Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2021eko irailaren 1a, asteazkena

N.º 174, miércoles 1 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4614
4614

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 28koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, kanpo-harremanen arloan gazteak prestatzeko beken deialdia egiten duena 2021-2022 aldirako.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan becas de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior para 2021-2022.

Urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuak arautzen ditu kanpo-harremanen arloan gazteak prestatzeko bekak (2019ko otsailaren 1eko EHAA, 23. zk.).

El Decreto 12/2019, de 29 de enero, regula las becas de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior (BOPV n.º 23, de 1 de febrero de 2019).

Dekretu horren 5.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, bidezkoa da kanpo-harremanen arloan gazteak prestatzeko 2021-2022 aldirako beken deialdia egitea. Beka horiek Lehendakaritzaren 2021erako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartuta daude; Lehendakaritzaren idazkari nagusiaren 2021eko otsailaren 18ko Ebazpenaren bidez onartu zen plan hori.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 del citado Decreto, procede convocar las becas de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior para 2021-2022, que se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lehendakaritza para el año 2021, aprobado por Resolución de 18 de febrero de 2021, del Secretario General de la Presidencia.

COVID-19aren ondorioz, aurten ez dira lau beka deituko Euskadik Latinoamerikan eta Estatu Batuetan dituen ordezkaritzetarako.

Cabe indicar que debido a la COVID 19, este año no se convocarán cuatro becas con destino las Delegaciones de Euskadi en América Latina y en Estados Unidos.

Hori dela eta, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deialdi honen xedea da zortzi beka ematea 2021-2022rako, kanpo-harremanen arloan gazteen prestakuntza bultzatzeko.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de ocho becas destinadas a impulsar la formación de jóvenes en el área de Acción Exterior, para 2021-2022.

2. artikulua.– Beken modalitatea eta kopurua.

Artículo 2.– Modalidad y número de becas.

1.– Deialdiko bekak honako modalitate hauetan banatuko dira:

1.– Las becas convocadas se distribuyen en las siguientes modalidades:

a) Europako gaiak: lau beka.

a) Cuatro becas de Asuntos Europeos.

b) Kanpoan den euskal komunitatea: bi beka.

b) Dos becas de la Comunidad Vasca en el Exterior.

c) Kanpo-harremanak: bi beka.

c) Dos becas de Relaciones Exteriores.

2.– Eskatzaile bakoitza deialdiko beka-modalitateetako bakar batera aurkeztu ahal izango da.

2.– Cada persona solicitante únicamente podrá presentarse a una de las modalidades de beca que se convoquen.

3. artikulua.– Destinoak.

Artículo 3.– Destinos.

1.– Europako gaien beken onuradunek destino hauetan gauzatuko dute beren jarduera:

1.– Las personas beneficiarias de las becas de Asuntos Europeos llevarán a cabo su actividad en los siguientes destinos:

a) Bi beka Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusian, Gasteizen.

a) Dos becas en la Secretaría General de Acción Exterior, en Vitoria-Gasteiz.

b) Bi beka Euskadiren Europar Batasunerako Ordezkaritzan, Bruselan.

b) Dos becas en la Delegación de Euskadi para la Unión Europea, en Bruselas.

2.– Kanpoan den euskal komunitatearen beken onuradunek destino honetan gauzatuko dute beren jarduera:

2.– Las personas beneficiarias de las becas de la Comunidad Vasca en el Exterior llevarán a cabo su actividad en el siguiente destino:

a) Bi beka Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusian, Gasteizen.

a) Dos becas en la Secretaría General de Acción Exterior, en Vitoria-Gasteiz.

3.– Kanpo-harremanen beken onuradunek honako destino honetan gauzatuko dute beren jarduera:

3.– Las personas beneficiarias de las becas de Relaciones Exteriores llevarán a cabo su actividad en el siguiente destino:

a) Bi beka Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusian, Gasteizen.

a) Dos becas en la Secretaría General de Acción Exterior, en Vitoria-Gasteiz.

4. artikulua.– Diru-zuzkidura eta ordainketa.

Artículo 4.– Dotación económica y pago.

1.– Deialdiko beka-programaren kreditu osoa 144.000 eurokoa da; horietatik 72.000 euro 2021eko ordainketa-kredituei dagozkie, eta 72.000 euro 2022ko konpromiso-kredituei.

1.– El crédito total del programa de becas que se convoca se establece en 144.000 euros, de los cuales 72.000 euros se corresponden con créditos de pago 2021, y 72.000 euros con crédito de compromiso 2022.

