

– Presidenta: D.ª Alazne Camiña Izkara, Responsable de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Batzordekidea: M.ª Pilar Diez Arregui andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Lankidetzako teknikaria.

– Vocal: M.ª Pilar Diez Arregui, Técnica de Cooperación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Idazkaria: Ana Rojo González andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Aholkularitza Juridikoko arduraduna.

– Secretaria: D.ª Ana Rojo González, Responsable de la Asesoría Jurídica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Garapenerako lankidetzaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituen uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak aldatzen duen otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuaren 23.4 artikuluak dioenez, erakunde eskatzaile bakoitzak gehienez eskura dezakeen dirulaguntzaren guztirako zenbatekoa zehaztuko da dagokion ekitaldian onartzen den lehenengo laguntza-deialdian.

El artículo 23.4 del Decreto 34/2007, de 27 de febrero, modificado por Decreto 390/2013, de 23 de julio, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo a la cooperación para el desarrollo, establece que el importe total máximo de subvenciones al que podrá acceder cada entidad solicitante se determinará en la primera convocatoria de ayudas que se apruebe en el ejercicio correspondiente.

Hori kontuan izanik, 2021eko aurrekontu-ekitaldian ematen diren dirulaguntza guztien % 7koa izango da erakunde eskatzaile bakoitzak gehienez eskura dezakeen dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa. Hau da, 3.320.228 euro, garapenerako lankidetzaren kargura urtean onartzen diren laguntzen edozein deialditan; dirulaguntza horiek geroago ordaindu litezke, aurreragoko ekitaldietan.

Atendiendo a lo que establece el citado precepto, el importe máximo de subvenciones al que podrá acceder cada entidad solicitante será el 7 % del total de subvenciones que se concedan en el ejercicio presupuestario 2021. Esto es 3.320.228 euros, en cualesquiera de las convocatorias de ayudas con cargo a la cooperación para el desarrollo que se aprueben en el año, con independencia de que el abono de dichas subvenciones se realice en ejercicios futuros.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIón final primera

Garapenerako lankidetzaren kargura ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzak arautzen dituen ekainaren 18ko 90/2019 Dekretuan ezarritakoaz gain, ebazpen honek hizpide dituen dirulaguntzek honako hauek xedatutakoa bete behar dute: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutakoa) VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudia (horren erregelamendua 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartu zen).

Además de lo establecido en el Decreto 90/2019, de 18 de junio, por el que se regulan las ayudas a intervenciones de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo, las subvenciones a que se refiere esta resolución se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la presidencia de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2021.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria,

El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común