2.– Honako hau izango da beken diru-zuzkidura:

2.– La dotación económica de las becas será la siguiente:

– Destinoa Gasteizen duen beka bakoitzeko, 16.000 euro gordin.

– Becas cuyo destino es Vitoria-Gasteiz, 16.000 euros brutos cada una.

– Destinoa Euskadiren Europar Batasunerako Ordezkaritzan (Bruselan) duen beka bakoitzeko, 24.000 euro gordin.

– Becas cuyo destino sea la Delegación de Euskadi para la Unión Europea, en Bruselas, 24.000 euros brutos cada una.

3.– Jasotako zenbatekoak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta Gizarte Segurantzaren araubidearen mende egongo dira.

3.– Las cantidades percibidas estarán sujetas al régimen correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la Seguridad Social.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 5.– Modo y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuan eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek aurrez aurre edo bide elektronikoak erabiliz eskatu, kontsultatu eta egin ahal izango dituzte prozedura honen izapide guztiak.

1.– Las personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto 12/2019, de 29 de enero, podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios presenciales o electrónicos.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa telematikoki izapidetzeko zehaztapenak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0073106

2.– Las especificaciones de cómo tramitar telemáticamente las solicitudes, declaraciones responsables y documentación a aportar, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/0073106

3.– Eskabidea egiteko, behar bezala bete beharko da eskabide normalizatu bat, egoitza elektroniko honetan eskuragarri dagoena: https://www.euskadi.eus/servicios/0073106

3.– La solicitud se realizará mediante una instancia normalizada, debidamente cumplimentada, disponible en la sede electrónica en la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/0073106.

Eskabideak identifikatzeko eta sinatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartutako bitartekoak erabili behar dira; helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

La identificación y firma de las solicitudes se debe realizar mediante los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos.

4.– Izapide elektronikoak ordezkari baten bidez egin ahal izango ditu eskatzaileak. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Ahalordeen Erregistroan inskribatu beharko da ordezkaritza hori, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

4.– La persona solicitante podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación debería inscribirse en el Registro de representantes de apoderamientos del Gobierno Vasco, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes.

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak, ebazpenen jakinarazpenak barne, bide elektronikoz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones de las resoluciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi de https://www.euskadi.eus/micarpeta

6.– Eskabideak aurrez aurre aurkeztea aukeratuz gero, interesdunek egoitza elektroniko honetan eskuragarri dagoen inprimaki-eredua bete beharko dute: https://www.euskadi.eus/servicios/0073106

6.– En caso de optar por la presentación presencial de las solicitudes, las personas interesadas cumplimentarán el modelo de impreso accesible en la sede electrónica en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/0073106

Eskabideak posta helbide honetara bidali beharko dira, zein beka-mota nahi den adierazita:

Las solicitudes deberán dirigirse a la siguiente dirección postal, con expresión de la modalidad de beca a la que se opta:

Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusia.

Secretaría General de Acción Exterior.

Lehendakaritza – Eusko Jaurlaritza.

Lehendakaritza – Gobierno Vasco.

Nafarroa kalea 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz (Araba).

c/ Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava/ Araba).

Aurreko paragrafoan adierazitako idazkaritza nagusian ez ezik, Euskadiren Kanpoko Ordezkaritzetan eta Zuzenean-Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Arreta bulegoetan ere aurkeztu ahal izango dira eskabideak. Zuzenean bulegoetan aurkezteko, hitzordua eskatu beharko da aldez aurretik https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/ helbidean, edo, bestela, 945 01 90 00 telefono esklusiboaren bidez –aldez aurreko hitzordua eskatzeko edo baliogabetzeko aukera dago telefono hori erabilita–. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein modutan ere aurkeztu ahal dira eskabideak.

Las solicitudes se podrán presentar, además de en la Secretaría General indicada en el párrafo anterior, en las Delegaciones de Euskadi en el Exterior, en las oficinas de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean que será exclusivamente con cita previa y se solicitará a través de la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa 945 01 90 00, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak horretarako daukan datu-basean agertu beharko du erakunde onuradunak.

7.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco.

Alta emateko edo hirugarrenaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko du interesdunak, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

Para darse de alta o modificar sus datos de tercero el interesado o interesada deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https//:www.euskadi.eus/altaterceros

8.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

8.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

6. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 6.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentazioa osorik ez badago, beka-modalitate bakoitzaren instrukzio-organoak hamar eguneko epea emango dio eskatzaileari dokumentazio osagarria bidal dezan.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 12/2019, de 29 de enero, en el supuesto de que la documentación fuera incompleta, el órgano instructor de cada modalidad de beca, requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días remita la documentación complementaria.

2.– Epe hori igarota, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, dokumentuak aurkeztu ez badira, eskabideari uko egiten diola ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan aurreikusten diren baldintzetan ebazpena eman eta gero.

2.– Transcurrido dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin que se hubiera presentado la documentación requerida, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Hautaketa Batzordea.

Artículo 7.– Comisión de Selección.

1.– Urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuaren 11. artikuluan aipatzen den hautaketa-batzordea, merezimenduak baloratuko dituena, honako pertsona hauek osatuko dute:

1.– La Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 11 del Decreto 12/2019, de 29 de enero, que valorará los méritos, estará compuesta por las siguientes personas:

– Myriam Larroulet Rotaeche, Kanpo Harremanetarako zuzendaria; batzordeburua izango da. Kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, Rafael Hueso Vicent Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikariak ordezkatuko du.

– Myriam Larroulet Rotaeche, Directora de Relaciones Exteriores, que desempeñará funciones de presidenta. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal le sustituirá Rafael Hueso Vicent, Técnico Superior de la Secretaría General de Acción Exterior.

– Mikel Antón Zarragoitia, Europako Gaietarako zuzendaria. Kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, Iñaki Serrano Lasa Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikariak ordezkatuko du.

– Mikel Antón Zarragoitia, Director de Asuntos Europeos. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal le sustituirá Iñaki Serrano Lasa, Técnico Superior de la Secretaría General de Acción Exterior.

– Gorka Álvarez Aramburu, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria. Kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, José Manuel Meaurio Antón Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikariak ordezkatuko du.

– Gorka Álvarez Aramburu, Director para la Comunidad Vasca en el Exterior. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal le sustituirá José Manuel Meaurio Antón, Técnico Superior de la Secretaría General de Acción Exterior.

– Elena Iturrate Bizkargüenaga, Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikaria; batzordeko idazkari-lanak egingo ditu. Lanpostua hutsik badago, titularra ez badago, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, Loreto Guzmán Fonquernie Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikariak ordezkatuko du.

– Elena Iturrate Bizkargüenaga, Técnica Superior de la Secretaría General de Acción Exterior, que desempeñará funciones de secretaria de la Comisión. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal le sustituirá Loreto Guzmán Fonquernie, Técnica Superior de la Secretaría General de Acción Exterior.

– Ainara Jauregi Rekondo, Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikaria. Kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, Eloisa Susaeta Azcoitia Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikariak ordezkatuko du.

– Ainara Jauregi Rekondo, Técnica Superior de la Secretaría General de Acción Exterior. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal le sustituirá Eloisa Susaeta Azcoitia, Técnica Superior de la Secretaría General de Acción Exterior.

– Benan Oregi Iñurrieta, Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikaria. Kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, Andoni Martín Arce Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko goi-mailako teknikariak ordezkatuko du.

– Benan Oregi Iñurrieta, Técnico Superior de la Secretaría General de Acción Exterior. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal le sustituirá Andoni Martín Arce, Técnico Superior de la Secretaría General de Acción Exterior.

2.– Urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuaren 11.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, hautaketa-batzordeak Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiko aholkulari Concepción Quintana Aguirreren aholkularitza izango du. Aholkulari horrek hitza izango du, baina botorik ez.

2.– De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Decreto 12/2019, de 29 de enero, la Comisión de Selección contará con el asesoramiento de Concepción Quintana Aguirre, Asesora de la Secretaría General de Acción Exterior, que participará con voz, pero sin voto.

8. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de valoración.

1.– Urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuaren 12. artikuluan ezarritakoak dira balorazio-irizpideak.

1.– Los criterios de valoración son los establecidos en el artículo 12 del Decreto 12/2019, de 29 de enero.

2.– Gehienez 15 puntu emango dira pertsonaren profil akademikoa, zeina nazioarteko harremanen arloan dituen ezagutzek eta esperientziak zehaztuko baitute, bekaren edukirako egokia bada. Horretarako, proba idatzi bat egingo da, aldez aurretik adierazitako lekuan eta egunean; eskatzaile bakoitzak emandako helbide elektronikoaren bidez jakinaraziko dira horiek.

2.– La adecuación del perfil académico, determinado por los conocimientos y experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales, de la persona al contenido del objeto de la beca se valorará hasta 15 puntos, mediante una prueba escrita en el lugar y en la fecha que previamente se les convoque mediante la dirección de correo electrónico que cada solicitante facilite.

9. artikulua.– Probaren modalitateak.

Artículo 9.– Modalidades de la prueba.

1.– Izangaiek proba idatzi bat egingo dute: 15 galderako test bat, aukeratzen duten beka-modalitatera egokitua. 30 minutu izango dituzte proba hori egiteko. Galdera guztiek puntuazio bera izango dute, eta 15 puntu emango dira gehienez, honela banatuta:

1.– Las personas aspirantes realizarán una prueba escrita que consistirá en un test de 15 preguntas adecuadas a la modalidad de beca a la que opten. Dispondrán para la realización de esta prueba de 30 minutos. Se valorará con un máximo de 15 puntos, teniendo cada pregunta la misma puntuación, y del modo siguiente:

a) Modalitatea: Europako Gaiak:

a) Modalidad de Asuntos Europeos:

– 5 galdera, Europar Batasunaren erakunde-esparruari buruzkoak.

– 5 preguntas relacionadas con el ámbito institucional de la Unión Europea.

– 5 galdera, Europako gaurkotasun politikoari buruzkoak.

– 5 preguntas relacionadas con la actualidad política europea.

– 5 galdera, Europako gaurkotasun ekonomikoari buruzkoak.

– 5 preguntas relacionadas con la actualidad económica europea.

b) Modalitatea: kanpoan den euskal komunitatea:

b) Modalidad de Comunidad Vasca en el Exterior:

– 5 galdera, euskal etxeen esparruari buruzkoak.

– 5 preguntas relacionadas con el ámbito de los centros vascos.

– 5 galdera, euskal emigrazioaren memoria historikoari buruzkoak.

– 5 preguntas relacionadas con la memoria histórica de la emigración vasca.

– 5 galdera, euskal diasporarako erakunde-programei buruzkoak.

– 5 preguntas relacionadas con los programas institucionales para la diáspora vasca.

c) Modalitatea: kanpo-harremanak:

c) Modalidad de Relaciones Exteriores:

– 5 galdera, organismo multilateralei buruzkoak.

– 5 preguntas relacionadas con los organismos multilaterales.

– 5 galdera, nazioarteko gaurkotasun politikoari buruzkoak. Ez da Europari buruzko galderarik egingo.

– 5 preguntas relacionadas con la actualidad política internacional. No habrá preguntas relativas a Europa.

– 5 galdera, nazioarteko gaurkotasun ekonomikoari buruzkoak. Ez da Europari buruzko galderarik egingo.

– 5 preguntas relacionadas con la actualidad económica internacional. No habrá preguntas relativas a Europa.

10. artikulua.– Txostenak.

Artículo 10.– Informes.

1.– Bekadunek txosten partzial bat aurkeztu beharko dute, urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuaren 16.2.j) artikuluan aurreikusitako ikerlanaren garapenaren egoera zehazten duena, bai eta azken txosten zehatz bat ere, aztertutako gaiei, planteatzen dituzten arazoei, balizko irtenbideei eta, oro har, bekarekin lotutako alderdi interesgarri guztiei buruzkoa.

1.– Las personas becarias deberán presentar un informe parcial en el que detallen el estado del desarrollo del trabajo de investigación previsto en el artículo 16.2.j) del Decreto 12/2019, de 29 de enero; así como un informe final detallado sobre los temas estudiados, problemas que planteen, posibles soluciones y, en general, sobre todos aquellos aspectos de interés relacionados con la beca.

2.– Txosten partziala bigarren ordainketa jaso aurretik aurkeztu beharko da, eta, nolanahi ere, beka baliatzeko laugarren hilabeteko azken eguna baino lehen.

2.– La presentación del informe parcial deberá realizarse con carácter previo a percibir el segundo pago y, en todo caso, antes del último día del cuarto mes de disfrute de la beca.

3.– Beka baliatzeko hamaikagarren hilabetea amaitu baino lehen aurkeztu beharko da amaierako txosten xehatua.

3.– La presentación del informe final detallado deberá realizarse antes de la finalización del undécimo mes de disfrute de la beca.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Xedapen hauek ezarritakoaren mende daude ebazpen honek aipatzen dituen laguntzak: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak eta kanpo-harremanen arloan gazteak prestatzeari buruzko urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretuak.

Las ayudas a las que se refiere la presente Resolución se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el Decreto 12/2019, de 29 de enero, por el que se regulan las becas de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke organo berari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak. Guztiek jakin dezaten, www.euskadi.eus webgunean ere argitaratuko da.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de publicación. Para general conocimiento también se publicará en www.euskadi.eus.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2021.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común